GELDHAJNDEL KLEINE REISGIDS door het doolhof van de op elk terrein van Mergelgroeye geeft nog niets prijs Moord - fmiA NOV-voorzitter op congres I vm voor dat /n ar KIND OM U i flS,f5I INDRUK TE /vNJ C.,'^ I FlAKEN -2/ OP JDUlJ) 'i.' v,a^ Drie doden bij ongelukken C.P.N.-congres koos nieuw partijbestuur verzorging te weinig aandacht er met V voor thuis" „Toerja toernee" af door zijdeur JBoekeo balans dam anderen" Vaaiayoacl. FORTUIN VOOR BLINDE? mmcmrttN Kerkdienst op TV uit Amersfoort door GEORGE HARMON COXE IK KEN DAT ^QOCT, MAAB I JU bCHUNT TE VERBL1MD |TE Z'JH QW HAARTEr^ TOO RZIEN.UEF— JA DIE ARM BAUD HEB IK WEGGENOMEN 1 IK KON NlET AANZIEN OAT JEN NIFER M DROEG JER- Yt\)L IK WIBT DAT Hli VAN J DIE CAROL KWAM -4 ^J£ BENT NIET WUB! IK OACWT DAT JE JALOERB WAS OP k CAROL.MAAR OM jL DAT OP HET KIND KgTTE verhalen - HS& HOE KON JE ZOIETS DOEN? r/ï-'#0 EDITH? HOE laat zt maar jGAAW, TÉX-. 2£ VtRftLLLN NU OVÉRAl VtRDLR DAT D£ GEMASKÉR DE RUHÉR ÉÉN GttM 15 60Ei£ RECLAME VOOR Ot ■—iRACt! mA LAmt WC Hém SNE REN! IK VERTROUW L HtrHlCR N1K5! HONAPtRNlfOVAw! Htl UjKT WEI Of HIJ ZICHZÉLF HEEfT OPótLOil" IM LUCHT - WgsfKYK £5£V£*J ?M& y ze snyueN DOORHE&V als w fei HEETMES DOOR fp A LSy~(l>EBOT£R..y~' ('1 f^DAAR 'ES; NUMM&i V/£7t. NU 2(7T£N U>£ CP PLUUJSEl DO£L - PUNT: Bklu K^yGEN DE tiAAMTJcS ER PAS GOED ZIN IN W AANGEVOERD DCüR-HUN VOORTDUREND ~Pr/£Xi/£-NO€' •MlDVOOR STUWEN Zy STEEDS VINNIGER VOORWAARTS EN WELDRA MOET 3Ny£>£RS VfcOR D£ VIERDE MAL CAPITULEREN 1 DITMAAL VOOR'N KOSELVAN De&tCVT.' Maan3a^ 29 decemBer 1958 Specialisten op het gebied van het internationale geldver keer gebruiken een vaktaal die de leek vaak voor raadsels plaatst Hieronder geven wij een verklaring van de voornaam ste begrippen die dit weekeinde in het nieuws zijn gekomen. Convertibiliteit of inwisselbaar heid van de valuta's (geldsoorten) wil zeggen een toestand, waarbij ie dere ingezetene van ieder land elke in binnen, of buitenland in omloop gebrachte geldsoort zonder enige belemmering of vergunning kan in wisselen tegen welke andere geld soort ook of kan gebruiken voor het kopen van goud, goederen, diensten of vorderingen. Deze toestand, die voor de Eer ste Wereldoorlog normaal was. wordt door de nu ingevoerde „be perkte convertibiliteit" nog lang niet bereikt. In de eerste plaats geldt deze niet voor hei kapitaal verkeer (leningen van of aan het buitenland, aan- of verkoop van ef fecten). Bovendien is de vrije in wisselbaarheid van gulden, pond. mark. Franse frank, lire. enz. nog slechts toegestaan aan nict-ingeze- tenen van de landen waar deze - geldsoorten thuishoren. Men noemt dit „externe convertibiliteit." Alleen België en Zweden hebben nu ook de interne convertibiliteit ingevoerd. Belgen en Zweden kunnen in eigen landen met eigen geld elke geld soort kopen die zij willen. In de praktijk betekenen deze besluiten overigens niet zoveel, om dat er de laatste jaren in feite toch al een grote mate van vrijheid in het internationale betalingsverkeer was gegroeid. Maar omdat die vrij heid nu officieel op papier is vast gelegd. kan men daarop voortaan veel moeilijker terugkomen. Zo is er dus toch een belangrijke etappe op de weg naar de hierboven om schreven volledige valuta-converti- bilitcit afgelegd. E.P.U. De EPU. European Payments Uni on of Europese Betalings Unie. was een soort clearingsysteem. via het welk de leden van de