CAROL Jonge Duitser schiet mijnwerker neer Velen hais-over R clam voor S DavidWnghf Oud e.m Nieuw op Schip hol MASSALE VECHTPARTIJ IN HEERLEN jtoede wensen van televisie ^mensen Oost-Eurovisie Bejaarde door gas Overstromingen op vergiftigd Java: 17000 daklozen tiende januari-is dat een parafrase op.de Gelaarsde Kat en de markies van K-arabas. (Advertentie IJW.) Al kocht U gisteren zo'n een persoons schuimplastic celma tras voor negen en vijftig gulden, dan betaalde U geen cent teveel. Want deze steeds méér ver kochte schuim plastic macrassen, heerlijk warm en stofvrij wor den door iedere vakman be schouwd als de meest ideale. En deze ideale matras, gevuld met gevlokte schuimplastic en overtrokken met een extra zware damast kunt U kopen, nü beduidend goed koper voor nog géén dertig gulden. kijkspel dat S3eeswijk ons voorzette, daarbij varende op het TV-bestek dat Ger Lugtenburg voor hem uit zette. Door sommige balletten spe ciaal voor TV te bewerken, kregen 'ij een bekoring, dat. zij in de zaal niet kunnen hebben. Nooit in de zaa] hebben wij zó genoten van bet rubbermasker van Willy Walden en nooit °nk hebben we zó intens de Spaanse dans kunnen volgen als in de2e ..Revuei'ovisie". r)£ KLM-machine ..Middellandse T*7 Zee" die de avond van Oude jaarsdag tegen half twaalf via de pooi .naar Tokio en Biak vertrok, had oliebollen aan boord, zodat de- men sen die hoog in de lucht de jaargrens passeerden er toch iets feestelijks van konden maken. We weten dit dank zij de reportage, die de NTS verzorgde van de werkzaamheden die op Oudejaarsavond doorgaan op onze grootste luchthaven. Ais de mensen van de televisie die avond mopperend op karwei zijn ge. trokken omdat 2e liever thuis waren gebleven, laat het hun dan tot troost strekken dat zij hebben gezorgd voor een uitstekend programma-on derdeel. T elevisie Zaterdagmorgen Vlr om 9 uur be- \m glntdeverkoop I van deze schuim- plastic celmatrassen, overtrok ken met .een. zware damast in moderne kleu- jj ren als goud. ffSgjMfiè groen, terra, enz.. (Van onze correspondent) HEERLEN. Op Nieuwjaarsmor gen omstreeks vijf uur is in de voetgangerstunnel onder het sta- tion-semplacement een vechtpartij ontstaan, waarbij de 32 jarige onge huwde Nederlandse bovengrondse mijnwerker A. J. A. uit Heerlen door de 29*jarige Duitse montage- arbeider G- B. uit het even over de grens gelegen dorp Ubach Palenberg werd doodgeschoten. De dader is tegen de middag aan gehouden bij dé grensovergang te Rimburg door ambtenaren van de dienst van invoerrechten en accijn- sen. Hij werd naar Heerlen overge bracht Over toedracht en aanleiding tast de poiitie nog in het duister. De Duitser kende de Hollander niet en heeft ook niet met hem Oud en Nieuw gevierd. Een aantal jonge Duitsers Leeft, omdat in Duitsland de café's gesloten waren, de jaar- j wisseling in Nederland gevierd, o.a. te Heerlen waar ze eafé's en dan cings bezochten, Het sluitingsuur was bepaald op 4 uur. In de Saro- leastraat ging -het nogal luidruchtig toe waarop.een aantal vreugdescho ten wc.u afgevuurd, o.a. ook door B. Men is toe 1 via het Stationsplein naar dc tunnel getrokken om daar beschutting tc zoeken tegen dc kou en de wind cn de ochtend af te wachten. Do eerste bus naar" dc grens zou van een nabij gelegen halte or.i acht uur vertrekken. In de tunnel was al een groep van ongeveer 20 Duitsers tussen 17 en 22 jaar aanwezig. A., die in zijn kosthuis de jaarwisseling had ge vierd en met een vriend een wan deling had gemaakt, raakte bij de vechtpartij bea'okken. Door de tun nel. een omweg, wilde hij zich naar huis begeven. "Door onbekende oor zaak ontstond een