Een mislukt experiment Verwarring der geesten D f Wachteeldf ondsen wijzigen premies Ss radio" Te echt BiiP^ a RYNBENDE'S NIEUW mte&eviste. V am,avond Haai Je schoolgeld terug (1) Voorts Amnestie op Cyprus SIEMENS TA van zondag lot zaterdag O Pijnlijke absentie Haal je schoolgeld terug (2) Toneelmanifestatie Holland Festival beroemde geneesmiddelen in I tablet doen wonderen! Chelafine,I4' doof FRANK GODWIN door GEORGE HARMOM COXE Dinsdag 23 december 195iJ EIÏN kivarl eeuw i» het celeden, dat aan de drooglegging van de 'Verenigde Yiuii-n officieel een eind b\am. nadar de mislukking van wal wel een dm merkwaardigste humanitaire experimenten van de nieuwen* tijd i* genoemd ook de meest overtuigde drankbestrijders duidelijk wa? gtnuudon Het uas geprobeerd en onmogelijk gebleken. Achtera! ko-He het seen moeite de tedenen te vinden van het falen van ?een" aonendenient op dezelfde grondwet, die in alle andere opzichten zozeer Avenj< geëeiliiedigd. Maar" het is toch wel belangrijk om vast te steiien, 'dat de. verantwoordelijkheid voor de vergissing berust niet bij enige fanatieke lieden, doch'bii wat gerust de bloem van de natie mag worden uermënid. Het i® zonder twijfel waar.*dat het aandeel van de vrou wen in de maan egel onevenredig gioot is geweest. Zij hebben echter steun gevonden bij zeer veel vooraanstaande Heden in de politiek en bet econ onn ?eh !e\ en Bij de vrottwen' was minder de afkeer van de dronkenschap bij hun mannen en 7.00ns' doorslaggevend dan wel de wens tot uitschakeling van het storende element, dat de alcohol vormde in de maatschappelijke ordelijkheid die zij nastreefden.. Hij de politici en de leider* van handel en industrie viel het accent vooial r>p rationele factoren. Het was gemak kelijk aantoonbaar, dat de alcohol het denkvermogen en de arbeids prestaties ttadelig hcïnvfoedde. Hei inoe*t mogelijk zijn. dit nadeel uil te schakelen, zoals het in de bedrijven veelal wel gelukte door efficiency en toegepaste psychologie meei «it de werkkrarhten te halen. Over de hele maatregel - lag echter de glans van het Amerikaanse idealisme. Ook een aantal protestantse kerkgenootschappen stond er achter. LLEERZAAM is de drooglegging geweest voor de beantwoording van de vraag, hoever een wet kun gaan. De wet i* een helangrifk ding in de Angelsaksische landen met hun puriteinse tradities. Het hoort daar tot de goede stijl, er eerbied voor te hebben. Welke *port men er ook kan waarderen, niet die »n de rotnaanse wereld zo graag beoefende Van het omzeilen en ontduiken van' de wettelijke regels, tn Frankrijk kan een man, die het met de wet zo nauw niet neemt, niettemin een geëerde figuur zijn.- In Amerika gaat dat niet. Dit feit vooral i* bet geweest, dat de droogiegging'tot een drama heeft gemaakt. Hetós stellig zn geweest, dat zeer velen zich in hint persoonlijke rechten als staatsburgers in een vrij land onrechtmatig gekreukt 001 deelden. De onwil tot het eerbierljgeó van'het droogleggings-amendement nu kon geen uitweg vinden in geest en prakrijk van gemoedelijke pn weinig nauwgezètte wets interpretatie.