Blauw Wit was geen partij voor bijzonder productief Feijenoord m ■HM ExperimentVeldhoen-v. Hoek niet voor herhaling vatbaar Volendam is te sterk voor moedig SVV Beter Hermes DVS had geen geluk Gehavend Sparta struikelt over enthousiast Fortuna Perez FOEI Nel t Sand scoort tegen Hellas tienmaal (10-7) KLOEKE 5-1 ZEGE TEN AANSCIIOUWE VAN 35.000 KIJKERS Strafschop gemist Korfbal Kaderweekeind op de Tempel HOCKEY SCHC vaster bovenaan Biljarten in Zuid Onverdiende winst voor RBC DAMMEN Constant heeft zes punten voorsprong Micro-korfbal in de Energie-hal Eerste wedstrijd in nieuwe jaar: RDG-Constant Duivensport liiiilillililÜflfiülil (Van onze sportredactie) ROTTERDAM. H- Feijenoord heeft een kloeke 5-—1 overwin ning behaald, maar eigenlijk was Blauw-Wit geen partij voor de stadiomnannen. De zege is zelfs nog maar een flauwe af spiegeling van de Rotterdamse suprematie, want, behoudens het laatste kwartier, was het spel van de Amsterdamse sta-1 dionclub beslist heel erg pover. Kees'Rij vers voelde zich in.z'n element. Hij laveerde op z'n gemak. langs de Amsterdamse de fensieven en legde zodoende de basis voor de Overwinning, die voor hét moreel van de Feijenoörd-ploeg bijzonder goed is. Overigens moet er aan het team, voordat dit op Tweede Kerst dag tegen DOS aantreedt, nog gedokterd worden, want het experiment „Veldhoenrechtsbuiten en Hans van der Hoek linksachter" is zeker niet voor herhaling vatbaar. De eerste helft draaide Feijenoord op volle toeren. Het Amsterdamse bolwerk, dat met Conrad en Kers bergen als invallers voor resp. doel man Van Heeswtjk en v. d. Klink stand moest houden, werd al vlot onder vuur genomen. Vooral Kees Rijvers was wederom de grote ani mator. die met. uitgekookte passes de aanvalslinie aan het werk zette. Na een kwartier werd de eerste stut onder het Amsterdamse defen sie-blok weggeschoten Kees Rijvers mocht kort buiten hef strafschopge bied een vrije trap nemen. Z'n schot werd door een Blauw Wit-muurtje gestuit, doch meteen was de felle Rijvers cr weer bij. Hij wrong zich langs enkele Amsterdammers en met een hard klimmend schot verraste hij doelman Conrad. Feijenoord begon nog intensiever aan de zege te bouwen. Aad Bak bracht menigmaal de hal tot ver in de Amsterdamse achterhoede, daar mee we] riskerend, dat hij z'n ver dedigende taak aanmerkelijk ver waarloosde. Hij kon dit risico nemen, omdat de Blauw Wit-voorhoede kansloos was tegen Walhout en de zijnen. Bak stelde na 22 minuten Schouten in de gelegenheid een schuiver te lanceren De bal caram boleerde via het been van de te hulp glijdende spil Klockenbrink en het lichaam van de uit balans geraakte Conrad in het nylon net. Vier minu ten later was het weer prijs, toen na een vlotte Moulijn-Schouten combi natie Kersbergen de bal onvoldoen de kon stuiten. De immer actievê Cor van der Gijp was er bij en met een flitsende omhaal verdween de bal voor de derde maal in het Am sterdamse doel, Feijenoord bleef heer'en meester op Blauw Witshelft. hetgeen duidelijk aan de sporen op de zwaar bespeelbare en gladde grasmat was te zien. Kort voor de rust kwam de doelpuntenmachine op volle toeren. Een hoge voorzet van Moulijn kwam bij rechtsbuiten Veldhoen terecht. Diens schot