VROUW ROOFT BABY UIT NEW YORKS ZIEKENHUIS QP'GMMSË Van moeilijkheden tot mogelijkheden Officieren op Cuba gefusilleerd Wordt Sophia Loren een banneling? \w Moord CAROL DAY Prof. Bohtlingk (33) gedood hij botsing in Zwitserland KAN als „stoorzender" .HOMMELES' OP WEG NAAR VANAVOND Havana beidt komst van Castro Urrutia hekelt dictatuur Prinses Irene oefent Piloten van VS mogen zicli tegen Russen verweren Jarige Van Dalsum Moord verhaal in zeven-delen' een Nieuwe wedstrijd: kaart' v. 'Vanavond ;>i door GEORGE HARMON COXE SIEBNEN. Bij oen verkeerson geval in het Zwitserse dorp Scbüe- beibach is zaterdag prof mr. dr. F. R. Bóhtlingk uit Nieuwer Amstel omgekomen. Prof. Bóhtlingk, die 33 jaar was, was sinds maart vorig jaar hoogleraar in de algemene in leiding tot de rechtswetenschap, het Nederlands en vergelijkend staats- en administratief recht. Mevrouw BöhtUngk kreeg bij het ongeval ern stige snij won den: zij is in een zie kenhuis opgenomen. De drie kinde ren, die met hun ouders in de auto meereisden, bleven ongedeerd. De auto van prof. Böhtlingk kwam kort nadat hij het dorp Schuebelbach had verlaten in de richting Siebnen. in botsing met een personenauto uit Ztirich, die dwars over de straat was komen te staan. ,_D0 P01**16*" N«v i spelende jongens in een leegstaande l" seaaan <jp j winkel in Brooklyn enige kinder- de „blonde vrouw" die eiwan ver dacht 1 kleertjes en een dekentje, die later gen te. doen. wordt een pasgeboren baby door ziekenhuispersoneel 'met stel- rnnFhC1J k if?u ï1 L?r°oklyn ge" ^jsheJd herkend werden als gebruikt tevüpde^nl hïv, geregeld I door het geroofde kind. De politie 17 D4L 1ftab>'' een meisje, j begon onmiddellijk 0p uitgebreide was nog geen drie uur oud toen zij schaal in de omgeving huiszoekin- in dc nacht van vrjjdae op zaterdag *- - - uit de babyzaal, waar zij en nog acht andere babies lagen, verdween. De vader, de advocaat Frank Cbioncbio. had het kind juist voor het eerst gezien en toen de zaal verlaten. Ben waker vertelde, dat hij een blonde vrouw, "die .iets' onder. haar zwarte mantel geklemd hield, het gebouw hadzien verla ten,Hij meende ook bet- geschrei van. een baby gehoord te hebben. Ook een der. verpleegsters had „de vrouw in de buurt van de zaal gezien maar geen argwaan gehad.; Het wiegje van het geroofde kind stond vtak bij een deur naar een. j fronnsnVitiic iitoto.»- ..L.... HOE hebben de mensen van de te levisie het opgenomen, dat de VARA zaterdagavond tussen acht en negen Wim Kan met zijn Oudejaars conference opnieuw heeft uitgezon den? Van één van hen weten we het. nl. van Mies Bouwman, die juist In dat uur op het scherm was met haar quiz „Van je faihtiie moét je 't hebben". Ze heette de mensen in de zaal har telijk welkom en reikte hun haar beste wensen voor '59 uit. Daarop zei ze, dat 2e hetzelfde graag wilde doen met de kijkers thuis, maar ze vreesde, dat haar wens hen niet .zou bereiken, omdat ze in dit uur ver-: moedeïijk het TV-geluid hadden weggedraaid. - Dat- „die goeie ouwe radio" waar over Wim Kan in zijn uur-een liedje zong op deze manier nog eens als „stoorzender" voor de TV zou func tioneren! En dan nog'dit: aansluitend aan de herhaling van de radde babbel van Wim Kan las VARA's chef-omroeper Coen Serré een aantal pers-reacties van de Vereniging j op diens optreden voor. In de lande- Uitkoopverenigingen