VERZOENEND EN VERSTERKEND KLM-Viscoiint boven Zweden aan botsing met jager ontsnapt Engels jongetje uit trein gevallen CAROL; DAY 1 Moord RADIO Weekends-how met Taart Moordstunt in Voorburg PvdA zonder aarzeling naar verkiezingstrijd Bias Brandend Maagzuur met een of twee Bennies! Doel internationale economie is verhoging welvaart Boerderij tot de grond afgebrand Concert van (.alias op later tijdstip Nieuwe proef met uitwisseling van TV-nieuws Gouden Sleutel, voor A.J.G.S, TV voor de jeugd: „Mowgli" exit TV voor de jeugd: Meer Pipo Schiphol neemt proef met TV Voorts Vanavond Incident eerst nu bekend Zweedplotseling opgedoken in luchtkoker Blokwachter hoorde huilen Ongedeerd langs de spoorbaan aangetroffen Weekeinde met 8 doden in verkeer door right SPROETJE SPARKS óocit mmm m HANG5L0T is m1 S1 door GEORGE HARMON COXE Maandag 22 december 958 DE ietwat. verrassende aanwijzing van prol. Reel als formateur van het nöódkabinet heelt waarschijnlijk mede de strekking, aart de gang van zaken He al te scherpe kanten een beetje te ontnemen. De heer Heel geldt nog altijd als een figuur, die ook bij de P.v. d.A. een zekere waardering geniet. Het leek wel nodig, enige olie op de golven te gieten. De wederzijdse geprikkeldheid was ondanks de nadering van de Kerstdagen er 'nier op verminderd. En het was bekend, dat bij de partijen, die gedurende enige tijd -hét heft in handen zulJèn krijgen, enige ongèrusrheid besLondover de vraag< ih hoeverre de niet zeer krachtige heer. Slntyeken.In staat moet worden-geacht om de socialistische' oppositie de komende maanden op enigszins slagvaardige wijze het hoofd te bieden. Men mag niet vergeten,/'.dat dii nópHkabinet ondanks zijn beperkte taak toch in politiek, opzicht zijn mannetje/zal moeten staan, willen de voor- tijdige verkiezingen niet heel anders uitvallen dan was bedoeld. Inderdaad is bet zo, datdé partijen die in het noodkabinet vertegen woordigd zijn. voor deze verkiezingen aansprakelijk mogen worden gesteld. Hoe' groot de neiging is. de: dingen te versluieren, bleek vanmorgen ai uit'een kop van de Volkskrant.'vólgen3 welke de Koningin tot het uit schrijven van voortijdige verkiezingen heeft besloten. In onze grondwet staat nog altijd, dat de ministers verantwoordelijk zijn en dat de Koning ^onschendbaar fs. Het zal waarschijnlijk dan'ook de heer Beel zijn. die bij j was gekomen aan zijn trekken liet het morgen te verwachten debat zal moeten verklaren, waarin de juist-komen- hetd en de wijsheid van de voortijdige verkiezingen is gelegen. DE Weekend-show, die de tele visie-sectie van de AVRO za terdagavond ..presenteerde, riep ons herinneringen te binnen aan- de dagen toen het variété nog bloeide. Variété, dat" in een snelle opeen volging een werveling van artiesten op het toneel bracht en daarmee de toeschouwer, die met het voor nemen om een heerlijke avond te hebben naar de Salon des Variétés Vetrv«»l«j van 1 einde van dit bedrijf ligt opgesloten in de verbaasde uitroep van de uit zijn bed gehaalde deskundige: „Maar dat is kippebloed". Dat was vier uur in de afgelopen nacht_ Commissaris Koeckés en zijn per soneel wierpen onmiddellijk' het bijltje er moedeloos bij neer en ver dwenen naar hun woningen om van een welverdiende rust te gaan ge nieten. De verwachting was, dat de commissaris niet eerder dan van ochtend hall elf weer óp zijn bu geerde de wachtcommandant die vanmorgenpas in dienst kwam en dus goed heeft