Verval van de brede basis LUYCKS EBSS '"CAROL* DAY i Prater ZWART»-s w WIT Gooide vijfhonderd golden op straat! dóöfi'FRAMK Het onmogelijke geloofwaardig gemaakt Luchtstafchef op ziekenbezoek Smetaiaa's opera een meeslepend muziekfeest door §gj David Wright SPROETJE SPARK met een glimlach Met Kerstmis '59 misschien Veel traditie met enige uitschieters Vanavond en morgen PRAKTIJKEXAMEN RESA-HILVERSUM v r door GEORGE HARMON COXE 2 Zaterdag 27 (feremher I OS;, NE1)KKI;ANU gaat dus een verkiezinesetrijd tegemoet, en waar- sobijnlïik een tamelijk lelie Het is, geloven wij, een goed ding om na de vrij plotselinge breuk in het oude kabinet en de nogal verhitte KamprrlehaMen die dit gebeuren en het ontstaan van het noodkahinet-Keel hehben ver gereld eens na te gaan welke veranderingen zich op het. ogenblik voordoen In het politieke beeld van ons land. In grote lijnen komt het wel hierop neei dat de P.v.d A afscheid wenst te nemen van de brede basis, en de partijen die mede deel uitmaakten van het ka bin et* I) rees. daarvoor in het algemeen ,niet zijn te vinden. Men mag daarbij de miance-vetsehillen bij de drie confessionele partijen niet uit het oog verliezen De K V P heeft zeer uitdrukkelijk iets tegen een regering, waar zij wel deel van uitmaakt en de F.vd-A niet- De C.H.Ü., die bij zichzelf zulke grole meningsverschillen toelast, is uit haar aard voor een brede basis Ue A R partij daarentegen zou het wel willen wagen met een herstel van de aloude christelijke coalitie; d.w.z. een zeer smalle basis. De bezwaren van de P v d.A. gaan duidelijk erwijs niet tegen de brede basis als beginsel. Ze richten zich tegen het feit. dat deze basis meer en meer dwingt tot compromissen, die zij met haar doelstelling niet meer in overeenstemming kan brengen. Hel is een overtuiging, die natuurlijk niet los staat van het geniie aan succes van deze partij bij de dit jaar gehou den verkiezingen Deze verkiezingen hadden als strekking een ruk naar rechts. Deze ruk naai rechts maaktp zich ook voelbaar in de houding van de drie „rechtse" regeringspartijen dit terwijl de aanhang van de P.v.d.A. juist nu aandringt op een krachtiger stelling kieren tegen de conservatieve krachten Ziehier de norzaak van de breuk; een breuk, die wij op zichzelf niet ongezond achten, omdat het politieke leven gebaat ia bij een zo duidelijk mogelijk blijken van de standpunten. IN het huidige conflict, dat door het optreden van het noodkabinet in genen dele ia opgelost, ja de kwestie van de „doorbraak" niet of nauwelijks teT sprake gekomen. Op de achtergrond echter doet die wel degelijk een flinke duit in het zakje; en wel op meer dan één wijze. De drie partijen van de rechterzijde herbergen in hun gelederen vrij ceel maatschappelijke opvattingen. Her betekent dat zij de strijd over alierlei vraagstukken vooral in eigen boezem moeten uitvprhten. Het komt neer op een verplaatsing van het gevecht, dat eigenlijk in het parlement zou moeten wordpn gevoerd Het betpkent ook een vastpinnen van Kamer leden op standpnntpn. die eigenlijk niet de hunne zijn En dan moet toch de vraag wel weer opkomen of op deze wijze de partij niet meer doel dan middel wordt en of de doorbraak niet ieidf tot een beter sfpllen en beter uitvechten van de tegenstellingen, n I niet in besloten kring maar voor her forum van de natie; in het parlement. Van de naat onze mening minder juiste gang van zaken biedt de aan leiding tot het tegenwoordige conflict, de motie-Komme, een levendige illustratie. Deze motie was het compromis tussen vermoedelijk vrij sterk uiteenlopende opvattingen