De kop ervoor, ook in 1959! RADIO EN TELEVISIE OP OUD EN NIEUW Ook Senaat akkoord met Hel einde P^ïSlM „REVUEROVISIE" anavondzit TV 'kijker frontloge bij Hulde voor Hofstra SUS-krant zmtëg- Prof. Zijlstra: 2 jaar verlengen was beter geiveestt er »sJ waarschuwing Wm Woen?(ïn<2 31 decern] »pr 19:58 Lopen, lopen, lopen.... Na een our begin je-je te voelen als ïie?t meisje >n«t de zwavelstokjes uit het ."Sprookje. Met een rommelende maag. Een diep verlangen naar voedsel. En wat warmte... .Want fiat gèsioerf is niet goed voor het' moreel van de troep. Al lengs wordt de stemming van het gezin een beetje knorrig. De een wil terug 'naar huis. De ander ziet heil in een zalcje potnrries frites. Een derde weet nog een adres waar het vast niet zo vol zal z(jn. Daar gaan we dan maar heen en we tuinden er inderdaad een tafel tje. De juffrouw die bedient is zó moe, dat ze eigenlijk in een bed zou moeten worden rondgedragen. Zij staat, als u het mij vraagt verticaal te slapen, als een paardEn- zij is niet de enige. Overal om je heen zie je dezelfde uitgeputte gezichten. Niet alleen het personeel heeft schoon genoeg van het jaar 1958, maar de klanten heb ben het ook. Zij snakken naar het moment waarop ze weer normaal zullen mogen eten, zonder voor „on gezellig" te worden versleten. Dat doe ik ook. Vrienden, laat ons nog even door zetten. Om de oliebollen en de appel flappen kunnen, wij natuurlijk niet heen. Nieuwjaarsdag zoordt ook nog een beetje moeilijk. Maar dan mo gen we weer gewoon leven. En als we toilfe» toein-ig eten. KRONKEL WASHINGTON. Een Engelse geleerde heeft hv het nationale mu seum van Athene een mechanisch planetarium van 65 jaar voor Chris tus gevonden, dat een uiterst nauw keurige nabootsing van 'ons zonne stelsel is. De geleerde, dr, Berek J. Price, deelde dit maandag te Wash ington mee LIET wordt echt de hoogste tijd, dat dir jaar overlijdt. VV««( het zieltoogt afstotend, het is zichtbaar der dagen - zat' en het walmt V" doodsverlangen. Sterf dan, jaar, we zullen je echt niet bewenen. IVant veel moots bracht je ons niet. Je hebt niet eens' je best gedaan. Wat dar betreft. doet 1958 mij den ken aan de "top van de man, ate in een bar tegen zijn vriend zegt; „Mijn eersie en mtjn tweede hebben ten minste gepoogd een goede vrouw voor mij te zijn. Maar die ik nou heb, probeert het niet èens". De daagjes die we nu meemaken, zijn volkomen ongeschikt voor enigerlei arbeid, ledereen is een beetje ka duuk. Met de kerstdagen hebben we allemaal veel te veel gegeten. En toen we ze te boven waren, zei mijn vrouw: „Nou kook ik vooreerst niet meer." Zij had op culinair gebied haar beide handen overspeeld. Zij kon geen voedsel meer zien. Het woord je „keuken'' maakte haar spontaan misselijk. Er moest iets gedaan wor den. Goed, men moet meeleven. Dus: ~-'l Jassen aan. De deur uit. En mei het hele gezin naar een restaurant waar hef niet zo duur is en toch goed. Daar aangekomen blijkt natuur lijk dat alle vrouwen In deze dagen hetzelfde ziektebeeld vertonen, want 't zit oueTal zeer vol. „Over een uurtje misschien", zegt de kelner. Maar zo lang kan de honger 't niet uithouden. Dus: Verder lopen. En bij elk restaurant -door het raam naar binnen kijken of er mis schien een kansje is. Bemerken dat het overal eivol is. Weer op pad gaan. OOK het thans welliaa*.! ufgelopen jaar heefi weer weinig besten digheid le zien gegeven. De economische inzinking in de Westelijke lauden lijkt wel goeddeels voorbij te zijn, maar dit feit heeft geen einde kunnen maken aan de wijdverbreide onzekerheid en onrust; verschijnselen die hun oorsprong dan ook meer in politieke dan i» econoiniM'.lie factoren vinden. In zijn