Organisatie voor Europese Economische Samen werking (OEES) hun onderlinge be. talingen regelden. Deze organisatie heeft er belangrijk toe bijgedragen, dat het na de laatste oorlog in al lerlei tweezijdige verdragen verstar de betalingsverkeer na 1050 weer aanzienlijk soepeler kon worden ge- I maakt. Leden van OEES en EPU j thans .JEMA zijn: de drie Bene- tuxlanden, Denemarken. West- Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië,-Noorwegen. Oostenrijk. Por tugal; Turkije, Engeland, IJsland, Zweden én Zwitserland. E.M.A. Het EMA (Europees Monetair Ak. koord) is de opvolger van de EPU". Dit nieuwe akkoord, dat al op 5 au. gustus. 1955 werd gesloten kent niet de automatische kredieten die de landen elkaar via de EPU verleen den. Dit akkoord is afgestemd op de thans tot stand gekomen be perkte convertibiliteit. De transferable guldenszone"' is in 1956 door de Nederlandsche Bank ingesteld. De bankerr in de daartoe behorende landen konden bepaalde saldi In guldens bij banken in Ne derland zonder enige beperking aan elkaar overdragen. Die landen wa ren:. alle EPU-landen (uitgezonderd Turkije), Afghanistan,Argentinië.' Brazilië, Chili, Ethiopië, Finland, Perzië, Israel. Japan, Jemem Liba non, Paraguay. Saoedi-Arabie. Soe dan, Syrië, Tanger, Thailand en Uruguay.1 Devaluatie Devaluatie isde verlaging van de officiële waarde van csn geld soort ten opzichte van goud of bui tenlandse geldsoorten. Zij betekent dus een stijging van de prijs van die buitenlandse valuta uitgedrukt in de devaluerende geldsoort, of omgekeerd: een daling van de prijs van deze laatste in het buitenland. Door een devaluatie wordt de in voer In een land in dit geval in Frankrijk duurder, terwijl de ex port wordt gestimuleerd doordat de Franse goederen in het buitenland goedkoper worden. Tenminste20 iang als het duurt. Want Frankrijk had sinds 1945 al vijf devaluaties achter de rug. Geen daarvan heeft duurzaam bijgedragen tot de versterking van de economi sche toestand en de concurrentiepo sitie van hetland. En dat is toch altijd de bedoeling van een zo in grijpende maatregel. BERGUM. Door een breuk in de stuurinrichting is zaterdagavond bij Buitenpost op de rijksweg Leeuwarden-Groningen een perso nenauto met vier inzittenden tegen een boom gebotst. De 19-jarige F. Bosma uit Hyum werd gedood. Emmcn. Op de provinciale weg van 'Deventer naar Coevorden is zondagmorgen de auto van de. fami lie de Jong uit Den Haag. van het viaduct over de niet meer gebruikte spoorwegverbinding van Zwolle naar Coevorden gereden. Het 3-jarige zoontje van de familie de Jong werd uit de auto geslingerd en op slag gedood.. Veldhoven. Op het kruispunt van de Burgemeester van Hoofflaan en de Zoestraat te Veldhoven is zondagmorgen het 6-jarig meisje Van Beek, toen het op een kinder fietsje .plotseling de weg overstak, door een met matige snelheid rijdende personenauto gegrepen. Het meisje was op slag dood. (Van onze correspondent) AMSTERDAM, Op een huis houdelijke zitting heeft het negen tiende congres van de Communisti sche Partij Nederland zondag een nieuw partijbestuur gekozen. Het telt 35 leden en wijkt als gevolg van de scheuring in de CPN-gele deren nog al sterk af van het be stuur. dat bp het achttiende congres (oktober 19JR) werd gekozen De verkiezing was. zoals de heer Mar cus Bakker later op de openbare zitting mededeelde, „met hartver warmende eenstemmigheid'' ge