VOLK EN PARLEMENT M MIKOJAN IN DE V S day QPGmm „Alles op één kaart i Radio van „Loenik zendt niet meer Uw Kunstgebit mommmmm CAROL Jnte/triCt VOOR GOED DOEL EN GROTE PRIJZEN .Rimram belooft wat Matty,.Beters was even in Holland Vau.Hvoi.id ..Hommeles" "smaakte weer naar meer Bang-Jensen, gaat niet in beroep Echt smullen! Russen beloven publicatie Japan derde in TV door David Wright ooi FRANK GODWI van gegevens Vermiste skiërs teruggevonden Rheumatïek j door GEORGE HARMON C0XE EE!N van. onze bezwaren .legen het huidige kiesstelsel is het domineren van lijsten .«ver namen,, van partijen over personen. Natuurlijk, één naam moeten de kiezers wel kennen, "dié van de lijsttrekker- Maar dat is dan ook voldoende. De wetgever heelt, overigens onlangs, ter voorkoming van het laatste misverstand, de partijen nog het recht gegeven, op herstem biljet- bij de lijsten hun officiële benamingen af te drukken. Eigenlijk is het motto hij dit alles, de kiezers het op-liet stembiljet zo gemakkelijk mogelijk en verder zo duister mogelijk té maken. Voor zover dit laatste geacht wordt, de beschuldiging van boze opzet in te houden, willen wij wel verklaren deze niet aanwezig .te achten. Nederland heeft nu eenmaal liet-stelsel van evenredige ver te ge tt woord i ging. en het is begrijpelijk dat de partijen pogen, daar in de praktijk op de voor hen gunstigste wijze mee om te springen. Eén lijsttrekker voor het hele land en één man. wiens bekwaamheden meer dan gewoon worden aange prezen, dat is ook met het oog op.de moderne propagandamiddelen eenvoudiger dan de lof te moeten zingen van een veetheid van mensen. Wij hebben dit altijd font gevonden en blijven het fout vinden. Niet alleen, dat op deze wijze een al te duidelijk onderscheid ontstaat tussen hoofdfiguren en bijfiguren, het wekt ook de verwijdering van parlement en kiezers sterk in de hand. Hst stemmen van een soort symbolische figuur is iets heel anders dan het stemmen van iemand, die men persoonlijk kent en met wie men zo nodig eens kan praten. Want hoezeer de politiek een zaak van beginselen heet te zijn (en het natuurlijk ook wel is) de politicus hoort bovenal een vertrouwensman ie zijn, op wie verhaal is. NAAR nu wordt gemeld, zal dc P.vd.A., in tegenstelling tot de andere partijen, niet één doch zes lijsttrekkers hebben. Wij ach ten dit verheugend. al. gebiedt de eerlijkheid om te zeggen, dat velen in deze groepering het (waarschijnlijk niet ten onrechte) als een noodmaatregel zullen beschouwen, nu deheer Drees niet meer beschikbaar is. Propagandistisch is één populaire man voordeliger dan een zestal lieden op ieder van wie wel wat valt aan te merken. Het is eigenaardig, dat in onze tijd tal van mensen meewerken aan verschijnselen, waar zij zelf voortdurend tegen waarschuwen. Wij hebben enige tijd geleden eens uiteengezet, dat de Nederlandse burgemeesters, die rSBp luid en ro veelvuldig verontruste woorden spreken over de uitholling ;van de gemeentelijke autonomie, door hun staatsrechtelijke positie geacht 'mogen worden, aan de2e xveinig gunstige ontwikkeling een grote bijdrage te leveren, Niet anders is het gesteld niet de politici, die van onbehagen vervuld de aandacht vestigen op de verwijdering tussen volk en parlement en zelf ■door hun vasthouden aan de evenredige vertegenwoordiging aan de ver zwakking van het zo nodige contact in hoge mate meewerken. Want het stelsel-van lijsttrekkers en meelopers (dra het zo maar uit te drukken! bevordert niet alleen het weinig inspirerend specialistendom, maar ook het gevoel van