gitaren en van mandolines gem. bureau Agrariërs bieden NS een landrail aan Paramount Lichtjes van Noorse kerstboom ontstoken Museum-concert met een interessant programma Motortanker in de Schie dwars tewater gelaten C AB-.iam i lie viert gezellig winterfeest Draagkracht in geding bij toewijzing van nieuwe woningen Koeriersters Na S.G.-toneel komt bestuur op planken VOOR HERENMODES SluitillS Vail T1M.CO O La Matinata houdt - voor eerste maal - examens j Hermes slaat SVV met 4-0 Het Zwarte Paard de lichte sigaret, die veel zachter is A Schaaktoernooi v an j Het Zwarte Paard Voor de zevende keer. Beveiliging van vee in Kethel Jubilarissen bij de Vrijw. brandweer Meisje overreden door vrachtauto Dronken mannen lagen op straat Verkeerszuiltje omver gereden 1 WALDO RIJSCHOOL 65.63.7 ..Opschuifwoningen" dè oplossing Voorrang aan vele groepen Promotie van conservator was cum laude Albatros huldigde I jubilarissen SCH8EPAM W. v. d. BURG Volgend jaar echt Schiedamse revue Maandag 22 december 195S 3 (Advertentie I M.) i (Advertentie I.M.) Lieflijke snarenmuziek heeft zon- j dat In gebouw Arcade geklonken. Voor het eerst heeft het Nederlands Verbond van Mandolincorkesten een exaracndag gehouden met het doel i het spelpeil van de bespelers van mandoline en gitaar op te voeren. Daarvoor werd het examen voor het diploma A-elementair afgenomen.! De deelnemers hebben hun kunnen i individueel en "in groepsverband la- ten horen. Van zondagmorgen tien I uur tot zes uur in de middag heb- ben velen in een bovenzaal van Ar- cade volijverig aan de snaren getok keld. Daarvoor kwamen zij uit vele plaatsen uit Zuid-Holland en zelfs uit Brabant en Limburg. Met-overgave en zeer nauwgezet hebben de 38 deelnemers aan deze examens deelgenomen. Ieder .moest individueel de verplichte oefenstof laten horen. De voorzitter van het Nederlands Verbond van Mandoline j 61-jarige heer H. Schrijnder uit Den Orkesten de heer B. Visser heeft tel- Haag. lid van „La .Matinata" uit i kens met een toepasselijke speech Schiedam, die 38 puntenbehaalde I de puntenlijsten uitgereikt. Later zul- erï daardoor derde op de ranglijst len de deelnemers de diploma's ont- j werd. De beste deelnemer was mej. vangen. Het was voor de meesten i Den Besten van „Opbloei" uit Rot- -I wel gemakkelijk de voorgeschreven terdam. Zij behaalde veertig punten I accoorden te laten horen, dat sis door ivoor practijk en 9 punten voor theo- de practische scholing niet zo moei- Iie Het maximum te behalen pun- lijk. Vrij moeilijk' echter vverden de ten is zestig. Tweede werd mej. Nu- i theoretische vragen beantwoord. velsteyn van „Patokanen". uit Gou- Toch slaagden alle deelnemers, -zijda met 48 Va punten, het dat een aantal maar net boven het minimum van 38 punten uit- kwam/De eisen voor dit eerste exa men waren echter vrij hoog. Orga nisatrice „La Matinata" uit Schiedam hoopt na het succes van deze eer ste examendag met Pinksteren 1959 ook het voortgezette, tweede exa men voor deze omgeving te mogen organiseren. De leden van de exa mencommissie. de musiei Frans van Norden en Ernst Gest uit- A'dam wa ren tevreden over deze eerste resul taten, ook al waren zij met de voor zitter Visser van mening dat meer aandacht aan de theoretische scho ling moet worden besteed. De be merkingen in deze zin zijn ook op Op zaterdag 27 december 1958 zullen de gemeentelijke bureaus voor het publiek gesloten zijn. Bellen bij ongeval* GG. en G.D.Het bureau voor de burgerlijke Tuinlaan 80. telefoon 69290. j stand tNieuwstraat 26) zal op die Polïtie-alarmnummer 64666. dag geopend zijn van 9 tot,"9^0 uur,; Apothekers nachtdienst; Nieuwland.; evenwel uitsluitend voor het doen; apotheek, Dr- Wihóutplein 17 en j van. 