-Men moest zeer bepaald zondigen om aan alcohol te komen. Dit zette de onderwereld ïn beweging en maakte ook, dat deze onderwereld meer relaties kreeg mei de gewone burgerij dan ooit te voren of ooit daarna. Dat het alcoholgebruik ondanks het verbod eerder toenam dan verdween, was natuurlijk hoogst ongewenst; maar veel erger was nog de ondermijning van de publieke moraal. Zo hieven de voordelen uit, maar demonstreren"de nadelen zich op inderdaad schrikwekkende wijze. De leer is geweest, dat geboden en verboden in een democratisch land zekere grenzen niet kunnen ovcischrijden. Drooglegging gaat kennelijk te ver. Wie de alcohol wil bestrijden zal zich bewust moeten zijn, dat het te bulp roepen van de wet maar beperkte mogelijkheden biedt. Op dit terrein misschien meer dan waar ook anders geldt, dat de persoonlijke overtuiging doorslaggevend dient te zijn. Dwang houdt het gevaar ïn van averechtse resultaten. TPtlSSEN de geroutineerde mede- werkers die voor de aanvang van een programma de AVRO-kantine 1 ---- -- -- -- plegen te bevolken merkten wii me-vast biedt. Wat we met hebben vei- «tMA...A T -II. .1 11 Tf,n nvtff hdlTPTTr. E taak, die prof. Beel op zich heeft genomen, is nu juist geen dankbare. Hij heeft het natuurlijk goed bedoeld, in zoverre hij zich, er plicht heeft gevoeld mede tc werken aan bet vinden \an een uitweg uit een pijnlijke impasse. Met is ook geen «dos uitge sloten, dat lui persoonlijk de Kam et ontbinding, waartoe eigenlijk goeddeels buiten hem om al was besloten. niet zo'n heel gelukkige oplossing vindl. Als formateur en als minister-president van het nood kabinet ontkomt hij er echter niet aan. ten volle voor de gang van zaken verantwoordelijk te worden gesteld. Was deze ontbinding noodzakelijk? Het is een vraag, die alleen op poliliek-taktische gronden bevestigend 'kan worden beantwoord. De heer Romrae \oeJde er niet voor, dal de meerderheid, die achter zijn motie stond, nu ook de teugel* in handen nam. Hij heeft de beide protestante fracties voor zijn mening, dat voortijdige verkiezingen de beste oplossing was-, weten tq vinden. Staatsrechtelijk is deze oplossing echter uitermate zwak. aangezien op geen enkele wijze is gebleken, dat uit de partijen, die de motie-B omme steunden, geen te gering viel samen te stellen. Als mcikwaardig bewijs van de verwarring der geilen kan dienen het artikelljp van de beer Bruins Slot in het nummer van Trouw van gisteren. Daarin stelt hij. dat de drie „rechtse" partijen en de V.V.D. uitdrukkelijk „neen" hebben g"egd tegen de socialistische pogingen om in kabinet en parlement te heersen. Het gaat er nu om (zegt bijl. dat de drie rechtse partijen c»p bun daad de bezegeling van de kiezers krijgen. Doch in de eerste plaats is zo'n bezegeling staatsrechtelijk al zeer ongewoon, en in de tweede ploafs is zij overbodig omdat de uitspraak van de Tweede Kamer door niemand als in strijd met de openbare mening is aangevochten. (Advertentie LM vrouw A. J. Blumcnthai (64 jaar} utt Hoogeveen op. Zij heeft de eer ste koer op 25 november toen 21J aan het programma ..Haal je Schoolgeld terug" meewerkte aller sympathie verworven toen zij be sliste dat de ruim 300 gulden die zij won niet voor haarzelf maar voor een. menslievend doel moesten wor den bestemd. En nu was zij maar weer naar Hilversum gekomen om iiaar geluk