hinnen de fractie van de K V P, De linkervleu gel bad geen bezwaar tegen verlenging van de tijdelijke belastingen met twee jaar. De rechtervleugel wilde helemaal geen verlenging, maar in tegendeel onmiddellijke algehele afschaffing. Van deze tegenstelling is naar buiten weinig gehlekep. Maar toch wel iets. De heren Weiter en Duvnstee bebbpn ach naderhand de kans niet laten ontnemen, tegen de verlenging met een jaai te stemmen.' En de heer Middelhuis, voorzitter van de K.A.B.. geen lid van de Tweede Kamer weliswaar maar wel een insider, heeft zeei duidelijk laten weten, dat hij over de houding van de K.V.P..fT8rtïe allesbehalve verheugd was. WIE zegt, dat in een land als het onze met zijn zo grote verschei denheid en zovele partijen altijd compromissen zullen moeten worden gevonden, heeft natuurlijk volkomen gelijk. Maar het is toch in genen dele onbelangrijk hoe deze compromissen tot stand komen. Een compromis, gelijk dat was neergelegd in de motie-Romrae, onttrok zich in zijn wording aan de kennis van en de beoordeling door het volk. En de hele brede basis kreeg door deze methode het karakter van een goort complot, dat de tegenstellingen achterbaks hield, omdat dit voor gommige partijen beter was. Tegen een zulke brede hasie zijn grote bezwaren aan te voeren uit een oogpunt van goede parlementaire zeden en eerlijke politieke verhoudingen. Voor de staalkundige stabiliteit in ons land heeft samenwerking tussen K.V.P. en P.v.d.A. grote waarde. Maar het is wel begrijpelijk, dat de P.v.d.A. weinig voelt voor zo'n samenwerking, wanneer die sterk de strek king krijgt, de Interne moeilijkheden in de andere partij ta verlichten. - De heer Romme schijnt nu van een toestand te dromen, waarbij alle grote partijen, dus ook de V.V.D,, in de regering zijn vertegenwoordigd. De heer Bruins Slot ziet meer heil van de oude christelijke coalitie. In beide gevallen gaat het er vooral om, het bestaansrecht van de confessionele partijen te verzekeren. Wij vinden, dat dit bepaald niet het hoogste doel mag zijn in de Nederlandse politiek. Zoals de dingen thans zijn gelopen, U ei bovenal behoefte aan duidelijkheid. Het mag niet zo zijn, dat het land anders wordt geregeerd dan de kiezers wensen. En het valt te vrezen dat bij de ontwikkelingen, die zich thans voordoen, de brede basis het gevaar daarvan maar al te zeer in zich bergt. t Advertentie l.M.) i' SINDS\\60)jAar onmiskenbaar aan de top EEN onmogelijk verbaal eigenlijk, die vertelling van Dickens over Scrooge en Marley Scrooge, een ver hard man, die slechts geld najaagt, maar die na enkele beklemmende uren in de Kerstnacht zijn hardvoch tig egoïsme aflegt en een vriend wordt voor zyn medemensen. O ze ker, als om het geheel aannemelijk te maken komt ergens in deze ver telling „De geest van Kerstmis" dit zinnetje voor: „Een wonder voltrekt zich alleen aan diegenen die erop zijn voorbereid" Dit is de sleutel om in het „wonder" bij Scrooge te kunnen geloven. Maar het is het „wonder" (Advertentie l.M.) HTLVERS Ultl, woensdag - Grote consternatie ontstond gister avond, toen een radio-luisteraar zjjn toestel door de ruiten naar beneden gooide. De man die be kend is als een rustig mens, ver klaarde dat hij een uur lang ver geefs aan de knoppen had ge draaid, maar geen muziek naar zijn smaak had gevonden. Onze correspondent tekent hierbij aan dat de man geen goed program mablad bezat. Toen hij hem liet zien hoe hij in Vrije Geluiden in één oogopslag het programma naar zijn zin had kunnen vinden, spron gen de arme man de tranen van spijt in de ogen. „Dan had ik mij dus voot nog geen 20 cent per week vijfhonderd gulden kunnen bespa renriep hn uit! Inderdaad lezers, voor 2.50 per kwartaal of 10.