'geboorte- en overlijdensaan- C. Jansen, Swammerdamsingel giften. - j 4t De dienst van het Openbaar j JLK, Leeszaal en Bibliotheek, Dam i Slachthuis zal worden uitgevoerd j Geopend iedere dae (behalve i zoals op zon_ cn feestdagen, met maandag) van 930 tot 16.30 uur i dien verstande, dat van 8 tot 12.30 uur gelegenheid zal worden gege- ven: a. tot het ter nadere keuring aan- i bieden van ingevoerd vlees mits dit vlees terstond na de keuring van het terrein wordt wegge- j voerd en b. tot het doen van- kennisgevingen. van dood geboren, gestorven of in nood gedode slachtdieren. j Huisvuil zal op die dag niet wor-1 den. opgehaald. Jong en oud spelen voor hun examen. Links de jongste deelnemer Adriaan Schoor, 22 jaarvare „Toorts" uit Den Haag en daarnaast de 53-jari se heer H. Krouwel van „La Matinata" in Schiedam. Op da achtergrond de jury, links Fr. van Nor den en rechts E. Gest, beiden uit Amsterdam. de puntenlijsten. De oudste deelnemer was de (Advertentie IM.) Derby van reserves en-iedere ^vond (behalve woens. j dag. en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. Zondags gesloten. Gemeentelijke openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange" Haven: ge opend iedere werkdag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur 1 cn iedere 3 vond (behalve woens. dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 i uur. Zondags gesloten. I Stedelijk Museum: dagelijks geopend van 10 tot 17 uur, zondagen van j 12 tot 17 uur: Tentoonstellen-1 gen ..Ach tijd waar ben je geble_ ven'' en ..Óp een blad papier" 1 tot cn met 31 januari. BIOSCOPEN Monopole, 2. 7 cn 9 uur: „Drums across the river". Passage, 2 en 8.15 uur: „Meisjes, j mambo's en whisky". DIVERSEN Irene. 8 uur: Wijk 3 N.H.G. Kerst-1 i wijding, Snrsum Corda, 3 uur: Stichting '40 '45. Kerstavond. Marijke, 8 uur: GSS. Contactavond. In de schaak-competitie heeft L<- Zwarte Paard met nen van Pon 1. De gedetailleerde I uitslag-js. i n.wijkgehouw van de Herv. kerk aan t wnwr S* n;u? v i 1 de Nwe Maasstraat. J. Witlox C, van Dijk .-s A. v.Deelname is opengesteld voor I Bommel-—C. Stolk 0 1; J. Moerer jclubschakers, hoofd-, le. 2e en 3e- i J. van Asperen 1—-0; A, de Bruin klassers en huisschakers. Insc! G. van Be veren 01; J. ZwartJ. J Louweren 1—0; H. v. d. Kraan—C. onder de Linde 10; C. Paulus sr. De gemeentelijke Leeszaal en Bi-: bliotbeek en de filialen zullen bo- j vendien op 24 december en 31 de cember a.s. om 15.30 uur voor het; publiek gesloten worden, j Alle andere gemeentelijke bu- reaus zullen op laatstgenoemde da- j gen om 16 uur worden gesloten. j De schaakvereniging Het Zwarte Paard organiseert voor de derde achtereenvolgende maal ter gele genheid van de jaarwisseling een „Drie ronden schaaktoernooi" en i wel op zaterdagen 27 december. -^ERIOV Normal King Size fl.