Bij Wilton Fijenoord heerste in 1958 grote bedrijvigheid C Nieuwe weg bij Spuisluis Oranje Garde huldigt hopman van Oordt Willon-FijenoorcP in de Stadsgehoorzaal Nieuwjaars-toernooi start voor derde maal PHILIPS ..Photo flux" Vijf schepen afgeleverd en ruim dm nd gerepareerd Parkeerterreinen te klein van stadion Feijenoord BitSHflff* AGENDA Bestuursleden K.V.K. jf; Oliebollen voor de kerk Bazen-ver. van W.F. veertig jaar Singelkwartier maakte goede beurt bij jeugd Wie heeft iets verloren? BIJ HET ZWARTE PAARD WALDO RIJSCHOOL 65.63.7 Waker ontdekt f brand in woning Papieren uit auto gestolen Knaap (10) door tram gegrepen en gedood ER WAREN ZESDUIZEND AUTO'S! In Duitsland plan voor reactorschip SCHIEDAM Taf eltennistoemooi voor de jeugd &(wws!ers Maan (ia? 2v fipcem üer 19!>8 Aan Schiedams ivaierkant. in de omgeving van de aan weerszijden ruime loandelpaden, terwijl het. in nieuwe Spuisluis, heerst momenteel ireer een grote de bedoeling, ligt aan de waterkant, in de gras- bedrijvigheid bij de aanleg van tvegen. Het zal dan stroken, banken vee-r te zetten, zodat men daar rus- ook niet lang meer duren of dc industrieën aan de Havenstraat krijgen een nieuwe, en betere afvoer - weg. Op de foto, die van de Havenstraat af gemaakt is. ziet men rechts de nu nog in gebruik zijnde weg naar de Bnvendijk maar links feomt de nieuwe, hoger gelegen weg, die aansluit op de weg langs de eveneens nieuw-aangelegde Westfrankenlandsedijk, die dan bij het SVV-terrein op de bestaande weg (langs scheepswerf A. de Jong) aansluit. Met de be- strating van deze nieuwe weg is men nu nog druk wanneer het café-restaurant Europoortgeopend bezig. Het wordt een mooie brede vcrfccers-adcr met wordt. lig kan zitten mijmeren over de steeds toenemende drukte in de WWielminahaven. Wanneer de aansluiting naar links gereed is, kan ook de toef;cm# van de HovendyJc op de Spuisluis opgehoogd to orden en verder de aansluiting van de verbinding van de Maasboulevard aangelegd^ Grote hopen aarde liggen er al opgeslagenAaregefiondigd is dat dit gehele werk in april gereed moet zijn. Bellen bi) ongeval: GG. en G.D, Tuinlaan 80. telefoon 69290. Poli tie-alarmnummer 64686. Apothekers nachtdienst: F. H. Boe ker, St, Lid uin astraat 58. U.K. Leeszaal cn Bibliotheek. Dam Geopend iedere da2 (behalve maandag) van 9-30 tot 16.30 uur en iedere ^vond (behalve woens dag en zaterdags van 19 tot 20.30 uur. Zondags gesloten Gemeentelijke Openbare Leeszaal en j Bibliotheek, Lange Haven; ge opend iedere werkdag (behalve maandag) van 930 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens. dag en zaterdag) van 19 tol 20410 uur.. Zondags gesloten.. Stedelijk Museum: dagelijks geopend van 10 tot 1? uur. zondagen van 12 tot 17 uur: Tentoonstellin- j gen ,.Acb tijd waar ben je geble_ l ven" en „Op een blad papier" - tot ën met 31 januari. I BtOSUOPEN Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Gein- i tjes met geesten." i Passage, 2 en 8.15 uur: „De Vikings". dïveksfn Musis Sacrum, 8 uur: Gymn. bond- Kerstbal. Op de laatst gehouden vergadering 1 van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Benelux-Maas zijn j met ingang van 1 januari 1959 voor een periode van vier jaar de volgen de. bestuursleden benoemd dan wei j herbenoemd. Industrie: de heren C. H. Busch- mann (aftr.), te Schiedam, ir. C. Hoek (aftr.) te Schiedam, Tb. N. M. Jan sen (aftr.) te Schiedam, J. H. J. Wittkampf (aftr.) te Schiedam, K. E, D. Barmen 't Lob te Maassluis (directeur