DE VUIST GEHEVEN EU Jaar geëist tegen moeder, die baby te vondeling liet leggen K wade rol van 20 jaar qudere vriend Oppassen! V J OPGEVANG y*rT]rMf' GENIET RUSTICS VAN EEN BORREL j,;-' 'ir T f'r h ipgfiS Actrice Else Manlis naar ziekenhuis „Ue wereld.in. mijn brievenbus" Meningsverschillen TV-uitvoering .Verkochte Bruid' Voorzitter KRO denkt aan afscheid Trio JPitJn Jacobs: kanierm o ziek-jazz Voorts... Vanavond Radio Krupp grootste staalfabrikant inW.-Duitsland seint mn keel ABDIJSIROOP door GEORGE HARMON COXE r STUUR ME AL& J6BUEFT t W£T NAAR HUfejCARQL! ffis,j£Buerr/ 'Va ALS JÊ DAT 0^f\ OOËT, LOOP IK vveq „ZE SS DOODS86- T^&EBRUIK JE VER NAUWD DATZE WEERi STAND CHARLES - NAAR HUIS ZAL >^AT KAN WOAAR- MDÊTEN ÓE TEGEN POEN? MOET HAAR -S i®5^vV"*' NIET LATEN Ai J#R\ GAAN, -^5/ •'OT!V*. zou ver- v Ikeerd zun/c '^W^sw rSTUUR ME ALSJEBLIEFT t NIET NAAR HUfo-CAROLÏ pr~r flL&jSBuerr/ 'Va ALS JÊ DAT 0^f\ DOET, LOOP IK #JV\WEEtt VVEQ L DE AGENT IS WEG. HOE GAAT HET MET JENNIFER? rr*0 •fe&ll S'.l NA WAT Nf:H/-ai|lV5FETEN EN lH - T'l NACHT SLAAP fe JsVl/ZE WEER HELEMAAL FM IN ORDE MAAR - 0/W REN&MN TEK ÖU16T ZICH VOOROVER EN ELUftTERT IETO IN HAAR WACHT £V£N DPROÉTJÉ^ JUffROÜlfl) WALKER, Mfló IK I U f£TÓ JN VERTROuWtN VtRTtUtN Her PÜB Ef£K WORDT RUM0Êf?i6...W£KUfl(l£N Nier Wfi6 mtR WACHTttL YAl AAR. DAAR fó DE3AA S VRAAG f ner Hért. rt/wg&z dew/ttt DEZE CABAUERP U/T2V/D -■ l AAlER/KA lYli AO GRAAG DE BAL HEBBEK, U/AARAtEE WE VANDMGA GESPEELD HEBBEN.^X2 F(/A/A A1MEN7V/ /EKh'Ort MA/ BRAS/EL REPORTER IEKEP V HEN SPEEL tN SAO PAiJL<?/ Al,'AGWE/CO W--/EK BEN ZEER ONDER /ENDRUK F BESTE AM/ó<p\ VAN'DJ T WEDSTRYD'.' /EK 2<X/ f DAAROVER trHsm KRAAG'EP DAT BAC k/AAR/iEEi KAK/K '/ER/ESGESPEEL&&3&Ü&0 k a//et Se- %3r IcT# ALs svp *^7*jÈ&aÈL slssse/v.'M* W Ï^WË MffCX HEEFT DE REPORTERS 9% VERTCLD WAT ZY HOREN WILDEN en haast zich naar DE CANT!NE WAAR. JANNIE EN PC JONGENS OF HE£\ WACHTEN BTsENHOR Iw/elstra limMm %VALCOT'jffM' Cv wr-A—,ri*lm v - Vy «*i«* w WAT fff BEN T^W 'T KEPSTrtA/WETJE MET: Kw*§i« ;n grammo- at populair geworden we melden, ing Crosby ;eds houder een onge- record. Van hem uitge- platen zijn elk meer (Advertentie IM.) f A1 betekenen de relletjes in Leopold^iad? Misschien is het wel mogelijk,;,bij eeir analyseren van de gebeurtenissen N>t de slotsom kom én .dat ze aan plaatselijke en bijzondere omstandigheden zijn te wijlen.- Wie de landkaart bekijkt, ziet, dat de hoofdstad van Belgisch-Kongo in het westen deë lands ligt, slechts door de kilo meters brede .hoofdrivier gescheiden van iT.va.ns Equatoriaal Afrika. Vreem de invloeden dringen daar lichter binnen dan in het continentaal gelegen Kongo-bek ken. Het. zou echter wel zeer kortzichtig zijn, het geval te bagatelliseren. Want bergen en wateren en uitgebreide pcrwouden houden de stemmen van de nieuwe tijd niet meer tegen. Het zijn opwindende stemmen. Ze spreken van vrijheid en gelijkwaardigheid en eigen bestuurs- verantwoordelijkheid; en ook van de taak. de tegenwoordige heersers van hun macht te beroven. Hadio-Caïrn is ïn midden-Afrika zeer wel te horen. Maar radio- Cairo is niet nodig voor de berichten over dc onafhankelijkheid van Ghana en het voormalig Frans Guinee; die vinden toch hun weg wel. Vooral onder dat deel van de negerbevolking, dat in zekere zin als ..geëmancipeerd moet worden beschouwd. Onder emancipatie moet hier worden verstaan de losweking. van het oude stamverband. Daar waar de oude sociale orde zich handhaaft, vinden de nieuwe ideeën maar traag ingang. Doch geheel