veel'volksvertegenwoordigers, in de lucht te hangen, en van veel kiezers, niet voor voJ te worden aangezien. fAdvertentie IM.) hec vertrouwde merk maand Ufttponi (Van onze redacteur vóór radio en TV) «Een gezonde jeugd is alles waard, daarom alles op één kaart". Dat 20I een kinderkoor dinsdagavond 2? januari om vijf over zeven zin gen. Bij de zang van dit koortje suilen e«ch de over elkaar tuimelende klanken van het kaper van het orkest van Gerard van Krevelen voegen toi een apotheose van muziek. En dat zal het begin zijn van de nieuice radioluister-wedstrijd van de AVRO, waarover we gisteren al iets hebben verklapt. Op vijftien opeenvolgende dinsdagavonden tot in de mei-maahd toe. zullen teams in de_ studio elkaar i» hersengymnastiek bekampen, zullen de luisteraars thuis een door de minister van justitie getolereerd gokje op de uitslag mogen wagen en zullen naar wij hopen en vertrou wen de kinderen, die hulp op de weg naar volwassenheid nodig heb ben, de vruchten plukken van al deze activiteit. Wie als luisteraar aan het spel wilj van- der Schalie, geassisteerd door meedoen, zal namelijk tussen twee j gastvrouw*-NeT'van Beursen, kwartjes en èen gulden aan extra; Nieuws en instructies voor wie DIT is Matty Peters, een van de Peters Sis ters. Een panr weken geleden was zij samen met haar zu3ters Virginia en Ann in de Avro-studio om de opnamen te maken die we vanavond zullen kunnen horen ju het programma ..Vocalisten para de" (8.05—8,55). Zij behoren tot - die betrekkelijk cleine Amerikaan se kunstenaarsko lonie. die hun tweede vaderland in Europa hebben gevonden. Virgi- Radio I™2ÏÏi aan,h"fl?keJiiJ„. rommelige SSTSSuit- in Ta- omgeving hebben, Wrni Sonne-- veld en zijn medewerkers gister avond de Nederlandse TV-kijkers iets laten zien. van bun nieuwe cabaretprogramma „Rimram". De generale, in, costuum was het nog •SS i5aïï~Wel ?afen er hier ®n l «est re vweu oy .vi«B«ua. uiuxSf daar hoedjes., pruiken en neuzen die die kinderen heeft.-ieek haar niets rijs, Ann in Ge neve en Matty en haar man in Ko penhagen. Het zijn afstanden die zij minder tellen dan .wij, Europeanen, want dat zij met Kerstmis allemaal KUNSTIGE MUZIEK 8.35-9.25 KKO. Hot Limb. Symi. Ofk. ol.v. Andre Rieu. Uitvoering o m. van He Vuurvogel van Strawinsk.v. 9.55-1 ojo KKO, Septet van Saint Sav'ns voor piano, strijkkwintet en tfom- P«. IH.40-U.00 AVKo. Concert de «rgcis waarop eens Haydn en Sclinberl speel, dm. Ol'liK.V 9.55-9.45 AVKO, Zwerftochten «Inor «prnlAnd. LICHTE .11 UZI PK 6.30-6.40 KKO. liet koor van de rk Jellg(leentraio Uit VHjjht. «JS5-7.S5 AVKO. Ilct dansorkest van Ted Ufa til, 7.35-8.30 Kit O. Lichte grammofoon plaatjes. 8,05-8.55 AVRO. Optreden o,a. van de Peters Sisters, Henri Salvador, Eve -,' BosweR e.a.' Jl.15-lz.00 KRO. Nieuwe lichte plaatjes gespeeld eit besproken door Mamis AVllIemxen. GESPROKEN WOORD 6.20-6.39. uitzending van dc KVp (ov*r Uilv. ll KRO). 6.30-7.00 RVU. Vrot. Beek over de oor. sprong en geschiedenis van onze feest, dagen (over llïlv. 1 AVRO). 9.35-9.53 KRO,- Prof. Dols over dc - - i>o.v. ril/1. LT015 over fin naar Parijs getrokken zijn om daar toepassing van radlo-actlcvc slralinc t feest te vieren bij Virginia, thuis, i in landbouw en voedselvoorzipniin. iets suggereerden van wat'het gaat worden.- postzegels moeten plakken op de briefkaart waarin hij de AVRO zijn prognose iaat weten. Het totaal van die extra op de briefkaarten geplakte zegels komt ten goede aan: 1. het Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden ert Va kantiekolonies. 