- per jaar, abon neert u zich op Neerlands meest overzichtelijke radio-tv-blad. Objehtief cn volledig (ook de programma's van de hier bereik bare buitenlandse stations - en een keuze uit de beste program ma's van Vandaag). Daarom is Vrije Geluiden het radio-tv-blad van die grote minderheid van 150 000 kritische Kijkers en luis teraars. Vindt u dat u daar ook hij hoortï Geefudan op als-lid abonnêof vraag een proefnummer. Een briefkaartje naar VRIJE GELUIDEN, postbus 11. Hilversum, i& voldoende DEN HAAG De chef van de luchtmachtstaf, luitenant-generaal H. Schaper heeft woensdag de zieke mi litairen van de Koninklijke Lucht macht bezocht, opgenomen in het mi litaire sanatorium te Amersfoort, het militair hospitaal „Oog in Al" en het nevenhospitaal Springweg, beide te Utrecht en het Centraal Militair Hos pitaal in Den Haag. van dit TV-spel dat het gelukte dit geloof op de kijker over te dragen. Dit dank zij de prestaties van de ac teurs, van de NCRV-regisseur Peter Koen en van de technici. De Cnog met officiële) tn gebruikneming van studio III had niet indrukwekkender kunnen geschieden. De zorg aan de entourage en de kostuums besteed, de liefde waarmee de regisseur zijn beelden koos. de creaties van de meesten der acteurs moeten op de kijkers een diepe in druk hebben achter gelaten. In de eerste plaats natuurlijk Herbert Joeks. dfe het dank zij zijn vermogen een type neer te zetten en mede dank zij zijn zeer ruime ervaring voor de TV-camera, de kijker op elk ogenblik van zijn evoluties mogelijk maakte te blijven geloven in zijn Scrooge. Voor de aanvang van het stuk hield Godfried Bomans een korte in leiding tot „De geest van Kerstmis"^ Liever dan van wie ook hadden wij van deze Nederlandse prins der Die- kens-vereerders gehoord hoe hij het stuk had gevonden. Het telefoonge sprek verliep zowel amusant als te leurstellend. Bomans vond dat wij Iaat opbel den En dat wès zo, want het stuk overschreed ruim de daarvoor uitge trokken tijd Hij vroeg hoe wij 2yn inleiding hadden gevonden. En we zeiden dat we die bijzonder aardig en instructief hadden gevonden. We vroegen hem hoe hij het stuk had gevonden maar Bomans zei dat hij had vergeten te kijken (zijn inleiding was eerder opgenomen). „Was het mooi?", vroeg hij. „Ja", zeiden we, „O, dat klopt dan," zei Bomans, „want daarnet belde ook al iemand op die het prachtig vond." W. Jnn. "T) e Verkochte Bruid" die Sme- tana m 1856 componeerde is na tionaal bezit geworden van 't volk van Bohemen. Niet omdat de handeling ervan elementen bevat, die de herin nering levendig houden aan de strijd voor de nationale zelfstandigheid, maar omdat het hele werk is door trokken van folkloristische muziek en de medespelenden zich keer op keer uiten in boerendansen, waarvan ook vandaag nog zelfs de Tsjechische stedelingen min of meer de pas sen en de figuren kennen. De elementaire kracht en de vreug de die van de ouverture tot het slot in Smetana's opera doorklinken, heb ben dit werk over de hele wereld geliefd gemaakt. Door de wijze waar op de Duitse TV voor Nederland overgenomen door de KRO dit werk heeft laten klinken en zien zijn ook miljoenen in hun huiskamers dit genot deelachtig geworden. Goed, de televisie kon ons de pracht van de kostuums piet tonen, maar als-winst stond daar tegenover, dat in dé uitvoering voor de Duitse TV de handeling beter te volgen was dan op het toneel en dat de kijker zich meer opgenomen kon voelen in de handeling