anders is het gesteld met het bij de grote onder- nemingen werkende neger-proletariaat, dat zich in de steden vestigt en naar Westelijke normen begint te denken en te voelen. Het zou onjuist zijn om de Belgen te beschuldigen van onderdrukking of uitbuiting. ïn materiële zin zijn dé gekleurde werkkrachten in de centra niet slecht afr Ei is ook geen hinderlijke vorm van apartheid. In de bedrijven staan de negers vaak op hoge posten. Het onderwijs is goeddeels in handen van de rooms-katholieke missie, die in het algemeen geen onderscheid venst te maken tussen blank en gekleurd. De eerlijkheid gebiedt dit vast te stellen. Het Belgisch bestuur is welmenend en aarts vaderlijk met in het algemeen veel improvisatievermogen. NOGMAALS: wat betekenen dan de relletjes? Zijn ze een bewijs, dat de inheemse bevolking zijn aandeel eist in het bestuur, dat nu bij uitsluiting in handen is van blanken? Het antwoord op deze; vraag dient,.geloven wij, te luiden: men moet er enerzijds minder en anderzijds veel meer achter zoeken. Wat in Leopoldstad is geschied,, is volstrekt geen bewuste greep naar de macht geweest. Er is werkloosheid ónder dc gekleurde bevolking, en geen neiging, in het .stamverband terug te keren. Zo is een voedingsbodem aanwezig voor agitatie. De sociale on rust wordt versterkt door wrokgevoelens van politieke en psychologische aard. En dan is er maar een kleine vonk nodig om een grote uitbarsting te verkrijgen, Er is gezegd, dat een godsdienstige secte met meer heidense dan christe lijke kenmerken voor de onlusten verantwoordelijk is. Dat de communisten de schuldigen zouden zijn, hebben wij nog niet gelezen, maar is 'ongetwij feld hier en daar ook wel betoogd. Het hele geval zou ook kunnen worden teruggebracht tot een betrekkelijk rustige vergadering met een nasleep van opstand en plundering. Doch daarmee gaat men voorbij aan de grimmige achtergrond. Er was geen sprake van een rechtstreekse greep naar de macht; maar er was wel degelijk iets van heel Afrika in deze ongeordende en veelszins verwarde gebeurtenissen. Voor het eerst dreigde in Belgisch-Kongo een zwarte vuist de blanke heersers. Reden tot schrik kan dit' wel zijn, maar reden tot verbazing niet. Veeleer is verbazing op haar plaats ovei het feit, dat Belgiscb-Kongo zo lang een oase van rust is geweest ia woelig Afrika. In België heeft men lang. gemeend, dat.de taktiek van rustige en betrekkelijk vriendelijke open legging van het land voor mijnbouw en industrie onder een niet te eer zuchtig bestuur en zonder een al te grote afstand tussen blank en gekleurd tot de beste resultaten zou leiden. Intussen echter was het reeds duidelijk geworden, dat het beginsel, de negerbevolking buiten het bestuur te houden, op de duur niet te handhaven was. "ET was de bedoeling, dat minister Van Hemelrijck deze maand in Brussel mededelingen zou doen over plannen tot bestuurshervor- [^tning in Kongo. Het is duidelijk, dat door het gebeurde te Leopold stad deze plannen plotseling in een heel ander Tiobt komen te «taan.. Wij. zouden ons kunnen voorstellen, dat ze nog worden veranderd. Want wat de Belgische regering zich had voorgesteld, n.l. een bezadigde «tap in een rustig land, past nu niet meer op de feiten. Belgisch-Kon go is geen eiland. De onrust in alle delen van het zwarte werelddeel heeft ook het centrum-bereikt. De Belgische bladen klagen thans over de traagheid en over de-verzui men van de regering. Misschien hebben ze wel gelijk. Misschien heeft men zich te BrusselVeel te lang onvoldoende