ROEL BALTEN CAROL ÖPGEVA RÜTER5EPT wensen was gast in Rotterdam déor '.'FRANK .GODWIN ■PROETJE SPARKS: - man van duizenden gesprekjes fiawsi voor mond- en keelontsmetting Zaterdag 3 januari 1959 (Advertentie IM.) Bescherm en Verfraai Uw Horloge met een Stofvrij !\/l AG ik mij vandaag beperken tot'een paar goede wensen? Ik hoop van ganser harte dat 1959 het er niet zo beroerd zal afbrengen als 195$. Om zelf iets bij te dragen heb ik een leuk nieuwtje voor u. Da eerste week van dit jaar ben -ik met va kantie, zodat u mij niet in deze hoek zult aantreffen. Maar ai schrijf ik u niet tfc zal veel aan it denken. Een gelukkig nieuwjaar! Laat bet kopje- niet hangen. Laat ons denken aan de onsterfe lijke woorden van Lou Bandy: yve hebben de oorlog overleefd, de vre de komen w* ook wel door". kronkel. HET Instituut van landbouwkundige Tngenïcurs heeft te Utrecht zijn vijftigjarig beslaan herdacht, en bij die gelegenheid heeft de voorzitter, de heer Tuynman. gewaagd van He strijd die nodig zal zïin voor de handhaving van He maatschappelijke positie van de groep intellectuelen, waaivan dit Instituut het verzamelpunt is. Hij voegde daar enige opmerkingen aan toe over de bedreiging van het scheppend vermogen van He intellectuelen in het algemeen door te lage materiele kwalificering en te hoge belastingen. Opmerkingen als deze zijn wel geschikt om er 7.0 omstreeks de jaar wisseling eens over na te denken. I.aat ons vooropstellen, dat wij een alleszins duidelijke loonditfeicntiaüe naar gelang van bekwaamheid, pres tatie en verantwoordelijkheid onmisbaar achten. In zoverre hebben wij geen reden, tegen ir. Tuynman in het geweer te komen. Wel is het echter reeds de. vraag of de begrippen intellectueel aan de ene kant en bekwaam, geestelijk vruchtbaar en verantwoordelijk aan de andere kant elkaar ter. allen, tijde dekken- En helemaal wordt het geval een beetje twijfelachtig, wanneer réchtstrèèks verband wordt gelegd tussen maatschappelijke rang eu hoogte der belastingen enerzijds en het scheppend vermogen van de Intellectueel anderzijds. Op gevaar af misverstaan te worden willen wij er de aandacht op vestigen: a) dat scheppend vermogen ook we} bij anderen, dan intellectu elen en besljsr niet bij alle intellectuelen wordt aangetroffenen b) dat dopr de eeuwen heenheel wat scheppend vermogen is ontwikkeld onder de moeilijkst denkhare omstandigheden. Men leze daarvoor maar eens wat kunstenaarsbiografieën door; of men verdiepe zich enkele uren in een geschiedenis yan de uitvindingen- Soms krijgt men zelfs haast de indruk, dat moeilijkheden van allerlei aard aanmerkelijk groter stimulans zijn bij het totstandkomen van scheppend werk.dan de afwezigheid van enige druk, van belastingen of'anderszins. GNSHEEKBAAR Ij_jjgjl06EGLAS Eén («»r fibriekjginnric Verkriigbiir bij iedere goede horloitr Vjirjt»eerkoopjiriji »»n Onbreekbert torlegtglj Toon Hermans opnieuw als kind -aan huis (Van onze redacteur voor radio en TV) T? ALTEN, Roel. We schrijven zijn *-* naam neer in deze afwijkende volgorde omdat we dachten dat we daarmee associaties kunnen oproe pen met een van de meest beluis terde radio-programma's; zijn „Op de plaat rust". Het zondagse platen- menu voor de Nederlandse strijd krachten. In februari van dij jaar gaat hij ermee jubilerenDan zal het vijf jaar geleden zijn dat hij er een begin mee maakte. .Ntet in de eerste plaats echter hierover, maar over zijn „Even bjj- draaien" wilden we het hebben; het programma voor zeevarenden, dat morgen tussen twintig over een en twee uur wordt uitgezonden en dat in Rotterdam bij de rederij Van der Schuyt-Van den Boom-S tanfries is Opgenomen. Het eerste wat opvalt bij eeti ge sprek met Poel Balten. 