te beproeven in de Quiz van Cees de Lange. Van ons zult u niet horen hoe 7.ij het er af brengt. Hoogstens kan het gebaar van Cees de Lange iels verraden. (Vanavond 7.30- 3.00 uur). Haar opdracht voor deze keer luidt aardrijks kunde. „Nou, als je die niet meer zo onge veer in je hoofd hebt ik heb een geheugen als een ijzeren pot", zegt me vrouw Blum en- thai, „dan red je dat toch niet meer." Cees de Lange, die er'ook nog even bijschoof bekende, dat hij dit „Haal je schoolgeld te rug", hoe popu lair het pro gramma ook is, een voor hem haast- onspeelbare quiz vindt. waarom? „Omdat ik niets meer te doen heb dan de zaak aan elkaar te praten. Ik stel de vragen niet en ik' beoordeel ze niet." vragen vond Van Buuren erg en hij had dan ookveitiouwen xn de afloop. Dat hij na de tiende vraag in handen kreeg was -dan waar op hij had gehoopt U ziet. een stukje dal weinig hou- raden rekenen we tot °ns beroeps geheim. Maar het is wel de moeite waard vanavond weer eens te luis teren. <7.30-8 00 uur). In de grote AVRO-studio is plaats voor 350 gasten. Op Oudejaars avond zullen deze plaatsen alle maal bezet zijn door vrijgezellen, die gehoor hebben gegeven aan det uitnodiging" van de "AVRO om bij de revue van Renê Sleeswijk „Revuerovisie" een gezellige avond te hebben. Er waren meer dan duizend gegadigden. De AVRO (radio)-reportegeploeg wordt per 1 januari versterkt met de 32-jarige in Utrecht geboren verslaggever N. J. van Vliet. Van zijn loopbaan vermelden we, dat hij van '53 tot '56 werkzaam is ge weest op Nieuw Guinea en daar o.m. correspondent was van. de NCRV-radiokrant „Vandaag", dat hij tot begin van dit jaar redac teur nieuwslezer was bij de radio nieuwsdienst en dat men hem in de loop van dit jaar heelt kunnen horen in de bioscoop als spreker bij het journaal „Spiegel van Ne derland". Er staan ons weer grote loterij - acties te ivachten.'De KRO is de zer dagen gestart met SUS 5. Deze geeft kans op vijf woonhuizen- De opbrengst is o.m. bestemd voor de uitbouw van het katholieke hoger onderwijs. De AVRO is voornemens in begin volgend jaar een actie te begin- nen die veelgelijkenis zal verto nen met „Wie opent de Kluis?" Bijzonderheden hierover kon men ons nog niet verstrekken. De omroepbladen waren reeds ter perse toen het bericht binnen kwam van het overlijden van Ary den Hertog. Zo kon het gebeuren, dat zijn naam nog voorkomt in het AVRO-programma van van avond met de vermelding dat hij zal spreken over toneel tong 9.35). Men heeft nog geen opvolger voor Den Hertog op het oog. zodat zijn rubxxek voorlopig geheel komt te vervallen. Hilversum 1 ckro) Met nantei \an Wayenberg aan de piaon con- 1 certeert het Brabants Orkest «.1 v. Hein .lordans. Werken van Lex van Delderi en Rachmaninof (8J5-9.35). In de lezingenreeks over tocpassm- gen van kernenergie de arts Crc>g)i- ton over radio-actieve bestraling In I de geneeskunde {9J5-J0 03). Een stemmens pel van Dick Steen kamp, ge- regisseerd door Willem Tollenaar ,.I>it Is mijn stad" (10.20-10.15), N'a het tueuws van elf uur bespreekt Manus Willeinstu nleuive kerstpla- I ten (11.15-12.00). Hilversum u (Avro). Na de ve- j ra Lynn-show Cees de Lnngp's rubriek „Haal je schoolgeld te rug", 7ie elders