BUIGEN VOOR DE FEITEN CAROL DAY CltefarineA Feestdagen Buitenlands bezoek steeg ^^4\5PROETJE SPARKS -<* Spontane reacties prijzen gastheer Bert Garthoff Kanttekening bij militair nieuws in TY-journaal "WNrrrmrMmmmn ÊJ^maSÉÊMml iillil! Zaterdagavond van j JvRO-TV op de beding Discussie over hei communisme Te weinig eten in Peking „In 't Porhuys" uit NCRV «televisie Vanavond van „Asterion" M. A Reinalda uit persraad Tegen terugkeer ambulantisme Voorts,,. Prijsstop gastarieven opgeheven Amerikaanse hulp voor Argentinië door David Wright door GEORGE HARMON COXE DE devaluatie van de Franse franc hoort thuis in het streven tot aan passing aan allerlei onaangename feiten. De maatregel staat niet op zichzelf. Hij gaat gepaard aan een reeks van bezuinigingen en be lastingverhogingen. Het complex wordt afgerond met enige sociale bepalingen, teneinde de minst draagkrachtigen niet al te zeer te duperen. Dit hel« grootscheepse ingrijpen geschiedt buiten het nieuwe Franse parle ment om. dat nog niet in functie is. Het is de Gaulle, die er de verant woordelijkheid voor draagt. Natuurlijk is er in het kabinet veel over gede libereerd, maar alleen de Gaulle is op grond van de hem verleende vol machten aansprakelijk. Hij is aansprakelijk voor een vereenvoudiging van het gerechtelijk apparaat, die voor sommige lokale belangen nogai hard aankomt, en hij is aansprakelijk voor een verhoging van de inkomsten belasting. Wij noemen deze twee maatregelen, omdat de oude Nationale Vergadering er nimmer haar goedkeuring aan zou hebben gehecht. Het is de ironie van het lot. dat Antoine Pinay, een soon Franse dr. Lucas, als minister van Financiën het eerst en het dichtst achter de belastingver hogingen staat. In het algemeen dragen de beslissingen van de laatste dagen het karak- t" van een buigen voor harde feiten. De regeringen uit de laatste periode Van de vierde republiek hebben het niet gewild of niet gekund. Het is niet mogelijk, tegelijkertijd een kostbare oorlog in Algerië te voeren en in Frankrijk goed en royaal te leven. Met de devaluatie betaalt Frankrijk een deel van de rekening, voor het bestaan waarvan het jarenlang heeft ge poogd, de ogen te sluiten. Met de bezuinigingen en belastingverhogingen moet het de tekorten dekken, die al te lang zijn beschouwd als particuliere boosaardigheden van de opeenvolgende ministeries. De republiek behoort te kunnen functioneren. WAT is de zin van devaluatie? Het is altijd weer hetzelfde: een poging de uitvoer te vergemakkelijken en de invoer te bemoei lijken en zo de bedrijvigheid in het eigen tand te vermeerderen met gelijktijdige verbetering van de handelsbalans. Ieder begrijpt echter, dat dit streven alleen met succes kan worden bekroond, wanneer het binnenlandse prijspeil zich in hoofdzaak handhaaft. Het prijspeil en ook het loonpeil. Zal het gelukken? Het vereist een discipline, gelijk Frank rijk tot dusver maar bij hoogst zeldzame gelegenheden aan de dag heeft gelegd. De solidariteit tussen de volksgroepen ïs er niet bijzonder groot. De sociale wetgeving is in zeer sterke mate van boven opgelegd. De com munistische gezindheid van liet grootste vakverbond correspondeert veelszins op de zelfzucht van de gemiddelde ondernemer. Uit wat thans geschiedt blijkt iets van de achtergrond van de gebeurte nissen. die aan het bestaan van de vierde republiek een einde hebben3 gemaakt. Het begon wei met een officieren révolte, doch deze was alleen maar mogelijk geworden door het tekort aan bestuurskracht van de rege ring te Parijs. De Gaulle heeft toen de volkomen