OVER EMIGRATIE V FRANSE OPPOSITIE 1 H 4 beroemde Poolse kapitein in Breda overleden Plan voor nationale omroep van VPRO Moord Pleidooi tot oprichting van Nederl. Omroep Stichting Eiiifii 100 liëdji es Nederlanders. Ju eeïi ioplijstje Cor de Groot mei!: onbekende walsen HULP MN BEVRIJDER VERGEEFS fl":- dooi* FRANK- GODWIN? Sfe.,. _.J s Slagers constateren: Haastig eten in stad, want TV start om 8 uur Nederland geeft Turkije krediet geneesmiddelen in I tablet doen wonderen! door GEORGE HARMON COXE Woensdag 7 januari 1955 ELENS die het goed ««enen mei Nederland, krijgen koude rillingen, wanneer zij aan de emigratie denken, Nietwaar* als steeds het beste deel van Het volk wegtrekt, kan het niet anders of wat over blijft moet allengs in kwaliteit ach ter uil ga an. Trekt liet beste deel weg. Het is een vraag, die prof. Groenman onlangs in een bijeenkomst van de Christelijke Emi gratie vereniging heeft behandeld en in haar alge meenheid geenszins bevestigend beantwoord. De boogklaar beschikte over veei door middel van enquêtes verkregen materiaal- De betrouwbaarheid van zulk materiaal ïs natuurlijk niet boven alle twijfel verheven, gezien de neiging der mensen, achteraf redelijke motieven te vinden voor beslui ten, waar zij eerder al op goeddeels emotionele grondentoe waren ge komen. Maar het beeld, dar er uit oprijst, ia toch geloofwaardiger dan een samenstel, van gevolgtrekkingen, uitsluitend berustend op veronder stellingen. Natuurlijk ontbreekt onder de emigranten bet ondernemende type ook nu nog allerminst. Maar het percentage mensen met pioniersbloed is waarschijnlijk aanmerkelijk geringer daii vroeger. Het besluit om huis en hof te verlaten en het ergens in een ver werelddeel te proberen, is uiter aard nog altijd tamelijk ingrijpend; maar het vereist toch niet meer dat zelfvertrouwen en die vastberadenheid, die in de vorige eeuw nog nodig waren. De zekerheid van werk daarginds is thans zeer dikwijls reeds aan wezig. En de overheid doet alles om de vertrekkenden met zorg te om ringen, Er blijft moed voor nodig, maar de risico's zijn niet meer on begrensd. Bü de motieven, die prof- Groenman heeft leren onderscheiden, ont breekt de avonturenzin bepaald niet; belangrijker echter dan deze blijkt het onbehagen te zijn. Dit onbehagen fixeert zich vaak op het „dirigisme", het gereglementeerde leven, dat wordt geacht in tegenstelling te staan tot de vrijheid, die men tn de nieuwe omgeving zal genieten. Het is echter duidelijk, dat iri een aantal' gevallen dit welomschreven motief weinig meer is'dan .een dooddoener. Er laat zich van allerlei achter verbergen. En de neiging van mensen, wie het niet voor de wind gaat, om de schuld te geven aan anderen dan zichzelf, is zo oud als de wereld. REDELIJKE gronden voor emigratie zijn er natuurlijk te over. Er zijn tal van emigranten, die het elders willen proberen om dezelfde reden die hen er toe zou brengen, een baantje in Maastricht te laten schieten omdat ze er op rekenen» het in Groningen beter te krijgen. En de Nederlandse overbevolking is volstrekt niet alleen een statistische aangelegenheid- Het is niet nodig overgevoelig te zijii om deze volheid als een. beetje onprettig te ervaren. Heel rustige mensen kunnen dt behoefte hebben aan wal meer armslag. Emotionele gronden zijn echter vaak aanwezig daar, waar de vrouw de doorslag' geeft; en het onderzoek van prof,. Groenman heeft