in <3e/e rubriek (7J 0-8,00). Puccini's opera „La Tos- i ca" met Reiiata Tebaldi in een van de hoofdrollen en het koor en orkest van de Scala in Milaan <8.05-10.20). In de reeks „Beroemde Europese or gels" bespeelt Martin Gunther het grote orgel in de Abdijkerk te Amor- bach. (10.35-11.00). Televisie, op deze „Filmavond" na het journaal allereerst een be kroonde documentaire film over de tonijnvlsserïj voor de kust van Sicilië (8.20), Dc hoofdfilm van de ze avond is de Zweedse fsln» „Ilim- laspelet" („De iveg naar de hemel"). (9.00-10.40). NICOSIA Tot np heden 2ijn meer dan 400 Grieks-Cyprisclle poli tieke gevangenen vrijgelaten met het oog op Kerstmis. Het aantal Griekse Cyprioten dat nog in kam pen wordt vastgehouden, is hiermee gedaald tot minde* dan 2.000, (Advertentie LM.) ZONDAG (KRO); Hoogmis uit de parochiekerk van het H. Kruis te Amersfoort (1100 uur). MAANDAG (VARA)Politiek jaaroverzicht door dr. L. do Jong (8,30). Biografie van een Nederlander in „Anders dan anderen", gepresenteerd door Bert Garth off (9.00). DINSDAG (VARA); Herverto ning van de vooroorlogse .*im „Mi* Deeds goes to town" L.Oke mr Deeds") met Gary Cooper in de hoofdrol (8.20). OUDEJAARSDAG (KRO); Voor de kinderen „Het engeltje en het Oudejaar'* (5,00). (NTS): Een directe reportage van de bedrijvigheid, óók óp Oudejaarsavond, op Schiphol (9.00). (AVRO); René Sleeswijks Re vuerovisie met Walden en Muyselaar (10.00), (NTS): Tweede gedeelte vm de reportage van Schiphol (11.15) Meditatief programma (11.30 tot 12.00). Na een pauze van een kwartier hervatting van de uitzending om 0.15 uur: ..Met 'n schoon scherm" en om 0.50 een directe beeldre- portagc van de viering vin Oud naar Nieuw in Lo >den NIEUWJAARSDAG (NTS): Eu rovisie uit Wenen met een concert door de Wiener Phil- harmoniker (12.15—-1.25). Eurovisie uit Garmisch. van in ternationale ski-wedstrijden (1.303.00). Een extra Verrekijker voor de kinderen <4,004.30). Herhaling jaarjournaal 1958 van de NTS (4.30—5.15). Optreden van het Ballet der Lage Landen (8.38—8.50 en 9,40—1010). De film „Nanoox de Eskimo", een filmdocument van Robert Flaherty uit 1929. wordt hervertoond tussen de balletten (8,50—9.40). VRIJDAG: Geen uitzending. ZATERDAG (VARAR Jeugdpro gramma met IJsco de ÏJcLaer en Pipi de clown (5.00). (AVRO): ,.Van je familie moet je 't hebben", de quiz van Mies Bouwman (8.20). Telqrecording van het tweed gedeelte van Toon Hermans' One-man-show in Den Haag op 12 april 1958 (9.15). MEVROUW A. J- BLUMENTHAL weer in de aanval - "pN dan zullen de luisteraars van- avond ook nog kennis maken met de 26-jarige Amsterdammer Jan van Buuren. Van beroep is hij recla metekenaar en voor hij in dit vak ging heeft hy vier jaar lang de zeeen bevaren als tweede stuurman. Hij heeft plaats genomen in ce bank in de eerste klas van de Zee vaartschool. Zijn leraar, die hij in tien jaar niet had gezien, stelde hem vragen over De theoretische MET bijdragen uit vrijwel alle landen heeft de Italiaanse radio- omroep gisteravond m een gigantisch programma dc honderste geboot te- j dag van Puccini herdacht. De uitnodiging waaraan die landen gehoor gaven was om een fragment uit een van de werken van Puccini te laten uitvoeren