- (Vaneen onzer verslaggevers) stadhuis op de Coolsingel. Op het De honderden lichtjes in de Noorse ^ordcs.vond de overdracht jjtaatrf in 314 gewon- To jïnuari' Het'taêrmqlketstboom voor het stadhuis schitte- Serelschap van o.a de ambassai detailleerde ren weer 7,ntrr,InMvond riin re alle- - van Noorwegen, de heer U J. H. De boeren en tuinders in de peri ferie van onze stad zijn ontevreden over de service van de Nederland se Spoorwegen. In een gezamenlij ke vergadering van de Land- en Tuinbouw Bond en de Christelijke Boeren- en Tuindersbond hebben zy daar vrijdagmorgen gewag van ge maakt. Besloten werd een protest te laten horen bij de Ned. Spoorwegen tegen het verwaarlozen van de af zettingen langs de spoorbanen. klassers en buisschakers. Inschrij-wers. 's jaar voor de zevende ven kan men tot cn met 23 december achtereenvolgende keer, dat de stad bij de heer A. H. v. d. Wal. Bicker- 0.s'° <*n S^ote kerstboom aan de I on£cr k} i"" jT®u1us sr-straat Sa te Rotterdam-4 of bij de Maasstad heeft geschonken. g- uijkmans11—0- P C "campen ^es£uurs^e^en van de vereniging.1 Elk jaar staat de boom voor het I J. Dirkotter 10. 1T imbassadeur 'egen, de heer L. J. H. Jor- maal Iegelijk ontsloten door de da nieuwe consul-senoraal waarnemend burgemeester van Oslo, i .van Noorwegen de heer Brynjuïf Buil, onder bcwon- "ee^, f-V derende uitroepen, van de tocschou- ör' Rotterdam, de JXEB de Rook. sopraan, Jolle deutl vieux Koër. een niet alleen com- „Een vrolijk kerstfeest, een geluk kig nieuwjaar en vrede op aarde", luidden de wensen, die de heer Buil namens de bevolking van Noorwe gen de Nederlanders overbracht. Een speciale groet van de stad tot stad kreeg Rotterdam van Oslo, met dank voor wat zij voor de Noorse scheep- vaart en de zeelieden betekent. De heer Buil hield zijn toespraak in het j Nederlands. i De burgemeester van Rotterdam, 1 mr. G. E. van Walsum, noemde de kerstboom een symbool van de bete- j kenis, die Oslo hecht aan de relaties die de zeevaart tussen beide steden S en beide landen schept. De woorden i van burgemeester Van Walsum wer- i den in het Noors vertaald. Het 12-jarig meisje M. A. Jaspers is zaterdag omstreeks het middag uur op de Hoogstraat nabij de 'Dam onder eèn vrachtauto terecht geko men, toen zij bij het op haar fiets j stappen werd aangereden door een onbekend gebleven fietser. Een wiel van de vrachtauto raakte haar linker Een duel tussen de reserveteams j onderarm,, maar de bestuurder, ge- van de beide plaatselijke semi-pi'of- j waarschuwd door de voorbijgangers, clubs is altijd van betekenis. De tal- kon op het nippertje nog stoppen rijke toeschouwers hebben zaterdag-t voor hij haar over het hoofd reed. middag niet te zien gekregen watHet meisje kreeg een gekneusde lin- zij mochten verwachten. Het reser- j kerarm.en schaafwonden. Zij is in de veteam van SVV speelde op eigen Dr. Noletstichting behandeld, terreinzeer matig en dat was te- leursiellend want SVV 2 speelt al geruime tijd goede partijen. In dit treffen moest SVV een gedeelte van de strijd met tien man spelen omdat Herman Wink in het gelaat werd geraakt, met een enorm blauw oog kon hij zien hoe zijn teamgenoten naar een verdiende nederlaag gin gen. Bij Hennes DVS werd soms Een voorbijganger -vond zaterdag avond omstreeks kwart over tien twee mannert op de grond liggen in de Galileïstraat. Tegenover de poli- zeer aantrekkelijk gevoetbald.' Detie verklaarden zij, dat zy waren jonge knapen speelden