2. de Sectie Jeugdzorg van de Ne derlandse Jeugd Gemeenschap, 3. de Stichting Vakantieverblijven Lagere School Jeugd. (En om een indruk te geven van de bedragen waarom het hierbij kan gaan: de vorige actie ..Wie opent de kluis" heeft de begun stigde organisaties een netto be drag van 1,380.000 opgeleverd) „De primaire taak van de AVRO als omroeporganisatie is. aldus de heer T van Gelder, die deze actie leidt, om de luisteraar een aantrekkelijk j programma te bieden.. „Wat dit be treft zal deze aan zijn trekken ko- men door een uur vol muziek, her-' aan dit radiospel wil meedoen wor den uitgezonden vanavond." 13 en 20 januari tussen vijf voor acht en acht uur. Wie meer wil weten omtrent de begunstigde organisaties luistere naar het klankbeeld dat Wim Ruth van hun werk maakte en dat de AVRO op maandag 39 januari uit zendt tussen tien voor half elf en elf uur. HOE is deze „Hommeles" teravond u bevallen? Bt IKOJAN is in de V.S. maar helemaal duidelijk wat hij er doet Wll u Völl is Wt nog niet. Hij is een merkwaardige iigunr, een onde f f™j»»™g|jk jjg pï," ™ni? - -ktvi, i.t.1 Uil jijj gtCTccii q revolutionair met een grote reputatie als economisch organisator, j tegen het eind van de uitzending Dat hij zonder schade uit het tijdvak van Stalin naar dat van Chroesjtsjew kór» overstappen, vindt zijn verklaring in hetfeit, dat. zijn bekwaamheid en eerzucht altyd meer zakelijk dan politiek gericht zijn geweest. Hij heeft Stalin niet naar de kroon gestoken en doet het Chroesj- an gis- j teravond u bevallen? Beter dan de. vorige over Herman .Hanekerk? Ja, dat dachten we ai. "t Was weer zo'n vreemd „verhaal, zoals we graag van „Hommeles" zien; oen legkaart van grapjes, die aanvankelijk weinig samenhang tonen, maar die-zo tegen'het-eind van het uur blijken allés met elkaar «Jgf 't h« y«l Ot. heeft I tve-nJen te hebben.' Goed wil zeggen dat hij in aan merking komt voor één van de vele prijzen die door het Nederlandse be- tsjew niet. De industriële ontwikkeling; ziedaar waarvoor hij zich interes- drijfsleven ter beschikkingzijn ge; seert. Van de grote plannen nm Amerika voorbij te streven, is Mikojan de ziel. Hij was ook in dc Heiliger jaten reeds in de V.S. Van dat bezoek dateert de opbouw van de Russische' conserven»ndustrie. En liet is meer daa een symbool, dat zijn huidige bezoek samenvalt mer het lanceren van de nieuwe Russische raket, die nu zonwaart? koerst- Misschien was dit laatste niet de bedoeling< maar de snelheid van de Russische raket is in elk géval gróter dan van welke Amerikaanse tot nu toe ook. Wanneer op het ogenblik een der Russische topfiguren in Amerika vertoeft, dan >s het haast ondenkbaar, dat in de gesprekken die hij voert het 'thema Berlijn niet aan dc orde zou komen. Aten mag over het ulti matum van Chroesjtsjew ook weer niet te licht denken. Het belast de AVestelijke zowel als de Russische politiek de komende maanden zwaar, wanneer geen uitweg wordt gevonden. Zo oppervlakkig zou men zeggen, dat een gesprek over Berlijn moet worden gevoerd door een man, die deskundiger is in dit soort dingen dan dc organisator Mikojan. Doch wie wat;verder nadenkt, komt zonder al te veel moeite tot een andere con clusie. Het kan zijn voordeel hebben, dat iemand met het gezag en de reputatie van Mikojan praat over problemen, waarin hij kan gelden als betrekkelijke buitenstaander. Hij kan uiteenzetten, dat Chroesjtsjew vol strekt eerlijke bedoelingen heeft; en hij kan tegelijk iets'meedelen over Rusland'? economische ontwikkeling en technische slagvaardigheid. Want dat is zijn terrein; VOverigens is