door een nationale opera-zanger en deze tc laten inlei den door een kenner en bewonde raar van deze Italiaanse componist. De V.S. b.v. droegen bij de zang van de bariton Leonard Warren van (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG - Met ingang van januari zullen de premies voor de wachtgeldfondsen van verscheidene bedrijfstakken worden herzien. De stand van de verschillende reserve fondsen maakt bet ïn enige gevallen mogelijk de premie te verlagen In enkele gevallen noodzakelijk deze te verhogen. 1 Wachtgeld wordt onder bepaalde omstandigheden uitgekeerd geduren de de eerste 48 dagen van onvrijwil lige werkloosheid. De wachtgeldpre mie wordt voor de helft opgebracht door de werkgevers en voor een ge lijk deel door de werknemers. De wachtgeldpremie voor de bouw nijverheid wordt van 4.6 verlaagd tot 2!2 procent. De grootmetaal-industrie verhoogt deze premie van 0.2 tot 0.4 de Metropolitan Opera in New York, I de klein-metaal van 0,6 tot 1.0 ingeleid door de directeur van deze opera, de hoer Bing. De reeks opende met Portugal en eindigde met de Scala in Milaan. Daar tussen in hoorden wij om. Ja pan, Australië, Canada, de Sowjet Unie, Polen en vrijwel alle Europese landen. Maar wij misten een bijdrage uit Nederland. Een pijnlijke gewaar wording die onze nieuwsgierigheid gaande maakte, omdat we wel eens wilden welen waarom Nederland ontbrak. Geen van de instanties van de Ne derlandse Radio Unie tot wie we procent. Een nieuw geformeerde groep van uitleenbedrijven zal een wachtgeldpremie van zes procent moeten ga an heffen. De volgende bedrijfstakken zullen de premieJgaan verlagen: de confec- tie-mdustrie van 0,6 naar 0.4; de schoen- en lederwarenindustrie van 2,0 naar 0,8; de fotografische groep in de grafische industrie van 1.6 naar 1,2 en de rest van deze bedrijfstak van 0,6 naar 0,2; de koopvaardij van 0.8 naar 0.6; vervoer (KLM) van 0,3 naar 0,2 de rest van deze bedrijfs tak verhoogt de premie van 0,7 naar ons vanmorgen wenden, kon ons op- j 0,9procent. heldering verschaffen. Verlagingen komen ook voor bijde gezondheidsbednjven van 0,4 naar 0.2, overheidsbedrijven van 1,4 naar 1,2. De groep voedingsbedrijven verlaagt zijn premie met 0,2 procent. Horeca bedrijven verhogen van 1,6 tot 2 pro cent. Voor het vaste personeel in de ha venbedrijven woidt de premie terug gebracht van 3,0 tot 0.4 procent; het premiepercentage voor het losse per soneel (zonder garantie) wordt daarentegen verhoogd van 2.4 tot 4 procent. De piermc voor de classi- ficeei bedrijven wordt verhoogd van '"'in l°dèiertannEvissci-ij idrijfnetl U'i wordt de premie voor werkgevers uLemaal zo ernstig bij na n ges loten bij het sociaal fonds van l iKt-ers moest 1.6 gebracht op 2.5 procent: voor wal- roert term 't allemaal weer personeel in dc zeevisserij van 1,3 SS. mc- En toen kon tk het met... fPR is een hoop dmktcerk bij de post, dezer dapen. De eerste ersikaarten dwarrelen i binnen. 