geslapen. Hjj riep ons toet „Ergens kan ik dit wel waarde ren" en een begeleidende schater lach onderstreepten zijn woorden. Vanochtend hielp ook de Haagse po litie mee met het zoeken naar de bestelauto. Die werd uiteindelijk ge vonden iets buiten de bebouwde kom van Voorburg: leeg. - Het ziet er niet naar uit. dat te gen. de hoofdrolspelers mannen in de leeftijd van 25 tot 30 jaar een vervolging kan worden inge steld; Wel blijft de politie aan het werk om hen toch'nog tot verant woording te kunnen roepen. En daarmee zal dan het stuk afgesloten worden. De auto, die vannacht in de nieu we wijk van Voorburg is gevonden, blijkt niet de auto te zijn, waar- mee de aanslag in scène is gezet Er zijn meer meldingen binnenge komen, van mensen, die de gidjze wagen gevonden menen te hebber Alie. inlichtingen worden onder zocht, terwijl de Voorburgse politie opnieuw de getuigenverklaringen nrgaat. AMSTERDAM De partijraad van de Partij v.d. Arbeid heeft in Arnhem volledig ingestemd met het door de kamerfractie gevoerd beleid. De raad spreekt zijn grote waardering uit voor wat de socialistische ministers en- staatssecretarissen tot stand brachten. Dc voor de crisis verant woordelijke fracties, nl. van de KVP de ARP. de VVD CHU en de SGP, dienen een nieuw kabinet té vormen op grond van een duidelijk aan wezige meerderheid, oordeelt de par tijraad en daarom acht zi.i tussen tijdse verkiezingen strijdig-met;goed parlementair gebruik. Indien echter toch tot kamerontbinding zou'wór den besloten dan zal de partijraad zonder aarzeling en met enthousias me de strijd opnemen. Dit staat in een resolutie, die de partijraad, in Arnhem heeft aangenomen. die (Ari-nerrenHe M tr> een naiKitiindiuaj uem u va: schrijnende pijn verlust Hermies züh smakelijk, makkelijk in te nemen. - gewoon laten smelten op de tong - Geen wonder dat die legioenen van zuur- örandiyders zweren bit Ren nies. het on geëvenaarde, meestgebruikte muagta- ble, over de neie wereld Ja - Ren nies zijn een prachtmiddeJ en bovendien hygiënisch en gemakkelijk, verpakt om In uw zak of nandtas mee te nemen. Prof. Tinbergen in Arnhem. (Van onze correspondent) ARNHEM De eerste doelstelling van het internationale economische verkeer, is verhoging van de wel vaart, maar men moet dit niet uit sluitend materieel zien. Verder be hoort de rechtvaardige verdeling van de welvaart tot de doeleinden. Hier- over hebben wij andere opvattingen dan de niet-socialistische partijen. De laatste jaren is de verdeling op het nationale vlak al heel wat verbeterd, In de toekomst zal echter de -aan dacht vooral gericht moeten worden op die grote bevolkingsgroepen in de wereld, die nog een minimaal levens niveau hebben. Dit verklaarde prof. J. Tinbergen zaterdag op de slotbijeenkomst van het congres van de Partij van de Ar beid over buitenlandse politiek, dat te Arnhem werd gehouden. De mi- nister-president dr. Drces woonde dé bijeenkomst bij. Prof. Tinbergen sprak over de ont wikkeling der wereldeconomie in so cialistisch perspectief. Hij bepleitte een veel grotere internationale eco- nomische samenwerking. Op wereld niveau was hij voorstander van het geven van grotere bevoegdheden aan de economische en sociale raad van de Verenigde Naties. Prof. Tinbergen drong aan op nau were samenwerking met de Azia tische socialistische partijen. Hij waarschuwde dat men zeer voorzich tig moest zijn met het verbinden van politieke voorwaarden aan technische