Mikojan natuurlijk volstrekt geen politieke analfabeet. In zijn. hoge functie (vermoedelijk word? hij in macht slechts overtroffen j dooi" Chroesjtsjew) heeft hij dagelijks" met de politiek te maken. De Ame rikanen kunnen .hem niets wijsmaken. Veeleer zal Het zijn taak zijn de Amerikanen iets'wijs te maken- Nu de ,Joenik" door de ruimte snelt, moeteo. de Amerikanen toch wel wat geïmponeerd zijn. Mikojan kan daar gébruik van diakens/Wat. verwacht Chroesjtsjew van hem? Wij weten het niét maar op een sóórt capitulatie kan hij moeilijk hopen. Dan blijft; er «1 échts óvereen''oplossing, die zakelijk (en propagandistisch) redt wat politiek niet te rédden valt: èen soort makelaarsakkoord. Laat ons eens afwachten. stejd terwijl hij bij fout toch; altijd nog bet aangename gevoel zaj heb ben 'n' goed" doel te hébben gesteund. Evenals .."Wie opent Mien Duymaer van Twist was een t overtuigend echte pianolerares en j Ko Arnold»,.een vriendelijk wazige vriend van bet oude Griekenland met al zijn beelden, waaronder naakte'.! Beelden, waarmee Erik de.-Vries bijzonders. Voor de oorlog al hebben de pe ters-sisters ;5n Europa 'gezongen, na dat zij via -Duke Ellingtons Cotton- club in New York hun eigen plaats kregen iii" het 'milieu van de Ameri kaanse show-business. Bij het uit breken van de oorlog - konden zij op het nippertje dé Oude Wereld verlaten en. al in 1947 waren ze voorgoed terug. Toen om in Pa rijs met Mistinguet en Henri Salva- i dor op te tredeti. Waarom de zusters de voorkeur geven aan Europa? Omdat tfe ma nier van leven, de houding van de Europeaan ten opzichte van de ne- l ger. deze meer dan in de V.S. een gevoel "ah eigenwaarde geeft. Hoe diei dat gevoel wel zit, blijkt misschien ook hieruit dat voor Mat. ty de neger-dichter Langston Hug hes de grootste is die zij 'kent en dat zij Paul Robeson niet alleen zeer be wondert om zijn zang maar ook om zijn boek „Here I stand''. Van alle zangeressen van, haar ras gaat haar grootste bewondering uit naar de gospelzangeres Mahalia Jackson, „Untouchable" zegt ze. tn landbouw en voedselvoorzieninc. 19.15-10.40 AVRO. Causerie van dra Maya Hoogveld met muzikale Illu stratie. over Corsica, v - Televisie Van 7.30-8.00 our Internationaal agra risch nieuws. Hierna het journaal met weeroverzicht. Om 8.20 een documen taire «lm over Met reddingswerk van ue lucht uit in dc bergen, „Gletsjer- piloot". Hierna (8.50) als hoofdfilm de vrolijke en spannende Duitse filra „Eroiel en zijn detectives" naar het bock van Erich Kastner. NEW YORJC. De Deen Povl Bang-Jensen, de gewézen employé van het V?N.-secretariaat, die we gens insubordinatie is ontslagen, heeft verklaard dat" hij, zolang er geen nieuwe dingen aan het licht komen, niet in beroep tegen zijn ontslag zal gaan. Hij kijkt uit naar een betrekking in Amerika of De nemarken. Bang-Jensen is jurist. wordt „Alles op één kaart'' voor de microfoon gepresenteerd door Flip kluis" i mooie spelletjes speelde. (Advertentie I.M.1 Misschien is het, na deze „Hom meles", het moment om nog even op de vorige, die met Herman Ha nekerk, terug te komen. rVeel men sen hebben de indruk gehad, zo vertelde Wim lbo ons. dat Annie Schmidt daarin allerlei opgekropte gevoelens tegen de domiré-radio- spreker kwijt moest. Maar ze wilde alleen maai' zeggen „mens doe ge woon". Misschien is de „boodschap"' toen meer hoeft, wat te zwaar uitgevallen vóór een licht programma, maar deze nieuwe „Hommeles"' heeft hen die, wan hoopten. dan toch weer kunnen ge rust stellen, en nieuwsgierig ge maakt naar de volgende aflevering, W,Jnn. Wim Sbruievcld als voetballer In zü» nieuwe programma „RimTam", '-waar van bij vandaag de première geeft In .