zeer goed samen. In de roodgroene defensie had Corveleyn goed gesteund door 'Zijn linksachter heel veel werk te doen. Door het stuwen van Frans Mijnsbergen (een hattrick!) werd het tenslotte 4—0 voor Hermes DVS 2. Een verkeerszuiltje is zaterdag ge-j sneuveld in de B.K. laan ter hoogte van de Vlaardingerdijk. toen de heer i J. B. p. B. uit Den Haag met zijn bestelauto daar tegenop reed. Hij wilde een vrachtauto inhalen, maar daarvoor was te weinig ruimte. Tegen de heer B.is proces-verbaal j opgemaakt, 1 aangereden door een auto. De G.G.D. bracht hen voor onderzoek naai- het Gemeenteziekenhuis en vandaar naar hun woning. De beide mannen, 68 en 72 jaar oud. vertoonden geen spo ren van een aanrijding, maar ver keerden wel onder de invloed van sterke drank. Esperauto-agendo Jaudon, la 26an de decembro Pro tïo, ke la Kristnasko-tago estas fa- miiïa festo-tago ne okazos klubves- pero. Advertentie IM.) Die afzettingen worden zo slecht op peil gehouden, dat het herhaaldelijk gebeurt dat het vee op de spoor- banen gaat wandelen en dat levert; uiteraard veel gevaar op voor mens i en dier. Ook de oversteekplaatsen j voor particulieren op de spoorbanen januari zal er m zijn in een ondeugdelijke staat. On-1 !eil faljee,n" langs werd een boer uit Maasland j .'J?e teJ' voor de kantonrechter in Schiedam i1* veroordeeld omdat een koe op hetH a^,ie\Y/lEB de Rook. sopraan, Jolle de un >'^ux woer een mei aiieen.com- j Aan df, pIechtfgheid werd muzikaal baanvak Schiedam-Hoek van Hol- de .Brunn en het vijf en- j VV wit fluit en Edward Witsen- positair gaaf doch ook zeer gemspt- biieedraaen dnnr een k one r kwartot land had gewandeld. De boer meen-SKac&S le Ss"c HoStaarl bu«' B»n» brachten op het k«st-i «w4 fWhwren werh van Marcelvsn de Marlniel.s, he, mPannenkoöi de flat hu onschuldig was omdat dep.S c SHo r concert, zaterdagavond in het Stede- ga™el-Rousseau bereikte Witsen- (lc Verenigde Zangers, het mannen- op oeS houdt!aüf haen?Sn?echter mr ?"B Colfenon en R.Cv ®lPZweL i Utt. SS?' Ka ira?H»k bl,Jantkoor Zanglust en vei; muziekkorps P. B. Cos veroordeelde de ve: lach te omdat niets of niemand zich op de spoorbaan mag bevinden. De boeren en tuinders in Kethel v GEBOREN; Albcrtine M.. dv T. j nïsch uitstekend te beheersen en over j Hebrides van der Wulp en E. G. van der eer) fraai gedifferentieerd toucher te ceR z®er Houtman j jtip. J. J. f nvana"S utm" V' 4 Zwet S doïh'nïÏÏtemir!o\7'inte-'éss™art van het Lïger des Hetls nvang acht uur. gramma ten gehore. Tevens kon- De zangeres hoorde men oa. in. Enkele fn Rotterdam wonend» r> 1**1 jmen kennismaken met een «iL^en reeks ■zestiende^miwseliedm-en. Noorse dames waren in het kleurige Burgerlijke Stand stekend harpist, want Witsenburg kerstliederen van Hans J j.ostuum van hun ]antJ verscben€n. J bleek zyn prachtig instrument tech-fehouwman en een ze^al „Songs ofNa de aanbiedingsplechtigheid ver- T.