bewezen; dat dit'.tiogal'eens geschiedt. En wat hij ook heeft ontdekt is dat het motief, toekomst te vinden voor een kin derschaar. lang niet in zoveel gevallen aanwezig is als velen geneigd zijn te denken- - Wie deze scala van gevoelens en motieven in:, zich opneemt, komt inder daad niet tot de conclusie, dat de bloem der natie wegtrekt en liet minder goede deel achterblijft. Er emigreren flinke mensen en minder flinke mensen; en voorzover er sprake i« van een „omzien in wrok", is liet lang niet altijd gezegd, dat die wrok redelijk is. Evenmin is trouwens gezegd dat degenen, die hier niet konden slagen, het daarginds ook niet ver zullen brengen. Want het is duizendmaal bewezen, dat emigratie in staat is mensen over allerlei innerlijke moeilijkheden heen te helpen. En juist dan is er naar alle kanten winst. Tegen een uiteenzetting als prof. Groenman heelt gegeven, zou liet bezwaar, kunnen worden aangevoerd, dat 2e veel aspirant-emigranten aanleiding kan geven, een misschien ongewenste speurtocht te gaan onder nemen in het eigen hart. Ook het verdwijnen van de idee, de fh'nken en doortastenden te zijn. kon een minder goed effecthebben. Vermoedelijk valt dit alles wel mee. Want de meeste emigranten hebben, als het er op aan komt, waarschijnlijk zelfkennis genoeg. En voordegenen, die blijven, heeft het ongetwijfeld'zijn out om te weten hoe het staat met een land. dat elk jaar vele duizenden naar vreemde werelddelen ziet verhuizen. ET ziét er naar uif., dat in het nieuwe Franse parlement de socialisten en katholieke democraten {M.R.FM in de oppositie zullen zijn. Dit is volstrekt geen slecht nieuws. Integendeel! Het is een goed ding, dat a II ér lei harde maatregelen, die Frankrijk altijd heeft willen ontgaan, nu maar voor rekening komen van degenen, die er zicli tót dusverre hardnekkig tegen hebben verzet. Over Pinay's belastingen hebben wij het al gehad. De socialisten en de M.R.P. zien er nog wel onbil lijkheden in. en zien nog meer onbillijkheden in de consumpliebcperking, dieer aan gepaard gaat maar het verandert niets aan bet feit, dat de rechterzijde hu dingen moet verrichten waar zé vroeger liever tien rege ringen óver had laten struikelen dan er mee ingestemd. Het is gezond, dat ze deze bittere beker drinkt, zoals het gezond is, dat éen constructieve linkse opposjiie kritiek kan oefenen, zonder een sta in de weg ic willen en te kunnen zijn. Op deze wijze kan zich een nieuw stuk politiek leven, opbouwen, zonder dat de communisten opnieuw de wind in de. zeilen krijgen.. 99 (Van onze redacteur voor radio cn TV) AMS1ERDAM. Als bijdrage tot de discussie over een nieuw radio- bestel in ons land heeft het bestuur van de Vrijzinnig Protestantse Ra dio Omroep gisteren een schets voor een „Nationaal Omroepplan" open baar gemaakt. Dït plan behelst In hoofdlijnen de oprichting van een „Nederlandse Omroep Stichting" vergelijkbaar met de Nederlandse Televisie Stich ting^ waarbinnen alle nationale activiteiten op liet gebied var je radio- omroep worden ondergebracht; niet alleen voor wat betreft dc technische cn economische zijde, maar in het bijzonder ook de programmatische kant van de radio. Aan het hoofd van deze „Nederlandse Omroep Stichting" (NOS) zou een dagelijks bestuur moeten staan, waarin de verschillende omroepver enigingen vertegenwoordigd zoudenzjjn, samen met vertegenwoordigers van organisaties, die samen representatief