36 jaar, ge boren in Assen, is dat bij de man die anderen zo gemakkelijk aan de praat krijgt zelf niet meteen een Balten blijft zijn uitgangspunt trouw. Morgen zullen we uitsluitend stem men te horen krijgen van die leden van het personeel van de rederij, die op en aan het water werken. Radio gesprek met jarige Albert van Dalsum A LBEHT. VAK DALSUM wordt ■T* maandag 70 jaar. Dit is 'n onmis kenbaar feit, ook al zal de minnaar van het toneel het misschien moei lijk kunnen geloven.. Ook zal bet dan een halve eeuw geleden zijn, dat Van Dalsum voor bet: eerst de planken van. het grote toneel op-, ging. Hij debuteerde in 1909 als de Prins van Marokko in Shakespeare's „De koopman van Venetië" onder re gie van Royaards en dat werd het begin van een imposante loopbaan bü het toneel, die gekenmerkt wordt door uitvoeringen waarmee hy de ontwikkeling van het toneel mar keerde en stimuleerde. Zo was hij omstreeks 1930 de man die het ex pressionisme in het toneelspel in .Nederland introduceerde; Zondagavond tussen 8 en 8.15 uur zal voor de microfoon van de K.R.O, de directeur van de Haagsche Cóme- die, Paul Steenbergen, een interview hebben met de jubilaris. Niet toe vallig dat juist deze acteur een mi» crofoongesprek met Van Dalsum heeft, want bij diéns gezelschap treedt Van Dalsum .momenteel en met aanzienlijk succes, op in Calde- ron's „De rechter van Zalamea" NATUURLIJK heeft ieder hét recht, voor zijn groep op te komen, alsook om te vinden dat die in de huidige maatschappij wordt ondergewaardeerd. Dat is niet in het geding, In het geding is wel iets anders, n.l. éen mogelijk verkeerde waardering van stoffelijke dingen. Ir; Tuynman is niet een man van N.V.V. of K.A.B., organisaties die bij voort during krijgen te horen dat ze door hun eisen en hun macht de volkshuishouding ondermijnen: dezelfde volkshuishouding bij welker ge- zondheid de arbeiders in de eerste plaats belang hebben. Tr. Tuynman hoort bij een hoger geplaatste categorie, die niet door, nivellering in de massa wil opgaan; Doch is er alleen maar materiële en geen geestelijke nivellering? En is betere betaling (cri lagere belasting) een middel daar tegen? Nogmaals, wij zijn voor een behoorlijke loon differentia tie (zie boven) Maai wij voelentoch ook de behoefte om er aan te herinneren dat, over eenkomstig het oude gezégde, dat adeldom verplicht, in een gezonde samen leving redelijkerwijs de eis mag worden gesteld dat deze adeldom zich eerst uit a!vorens bij iu verband wordt gebracht met-het loonpeil. Vindingrijkheid en originaliteit zijn ongetwijfeld1 een beloning waard, maar pas, wanneer het bestaan er van onmiskenbaar aan de dag is getreden- En het is nog zeer de vraag of deze eigenschappen' niet eerder aan de dag treden tegen de verdrukking in dan, om het in meer duidelijke dan fraaie