stuit te tegen een Amsterdams been. doch Tijdens een vriendschappelijke wedstrijd raakte do midvoor van Pagazanno, Morlggi, bij een duel met Carboni, spil van Fara d'Ad- da, zó opgewonden, dat hij rijn tegenstander de neos afbeet, Het slachtoffer ging naar 't zieken huis, de dader naar de cel. {KRANTENBERICHT) Af en toe is 't voetballeven niet bepaald een aardigheid, doch een rauwe tijdspassering die gedijt tot barre strijd Rode hoofden, bfauv;e schenen zijn daar dan de slotsom van, de sportieve pret gaat henen ■wat een elk wel snappen kan. Dat men in hef veld elkander niet steeds vrindelijk passeert of een vurig tegenstander op een flinke douw trakteert, moge toeliichf jammer wezen, het wordt niks dan narigheid als men iemand, zo 'fc kon lezen, in z'n drift de neus afbijt. In het land van macaroni ts men vaak zéér furieus, en dat ondervond Carboni, die keek lelijk op zijn neus hij kon die zelfs na gaan kijken toen hjj teas geattaqueerd^ omdat hem direct zou blijken dat die was geamputeerd...,! Dit soort voetbalchirurgijnen zie ik niet prang op hef weid, het zijn onbeheerste zwijnen, dat mag hier oprecht verteld. Dat men soms zijn tramontane wel eens even bijster wordt, ach, dat uiil ik wel verstaan en dat gebeurt mêêr in de sport. Maar zó zal een spelverdeler in het heerlijk krjrtlfe$t{jrc nooit door 'n vuige tegenstander bij de neus genomen zijn en al ruit u melltehf zeggen! ach, nou ja. da's Italiaans, 'k wil de nadruk erop lengen; vrienden, dit is me té Spaans! PHJDA WOLFF JR. (Nadruk verboden) Cor van der Gijp was als het duivel, tje uit het doosje weer ter plaatse en zorgde ervoor, dat de bal toch in het Blauw-Wit-doel terecht kwam. Maar Veldhoen, die z'n optreden in de voorhoede toch wilde bekronen, sprintte bij de volgende aanval keu rig door op een boogbal van Aad Bak. kopte de bal over z'n belager Roye en liet vervolgens Conrad be teuterd kijken. Scheidsrechter Van Leeuwen blies meteen voor rust. De 35;000 kijkers wreven zich aan het begin van de tweede helft in "de handen, want na de vijf voltreffers van voor de rust beloofde dit wat. Maar Feijenoord kwam niet meer tot daden. De stadiohmannen vielen te rug tot een weliswaar aantrekkelijk, maar allerminst efficiënt spelletje. Het plaatsen werd slechter en ook in de voorhoede vlotte het niet.meer zo goed. Wel kwamen via Moulijn en Rijvers seoringsrype kansen. Doel punten echter niet. Zelfs niet. toen Cor van der Gijp een strafschop Het tweede doelpunt van Feijen-^ oord tegen Blauw Wit. Het .schot van Schouten gaot via het beeu'C vansde.op de grond liggende sptï^ Klockenbrink en het lichaam van i de uit balans geraakte doelman Conrad in het net. mocht nemen wegens hands van En gelander, Z'n schuiver stuitte tegen de staander en Kees Rijvers, die de bal weer inzond zag hoe Roye op de doellijn kronkelend een treffer voor kwam. Blauw Wit kreeg meer bewegings vrijheid en. daarvan maakten de Am sterdammers enthousiast gebruik. Vooral aanvalsleider Sparendam maakte het Walhout lastig. De gas ten kwamen twintig minuten na de hervatting tot hun eerste hoekschop en na 26 minuten tot een doelpunt via het hoofd van linksbuiten Van der Berg." die de bal uit een hoge voorzet van rechtsbuiten