z|jn voor het sociale, politieke, culturele, economische cn godsdienstige leven in Nederland. In dit - plan ziet de VPRO deze j De VPRO vreest, zoals haar voor- NOS als het creatieve centrum voor! zitter dr. J. A; de Koning zei, dat het geheel van de Nederlandse ra- door het ontwerp-omroepwet in de dio-programma's, waarbinnen beter radiowereld een toestand zal worden dan tot nu toe de stemmen van ver- gefixeerd, die elders in de samen- schillende geestelijke eri maatschap pelijke stromingen gehoord zullen kunnen worden en waarbinnen de verschillende omroepverenigingen zicli zullen moeien beperken tot de verzorging van die programmastof. die zozeer het karakter draagt van de eigen levensbeschouwelijke groe- ieving reeds is achterhaald. Naar zijn mening voltrekt zich op tal van andere gebieden: bij de zorg om de jeugd, ten plattelande, in de kunst cn in het bedrijfsleven een dynami sche ontwikkeling waartoe „de te sterke accentuering van dc verschei denheid des volks in de richting Volgende week TV van zomdag tot saterdag Zondag. Geen uitzending. JVIaandag. Gevarieerd programma, van de KRO. Sport door Jan Cottaar, toneel1 en film door J, W. Hofstra en A. van Dom burg. Liederen door de Portu gese zangeres Amelia Rodri- gues. Causerie over zijn reizen door Afrika van dr. Paul Julien. Dinsdag. Filmavond met als hoofdfilm „Van je. familie moet je het hebben", luchtig amuse ment met in de hoofdrol Jack Buchanan. Woensdag, 's Middags jeugdpro gramma door de NCRV. *s Avond de AVRO. Eerst een sportrubriek, daarna vertoning van de Britse film „The fallen Idol", „Een kind klaagt aan", geregisseerd door Carol Reed. Donderdag. Gevarieerd program ma van de NCRV met o.m. de kunstrubriek „Studio B", een recital van Joodse liederen door Chanah Milner en „Scherzo". Vrijdag. Geen uitzending. Zaterdag, 's Middags jeugdpro gramma door de AVRO. 's Avonds de VARA met de quiz van- Theo Eerdmans. „Je neemt er wat van mee" en een nieuwe aflevering van de ..Avonturen van Borus". I tallen 3s hij op het spoor gekomen, en wie weet wat voor ontdekkingen hii nog doet. Vanavond zal hij walsen uit. het Russische repertoire laten horen, o.m. van Rachmaninof, Tsjaikowsky en GJazoenof. poring. dat deze op een zelfstandige ener steeds verder voortgrijpende *n Kwaliteitsproduct *an de Wyüert-Fabrlflkeit. 10 en 90 et alléén hl) Apotheker* Bh Drogisten verzorging aanspraak mag maken. Dat de VPRO deze schets op dit moment openbaar maakt, houdt ver band met de aanstaande behande ling in onze volksvertegenwoordi ging van het gewijzigde ontwerp voor een omroepwet, zoals die on langs is aangekondigd door de Staatssecretaris voor O. K. en W.. mr. R. G, H. Hoppe ner. Met genoegen heeft het bestuur van "de VPRO gezien hoe hét separa tie ve omroepstelsel van voor de oor log, na 1945 heeft plaats gemaakt voor een federatieve samenwerking. Met teleurstelling steft de VPRO echter vast dat op pro- fframmasebied elke poging tot vernieuwing schipbreuk heeft geleden tegen de neiging om weer tot het oude terug te ke ren. Zij herinnert hierbij aan de bedroevende resultaten van het zg. „gezamenlijke programma". pTET driemanschap Dolf van der A ALinden. Piet te Nuyl jr. en Gijs Stappershoef is begonnen aan het se lecteren van de ongeveer honderd tien binnengekomen inzendingen van Nederlandse componisten en tekst dichters voor het Eurovisie-songfes tival 2959 waarvan de