hulpverlening. GELEEN. Zondagmiddag is de kapitale boerderij van de landbou wer Vrancken te Neerbeek-Geleen tot de grond toe afgebrand. Alleen een gedeelte van het woonhuis werd behouden, zij het met zware water schade. Het vee kon tijdig gered worden. De oorzaak van de brand is onbekend; verzekering dekt de schade. Er waren goede en zeer goede nummers uit binnen, en buitenland, het programma had vaart en gast heer Rens van Dorth leek ons meer op zün gemak, zekerder van zijn zaak. dan bij eerdere gelegen heden. Van de Quiz „Van je familie moet je 't hebben", die ook deze keer weer met onnavolgbare charme werd geleid door Mies Bouwman, vermelden we met genoegen, dat niemand met een poedelprijs naar huis hoefde. De heren Ran, het eerste koppel, konden een elek trische naaimachine meenemen, de heer en mevrouw Miehielse uit Rotterdam (zij, de enige gehuwde vrouwelijke poiitie-agent in ons land) legden beslag op een fraaie toilettafel cn de zich iets té leuk vindende heer Kees Hitman met vrouw, uit Hilversum, nam het zekere voor het onzekere. Hij* liet zich de prijs door Mies Bouwman afkopen én ging naar Huis met 215. Tussen beide rubrieken in „Lui paard op schoot". Wij. vragen ons af of dit nu wel de beste plaats is, die de AVRO voor dit .zeer goede programma kon inruimen. Waarschijnlijk is op een andere avond de bereidheid hier in al'e ernst naar te kijken groter dan op de zaterdag. Het „kleurde" niet bij het geheel. W. Jnn. voor DE vier grote omroepverenigingen hebben alle gedongen naar de kans om het, óp een band opgeno men concert van Maria Callas, op een nader te bepalen tijdstip uit te 2enden. Bij loting is de NCRV de gelukkige geworden. Bij deze om roepvereniging kon men ons nog niet meedelen wanneer het'voor uitzen ding in aanmerking komt. IN maart 1959 zalj 'opnieuw een proef worden genomen om de mogelijkheden te onderzoeken welke I er bestaan voor een uitwisseling van nieuws door de Eurovisiepart- ners. By- dit nieuwe experiment wil men dan meer landen betrek- I keti dan de eerste keer'(in-oktober) het geval is geweest. Dit is dezer dagenté Rome be- sloten doop een commissie onder voorzitterschap van de heer J. W. i Rengelink, programmasecretaris van vliegtuigen voortaan te" doen per de-NTS, De vergadering kwam tot i TV, iri z.g. „gesloten circuit", waar de conclusie dat het eerste experi- j bjj de beelden dus per kabel wor ment goed is geslaagd, i den overgebracht. Hierbij zullen DE gouden vioolsleutel van de stichting „Onze Lichte Muziek" is dit jaar toegekend aai, de uit gever A. J. G. Strengholt te. Am sterdam, Zijn bijzondere verdienste was volgens de jury van O.L.M. het feit dat in het fonds van zijn uit geverij de meest, bekroonde lied jes uit de wereld van de iichte mu ziek werden uitgegeven. In een Am sterdams ziekenhuis heeft de heer Strengholt gisteravond op de NCRV afgesfemd om deze heugelijke tij ding te vernemen. De schoonheidsprijzen 195? gingen naar Frits Janssen voor-zijn compo sitie „Walzing tot the stars" en naar het driemanschap Jan Moraal, Geert Elfferich, Chris v. d. Bos. Dit trio deed in de oude Dogenstad de inspi ratie op voor het sfeervolle liedje „Venezia". Op deze avond in de Larense Sin- gerzaal voerde het orkest van Mas Bakker en de vocalisten Christine Spierenburg (sopraan) en Bert van 't Hof (tenor) alle liedjes "uit '57, die voor schoonheidsprijzen of eer volle vermeldingen in aanmerking kwamen uit. Tn de jeugduitzending, die