Bosklopper langs Pieters Graafland kopte. Inmiddels kwamen de Feijenoor- ders ook van hun experimentele op vattingen terug. Cor Veldhoen, die als de beroemde kat in het vreemde pakhuis had lopen dwalen en als rechtsbuiten de schaarse hem toebe deelde ballen zo zorgvuldig moge lijk had bewerkt, mocht terug naar z'n oude vertrouwde plaats in de achterhoede en linksachter Hans yan der Hoek. die zich ook allerminst prettig gevoeld moet hebben met deze comc-back verhuisde naar de stormlinie, waarin hij overigens ook niet tot grote daden kon komen. Het schot van Althof tegen de lat boven het hoofd van Pietérs Graaf land was het enige spectaculaire in het slot-ofiensief waarin de moedige Blauw Witters werkten alsof er een kampioensschap te behalen was. (Van onze korfbalmedewerkey In de KNKB en zijn onderbonden I wordt veel aandacht aan de jeugd besteed en om de leiders in de rësp. verenigingen in staat te stellen be slagen ten ijs te komen worden op verschillende plaatsen cursussen ge- houden. i De Rotterdamse Korfbalbond had een bijeenkomst op de Tempel uitge schreven, waaraan niet minder dan 90 dames en heren deelnamen. Op zaterdagmiddag hield de heer K. van Driel een interessante inleiding over het onderwerp „Hoe binden we onze jonge ledèn", waarna'een discussie in groepen volgde. Na de broodmaaltijd werden films vertoond en trad mevrouw P. Th. Wassenaar-Groen met haar volksdans groep op. De bonte avond stónd on-, der leiding van Ir. Jan Delcour. Op de zondagmorgen stond handenarbeid op het programma en onder leiding van de heer C. Melsert waren de da mes en heren al gauw ingespannen aan de arbeid. Na het middageten vertelde de heer Nico Dat anecdotes uit zijn scheidsrèchtersloopbaan en sprak Dr. J. M. Roosenschoon over de betekenis van het clubblad. De .RKB kan met. trots 6p het weekend terugzien, want het is wel gebleken, dat deze bijeenkomsten nuttig zijn én. door de kaderleden zeer op prijs-worden gesteld. ("Van onze hockeymedewerker) Ook de laatste competitiezondag dit jaar is bU de hockeyers finaal mislukt, d.w.z. slechts enkele velden lieten spelen toe. In het westen voor al was het mis; slechts een drietal ontmoetingen gingen hier door. Daarbij wps echter ook het zeer belangrijke treffen tussen twee kan didaten voor de afdelingstitel, Be- Fair en SCHC. De Stichtse ploeg heeft tenslotte met 20 gewonnen, cn terecht want als geheel sloot SCHC beter en al kwam het niet spoedig tot doelpunten n.l. tien resp. vijf minuten voor tijd kwamen de beide treffers tot stand vooral de voorhoede toonde zich gevaar lijker. Door deze zege heeft SCHC 2ich aan de kop gehandhaafd en zelfs zijn postie verbeterd, want Laren, dat ook in het Gooi spelend even eens tot actie kwam, kon tegen BMHC niet verder komen dan een gelijkspel (1D- De Utrechters sloe gen dus een. dubbele slag, aangezien beide rivalen by hen tenaehter ble ven. Met nog vijf wedstrijden in het vooruitzichten kan SCHC niet meer zoveel gebeuren. De stand is nu: SCHC Laren Be Fair Delft. Stud. TOGO BMHC Kampong HH1JC .7 2 0 10 1 9 2 9 1 9—15 1216 De openingstreffer, van Volen dam tegen SVV. Onbereikbaar voor doelman Tap verdwijnt de bal uit èen kopstoot' van links buiten Veerman precies onder de