rekenschap gegeven van wat m Afrika leefde en wat geen halt zou houden aan de grens van Kongo. Maar aan de andere kant is het een illusie om te menen, dat een land als Bel gië middelen zou kunnen vinden om de opmars der gedachten in Afrika een halt toe te roepen. Natuurlijk zullen de Belgen doen wat zij kunnen om orde en rust in Kongo verder te waarborgen. Men kan van hen allerlei maatregelen verwachten, die objectief als verstandig mogen gelden. De moeilijkheid is alleen, dat de golf van gevoelens, die over Afrika strijkt, slechts rekening houdt met wat de Afrikanen zelf geacht worde.-* te moeten en kunnen doen, en niet met wat „vreemde indringers" aan goeds voor hen willen verrichten. Donderdag 8 januari 1959 (Advertentie IMJ AMSTERDAM. De actrice Else Mauhs is gisteravondopgenomen in „De Ziekenverpleging" aan de Prin sengracht te Amsterdam. BREDA. -De voorzitter van de Pools-Ned. vereniging in Breda, de heer J- Quadekker, heeft een onder houd gehad met de Poolse ambassa deur in Den Haag inzake de over brenging van het stoffelijk overschot van de overleden Poolse kapitein Wik tor Fraczczak naar. Warschau. Dit zal vrijdagmorgen per Sabena vliegtuig geschieden. DE Amerikaan Tony Schwartz heeft in 1956 de Prix dltalia ge wonnen met zijn radio-dochmentaire „De Stem van New York". Met zijn bandopnameapparaat is hij voor dat klankbeeld door de stad gegaan om allerlei karakteristieke geluiden op te nemen en die te componeren tot een treffend geheel. De VPRO heeft dat portret in kiank destijds uitgezon- den. Gisteravond, weer voor de VPRO, was Tony er opnieuw. Deze keer met een klankbeeld, dat hij genoemd heeft „De wereld in mijn brieven bus". ïn zijn brievenbus werpt de postbode de geluidsbandjes, die zijn vrienden uit alle delen van de we reld hem toezenden, ïn een program ma van een half uur, maakten we i ditmaal kennis met hem als verzame laar, Wat hij hierin heeft gepres teerd, ook om de manier waarop hij het materiaal met goed gekozen ge sproken woord, tot een geheel maak te. klonk voor ons als een voorbeeld van wat 'n liefdevol verzamelaar kan bereiken met een bandrecorder. Hij vroeg hen die rijn klankbeeld hoorden materiaal met hem uit Is wisselen. En voor wie interesse heeft voor wat deze Amerikaan doet, heb ben we zijn adres overgeschreven Hier is het: Tony Schwartz. 425 W 57th. Street, N.Y. 19. New York 19, USA. W.Jnn. DE opvoering voor de Duitse tele visie van Smetana's opera „De verkochte Bruid", op de. avond van eerste kerstdag heeft veel'pennen in beweging gebracht. Men zal zich her inneren, dat regisseur Kurt Wilhelm voor deze TV-opvoering van het re volutionaire principe uitging om de opera dubbel te- bezetten. Van de zangers en zangeressen „tapte" hij de stem af, legde hun zang vast op een band en liet de voor dekijker zichtbare handeling spelen door to neelspelers.- Het is een techniek die hij verkoos omdat, zoals hij zegt de opera hem heilig is. Dé televisie laat de zangers en zangeressen in close up in' de huiskamer zien en dat verdragen de meesten van hen niet. omdat zij er vaak weinig fotogeniek zijn en om dat zij over het algemeen slechte ac teurs zijn. Maar anderen, juist omdat ook hen de opera heilig is, maken ernstig be zwaar tegen de „doublé-gouden ope ra uitvoeringen" van Wilhelm. Zij menen dat ook bij een televisie uitvoering de getrouwheid aan de opera zoals die in het theater wordt gegeven altijd de voorkeur verdient boven het perfecte „dubbele bodem" systeem die Wilhelm toepast. Een opinie, die wij kunnen mee