Kerstboodschap heelt kanselier Adenaue» van Weit duit «land het begin van het onbehagen op 1914 ge dateerd cn hij i> o»d genoeg cn geestelijk helder genoeg om zich te herinneren hoe hel vóór liet uitbreken van de eerste wereldoorlog was. Wie het geschiedboek raadpleegt, heelt geen moeile om te bewijzen, dal ook vóór 1914 de wereld allesbehalve rustig was. Wat Adenauer zei. heeft dan ook meer betrekking op de gevoelens der mensen (Europese mensen in hei bijzonder) dan op de feitelijke toestand. De wei eld oor logen hebben niet onkel het Europese evenwicht verstoord, maar ook dc politie van Europa ten opzi.-lite van de andere werelddelen sterk veranderd, liet is inderdaaj wel zo. dat de blik van de Europeanen, die een halve eeuw geleden goeddeels gevestigd kon blijven op het eigen land ot liet eigen runt inent, nu onriMip. ja schh-htig. over de hele aarde gaat. Daar nu U te veel '»m liet helemaal te kunnen omvatten: en het j geelt licht aanleiding tot allerlei gedachten cn gevolgtrekkingen, die meer j op schrik heruiten dan op be/ounen overweging. Det de wereld ander? j zou moeten ziin dan ze is. is duidelijk genoeg: maar men rake door wat men zo al ontwaart, niet »n paniek. Inplaats van hij elk geheuien |p verwijlen, zoeke men liet in het globale beeld. De gang van zaken in Indonesië b.v. nijg niet los worden I gezien van de hele ontwikkeling in de Mohammedaans-Aziatische wereld: het bombardement van Quemov niet van de strevingen cn de spanningen in het hele communistische blok. EN hoe is het gesteld met hef gebeurde in frankrijk? Is het niet symptomatisch voor de crisis, waarin zich de Westelijke democratie I bevindt? Het is beweerd, maar men oordele niet te haastig. Feit is, .dal Frankrijk moeite beeft om over te schakelen van koloniale mo gendheid tot staat, die goeddeel? op zich zelf is aangewezen. Dat zoiets ech ter wel mogelijk is, zonder dat zich ongewenste dingen voordoen, hebben j Groot-Bril tan je en Nederland geleerd. De geschiedenis heeft echter we! Jjewezen. dat de Kransen zich moeilijk aanpassen. Anders had dat land flièt zoveel revoluties gekend- die immer? altijd de strekking hebben on) de door een verstard bewind tegengehouden hervormingen niet geweld te verwezenlijken. Ook thans is er sprake geweest van een soort revolutie, waarbij echter hei ongewone en verontrustende was. dat ze naar achteren gericht was, in zoverre ze onhoudbare toestanden zocht te bestendigen- In de praktijk echter heeft ie een heel andere uitwerking gehad. Wel degelijk wordt thans verricht wat achterwege is gebleven. Het gevaarlijke punt is echter de staat van politieke onverschilligheid, waarin het Franse volk Klaar blijkelijk verkeert. De jonp«te grootscheepse financiecl-economisclte maat regelen doen echter hier en daar flinke protesten opgaan. Dit is een goed teken omdat er uit blijkt, dat de Fransen weer gaan beseffpn. zelf er bii te moeten zijn inphat? van hun belangen toe te vertrouwen aan wonder doeners. De bier en daar gemaakte vergelijking tussen de Franse gebeurtenissen en de Nederlandse politieke crisi? hebben wij a! een? besproken. 7e gaat ©j. volstrekt niet op. De toegenomen spanning in ons land heeft ook baat- goede zijde. De mensen worden gedwongen, partij tc kiezen, en zij doen het veelal ook wel. Wc gaan een levendige verkiezingsstrijd tegemoet. In elk geval heeft Nederland tot nu toe zijn problemen kunnen oplossen; en er is alle reden om aan te nemen, dat het daartoe ook io de toekomst in staat is. OVER de ontwapening, het belangrijkste vraagstuk van deze tijd. valt tc zeggen rlat et geen reden i- om tc tvanhopen aan He kansen er van Er zijn in het afgelopen iaar enige