Geen „lopende" toneelstukken voor T.V. AMSTERDAM. Op de algemene van Culturele Organisaties hl Neder- trappenhuis achter in het gebouw. land. zaterdag in Amsterdam gehou- De politie denkt, dat de vrouw de den, is met algemene stemmen be- eerste de beste baby waar zij bij sloten dat aan de toneelgezelschap kon heeft meegenomen, paar Chionchio heeft dochtertje van een jaar. Zaterdagavond ontdekten Het echt-: Pen zal worden verzocht in het ver- nog eenvolg geen stukken var» het lopende j repertoire voor de lelevïsfe te spelen, i Dit besluit werd genomen naar aanleiding var» een de vorige maand I gerezen controverse tussen de Deifl- se uitkoopvereniging „Kunst aan het Volk" en het „Rotterdams Toneel". „Kunst aan het Volk" voelde zich toen benadeeld doordat „Het Rotter dams Toneel" een televisievoorstel- iing van Moliére's „Misantroop" gaf. kort voordat dit gezelschap hetzelfde stuk voor de leden van de Delftse vereniging zou gaan spelen. De vijftig bij de VCO aangesloten Uike pers waren die in een verhou ding van 6 tegen één gunstig voor Kan. Maar hoe kon Serré bezwijken voor de verleiding om onmiddellijk na het optreden van de grote man een van de commentaren voor te lezen a la Kan. Het werd een grimas en dat bad hij zichzelf moeten besparen. Toen Toon Hermans' „telereeoi:- ding" aan bod kwam was het ether vaarwater weer vrij. Niet langer ge kweld door verscheurende gevoelens tussen radio- of televisietoestel kon den de ontelbaren met volle teugen genieten van de enorm knappe en onbezorgde kolder die Hermans over hen uitstortte. W.Jnn. WASHINGTON. De Amerikaan se minister van Arbeid, .James Mit- II""—-n V dj I JIIUKHI •jauics Wil' uilkooporgamsaties zullen er naarchel), heeft in een nieuwjaarsverkla- streven in voorkomende gevallen j ring voorspeld, dat het in het begin met de betrokken toneelgroepen in j van 1959 moeilijk zal blijven om in overleg te^ treden. De VCO^kan dan j de VS een werkkring te vinden. HAVANA. ln Havana wordt met ongeduld bet "moment afgewacht, waarop Fidel Castro, de jeugdige re bellenleider. die aan de dictatuur van Batista een einde maakte, zijn glorieuze intocht zal maken. De nieuwe president. Urrutia. heeft dc zeven leden van het kabinet be noemd cn in een rede de nog be staande dictaturen in Zuid-Amerika fel gehekeld. Ken krijgsraad van de strijdkrachten van Fidel Castro, heeft vijf officieren van Batista ter dood veroordeeld, omdat zü verant woordelijk waren voor dc luchtaan val op Santa Clara, die veel mensen levens heeft gekost. De vonnissen zijn door de kogel voltrokken. Dc nieuwe regering op Cub3, doet alle mogelijke moeite om de rust op het eiland te herstellen en de laatsi* resten van het vorige bewind weg te vagen. Castro zelf ziet er nauwkeu rig op toe. dat in iedere plaats cl'® hij bezoekt de wapens van Batista's vroegere strijdkrachten worden in geleverd, Zondag vormden zich lan ge rijer» mensen voor de winkels en restaurants van Havana, die 00 aan raden van de voorlopige regering twee uur geopend waren. Deze maatregel werd genomen omdat dc gevolgen var. de algemene staking, aie op. nieuwjaarsdag was .afgekon digd zich'op Cuba begonnen te doen gevoelen. Zondag deden zich in Ha vana geen incidenten voor. Voorlo pig bïyft Santiago de Cubaanse hoofdstad. Het programma van Urrutia om vat vele sociale hervormingen, maar