Nederlandse finale op dinsdagavond 1 februari plaats vindt van 8.20-9.30 uur zowel voor de televisie als in een directe radio-uitzending verzorgd door de AVRO. Deze Nederlandse finale zal uit een achttal uitverkoren inzendingen bestaan die tweemaal ten gehore worden gebracht, eenmaal begeleid door het Metropole-orkest er. ver volgens met een bescheidener orkestratie. Dit laatste om het liedje als zodanig tot zijn recht te laten komen. De vocalisten zullen wor den uitgenodigd na de keuze van de acht nummers. \'erzuiling".in de radio-wereld in een té betreuren tegenstelling «taat. T-T ET periodiek „Muziek. Expres" -*■ verlost ons van twijfel omtrent de populairste-sterren aan het lich- te-muziek-firmament in ons land. Aan het januari-nummer van dit blad ontlenen we deze eerste plaat- Musicus van het jaar Frans Poptie. i Jazz (nieuwe stijl) Trio Pim Jacobs. 1 Jazz (oude stijl) Dutch Swing Col lege. Zanger Willy Alberti. Zangeres Rita Reys. Top liedje ..De Postkoets". Disc Jockey Bob Spaak. \7 ANAVOND opent de pianist Cor de Groot tussen 8 uur en 8.15 uur voor de microfoon van de NCRV een nieuwe radiorubriek waar we met veel belangstelling naar uitkijken. Voor; dit programma heeft hij min der bekende walsen van grote com ponisten uitgezocht. om de •luisteraars"" te laten genieten van deze muziek vorm, die de laat ste jaren, steeds .minder belangstel ling krijgt. Of moeten we het omdraaien; en heeft Cor de Groot in zijn muzikale praktijk belang- wekkende kennis- COR DE GROOT malcingen gehad walser» met minder bekende walsen, is hij toen op zoek gegaan naar meer van die weinig uitgevoerde werken en is hij zo gekomen tot een collecve waarmee hij vanavond voor het eerst de luisteraar in kennis wil brengen. Dit laatste is waarschijnlijker, Tieh- Radio ERNSTIGE MUZIEK 8.00-8.15 NCRV» De plaatst Cor dc Groot speelt wei nig beKcnde walsen- 8.15-9.00 NCRV, lïet Concertgebouworkest o.l.v, Ber nard Hattlnk met werk van Hay dn en Rudolf Escher. 10.00-10.45 NCRV. Hernieuwde aansluiting met bet Concertgebouw in Amsterdam, nu voor bet concert voor piano en or kest van Braiims. Solist Eugene Is- temin. 10.05-10.20 VARA. Liederen van Hugo Wolf door Uta Graf en Isja Kossican. LICHTE MUZIEK, 8-15-8.50 VARA. Promenade orkest o.l.v. Hugo de Groot. 3.35-10.05 VARA. Orkest Ger van Leeuwen. JAZZ fi.50-7.00 VARA. Opnamen van het Quintet George Shearing. 10.35- 11.00 VARA. opnamen van de groep Jazz musici uit Zweden. Joegoslavië en Nederland, die de vorige zomer in Loosdrecht heeft geconcerteerd. KLANKBEELD 7JSO-S.OO VPRO. ,.De wereld in mijn brievenbus", een klankbeeld dat Tony Schwartz des tijds inzond ter mededinging naar de JPrlx d'Itaiia 1957. HOORSPELEN 8.50-9.35 VARA. „De man met het koffertje", een hoorspel van Rudolf Dannenberg in de ver taling van D. van Rheden Regie: Jan C. Hubert. GESPROKEN WOORD 10.20—1Ö.3S VARA. »r. C. van Rtfsinge's „Tus sen mens cn nevelvlek". T elevisie Na het weekoverzicht van de NTS (S.OO uur) Is de beurt aan de KRO. Allereerst met de rubriek Vademecum. Deze keer een met muziek uit de Middeleeuwen geïllustreerd gesprek met prof. dr. Heiene Wagenaar-Nol- thenius- (8.30 uur). Om negen uur begint, onder regie van Wïm Bary het spel in drie be drijven van Charlotte Hastings „Tus sen leven en dood". Oorspronkelijke titel „Sister Mary 'Bona venture",' Extra TV Van de overdracht van de presiden tiële bevoegdheid van