lat in het Schiedamse doel (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. Zeer onfortuinlijk heeft SVV na een bijzonder leven dige en enerverende wedstrijd met 31 van het felle (te felle) Volen dam verloren. Enkele „missers" in de Schiedamse achterhoede en het uitvallen van de grote strateeg Jan van Schijndel (na een botsing met een al te krachtige Volcndammer) waren de factoren, dat SVV het niet tegen de leiders van de eerste divisie A kon bolwerken. Met Jan van Schijndel als heerser ,op het middenveld ontplooide SW De uitslagen van de in de afgelo- een overweldigend offensief. Tegen pen week gespeelde wedstrijden van de verhouding .in kwam Volendam 'na een kwartier bij een snelle uitval aan een voorsprong. Middenvoor Tol zette vanaf de rechterzij lijn hoog voor .linksbinnen Smit kopte door naar Veerman en deze kopte langs de verbaasde Tap. Zeer krachtig sloeg SW terug. De verdediging van Volendam mobili seerde het gehele team. De Schie damse activiteiten bleven beperkt tot series onbenutte kansen en het ne men van tal van hoekschoppen. Ko gels van Van Pelt er. Corbeau tegen de paal en de duikende doelman Keijzer hadden beter lotverdiend. Vjjf minuten voor de rust moest de het LMO-toemooi om de Paroolbe ker waren: De Bel—EVA 6—2; VOV/ DES—Rondeel 08; BaltimoreDe Driesprong 8—0. De stand is nu: 1 Baltimore 4 gesp. 25 pt; 2 Rondeel 5—24; 3 De Bel 5—19; 4 VOV/DES 4-tI8; 5, EVA 516; De Driesprong 5—10... (Van onze sportcorrespondcnt) ROOSENDAAL. Het bewijs voor de stelling dat voetbal eèn ongewisse zaak is, werd In Roosendaal, waar HDVS aantrad tegen RBC. weer eens geleverd. Aanvankelijk waren alle Advertentie Ltd.) jtfëefï j,! reeds L F r,'"V 'ï- ereservèerdi jUcj'v v.y.< ,V-'L= ï'.v-V;,,i ;/_ypór.;Uv/' Kerstcjirièn v TéJefóoA-^3 -7Q-4& (Van onze sportcorrespondent) GELEEN. In wie opzichten lieeft het Sparta zondag bij Fortuna tegen gezeten. Om te beginnen stond reeds bij voor baat vast, dat het onberekenbare Forttina, weer compleet met Van der Hart en Morand, het zich tot een eer zou rekenen de koploper te laten struikelen. Bovendien was het Rotterdamse mechanisme minder goed afgesteld door de afwezigheid van Verhoeven en tot overmaat van ramp raakte ook V. d. Lee in de eerste helft geblesseerd, zodat Geel de gelederen moest ko men aanvullen. Daarnaast bracht Fortuna dan nog een nieu we troef in het spel: Weber, normaal rechtsachter, ditmaal rechtsbinnen en met een verrassende schotvaardigheid, waar van doelman Van Dijk kan meepraten. Diverse malen heeft Van Dijk met briljante saves Weber de voet kunnen dwars zet ten, maar eenmaal moest hy toch voor Weber zwichten. Vooral ia de eerste helft bleek Fortuna er zin in te hebben. Nog voor Sparta zich bad kunnen instel len op het spel. waarmede Fortuna alle verwachtingen van de 1800 toe schouwers overtrof, had Angenent reeds in de derde minuut na een door Munsters genomen vrije trap, de bal onhoudbaar achter Van Dijk gekopt (1—0). Sparta had een passend antwoord klaar. Direct van de aftrap storm den de Rotterdammers op het Ge- leense doel af. waar Nótermans de bal tegen Daniëls schoot en via diens lichaam vloog de bal achter doel man Belski (i1>. Fortuna was echter heel moeilijk in bedwang