handgemeen tus sen A. en B. waarbij de Duitser eerst niet zijn pistool heeft geslagen. Het geladen pistool, een ~>Vt mm van Duits fabrikaat, is afgegaan, waarbij B. zelf werd gewond. Daarna heeft de Duitser op 'A. geschoten. Hij trof hem in de borst on A. bezweek ter stond, B. vluchtte, een bloedspoor achterlatend. Speurhond Joep werd ingeschakeld en de politie van om liggende gemeenten en grensposten werd gewaarschuwd. B- werd in [Rimburg aangehouden: hij was. nog [in het bezit van het pistool. Hij zei- de niet te weten dat hij A. had doodgeschoten. HET jongste congres van 'de (officiële) communisten kan moeilijk- anders worden gezien da» als een demonstratie van ven-al, en tege lijk als een bewijs van de grote betekenis van liet recht van ver eniging cn vergadering in Nederland. Het is duidelijk, dat de C.P.N haar beste krachten en het merendeel van haar invloed kwijt is. De beskoten van het congres betekenen in feite het veroordelen van tic partij tot een parasitair bestaan. Het streven zal cr voortaan op gericht zijn, het V.V. cn de andere grote vakcentrales te infiltreren cn tc beïnvloeden in- plaats van door middel van een eigen vakverbond de eisen van het „wer kende volk" te doen horen. Natuurlijk za) dc vakbeweging op haar qiii-vjvc moeten zijn. maar dat verandert niets aan het feit. dat de hele houding er één is van onmacht. Paul de Groot, die klaarblijkelijk nog altijd fle gunst van Moskou geniet, is een onbelangrijk man in een maatschappij, waarin de communisten vrij kunnen opereren. Misschien, dat hij enige talenten als samenzweerder bezit, maar die kan bij in ons land niet tot hun recht doen komen. Hij herinnert in zoverre aan Mussert. dat ook diens bcpeiklhdd en belachelijkheid gena deloos aan het licht kwamen in de openbaarheid, waarin hij was gedoemd om te werken. In het congres heeft deze leider gepoogd, ziebzelf cn anderen moed in te spreken door op de verbondenheid van de partij met de mach tige Sowjet-Unic dc nadruk te leggen. Doch de erbarmelijkheid van filiaal en filiaalhouder kon dit betoog toch niet bemantelen. De partij betekent weinig meer in Nederland en haar krant bevindt zich op de rand van de afgrond. De C-P-N. heeft haar beste krachten zien overgaan naar dc z.g- Brug- groep, maar dat beteken! niet dat deze groep daardoor over een hechte grondslag beschikt. Men is communist of men i? het niet. Een rechtgeaarde communist onderschikt zich aar de erkende Imder. Die erkende leider is Paul de Groot; de vertrouwensman van Moskou. Hier helpen geen uit vluchten. Hier helpt «alleen een berouwvolle terugkeer (gelijk het congres heeft gesuggereerd), of een duidelijke breuk met het systeem, d^t men altijd heeft gepropageerd. Hei speculeren op een val van Paul de Croot is naar communistische maatstaven volkomen onaanvaardbaar. Als de oppo santen zich communisten blijven noemen cn bij de verkiezingen met een lijst uitkomen, geven zij alleen blijk, hun eigen si ijl niet te kennen. |j E nieuwe regisseur van de AVRO Thijs Chanowski, heeft een goed debuut gemaakt met het gezamen lijke programma van alle omroep verenigingen „Met 'n schoon scherm" Natuurlijk was er het een en ander afgesproken en ingestudeerd, maar zichtbaar werd dat niet (of nauwe lijks). Vogels van diverse zuilen be volkten het scherm en als hun. wen sen werkelijkheid worden moet 3959 wel een heel goed jaar worden. De een wenste ons een „voorspoedig", de tweede een „gelukkig" en de der de een „zalig" nieuwjaar toe. Erik de Vries had wel graag, dat '59 meer Eurovisie, misschien we reldvisie en een begin van onderwijs TV brengt. 