vastgereden wagen weer op gang gebracht, in feite zonder hulp van de opstandige militairen en hun reactionaire helpers. Overziet men de gang van zaken sinds de Gaulle de macht kreeg, dan treft het ontbreken van ingrijpende maatregelen ten opzichte van Algerië. Daar is tot dusver feitelijk volstaan met verandering van het geestelijk klimaat. De grote wijzigingen hebben zich voltrokken en voltrekken zich nog in het Franse moederland, waar eerst het parlement een duchtige veer heeft gelaten en nu bij decreet de maatregelen worden genomen die vroeger door onwil'en onmacht ten onrechte achterwege waren gebleven. HOE men het ook keert of wendt, een verheffend schouwspel is het allerminst. Niet, dat het ingrijpen op zichzelf niet begrijpelijk en nuttig is. Wanneer de Euromarkt er is, moet Frankrijk op gelijke voet kunnen mededingen en is het onmogelijk, achter tariehnuren een welvaart te handhaven, die geen welvaart is. Dat de inkomstenbelasting en de belasting op de ondernemingen worden verhoogd, betekent een verrichten van wat geboden is. Hetzelfde geldt voor het intrekken van tal van subsidies en misschien geldt het zelfs voor de verhoging van een aantal indirecte lasten. Het komt wel op het assortissement aan. maar meer nog op het feit, dat Frankrijk zichzelf eerst iets, wat verdacht veel op een dictatuur lijkt, moet geven om datgene te slikken, wat het zelfs in de j hoogste nood weigerde zich zelfstandig toe te dienen. I De Gaulle heeft in zijn toespraak een beroep gedaan op de gevoelens i fa eer en trots van de Fransen. Zo ontzaglijk veel hebben de Fransen I ven cht. zo ontzaglijk veel hebben zij nog te doen. Men hoeft er niet aan j ic Lwjjfelen dat bet de nieuwe president menen; was; maar toch sprak niet i alleen maar de man, die in Frankrijk gelooft, er sprak ook de psycholoog i die wist,, dat heel wat eer en glorie nodig zijn om de Fransen tot het betalen van meer belastingen te bewegen. De Gaulle krijgt het zonder twijfel in de komende jaren nog moeilijk genoeg. Hij weet dat het zoge heten Gaullisme in het nieuwe parlement rijkelijk veel van het goede is; en waarschijnlijk beseft hij ook wel, dat het hem heel wat moeite zal kosten om Frankrijk tegen de krachten, waarop hijzelf zo graag een beroep doet, in bet Europese spoor te houden. Bovenal echter zal hij in de ze-er. presidentiële jaren, die hij (zonder ongelukken!) voor de boeg heeft, zijn landgenoten moeten bijbrengen, dat per slot van rekening alleen zij de natie kunnen redden. t-T et „Anders dan anderen" van j gisteravond rondom „schipper" I I~JET journaal van de NTS van A A gisteravond bevatte onder meer Johan van Duiken was de 13e in de opnamen van het bombardement van rut ip TT.l. i3a \7 Jk "D A 1 J J f Advertentia I.N.) BETER EN SNELLER Vier merkelijk bebouwbare middelen helpen elkaar en... doen wonderen! De 4 geneesmiddelen in één tablet ver enigd, werken niet alleen beter bij de bestrijding van pijnen en griep. Door de juiste keuze der middelen - elk op zichzeir al beroemd is bovendien be reikt, dat de geneeskrachtige werking sneller tot stand komt, Chefarïne „4" helpt ook vaak dan, wanneer andere middelen falen en doet werkelijk wonderen I ■egtn pijnen in griep. Gevinkt «oor Je qmeligile miaj, want <Jit worJt Icsc keloid Jo or het bestanddeel Chelate*. BP liillii! „Dit is Uw leven"-serie die de VARA inmiddels voor radio en televisie heeft gebracht. Uitzending nummer 14 komt eind januari voor de radio en uitzending nummer 15 weer voor televisie in februari. Ai deze. programma's worden door Bert Garthoff