schied. In het partijbestuur hebben o.a. zitting de drie Tweede Kamerle den Faul de Groot (algemeen secre taris). NL Bakker en C. Borst, de voorzitter van de EVC 2858 W. Har- tog en de schrijver Theun de Vries. Tijdens de voortzetting van de dis cussies over de inleiding van de al gemeen secretaris P. dé Groot be pleitte de vroegere voorzitter van de EVC, Berend Blokzijl, samenwerking van communisten en sociaal-demö- craten in het NW.Naast eenheid van actie was volgens hem eenheid t organisatie noodzakelijk. Honderden Duitse „fans" hebben in Frankfort gezien hoe de gevier de Elvis Presley, tegenwoordig tanksoldaat in het Amerikaanse bezettingsleger in YI est-Duitsland, een auto kochtm Een sneeuwwitte sportwagen, waarin hij zijn vrije tijd denkt door te brengenHet meisje rechts: geeft op luidruchtige wijze uiting van haar bewonde ring over man on auto. ("Van één onzer redacteuren) SCHEVENINGEN, „Op elk terrein van bet onderwijs heerst nood. De huidige generatie is te kort gekomen op de lagere school cn zaj tekortkomen by het voort gezet onderwijs in al zijn vormen. Een hele generatie groeit op die in geestelijk opzicht tekort is gekomen, die verwaarloosd is, die geen weer stand kan bieden aan de verlokkin gen van deze tijd, die zich van alle kanten bedreigd gevoelt en die re belleert tegen een samenleving, die te weinig werkelijke belangstelling voor hen heeft getoonden nog toont/' - De voorzitter van de Nederlandse Onderwijzers Vereniging (N.O.V.) de heer Jac. Lootsma zei dit van middag te Scheveningen in de rede. waarmee hij de dertiende algemene vergadering van deze organisatie opende. „Wij leven in een bezéten wereld en wij weten het." Zo was het in de dertiger jaren, toen Kuizinga deze betekenisvolle woorden schreef. Wij leven ook nu nog in een bezeten wereld.'' zo vervolgde de heer Loots ma. ..Maar evenals voor de wereld oorlog schieten' we ook nu schro melijk tekort om de gevaren, die dreigen, te bezweren. Uitsluitend werd en wordt aandacht besteed aan sociale en economische vraag stukken, veel te weinig aan- de geestelijke verzorging. Het onder wijs is daarvan het slachtoffer ge worden. De opgroeiende jeugd on dervindt daarvan de -schadelijke ge volgen. Volk V3n Nederland, kom daartegen in.verzet, voorhet on herroepelijk te laat is."- W AAROM noemtJandé Clerzijn iaterdaga vondprogramm at jë ..Blijf er niet vpor thuis"? Het lijkt op een vorm van zelfkastijding; want inderdaad," blijf er niet voor thuis, wie hét iiiët 'zietmist' heel'weinig. Maar deze uitleg .van de titel kan toch niet houdbaar zijn want als Jan de Cler 'er zéff niet in; kan geloven, wie dan'wel? Nog meer raadsels: Jan de Cler zorgt, eveneens in samenwerking met Emile Lopez, voor twee uitste kende radio-programma's; het zon dagavondcabaret je „Wegwijs" en de kostelijke wekelijkse radio-strip „Dé Waddets". Hoe kan de man die zulk goed radiowerk levert zo falen voor de TV.. Hier komt nog bij dat de teksten en de melodietjes in .Blijf er niet voor thuis" werkelijk niet slecht zijn, maar niet .tof kun recht komen door de stereotiepe pre sentatie. Zaterdagavond in het ver- huisliedje was er even een aanloop je naar iets dat leuk scheen te worden, maar bet bleef bij een aanloopje. W.Jnn. HET liep al tegen elven; de quiz „Toerja toernee" was ten einde, de deelnemers hadden hun prijs en troostprijzen in ontvangst genomen en toen deed quizmaster