- Amsterdam, Het leek .óns het-Juiste milieu". Enerzijds wérd de 'nieuwsgierigheid geprikkeld naar wat ons te wachten staat van de vakman, die Sonneveld is. maar anderzijds gaf hij niet zo veel van de pret weg dat wie an dere jaren, de gang naar het theater ondernam, dit jaar vindt dat hij niet 55 T N 1952 heeft dé televisie zijn en- tree gemaakt in Japan. Er waren toen 866 ontvangstapparaten. Dit aantal is in mei van dit jaar het miljoen gepasseerd. Het land kent zowel commerciële als ui et-commer ciële zenders, die samen een bereik hebben van ongeveer de helft van dit eilandenrijk. De stormachtige ontwikkeling van de TV in Japan, volgens sommigen toe te schrijven aan de zeer geliefde uitzendingen van worstelwedstrijden, plaatst het laod als TV-natie op de derde plaats van de wereldranglijst, na de VS en Engeland. (Advertentie LM.) zit de gehele dag stevig op zijn plaats! Thans is het niet meer nodig, dat Uw kunstgebit bij het spreken, eten, lachen of niezen losschiet of versdnjifL Een weinig DENTOFIX-poeder op de gebjts- plaat, en deze ongemakken bestaan voor U niet meer: DENTOFfX geeft U een ongekend gevoel van zekerheid en welbehagep. Aangenaam en hygië nisch ïh het gebruik. Tevreden he iit ge garandeerd. Verkrijgbaar m discrete, neutrale plastic flacons, prijs f- 2.35, bij apotheken cn drogisterijen. IK MOET PAUL OPBELLEft HL) TAL WEL DOODSANGSTEN UITSTAAN. DAT HELE Ê.TUK NAAR HIER EN DAN SN OE MUST ZUIVER GELUK DAT ZE "ZO DICWT IN D£ 8UUOT KWAM ZÊ WAS HELEMAAL OVERSTUUR TOEN IK HAAR VOND MENEER jfiSSfc-N&s# IK BEN ZO BL'J DAT )K MIER BEN. SK SA NOOIT MEER TERUG NAAR TANTE EDITH» NORA.NOOrr MEÖ? >v IK ZAL HAAR DIRECT EVEN DNDEf? .IK BEN ART5.GELUKK1G DAT 0 P.AAfl VONO! ALS ZE DE HELË NACHT BUITEN WAO MOETEN BLOVEN - LIG JE LEKKER? \K WED 0AT-JE honger HEBT,DAAR ZULLEN WE GAUW WAT OP VERZINNEN (^BeèlNrtÉK ÉR 15 HfLLMflAL RüfTdR.'. JfWtl.Zt 01 OMROEPER ze&T: motot! itimi IKWÊt? dat «ij NIET KOMT.' MflKLN Htt WAAR WACHTEN BOfcOÊOEJ DMtÏ! EN HLREN, DE.KOMST VAN DE 6EMA5KERDÊ RUITER 15 tNJöiZWfó'VERTRAAGD. HfTOPOfSThOUO ZALÓICCHT5 ALLEE/V WW? OPANfW' OOK SNYOSZS, D£ SPORTIEVE ROOD-IOJT Z. KEEPER LAAT ZICH NIET KONNEN MANAGER D£ W/TT EN TRAINER LAWDON 2VN DE EERSTEN OM DE VICTORIEUZE V[e70RtAN£N GELUK IE WENSEN ^Tgeweld/g JC'M3£N$JPI£ \ft U/TS?£K£ND TWEE PUNTJES Ji\ GESPEELD ZYN BINNEN RGAAT EEW E NO RAI. GEJUICH OP. ALS DE SCHEIDSROJHTER, VOOR DE LAATSTE/WLFUJlT KANZAKK/£S)f/0//( WIE NAD r S DAT OOIT J£HeöTtfctUeL "Y TJA KEREL. N BENAUWD MIDDAGJE) JE ZULT DtEER BEZORGD, KIKKER f PLAKnc MAAR IK GEWOF N/er, dat jy je zelf /ETS HOEFT TE VERIOYTEM. ES-Y/ AMSTERDAM. Mr. F. L. Nnp- perus, oudste, vice-president van 't gerechtshof te Amsterdam, is tot president van dit hof benoemd. Hij volgt in deze functie de op 1 ja nuari j.l, wegens zijn gezondheid mee vervroegd pensioen afgetreden schappelijke gegevens geleidelijk aan president jhr. mr. P. J. H. M. vau j zouden worden gepubliceerd. der Does de Willebois op. t De Prawda sprak gisteren kleine- MOSKOU De Russische ruimte raket, de Loenik, laat sinds gister morgen niets meer Van zich horen. De batterijen van de zenders zijn j.uitgeput,: heeft Kadio-IHoskou laten weien. Kort nadat .de radioverbin ding ophield begon dc raket zich in zijn baan om de zon te bewegen. De Russen hebben hün maanraket een nieuwe naam gegeven. Zij noe men hem „Metsjla" (Illusie). De Russen hébben ook meegedeeld, dat zij een kleine