voelen, maar niet onderschrijven. Wat de regisseur heeft gedaan is naar ons gevoel niet strijdig met het kunstwerk. Hij heeft het geen ge- "DïNNEjSTKORT is de benoeming te verwachten van een nieuwe voor zitter van de. ICRO. Prof. dr. J. B. Kors O.P. heeft tijdens de nieuw jaarsbijeenkomst met het KRO-per- soneel meegedeeld dat dit wel de laatste maal zou zijn, dat hij als voorzitter zijn medewerkers zou toe spreken. Prof. Kors is 73 jaar. In aansluiting op'het optreden als KRO-voorzitter moet ook het aftre den van prof. Kors als voorzitter van de Nederlandse Radio Unie en van de Nederlandse Televisie Stichting worden verwacht. TIJET trio Pim Jacobs dat vanavond in het VPRO televisieprogram ma een kwartiertje naar hartelust jazz mag improviseren 3.50 uur) heeft zojuist een optreden in het befaamde Palace-hotel van Sankt Moritz ach ter de rug. Het was voor deze gelegenheid met de Zwitserse pianist George Gruntz tot kwartet, versterkt. Pim Jacobs speelde in deze combinatie trompet, i de andere twee waren als vanouds j Ruud Jacobs (bas) en Cees Sec (drums). In Sankt Moritz hadden zij onder hun gehoor Audrey Hepburn én haar echtgenoot Mel Ferrer, ex-keizerin Soraya, ex-koning Peter van Joego slavië en de Griekse reder Onassïs. Vanavond zal het trio o.a, te horen en te zien zijn in „Bye bye black bird" en Round about Midnight". ERNSTIGE MUZIEK - I.15—7.30 NFrV. Het Vocaal Ensemble o.J.v, Marines Voorberg met jnadri- Kalen van Thomas Wcclkes.» 8.05—9.55 'AVRO. Radio FJlliarmo- niscö Orkest o.l.v. Willem van Otter- loo met de Franse pianiste Lelia (iousseau. Werken van Von .Weber. Janatsjekv Saint- Saëns eiv Kavel. 10.1010.40 NCRV. Concert van At- muth Rossler op het orzél in het pro testantse paviljoen op de Epdx. II.30I2.K0 NCRV. Het Philharmo- nlsch Orkest o.l.v Herbert, von Kara- Jan met Moessorgski's ..Schilderijen tentoonstelling". Van de Amerikaanse zangers in. het lichte genré die via radio, tele visie en grammo- foonplaat populair zijn geworden kunnen we melden. fpPfp^ tWI: dat Bing Crosby m-1""' ./VTJÉIH is van een onge- K;. broken record. Van Wet, 21 van hem uitge- ,4l|j» dan een miljoen verkocht. De tweede en derde plaats wor- ÉJaKSBiyi! den gedeeld door Elvis Presley en Perry Como, die elk elf van zulke platen cp hun... naam hebben. Op de vierde plaats komt Frankie Laine met acht pla ten. Pat Boone en Patti Page 'heb ben er elk vijf en Eddie Fisher sluit dë rij van gefortuneerd en met vier. Hoe staan de kansen voor kleu- rentelevisie? Britse deskundigen menen (hopen) dat er over drie jaar in Engeland een begin mee zou kunnen worden gemaakt. De kosten zijn er de grootste moei- ïijkheid. De prijs van een ont vangapparaat zou moeten komen te liggen tussen-1800 en 2500 gul den. Dit voornamelijk omdat een kleuren-ontvanger ongeveer drie maal zo ingewikkeld is als een zwart-wit ontvanger. Er wordt ook gedacht over drie-1 dimensionale TV. De industrie werkt plannen uit om toepassing van het principe hiervan in de praktijk mogelijk te maken. De kosten die verbonden zijn aan een dergelijk toestel, compleet met bijbehorende brillen zijn echter vooralsnog nóg hoger dan die van j schappij. Het aantal doden een kleurontvanger voor TV. I officieel opgegeven als 23. BONN. Alfrléd Krupp, Duitsemunitiekoning van de Tweede Wereldoorlog, heeft de Bochumer Verein opgekocht cn ïs daardoor de grootste staalfabrikant van Weat Duitsland geworden. De Bochumer Verein, waarvan het kapitaal 90 miljoen mark bedraagt wordt gefusioneerd met Rheinhausen met een aandelenkapitaal van 110 miljoen mark. De twee bedragen hebben een. gezamenlijke capaciteit van vier'miljoen ton staal per jaar. Onlangs heeft de KSG haar "goed keuring aan de fusie gehecht. De vakverenigingen hebben over hét ai- gemeen weinig moeilijkheden met Krupp. l.ICHTE MUZIEK 7-05—8.00 AVRO. ,,Ga er eens voor zitten" met het BBC Jiedjerprorraiti- ma „Slng it again". 