te houden, zelfs niet door de zich fel verdedigende stop per Schilder. Ravenstein. de gang maker in de .Geleense aanval legde de bal schietklaar voor de voet van Doordat In de laatste ronde van de hoofdklassecompetitie van de Rot terdamse districtsdambond Constant opnieuw won (met 146 van CDR) en Het Oosten verloor (met 128 van Charlois), heeft Constant de com petitie afgesloten met niet minder dan zes punten voorsprong op zijn naaste concurrent. De eindstand luidt: Constant 20 punten. Het Oosten, Charlois en VDV alle 14; Het Westen en Pernis, beide 10; CDR en RDG, beide 8; Daralust 7; Vreewijk 5; j Schiedam O. In de eerste klasse waren de laat ste resultaten: VDV 2—DIO 10—10; [DOS 2—DOS 1 8—12; Charlois 2— i Spijkenisse 9—11; RDG 2—Constant I 2 614. DOS 1. Rozenburg, leidt met 12 punten uit 6, gevolgd door Con- i slant 2 met 10 uit 5. Weber en na dertien minuten was Van Dijk weer kansloos.(2—1), Weber zou hef doelman Van Dijk nog enkele malen bijzonder lastig maken met scherp gerichte schoten. Maar in welke hoek ze ook kwamen Van Dijk haalde ze er uit. Na de rust bleek spoedig, dat For tuna in de eerste helft op een te hoog toerental had gedraaid voor het vrij zwaar bespeelbare terrein. No- termans en Munsters moesten het middenveld prijsgeven en er kwam steeds meer werk aan de winkel voer de Geleense verdediging, waar in doelman Belski een onzekere in druk maakte. Helaas speelden de Rotterdammers Fortuna in de kaart door hun combinaties zo lang te rek ken, dat er altijd wel weer een Ge leense verdediger kon ingrijpen. Bovendien waren Bosselaar en Van der Gijp niet erg gelukkig met hun schoten. Daniëls kwam nog het best voor de dag met een schot ra kelings over de lat. Van vijf meter afstand schoot Bosselaar in het zij net. Dat was vrijwel de laatste kans voor de gelijkmaker, want langzaam aan begon Fortuna weer haar eigen spel te ontplooien en enkele minuten voor het einde stelde Morand met een hard schot de Geleense zege de finitief veilig, 3—1. Het micro-korfbalprogramma voor dinsdagavond in de Energie-hal luidt: Eureka 3Flamingo's 2; Trekvogels 4HPV; Unicum 2de Nationale; Het Zuiden 4Velox 2; de Overkan- ters—OSCR 2; SchiedamCharlois 2; Flamingo's 2Unicum 2; HPVEure- factoren aanwezig om de Schiedam mers een verdiende overwinning te doen behalen. Zij verzuimden echter van de kans daartoe gebruik te ma ken, toen de RBC-verdedfgfng in de eerste helft nogal wat steken liet val len. Met fraaie combinaties kon men wel tot de Roosendaalse doelmond komen, maar daar werd te veel ge treuzeld, zodat de ontstane gaten steeds tijdig konden worden gedicht. RBC had zeer veel tijd nodig om zijn. aanval op gang te brengen. Toen dat na een half uur lukte, bleek de HDVS-verdediging praktisch on neembaar. Tegen aller verwachting in wist rechtsbuiten Vergouwen een vanaf links voor doel gebrachte bal met een beheerste tik achter van Diest te werken 10, een stand waar in bij rust niemand veel vertrouwen had. Lang hoefde men dan ook niet te vrachten op de gelijkmaker. Na vier minuten bracht spil Ryke de bal naar voren, Groenewegen zette goed en scherp voor, waarop linksbinnen v. d. Burg een handig overstapje nam waarvan linksbuiten Ten Braak pro