vorderingen gemaakt vooi wat bet relt dc basis, waarop kan worden gepraat. Het 20U op het ogenblik al mogelijk zijn. te kumen tot een verbod van proeven met kernwapens en zelfs tot een algehele uitbanning van deze wapens. Twee moeilijkheden zijn er echter: de eerste is. dat een sluitend controlesysteem vooralsnog geen kan? maakt, en de tweede, dat interna tionale afspraken ten opzichte van de kernwapens licht de inleiding zonden kunnen zijn van een oorlog zonder deze wapens, hetgeen uiteraard wel in de laatste plaats de bedoeling is. Ontwapening, wij hebben bet één- en andermaal betoogd, is ondeelbaar. Relijk ook de vrede ondeelbaar is. Het christelijke en humanistische \S'e?- ten zou beneden de maat blijven, wanneer het door angst of althans ge brek aan koelbloedigheid zijn sterke onderhandelingspositie niet aanwend de voor het verkrijgen van ontwapening over de hele linie. Wanneer de oorlog zichzelf heeft overleefd, dan dient dat internationaal en integraal vastgesteld te worden en door grootscheepse maatregelen te worden be krachtigd. De beste wens voor 1959 is. dat bij alle onbestendigheid de ontwikkeling in die richting duidelijk voortgang heeft.. mengesteld, komt namelijk niet één schets voor uit het programma waar mee Sleeswijk dit seizoen het land bereisd. <We2 daarentegen omge werkte sketches uit vroegere révues). In dit opzicht l«an „Revuerevisie" dus zelfs nog stimulerend werken op het bezoek. Maandenlang hebben revue-man Sleeswijk en AVRO televisie-man Ger Lugtenburg geconfereerd en ideeën uitgewisseld om wat we van avond te zien zullen krijgen te laten klinken als een klok. Alle reden dus om vanavond om tien 'uur ijlings van Hilversum II over te stappen naar Bussum, waar voor ons gereserveerde plaatsen in de frontloge van „Eevuerovisie" klaar liggen. iyfISSCHIEN mosten we in de L i'riendeiyfce gevoelen.? die op Oudejaarsavond bezit van ons ne men vooral ook betrekken die radio, en televisie-medewerkers die 2ich naar we vrezen voor niet meer dan een handjevol wensen rullen Jtebben ingespannen. Wij denken aan hen die. te kampen zullen heb ben met de zuigkracht die uitgaat t'an het radio-uur van Wim Kan en de speciaal voorde TV samengestel de revue van Walden en Muysel&ar ..Ftevnerovisie". Bij die vriendelijke gevoelens zal het echter wel blijven, 'umnt luisterend naar Kan) en kijken (naar Walden en Mugselanr) doen toe tóch. „Re vu ero visie" belooft tromvens een bijzonder schouwspel te worden. In de eerste plaats omdat aan dit programma van 'meer dan een uur het hele. gezelschap van Ren'é Slees- wij ks revue meewerkt, inclusief Walden en Muyselaar en de „Lon-; don Stariets". Het' x$ de eerste keer in de ge schiedenis van de televisie in Neder land, dat een revuetroep zich voor een complete voorstelling laat „uit- kooen" door de TV. Er .zit dan ook een groot risico aan vast. Want, indien we aanne men dat er circa 2% miljoen men sen naar zuilen kijken, dan is het duidelijk, dat voor Sleeswjjk de vraag een rol'is gaan spelen, of het commercieelgezien wel verstandig was aan het plan voor déze uitzen ding zijn medewerking te verlenen. Toch heeft hij ja gezegd. Tn de revue die vanavond voor de TV komt cn die speciaal hiervoor is ss- MEDAN. De Nederlandse ho tels De Boer, Grand en Astoria zijn overgenomen door de plaatse lijke militairen. Zij behoorden tot de weinige laatste Nederlandse on dernemingen 'in Indonesië, die nog in particuliere handen waren. 7.00—S.15 NCRV. Oudejaarsavond- kerkdienst uit de Ned. Herv. kerk te Amersfoort, Voorganger dr. a.. A, Koulttaas. 