{ nïsch uitstekend te beheersen en over Hebrides Dit voimde muzikaal eniede zich.op uitnodigine van bur- aantrekkeiyk _deel van de «emeester Van Walsum een Noors zijn in de vergadering tot de con-: clusie gekomen dat zij aan de Ned Spoorwegen een aanvaardbare op- Werft; Alexander Cf.. ;v J. J. Fran- I beschikken. Weliswaar bleef zijn j avunu. wam ai aeze werKjes oreuen Jiederland gezcischap in de Burger- lossing voor de moeilijkheden kun- J ken en A. M. Collewijó; Wilhelmi-spel in een Sicilienne uit de zestiendeZR.et me®r °e mocRe ,vaR.. J zaal om er het souper te gebruiken, nen aanbieden. De belanghebbenden j na. d^* J. Stöver en H, C. van eeuw in de bewerking van. Res pig- c-n ren (waard te zijn. W. de Burgemeester Van Walsum richtte besloten een vrijwillige ruilverkave-Kerkhof; Kornelis H„ zv" H. J. J. j hi. waarmede het programma werd -? Kw,lcr voca middelen beperkt zjc|1 in zjjn tafeispeeeh tot de Noorse lmg aan te bieden. De betrokken Swart en L. P. Maat. i geopend nog iets aan de voorzichtige »®n '10?c. J" ambassadeur omhein te danken voor percelen liggen niet op plaatsen waar OVERLEDEN: A. Langehdoen. 2 kant, maar verder klonken de door vuprbeeid klinken met altijd even zyn komst dje mjn 0f meer kan wor- hem uiteevnerde hpppleiHinpen vrtnr- V 1' s* nochtans 2ekei OOK VOCaal jpn nricii»vat pprt prlronnino Hat aeen HantiexxeiijK aeei v«m gemeester Van Walsum een Noors- i Werff; Alexander C.. zv J. J. Fran-I beschikken. Weliswaar bfeef zijn avond, want al deze werkjes bleken Nederlands £?e7elsehan in ri*. Burppr Collewijri; Wilhelmi-1 spel in een Sicilienne uit de zestiende zon°er uieer de moeite van heruit- - onteigening van toepassing zal zijn, j weken; C. T. Paalvast, toch willen de betrokken boeren en van T. W. J. Lansbergen tuinders een vrijwillige ruilverkave- pen, 78 jr. ling aanbieden omdat zij'menen dat, daardoor de moeilijkheden voor de; boeren en tuinders langs "de spoor- banen enerzijds en de Nederlandse Spoorwegen anderszijds worden voorkomen. Vooral nu het verkeer op de lijn Schiedam-Den Haag v.v. steeds .intensiever wordt,-wordt de kans voor ongelukken op het baan vak in de Schiedamse periferie steeds groter. De boeren en tuinders in Kethel hebben een commissie benoemd, die deze eventuele ruilverkaveling zal; Ongeveer 160 pupillen van de onderzoeken en die de contacten met CAB hebben zaterdagmiddag In ge- de autoriteiten en de betrokkenen bouw ïrene een bijzonder gezellig zal opnemen. Voorzitter A. Poot „winterfeest" gevierd. Zo tussen Sin- (CBTB) en secretaris C. Lansbergen, terklaas en het Kerstfeest is het een van de LTB, zijn aan de werkzaam- goede gelegenheid om de maanden heden voor de-ze commissie van tussen de laatste tocht van dit jaar voorbereiding begonnen. en de eerste van bet volgende jaar echtg.1 hem uitgevoerde begeleidingen voor- 4 den opgevat als een erkenning. Cam- trpffeliik "en in de n= rf«, nanre oit, te boeien. Want mede dOOrdat haar Xf^tferdam oniae nffieiBl» .b jr- P, Cam- treffelijk en in de na de pauze uit- 'gevoerde .„Variations pastorales sur stem warm en zeer sympathiek klinkt, beluisterde men met veel vol doening de vertolking van al deze liederen. Zeer ook voldeed het optreden van Jolle de Wit. Zijn weergavehöndeiT in^a kW enedieCrt^e chSSnteVan setegenheiri maakte nr. Sonate 'voor .fluit en harp van de I niet,w^consul^c^raal^dpAaé^ K eeuwse mees ter-har pist 'o®" a 5?."" e r *U„.One. welkom te heten. - dat Rotterdam de enige officiële kerst boom uit Noorwegen bezit. Het be gint namelijk meer en meer een kwestie van prestige onder de Neder landse steden te worden, er een kerstboom uit Noorwegen op na t» Bij de behandeling van de begro ting door de Gemeenteraad, heeft ir. H. W. v. d, Toorn (KVP) uit voerig stilgestaan