gepresenteerd en voor hem is deze 23e uitzending zeker geen ongeluk geworden. Hij kreeg bijv. voor de eerste maal al tijdens de uitzending een hartelijk en spontaan compliment van deze gezellig pratende zeeman. Er wordt de hele middag vooraf gaande aan de avonduitzending ge repeteerd in Laren maar natuur lijk zonder hoofdfiguur. De andere doelen op de grond door laagvliegen- de vliegtuigen. Van een hoogte van niet meer dan enkele meters wier- pen zij hui. bommen uit en de per- fectie waarmee zij dit deden bleek duidelijk uit de voltreffer die bij de eerste aanval werd geplaatst op een op de grond geplaatst vliegtuig. In i een enorme rookwolk verdween het object en zeer indrukwekkend waren ook de opnamen van vlieg tui- j gen die in een duikvlucht een aanval uitvoerden. j We willen een kanttekening plaat- I sen bij het hierboven gesignaleerde j deel van het journaal. In veel gezinnen waar TV is, is als i medewerkenden lunchen gezamenlijk r compromis met opgroeiende 'kinde- en tijdens de maaltijd wordt er het ren deze regel uit de bus gekomen een en ander van de bedoeling van j dat zij mogen kijken naar het jour- I het programrna vermeld. In het be- Mal, maar dat rij meteen daarna gin van de middag gaat men eens m j naar bed moeten de raai pooshoogte nemen en opstel- Het journaal is'iets voor alle leef- lingen en afspraken maken. „Dar. i tijden en wanneer militaire cvene- knjgt iedereen altijd prompt het ge- l menten „nieuws" bevatten zullen zij voel dat er niets van terecht gaat komen," lacht Bert Garthoff „maar dat pakt elke keer gelukkig anders uit". De laatste'van de vole complimen- niet uit het journaal geweerd mo gen worden. Maar als de jotirnaalre» dactïe er toe zou kunnen meewer ken, zeer sterk tot de verbeelding van kinderen sprekende opnamen als ten na zijn 13e uitzending ontving de hier aangedSidTte^SSud^iS Bert Gart.-ofi van de taxichauffeur geloven wij dat veel ouders daar er- die hem m ot nacht naar Loosdrecht hentelijk voor zullen zijn reed. Ook deze man bleek te hebben nT T genoten. ..Vond u het niet wat lang j misschien" polste Bert Garthoff hem- „Nou, ik heb het niet helemaal ge-1 zien" repliceerde de chauffeur „maar mijn vrouw wel en die vond het juist i te gauw afgelopen." i IN de plaats van de ,.Toerja-toer- r.ee"-quiz brengt de KRO-tv op zaterdagavond 24 januari een Ame TN een reeks van zes programma's zullen kenners van de Sowjet Unie en van het communisme voor het Britse Derde Programma (golf lengte 194 en 464 meter) spreken over „Marxisme en communisme". De eerste uitzending is op woens dag 31 december tussen 8.30 en 9.00 uur. Tot de sprekers behoren lord I Strang, het voormalige hoofd van het Britse ministerie van buitenL j zaken en de voormalige minister ld V uuu j«T.! IUULI TCU j-viïi f r,— ....(u»». rikaanse show die die avond wordt ya" - zaken de socialist Her- udgtzonden uit de Larense Singer- j bert Morrison, zaal. Medewerkenden zijn de „Chor- dettcs" en dè „Everley Brothers".y,1#r.OT Amerikaanse artiesten die van. iS j luHTGpCSC prCilllCrC tot 26 januari een speciale tv-tour- PEKING. In Peking zou grote ontevredenheid heersen onder de be volking tengevolge van de maatrege len over de voedselrantsoenen die door de communistische regering zijn aangekondigd. Het gaat hier om een vermindering van de rantsoenen meel en kool die de basis vormen van de voeding in Noord-China, De maatregelen zullen op 1 januari van kracht worden. De ontevredenheid is daarom zo groot, omdat de regering voor geen enkele compensatie heeft gezorgd. Het rantsoen