Coty op B-e Gaulle neemt dc NTS tussen Ii.15-1 uur en 2.35-3.30 uur het programma van de Franse televisie over. HOE CAN OOK, JENNIFER IS» GELUKKIG VEiLIG! IK WAS POL VAN ANÖSTJ GEWORPEN ALt» T IK VANAVOND HAAR HU LIET ER ZICH NIET f IK ZAL EENS OVER UIT WAAROM J 6AAN K'JKEN ZE WAS WEGÖE--Ö LOPEN, MA AR IK V BEGREEP DAT WEER RUZIE MET EDIT HAD GEUAP HOE HET -\MET HAAR xw*; JENNIFER BLUFT HIER VANNACHT SLAPEN.NORA PAUL ZAL HAAR MORGEN HALEN 'ZE NIET MEE WIL? BEZWEERT ME b.AT2E NIET naar HUIS WIL,ZÊ lb ES? WHELEMAAL VAN OVERSTUUR (NW&LN IN HET WEESHUIS, MAAR DAT KAN DUCKy TOCH Nl£T m Hta&Erl öfcDAAN...Hf>ZOU zjiNÉV£NwfCnr m lORtN HC5B£Nt HLTVvELuc HET NIH itbktn net al ANDEREJOhóCNS' &LUVÊN HAN6EN ENóPftOETjt MRLm 01É6EMA3 KtRDfc ftUI ï£R Mt R5TÉ.K LAAfSAAN BREEKT HET WAAROM HEB&EN OtJDNteriö STRAf. M JUftKOUWWALKtRVp IEMAND HEEfr EEN RUIT zodra kick zyn hoofd buitem de N6EMDERM-ERS 2YN AU£5Be-HALV£ 0?sero&EN OVER.hUN -PRESTATIES. IN T NOK HIERNAAST ZULLEN ZE VAST MET ZO ZUIP Ructmo 2VN ONDER. Dc DOUCHE luistert kick VOLDAAN- GKYNZEND i'l'j NAARBer/'1/;» GE2AN6 VAN2VN f REPORTERS OP ncM AF WAREN WYNCXJ ZO SieCHT. or (HAREN zyzo GOED r ntTZON rt/DVOöR ALS MISTRA KAN IEDERE PIO&S WINNEN.' HAHOORT IN HET NATIONALE ELFTAL' /MAKEN BREDA Op 51-jartge leeftijd is gisteren te Breda overleden de Poolse Kapitein Wictor Fraczczak. In juli van het vorig jaar was hü van ;War- sc.hau naar Breda gekomen om daar in het sanatorium „De Klokkenberg" te herstellen van t.b.c. Het daartoe benodigde bedrag was door de bur gerij van Breda tijdens een bliksem actie van één dag bjjeen gebracht. Na die ene dag had men ruim 11.0DÜ.- bijeen, waar het sanatorium het zijne aan toevoegde. Wictor Fraczczak was kapitein in het Poolse bevrijdingsleger, dat on der aanvoering van generaal Maezek de stad Breda op de Duitsers ver overde met de minst mogelijke ver nielingen en slachtoffers. Als blijk van waardering voor deze bevrijding had de burgerij van Breda Fraczczak in de gelegenheid gesteid in haar stad te komen genezen. Fraczczak werd maandagavond geopereerd. Aanvankelijk liet de toestand zich goed aanzien, doch in de loop van de nacht is de kapitein overleden. Het was de wens van de overledene in Poolse aarde te worden begraven. Het cortiilé, dat destijds de actie or ganiseerde, beijvert zich nu om via de Poolse ambassade de gelegenheid te krijgen de laatste wens van kapi tein Fraczczak te vervullen. Zater* 1 dag zal in een van de kerken in de Binnenstad een plechtige mis van re quiem voor de zielerust van de Pool se bevrijder worden opgedragen. DEN HAAG. Het wordt voor de slagers steeds moeilijker voor de feestdagen en in het bijzonder de kerstdagen de juiste inkopen te doen. Het blijkt dat men tegen woordig de tweede kerstdag vaak buitenshuis de maaltijd gebruikt, hetzij In restaurants in de stad. het zij in eethuizen Iaugs de weg. De klanten willen deze maaltijden dan voor acht uur 's avonds genuttigd hebben met het oog op de televisie. Dit zei de heer C. Burger gisteren op de bestuursvergadering van het Bedrijfschap voor het siagersbedrijf. VAL D'ISERE, Prinses Irene was dinsdagavond dc eregaste op een receptie, van de plaatselijke ski-club, waarvoor ook de andere deelnemers en deelneemsters aan de wedstrijden om de nationale titels van Nederland en België waren uitgenodigd. Zij toonde zich opgetogen over haar verblijf en zelfs het betrekkelijk slechte