dan wanneer hij het vanuit een zaal op het toneel gade slaat. Tot de mogelijkheden, die de tele visie boven het toneel heeft, hoort ook, dat regisseur Kurt Wilhelm de opera dubbel kon bezetten; een'ge zelschap van de beste acteurs en ac trices die het mimische gedeelte voor hun rekening namen en zangers en zangeressen, die alleen dat, waarin zij excelleren: hun stemmen, bijdroe gen. Naar ons gevoel heeft Wilhelm daarentegen door de mogelijkheden die de TV hem biedt de bedoelingen van Smelana overtrokken in de cir cus-scènes. In de uitvoeringen van „De verkochte Bruid", die wij ons herinneren, was het circus meer een natjdriuk... 1AL IK TEEP5 ZÜN. GELOOF 9AT HO WERKEL'Jk VERLIEFD wie dat'i i m &TAAT &T1L... ™®8£Nvv, - - - Uil HEEFT ME GE 7.IEN...HÜ K'JKT... MAAR JE BENT CHACLE& INTUbSEN Z'JN ZUSTER HET &CWUNT DAT PAUL ERG OP JE GE STELD i& CAROL. IK BEDOEL OM JE TE YRAGEN MET "Z'N DOCHTER UIT TE GAAN EN ZO, DENK ue Dat hüveruefq OP JE DENKT INTUSSEN DwhRL JENNIFER VOOR D£ MIST. /yy Df. J (HUUR ZOtfttN Pt MfifIHZ// ZOtlütR PXCZDJiAAft Pt 6tf*RDft£RDt RUITtR WAAR JE NOU W C 6£EN MA AR H»D NIET ANDtRE UHÖAMÜ EN VUSCR-J 5TAA1 VAoT... HET MOÉT ttrt SPOOK W£L IK KAN NU TOCH NICA1AND MEERTêóCN- H0UDCN...KIJK DAN MAAR MONDJE DICHT! MAG IK ook KIJKEN? 0 DIE /MANNEN WILDEN EVEN ZIEN Wit DC GEMAJ KtRDERUirtRöj 'fi - x\; i-wr-KT Elf MINUTEN NA DE HERVATTING DCET HY DIT EVENWEL VERKEERD. KiOK MLST&A -HEEFT 21CH OUlSTBYTYDS VAN 2YN TVJgE" BEWAKERS WETEN TE ONTDOEN ,OM EEN ?$.*-=«. FRAAIE VOORZET VAN LINKSBUITEN U6LD/1AN EVEN FRAAI TE benutten. 3-1 .antde VICTORIANS laten geen twyeel meer bestaan aan hun vaste VOORNEMENS R-UJ- DOELMAN SNyDCRS MCET ZICH STEEDS VAKER OP TE GRASMAT lOERPEN OM 2YNKQ01 SCHOON TE HOUDEN. troep saltimbanques, potsenmakers, die de gehuchten aftrekken. En dat leek ons beter te stroken met Smeta na's opzet dan het TV-eircus van deze avond Het werd nu te veel een zelf standig en een te perfect kijkspul. Wat jammer ook, dat juist tijdens de dans waarmee de tweede acte in zette een storing intrad. We misten er een fraai schouwspel én de eerste kennismaking met de ouders van Mischa door. W. Jnn. F)E avond vóór Kerstmis hebben we een Scrooge zien evolueren van een geldwolf tot een goed mens;" de avond van de Tweede Kerstdag hebben wij dankzij de overtuigings kracht van grootvader Vanderhoff (Henk van Buren) een meneer Kïrby (Joan Remmelts) die gekweld werd door de managersziekte zien veran deren in een aankomend filosoof, die zich vertrouwd maakte met de eerste beginselen van de levenswijsheid „Je kunt het toch niet meenemen". „Welbedankt voor het gezellige avondje', zeggen we tegen allen die het televisiescherm bevolkten, Mary Dresseihuys ln het bijzonder en in cluis de regisseur Walter van der Kamp En nu maar afwachten wat de ma nagers, die m de komende dagen ons pad kruisen, van dit lesje hebben meegenomen. Het TV-journaal dat aan deze ko medie vooraf ging maakte de vijf honderd vol. Ter gelegenheid hier van sprak prol mr. M. Rooy. Hij vergeleek hierbij het bioscoopjour naal met een weekblad, en bet TV- journaal met een dagblad. De daad bij het woord voegende zette de redactie van het journaal ons, als reeds zo vaak, een rijk ge varieerd prentenboek voor. W. Jnn. XT AAR schatting hebben 17 miljoen bewoners van de Britse eilan den Eerste Kerstdag de toespraak van hun koningin aan het televisie toestel kunnen volgen. Hierbij ko men nog eens vele miljoenen in de gebiedsdelen overzee, die dank zij telerecording hun koningin zullen zien en horen. Dit was de tweede maal dat de Britse koningin