meel. waarmee de be woners van Peking het na 1 januari moeten doen. is nog nooit zo klein geweest sinds het begin van de rant soenering in 1954. nee door West-Europa komen ma- ken. Overigens is liet volgens de heer -Tan Castelijns, hoofd van de KRO- j tv-sectie, geenszins uitgesloten dat ..Toerja-toemee" incidenteel nog eens op het scherm zal worden ge bracht in dit seizoen. De reeks thrillers van Neder landse bodem in dit KRO-zaterdag- avond tv-programma wordt even eens voorlopig stopgezet. Zaterdagavond 24 januari brengt de KRO in haar televisieprogram ma de eerste van een serie „Alfred Hitchcock presents", ten aantal spe ciaal ivoor tv vervaardigde- thril lers. De .eerste is getiteld ..Het ge heim van meneer Blanchard". De NCRV heeft be. loten uit het zaterdagavondprogramma de rubriek .,Itï 't Pothuys" te schrappen. De schoenmaker Jan Alledag (Jan Han> zullen we dus niet meer te zien krijgen. Op de eerstvolgende zater dagavond van de NCRV komt di rect na het journaal de quiz van Johan Bodegraven. Eveneens in. dit jaar steeg- het aan tal radiotoestellen met tien mil joen. Hiervan zijn er nu 150 mil joen in gebruik. Er zijn nu b«na geen woningen meer in de VS met niet ten minste één radio toestel. Voor reclame via de radio werd in de VS in dit jaar 641 miljoen dol lar besteed. Aan reclame via de televisie is 1.420 miljoen dollar uitgegeven. Het Nederlandse Kamerkoor o.l.v. Feiix de Nobel, dat in het Ameri kaanse tijdschrift „Musical Ameri ca" wordt bestempeld als „een van de beroemdste beroepskoren van Europa, dat door de grammo foonplaat in Amerika bekendheid geniet", zal binnenkort zelf naar de VS gaan. Bovendien zal het meewerken aan de Salzburger Festspiele van 1959. Vóór die tijd zal het voor de AVRO-mïcrofoon nog een aantal concerten geven. Het eerste hiervan op 5 januari a.s. OPERA $.15-10.30 KRO. „Le jongleur de Nötre Dame", een mirakelspel naar een verhaat van Anatole France met muziek van Jules Massenet. OPERETTE 8.55-9,4$ AVRO. Verkorte uitvoering i'an. „De Ziscunerbaron" van Johann Strauss. uitzending i reeks „Legen darische figu ren van het belcanto" valt de stem te be luisteren van de zangeres llona Durigo (1881- 1943). LICHTE MU ZIEK 7.20-8.15 KRO. Gevari eerde grammo foonplaten in „Licht te ver teren". 7.10-8.00 AVRO. Tip Top Taptoe, deze keer uit de le gerplaats Nunspeet. 8,0$-8J5 AVRO. Een Klein Kunstje met als gast van de week Paul Ruys. 11.21-12.00 AVRO. Bon Levi met Franse grammofoon platen tri „Met de Franse Slag". TELEVISIE, Xa het Journaal en het weer overzicht deze keer als hoofdrilm „Oke tar. Deeds"; een humoristische film die voor dc oorlog een diepe in druk heeft gemaakt door het spel van Gary Cooper en Jean Arthur.. E heer poh Balen had zich Ls voorgenomen om eersle kerstdag Ia«g;. uit te slapen, maar net als anders, werd hij om echt uur tuöfcker. Hij tcöste zyn gezicht, nam zijn gebit uit zijn mond en strooide er klecfpoede7 op. kleedde zich aan en ging in de leunstoel zitten. In ontbijt had hij geen trek. Eten toas in dc taaiste tijd een soort ver doemde plicht geicorden. Ee/i poosje probeerde hij de krant ie lezen, maar 't drong niet tot hem door allemaal. Rondkijkend ia zijn huurkamer, vol afstotende voorwerpen, beinng I hem een diepe walging. ,,lk moet er uit," dacht hij j Even later stond hij op hei roor- botcon van de tram. De straten tca- j ren wonderlijk leeg en verlaten. „Deserted, zeggen de Engelsen," dacht- hy, „Dat is eigenlijk een beier woord."" „Ze slapen allemaal lekker uit," zei de bestuurder, ,JJat is het mooie van de