Jan Blaa- ser een -mededeling waar iedereen toch wel even va», opkeek: dit was de vijfde „Toerja toernee" geweest en tevens de laatste. Men moest, zei hij, een programma weten te beslui ten als het nog op een hoogtepunt was. Op vragen - die dan onwillekeurig boven komen (Verdwijnt de quiz geheel uit de zaterdagavond van de KRO-televisie? Komt er een andere quiz voor in de plaats? Blijft Jan Blaaser op een of andere manier in de zaterdagavond van de KRO of wordt hij vervangen door een ander, en zo. ja. door wie?) kregen we geen antwoord. Ook niet toen we tracht ten bij de KRO nadere informaties in. te winnen, Blijkbaar heeft men nog geen de finitief voornemen omtrent hetgeen men op de eerstvolgende zaterdag avond, 2ijnde 24 januari a.s.. denkt te presenteren. In aanmerking nemende dat men bij de TV zijn plannen lang vooruit pleegt te maken, verbaast ons deze gang van zaken lichtelyk. ..Of zou men ook in eigen kring tot de con clusie zijn gekomen, dat deze quiz hoewel in de loop der maanden eer der beter dan slechter geworden toch niet helemaal beantwoordde aan de verwachtingen die de KRO ervan heeft gekoesterd? W.Jwv voor vanavond is, dat één van de geïnviteerden uit de menigte zal worden getild en dat alles wat er daarna te horen en te zien zal zijn om hem (of haar) zal draaien. Misschien zal hij of zij een alge- meert bekende landgenoot blijken te zijn,misschien hebben de meesten van ons nog nooit van hem of haar gehoord. Op wie de keus is gevallen weet opdit moment, behalve een heel kleine kring van' ingewijden, nie- mand. Beit Garthoff 2al hem (of haar) aan ons voorstellen en dat zal het begin zijn van een van de boeiendste en menselijkste program ma's die. de TV maar te bieden heeft. Zulks te meer omdat het een directe uitzending is en het de kii- i ker daardoor da ervaring- schenkt E E.Nvan d,e Pala.nscn die. a«n 'SM j wMiron ïtoSaad^k Bm oJrthSf eind van ieder jaar moeten wor- .„fet. viee. hn, h». „i eind van ieder jaar den opgemaakt heeft dè VARA-ru briek Boekenwijsheid" voor zijn rekening genomen. Jaap van der Ster (voorzitter) vroeg aan Clara Eggink. Jacques den Haan en;-onze litteraire, medewerker prof. Stuive- -ling .hun ooixteel .over. de litteraire produktïe in dit jaar 1958. Men was het erover eens, dat het een wat middelmatig jaar is geweest. Stuiveling: „Vlaanderen is dit jaar misschien wat- achter gebleven." Gevraagd naar de beste roman van het jaar, koos Stuiveling „De donkere kanier van. Damocles" door W. F. Hermans. Clara Egginks keus viel op „De. strijd om dè berëhpas" van Maarten Ouwehand, Den-Haan hield het weer op Hermans' bock. Th EN paar hon- derd mensen hebben vari de VARA een uit nodiging gekre gen om van avond om acht uur aanwezig te zijn in de zaal van het Singèr- Tnuseum te La ren. Niets bij zonders op zich zelf. Meermalen per week bevol ken honderden op uitnodiging van een van de omroepvereni gingen grote en kleine zalen, het zij om met hand geklap; en ge lach een radio uitzending te verlevendigen BERT GARTHOFF of om de tele- anders dan visie-camera's anderen... materiaal te le veren voor een afwisselend plaatje. Het bijzondere van de uitnodiging niet, weet hoe het zich zijl ontrol- len. HOORSPELEN-, 8:30—0.05 N'CRV „Die merkvauwUjre Mac", een spel van Hugo Hartlns onder regie van .Tohan Bodegraven, met vier stemmen éét» van een Duitser, één Van een'Oos tenrijker, een Italiaan en een Schot. LICHTE MUZIEK. 