de NC RV woensdagmiddag voor de TV verzorgde, heeft Indra Kamoadjojo zijn vertelling over het wolvejong Mowgli, bij tekeningenvan Wim Burger besloten. Regisseur Henk Veenstra ïaat Mowgli- opvolgen door een korte serie-uitzendingen van een sprook jesachtig verhaal onder de titel .On dervinding is de beste leermeester es." geschreven door Henk Hasen- bos, TN ons overzicht van de TV-pro- gramma's voor de volgende week hebben we de kinderen onjuist voorgelicht. Zaterdag 27 december komt Bipo de Clown van VARA- regisseur Jan Dassen niet op het scherm. Wel daarentegen „IJsco de Ijsbeer", de rubriek „Kom maar naar voren" en een fibn. Zaterdagmiddag 3 januari heeft de VARA door een wisseling in het scherma reeds opnieuw de beschik king over de jeugdmiddac en dan keert Pipo terug. (Achtervolgd door de circusdirecteur in een vliegtuig). Nog meer nieuws over Pipo, Jan Dassen Iaat hem per vier weken niet één, maar tweemaal zien. De ene keer op zaterdagmiddag en op nieuw op de woensdag waarop de VARA-TV het jeugdprogramma voor de groteren verzorgt. De tooi van het domme Indiaan tje Kluk Kluk zal dan ook weer compleet zijn. In plaats van de veer die de circiis-directeur langs het raam zag dwarrelen,zal hij dan kunnen dragen de fazantenveer, die een met zijn lot begaan meisje naar de VARA zond. dus de belanghebbenden niet alleen de stem van de omroepster horen, maar haar zien bovendien. De vele vertrekborden op Schiphol zullen kunnen worden vervangen door één centraal bord, dat op vele plaatsen per TV zichtbaar wordt. In januari zuilen de proeven op grotere schaal worden herhaald. De componisten Jurriaan An- driessen, Gerard Boedijn, Mein- dert Boekei, Adriaan Bonsei en Jan van Dijk zyn door de Ne derlandse Radio Unie uitgeno digd een compositie te schrijven voor blazersbezetting van het Radio-Kamerorkest. Zij hebben de uitnodiging aanvaard. Het eerste, televisieprogramma dat uit studio III. hét voormalige wijkgebouvv EHheto van de Ned. Herv. kerk te Bussum zal wor den/ uitgezonden, is David Ko onings bewerking van „A Christ mas Carol" van Charles Dickens op woensdagavond 24 december voor de NCRV. De rol van Scrooge wordt vertolkt door Herbert Joeks. die van Marly door Eric van Ingen. De regie heeft Peter Koen. e De eerste morgenwijding van de VPRO in het nieuwe jaar. vrij dag 2 januari wordt geleid door de ere-voorzit ster van deze om roep mej. dr. N. A. Bruining. T-TïLVERSDM I (NCRV). De pianist Cor de Groot speelt 24 preludes en fuga's van de Russische componist Sjostakowltsj (6.40-7.00). Van Aart Romljn wo^dt een hoorspel opgevoerd! „Tussen twee avonden ligt de dag" (8.2Ö-8.30). Jaap Geraerdts geeft een muzikale biografie van Franz Schu bert (10,15-10.45). PJlLVERSUM II (AVRO), Henk Stam bespreekt in „Inleiding tot muziek begrip" de trompet en de trombone (7.307.45). De „Radioscoop" (8.05— 31.00); In dit programma van 8.30 8.-I5 In het „Logboek der Muze" negro spirituals, o.a. van iUahalia Jackson. Het hoorspel dat dit hlokprogramma besluit gaat over het leven van de componist Puccini (oiig. 9.35—11.00). T ELEV1SUË. Na het NTS-Journaal de KRO met de sportrubrlek van Jan Cottaar (8.20). Dan de toneel. en fUm- rubrlek van J. W. Hofstra en A. van Domburg (8.40), Ank v, d. Moer draagt Kerstpoëzle voor (9.10). Vervolgens een Dnltse TV-reportage met Neder landse commentaar over het Heilige Land (9.30) en ten slotte .de epiloog van pater Leopold Verhagen (9.55). STOCKHOLM Op 1 december ji. heeft zich ten zuiden van Stockholm bijna een botsing voorgedaan tussen een VTckers Viscount-vliegtuig van de K.L.M. en een Zweedse militaire straaljager van het type SAA3 J 29, aldus blijkt uit een heden ontvangen bericht van het Zweedse persbureau T.T. Het KX.1VL-vliegtuig was onderweg van Kopenhagen naar Stockholm. Het loog," volgens het Zweedse persbu reau, tweehonderd meter boven hét op 5000 meter hoogte vastgestelde „dak" van de luchtkoker, dié voor het' burgerluchtverkeer is bestemd, toen de Zweedse straaljager plotse ling verscheen. Naar wij van de zijde van de K.L.M. vernemen heeft de gezagvoer der van het bovenbedoelde KJL;M.« vliegtuig onmiddellijk na de landing te Stockholm bij de Zweedse burger- luchtvaartautoriteiten een klacht in gediend over het gebeurde. Bij de K.L.M. wacht men op de officiële bevindingen van het onder zoek der Zweedse luchtvaartdienst. Het Zweedse persbureau meldde verder nog, dat tijdens het onder zoek de bestuurder van het Zweedse jachtvliegtuig heeft -verklaard, dat hij het .K-L'-M.-vliegtuig niét had op gemerkt en dat hij, de Zweed, binnen de voor de militaire luchtvaart be stemde luchtruimte was gebleven. De Zweedse autoriteiten hebben, naar zij verklaren, het niet mogelijk geoordeeld vast te stellen of de mi litaire vlieger het voor hem bestem de gebied had verlaten, of dat de be- I stuurder van het K.L.M,-vliegtuig IN navolging van de vliegvelden Londen en Brussel neemt Schip hol proeven om de meldingen van vertrek, en aankomsttijden van de (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. ,,Wat hoor ik nu voor een geluid. Het lijkt wel of er een. kind op de spoorbaan huilt. Maar dat kan toch niet". Blokwach ter Jan van 't Hof van de N.S. die gistermorgen dienst deed bij de spoorwegovergang aan de .Xerxes- weg wilde het ztfne er van weten. Hy liep de spoorbaan op en trof tot zjjn verbazing een jongetje aan, dat hartverscheurend huilde. „Wat. is er met jou aan de hand" vroeg de blokwachter, maar het ventje gaf geen antwoord. Daarom nam hij hem mee naar het seinhuis. opgelopen, waren de spoormensen van "mening, dat men de jongen tóch beter even naar het Sophia Kinder ziekenhuis aan de Gordelweg kon brengen. De moeder maakte eerst bezwaar, omdat zij op reis was \ve- gena een sterfgeval van een familielid in Hamburg. Later ging zij er echter mee akkoord, dat haar zoontje ge durende twee dagen ter observatie in het ziekenhuis" werd opgenomen. Mevrouw Lobley-Glass was gister morgen in. Hoek van Holland met twee kinderen, de zés-jarige Ken- nith Harry en zijn zusje in'deSkan-i o— -; - dinavië-express gestapt. Toen zij op jvechtpartij .te maken had, zakte een moment het meisje naar het P'°Jse*inS, ineen en bleek by onaer- ook buiten de zijwaartse begrenzing van het voor de burgerluchtvaart bestemde gebied was gekomen. De Zweedse autoriteiten hebben inmiddels aan de bevelhebber der Zweedse luchtstrijdkrachten ge vraagd het bevel uit te vaardigen, dat militaire vliegers een behoorlijke afstand tot de voor het burgerlucht verkeer ingestelde luchtwegen in acht moeten nemen. Behalve het autobus-ongeluk Rot- terdam-IJsselmonde, waar by 38 bus passagiers min of meer ernstig wer den gewond, had in het afgelopen weekeinde nog een aantal verkeers ongelukken plaats, die in totaal zes doden en een aantal ernstig gewon den eisten. In de nacht van zaterdag op zon dag omstreeks 3 uur Is de 21-jarige