1 Restaurants trachten je te uerlok- ken met ellenlange /eestmenu's iraar, ï-oor je by kaarslicht deiiraat- rucht uan een punter zou moeien opbrengen. En de boekhandels zenden je dik ke pakken older tj es, die de ïneest uiteenlopende boekwerken welbe spraakt aanprijzen. O, als wij ons in de menselijke omgang eens vermoch ten te bedienen van de milde toon der migeversprospecti welk een zuivere idylle zou het leven dan worden. Want als je die drukwerk jes leest, merk je dat ieder boek eigenlijk zijn goede zijde heeft en wie vindt dat van ieder mens? „In deze bewogen roman" 20 las ik vanmorgen in mijn bed „heeft de schrijfster haar leed, heet van de naald, op waarlijk ontroerende wijze neergeschreven". Zo'n zin brengt je, zelfs in de mor- genstond, aan het denken. Want is het een aanbeueling dat verse leed'.' Ik twijfel. Als j'e een groot dichter aan het sterfbed van zijn gloiefde pen en po pier in de hand druktschrijft hij ongetwijfeld een troebel vers, ver beneden zijn veil, waarvoor hy' zich (ater schaamt. Want in de kunst is het, geloof ik, zo dat je het wel mag menen, maar dan binnen de grenzen van je 'metier. Wie lot de rand toe is gevuld met authentiek ieed, zoals de opgemelde schrijfster, kan beter wachten tot het een beet- je gezakt (s, anders spat het er over neen en maakt lelijke, onuitwisbare vlekken Dit geldt voor vele. zo niet a»e takken van kunstzinnige bedryaip-. heid. In „Theater", Somerset Maughamj onvergelijkelijk rake boek ov?t de to neelwereld, beschrijft hij een be roemde actrice op rijpere leeftijd, die een verhouding hee.fr niet een jonge bewonderaar. Ze is dolgelukkig. Maar op een dag krijgt de knaap genoeg van haar en vlucht naar een meisje van zijn leeftijd. De smart van de actrice is diep en waarachtig. In de rol van een ongelukkige vrouw, die ze avond aan avond op het toneel spelen moet, leeft ze zich nw gevoelsmatig volkomen uit. Ze speelt honderd procent écht. Al haar particuliere ellende giet ze in haar rol. Maar na een paar dagen zegt haar regisseur gechoqueerd „Wat heb je toch? Waarom speel je in de laatste lijd 20 uals en pa thetisch?" Daar hebt u het. Echt, „heef van de naald neerge schreven leed" is onbruikbaar. Wie schrijft k«n het beter tot later be- waren. Da,? heeft het ergens een overzichtelijk plaatsje gekregen. En pas dan is hetschrijvend, mogelijk er een vorm aan te geven die uit- drukt en oecrbrengt wat je voelt. Een ua« onze beste acteurs moest, in de Meidageneens een vers voor dragen. bi? een plechtige dodenher denkingIk sprak hem de volgende dag. „O man", rei hy, „Ik heb daar gisteren toch zo lelijk staan voor drag en..." Hoe kwam dat dan'."' vroeg *fc. ,Ach, zie je, ik heb zelf veel vrien den en familie verloren in ae oor- naar 1,2 procent. Hy aarzelde. Toen zei hij: I „Zie je -ik meende het. En j'e I moet het wel menen, natuurlijk. Maar niet 20..." KRONKEL. DEN HAAG. De bijdrage van het Nederlands toneel aan het Hol land Festival 1959 zal bestaan uit opvoeringen van Shakespeare's „Trailus en Cressida". Het werk wordt ten tonele gebracht 111 de re gie van Johan de Meester in oen nieuwe vertaling van Bert Voeten door de bijzondere, nader samen te --r-, stellen groepering, die zich zal aan- Bi) pijn, v"p li „hnder.9 gtv«l «rjt t*n «fel dienen als „Nederlandse Toneelma- lïbfel dal U m*t pleiicr Uw welk iwnl Ajta nife5t3tle 1959," (Advertentie LM.) NOU MAAR EuN ACHTERGÉ- LATEN HAD WAA1? WE urr KONPEN OPMAKEN WAAR ZE HEEN IS»IK ZAL EEHS IN HAA4R KA MER KUKEN