8.05—8.30 VARA. Refrein-festijn. 10.1010.25 VARA. Jan Cordunreners Trombone-ensemMp KLASSIEKE MUZIEK. - 9.05—9.35 NCRV Ilenri" Honneger, cello, speelt de zesde suite van Joh. Scb.- Iïach. 11.1512.00 NCRV Concert voor plano met orkest in F van Refter. 10.25— 11.00 VARA. Kwintet In G. van An- tonin .Dworsjak, JAZZ. 11.15—12.00. VARA. De Suite Black, Brown and Beige en gespeeld door Duke Ellington met Mahalla Jackson als soliste. LEZINGEN. 7.00—7.15 VARA. Parle mentair overzicht door J. de Kadt, lid van de Tweede Kamer, 10.00-10,15 NCRV. Politieke commentaar van prof. I. A. Diepenhorst In zijn ru- brlek Volk en Staat. DIVERSEN. 8,30—9.00 VARA. Slmon Carmlggelts Artiestencafé met als gaste Rie Helmig. 9.00—9.40 VARA. Discussie door het ctherforura. TELEVISIE. VARA. Na het journaal de rubriek „Mensen, dingen, nu" (8.20) vervolgens het politieke jaar overzicht door dr. L. de Jong (8.30) en dan „Anders dan anderen", de biografie van een Nederlander 'door Bert Garthoff (9.00). BRUSSEL Volgens een vla de televisie gepubliceerd bericht zou een Brusselse blinde van zijn groot vader van vaderskant 1.250 miljoen frank, een kasteel, landerijen en wijngaarden fn het groothertogdom Luxemburg hebben geërfd. De gemeentebesturen, van Esch en Grevenmacher, waar volgens het be richt het kasteel ën de wijngaarden zouden moeten liggen, wérden door journalisten ondervraagd,maar zij verklaarden niets te weten, van. die fabelachtige erfenis. WAAR ZljN D|E.KtR£Lbó£fil£- !/£N? IK BÉN tR TWtt HWiJföt- RAAKT..ZAUKDE.POUTIÉ IN afwijking van de regel kon digde Hannie Lips zondagmorgen, om elf een televisie-uitzending aan van het Booms Katholiek Kerkge nootschap, verzorgd door de KRO. Het betrof de uitzending van de hoogmis uit dè kerk van het Heilige Kruis te Amersfoort, een nietnve kerk die onlangs in gebruik is geno men en die een van de fraaiste sta len is van moderne rooms-kathoiieke kerkebouw. Voor de aanvang van de dienst werden.- belangstellenden hierover voorgelicht in een; gesprek dat de camera-regisseur Wïm Bary had met MAASTRICHT. Het tempo, Uachtzamen, En ook als alle hoop-op waarmee sedert tweede kerstavond j redding van overlevenden moet inde instorting van de mergelgroe- J worden opgegeven, dan nog zal: het ven te Ziehen wordt geboord, ls aanzienlijk vertraagd. Men had., ge hoopt dat reeds zondagavond de plek bereikt zou zijn, waar men hoopte slachtoffers aan te treffen, doch zondagmiddag was menna 42 uur onafgebroken boren met een mijnschachtboor tot een diepte van 12 meter gekomen. Dit is de helft van de totaal hoog te der ingestorte massa grond en mergel, Nu is men in de bovenste mergellaag gestuit op een harde laag vuurgésteente. Dit vertraagt het verder doorboren van de inge storte massa boven de koel- en pak- ruimte. In de omgeving hiervan vermoedt men dat een aantal der bedolven mensen nog liggen. Ook grote bulldozers zijn a] bijna twee volle etmalen bezig om brede sleuven te graven tot op de bodem van de mergelgroeven, omdat _meri zodoende hét terrein van het inge storte gebied meter voor nieter kan nazoeken naar stoffelijke resten der slachtoffers. De burgemeester van Ziehen, de opruimingswerk worden' voortgezet, aldus.