vertegenwoordiger H. F. op 't Eïjn- de uit Amsterdam, rydend in ztfn eigen bestelwagen, op de Rijksweg nr. 1 onder Diemen, met grote vaart op Vi tegemoetkomende vrachtauto gebotst en op slag gedood. De vrachtwagen kwam met kostuums en decors van het toneelgezelschap Johaji Kaart uit Enschede, waar 'n voorstelling was gegeven. Als gevolg varv de hevige botsing begon de vrachtwagen te. slippen, en belandde tenslotte op zijn kant in het hier vrij ondiepe water van de Muidertrekvaart. De twee inzit tenden wisten met een nat pak de weg weer op te klauteren. Beiden, hadden enkele snijwonden cn wat kneuzingen opgelopen. Te R ij p e r k e r k op de Rijks straatweg Leeuwarden-Groningen is dc nacht van zaterdag op zondag een personenauto met grote snel heid tegen een boom gereden, waar bij een der inzittenden, de i9-jari- ge M. van der Heide op slag werd gedood. Zaterdag tegen de avond is te Doetinchem het zevenjarig doch tertje van de familie R. Rsd- stake, om het leven gekomen, toen zij uit een auto stapte, de weg over stak zónder uit te kijken en door een juist passerende auto werd aange reden. Voor zijn woning aan de Edeseweg te L u n t e r e n is zaterdagmiddag dé 78-jarige M. van Veldhuizen op de fiets door een autobus gegrepen cn op slag gedood.. Zondagavond reed een bromfietser op de Niéuwe Zijds Voorburgwal te Amsterdam tégen een geparkeerd staande auto. De duopassagier', de 4£-jarige G. A. B.. Hep een bloe dende hoofdwond op; De bestuurder van de bromfiets die onder invloed van sterke drank verkeerde, wiide persé met zijn pas sagier in de ziekenauto van de G.G. en G.D. mee, maar dit werd hem ge weigerd. Hierop ontstond een vecht partij, waarbij twee agenten gebruik moesten maken van hun gummiwa penstok tegen V. die later ingesloten werd. - De duopassagier B., die niets met toilet bracht, drukte zij haar zoon tje op het hart. rustig in de coupé te blijven. De 'jongen beloofde' dit, maar zodra was zijn moeder met zijn zusje verdwenen of hij verliet de coupé, waarin geen andere pas sagiers aanwezig waren en wandel- Toen bi) op zijn Tragen geen ant- de S2"? Bjj de deur bleef hij woord van de knaap kreeg pakte i sn hoewel daar een van de hij de telefoon en belde het'station J nieuwste veiligheidssloten opzat. Noord op. „.Tü hebt vast het Engelse slaagde hij erm de deur te openen, jongetje gevonden, dat tien minuten Zonder dat iemand het merkte.-viel JE HEBT NOG N\ET<b GEGETEN PAUL. WAAK JE SEEN EORG ALE. PE ril&T OPTREKT ZULLEN 7£ WAAR SAU\W GENOEG VlNDENy 1 NEET WEL DAT DAT JÜ 'T NOGALJ M,, £«t)EGOJULO MAAR WAAR REEFT ZE DIE DAN VERLOREN IK BEgRUPNIET DAT Z£ 'M NIET GEVONDEN HEEFT, ZE REEFT OVERAL GE VAN GEEFT DAT ZE lG. WEGGELOPENIK MOEST HAAR WEL straffen ^PAUL. ze LL OC£j"u' ".PGCE ME DAT ARMBAND WBP--' HOE KUN JE ZEGGEN ,Ef>rTH .'rijpfT WIE WEET WAAR I DAT KIND H0D]t5riL,DUCKy...lKZflL Dt DtüR AAN Dt&UirtN- KANT DICHT P0m. WÉ ÓAAN NAAR Dé GROTE 5CHUUfi IK ZAL ER DAAR Af 5PRINGEN ÉN ]lj RilDT METÉÉN NAAR 5INNÉN OKPfj, öPRocrie. NöU.W£V/WJOU) KA/V D'/ï WAT 2o SNEL KEKEN vzKcoV-torrreRS NcG NOOIT TB5GN EEN O-Z ACHTERSTANDAAN RUUD, U/AT /S. YADOZ van jou esv VR/ENPKfCK SXTRA SSlMX/NG EN GEVEN, ANPERA ujoRjyr METEEN FRKOAt A10G VAN C1AJVNEN BEGON/JEN. Al AN, MAT BENJy geleden uit de Skandlnavlë-express is gevallen" kreeg hij le horen. „De hele boel Is hier ln rep en roer. De trein wordt opgehouden en de moe der loopt met enige van onze men sen langs de spoorbaan te zoeken, Nog geen vijf minuten later kon een overgelukkige moeder, mevrouw I, E. Lobley-Glass uit Leeds haar zesjarig zoontje. Kennith Harry in de armen-sluiten. Hoewel het ven tje ogenschijnlijk slechts een klein, wondje boven het rechteroog had hij uit de trein, die op dat moment een snelheid van 65 km had. Toen mevrouw Lobley-Glass kort daarop haar zoontje miste sloeg zij alarm. Het was toen precies 7.22 uur.