beeldspraak te-'zeggéh, in een opgemaakt; bed. Dit is geen pleidooi voor verdrukking (beware!) maar wel een waar schuwing óm, al fulminerend tegen de nivellering, niet op een andere wijze juist de nivellering te bepleiten. ;Een' hoger klimmen op de ladder, het verkrijgen van een aanzienlijke;plaats in de maatschappij, het zijn geen zaken die men los kan zien van de belemmeringen, welke moeten worden ©Verwonnen' om ze le verkrijgen. Werk, en strijd, en inspiratie, zé horen er veel wezenlijker bij dan (nivellerende) vakactie, waarin de heer Tuynman klaarblijkelijk zoveel heil ziót ©in morgein Radio HOORSPELEN 5.30-5,50 VAJftA. „Opa Dribbel en de Rlrahoeman". 7.3O-8.0Ü VARA, Het 23»te deel van „Annemarleke", 8.50-9.30 AVRO. Zevende en laatste deel van het seriehoorspel „Zijn zeven vrouwen", 9.30-10.05 KRO. Eerste van het uit zeven delen bestaande detective-hoor spel „Waar is mr. Milburry". ERNSTIGE MUZIEK 11.45-12.15 KRO. Kamermuziek. O.a. werk van Vivaldi voor blokfluit, hobo en continuo. 2.29-2.50 AVRO. liet kwintet voor kla rinet met .strijkkwartet van Arthur BllSS. 2.30-3.30 KRO. Rott. Pil. Ork. met werken van Badlngs en Brahms. 3^0-4,00 KRO. Werken voor fluit van Da Vinei, Jbert en Hlndelnith. 10.35-11.00 AVRO. Plano-lmprovlsatles van George van Renesse. LICHTE MUZIEK 9.30-10.20 AVRO. „Schnlfla"-program- ma van Alex de Haas met chansons over de"zee. TOESPRAKEN 9.45-10.00 VARA, Nieuwjaarsrede door dr. j. p. van Praag in het ochtend programma, voor het Hum, Verb. 5.00-5.30 VPRO. Slotdiscussie over /.Werkgelegenheid in een weifelende conjunctuur". 9.20-9.30 KRO. Politiek praatje door J. ML Peters. DIVERSEN ,1.20-2.00 AVRO. Roel Baltens „Even hijdraaicn" komt deze keer uit Rot terdam (zie ook elders in deze. ru briek). 7.00-7.30 VARA. Discussie o.l.v. Jaap Buys in „Op de keper beschouwd". 8.00-8.15 KRO. Gesprek van Paul Steenbergen met de 70-Jarige Albert van Dalsum. Boeiend' verhaal ALBERT VAN DALSUM KRO, zondagavond 8.00-8.15 Advertentie LM.) 'HÉT.;, het A0RÉ& VAN MÜN VRIENDIN, CAROl .HELPT A U ME ALSTUBLIEFT W WIL ijl AAR bVN /SifflRgP*, PAPPIE-v- 57U&TKS.ER fe HELEMAAL NIEMAND,HEU& NIET. MAAW WAT BEN JE KOUD.EN L WAAROM 7 LOOP J'J OP OEZÉ TUD L VAN DE AVOND hr ALLEEN OP ^^BTRAATP MAN 'Mi DA AO, ZIET U HEM? STUUR >M ALSTUBLIEFT wegl_, tHWjttti somw Hij 6AAT HÊRGtrtS HLÉJ1 VAPf- DAA6...6EEM imtU. jOM-. sötn ivM6wt6! -jawsö! Maar wii MoEten DüCKy VAHDAAÖ MtUtEMtN .«AAR.... HIJ 15 NIET 21 tK rtiÉMAND 15 UtH. Htt 5PROtri£.OR5CHIt- TCN HOOR! AnDtRb K0ME.N W£7t A LAAT l ,<C /^AAR lUf f ROUW WAlKtR AD DufchV Z1ÉK 15 MAG ik dam tvt« nmum T0£ OM... J MJ1 f^AT RD&USTE «3 5PQ. BRENGT ROOD- IV/T SLECHTS BITTER W0NIG VOOROEEL. WANT TCRWVL LINKSHALFOUD- HOVEN NAAST DE ZyiYN DOOR. TRAINER LAWP0N WORDT OPGELAPT, DE HAANTJES MET 10 /MAN LUSTIG VERDER. - GN WEL ZÓ G0ED.CAT5PDE- D1G NUMMER. ZES IN DE TOU WEN VLIEGT/'. DE GeZICMTEN DER. ROOD 'Uf/T SUPPORTERS WORDEN 5TEH)S LANGER/,-.. /HAAH eeHHUNNeRHECTTWEl'N HëÉL BIZONDeRElïEDEM On SIP <S ■fcje KYKEN Bestaat tj 22 SPELERS, J pb .JJBRga 2 GRENS' RECHTERS, 1 SCHEIDS- JSk'M RECHTER. NDCOO Wè- f) If! SCHOUDERS/ EN D/E ENE g SPiER/EE du/f deer U/rUEFFREND nYN óVED. HEBBEN.'! gf v bon JÊmAjyjyC\ V&i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1