weer kon haar stemming niet bederven. De -nationale kampioenschap, psn zouden aanvankelijk woens dagmiddag beginnen, maar in verband met de voortdurende sneeuwval hebben de organisato ren het programma één dag ver schoven. De afdaling zal vu don derdag warden gehouden, de reuze-slalom vrijdag en de ge wone slalom zaterdag. De grootste favorieten voor de Nederlandse titels zijn Jan Boon bii de heren en Prinses Irene, Olga Lukowski bij de dames. De prinses heeft gisteren onder toezicht van instructeur Toni Marüi enkeie afdalingen gemaakt. Tijdens een reuze slalom bleek de prinses in een prima vorm te steken DEN HAAG. Nederland heeft Turkije een krediet toegezegd van 1,5 miljoen dollar. De Turkse rege ring had in verband met de precaire deviezenpositie van het land aan de OivES, het Internationaal Monetaire Fonds en de VerenigdeNaties om financiële hulp gevraagd. Zowel het IMF als de Europese Betalingsunie hebben kredieten toegezegd en ook de VS stelde dollars, 100 miljoen, ter beschikking.' Toen de raad van de OEES de. aangesloten landen vroeg eveneens te hulp te komen heeft de Nederlandse regering, on der voorbehoud van goedkeuring door de Kamers, ook een krediet toegezegd. (Advertentie IM.) dij Pfl". snep of „landerig" gevoel zo/gt een uW labiel del U *«ti nel plezier Uw werk kent dot' 1 zuchtte ze, „dat is tenminste iets." „De politie zal je waarschijnlijk wel vinden maar afgezien daarvan moet ik Bacon verteilen wie je bent. Hij vraagt natuurlijk hoe ik dat -te weten ben gekomen en dan moet ik met de Hillman voor de dag komen. Dan zal hij jé opzoeken en zeggen, dat je bij Stacy was gisteravond en hij zal je vragen wat je er deed. Dan moet je hem vertellen, dat Stacy je chanteerde „En als ik hem nou eens vertel, dat jij een leugenaar bent en dat ik van niets weet." Murdock keek haar aan, z'n ene 2< „Een manier is," zei Murdock, ,om oog ironisch dichtgeknepen. een mooie vergroting te maken en Dat kun je proberen natuurlijk." De uitdrukking van haar groene die te fotograferen. Dan heb je weer „En als ik hét niet probeer?" ogen verraadde dat ze het allemaal eeJ1 negatief misschien minder goed „Dan zal Bacon vragen waarmee heel plezierig vond om te horen, en dan het eerste, maar altijd nog goed Stacy je chanteerde en dan kun je ze had genoeg gevoel voor humor om genoegWat is er eergisteren ge- zeggen dat 't hem niet aangaat of je teglimlachen, Murdock was er nu beurd?" *4 kan vertellen, dat hij een foto van je wel zeker van, aat haar dewegings- Ze pakte een sigarettendoos van had én meer niet. Zover ik' weet, techniek, haar zelfvertrouwen en een tafeltje en bood er Murdock een xijn alleen jij en ik ervan op de hoog- 1 haar openhartigheid geen dingen wa- aan. Toen ze opgestoken hadden, trok te, dat het een naaktfoto was," ren die zé in korte tijd had aange- ze één voet onder zich op. blies een Amen," zei ze droog „dan ben 1 leerd. Deze vrouw was geen araa- rookwolk naar het plafonil en keek ik een verdachte." ;teur en hij móest bekennen, dat hu hem recht aan. „Je was er gisteravond," zei Mur- ,haar buitengewoon aardig vond, „Ik ben nu drie. jaar getrouwd met doek. „En je had wel een revolver Hóe hebt u me gevonden?" iemand die u 'n aristocraat zou kun- kunnen hebben." 