-.de burgemeester^ Uiteraard is het deel van de in gestorte mergelgroeven van Ziehen bekend ais de Rosenburg, thans ge heel gesloten rond het ingestorte gebied. Niemand mag de groeve meer betreden. De gouverneur van Belgisch Limburg, dr. L. :Róppé, heeft zich zondagmiddag weer iop de hoogte laten stellen van de vorde- ringen van het opruimingswerk. Men verwacht - zeker niet voor maandagavond de bodem van de mergelgroeven die bijna 30 meter onder het maaiveld ligt, te bereiken. Dan zal misschien, nog een hele tijd gezocht moeten worden. Het burgerlijk, armbestuur van Maastricht, dat in d.e omgeving van Ziehen vrij uitgestrekte bezittingen heeft, heeft voor 'de nabestaanden een bedrag van 100.000 franken (7000 gulden) geschonken. Metde giften van het Belgische Rode Kruis en van particuliere zijde in Belgisch en Nederlands Limburg is thans al een steunfonds van ruim 200.000 franken gevormd, waaruit reeds in de uiterste noden van de getroffen bouwpastoor Demmers en de .archi- j heer W. Vos, deelde mede, dat de j families is voorzien, tect van de kerk. de heer H. J. vankans om overlevenden onder de der- Zaterdagmorgen zijn in aamvezïg- Wissen. Het door hen betoogde vond i tien slachtoffers aan te treffen wel heid van duizenden belangstellen- zijn nadere toelichting in een fraaie j heel gering is. maar dat men zelfs i der. de vijf geborgen slachtoffers reeks van beelden tijdens de dienst. I de kleinste kans niet wil veron- I der instorting begraven. hij er niets achter gezocht hebben, maar in het licht van de laatste ge beurtenissen cn door het wantrou* won. dat ergens in hem knaagde, kreeg hij een ellendig gevoe. en beefden z'n vingers toen hij de in houd wilde bekijken. Hij haaide eer» stuk of wat films uit 't couvert, ieder met drie. vier foto's. Vervolgens een aantal losse lotos en een stel kleine envelopjes. Hij deed of hij 't niet erg belangrijk vond en probeerdo zijn stem onverschillig te laten klin ken toen hij vroeg: „Weet u ook. waarom hij dit bewaarde?" „Ik heb geen idee. Ik zag, dat het films waren en; ik was van plan al les aan de politie te overhandigen, maar toen dacht ik aan u. U kunt 't als fotograaf waarschijnlijk beter avond. Malve wat" lippenstift, was 2e7 „het brengt zo weinig "op en ik fit'SSto «n --fr _2ES?,"f!5:..n,S! ^ou '«.bovendien veel prettiger v.n- gUêat Lm n lag een stapel: overhemden, onder- goed, pyama's sokken, dasseri en Zijn eerste indruk toen Elinor Sta- zakdoeken, cy hem binnen liet, was dat ze er „Wilt u. het Verkopen?" stukken_beter uitzag dan de vorige ze schudde haar hoofd. „Nee," zei het eenvoudige, zwarte jurkje dat den als ik er iemand een plezier Po ze droeg, deed haar slanke figuur mee kon doen." maken, metwaai goed uitkomen. Zelfs haar bruine Murdnek dat hii '7n £?auw nie- Murdock beaar haar leek zachter en mooier, hoewel mand wist mdat er verschillen- bllJ' dat ze hem had laten, komen. kancol had Haór linht, T'a"0 wist,, nwaï oat er verscmiien- Jk h#. jf f h er ,ets ji TJ_ i: J.IUU1U. ttiSl, Sli<ldL UH1 HIOllllllWl- ze hetzelfde kapsel had. Haar hcht- d verenigingen waren, die er heel blauwe, intelligente ogen kekeniredit blij mee zouden zijn. Hij zou 't na- in de f ufif kijken op de krant en een lijstje m haar bewegingen toen zehem voor haar maken met de telefoon- voorging. nunimers ^an j,on ze jjaaj. Belize Ze was al bezig geweest verschil- maken en opbellen, lende dingen le ordenen. Stapeltjes „Waar ik het meest uw raad voor. brieven, rekeningen en andere papie- nodig, heb," zei 2e terwijl ze. terug rep lagen keurig