feestdagen. En dan 't eten, natuurlijk..." „Och, eten betekent zo weinig voor me," anrieoordde de heer van Ba len, „Ik ben- alleen ziet u. Ik heb mijn vrouw verloren." De bestuurder floot schel door zijn tanden. „Pas?" vroeg hij. „Een paar maanden terug," sprak de heer van Balen sonoor. Het was anderhalf jaar geleden, maar hij zei altijd een paar maan den" omdat het zijn smart aanneme lijker maakte. En zijn smart teas zijn voornaamste levensvulling, te genwoordig. De bestuurder zweeg. Met een stem vol tranen, die hij on mogelijk bedwingen konzèi de heer pan Balen: „Alleen is maar alleen De ander keek hem even van opzij aan, met een blik die niet vrij scheen van verachting. Toen sprak hij: ,.Dat is een ding dat zeker is." in de binnenstad stapte de heer van Balen uit en ging automatisch een café binnen. Hij wilde er over prateri, tegen iemand het donder de niet toie. „En, hoe vindt u onze kerstversie ring", vroeg de barkeeper, een jongeman met een slap, veneend ge zicht, waarop een professionele grijns gebeiteld stond. „Mooi,, heel moot." antwoordde de heer van Beien, „Vroeger mocht ik helthuis ook graag versieren. Maar ja. ik heb mijn vrou w verloren en. „Ik heb ook eens een vrouw ver loren, rei' de barkeeper, „Datteas ttoee jaar terug. 'Ik kom van me werk. Ik had late dienst. Ik denk enige gezelligheid te vinden. Maar het hele pand was leeg, hoor. Geen stoel, geen tafelgeen bed niks. Alles eruit gepulst. Ze had nog net het behang niet -van de muitr ge haald. Dat zat te vast. Nou, dan sta je mei even te kijken. Bedremmeld. Maar ik rei tegen mezelf: „Kees, je bent zo vaak op de kale planken be gonnen, doe 't nou maar weer eensEu lazer dacht ik, 't ij een zegen geweest. Zo nioct je 't ook voor een keertje bekijken. Want- die vrouw, nou ja, ik mil haar geen schop nageven, dat ligt niet in myn natuur... maar of je 'n vrouw mist of haar 't. heilige kruis vayteft, dat hangt allemaal van je huwelijksle ven af. Zo bekijk i fc hef." „Wij hadden een zeer mooi hu welijksleven." zei de heer van Balen, „Nooit tweedracht. Nooit..." OgenblikjeMag ik die meneer daarginds even helpen?" zei de bar man. Hij verwijderde zich, Hy maak te rich uit de voeten. Hij. hield niet van dat gezemel. De heer van Balen legde 'geld op de tapkast en verliet het café. Het was tien uur. „Wat z<tl ik nu in godsnaam eens gaan doenr" dacht hij. Er stond een bloemenman mei «en wagen vol tulpen naast de stoep. „Bloemetje meenemen, meneer?" „Voor mie?" vroeg dc heer van Balen pathetisch, „Ik ben maar een man alleen. Ik.heb myn vrouw ver loren, ziet u '„Dat.ut niet zo mooi," antwoordde de bloemenman bezorgd, „Een man alleen, dat is een schif) zonder roer..."' ,,'t Was een hele bijzondere vrouw," zei de heer van Balen, „Weet u, ze wist sfeer te brengen in huis. Kin deren heeft ze me nooit geschonken, maar ifc hen acht en twintig jaar gelukkig met haar geweest." „Acht en .twintig jaar," sprak de bloemenman"vol ontzag, „Je zult het niet moeten uitzitten, in Leeuwar den." „En als je van kantoor kwam," vervolgde de heer van Balen, „Ik weet niet -r~-je .repte je naar huis. Maar dat is nou allemaal weg De bloemenman knikte begrijpend. „Ach ja. je moet je er tegenin zet ten," vond hij, „Ik heb'zelf veel leed gekend. Goed. Het leven geeft, het leven neemt. Maar ik heb me er al tijd tégen tn gezet. In uw geval nou, U is alleen. Ik zou zeggen maak het toch gezellig. Hier heb ik 'n kerst stukjeKabouters er op. De kerst man. AUemaal van steen. Dat kun je bewaren. Ze kosten me tweevijf tig inkoop. Hier, u mag 'm hebben voor twee