by het probleem van de huisvesting en o.a. de vraag gesteld waarom een vrij grote groep gezinnen, die al jaren zyn ingeschre ven, nog steeds niet ,zyn geholpen. Er zijn voor het voortbestaan van deze moeilijkheid verschillende ver klaringen, heeft burgemeester Peek ten antwoord gegeven. Dc hoofdoorzaak is gelegen in de omstandigheid, dat al deze gezinnen meestal alleen konden worden gehol pen met z.g. „opschuif woningen", omdat de nieuwe huizen voor hen te duur waren. Hierin zal waar- 4e. de 10% voorkeurswoningen ten behoeve van Rijkspersoneel en ge- repatrieerden. 5c. de onderwijzers, en leraren 7.0- wel van openbaar als bijzonder on derwijs. 6c. personeel van gemeentedien sten. 7e. de bewoners van de veie wo ningen. welke met het oog op stads verbetering. onbewoonbaar verkla- ring en aanleg van industrieterrein moeten worden ontruimd. 8e. de gevallen betrokken bij het creëren of vergroten van bedrijven en winkels b.v. bouwplan Vlug. 9e. zij die krachtens rechterlijk vonnis gedwongen worden een pand te verlaten. I0e. de kopers van panden of pandjes voor zelfbewoning. 11e. de z.g. „crepeergevallen" in latere jaren naar voren gekomen, b.v. meerdere., jonge gezinnen bij ouders inwonend, onder sociaal yol- hijnlijk door de verlaging van de komen onhoudbare omstandigheden. huurprijs van de nieuwe woningen Al deze groepen tesamen hebben I wei enige verbetering komen. Niet de urgentie, niet de datum 7°%eel *®vallen naar voren gebracht, van inschrijving heeft dus bij de dat daardoor honderden persoDCn toewijzing van de nieuwe bouwblok- met oudere inschrijvingsdatum tot Mevrouw de Jong, echtgenote van, ton. Het schip wordt aangedreven de chef Technische Dienst nan de met. een Stork Rtcrtrdo scheepsaie- Gulj Oü (Nederland) N.V. heeft sa- selmotor van 182 apk, die tevens (ie terdagmiddag het motortcmkscJiip i aan dek opgestelde ladingpomp aan- Gulf Oil 88", dut bij de N.V. i drijft. Op het achterschip wordt een Scheepsbouw Mij. .,De Hoop" aan j ruime woning aangebracht voor de de Schie in Kethèl is gebouwd,bemanning. gedoopt, waarna het schip dwars te) De Gulf Oil 88 is het aerae water is gelaten. I schip va-n deze serie; op de vnjgeko- De hoofdafmetingen van ket schip men helling werd direct de kiel ge- zijn: lengte 33.80 m, breedte 5.S0 m,legd voor de „Gulf Oil 80' Tevens 'lolfc 2. oi, tank-inhoud 250 m3 en is.de .kiel gelegd voor eenEsso Ier. 'oadvermogen tot 7-90 diepgang 185 j koopboot, de ,,Esso Nederland 104 ken reeds ren zestal jaren een hooft'-o) gespeeld, maar de draag kracht van het gezin. Verder zijn er nog meerdere groe pen aan wie voorrang moes; worden gegeven, zonder dat dc datum van inschrijving een rot speelde- b.v. Ie. de gezinnen voor wie een ver klaring van noodzakelijk of drin gend noodzakelijk door de GG en GD was afgegeven. 2e. zij die tengevolge van een re delijke voorkeur van een huiseige naar voorgingen. De Woonruimte- wet bepaalt zeer nadrukkelijk, dat vooral bij vordering, zoveel moge lijk rekening moet worden gehou den met de voorkeur van de eige naar. Dit houdt in. dat slechts'een belangrijk verschil in urgentie een grond voot vordering kan zijn. 3e. de z.g. claimwoningen van de bedrijven, die moesten worden toe gewezen met een gedeeltelijke ter zijdestelling van de urgentie of in- schrijvmgsnormen. zeer lange wachttijd