7.30—g.45 VPRO. Kerkdienst uit de Ned. Herv. kerk te Deventer. Voor ganger ds. D. Lamberts KLASSIEKE MUZIEK 10.1510.45 NCRV. Concert voor kla rinet CU orkest in A van Mozart. ÏLÏ511-55 NCRV. Credo alt de Holle AJesse van Bach, LICHTE MUZIEK 8-300.15 NCRV, ..Muzlekwenscn van muziekmensen,ondejaarsbezoek bij musici. - 10.00—11.00 VARA. Plaatjes die in T958 tophits waren. 11.1511.45 VARA. „Noten-show" een half uur «net populaire Nederlandse liedjes. 12.332.00 AVRO. Na middernacht een grammnfoonplatcncdncert van lichte Plaatjes door Nederlandse artiesten. TOESPRAKEN. 8.45—9.0O VPRO. Toespraak door dr. E. i D. Spelberg. 10.45—11.00 NCRV. Toespraak door mr. j A. B. Roosjen, 13.01—12J0 VARA. Toespraak door mr. ■I. A. "W. Burger. 12.30—12.35 KRO. Toespraak door prof. f dr. J. B. Kors O. P- 1221012.35 AVRO, Toespraak door jbr. Th. Roell. DIVERSEN 9.0O—10.00 VARA. „Waardig over* de j drempel," oudejaarsoverpeinzing door Wim Kan. 6.45—7.30 VARA. Reportage-flitsen uit 3958. 9.1510.15 NCRV. Herinneringen aan 195S, samengesteld door Goos Kamp huis en Jan de Visser. TELEVISIE Een directe reportage over het werk op Schiphol op oudejaarsavond (9,00). Hierna het TV-Jaaroverzicht (9.15) Re- né Sleeswljks Revuerovisie (10.00) Tweede deel van de reportage van Schiphol (11,15) Ondejaarsoverpein- zing door prof. dr. A. C. van 'Peursen in een muzikale omlijsting (11.30— 12.00) Hervatting van de uitzending om o.lS uur. Gezamenlijk programma waaraan vele., via de TV bekende ar- j tiesten meewerken onder de titel „Met - 'n schoon scherm."'Om 0,50 uur een j directe uitzending uit Engeland van de oadejaarsviering in Londen op Trafalgar Square, j OPERETTE 2.303.30 KRO: Verkorte uitvoering van ..Die Fledermam" van Johann Strauss. LICHTE MUZIEK 1.25—2.00 AVRO: Optreden van Dolf van der. Linden en het MetropoJe or kest, 4.055.00 AVRO: Nieuwjaarsbai met de Skymasters. TOESPRAKEN 12.5(1l.uo AVRO: Voorzitter van het Verbond van Werkgevers, Twijnstra, over Expansie zonder Inflatie, 5O—8.O0 NCRV: Uitzending voor de A.ïï. patlij door drs. C. P. IF.vzcnbosch. HOORSPELEN 7.05—8.00 AVRO: ..Ga er eens even voor zitten" niet de ontbijttafel van de famitie De Koning. DIVERSEN 8.159.0I1 AVRO: Ochtendprogramma met groeten aan zeevarenden. 1.4O—2.O0 KRO: Klankbeeld over-de eerste stappen in de Europ. Ec. Ge meenschap. 3.3114.00 NCRV: Groeten programma met Neder!, emigranten. 9,009.30 NCRV: Korte nieuwsjaars- gespretikpu met prominente persoon- lijklieden uit binnen- en buitenland. 9,059.35 AVRO: Humoreske, met vier babbeltjes over hel thema „de nieuwe agenda". 9.40—J0,00 NCRV: Reportage van Al fred van Sprang uit Berlijn. IO.O0_5O.25 AVRO: Reportage vit Luxemburg over de Eurpp. Ec. Ge meenschap. TELEVISIE In Eurovisie verband rechtstreekse muzikale uitzending uit Wenen (12.15 1.25). merna rechtstreekse uitzen ding over skiwedstrijden uit-Garmlscfc (1.30—3.00). Jeugduitzending met een extra Verrekijker f4.004,30). Aan sluitend herhaling van het NTS jaar overzicht (4.305.15). Het avondprogramma begint ais 'ge woonlijk om acht uur niet het jour naal (8-00—8.20). Aansluitend Jules de Corte (8,20—8.25). Hierna een film over de binnenscheepvaart „Geertje D" (8.2&—8.38). Het Ballet der Lage Landen met „De Gouden Appel" (8.38 8.50). Vertoning van de reeds in 1920 door Robert Flaherty gemaakte documentaire over een eskimo-familie „Nanook" (8.50—8.40). Ten slotte op nieuw een optredenvan het ballet met „Straatspelietjcs", (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG ÏVÏet slechts de communistische stemmen tegen, heeft de Eerste Kamer de voorstel len tot tijdelijke belastingverhoging met 5"4 stemmen aanvaard, waar over het kabinet-Drees is gevallen. De a.r, minister Zjjlstra verdedigde nu als minister van Financiën ad interim de