fiteerde. (1-1)- Tien minuten later in de 14e minuut na rust was de HDVS-verdediging even uit balans. Rechtsback de Groot was met een blessure op de rechtervleugel gaan hinken en vooraleer de defensie slui tend was gemaakt, had linksbinnen Roks kans gezien linksback v. d. Sloot te passeren en midvoor Ville- voye aan het werk te zetten. Van Diest zag het schot langs zijn doel te gen de rechterpaal suizen en vandaar in het net vallen (21). Verbeten vocht het „aangeslagen" HDVS terug, doch tegen een ver sterkte RBC-verdediging, die boven dien alle geluk van de wereld het hare mocht noemen, stonden midvoor Weeda en zijn makkers machteloos. Tot (schrale) troost kreeg HDVS de zekerheid dat de 3500 toeschouwers overtuigd waren van het feit, dat RBC veel meer had gekregen dan het verdiende. Advertentie (M)' Heil grote collectie kleine geschenken van blijvende waarde vindt u kij Het Perzisch Tapïjthuls Den Haag Arnhem Hilversum (Van onze handbalmedewerker) De DWS-dames begonnen in de E-hal weer zo goed tegen Animo. Al ka 3; de NationaleTrekvogels 4; kort na het begin stonden ze door SpangenRozenburg: Velox 2-de lcL. JÜÏÜ ?leLtL! Overkanters; OSCR 2Schiedam; ActiefHet Zuiden B; Charlois 2 Het Zuiden 4; Het Zuiden A—OSCR; Het Zuiden 5—Rozenburg 2; Zwalu wende Spartaan; UnicumSchie dam 2; Het Zuiden B—Spangen; Ro zenburgHet Zuiden A; OSCRAc tief; de SpartaanHet Zuiden 5; Ro zenburg 2Unicum; Schiedam 2— Zwaluwen. Fortuna '54 zorgde gisteren voor j de verrassing door de leider van de eredivisie Sparta, met 3—1 de baas te blijven. Hier een van de vele aanvallen, die de mannen j uij Ge teen op de Rotterdamse veste uitvoerden. de. Schutters kon het in de 2e klasse tegen AHC '28 ook niet verder bren gen dan een puntenverdeling (12 12). In de afd. 2e klasse won DWS met groot verschil van Rotterdam (14—1). Jammer, dat de Schiedammers on danks hun grote meerderheid zo dik wijls buiten het spelregelboekje gin gen. Ook bü Dynamo 2—St. Bode wijk was er een groot verschil in. kracht. Tegen de verwachting in ech ter niet in het voordèel van Dynamo. Ondanks goed spel van o.a. Kassels en Ardon werd het een 13—5 zege voor St. Lodewijk. DEN HAAG Op de periodieke vergadering van de provinciale Zuid- hollandse Jambond, die zaterdag in voor. Trouwens gedurende de gehele eerste helft waren de Schiedamsen in de meerderheid. Na het wisselen was het echter weer het oude liedje en kwamen de zebra's er haast niet meer aan te pas. Het werd dan ook een welver diende 8B zege voor Animo. ActiefAthene 2 werd tegen de reglementen in door beide teams met 4 wisselspeelsters gespeeld, welk muisje nog wel eens een staartje kan hebben. De rood-witten deden wel hun best doch konden tegen het overigens lieftallig verpakte Haagse geweld niet op en verloren met 6—2. Enthousiast was de Roda-aanhang óver de prachtige 10—7 overwinning van hun ploeg op het sterke Haagse Hellas. Tien doelpunten van Nel 't Sand, die overigens niet gemaakt zouden zijn, wanneer het samenspel geblesseerde Jan vanSchijndel het veld ruimen, voor Koos Klein. - Vlak na de hervatting speelde linksachter Van der Oever de bat bijna langs de grijpende vingers van Tap in eigen doel, Gemakkelijk kwam Volendam in de achtste minuut toch