waren gedwon gen. Daai- komt nog bij, dat onder de oudere inschrijvingen verschil lende niet geholpen konden worden, omdat de huiseigenaren niet bereid zijn slordige bewoners te aanvaar- ie overbruggen, en .zodende bet onderlinge contakt nog eens te ver stevigen. Ook degenen die telkens weer voor de CAB-tochten hun auto ter beschikking stellen en de bege leidsters houden van een dergelijke kontabtbijeenkomst, en de stemming was er daarom al gauw In. In de met een kerstboom en den- negroen versierde zaal heette de voorzitter van het Comité Auto- en Boottochten, de heer A. Schudde- beurs, zijn „CAB-familie" hartelijk welkom. Onder de aanwezigen wa ren ook de heer en mevrouw Oost- lander. die met een applausje wer den begroet; In de sfeer van „weet je nog wel" haaide de heer Schuddebeurs een aantal herinneringen op, zoals aan de tocht naar Roekan je en de boot tocht op het Haringvliet. Oe en- achttiende Joh. Bapt. Krumpbolz, getuigde van een groot instrumentaal kunnen en een muzikaliteit, die tevens van veel stijlbegrip getuigde. De leden van de ..Vereniging Vrien den van het Stedelijk Museum. Schiedam", bezetten de aula vrijwel geheel, en er heeft terecht veel har telijk en langdurig applaus weer klonken. H. van BORN ROTTERDAM De promotie aan de Rijksuniver siteit te Utrecht van de heer E. Ha- thousiaste uitroepen van de aanwe- verkamp Begeman. conservator van zigen bewezen wel, dat men zich i Museum Boymans-Var^ Beuningen. alles nog best kon herinneren. In het geavrieerde programma dat daarna volgde, traden o.a. de bë- j kende zangers Wim Scholte en Cor Nielson op. twee stadgenoten, die als oude bekenden werden begroet cn 1 voor hun aardige liedjes een lang- durig applaus kregen. De Vlaarding- se accordeonist Harry van Zelm kreeg de zaal vlot aan het meezin- tine van de Albatros Superfosfaat-; gen met zijn populaire repertoire, fabrieken N.V. te Kralingsche Veer waarin o.a. het knaapje weer een drie jubilarissen gehuldigd. De di- roosje zag staan en Mie hi el de Ruy- reeteur van het hoofdkantoor te} ter ondraaglijke smart leed. AllesUtrecht, mr. E. Bloemenberger bij elkaar heel gezelligamusement, schertste do verdiensten van de ad- Museum Boymans-Van Beuningen. op '19 december geschiedde cum laude. Zaterdagmorgen zijn. in de. kan- De heer P. A. Meijer te Rotter dam slaagde aan de rijksuniversi teit te Leiden cum laude voor het doctoraal examen klassiek» taal- en letterkunde. Mej. N. W. Soetens te Rotterdam slaagde aan de Gem. Universiteit van- Amsterdam voor- het examen M.O. Spaans. Aan de heer J. Knol. chef-mon teur bij de N.V. Ruys' Handelsver. ie Rotterdam, is de zilveren ere medaille. verbonden aan de Ord® van Oranje-Nassau, toegekend. Wollen jersey wevenit en zijden damesjaponnen Diverse kwaliteiten en tinten Ook in speciale grote heup- maten. Lange Kerksstraat 19 .Schiedam - Telefoon 661M Mevrouw Elshof dcc'ameerde in de loop van de middag de ..rei van edelingen" uit de Gij*Vecht van Aemstel" van Vondel. De herinnering aac de voorbije tochten werd overigens ooj nog le vendig gehouden door het vé:.onen van een aantal fraaie dia's over datzich in deze 25 jaar heeft onderwerp. werkt lot voorman-expeditie. ministrateur J. de Ridder, die 40 jaar in dienst was. De heer Van Stuyvensant Meijer uit Amster- dam huldigde de heer C. T. van IJs. seldijk. die