Hé.Wat doet ÊPtTH PAAR KOUD NIEMAND ZIEN >V' PAPS» TjÉt1 DAARKOMtN ZtAÜ AlilK VOOR DtGRtliDLl 6A5TAAN MÉKtttN «Itr DAT HtT HAftG5L0T t 0fH&Rt£KT. DDE NIET ZO HAUW jOfl- X Wfc 2VU£M HET ötrt1 LAAT onb DL6UWrJ TEGEN NIEMAND/ IK HE&GEtN KtRDE. RUlftft 5LEIHEL. nlJSCWEN KUNNEN EEN 6L0T Hij HOUDf 0N5 VOOR. DC.6ÉK! HtriLOrOPfN PEUTEREN. \fffCTQR/A' KtOOP WIT- O DOOR •HET ff D6E T&MPO BLYFT -HET NIUT-^vTEAMN £EN AANTREK K£LYK SCHOUW SPEL DAT LIEGT cR NIÉT OM /VAR. ROQDMT STAAT N(ET VCOR NIETS AAM DETOP VAM DERAN6LYST.' PE SPELERS BE- S£HIKK£N OVER. EEM STERK WEEL EN PE TEGENSLAG "PRIKKELT HUN AANVALSDRIFT. LANGE TYD GOLFT DE STRVD HEEN EN WEER BONDER "DAT ER. GESCOORD WORDT.. VLAK DE RW-AANVAL TOfJH NOG SUCCESttET EEN SCHOT DAT DOOR BOSSER VAN RICHTING WORDT VERANDERD.' ZWtjz -'vvS'löf" „Is Nancy daarna vertrokken? „Ik heb haar niet weg zien gaan, eens op een gemakkelijke manier wat kunnen verdienen. Je kan 't op laatst van hun gezichten aflezen. f' 'F-.F;yf 'Ae zien er met 20 best meer uit bij &*-'i daglicht. Over 't algemeen zijn ze lui en niet al te pienter en cr zijn H erbij, die nog minder moraal heb- A ben dan een konijn." Ineens realiseerde hij zich dat hij een heel verhaal stond te vertellen en hij grinnikte verlegen. „Het einde van de toespraak, me neer Murdock. En 't einde van de re petitie, Ik moet 't geld wegbergen." Murdock stond op. „Nancy was niet zo, hè?" ,Nee. 2e kon een vent die brutaal Harry was een zware kerel met het meisje dat metsigaretten ^as niet bard. En ze wil nog steeds een kaal hoofd. Hij was al jaren als loopt de garderobe over heeft ge- zingen. Tot een paar weken geleden barman werkzaam, meestal In nacht- nomen." Hij schonk twee stevige studeerde ze tenminste trouw met clubs. Als er een over de ltop ging borrels in. „Ik drink al m jaren met Frost samen, 't Is net wat ik zei: te vond hy prompt een nieuwe en meer tijdens m'n werk maar ik Js een bef kind. Welterusten, meneer zomers nam hij z'n gezin mee naar neem meestal een slaapmuts voor ik Murdock." „Welterusten." zei Mur- het strand, waar hij altijd wel sei- naar huis ga Proost." doek. En toen Harry zich omkeerde, Murdock glimlachte tegen hem. !igP^„kh'J Mn dollar °P de blr „Dank je Harry" zei hij, „denk al- ^ectt0K- dat ik een borrel nodig WCg naar huis ging Kent Mur- „Ik wil niets drinken." Murdock r,„+ u u n t TT doek nog een broodje eten en een stak een sigaret op en schoof z'n nï-i zei Harry. g]as melk drinken in een nachtwm- - T' vil gewoon uH* j 13 ee^ g1e,e- Als u d! kei, zodat 't pas bij 1 zoenwerk kon doen. „Hallo meneer Murdock," zei hij, ,.u bent te laat vanavond. We zijn dicht." hoed naar achteren. „Ik wil gewoon i - - - „du uuc even met je praten. Kan jc tellen en F Wïï3?WT f?Pen hoort gaan, moet toeft trap op liep naar z«n pas bij half drie was praten tegelijk?" „Ik kan 't proberen." „Is Jack Frost weg?" u uitkijken. kamers." Met z'n Soed in z'n ene Ze dronken snel en zwijgend. hand en z'n sleutel in de andere ging „Jack kwam om elf uur terug.'' hij naar binnen. Hij nam niet de „Ja, in gezelschap van twee re- vervolgde Harry en hij leunde nog moeite het ganglicht aan te doen, eherebeurs. De ene herkende ik." verder voorover, „En dit zal