van dit nieuwe medium gebruik maakte om zich tot haar onderdanen te richten. Dit bericht is voor ons aanleiding geweest bij de Nederlandse Televisie Stichting, de Riiksvoorl. Dienst en KONINGIN ELIZABETH óók op de TV het secretariaat van onze Koningin te informeren of .ook by ons is over wogen de toespypak. van koningin Juliana-op Eerste" Kérstdag niet al leen via de radio maar ook via de TV te verspreiden. „Dit is zeer bepaaldelijk dit jaar niet overwogen." „Het volgend jaar dan wellicht?" „Misschien, maar het is nog te vroeg om hierover een uitspraak te doen." Tegen die tijd zullen er in ons land volgens een zeer voorzich tige raming meer dan 500.000 TV- toestellen in gebruik zijn. Vermenig vuldigd met zes kijkers per apparaat betekent dit, dat er dan minstens drie miljoen Nederlanders de Koningin zullen kunnen horen én zien wan neer zij haar. rede uitspreekt. Een zo groot aantal, dat wij hopen, dat dan de Nederlandse Televisie Stichting het voorbeeld van de BBC-TV-sectie zal mogen volgen. HOE miezerig het echte kerstweer ook mag zijn, de radio is met de feestdagen altijd goed voor een flink pak sneeuw, dat in twee dagen tijds uit al die lekespelen, vertel lingen, carols, chansons en kerstlied jes in gure stormen of in don zige vlokken, al naar gelang de in tenties van de auteurs op de vredige hoofden van de luisteraars neerdaalt. Dat schijnt een ijzeren radiowet te zijn, waar ook de, (ove rigens prachtige) concerto's van oude Italiaanse componisten onder vallen, die de omroepen doorgaans voor hoogtijdagen en nationale ram pen uit de discotheek halen. Het was er allemaal weer dit jaar. Ook de programma's voor en met de vluchtelingen, de zeevarenden de zieken in Davos en de uitwisseling met vreemde landen. Bij veel obli gaats ook enkele verheugende uit schieters. De AVRO had er zo een die eigenlijk buiten het kerstprogram ma viel: een dit keer bijzonder goed gelukt „Logboek" van drs. D. J. van Dijk en Jan van Herpen over het jaar-van-de-omkeer 1948. Een programma om van rechtop te gaan zitten. De VPRO. die van de lange toe spraken afwilde, gaf zeven mensen van zeer verschillende „richtingen" ieder iets meer dan drie minuten de vrije beschikking over de micro foon onder het motto: „Wat zal ik ervan zeggen". Dat pakte wel goed uit, beter dan het naar ons gevoel wat teleurstellende hoorspel dat de ze omroep bad laten schrijven door de auteur Willem G- van Maan en. Bij de NCRV was een uitzending over de kerstfeestviering in vijf con tinenten het beluisteren ruimschoots waard en de KRO had behalve een sfeervol programma - met Oosteuro- pese vluchtelingen, iets aardigs ge daan met een serie radiotelefoonge sprekken via Scheveningen-Radio en de semafoor in IJmuiden met de kapiteins van een coaster een tank schip een loodsboot, een treiler en het lichtschip Tessel. De VARA tenslotte bracht na haar tiende uitwisselingsprogramma met familieleden en patiënten van het Nederlandse sanatorium in Davos een uitstekende documentaire van Gabri de Wagt over dit sanatorium onder de titel „Eiland in het ge bergte". Een documentaire vol stem ming en informatie, degelijk en hecht doortimmerd radiowerk waar mee De Wagt zich langzamerhand n grote naam verworven heeft. B. v. R. Hilversum i ihro). in do Popn- laire Klassieken het Radio-filhar monisch orkest met werken van i Robert Schumann (7.35^.20). Tiere lantijnen zyn er ook weer (8.35-~».