piek. Pik inaar mee. Ik had er dertig, maar die ene heb Ik over. En omdat u hef is Een half uur later kwam de heer van Balen weer thuis. Hij zette het kerststukje op tafel en keer er lange tijd na. „Vier vrije dagen," dacht hij, „Hoe kom- ik ze door?" KRONKEL ÏLON'A OURïGO OP donderdag 1 januari kan men via de AVRO van £—3.20 luiste ren naar de eerste uitzending in Europa van de radiofonische opera „Asterion", welke Henk Badings in opdracht van. de Suid-Afrikaanse CJitsaai Korpora- sie- heeft geschre ven. -De iekst voor deze opera is van de Zuid afrikaans e dichter P. N. van Wijk Louw. die het idee hiertoe opdeed na het horen van Badings radio- HEXK badings opera Orestes". De Zuidafrikaan- se omroep zette beide kunstenaars aan het werk en uit deze samenwer king ontstond in 1957 „Asterion". De voorzitter, de heer J. Meyer, de heer eerste uitvoering vond in 1958 plaats, j Rcinalda eeh geschenk overhandigd. DEN HAAG. De heer M. A. Rei- i nalda heeft maandag in een verga- 1 dering van de Persraad afscheid ge- j nomen als voorzitter van dit college. Met het oog op 2ijn leeftijd heeft hij de regering verzocht hem per 1 janu- I ari niet opnieuw als zodanig te be- j noemen. Namens'de leden heeft de onder-! DEN HAAG. Buitenlandse toe risten hebben in. de. eerste negen maanden v-an dit jaar in Nederlandse hotels ruim 2.5 miljoen overnachtin gen laten boeken. L»at betekent, ver geleken met dezelfde periode vati 1957 een stijging van 8,5 procent. Duitsers, Amerikanen en Zwitsers hadden een belangrijk aandeel in deze toeneming. In procenten uit gedrukt werden er voor. de Duitse „v. u gasten bijna 30 procent meer over- plaatselijke omstandigheden daartoe rvjirntmff^n aictrno«H ■„•-vrx-. AmA. I 1 A .O. V .-conffj-ps (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Na een debat dat vrijwel de hele middag in beslag nem, heeft de dertiende algeme ne vergadering van de Nederland se Onderwijzers Vereniging gis teren het rapport van de „Com missie voor kleine en grole scholen" aangenomen. Een der con clusies van dc commissie luidde, dat waar de bevolkingsdichtheid en de In de loop van 1958 is in de VS het aantal televisie-toestellen met bijna vier miljoen toegenomen tot ruim 48 miljoen. DEN HAAG. De pnjsstop voor i gas-, elektriciteit- cn water leid ing- nachtingen geregistreerd, voor Ame rikanen 15 procent en voor de Zwit sers 13 procent. Het aantal over nachtingen van' bezoekers uit Balgië,. Luxemburg en Frankrijk liep terug, voor de laatste nationaliteit zelfs met ruim 20 procent. WASHINGTON. De Amerikaan se regering, elf Amerikaanse banken i en het Internationale Monetaire i Fonds hebben aan Argentinië lenin- i gen en kredieten van meer dan een j miljard gulden verstrekt om dit land j in staat te stellen zijn plannen yoor een financiëte hervornvng en voor een woordvoerder van het ministerie geschikte voöfwsarden scheppen. - de 12-Rlassige school met 'een eigen volledige accommodatie als gunstige oplossing wordt aanvaard. Veel bezwaar, ontmoette de con clusie. dat het hoofd van een 12- klassige of een daartoe uitgroeiende school dient te worden vr ij gesteld van de leiding van het onderwijs in een bepaalde klas. Men vreesde hier-, door de terugkeer van het zgn. am bulantisme te zullen beleven, dat in vroeger jaren de verhoudingen in de school en in de onderwijze' sorgc"Na ties verscherpte. WASHINGTON. De radiozen ders van de Amerikaanse Atlas-satel liet zullen waarschijnlijk over tien dagen ophouden te werken, zo heeft AL DIE MOeilÜKHEDÊ MET JENNIFER- IN HOEVE*; h~Z Zliti DIE