van de Ver. Touwfabric- ken N.V. aldaar), in de plaats van de heer A. de Neeff te Zeist. Detailhandel: de heren L. A- M. Advertentie LM.) Ook u maakt zulke leuke foto's Het vendel Schiedam van de Oran je Garde beeft de Jaarsluïtlngsavond, die zaterdag in het Wijkcentrum Nieuwland werd geboulen, benut om een verdienstelijk functionaris te hul digen. Het was 'ien jaar geleden dat de heer Ph. van Oordt de leiding kreeg van het vendel en voorzitter J. C. van der Brugge heeft In z«n welkomstwoord de grote betekenis van dit feit duidelijk aangetoond. Het vendel Schiedam verkeerde na de opbloer van de eerste jaren na de oorlog in een periode van neer gang toen hopman Van Oordt zijn opbouwend werkbegon. In die tien jaren is het vendel Schiedam van een groepje met nauwelijks twintig leden uitgegroeid tot een grote orga nisatie, die bovendien heel wat eve nementen (de K.-W.-marsen!) heeft durven ondernemen. Voor het vele werk ten bate van de Oranje Garde schonk de heer Van der Brugge aan de bescheiden hopman een fraaie bureaustoel. De heer Van der Brugge had op deze bijeenkomst, die voor de derde maal gehouden werd voor de ouders en ge nodigden, een speciaal welkom voor de bejaarde oprichter van het ven del, de heer N. Scheurkogel. Voor de pauze hebben de. jeugdige leden een aantal leuke sketches op gevoerd, die enige vaart ontbeerden. De Oranje Garde heeft echter eerst sedert een aantal maanden een to neelgroep en dan mag dit debuut van de grote groep als verdienstelijk wor den gekwalificeerd. De jongens be gonnen met een sketch „Puckie. de held", waarin een kappersbediende een'inbreker arresteert. De meisjes vervolgden met „Mevrouw heeft een dienstbode" en gezamenlijk brachten enkele jongens en meisjes het toneel spel „Een lukratief baantje". Piet Plooi speelde op zijn accordeon de entr'acte muziek. Na de pauze werden de herinnerin gen opgehaald met behulp van de diapositieven en de film, dié over de manifestaties van bet afgelopen jaar werden vertoond. Het kampleven, de marsen en andere festiviteiten kwa men in een bonte reeks op het witte doek. Enkels humoristische filmpjes completeerden dit aantrekkelijke programma. Ook dit jaar organiseert de Ned. Hervormde Gemeente te Schiedam weer, net als in de voorgaande ja ren. een „Oliebollenaetie" bij het uitluiden van het Oudejaar. Dé op brengst komt weer ten goede aan de Opstandingskerk; zij het dan niet voor de bouw van deze kerk, dan toch wel voor de delging van de schuld die de NHG op zich heeft genomen voor de bouw. Voor één gulden krijgt men acht grote oliebollen thuis, zo heeft men ons verzekerd.. Bestellingen kunnen nog worden opgegeven (ook telefo nisch) bij de heer C. H. Schwager- mann, Beierlandsestraat 21, telefoon 68023. „Ons ledental gaat steeds meer achteruit. Aan het einde van het vorige jaar telden we nog 1700 leden Bracco Gartner 7aftr.)"tê Vlaardin- i en nu, een jaar later, komen op de gen, D. Lankhorst (aftr.) te Brielle,ledenlijst nog slechts 1400 namen J. H, B. Vredebregt (aftr.) te Schie dam. Horeca: de heer J. van Toor Hzn. (aftr.) te Vlaardingen. Verkeer: de heren G. C. voor' Deze wat treurige mededeling deed de heer C. Keizer, de actieve voor zitter van het hoofdbestuur der ver- afde- Buys enïging „Wilton-Fijenoord" *af£r's te Vlaardingen, A. Muider jjng Ontwikkeling en Amusement (aftr.) te Maassluis. j zaterdagavond aan het begin vaa de Bankwezen; de heer C. Rauws (aftr.) te Schiedam. Visserij: de heer ir, A. Hoogendijk (aftr.) te Vlaardingen. De Vereniging van Bazen en- Ön- derbazen bij de Dok- en Werf Mij. „Wilton Fijenoord" N.V. zal ïn ja nuari het veertigjarig bestaan her denken. Het bestuur van de jubile rende organisatie zal op zaterdag 17 januari recipiëren van 3 tot 4.15 uur in de zaal „Flevo", Hoogstraat 121 te Rotterdam. De vereniging „Het SLngelkwar- tier' zal zaterdagavond vooral bjj de jongeren een goede beurt hebben gemaakt, want de feestavond die in Musis Sacrum was georganiseerd bood ruimschoots de gelegenheid tot dansen én dat niet alleen ,,na af loop". -Voorzitter J. H. F. Fredriks opende het programma, dat een grote verscheidenheid van revue-scènes bood, zoals goocheltoeren door Wil ly Varée. jongleren door de Wido's en niet te vergeten het optreden van net Metronoom-kwartet, op de mu ziek waarvan tussen de bedrijven door vaak en ijverig gedanst werd. De zaai en de foyer waren bijna vanzelfsprekend in dit geval tot de laatste plaats bezet. Het ten einde spoedende jaar 1958 was voor de Dok- en Werf-maat- schappij Wilton Fijenoord een jaar van grote bedrijvigheid, niettegen staande diverse spanningen op poli tiek, economisch en financieel ge bied, zowel in Nederland als nage noeg in de gehele wereld. Zo wordt gezegd in het december-munmer van „W.F."-nieuws, als Inleiding tot een overzicht van de activiteiten van het bedrijfs gedurende 1958, Bij de afd. Scheepsbouw kwamen verschillende schepen gereed en wer den overgedragen. Op 25 januari was dit 't geval met het m.s. „Mississippi Lloyd", een vrachtschip met passa giers-accommodatie voor de Kon. Rotterdamsche Lloyd N.V. Op 1 maart werd het m.s. „Lor raine" aan de Société Francais e de Transports Pétroliers te Parijs over gedragen na de inzegening en de doop door miss Jennifer Clïve. Op 28 maart vond wederom een over dracht plaats, van het m.s. „Holen- drecht", gebouwd voor v. Ommeren N.V., nadat op 19 maart mevr. S. A. MichielsenHoogewerff de doop had verricht. Op 18 juni verliet de turbinetanker Pearl River" helling 6; tevens ge schiedde de doop door mevr. Aliki I. Papadimitriou, Dit schip werd op 25 augustus overgedragen. Tenslotte had op 6 december, na een geslaagde proeftocht de overdracht plaats van rTm het m.s. „Randfontein" aan de N.V. -i-oi T 7 i-3 - 5 Hoofd bureau Ver. Ned. Scheepvaartmaatschappij. 15 ™u,e 'S Schiedam tussen 9— De doop werd op 24 november ver- u.ju uur en 2—6 uur: portemonnaie richt door mevr. dr. F. E. Golden- u 0 w huys, echtgenote van de ambassa de beyragerr bij de vinders: fiets- deur van de Unie van Zuid-Afrika. L VA v? pen. Damlaan 29; Bij de afd. Werktuigkunde draai- Kapelslot, G. Putters, Beierlandse- den op de proefstand de motoren straat 49; dek2eil. J. Vermaas. Al- i voor de genoemde schepen „Holen- ürechtskade 38, Rotterdam; ketting drecht" en „Randfontein" benevens met slot. Sluiswachter Buitensluis; voor de „Meerdrecht" voor PHs. van autostepje, Perquin, Rubensplein 23; 'Ommeren N.V. proef. Ook de turbine oorhanger. Be Wilde. Grensfïat Rot- van de „Pearl River" werd in de terdamsedijk 123; muts, J. Kléi. Dr. werkplaats beproefd. Kuijperlaan 171; kinderschoentje Het eerste stuk luchtafweergeschut (L) R. Moore. de Savornin Lohman- van de onderhanden zijnde serie laan 46; wollen sjaal B. Heesbeen, kwam gereed beproefd op het schiet- «ozenburgsestraat 9 b; portemonnaie terrein bij Petten. Het resultaat vol- met inhoud. Zomermeijer. B.K. Laan deed aan de verwachtingen. 