«J. De dag wordt besloten met nieuwe klassieke grammofoonplaten (11.25 12.00). HILVERSUM a (VARA). Minder be kende fragmenten uit opera s van Pucclnl (6.20—7 00). Naast dn ge wone zaterdagen brieken; onder regie van S. de Vries de ecn-akter „Het donkere uur" (10.40—11.15). Televisie. De kro met Jan de Cler's kleinkunstprogramraa „Blijf er niet voor thuis" (8.203- Het op treden van het Deense zangeresje Birthe VVilke (9.00). De thriller „De moord op Peter Wllhred" (9.15) en tot besluit „Toerja-toemee", de quiz van jan Blaaser (9.45). Hilversum i (kroj. ia de reeks „Muzikale Aspecten" een causerie met voorbeelden door Willem Att- driessen over Anton Bruckner (3,30 4.00). (IKOR) Do rubriek „Het Gela den Schip" met beschouwingen over toneel, moderne kerkebouw, nieuwe boeken en fUm (6.00—6.30). (KRO) Een klankbeeld over de Vlaamse letterkundige Etnfel van Hcmeidonck (S.3D—9.15). Een concert met werken van Paul Hindemlth en K. Landré (U.15-12.00). Hilversum Ut (VARA) Het klelnkunst- programma „De Speeldoos" (10.45 11.15). Hilversum u (Avro) Het Radio Filharmonisch Orkest oJ.v. Bernard Hal tink met werken van Blzet 46trawinsky en Beethoven (2.20—4.10). Een stemmingsbeeld van bet Parijse leven door Jan Brusse (9.4510.00). In „Muzikale Coryfeeën" het spel van Wladimlr Horowitz (I0.30—11.00). TELEVISIE. KRO met een uitzending van de Hoogmis uit de kerk van het Heilige Kruis te Amersfoort. De kerkdienst wordt voorafgegaan door een kort gesprek ovar moderne kerke bouw (11.00). f Advertentie l.M J Boekh, N®d, Frans, Duits en Engels Da kortste en voorr/ef/gsfe opleiding (Bekende Schrrftaltfke Cursus) pVEN voordat de trein naar Den Haag het station verliet kwam een man de coupe binnen en ging tegenover mij zitten. Hij was niet jong meer en had een rond, welge daan gezicht met kinderlijke ogen waarmee hij mij nieuwsgierig op nam. Zonder inleiding sprak hij: ,JHou die Drees weg is, seftynen we geld terug te krijgen. Belasting- geld bedoel ik. dat tue te veel be taald hebben. Dat hoorde ik tenmin ste vertellen Hij machtte even en keek mtf wa gend aan, of hij my n zegen afsmeek te over deze mededeling. ,,'t Zou me verbazen," zei tfc. Want het ligt zo weinig in dc na tuur van overheden, om eenmaal ge- ind geld terug te storten. „Toch hoorae ik het," hield de man vol- ,Jn een café. Van een per soon. Ik weet niet wie die persoon was, maar hij scheen goed op de hoogte te zijn. En hij zei hetDat we geld terugkregen, We zaten een borreltje te drinken. En toen zei hij 't." Hij was duidelijk een gaaf, vol dragen exemplaar van een prater, waarvoor de spreektaal een oneer biediger, vaak met letters aangege ven aanduiding heeft. In dit bestaan wemelt het van zulke mensen, die niei kunnen leven, za&der onafge broken geluid af te scheiden. Zij hebben een waar meesterschap ont wikkeld in het verstrekken van me dedelingen, die geen enkele zin heb ben en zich dan ook in het geheel niet lenen tot een antwoord. Hun causeertechniek heeft een eigen ca dans. Ze nemen zo nu en dan grote, triomfantelijke rusten en kabbelen dan weer oratorisch voort aht een nimmer opdrogende beek. „Nou zeg ik een borreltje," ver volgde de man, behaaglyfc achter overleunend, of hij nu pas goed op zijn praatstoel zat. „Want ik drink een borreltje. Daar kom ik gerust voor uit. Maar opgepast.' Als ik nou in een ander land ben, tk noem maar wat ik ben in Frankrijk. Zk ben in Parijs. Bijvoorbeeld. Dan taal ik niet naar een Hollands borreltje. Dan drink ik bijvoorbeeld dubonnetje, of een wijntje. Heel rustig. En stel, ik ben in Londen. Ik kam wel eens in Londen. Dan ga ik daar geen Hol lands borreltje drinken. Dat zul je my niet zien doen. Nee, ik neem ge woon een whiskytje. Ik noem maar wat. En waarom zou dat nou we zen?" Hij