misrekening heb ben gemaakt met betrekking tot de route die de "maan rak et zat volgen als zij om de zon draait. Een omwenteling van de raket in haar leven als salejliet zal 450 dagen duren niet 477 zoals geschat was spoedig nadat de raket gelanceerd was. De raket zal 7 of 8 januari in haar baan gaan en de route zal ongeveer een cirkelronde zijn, aldus. Radio- Moskou. Volgens Tass is waardevol mate riaal verzameld voor de ontwikke ling van interplanetaire raketten en zijn belangrijke resultaten bereikt op het gebied van dc kosmische lan- ge-afstands-radio-verbindingen. Radio-Móskou. beloofde,dat de dooi' de. Russen verkregen weten- 1 rend over de Amerikaanse raket- poging waarbij niet de maan bereikt werd. „De worsteling in de frontlinie van de wetenschap heeft niets gemeen met de ongezonde-jacht op records", schreef het blad. „Het is moeilijk om de zware raket, die onlangs door de Ameri kanen is gelanceerd en -een levens duur, heeft van minder dan een maand, te vergelijken met het vlie gend laboratorium van de derde Sow jet-satelliet. De instrumenten van de laatste alleen al wegen tien- ,moal zo zwaar als de gehele inhoud ■van de Amerikaanse raket," aldus de Prawda. WENEN. De vijf Oostenrijkse skiërs, die sedert, een tiental dagen in het Totesgebirge vermist werden, zynmaan dag levend teruggevonden. Zij hadden een andere beklimming dan oorspronkelijk, bedoeld uitge voerd. -vi ■- Advertentie LM.) V/rijf uw fhjn weg met KiotM- I l terbalsem, die diep in de huid I t dringt en de pijn verjaagt J IC.I©©si»©e&alseïia "geen goud ao gQftJ J dan het gezicht erboven. Hij zag er moe en gedeprimeerd uit, z'n ogen stonden dof. Hij i jrceerde zich tot iets dat voor een g'hnlach door kon gaan en schrok toen hij achter zich dc stern van mevrouw Jerome hoorde. Zn s'.o-.d in dc deuropening van de zitkamer cn zei: „llallo meneer ?dur- doek." Haar stem klonk even prettig als de vorige avond en haar groene ogen waren kOel maar niet vijandig. Ze droeg 'n grijze lange broek, die keu rig geperst was en. haar als gegoten zat, evenals het dunne, zwarte truitje dat ze er op aan had. In gedachten 26 „Je zal het nieuws wel niet uit- 2ag hij haar naaktfoto. Het was dui- 't bazuinen," zei Deegan. „Nou, dat zal delijk, dat ze nog steeds het stevige, Je. kan op de zoto .zieii,. dat Tuj m n jk ook niet." mooie figuur had dat veel vrou- linkcr achter spatbord heeft, ge- Murdock zei, dat hij daar op re- wen haar zouden benijden. Uit haar raakt." Zijn ogen ontmoetten ..die kende. Hij zette z'n hoed op enPgjng houding bleek dat ze er zach best van Murdock. .(Weet je waarom ik weg, terwijl Deegan opnieuw het ca- van bewust was en het een bijzon- doorgereden (-ben: deautje bekeek, dat Murdock voor der aangenaam idee vond. Toen hij .■Dronken. -, hem had meegebracht. naar haar toe liep, verraste het hem, „Nee. dat ze zo vriendelijk groette en hem .Dan was er iemand by u en was HOOFDSTUK 11 hartelijk de hand schudde, „Komt u binnen," zei ze, „ik had De Riverside was een van de nicu- u half en half verwacht, maar ik ben we, vrij kostbare flatgebouwen, die toch nieuwsgierig hoe u me hebt ge- de laatste jaren opgerezen waren vonden." in de buurt, van Kenmore Square. Ze ging hem voor naar een modern are, glazen deuren en een ingerichte kanier, die op het eerste u bang. „Precies," zei Deegan. „Het was geen vrouw als je dat soms mócht denken. Maar. ik zat midden in een i grote zaak. eri als 't bekend was ge- 'worden-; wie rik:'bij'me had, zou dat Het had wwt, [heel lelijk, zijn geweest,".. rustige, mooie* hal in