aan het tweede doelpunt.. Een vrije trap ge nomen door Veerman belandde bü de uitmuntende rechtsbinnen Kes en rustig kon hij inschieten omdat SVV bleef staan voor buitenspel. Naast snelheid, goede techniek en tactiek gebruikt het enthousiaste Volendam ook de lichaamskracht. Dat hebben de Schiedammers ondervonden. Toen Köhemann in de 23e minuut werd gevloerd door rechtsachter Kick Maurer kreeg SW. een'straf schop te nemen. Volendam veroor zaakte zoveel geharrewar, dat de ner veuze Gerrit v. Pelt tegen de duiken de doelman schoot. 2 minuten later was het toch 2—1 toen een. wils krachtig SVV volledig voor bet doel van Keijzer verscheen. Een ver. én zuiver schot van invaller-rechtshalf Klein liet achtduizend Schiedammers juichen. Met prachtig voetbal antwoordde Volendam. Na veelemoties maakte Tol. die van- Kampen opzij drukte, eerst een doelpunt dat werd afge keurd, maar in de 35e minuut glipte Tol met goed resultaattoch langs Van Kampen en hy schoot langs de uitlopende Tap (13). De geblesseér- l de Tap werd nog vervangen door Verhoeckx. (Van onze dulvensportmedewcrker) Leden-tentoonstellingen er» hok- kenshows vormden ook nu het me nu voor de duivensportbeoefenaars, waarvan in ruime mate gebruik werd gemaakt om elkaar te bekam pen op het gebied van schoonheid en algehele volwaardigheid. Over het algemeen genomen was het ingezonden materiaal van prima gehalte en meermalen kwam het voor dat zij, die zich op de wed vluchten wisten te. onderschelden, ook op de tentoonstellingen een har tig woordje mee spraken. De resultaten in de verschillende ver enigingen waren' Wiilems Vrienden- Leden-tentoonstel lingen lngez. 110 duiven Keurmeesters: J. F. Janssens en K. Posthoorn, le pr. A. VerweJJ 3 x, J, Meijer 4 x, J. V. d. Meer. W. Zwankhuizen en M. de Leeuw. Schoonste van het geheel: A. Verweij. Het Zuiden: Koppelehow. Ingez. 50 koppels Keurm.: t>. V. d. Eijnden. 1. J, Spierenburg. 2. J. Eggen. 3. C. Aiders. 4. M. de Ruiter. 5. M- Ëekhof. 6. L. de Waal, 7. J. W. Hennekes, 8. H. Kuilenburg, 9. H. Vader. 10. D. Butter. Zulderpost. Leden-tentoonsteülng. ln gez. 180 duiven. Keurm.: J. Goedhart. le pr. D. Kooyman 8 x, J. Rietveld en A. Koster Schoonste van het geheel: D. Kooyman. Het Westen. Jubileum-tentoonstelling i.v.b. met het 25-j. best. Ingez. 73 hok ken. Keurm.: A. Langenberg en G- Bode. le pr. P. Monster, 2. B. J. MoreJis. 3. C- Offermans, 4. W. Legenhoek en Zn, 5. K, Winkels. 6. A. C. den Hollan der. 7. J. Boet, 8. Camoen en v. Bilzen, 9. J. Mul. 10. J. v. Goch. Sportief: Leden-tentoonstelting Ingez. 108 duiven. Keurm. C. v. PeJt. le pr. J. Dorschijn. C. Steenbrugge, M. Reniers, J. Revet, L. Hoek. D. Hoek 2 x. W. Duijm. Schoonste duivin: J. Dorschijn. Schoonste doffer: D. Hoek. Maas. Tentoonstelling oude duiven. Ingez. 104 d. Keurm.: F. v. d. Schans en L, V. Leijöen. ie pr. A v Guiik 2 x, C v. Klaveren, P. Boschart, J. de Jonge, E. v. Ostay, D. v. Neutichem 4 x, G. v. Klaveren. S. Klootwijk. Schoonste duivin: C. v. Kla veren. Schoonste doff.A. v, GulJk, Snelvliegers. Eindkeuringhokkenshow, Ingez. 71 hokken. Keurm.: G. v. d. Hoven en A. v. Gultk le pr. J. Oudenhuizen Sr, 2. D. v. Kesteren, 3. C. Verbeek. 