naast elkaar op de gingen naar de zitkamer, „is dit." grond. Het boekenkastje 'was leeg Ze pakte een enveloppe van de en de gebonden en ingenaaide boe- vensterbank en bleef uit -t raam ky- ken lagen er gesorteerd naast. ken alsof ze haar hele omgeving ver- Er zijn drie dingen die ik met u geten was. Murdock beaamde het. Hij was "j, dat ze hem had laten komen. „Ik betwijfel of de politie hier iets aan heeft." zei hij, „maar als u 't goed vindt, zal ik ze meenemen en op mijn gemak bekijken." Hij aarzelde, zijn gezicht gespan nen en zijn ogen donker van. onbe hagen. Het liefst had hij de enve loppe zonder meer in zijn zak ge stopt, maar omdat hij 't toch vroeg of laat moest weten, zei hij: „Ik zou u iets willen vragen, mevrouw Stacy. Heeft Ralph, voor zover u bekend S«M is. ooit geld gevraagd voor een van wil bespreken," zei ze nadat ze hem Murdock wachtte geduldig, van do zlJn 10U>S- een stoel aangeboden had, „Ten eer- gelegenheid gebruik makend haar 2e keek hem onbewogen aam <*H ste de auto. ik kan Jiem natuurlijk nog "eens goed ie bestuderen. Ze had denkt aan chantage, hè?" naar een garage sturen, maar ik weet zwart suède pumps aan en. het ver- „Dat hoeft niet meteen," zei Mur- niet welke." baasde hem te zien (waarom wist doek. onaangenaam getroffen door „Wilt u hem verkopen?"' hij zelf niet), dat ze mooie benen het woord, waar hij 20'n afschuw „Dat weet ik eigenlijk nog niet. had en smalle enkels. Ze zou indcr- van had. „Ik dacht alleen... Voorlopig wil ik hem hier weg heb- daad nooit een schoonheidskoningin ze viel hem iri de rede met haar ben. Ik heb nooit leren rijden, ziet kunnen worden, maar de juiste kle- lage, vlakke stem: ,Ik zal zo eer- u eri.-. J'y, i ren ën een andere haardracht zou- lijk zijn als ik kan"" zei ze, „Het ..Bc zou hem naar de Buick-garage den haar aantrekkelijk genoeg kun- antwoord is nee. Ik vast'van niets, laten brengen," 2ei Murdock. „Daar nen maken. Hoe haar leven verder Ralph praatte al lang met meer over kunnen ze hem voor u bewaren, tot zou verlopen, hing meer van haar z'n wérk met.mij. En het denkbeeld u'besloten'hebt wat u wilt doen. Ik persoonlijkheid dan van haar uiter- is nooit bij mé opgekomen tot ik wil hem met plezier voor u wegbren- lijk af. vanochtend die enveloppe vond. Ik gen, maar als u opbelt, weet ik ze- Ze keerde zich om en ging tegen- kan er weinig uit opmaken maar u ker dat ze hem komen" halen." over hem zitten. ieek me de juiste man om de foto's Dat deed ze dan liever. ?ei ze, „Dit heb ik gevonden toen ik do te beoordelen en te beslissen water omdat ze zo min mogelijk beslag boekenkast opruimde. Ik heb geke- moet gebeurenals er iets moet op Murdoch's tijd wilde leggen. ken wat erin zat en het leek me gebeuren Daarom heb ik u gebeld.": „Verder," zei ze, ..zit ik mei de kle- beter u op te bellen." Murdock stond op. Hij zei, dat hij ren van Ralph. Kunt u. even mee Murdock nam de enveloppe van 't heel erg waardeerde, dat ze eerst naar de slaapkamer gaan?". haar aan. maar hij wist al wat hij bij hem was gekomen en dat ze gauw1 De inhoud van de kast lag op bed. zou vindén. van hem zou imren Murdock telde drie kostuums, twee „Films?" vroeg hij. „Negatieven?" Toen ging hij weg. Heel snel. jasjes, een paar losse pantalons, een „Ja." reganja* «n «en overjas. Daarnaast Onder normale omstandigheden zou (werü ye*Yolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1