138 a; schooltas. V. d. Steen. Coper- In de afd. Reparatie werd gewerkt mcusstraat 12 a; aktentas met in- aan ruim duizend schepen uit een houd. C. v. Tiel. Vlaardingerweg 5; groot aantal landen. n.l. Argentinië, bos sleutels. K. Mulder. Prof. Ael- Brazilië, Denemarken, Duitsland, En- berselaan 72; ballpoint, W. Harten- geland, Finland, Frankrijk» Grieken- dorp, Lekstraat 21; vulpen G. Lems. land, India, Iran, Italië, Liberia, Ma- Rotterdamsedijk 237 d; zaklamp. W. rokko, Nederland. Noorwegen, Pa- Odijk, Ploegstraat 11; een steeksleu- nama, Portugal, Syrië, Zweden en tel, K, v. d. Berg. Dr. Kuijperlaan Zwitserland. 17; vulpotlood. L. v. Asperen. Burg. Grote herstel- resp. onderbouds- en v. Haarenlaan 1402; handschoen. A. moderniseringswerkzaamheden wcr- v. Groningen. Lange Achterweg den verricht o.a. aan de „Baghdad", 24: 1 paar herenhandschoenen P. „Stora", „Tabarisan" en niet te ver- Besuijen. Lorentzlaan '44; 1 paar geten aan de „Willem Ruys", die vol- zwarte dameshandschoenen. J. Mar- komen wordt omgebouwd voor een ti.inse, Fahrenheitstraat; herenhand- nieuwe dienst, waarvoor de passa- schoen (R>, Frauwendorf. Nieuwe giers-accommodatie wordt uitge- Haven 271: dameshandschoen (L>. breid. De verbouwing van Hr. -Ms. C. Meis. Nassau DiUenburgstraat 18; .Jfarel Doorman" kwam gereed, een kinderwantje. H. Hoiierhoek Pol- zeer groot werk, dat drie jaar heeft derweg 198. Kcthel: damesband- i gevergd. Op 28 mei vond de weder- schoen (L), Brouns Raam 28 b; i indtenststeiling van het gchip plaats, bruin-gele hond. Dierenasyl. St. j ïilTRRFHllNr Apna Zusterstraat; beige-witte hond. i mevr. Knoop. Franselaan 150 b; Rot- Ook de outillage van het bedrijf terdam, voering is thans nog de vergroting van het dravende dok IV, dat in de toekomst zelfs tankers van 85.000 ton laadvermogen kan opnemen. Een nieuwe schilders-werkplaats werd In gebruik genomen. Voor plamuurwals en nieuwe spuitboxen werd op een grote ruimte gerekend. Gereed kwam een kantoor voor werkvoorbereiding voor de plaatwerkerij, met was- en kleedlokaal. Een dito inrichting kreeg de scheepsbouwloods; deie werd tevens uitgebreid met een ge- bonw voor vlakwals en voor grit- straat-inrlchting. In de scbeepsbouw- loods had een herziening plaats van het platenwerk, waarvoor ook een nieuwe bovenloopkraan werd ge maakt. Tot stand kwam eendistributie- leiding over het terrein voor pro- paaugas en zuurstof, gevoed uit een centraal park. De machinefabriek II wordt thans uitgebreid met een hal voor lasserij en ketelmakerij, o.ro. voor vervanging van de ketelmake rij in Rotterdam-Delfshaven. De mo dernisering en herindeling van de machinefabriek I vordert goed. Het oostelijk deel van het terrein kreeg een nieuw rijwielpark. Ook de voltooiing van het fraaie, nieuwe Sportpark aan de Maaskant mag niet onvermeld blijven. De bedrïjfsschool werd wederom verrijkt met een aan tal nieuwe machines, zodat deze school met zijn uiterst moderne in richting en praktisch leerplan zeker aan zijn doel beantwoord. Tot slot wordt nog een overzicht gegeven van het nog onderhanden of in bestelling zijnde werk voor de nieuwbouw. Dit zijn een tankschip van 19.800 Ld.w. voor buitenlandse rekening; een tankschip van liefst 48.000 t.d-w. voor de Société Fran- Jaise de Transports Pétroliers; een vrachtschip van 16.500 t.d.w. en een motor tankschip van 11.000 t.d.w. voor PHs. van Ommeren N.V.; drie tank schepen van 32.500 t.d.w. elk en een van 18.000 t.d.w. voor de Kon. Shell Groep (La Corona) en twee tank schepen van 