zwart-wit. Èr gezicht"uït'louter ramerTen^spiege'ls Hij- schraapte z'n keel. „Het- ,be- was geen portier toen Murdock arri- leek te bestaan. De ene kant gaf een roerde-: was, dat rik later ook niet veerde maar achter een klein bu-. prachtig uitzicht op de rivier, het .meer .voor aë dag.kon komen. Voor reau tegenover de twee liften, zat meubilair was van licht hout en het doorrijden verlies je een jaar je rij- een bediende. Hij keek op van zijn tapijt was zo dik dat -het als schuim- .bewijs en ik zou een behoorlijke boekhouding, toen Murdock 't num- rubber aanvoelde, boete .gekregen hebben mer vroeg van het appartement van „Gaat u zitten," zei ze, „wilt u iets „Stacy .wist .niet wie er bLj u was, Randolph Jerome. Hij wilde weten drinken?" hè?" of Murdock verwacht werd en Mur- Murdock bèdankte. Hij zei, dat 't „Gelukkig -niet. Hij kwam twee doek loog er vrolijk op los, dat hij hem daar nog een beetje te vroeg dagen later; bij. me en het leek me mevrouw Jerome net aan de telefoon voor was. Hij nam plaats op de di- 'beter de vierhonderd die hij vroeg had gehad. Hij zag, dat de ander van, nog steeds een beetje beduusd te. betalen dan rn'n rijbewijs kwijt hem snel maar vakkundig opnam door "haar rustig optreden, en het ge- te raken. DeMarco heb ik geld ge- en Murdock. bleek er voldoende wel- mak waarmee ze de situatie beheers- stuurd om er niet over te blijven varend uit te zien om toegelaten -te te. dubben. Ik had geluk gehad en "t worden, „Waarom verwachtte u me?" vroeg kon me «ietschelen ervoor te be- zei hij en keerde weer hij, talen." terug tot z'n boekhouding. „Ach, ik weet niet. U leek me in- Murdock maakte aanstalten om De lift ging geruisloos omhoog en telligent cn daarbij bent u een kran- weg te gaan. Het gaf hem wéinig de oude liftbediende zei beleefd: teaman... die zijn over 't algemeen bevrediging dat hij gelijk had ge- „Aan uw rechterhand, meneer," nogal bij. dacht ik. De enige vraag had. Het was hem liever geweest toen ze boven waren. voor mij'was, wie 't eerste hier zou als hij zich in beide gevallen had Er waren vier apartementen op zijn: u of de politie. Ik veronder- vergist. Dat de derde foto voor deze verdieping. De bewoners van ste], dat u over me hebt gesproken? chantage was gebruikt, stond nu ook 6-B hadden.uitzicht op de rivier. Een Wat hebt u precies gezegd?" wel vast, maar hij wilde er toch op negermeisje deed de deur open toen „Ik heb tegen luitenant Bacon af. Er kon altijd .verband bestaan hij belde en hij vroeg haar mevrouw gezegd, dat u geweldig was tussen chantage en-moord. Jerome te willen zeggen, dat meneer „Dank u." .'„Geloof jé."' vroeg 'Deegan, „dat Murdock haar wilde spreken, „,2e „Dat u roodbruin haar liad. een Stacy vermoord is om de foto's die verwacht me niet." voegde hij eraan prachtige huid en een dure, kameel- hij nam?*' - toë, „maar ik denk wel, dat ze me zal haren mantel. Ik heb verder gezegd ,„lk weet 'tniet;?' zei Murdock. ontvangen. Ik ben van de Koerier." dat u een enveloppe bij u riiad. Ba- „Ik heb geen idee'en ivoor zover rik Het meisje liet hem in de hal en con vroeg me' u te classificeren. Mijn weet; heeft de politie er ook g'een. vroeg hem te wachten. Voor de spie- vermoeden was, dat u getrouwd was Ik heb toevallig wat foto's van Sta- gel streek hij z'n haar glad en trok of onderhouden werd door -iemand cy op de itop' getikt en ik wou er z'n das rechter. Het grijze kostuum met geld." achter komen wat hij ermee deed." dat hij aan had, beviel hem beter (wordt vervolgd:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1