ik de maar liep in het donker regelrecht „Wanneer?" smerissen niel vertellen. Ik heb nog door naar de zitkamer. Hij had z'n „Een half uur geleden, denk ik." nooit m m'n leven een knaap zo gauw hand al bij het lichtknopje, toen hij „Heb je 't gehoord van Kalpb nuchter zien worden. Toen hij weg- doodstil bleef staan en zijn adem Stacy?" g"ig, kon hy nauwelijks recht lopen, inhield. Het was een zuiver instinc- Harry maakte een aantekening en maar toen hij terug kwam, was tieve reactie, want er was geen ge hield op met tellen. Hij legde zijn hij zo nuchter als u en ik." luid, geen beweging te bespeuren grote handen op de bar en leun- „Hij dronk met vaak, hè?" in de duisternis om hem heen. de voorover. „Eigenlijk nooit." Onderweg had hij zyn gedachten ,Ja," zei hij ernstig. „De baas ver- „Heeft hy nog steeds een oogje geordend en nagegaan wat er voor *T T-1 alle g telde 't me toen Jack weggehaald OP Nancy Larkin?' was. .Hebben ze jou niet ondervraagd?" „Nee, maar dat komt wel." Hij zuchtte. „Morgenochtend om een uur of acht als ik net lekker slaap, zul len ?e wel aankomen-" Murdock grinnikte. „Zullen we een repetitie houden, Harry? Mor- waardevols zat in alle gesprekken die „Dat zou best kunnen. Ik durf 't hij die avond gehoord had. Daarmee met te zeggen." had hij zich vrij gemaakt en alles „Ralph Stacy zat er tussen, waar voor 't moment uit zijn hoofd kun- of niet?" nen zetten. Nu kwam alles weer bo- „Laten wc-'t zo zeggen: hij was ven. Intuïtief misschien, daarom met hier praktisch iedere avond en minder zeker, wist hij dat er iemand bracht haar na sluiting naar huis." in de kamer was. Ket rook er anders. Zijn stem werd merkwaardig zacht Een ondefinieerbare, vage geur. die jenoebtend roept je vrouw je. Je voor zo'n zware man. ,.*t Is een hij niet thuis kon brengen, maar die trekt je kamerjas aan, gaat naar lief kind meneer Murdock. Je kan er niet hoorde, hing als een waar de zitkamer en daar is de politie, 't Jack Frost echt niet kwalijk ne- schmvmg om hem heen. En toen hij Ze zeggen: Is Jack Frost gisteravond men. dat hij verkikkerd op haar ingespannen luisterde, hoorde hij het tijdens de pauze weggegaan?" werd." Hij keek vermoeid voor zich onmiskenbare geluid van iemands „Dan zeg ik: ja." uit. „Ze is pas 21. Ze wou zangerey ademhaling. Het kwam uit de rich- „Was hij dronken?" worden en werkte af -en toen by ting van de bank. Geruisloos bewoog „Ja." een kleine band. Daar kreeg ze hij zich langs de muur naar de sche- „Kad hij moeilijkheden met Nan- meestal geen cent voor. Tussendoor merlamp. Hij zette zijn hoed weer cy Larkin?" ze dan serveerster of garderobe- op om allebei z'n handen vrij te heb- „Van hun moeilijkheden weet ik juffrouw, zoals hier. Ik heb zoveel ben en draaide de lamp zo, dat het niks af. maar ze hadden wel een van die kinderen gezien, meneer Mur- licht niet zijn kant op zou schijnen heftig gesprek gehad. Ik was bezig doek. Ze worden hard op den duur, Toen drukte hij op *t knopje en de aan de bar, dus ik heb er verder misschien uit zelfverdediging, en ze lichtstraal viel op de bank als \va- niet op gelet." zijn voor heel wat te porren als ze ter uit een stang. (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1