32.000 t.d.w. voor de N.V. Nederlandsche Pacific Tank vaart Mij, cabaretavond in de Stadsgehoorzaal. „Het ziet er. naar uit," aldus de voorzitter, dat er in de toekomst geen vier cabaretavonden georgani seerd kunnen worden als er nog meer leden zouden bedanken". De heer Keizer deed een beroep op de aanwezigen (de Stadsgehoor zaal was zo goed als vol), alles in het werk te stellen om de perso neelsleden van „Wilton-Fijenoord" te bewegen, lid te worden van de ver eniging. Voor het cabaretprogramma had men een beroep gedaan op artiesten die deels voor hun genoegen en deels voor „hun brood" op de planken ple gen te staan. Het accordeontrio „De Crosio's" kreeg de opdracht de mensen in de zaal alvast in de juiste stemming te brengen en het dient gezegd, dat de accordeonisten daar bijzonder goed in slaagden. Voor een wilde Zuid- Amerikaanse show zorgden „Las Co- banas", 'terwijl de „Stuntbrekers" (de naam zegt het al) halsbrekende toeren lieten zien. „The Sabres" het dansorkestje dat ook later op het bal speelde vertolkte enkele bekende stukjes met vocale medewerking van Ada Witkamp. Het succes van de avond werd on getwijfeld het optreden van het dub- belmannenkwartet ..De zingende Vissers' met aan dé vleugel Ankie Bakker. Het daverende applaus na het zingen van een serie operette melodieën resulteerde uiteraard in een toegift. Ook de grollen van de muzikale clown Do-Re-Mi, de zoete klanken van de „Coral Sea -Hawaii- ans" en de muziek en de zang van het Trio Monica en de Agja's werden ten zeerste gewaardeerd. Programma-leider Cor Plokker was de man die zelf de verschillen de onderdelen van het programma kwam aankondigen. Dat hij over een wel zeer uitgebreide collectie jasjes de beschikking heeft, werd duidelijk bewezen! Na afloop van ht£ feest in de Stadsgehoorzaal kreeg men nog vol doende gelegenheid om een dansje te maken in de aangrenzende zaal de Harmonie.. (Advertentie l.MJ Harinpvansst berichten Trawlvisserij100. P Keus met 14 last; 121. K. Pronk met 10 last; 7. C. Roele- veld met 13 last. Aan de westkust werd gekocht: 14. W. van Leeuwen 36 last. f' 1 "?rtpntip lil VOOR HERENMODES TIMCO De "nntroleur van de Eerste j Schiedamse Bewakingsdienst Th. C. G. Daer heeft in de nacht van zater- dag op zondag door zijn snelle op- ireden weten te voorkomen, dat een i begin van brand in het pand i Broersvéld .19 ernstige gevolgen i had. Omstreeks vijf uur 's nachts I zag hij vlammen iangs de gordijnen. (Hij probeerde de bewoner uit zijn bed te bellen en waarschuwde daar- na cfe politie aan de Buitenhaven- j weg. Samen met een agent hcéft de inmiddels wakker geworden be.wo- ner het vuur geblust met emmers water. j Verscheidene meubelstukken wer„ den naar buiten geworpen. Er ont- stond schade aan het meubilair, aan i de vloerbedekking en de gordijnen, i De oorzaak van de brand was het j vlam vatten van wasgoed dat ie j drogen hing. De heer A. E. P. beeft bii de politie aangifte gedaan van diefstal van zijn autopapieren uit zfjn auto die afgesloten op de Rotterdamse- dijk stond. Daaronder waren het kentekenbewijs en het rijbewijs én dé belastingkaart. De auto heeft het kenteken RD 41-24. Ook drie blikje* kaviaar en een doos bonbons wer den gestolen. j. .Uit de kelderruimte van de Flat Spieriugshoek is de fiets van de heer H. C. L. R. gestolen. ROrrKKUAM De 10-jarige Jan van Es, gewoond hebbende in de Van Riebeekstraat, is zaterdagmiddag- dodelijk veron gelukt toen hö op de Putsela.sn hardlopend overstak en