geen naasting of confiscatie van bui tenlandse eigendommen. Kolonel Cantillo. de leider van de militaire junta, aan wie de gevluchte presi dent Batista de macht had overge^ dragen, is onder arrest gesteld. Hij •wordt ervan beschuldigd zich niet fehouden te hebben aan een ak- oord. volgens hetwelk het leger zich aan dc zijde der opstandelingen zou scharen. Hoewel de algemene staking door dc nieuwe regering is beëindigd en de vele jonge vrijwilligers Jn Ha vana, die voor Castro patrouiiledicn- sten hebben gedaan worden ontwa pend, omdat de „rebellen" geen con tra-revolutie vrezen, is de toestand nog niet zo rustig dat de Ameri kaanse vliegdiensten op het eiland konden worden hervat. Fidel Castro heeft de officiële titel „gedelegeerde van.de president voor de strijdkrachten gekregen". Hij heelt verklaard zich aan het gezag van de regering te onderwerpen en geen hogere rang dan die van ma joor te willen bekleden. VAL D'ISERE. Prinses Irene is zaterdag in Val cFIsere aangekomen, begeleid door majoor Bischoff van Heemskerck, van het civiele huis van koningin Juliana en haar vrien din Dora van Harinxma. Ondanks het slechte weer ging de prinses zondag met haar skicoach, Tony Marth. naar de Solaises-heJ- ting. Na verscheidene skilopen te j hebben volbracht keerde zij terug naar haar hotel, Perce Nelge. Na dé i maaltijd speelde zij met Dora ping- k pcmg en oefende met een hoela-hoep. WASHINGTON. De bemannin gen van Amerikaanse vliegtuigen krijgen instructies, die hun bevoegd heid geven alle- verdedigingsmaat regelen te nemen die zij nodig, en geschikt achten indien Russische toe stellen hun vrijheid van beweging boven internationale wateren blijven belemmeren. Dit is in een Ameri kaanse nota aan de Russen mee gedeeld. Amerika spreekt formeel de be schuldiging tegen, dat een Ameri kaans vliegtuig, dat op 7 november boven de Oostzee door Russische toe stellen werd aangevallen, tevoren het vuur op de Russische toestellen geopend zou hebben. De nota is een antwoord op de Russische nota van 15 november, waarin de aangehaalde beschuldi ging was vervat. indien nodig haar bemiddeling ver lenen. In november '58 waren er 3.833.000 t werklozen in de VS. (Van onze redacteur voor radio en TV) „Ik neem m'n ontslag," beet Joop Doderer door de deuropening de ar tiesten van „Hommeles" en regisseur Erik dc Vries toe. Even moest ieder een lachen. Onverstoorbaarging daarna de repetitie voor de ,,Hom- meles" van vanavond door. Tegen de gasten van vanavond, Mien Puymaer van Twist en Ko Ar nold» zegt Erik de Vries: „Nou is dit de bovengang en daar is de deur van dc kamer van mevrouw." Hij wijst op rijen stoelen die de plattegrond van het pension markeren in het re- petitiezaaltje in het Amsterdamse Mi- nervapaviljoen. Met hun tekst in de hand stappen beiden door de denkbeeldige deur en lopen al pratende naar de drie stoe len die een sofa moeten voorstellen. „Wel een beetje krap die kamer, hè." merken ze op. Maar De Vries wuift hun. bezwaren weg.