al 25 jaar op de Aiba- tros III yaart. De fabrieksdirecteur j huldigde de heer J- de Oude. die opge- Te koop aangeboden Wasmachines. Wij hebben, een ruime keuze in diverse merken wasmachines, o.a. Vclo, Miele. Scharff-combi- nat ie. Zanussi, enz. Ook Cen trifuges in alle prijzen. ~- Eigen financiering. Velo, Hoogstraat 97, Schiedam, te lefoon 69599. Geschenken. Natuurlijk naar Vein voor radio en televisie, stofzuigers, koffiemolens, scheerapparaten, strijkyzers, strijktafels. Tornado snel kookpannen, hoogtezom bandrecorders. Zonder voor uitbetaling. Eigen financie ring. Vclo. Hoogstraat. 97. Schiedam, telefoon 69599, gen, die deelnemen aan de wedstrijd 400 kaarten verkopen, zal deze sub- sidie volgend jaar niet behoeven te dienen voor het dekken van een te kort. maar kan dan worden verdeeld Zeven leden van de bestuursraad onder de verenigingen, terwijl, er van de Schiedamse Gemeenschap voor het sectie-bêsiuur een reserve zulle» bij de prijsuitreiking na af- kan worden gevormd, den. Verder zyn er meerdere gezin- loop van de SG-Ion eel wedstrijd een Ook volgend jarr wil men weet nen. die zich destijds al „bij voor- j «n-akter opvoeren onder repe van een vakantie-revue opvoeren, al wan de voorzitter, de heer M. lïoll, het- er dit keer een nadelig saldo van baat hebben laten inschrijven zon- ^een voor het publiek ongetwijfeld ƒ2840.Nu zal mèn echter vroeger der dat een urgentie aanwezig was. een attractie zal zijn, daar men totbeginnen "met de organisatie en de Dan zijn er nog talrijke gezinnen voor n0sr toc de avond liet opluisteren toneelverenigingen verzoeken om ge- door een aantal varicté-artisten. schikte krachten hiervoor te leveren. vertrek tan gezinsleden of; Djt zal bovendien geld besparen. Om de revue a ktueel-Schiedams te de inwoning de urgentie sterk is ver- I Tijdens de jaarvergadering van demaken zullen menser uit de toneel- minderd. En tenslotte zij. die sne- sectie toneel in Arcade bleek uit het verenigingen hiervoor zelf aan het dale wensen hehhen dip slrrhts financie.el Jaarverslag van de heer - mensen hebben, tlic slechtsM A A de jongp ook> £{at er dK sporadisch te vervullen zyn. b.v. de j jaar een nadelig saldo is van 14,27. wens naar een benedenwoning zon-Oorzaak hiervan is vooral de kaart- der dringende noodzaak, een woning iVei"k°op" 20 ze' de hf>?' Pc •IonRe i«u heeft men oen subsidie aanse- m een bepaalde stadswijk of een; vr;iagd van IqOO.- voor 1959. bejaarden woning. I maar wanneer, allé toneelverenigin- Meubelen Overtrekken van stoelen, clubs, banken, eigen stof- feerderij. nu winterprijzen. Doe het nu. Plate meubel huis. Gr. Markt 19-21, Schie dam. tel. 67762. Diversen kverk gaan. Genoemd werden, o.a. de heren T. Hemminga. Vsui. Seters en Middendorp. Het bestuur van de sec tic toneel is nu als volgt samenge- steld: M. A. A. de Jonge, voorzitter T.. Hemminga. secretaris. G. A. J. van Veth. penningmeester en Mi van der Kraan en A. J. dc Bruyn. leden. Uokersbaest en ochtandhoest geneest u spoedig met Dom proost. 40 tabietlen f 1.45. Bij apotheKeis en drogisten. Een buitengewoon mooie collectie kerst- en nieuw jaarskaarten cn boekjes ook met Engelse. Franse en Duit se tekst by kantoor-boekhan-» del leesbibl. Modern, Boer» haavelaan 124. Schiedam, te lefoon 68415.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 2