-Drie minuten later liep de trein het Sta tion Noord binnen, waar men onmid dellijk langs de spoorbaan begon te zoeken. zoek overleden. In h<jt ziekenhuis te Tegelen 15 vannacht aan zijn verwoni ""gen be. 7. weken de 44-jarige M. J. Fa assen, die gisteravond omstreeks acht uur door een vrachtauto werd gegrepen. De 40-jarige motorrijder J, Kiei- stra uit Hengelo, die gisteravond omstreeks zeven uur op de Bente- loscweg in botsing kwam mef de 10-jarige voetgangster Ria Nijiand uit Delden en daarbij een schedel- basisfractuur opliep, is vanmorgen in het Koningin Julianaziekenhuis te Hengelo overleden. BUENOS AIRES. De Koninküj- I ke Shell heeft voorgesteld Argenti- nië benzine ter waarde van 50 mil- j joen dollar te leveren onder een regeling, waarbij de. betaling in een. Mevrouw Lobley en haar dochter- j periode van drie jaar zou geschie- tje hebben hun reis. met dezelfde den met een rente van vijf procent, trein, die een haLf uur vertraging zo heeft het bureau van de Argen- had, voortgezet. tijnse president bekendgemaakt. „Dié werd vanavond afgegeven Voor Slacy," zei hij.: „We weten niet door wie maar toen bekend werd wat er gebeurd was, brachten ze hem bij mij. .Ik heb hem openge maakt." Iets in de stem van de redacteur maakte Murdoek onbehaaglijk. Hij - keek hem even aan voordat hij zijn aandacht op de enveloppe richtte. kin en de stoppels van zijn baard moakten een schrapend geluid. „Weet jij of hij iets bijzonders on derhanden had?" „Nee." „Voor ons was het niet. Misschien ben. gewacht. We kunnen niet hoog van de toren blazen als dit hele ge val een slag in ons gezicht wordt." Hij hield dé enveloppe omhoog en stopte hem daarna in zijn zak. „Dit kan alleen maar een waarschuwing zijn, die Stacy nooit verwachtte. Maar waar het nu om gaat, is dat we willen weten wie hem vermoord heeft. Als hij gestorven is, omdat hij aan een. krantenartikel werkte, loven we een beloning uit en zullen we in de krant alle mogelijke plaats inruimen. Als het iets anders mocht zijn, liggen de zaken waarschijnlijk minder mooi. Hoe dan ook we moe ten zekerheid hebben." Hij 'boog zich voorover, z'n ogen hard. „We hebben heel wat mensen met hersenen bij de krant, Kent. Meer dan de politie ooit zal heb- Onthou dat. Ik kan je een dozijn noemen, die net zo goed als de po litie feiten kunnen verzamelen ,,Je bedoelt," zei Murdoek „dat je de waarheid eerder dan de poli tie wil weten." „Ik dit gevai wel. Ja." Murdoek schudde zijn hoofd, z'n had hij zelf een idee voor een serie artikelen, zoals met Joe Calenda." MacGrath vouwde zijn handen ach- ltlKll ter zijn hoofd, keek naar het plafond meer mensen kennen ook nog. Ge en begon tc praten alsof hy een ver- bmjk ze." Er was in "slordige drukletters met haaltje vertelde. potlood op geschreven: Ralph Stacy, „Er was eens een redacteur,' zei sde Koerier. Tn de benedenhoek stond: hij. „Het was niet in deze stad en persoonlijk. Murdoek haalde het dub- hij is ook geen redacteur meer. Hij bel gevouwen papier uit het couvert is helemaal niet meer in het kran- en toen hij het opende, gleed er een tenvak. Hij had een knap soort chan- donkere ogen keken de ander een aantal honderd dollar biljetten in tag'e °P touw gezet, waar hij zelf beetje ironisch aan. „Ik geloof," giim- zijn hand. Het waren er tien. En geen hand voor uitstak. Zijn ver- lachte hij, „dat ik harder geluk dan toen hij ze op het bureau legde, had slaggevers deden dat voor hem. Hij hersenen nodig heb in deze zaak."