werd ge grepen door een tramwagen van lijn 2. De knaap werd ougeveer 8(5 me ter meegesleurd en raakte ondf-r de baans chili ver. Het slachtoffer werd naar het Zuiderziekenhuis vervoerd, waar het bij aankomst bleek, te zijn overleden. Het tram verkeer in de richting vaa de Briei- selaan was van 14.15 uur tot 1450 uur gestagneerd. De tram kwam uit de richting van de Tweede Re- sestraat, Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Maliestraat In de ouderdom van 73 jaar is te Vaassen. overleden de heer Jos van der Zwaai, die vroeger In Over- schie vele openbare functies be kleedde en omstreeks 1920 de bur gerwacht oprichtte. Ook was hij de grondlegger van „Schie's Mannen koor". (Van een. onzer verslaggevers) Voor de voetbalwedstrijd FeijenoordDOS in het stadion Feijenoord bestond gisteren een zo grote belangstelling, dat de parkeerterreinen bjj het Stadion te klein bleken om alle auto's men schat dit aantal op 6Ü00 te kunnen bergen. De verkeerspolitie vond hiervoor een oplossing door tientallen auto's in de zijstraten in de omgeving van het stadion te laten neerzetten. Daar een groot aantal automobilisten te Iaat van huis was gegaan, ont stonden er omstreeks half twee verkeersopstoppingen op de aanvoerwegen naar het stadion. Het gevolg was, dat enkele bezoekerj. die per auto waren gekomen het eerste kwartier van de wedstrijd misten. De Kernenergiemaatschappij in Hamburg zal waarschijnlijk in het begin van 1959 de opdracht ver- Strekken voor het ontwikkelen van een scheeps-ketnreactor. De kosten worden geschat op 20 miljoen An genomen wordt dat het ontwik kelen van de kernreactor drie en een half jaar in beslag zal nemen. Hij zal worden beproefd in Geest- haeht, waar m het afgelopen jaar een reactor voor experimentele doel- einden in gebruik werd genomen. Later zal de scheepsreactor in een i vrachtschip worden ingebouwd. Lubbers' Constructlewerkplaat* on Machinefabriek Hollandia N.V. te Krimpen aan de IJssel zal in op dracht van de „Iranian Oil Company" -een aanlegsteiger voor zeer grote" u-mark. tankschepen bouwen. De steiger In de maatschappij werken de wordt 360 meter lang en 40 meter vier Noordduitse kustlanden, de breed. Zij is bestemd voor het Kharg- staat en de bij de scheepsbouw ge- j eiland aan de Perzische Golf. Met de interesseerde industrie samen. De uitvoering van deze miljoenenorder opdracht zal waarschijnlijk worden zal een half jaar zijn gemoeid. De gegeven aan een Duits-Amerikaanse j steiger zal in gedeelten naar Iran combinatie. worden verscheept. In het kader van de Vakantie-be steding door de jeugd wordt, zoals geroeid, morgenochtend om 19 uur in het Beursgebouw een tafeltennis toernooi georganiseerd, namens de Schiedamse Gemeenschap, door de sportver. „The Smashing Fellows''. Er wordt in leeftijdsgroepen, ge speeld. n.L voor jongens en meisjes van. U Lm. 13 jaar en voor deelne mers van 14 .tin'. 17 jaar. Inschrij ving (tegen betaling van ƒ0.25) kan vanavond nog. voor het laatst ge schieden bij de heer W. Visser, Van Ostadelaan 6, Het badminton-toernooi dat op woensdag 31 december gehouden zou worden kan wegens onvoldoende deelname niet doorgaan. net Nieuwjaars-schaaktoernooi van „Het Zwarte Paard" wordt wellicht; een goede traditie, want zaterdag middag startte dit al voor het derde i achtereenvolgende jaar in het wijk- j lokaal der Ned. Herv. Kerk in de Nieuwe Maasstraat. Evenals vorig j jaar waren er 44 deelnemers, ïnge- i deeld in II groepen, waarvan er twee in