keek my aan als een quiz-lei der. Ik zat net te denken aan een by- zonder pakkende toneelscène, die Defresne eens schreef over een soort gelijke prater in de trein, die zijn slachtoffer tot de rand van de waan zin dreef My vermannend, sprak ik: „Ja waarom7" „Ik heb er zelf ook wel eens over nagedacht," bekende hy ruiterlyk. „Maar ik geloof dat 't zit. Je moet je aansluiten by de gewoon ten van het land waar je verblijft. Neem nou Italië. Ik kom wei eens in Italië. Maar daar ga ik toch geen Hollands borreltje drinken. Dat doe ik niet. Misschien zou je 't er wel kunnen krijgen, als je goed zoekt, ,Maar als je 't dan gevonden hebt en dat neem ik nou maar eens een openblikje aan dan is hef prij zig, hoor. En dan denk je bovenalen." ja zeg, ik ga niet zoveel betalen voor een Hollands borreltje, Dat doe je toch niet? Ik bedoel, los van de vraag of het je daar smaken zou, in Italië. Want als ik in Italië ben en ik stel dat nu maar eens even dan heb ik de behoefte niet. Dan smaakthet me - niet. Dan neem ik een Italiaans bittertje. Heel rustig hoor. Daar draai ik, mijn hand niet voor om.1 Daar ben ik dan misschien een rare in. En neem nou een dry martini. Dat drinken ze in Amerika, he? Goed, ik ben nog nooit in Ame rika geweest. Misschien kom ik nog wel eens in Amerika. Wie weet? Maar als ik daar dan kom, "he, dan ben ik§er zeker vanf dat ik^meteen een drymartini bestel. Dat is gek he? Maar zo ben ik. En neem Duits land. Duitsland is een bierland. Dat weet een kindNou ben ik geen ech te bierdrinker, maar als ik in Duits land ben Ik realiseerde mij hoe verschrik kelijk veel landen hij nog niet be handeld had, opende het raampje en sprong uit de trein. Ndar buiten han gend, riep hij nog: „Zn Duitsland zal ik bier drinken. Rustig, hoor KRONKEL NEW YORK Bij een brand to een boerderij bij Auburn in de Ame rikaanse staat Washington zijn vrij dag een moeder cn acht van haar negen kinderen om hot l&vcn ge komen. Gisteren kreeg hij weer een foto. Ik zag hem toevallig en vroeg wat dat betekende. Eerst wilde hij niets zeg gen. En toen zei hij weer dat hij meneer Stacy wel te pakken zou krijgen... Nou ja, ik heb net zo lang gezeurd tot ik de waarheid wist en ik heb hem laten beloven niets te ondernemen voor ik de kans had gehad met de man te praten," Murdoch was zich bij ieder woord ellendiger gaan voelen. Hij gooide de sigaret in de asbak en vroeg: „Was er die tweede keer een briefje bij?" „Alleen aan de achterkant van de foto. Daar stond op, dat Bob voor tweehonderd dollar het negatief kon krijgen. Bob wist niet eens dat er twee foto's waren." „Die waren er waarschijnlijk ook niet," zei Murdock. „Maar nu is meneer Stacy dood en kan iemand anders dat negatief vin den." „Ze kunnen er niets mee doen, Dat had Stacy ook niet gekimd zon der in de gevangenis terecht te ko men." „Hij had een afdruk naar Janet Lowry kunnen sturen," zei ze. „Dat zou verrukkelijk zijn geweest." Ze zei nog veel meer, maar Mur dock luisterde niet, Hü wist. dat ze de waarheid had gesproken, maar hij wilde er niet aan. Hij hield zich voor dat dit geval op zichzelf kon staan en nog niets hoefde te bewijzen. Hij was als 't ware, opgegroeid in het krantenvalc en bij hield van z'n werk. Een eerlijke, vrije pers was een van de machtigste instellingen van de democratie. Hij weigerde, tegen beter weten in, te geloven dat een collega zich zo gedragen had. Hij had nooit de behoefte gehad hei onder woorden te brengen. Het sprak vanzelf, dat de rechten en voordelen die een vrije pers mee brachten, ook verantwoording op legden aan de andere kant. De ver