- hij een vreemd, leeg gevoel in zijn zocht een paar mannetjes uit om op „Meestal krijg je je portie wel, maag. Hij slikte' een paar maal, niet onderzoek uit te gaan in een of an- grinnikte MacGrath. „Hoe 't ook in staat zijn gedachten en vermoe- dere plaats, bijvoorbeeld op'het ge- 'zij, m'n zoon, blijf ermee bezig. Wee* dens te ordenen. bied van gokken, waarbij'hij er wel Behulpzaam 'voor Bacon. ..Geef je Het kostte hem moeite te lezen voor zorgde dat -het uitlekte. Dan ogen de kost. Dit is je belangrijkste wat er op het papier stond, zo bang hoefde hij alleen maar op zijn ge- opdracht voor de komende 24 uur. was hij voor een confrontatie. mak af te wachten. Het duurde Ik heb zo'n Idee, ,dat we tegen die De boodschap, in hetzelfde slordige nooit lang voor hij beet had. Ais tijd wel weten hoé we onze houding blokschrift luidde: dit is je betaling, het bedrag hem beviel; werden de moeten bepalen, ook sl zouden we Dat van vanavond was maar een verslaggevers teruggeroepen en was nog.geen notie hebben wie de moor- waarschuwing Blijf uit onze buurt het onderzoek afgelopen." denaar isF of je hoort andere dingen. Stacy was geen redacteur," zèi Murdoek deed de bankbiljetten en Murdoek. HOOFDSTUK 7 het briefje weer in de enveloppe. MacGrath scheen hem met te ho maar zijn vingers trilden toen hij ren. „Hij was niet bemind, hè?" Het was 'tien minuten over een hem MacGrath weer terug gaf. „Ik heb nooit gehoord dat iemand toen. Kent Murdoekbij de Band Box Hij wist niet wat hij moest zeg- een hekel aan hem had." was. Er kwamen nog steeds klanten gen. «Ik heb. met deze en gene een naar buiten, zodat 't voor hem ge* „Het ziet er naar uit," zei Mac- praatje gemaakt vanavond. Nie- makkelijk was naar binnen te ko- Grath rustig, „alsof die vent, die op mand hier is wat je noemt een men. Een kleine brunette, die an- de auto schoot met opzet miste." vriend van hem. Hij was erg op ders sigaretten verkocht, hielp nu „Dat kan uitkomen," zei Murdoek, zichzelf en blijkbaar nogal op de in de garderobe. Iets verder in de ..maar het betekent nog niet, dat penning. Goed voor z'n werk. Hij hal stond een groepje vrouwen te Stacy iemand geld afperste," wist waar hij feiten vandaan moest wachten, tot hun mannen met de ..Niettemin is het duidelijk," vond halen en hij hield vol-tot hij ze had." -mantels en hoeden kwamen. MacGrath, „dat ze later niet terug- De ogen van MacGrath lieten het Dé zaal zelf was nagenoeg leeg. de gekomen zij» om hem te vermoor- plafond voor wat het was en hij zet- verhoging waar de band speelde ver den. Als dat het geval was. zouden te met een zwaai zijn voeten op de laten en donker. Alleen de barman ze 'hooit., de moeite genomen heb- grond. was nog bezig bij de kas. ben het geld of een boodschap hier „Ik ben er niet gerust-op." zei hij. Murdoek ging bij hem op een achter te laten." Hij wreef langs zijn „Ik heb met die beloning ook maar kruk zitten. (Wordt vervoiRd).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1