„In wer kelijkheid is die kamer groter, maar zo gaat het nu wel even. En dan moet Mieke Verstraete binnenkomen. Die leunt tegen een pilaar 'die daar moet staan én zegt Mevrouw Duymaer van Twist; „Mag ik bij de opname zwart dra gen?,"- De Vrlés: „Zwart is zo erg zwart. Neemt u. liever donkerblauw." „Mag een bloes met een rok?" „Uitstékend." Als dit.'detail is afgedaan, verschikt De Vries nog Iets aan de manier van zitten van de'.bejaarde gasten van „Hommeles", .neemt afstand, is dé TV-camera en zegt: „In. deze scene neem ik U ln de rug." Hij overziet de kamer, heeft de deur in het-.be.eld- vlak en stelt zich voor hoe daar straks de pensionhoudster door zal 1 binnen komen. De scriptgirl schrijft scènes worden gedaan, besproken' opnieuw en opnieuw gedaan.. Tijdnood De tekst van het slotliedje niet voor niets heet deze dertiende afle vering „Beeldromance" roept weer eigen moeilijkheden op. „Hoe krijgen we de drie camera's op tijd op de verschillende 'plaatsen?" Cor Lemaire heeft één suggestie Hij speelt een wat uitgesponnen in troductie op de piano voor, omr te laten horen datje zó voldoende tljd- speling krijgt.Donald Jones heeft een andere oplossing, "Wim lbo weer een andere, en 'Kees Brusse en Mieke Verstraete-en-Maya Boumaook. Erik de. Vries wikt 'en weegt. Al dagenlang waren -ze bezig sa men uit de-moeilijkheden en binnen de mogelijkheden te komeii En voor het de zaterdag was waarop de tele- recording werd gemaakt(dat wa« eergisteren), is.het zo nog -dagenlang doorgegaan.. „Helaas telerecording," zucht Wün lbo, „we zouden zo graag-anders wil- lèn, maar met dat gebrek., aan;'stu dio ruimte kan het nueenmaal-niét" En die Joop Doderer met zijn kreri over ontslag? Dat wasgewoon- 'eén grapje' van de jongens-onder-elkaar Op dezelfde middag waarop Homme les in de ene zaal vart. Minerv* rëpe- teerde, maakto elders -in deze tempel van de godin van-dé .wijsheid AVRO's Karei Prior'-zijnwékeSS aflevering van „Koek en ei'ViDit ter verklaring vande aanwezigheid van Joop Doderer., Op „HeLzapóppi'n" ma- nier liet deze de tekst van' hét ene programma in het andere Overlopen. j Hét vraaggesprek met de. zeventig- jarige Albert van Dalsum dat dc KRO gisteravond uitzond was niet in de studio opgenomen en cr was ook geen radioverslaggever aan te pas gekomen. Paul Steenbergen was de jarige acteur in zijn kleedkamer van <le Haagse schouwburg gaan op zoeken voor een ongedwongen bab- bei, waarin hoe kan het anders een heel brok geschiedenis van het Nederlandse toneel werd opgehaald. Van Dalsum (..Dal", zei Steenber gen) had duidelijk minder last van de microfoon dan zijn ondervrager. Met zijn mooie diepe en een beetje plechtige toneelspelersstem zei Van Dalsum, die binnenkort, zijn vijftig jarig acteursjubilëum viert, dat hij er voorlopig niet aan denkt afscheid te nemen van het toneel. Regisseur Ertk de Vries samen met Wim Iho tussen de stoelen die tijdens de repetitie de plattegrond van „Pen sion Hommeles" markeren. SOPHIA EN CARLO ...peen voet meer in Italië? ROME. Het is. niet gemaakt. Op bigamie moeten beslissen of het uitgesloten dat de be- staat in Italië een straf echtpaar voor de rech- van een tot vijfjaar- ter moet verschijnen. Sophia en Carlo zijn ïn 1957 in Mexico ge trouwd. Ponti was, eveneens in Mexico van kende Italiaanse jilm- ster Sophia Loren en haar man. Carlo Ponti binnenkort geen voet meer op Italiaanse bo dem kunnen zeiten zon- zijn vroegere vrouw ge- der in moeilijkheden te komen. De Romeinse openba re aanklager stelt na melijk een onderzoek in naar de vraag of Carlo Ponti zich volgens de Italiaanse wetten aan bigamie heeft schuldig scheiden. De Italiaanse justitie erkent echter de ontbinding