JOUW&CHL'-P, EürTB? DA.T ZOJ IK YEL EEN V VULLEN WE,EN! een publikatie Staatscourant. de economische ontwikkeling uit' 'te voeren. De "centrale bank van Argentinië heeft met bet oog op de voorgenomen de Nederlandse monetaire hervorming alle wissel operaties tot 5 januari gestaakt.. !NTUS$£N IN DEMÏSZ. ALE WAA.R OOK MAAR l£Tb OVERKOMT,XAL IK JE DAT NOOIT VERGEVEN MAAR BANG WAT'N DRUKTE OMDAT DAT KIND IN'NDWAR GE BUI l-ö WEGGELOPEN van Defensie in "Washington bekend gemaakt. De woordvoerder bevestig de voorts berichten,, dat de levens duur van de op 18 december gelan ceerde satelliet circa 45 dagen zal zijn. WAAROM DtlHKtN It DAfDt ötmSKtRDt RlMTtR EEN DPöOft 15? 2fc HtbBEN PUCKyTOCH GEZIEN? Het begint Ot VOOR RQCD-MT ERG SCAB ER UIT TE 21 EN DE DUBBELE BEWA KING VAN WJLSTRA HEEFT W8NIG NUT EN VEROORZAAKT een GEVMRiyKGAT IN DE VERDEDIGING. Steeds weer^vindt e£N V/CTVR/A-aan valler PAAR CEN OPEN SPEELRUIMTE EN «ET AANTAL SCHOTEN PAT DE KEEPER KRyGT lEVÊRWtftKEN IS ONRUST BAREND ff HA HA! JA.lUU.lt Htö&CN Dit BRuTAtt KERELS KI)k;M£NlLRTLX..IKGUPTt DOOR DEZt L055t PLAfiK NAAR ...tNTOtN UtP D UCK OMEN DttPHtrO? DOK Dt GEMASKERDE. PC? 7nrHf 1 DUITEN VOORDêMANNcN binnenkwamen riirSK TL PAKKtrt ucHAD MtTGoe.0! RUITER ZOCHT l SOMS VIER WAARBY SNyDttS «E£FT PAN OCK VOLCP GE - LEGEN HEID on ZYN TALENTEN te tonen rKAAR ALS R-U/ DE EXTRA BE WAKING VAN KICK OPGEEFT, IS HCT HEK HELEMAAL VAN DE DAM DE BLONDE AMD VOOR begint een van 2yN ge vreesde "mNDCUNGEN vy F rood wnreRs IN DF LURcN GceDbJ&iK sfjypexs. ben, dat Stacy met haar zou trou wen als hij gescheiden was. Waar misschien is Stacy wel van gedach ten veranderd toen z'n vrouw weg was en hij 't rijk alleen had. Ze heeft hem gisteravond opgebeld, maar de rest van haar verhaal is niet te controleren, "t Kan best zijn, dat Stacy op 't punt stond de benen te nemen, 't Is evengoed mogelijk, dat hij 't uitgemaakt heeft met haar en dat ze hem achterna gegaan is om hem neer te schieten." Hij moest even op adem komen. „Ik kan "t allemaal niet bewijzen, maar dat Komt wel. Wat Frost be- 21 dus je kan precies nagaan waar je treft van heizelfde laken een pak. hem ongeveer moet zoeken. Ja. dm We weten alleen, dat hij weggegaan Luitenant Bacon zat een rapport vent met die witte jas. Hij werkt is uit de Band Box en we weten te lezen toen Murdoek z'n kantoor- daar waarschijnlijk in de buurt." wanneer hij terugkwam. Wat hij dat tje binnen, kwam. Hij had een van „Misschien bij een wasserij." zei de halve uur gedaan heeft, weet me- z'n half-opgerookte panetelas in. z'n detective, „of in een cafetaria." ..Dat mand. maar 't >s tijd genoeg om ie- mond en zijn welkomstgegrom had kan je wel uitknobbclen als je er mand te vermoorden." een vriendelijke klank, dus Murdoek bent," zei Bacon en wuifde hem de „Hou je hem vast." vroeg Mur- ging er maar bij zitten en strekte met deur uit. „Zeg maar, dat 't voor een docx. een zucht z'n benen uit. „Wat heb formaliteit is en breng hem hier." „He*. Hij is tot vier uur hier ge- je voor me?" vroeg Bacon, toen hij Hij wendde zich tot Murdoek. .Wat weest en hij heeft een verklaring af- - wou jij we ter.?" gelegd. Hij geeft toe, dat hij gedreigd ..Of je nog steeds zo gesteld bent heeft toen hij dronken was en hij op 't motief van die driehoeksver- geeft toe, dat hij een ploertendoder houding." had, maar hij blijft volhouden, dat „Daar ben ik zeker op gesteld En M. P'ets *p.~n, .