1JFTIG miljoen Russen kunnen de TV-programma's van de Sow- jet-Unie volgen. Dit deelt het pers bureau Tass mee. Het meldt verder, dat er tussen 1959 en 1966 verbindin gen tot stand zullen komen tussen het Russische TV-net én Praag, War schau. Berlijn. Sofia, Boedapest en Boekarest, In deze periode zal de Russ'sehe industrie volgens plannen 12)6 mil joen TV-loestrllrn Jumbo dubbel divanbed met 15 jaar garantie, de spiralen met extra versterkingen; lak werk iets beschadigd, a van 72.80 JfrGjot voor DJAKARTA. Het Indonesische blad „Pos Indonesia" meldt dat de .Vereniging van Indonesische Stu denten (Ikatan Pemuda Peladjar In donesia) haar leden, die met de communisten sympathiseren, ver zocht heeft, uit de vereniging te tre den. Genoemde vereniging is de grootste groepering van studenten in Indonesië. De eerste winnaar van een. SUS- prijs ontvangt eij,,. geld van de heer A. M. Bergers, Het is dc Rot terdam-mei* H. de Meere: LEEUWARDEN. Tijdens dc DJAKARTA Naar verluidt zou- jaarwisseling heeft zich te Lteuwar- den 17.000 personen op Oost-Java den een geval van gasversftiginr dakloos 2ijn geworden als gevolg van voorgedaan waarvan de 7B-jan°e ai overstromingen, die door zware re- lecnwonende C. van Asperen het genval vooraf werden gegaan. Te slachtoffer is geworden. De bejaarde Madioen brak een rivierdam door man werd op nieuwjaarsdag door midden, nadat dc zwaarste regenval een zoon levenloos in zijn woning in dertien jaar was geregistreerd, aangetroffen. Men vermoedt, dat' een Hoewel er grote schade werd ver lek in dc gasmeter oorzaak der ver- oorzaakt werden nog geen slachtof- giftiging is geweest. fers gemeld. ROTTERDAM. Uit Harderwijk Zoek aan dé heer A. M. Bergers, de en Heerlen, uit Grave en Grouw, uit organisator van de- SUS-aetie ten Zundert en Zutfen; uit heel het land bate van enkele rooms-katbolieke reisden gisteren hals-over-kop men- instellingen. sen naar de Heemraadssïngcl in Honderden mensen bleken in de Rotterdam ooi er ritselend bankpa- Oudejaarsnacht niet goed naar de pier in ontvangst te nemen. Het radio te hebben geluisterd. Van ver waren de gelukkige bezitters van re vaak kwamen ze met bun krantje een speciaal gemerkte SUS-krant, aandragen, maar in Rotterdam hoor» die werden beloond met prijzen van den ze dan tot hun verdriet dat ze honderd tot negenhonderd gulden. een vergeefse reis hadden gemaakt De eerste die. zich terecht Gisteravond om twaalf uur. toen voor een prijs meldde was de Rotter- de termijn voor liet afhalen van de dammer H. dc Meere. 's "Nachts om prijzen was verstreken, bleek dat vjjf minuten voor twee stond hij al ruim zestig van de honderdvijftig bij de heer Bergers op de stoep om afwijkende krantjes waren lerugge- ƒ700 in ontvangst te nemen. Drie bracht. uur later kwam een inwoner van Lang niet iedereen keerde gisteren Nunspeet per auto naar Rotterdam j echter opgetogen terug van het be- voor 100. LAAT HEM NIÉT ACHTER ME AANKOMENMAAR Hl) DOET HET, )K WEET HET Z.EKET?... LATtP, IN HET WtttHUft 0A 6 juf fROUW WAtKtRA HETÓPijfMt 3 P«0E?j£, TfcX ÉM IK hOM£N DUCKy MAAf? Hij NI£T HALEN VOOR D£ J ÜIT"... fllLE JOflGÉfló jb. RACE., - 7 Hfc&BEN HUtSfiR- 4 ^"lSr7^^; V VAftPAA6. k QP DtMOVAtt ROM LH Dt MLNÓtN Al HttL VaOLO rMftftDt POVe/MH OM ££NG0£D£. PlAATÓJ£ H£QB£N„ rtvTrathfrÊSf II AtTó ER65 Ot&tURD? nNOESDMD, IETS HEE.L D£ ROCD M7TÖIS RAK^EPRlKKELT. DCDft HUM BGËN ONMACHT, 2.V BEGINNEN STEEDS J*f& HARDE!? ÏF SPELEN. ,f* L. fSfcl» 7 li (<tj ER KOlMEN AVEER J vryetkafpen m. 1 r HELAA5 blyuen de W GEVOLGEN Nier UIT, EN WORDT DE WCTÜR/A-UNKS* HAL? fiUDHOVZH, Door. zo'n ruwe ^TAgKLE GEKWETST.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1