van het hu welijk niet en heeft de Mexicaanse autoriteiten om toezending der pa pieren gevraagd. Weliswaar zijn Sophia en Carlo in Hollywood maar een uitspraak in hun nadeel zou hun dwingen daar in semi- ballingschap te blijven wonen. Het is bekend i dat Sophia sterk aan 1 haar geboorteland ge- hecht is on het een j grote schok voor haar zou zijn als zij haar Zodra zij binnen zijn, ïamiiieieaen niet meer zal een Romeins hof zou kunnen bezoeken. IK ZAL MOETEN GAAS SPOORZOEKEN, DE IS NOG GEEN HAAR MINDER, CAROL LAAT M'N HIER STAAN £N OOP NAAR HET IK ONTDEKTE HAAR N KILOMETER HIER VAN DAAN. ZE HAD UW ADRES BU ZICH, TTT> DAAROM "yTBRÉNG IK HAAR MAAR HIER IK BEN WEGGELOPEN tt) WAS afgcwuweluk AFSCHUWELIJK IK WAS 20 SANG O CAROL HOTEL WORDT GEBELD, CHARLES. WE KAN DAT NU E.N WAAR 15 Dt 6ÉW1A3KCRDC RUITER.? het iwjrwe rex. hij mag NiEï mt. DAGjUffROUW WALKER li DUCKy KI A AR OM MEE TE tH DE KOlONELi NOO, IK BEN BENIEUWD DAAR 15 MORTON' AlLEJOiNGEm HEBBEN OTRAE LAATZiÊff ton! ne laatste minuten brêken aan,maar. W7 ZELFS DE r^EEGT GEHAASTE TOESCHOUWER B-lYFT ZITTEN OM "NIETS A/AM STRYD&V KVK NOU TE MISSEN MAAR MCK MiSTRA "oe veREOiRtmet. yke *20RGT /YET 'N FANTASTISCHE OMHAAL VOOR. HET DAVEREND SLOTACCOOKd //S-9o KAN OP TREKKEN. TOCH ZIET ROOD WIT NOG KANO EEN TWEEDE TE6ENPUNT7TESCOREN' 6-JZ/ gepleegd en Luc Lutz mag het-als FBI-inspecteur Griffith allemaal uit zoeken. Met allé waardering voor de metalige „poiitiestem" van Jan van! Ees is het een aangename afwbse- ling nu eens inspecteur Lutz bezig te i horen. Hij maakt er een aardige, on- I Op hetzelfde ogenbutc dat de AVRO nudroWMmke polW«n»n van. j gisteravondhaar zevendelige hoor- j B. v. R. spel „Zijn zéven vrouwen" beëindig- i de, begon de KRO aan.een .detective- luisterspel in. zeven -delen: („Waar is j mr, Milburiy". Voor Bob Geraerds veranderde-, er "niet, veel: voor half .1 tien k.oiimen hem voor de AVRO j horenals commissaris Honoré en na dat tijdstip voor de andere zender als commissaris Bryars. In het nieuwe luisterspel zijn al heel wat moorden tAdvertentie LM.) Er hoeft maar iets rerheerti te rallen en de nmrbrand laait op. Brandend maagzuur oprispend soms tot boog ln de' keel, kunt u met hen- nies blussen 1 in tl1d van een „mum". Een ware uitkomst, zo'n paar Renniesdio-wedstrijd is bepaald op dinsdag bij de nand. Een-voor-een hygiënisch verpakt en tn Ce nemen, zonder dat er een haan naar kraait. Gewoon maar laten meltep op tie tong. En nog sma kelijk bovendien. OJP Programma va«. HEETTE dé vorige radio-actie van de AVBO „Wie opent de kluis", j deze keer zal het zyn „Alles op één j kaart". De begunstigden voor deze actie zijn het Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden en Gezond hèidskoiomes, de -Sectie Jeugdzorg van de Nederl. Jeugd Ge meenschap en de Stichting Vakantie verblijven voor l.o.-jeugd. De eerste uitzending van deze ra- LONDEN, De vier jaar oude koe „Fogy" van een boerderij bij Wokingham in het Engelse graaf schap Berkshire heeft een vierling gekregen, hetgeen volgens veefok kers een zeldzaamheid zou zijn. 27 januari onder het motto „Een ge zonde jeugd is alles waard, daar om alles op één kaart". Muzikale medewerking zal worden verleend door het orkest van Gerard van Kre velen. Morgenavond tussen vijf voor acht en acht uur zullen voor de AVRO- microfoon nadere bijzonderheden worden verteld door ir. B. C. M. Boot. Radio ERNSTTGE MTJZIEK fi.50—7.30 AVRO. Koorwerken van Henry PurcelJ gezongen door het Nederl, Kamerkoor oJ.v,. Folbt de Nobel. 