de hoofdklasse, twee in de eerste klasse, twee in de tweede klasse en vyf in de derde klasse speelden. Dg verenigingsschakers zijn ook dif keer in de meerderheid, begrijpelijk, als men bedenkt dat een toernooi na tuurlijk altijd wat meer „officieel" is als een parijtje schaak in de huis kamer, De Rotterdamse vereniging ..Westertoren" was het. best vertegen, vvoordigd naast „Het Zwarte Paard", maar er waren toch ook een zestal thuissohakers bij. Voorzitter A. van Bommel opende het toernooi en -sprak de hoop uit dat er weer sportief gespeeld mocht worden, terwijl hij een woord van dank richtte aan het adres van de heren A. H. van der Wal en J. Wit- lort, die veel voorbereidend werk f hebben verzet. De heer Ravestijn, Het iVieuwjaar-'oerr.ooi van Het Zwarte Paard is zaterdag aan gevangen, onder ruime belang stelling. Esperanto-agendo Jaudon. la lan de januaro. Pro la i één van de leden van Het Zwarte hodiaua festot a go ne okazas kiub- i Paard, had een prijs beschikbaar ge- vespero. steld voor degene, die zijn partijen Deeidu je silvestervespero viziti wist te winnen met het minste aantal werd verbeterd en uitgebreid, In uit- cinsemajne la klubversperon. i zetten. Het toernooi wordt voorgezet op 3 januari en 10 januari, op welke datum ook de prijsuitreiking-is. De uitslagen van de eerste dug zijn: Groep 1: J. v. Grootveld—W. Chr. Go vis 01: A, MarksTh. J. Rave stijn 1—0. Groep 2: A. Leerintveld W. Hoegee li—ié; W. KaspersP. Broer 10. Groep 3: P. M. Dekker F. Maas 1—0: f. v. d. KraanA, v. Bommel 01. Groep 4; P. Bezemer jr J. v. Harten 01; M. v. d. Wetering J. Moerer 1—0. Groep 5; C. A. v. PoppelJ. v. Oort 1—0: J. Henkei- manChr, Slagmoolen sr. 10. Groep 6: H.V; d. KraanA. v. Dijken 0—1; H. Boele—~L. v. Vliet 1—0. Groer 7: A, v. d. Starre—AStoutjesdljk 1—0; J. Groene weg—B, v. d. Schoor 0—1, Groep 8: P. ten Kortenaer—A. Ris- seeuw I—0: L. WuysterJ. de Waard 0I. Groep 9: Th. Spaan—S. N. Gou- ka HVi>; J. B. Marks—A. Koene ViVa. Groep 10: Chr. v. Beem—P. Paul us 10: P. Bezemer sr.C. v. d, Braak i0. Groep 11: H. v. EerTj. Robber egt 1—0; J. G. v. Toledo— H. Mak 1, Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een geduldig gedragen lijden, mijn innig geliefde man en zeer zorgzame vader, behuwd- en grootvader, broeder, behuwd broeder en oom HENDKÏKUS ANTON1E DE JONG in de ouderdom van 62 jaar. M. M, M, de Jong-van Son M. de Jong T. de Jong-Könemann ,H. A. de Jong Schiedam. 24 december 1958 Fabristraat 92 De teraardebestelling zal plaats hebben maandag 29 december a.s. op de Alg. Begraafplaats te Schie dam. Vertrek van het sterfhuis des namiddags om 14 uur. Aankomst in de kapel te 14.15 uur. ifldverteer regelmatig Meubelen Meubelen repareren. Gebro ken ruggen, armen, benen. Plate lijmt alles. Grote Markt' 1921, Schiedam, tei. 67762. Diversen Rokershoest en och'andhoest geneest u spoedig ruer Dom- roost. 40 tabletten f 1.45 ij apothekers en drogisten. Tt keoe Geschenken, Natuurlijk naar Velo voor radio en televisie, stofzuigers, koffiemolens, scheerapparaie», strijkijzers, strijktafels. Tornado snel kookpannen, hoogtezon, bandrecorders; Zonder voor uitbetaling. Eigen financie ring. Velo, Hoogstraat wt Schiedam, telefoon 6959&, Wasmachines. Wij hebben een ruime keuze in diverse merken wasmachine*, o.a, Miele, Scharpf-combi- natie, Zanussi, enz. Ook Cen trifuges in alle Drijzen. Eigen financiering. Velo, Hoogstraat 97, Schiedam, te lefoon 63520,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 2