voorstellen, waarover zijn ex-éoilega Hofstra, die hij ove rigens hulde bracht voor zijn kennis en bekwaamheid, het met de meer-* derheid der Tweede Kamer niet eens is kannen worden. Minister Zijlstra gaf in antwoord op be spiegelingen van de socialistische oud-minister Vos ruiterlik toe, dat het hele vroegere kabfnet een verlenging der belastingverhogingen met twee jaar „uitermate wenselijk" had geoordeeld; persoonlijk ver klaarde hy zich zelfs tegenstander van tijdelijke belastingmaatregelen. Hjj voegde hier echter aan toe, dat de meningen in. de ministerraad uit een waren gelopen óver de vraag of aan een afwijzing van die twee jaar staatsrechtelijke consequenties verbonden moesten; worden. De. so cialistische woordvoerder ir, H, Vos was hem voor deze mededelingen zeer erkentelijk. Het was één van de weinige ogen blikken. waarop het debat der se natoren een poli tieke inslag kreeg. De confessionele partijen deden hun uiterste best, politiek buiten schot te blijven. De a.r. afgevaardigde prof. Hellema volstond zelfs met een „korte verklaring" van de gronden, waarop zijn fractie vóór het wets ontwerp zou stemmen. Ook de kvp-er v_ Campen legde zich grote beperkingen op; opvallend was, dat hij daarbij ook nog waardering voor oud-minister Hofstra onder woorden bracht. De christ. hïstor. afgevaar digde Pollema bleek weinig bewon dering te koesteren voor- hetgeen-in dé Tweede Kamer was. gepasseerd. "Dat het nauwelijks mogelijk" was de politieke achtergrond buiten de deur te houden, bleek zonneklaar uit de maidenspeech van de liberale Advertentie LM Géén hard© hand,Vader! Geef ze liever.;, cacao. Dat is bovendien nog lekker en gezond ook. Geef Uw kin deren de beste cacao die van Houten. EERSTE KAMER ERNSTIGE MUZIEK 12.15—12.40 KRO: „Te Deunl Lauda- mus" van A. Diepenbrock.- 12.10—1.00 RKo.: Tien variaties van Beethoven voor piano over oen volks liedje. 2.1)0—3.20 AVRO: Eerste uitvoering in Europa van Badings radiofonische opera ..Asterlon". 6.50—7.00 NCRV: „KlndersJ'Uifonie" van Mozart. 8.05g.05 AVRO: Radio Kaiperorkesfc met de „Musikalischer kalender" van G. j. Werner. 10.10—10.43: NCRV: Concert door Koos Bons op het orgel In dcTntmanuclkcrk te Maassluis. Radjo-uitzendïng éénmalig- Lees de SUS-krant en handel „overeenkomstig instructies. Luister aandachtig naar KRO-programma 402 meter 0.30-2.00 uur hedennachc. TELEFONEER NIET. Noch K.RO- noch SUS geven inlichtingen Telefoneren nutteloos - kostbaar - gevaarlijk. (Openbare diensten; Geneeskundige diensten Brandweren kunnen stoornis ondervinden bij massaal telefoon-verkeer) LUISTER AANDACHTIG. SLAPENDE RIJK WORDEN KUNT U OOK HEDENNACHT NIET. VAN HOUTEN cacao O, MAAR JE KENT ME MQ& NIET.dE ZIET ET? ZO XOüP. EN HONSÊRVS UTT...ff^sStS. GA MAAR MET ME MEE WAT SCHEELT ERAAN, M»N klNO? WAAROM LOOP JE 2.0 ALLEEN p., OP STRAAT TOE f: MAAt^ M'J HUN JE h HET WEL VEff- _T6LLËN A&g&SBtMr OM Mtt TL OOLTi DL OROTt WAAS- 'rCMADfTüfOe RUTTLfL. lORb PAT )t WH NACHT GOLD 5WflPtPU£K)[1— Mog&£N 13 Ot jj ÓROÏt R(\ct> J r fh ben zo opóc. wondén 0An«r<iÉ.r WterOMKWtLttM Voo& Dicht pot! y £)A6 M DAG UJT TRAMT DUÜ Kth PAfIS 'DRAVERIJ- MG Pt ih MDLT TOZötVtN MT motztu-otrovrattfi rwttrttER MARHf ^HljDOtT PRtClte At Lu Wflf-JiJ Zt6T, T&tt. het BLyvCT SLECHTS UITSTEL VAN EXECUTIE TE ZYN.WANT LINKSBUITEN uetD/vw VANGT DE TERUG SPRINGENDE BALOP EN ft KOGELT HARD''IN/ ROOD-MTSM PFDRTERS ((OUDEN hUN ADEWi IN, ALS 2Y 2)EtL.. r-T/6 GELUOOtP cFitezei/G.' IKWRF HAAST WerrtQER 7N \KYK£K/jJ CDte MISTRA SPEELT ALS W D Ut VEL ...•hóé Kn*t<uHLS7AA -mmmmmSm EEN LAM GE "DRIBBLE" AFRONDT /MET EEN DREUNEND SCHOT TEGEN DE "DOELPAAL 'HS-JT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1