antwoording niemand te beschamen. Het gebeurde niet dikwijls in de krantenwereld, dat iemand voor de verleiding bezweek. En als het wei gebeurde, behoorde hij niet lang meer tot die wereld Het meisje had de waarheid ge sproken. Daar kon hij niet omheen- Evenrmn als hij de twee mannen kon vergeten, die mevrouw Stacy neergeslagen hadden en de negatie ven blijkbaar hadden meegenomen. Bij elkaar was 't genoeg voor het wantrouwen, dat hij tot nu toe had onderdrukt. De escapades van Bob Hargrove interesseerden hem geen zier, noch zijn huwelijk met een mersje van een vooraanstaande familie, Zelfs wat er met Stacy gebeurd was, kon hij zich persoonlijk niet erg aantrek ken. "Wat hem dwars' zat, was de Integriteit en de goeie naam van zijn beroep. Hy moest en zou meer bewijzen hebben voor hij zich ge wonnen gaf. „Maakt u zich maar geen zorg meer om dat negatief," zei hij, „En als ie mand 't me ooit zou vragen, zou ik zeggen dat u meer moed dan gezond verstand bezit." „Dat verdien ik," zei ze ernstig, „al vind ik 't verre van vleiend." Ze stond op. „Enwat vanavond betreft? Moet u dat aan de politie vertellen.?" Murdock 'was ook opgestaan en zijn blik viel op de tweedjas. Hij pakte hem op en voelde aan de zwaarte, dat de revolver nog in de zak zat. Hij haalde hem eruit en 2ag bij nader onderzoek, dat de loop vak kundig dichtgestopt was. Hij herin nerde zich, dat die dingen indertijd gedaan werden om oorlogssouvenirs onschadelijk te maken. Hij had haar geen moment verdacht maar hij was onverklaarbaar bly met z'n ontdekr king. „Nee," zei hij. „Wat bedoelt u?" „Ik zeg niets tegen de politie... Is dit de revolver van uw broer" En wist u, dat hij niet geladen v/as?" „Ik weet absoluut niets van re volvers,'* zei ze, „alleen hoe je ze vast moet houden. Daar heb ik ge noeg films voor gezien." Hij belde een taxi en hield haar mantel op, toen er beneden getoe terd werd. „Schiet op," zei hü, 't is laat. Hij deed de deur voor haar open, maar ze aarzelde op de drempel. Haar ogen waren heel zacht toen ze hem aankeek, bewonderend en dank baar tegelijk. Het gaf hem een prettig gevoel, hoewel 't hem ook verle gen maakte. Hij wist dat ze op het punt stond hem te bedanken en om dat te voorkomen, draaide hy haar met haar gezicht naar de trap en gaf haar een zacht zetje. „Een zoete meid zijn verder," zei hij en. voor ze antwoord kon geven, had hij de deur T HOOFDSTUK 8 Kent Murdock zat de volgende ochtend om even over negen achter 2ijn bureau, ondanks het voorstel van MacGratb dat hij een paar da gen met op de krant zou komen. Het was een gewoonte, waar &U blijkbaar niet gemakkelijk mee kon breken. Hij was druk bezig met bet uitdelen van opdrachten toen de tele foon ging. „Meneer Murdock," zei een stem, „u spreekt met Elinor Stacy." „Ja mevrouw Stacy?" „Zou *t erg lastig voor u zijn even bij me langs te komen in de loop van de ochtend? Ik zou graag iets met u willen bespreken en uw advies wil len vragen als 't uw schema met in de war brengt..." „Natuurlijk kom ik," onderbrak hü haar. „Waar bent „In 't huis van Ralph." „Over een kwartier?" „Dat zou ik erg op pry's stellen,^ zei ze, „ik zal u met lang ophouden. Murdock regelde het werk in re cordtempo en had nog net tijd Bush te feliciteren en de feestsigaar m ontvangst te nemen. Toen trok hU z'n jas aan en zei tegen Taylor, z'n assistent, dat hij nog wel contact met hem op zou nemen, Buiten nam hij een taxi en bij aankomst voor het huis van Stacy, zag hij dat de auto met het gebroken ruitje nog steeds geparkeerd stond- (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1