10.15—Ï0.45 NCRV. Catiserie door Jaap Geraedts over en geïllustreerd mei werken van Felix Mendelssohn Bar- toldy. 11.15—U-49 NCRV.Muziek van Mo zart til liet ballet „Lex petit* riena". 11.30—12.00 AVRO. Pianorecital door György Sebók. Werken vat» Mozart en KodSJy. LICHTE MüzrEK 8.00—8.30 NCRV. lichte plaatjes. GESPROKEN WOORD. 0.5O1.00 NCRV. Causcrla over Open baar Kunstbezit. "1.307,45 AVRO. Henk Stam In de reeks over xnur.ièk begrip over hel slagwerk. iO.Oft—10.15 NCRV. Commentaar van pror. dr. Diepenhorst op parlemen taire gebeurtenissen. HOORSPELEN 8.309.40 NCRV, „Een pelgrimstocht naar Beethoven". 0.4610,50 AVRO. Als „hoofdfilm" tn „De Radioscoop", die van 8.05—11.00 Wordt uitgezonden het Nederl. hoor spel door Joop Smit „Mevrouw X". DIVERSEN 6.3b—7.00 NCRV. Stemmen van over zee, een contactrubriek met emigran ten in Canada. T elevisie Om 8.00 Journaal en weeroverzicht Hierna de VARA. Om 8.20 „Mensen, dingen nu. om 8.30 Pension Homme les cn daarna (9.30) een reportage van fragmenten uit het cabaret waar mee Wim Sonnevcld morgen de pre mière brengt. 25 ,Wat moet hiermee gebeuren?" Avery wees op het negatief en de afdrukken. „Dat moet je zelf weten. Als ze van mij waren, zou ik ze verbran- leer bekleed en den." Avery. bekeek de "vergroting, kleed voelde aan „Jezus," zei hij, „wat kan een mens toch idioot doen." Hij baalde een de Federal Straat. Murdock liet zich aandienen en werd in een grote ka mer gelaten, waarvan twee muren in beslag genomen werden door enorme boekenkasten. Hier waren dé stoelen en de divan met rood zijn sigaar nog steeds niet opgesto- 1- w„i,i,j - jiet gespijkerde ken. „Ik wil je alleen duidelijk ma- als een mollig, ken, dat deze foto's je op het ogen- oed onderhouden grasveld. Het blik meer last zullen bezorgen dan lad_ yan 't schrijfbureau was leeg mij.'" je film en de afdrukken eruit te ba len. Hij bleef er een ogenblik zwij gend naar zitten kijken. Toen trok hij de bovenste la aan z'n rechter hand open. Murdock wachtte, zijn .hoekig ge zicht was strak en zijn donkera ogen waren attent, H(j prepareerde zich mentaal op dezelfde behande ling als bij Avery, alleen wettelijk beter verantwoord, maar inplaati daarvan pakte Deegan een dure. si gaar en. beet er de punt af. „Ga zitten, Murdock," zei hij, „trek een stoel bij." Toen leunde'hij achterover en vroeg: „Waar zijn die foto's voor bedoeld?" Een cadeautje van mij aan u." „Hoe kom je eraan?" „Is dat belangrijk?" „Nu je *t zegt: nee." Deegan had gouden aansteker uit zijn zak leg- en Frank Deegan zater achter in Tcnzii zei Murdock effen „lui- Hr, olloo Kil „1 to con ornJü „„„totn-vi i»ACHiCy, iel .VAUrQOCK eH.«U, I.1U» een stoel met een hoge rugleuning. tenant Bacon" gaaï denken, 'dat Frank Deegan was m het verle- stacy wel ee„sa „ermoord zou kun- de alles bij elkaar in een grote as bak en hield er het vlammetje bij. „Bedankt,"zei hij. „Ook al bete kent 't .niets meer voor me." Murdóck stond op. Toen hij z'n nen hebben om zeker te zijn van z'n stilzwijgen." „Dat is een mogelijkheid. Maar Laten ér niettemin op houden dat 't een mogelijkheid is." ,Heb je enig vermoeden .."van de den een. goed strafpleiter geweest. Hij. stond aan 't hoofd van een, fir- ma die nog steeds praktijk uitoefen- hoed, pakte, schoot hem. iets-te bin- de, maar Deegan zelf was de laat- - --- nen.