'vroeg ze weer. netl noemen, als u tot de mensen be- „Waarom zeg je dat?" „Ik zag, dat u aan kwam rijden," hoort die toegeven, dat er zulke din- „Omdat ik de manier waarop je zei Murdock. „En het is niet zo erg gen bestaan. Zijn vrienden zijn net je rechterhand in je zak hield, nogal moeilijk een roodbruine Hillman te als bij, een paar trapjes hoger dan eigenaardig vond." achterhalen, mevrouw Jerome." de kennissen waar ik vroeger mee Een ogenblik was er een vreemde „Doet u niet zo plechtig," zei ze. „Ik omging. Ik mag ze graag en ik ben gloed in haar ogen. Toen plukte ze heet Vivian. Uw voornaam is Kent, nu in staat hun taal te spreken zon- rustig een stukje tabak van haar on geloof ik? Waarom heeft de politie der er'bij na te denken. Maar soms derlip en zei: „Er zaten vijfhonderd de Hillman dan niet achterhaald?" spreek ik die taal liever niet. Soms dollar in die enveloppe." Murdock lachte. Hij zei, dat hij vind ik 't prettig om op m'n eigen Murdock voelde, dat ze de waar- vergeten was de Hillman te beschrü- ongecultiveerde manier te praten, heid sprak. „De politie heeft die en- ven E*1*' is een van die momenten, omdat veloppe gevonden," zei hij „maar „Met opzet?" ik domweg niet in de stemming ben van het geld geen spoor." „Dat geloof ik niet, maar ik zou er al te beschaafd te doen." Ze antwoordde niet. Ze drukte geen eed op durven doen." Ze zweeg even. „Ik was lang niet haar sigaret uit en bestudeerde haar „En wat nu?"op m'n gemak gisteravondHaar nagels, ,Jk weet 't niet," zei Murdock en stem. klonk weer gewoon en minder „Je maakt het me niet gemakke- hij haalde het negatief en de af- op een afstand. „Ik kende je niet en lijk," zei ze zacht, drukken tevoorschijn. jk wist 't eerste ogenblik niet wat „Ik had eerst naar Bacon kunnen Ze nam de vier bij vijf afdruk van ik moest doen, maar je maakte een gaan met die foto." hem aan en bleef er lang naar kijken, bepaalde indruk op me. Misschien ..Dat is waar." Ze bleef besluiteloos Toen ze opkeek, waren haar ogen je gezicht, misschien door de manier zitten. Toen keek ze op, niet meer zo vriendelijk en sr was waarop je je kleren draagt, misschien „Luister," Zel ze. „Als ik je alles afkeer in haar stem bij haar volgende was 't je spraak. Ik weet t niet 't over die foto vertel, moet je het dan woorden. kan ook intuïtie geweest zyn. Je leek aan de politie doorgeven?" „Je zal er nog wel meer hebben, me een. geschikte vent. Nu nog trou- „Nee," zei Murdock. „Maar ik moet net als Stacy. Hoeveel van die dingen wens. Wat ik graag eerst wil weten wel zeggen, dat ik je gisteravond bij zijn er in Godsnaam?" is, of je me spaart tegenover de poli- Stacy achtergelaten heb." „Dit is alles." tie." „Dat begrijp ik." Ze glimlachte. „Dafc dacht ik do eerste keer toen „Niet helemaal." „Ga op je gemak zitten Kent, dit ik ze kocht ook." „Wat bedoel je: niet helemaal?" wordt een heel verhaal.,. Die foto „Wanneer was dat?" „Ik bedoel dat ik niet over de foto is ongeveer vijf jaar geleden geno des of zeven maanden geleden. Ik zal praten. Volgens mij is dat het men in een studio in Chicago, Het gaf hem vijfhonderd dollar en hij gaf enige, negatief en je mag het hebben." gekke is, dat ik niet eens wist dat hij mij het negatief. EergisterenZe Ze vouwde de vier bij vijf afdruk bestond... fot een maand of zeven fronste haar voorhoofd, „Hoe kwam op en stopte hem met het negatief en geleden dus. Ik was destijds foto hij aan. dat andere negatief?" het kleine fotootje in haar zak. ,Nou', model. tviwrdf vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1