9.3010.00 NCRV: Uex Karsemeyer met een programma van lichte gram mofoonplaten 11 -25—12.00 AVRO. Dhcotaria met nienwe plaatjes. GESPROKEN WOORD 7.50—8.00 <Over Hllv. II NCRV). Uit zending voor dc Chr. Mist. Partij. DIVERSEN 8.0O8.55 NCRV. Arouaemenlspro- graromma ..Op volte toeren". 8.59.30 NCRV. Hersengymnastiek o.l.v. Goos Kamphuis. T elevisie OM 8 uur het Journaal van de NTS en het weeroverzicht. Hierna een uitzending van de VPRO. $.20 uur, een gesprek aan de schryitafel van prof. dr, L. J. van Uolki Om 8.30 uur Simon van Collem met oude films. Na 8.50 nor concerteert het jazs-trio Pim Jacobs, treden twee zangers uit Ja maica op en" geeft het „Cravate cir cus" een voorstelling. Om 9.25 uur een uitzending over de griep, wat dit- voor een ziekte Is en wat hiertegen wordt.ondernomen. ISTANBUL De ontploffing die dinsdag in de kranten wij"»n Istanbul verscheidene gebouwen ver nield heeft, is veroorzaakt door 225 kilo dynamiet, dat was opgeslagen in het kantoor van een mijnbouwmaat- wordt Een kuchje, een geprikkelde keel voor mij het signaal om er vlug bij "te zijn^ met Abdijsiroop. Drie maal per dag éen lepel en wèg blijft de hoest7 wèg de kans op verergering tot1" griep of bronchitisonbezorgd door het gure. seizoen! De 23 genezende bestanddelen lossen het slijm op en verjagen de ziektekiemen. (AKKER SIROOP) (Van ónze correspondent) het kind, de 25-jarige M. T.v. d. LEEUWARDEN. De Leeuwar- v- een jaar ..gevangenisstraf met af- der rechtbank behandelde woens- trek omdat zij het kind had afge- dag éen voor de Nederlandse recht- i staan om het te vondeling te leg- spraak zeldzame zaak, nJ. het te vondeling leggen van éen pasgebo ren kind, in dit; geval het jongetje Bernardus, dat onmiddellijk na ziyn geboorte te Leeuwarden op 21 maart 1958 werd overgebracht naar Am sterdam. De baby werd daar te, vondeling gelegd in het portaal van het perceel Archimedes weg 52, waar een koopman hem de volgende- och tend vond, toen. hij de post uit zijn brievenbus wilde halen. Gisteren verschenen de moeder van het kind, de ouders van de moeder, alsmede het kwade genius in deze zaak, de 45-jarige oud-poli- gen. De vader van deze. vrouw de grootvader van het kind de 58- jarige monteur, J. v. d. V., die sa men met de hoofdfiguur in deze zaak J. P. naar Amsterdam reisde en het kind .neerlegde, hoorde ne gen maanden met aftrek tegen 2ich eisen. Voor rijn echtgenote (groot moeder van het kind) de 49-jarige T. van der V.—de V.,wié mede plichtigheid ten laste was gelegd, vroeg dé officier vrijspraak. De hoofdfiguur P. werd óp deze zitting slechts als getuige gehoord. Hij zal zich binnenkort voor deze zaak en enkele andere strafbare fei- tiek delinquent J. p. uit Leeuwar- t den, die ook voor enkele andere za- 1 ten moeten verantwoorden. P. is een ken gedetineerd is, voor de recht-j duistere figuur, die al sinds jaar en we'ld aan gedaan, maar een specifiek j bank. dag met ontoelaatbare praktijken TV-middel aangewend om de kijkers' Dc officier :van- justitie, mr. H. W. aan. de kost is gekomen. een. perfecte uitvoering te bieden. Kuipers, eiste tegen de moeder van 1 In l^40, werd. hij tot een jaar ge- 