4. P. Ries- meijer, 5, H J. v. Kleef Sr. 8. J. de Keijzer, 7 H. Kamp. 8. L. Bos. 9. L. v. 't Hooft, 10. D. v. d. Wal. WliheJmina. Leden-tentoenst. Ingez. 184 d- Keurm.: C. Huisman. le pr. P. Kloot. L. Zweerus. A. Fen* 2 x, F. Veldhorst. M. Ole. P. Somers, J. Plooy, Th- Wessels 2 x. W. Ruberg Spangenbode. Leden-tentoonst. Ingez. 120 duiven. Keurm.: T. Spek en J- Ka le pr. W. v. d. Wilt 3 x. L. J. de Voa en Zn. K. Gordon. H. J, Tournier en De Hoon. Schoonste duivin: W. v. d. Wildt. Sch. doffer: Tournier en Da Hoon. in het rood-witte team niet ZO goed de Residentie werd gehouden, werd Boden, zou zijn geweest, Bij Hellas waren o-a. het programma van het prorin- i® pr. j i de dames Schuitemaker en Polder- dale clubkampioenschap bekend ge- Hemeiaars mans zo goed op dreef. Roda beschikt maakt. De enkelrondige competitie in Jannie Bos over een voor tref fel ij- tussen de vier districtskampioenen ke doeiverdedigster. Miep Kohlweij i begint al op 2 januari met de <mt- Vale Doffer. Leden-tentoonst, Ingez. 220 duiven. Keurm.; A. Koster cn G. en Ida Take speelden zowel voor als j moeting tussen de meest serieuze ge- achter voortreffelijk, terwijl Bepgadigden voor de titel. Residentie Dobber vooral in dé achterhoede somtijds liet zien, het handballen nog niet verleerd te zijn. Dam Genootschap, Den Haag en Con stant. Rotterdam. Het vervolg van het programma Schutters stelde enigszins teleur luidt: ConstantDDV; Dordrecht op door met 116 van Gona te verlie-8 januari: 9/1: RDG—LDV, Leiden; v. Dongen, B. Zijp, F. C. Kox, C. Timmermans js. B. Bogaarts. Schoonste van het ge heet: C. Kox. Het Centrum. Eindkcuring koppel- show. Ingez. 31 koppels. Keurm.: v. Driel en Luijten. le pr. Bronmans. 2. v. Zon en Zn, 3. J. v. d. Wielen. 4. Doormalen. 3. A. Smits en Zn. Het 35-jarig bestaan Van de PV De Roode Dolfer, werd zaterdagavond in Odcon op feestelijke wijze herdacht. Door voorzitter E. v. d. Starre werd het oudste lid, de heer J, öe Lange, ge huldigd, terwijl nog een viertal leden welke de vereniging 25 jaar trouw ble ven. eveneens een huldiging In ont vangst mochten nemen. Recht v. Allen. Leden-tentoonst. 182 duiven. Keurm.K. van Loopik. le pr A. Bal x, M. Funselie 3" x, yia vc Èjjcicii. ncv wau «rtrji iyiv ituruan mueien ae Kancuaa- c» J- Nijland, Th. Dulveman, G. nederiaag. Hellas speelde tegen Gpe- ten voor de provinciale jeugdtite) bij 5°s^óoonste doffer: «Me '55 «n «er jennende .partij de provinciale .ved.trijdleider bj I BaL Schoonste jonge duivin: J. Nijiand. zen. Doelvrouwe Leijerweerd had haar dag niet en vrerd na de rust dan ook vervangen. Goed spel zagen we vooral van Ida Reijerse. Inge Swank, Dick Beijer en Tony Kamer- mans. 12/1: DDV—RDG; 15/1: Constant— LDV en 22/1: LDV—DDV. Besloten werd voorts, dat uiterlijk 1 juli 1959 de onderscheidene distric ten hun kandidaten voor het eerst volgende toernooi om het persoonlijk Bij de heren ging het ook niet ai provinciaal kampioenschap moeten te best. Wilton ging zonder al te veel opgeven; de wedstrijd begint op de hoop naar den Haag om tegen Olym-1 laatste zaterdag van augustus. Uiter- pïa te spelen. Het werd een 25—9 j lijk 15 februari moeten de kandida- die in een gelijk spel 1010 eindig- kend zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 4