„Heeft;, Stacy- de laatste paar ste jaren meer geïnteresseerdin po- vcr gezocht, dagen nog contact met jé opgeno- litiek, dan ln het recht. Hij was een „Heel ver," zei Murdock. men?" grote vent over de hele linie te vet „Nee.--.Hij wist wel beter." Avery en stem was hées en hartelijk. doofde de smeulende as. „Ik kan 't Hij had 'drie.onderkinnen en zijn je wel vertellen," zei hij.„Ik zal dikke .wangen .waren, evenals zijn aard van dat ongeluk? doodvallen als ik weet hoe en wan- neus, blauw geaderd. „Mee," zei Murdock „ik wéét wat neer. Stacy die foto genomen heeft, „Ik heb over .vijf minuten een be- er .gebeurd is. Vorig jaar bent u maar 't was in ieder geval uitgere-- spreking, Murdock," zei hij. „"Wat is tegen de auto van een zekere De- kend in de tijd, .dat m'n vrouw en er van je dienst?" Marco op ge botst.,, of hij tegen u, ik in scheiding waren en de alimen- Murdock baalde de enveloppe te- om u moverende redenen bent u iatie vastgesteld moest worden. Sta- voorschijn maarindachtig zijn er- niet gestopt maar later heeft u hem cy kwam op de proppen én ik heb .vanhgen .bij Avery liet hij nog niets driehonderd contant gestuurd voor hem (tenslotte vijfhonderd dollar zien.. de schade. Ralph Stacy kwam mooi betaald. Als m'n .vrouw die foto op „Kende u Ralph Stacy?" op tijd langs en heeft drie foto's dat moment in'haat handen had ge- „Ik heb van hem gehoord." gemaakt U moet de blitzlampen, ge kregen, (zou ze me namelijk voor „U weetwat er gisteren gebéurd zien hebben.. Verder heeft hij de tien keer zoveel aangesproken heb- W?" - plaatjes niet naar de Koerier ge- benl» Nu interesseert dat hele plaatje „Zeker. Ik lees de Koerierbracht, maar is bij u gekomen." van die blonde juffrouw me al lang «Is hij de laatste tijd nog hier ge- niet meer en dat wist Stacy ook weest?". wel. Ik had jé uit moeten laten spre- „Hier? Nee. ken. .Eigenlijk had ik. zelfs zonder „Met anderewoorden," zei Mur- dat moeten weten, dat .je dit soort dock m 't wilde weg, „hij heeft u dingen niet uit zou halen. Wil je maar één keer laten-betalen." - iets drinken?" „Betalen?" vroeg Deegan. Zijn de moeite wil nemen het uit te zoe- Murdock izei, dat hij nog wel'eens stem was scherp. „Waarvoor?" .ken," zei hij, „hoeft alleen maar een borrel kwam halen op een an- „Voor dat ongeluk van vorig jaar." goed naar die foto's te kijken." dere keer en Avery brachthem Deegan schudde zijn hoofd, „Ik Deegan trommelde met z'n vin- naar de deur. „Ik zal orders geven,", kan je niét helemaal volgen, Mur- gers op het bureau, „Tk had geen zei hij, „dat alles voor 't huis is als doek." zei hij. „Geef me een kans keus. die avond," zei hij peinzend, jé weer. komt. Breng een vriend weer mèè te doen." ..Ik reed niet snel, maar die stom- mee Murdock- legde de enveloppe op meling schoot uit een dwarsstraat, het bureau en Deegans's dikke vin- Trank Deegan had kantoor in gers hadden even nodig om het stuk- (wordt yarvpï^d) „Wel verdomme," zei Deegan met respect in z'n stem. „Dat is honderd procent juist. - Heeft Stacy dat ver teld? Hoe weet. je.." Maar Murdock had geen zin om over Stacy te pralen. „Iedereen die

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1