1 vangemsstraf veroordeeld wegens diefstal, in 1945 tot twee jaar we gens oplichting en kort'daarna door JE HEBT6£0)K... vvt moéten om Mm MAAfZRUDtN ïfrER Htr 6.E5rt VAN M...MAAR DuCKtV KOtff idch bttn irssf re hesbcM OMDAT HIJ ÓEC.H J" KUKAPAAN O! bij heropende deuren, dat de móe der het moederschap met de voe ten trad en, ook op deze wijze een groot risico had genomen voor zich zelf en voor het kind. Hij kwam tot een straf van éen jaar met aftrek, omdat de2e vrouw had meegedaan aan de voor de ge boorte gemaakte afspraak om het kind te laten \'erd wij hen en omdat zij had goedgevonden, dat P. het kind meenam; ïn aanmerking ne- het bijzonder gerechtshof tot negen j mend dat P. de plannen maakte. jaar wegens manipulaties met jood se goederen en het bewegen tot af gifte van geld door joden. In augustus van het afgelopen, jaar werd hij gearresteerd, omdat hij een rustend veehouder te Bols- wardheeft opgelicht voor een be drag van in totaal dertig a veertig duizend gulden. - Intussen, had hij zijn ról al ge speeld in het huis van de familie Van der V. wier dochter, die ge huwd is, inwonend was. P. hoewei ook gehuwd, kwam in huis als kost, ganger. Zo begon het drama van vroeg de officier tegen J. van der V.. een wal ziekelijke meelijwek kende figuur, die meereisde naar Amsterdam, negen maanden. Aan de moeder T. van der V.de V. was medeplichtigheid venveten, om. dat zij een stuk deken en lakentjes beschikbaar heeft gesteld. Maar het kind moest iets aan hebben, zodat de officier niet kon be wijzen, dat zij een en ander had gegeven voor het te vondeling leggen en vrijspraak vroeg. De verdediger mr. P. E, van Kre velen achtte het de vraag of de menselijke zwakheid, dat mensenmoeder het kind vrijwillig aan P, met een blanco strafregister gisteren hceIt meegegeven en vroeg voor voor de groene tafel bracht. haar vrijspraak,omdat hij het ge- Nieuwsgierigheid en sensatiezucht j drag v.'d laakbaar vond. maar kwamen "hierbij evenwel niet aan hun trekken, want de president liet deuren sluiten, omdat naar hij zei, de achtergronden van deze zaak zedenschokkend waren. Zo werd achter gesloten deuren uit de doe ken gedaan, hoe P: omgang kreeg meende, dat de wet uiet was over treden. Vrijspraak en onmiddellijke invrijheidstelling vroeg hij ook voor T. van der V.~de V., hetgeen werd ingewilligd en eveneens voor J. van de; Dit laatste in ver band met j.,jn geestelijke toestand met de dochter, hetgeen niet zonder; cn omdat'bij een betrekking.en een. -;evolgen bleef. De moeder van hetpensioen dreigt te verspelen. Later e vondeling gelegde kind eft P- i kan na het uitbrengen van rapor- hielden de feiten zoveel mogelijkten altijd nog een straf worden stil. j opgelegd, aldus pleiter, Sr werd niet gezorgd voor kleer-f De rechtbank achtte voor in vrij- tjes en een arts of verloskundige heidstelling van de moeder geen kwamen er niet aan te pas. toen J termen aanwezig, en zal zich voor Bernardus geboren werd. De officier j wat betreft J. van der V. nog na- die het ontoelaatbaar noemde, dat der beraden, men een baby in hulpeloze staat' De uitspraak wordt gedaan op 21 achterlaat, meende in zijn requisitoir januari. ik wist dat het toch beter was Ran dy hier buiten te laten,? „Wat zei Stacy toen hij opbelde?" „Precies "wat te verwachten was. Ik had nog geéh besluit genomen en ik zei, dat hij een enorm pak ram mel zou krijgen van m'n man als hij hem ooit zo'n foto stuurdeDat zou waarschijnlijk gebeurd zijn ook," voegde ze er eerlijk aari toe. „Maar Slaey zei, dat hij geen