«rolwr itfwet ju zal er oo gesteld blijven tot ie- beweert, dat hjj van plan was „Misschien kunnen we *t op een. rnand bewijst dat ik ongelijk heb." naar Stacy te gaan, maar dat hij accoordje gooien."' zei hij. terwijl e vierhoek"' zei Murdoek ëeen taxi kon krijgen en dat hy hij een lolo uit een Ia haalde. Maar "0m d,, Mifcsem aiet Nu Stacy toen een borrel is gaan drinken. Dat jij bent eerst aan de beurt. Je ver- sóod is is 't 'n driehoek Deechlge- zlJn v"'p !10J aan t onderzoeken. Na telde gisteren, dat er een man op de fc "L die borrel schijnt, hu misselijk te krant was geweest, die naar Stacy wezdn vriendje De echtgenote voeit zlïn geworden en heeft hu wat rond vroeg. Er was een ongeluk gebeurd 22™7e heeft de bê°t" gelbpen era bij te komen en weer en hij wou z'n foto niet in de krant S®, van haar leven aan Stacv ge- aan work k"nnsn 6aari- Ala lk hebben. Weet je nog".'" n \u WK hh"s?tarSfen mlt lot de.ontdekking kom. dat hij pok .•achtte tot Murdoek geknikt |"erincnmaar een leugen neeft verteld laat Nou, die film «YjfllKWSgS^vaT!» hem^a'en^h^k hemvash tareu, maar was er toch niet hele maal bij met z'n hoofd. Hij wist, dat Bacon veel meer bewijzen nodig had om ook maar iets tegen een van de drie te kunnen beginnen. ..Hoe zit 't met de bankrekcn.ng het rapport neerlegde. „Niets." „Wat moet je dan?" „Inlichtingen," Het was een van de zeldzame ke ren dat Bacon lachte. Hij \v had en vervolgde: ..^ou, aie mm ^Als Elinor Stacy jaloers was, is zal mddi-duin! nog 1.1 liet toestel van ecl, prima actrice" Stacy. Hier is een vergroting. Wijs die vent eens vow n» non." -No» daV, 15 ze misschien een pri- Murdoek bekeek de foto. waar een ma actrice. auto op stond met een verbogen „Ze was thuis toen Stacy belde." bumper en een gebroken voor ruit ..Ze kan terug gegaan zijn," zei Op dc achtergrond waren ccn stuk Bacon, maar er lag weinig over- of wat toeschouwers cn de man, die tuiging in zijn stem. Hij legde z'n si- van Stacy?" vroeg hij. hij zocht stond in het midden, bloots- gaar weg en pakte een vel panier. „Daar heb ik iemand op af ge hoofde én met een witte jas aan. „Ik moet haar één ding nageven, stuurd." Bacon pakte het stompje Murdoek hield er z'n vinger bij en Haar verhaal van die twee mannen, van z'n sigaar en stak er zorgvuldig Bacon maakte? met z'n pen een cir- die haar neergeslagen hebben, klopt, de brand weer in. „Ik heb ook dat keltje om z'n hoofd, Toen bestu- Een van m'n mannetjes heeft een baantje van z'n vrouw gecontroleerd deerde hij dc foto aandachtig. buurman van Stacy ontdekt. Hij maar dat heeft niet veel opgeleverd ..Je vertelde me. rlat die man bang woont aan de overkant en ging ?*is- De man voor wie ze werkt, is vol was vuur z'n vrouw, omdat hij met teren om ongeveer kwart voor tien lof over haar; Hij zegt, dat ze vrien- e man cl anders was, maar ik zie niet z'n hond uitlaten, toen hij die twee delijk is cn conscientious. Stacy heeft één vrouw bij hem in de buurt." kerels uit 't huis van Sta?y zag ko- hij nooit gezien.., Maar er is iets „Ik ook niet," zei Murdoek. men en in een auto stappen. Hij her- anders, dat ik graag van jon zou Bacon dacht erover na. mopperde innerde zich. dat de ene geen hoed willen weten voor je weggaat waar- wat en schreeuwde iets door de open op bad en blond was." om hebben dio twee kerels dc films deur. Een van z'n detectives kwam .AYat dank je van Nancy Latkin." uit Sucy /'n donkere kamer binnen, die hij de foto overhandig- vroce Murdoek. en waarom moesten zc die zo nodig de. ?.iCv dat. je die man vindt." zei „Eén heleboel. Ze gaf Frost de bons hebben?" hij. Dat ongeluk is gisteren gebeurd, voor Stacy. Zc. zal wel gedacht heb- iwordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1