foto aan mijn man hoefde te sturen. Hij zei, dat een paar van onze vrienden er per post een zouden kunnen krijgen." Haar stem werd gespannen. „Ik ben verdomd gelukkig geweest met Ran- 28 spraak met hem. Hij vertelde me dy. Ik geloof, dat we zo dicht bij een toen hoe en wanneer hij de foto ge- gelukkig huwelijk zijn als maar mo- Meestal mode, maar niét de nomen had, wat me minder kon sche- gelijk is. Misschien is 't niet zo'n ro- dure dingen, want daar ben ik nooit jen dan de foto zelf." mantische toestand als de tijdschrif- mager genoeg voor geweest. Soms „En je hebt hem vijfhonderd dol- ten weggeven, maar" hij houdt van ging 't helemaal niet zo best eii nam lar voor het negatief en de foto ge- me. Hij heeft bewondering voor me ik ei' een baantje bij voor een artiest geven?" vroeg Murdock. „Dacht je, en hij is er trots op zich met me te of een illustrator, voorop gesteld, dat dat je er daarmee af zou zijn?" vertonen. Wat mij betreft, ik weet hij door kennissen van me aanbevo- „Niet helemaal. Toen ik het geld. dat ik hem gelukkig maak. Ik ben Len was." Weer zweeg ze, glimlachend had gegeven, vroeg hij of ik hem nog blü met wat ik heb en ik ben bereid bij de herinnering. een plezier wilde doen,. Zijn. vrouw ervoor te vechten ais 't nodig is. We „Herinner je je nog die artikelen wilde een baan hebben voor halve hebben een prima verstandhouding indertijd over een meisje in Holly- dagen dus of ik m'n best maar wil- en ik ben ervan overtuigd, dat Ran- de tioen. bij m'n man." dy het zou begrijpen als ik hem de^ Murdock schrok op. Werkte me- geschiedenis van die foto vertelde.' ood? Ze Jrad geposeerd voor een kalender en is zo bij de film gekO' werd door iemand gemaakt, dife een kalender moest samenstellen. Hij zou alleen het gezicht veranderen. Ik po me? En zou Bacon dat weten? „Had je man werk voor haar?' vroeg hij. niet in staat te wachten men. Nou, dit was net zoiets. De foto vrouw Stacy voor Randolph Jero-, Ik vraag me alleen af wat 't voor nut jj o-—- ->«*- +"-9 heeft hem een illusie te ontnemen of iets van een illusie... Kort en goed, ik besloot nog één keer te betalen. Ik heb tien biljetten van 50 dollar van de bank gehaald en ik kwam gisteravond bij Stacy om ze te over handigen." Ze hield op alsof dat het einde van de geschiedenis was. Ze •erkt nu al die tijcTal sloeg haar armen over elkaar en ik heb de indruk, dat staarde naar de andere kant van de seerde dus en Ralph Stacy, die be- tot ze uit zichzelf verder zou vertel- vriend was met deze fotograaf, kwam len. binnenwandelen. Ik wist niet eens, „Ja, Een week later. Ik had |t Ran- dat hij er was. want de grote lampen dy gevraagd en hij zei. dat hij mis- waren aan, dus ik kon geen steek schien wel wat extra hulp kon ge zien. Toen we klaar warén, zag ik bruiken. Ze dat hij een kleine camera bij zich voor i van de had, maar 't is geen moment bij me hij heel tevreden over haar is." kamer, Murdock wachtte. Hij vond opgekomen, dat hü ook een paar op- Murdock ging er niet verder op in. haar verhaal heel aannemelijk maar namen had gemaakt. Ik snap trou- Hij had er geen idee van of het be- ze had geen enkel bewijs gegeven, wens nog niet waarom hij *t deed... langrijk was en er waren bovendien dat ze.Stacy niet had vermoord. Ze misschien spaarde hij naaktfoto'snog te veel andere dingen die hij leek hem een vrouw, die wijs en er- ik snap evenmin waarom hij ze. al wouweten. varen was in menig opzicht. Ze had die jaren bewaard heeft. Maar goed. „Eergisteren nam Staey dus weer gezegd, dat ze bereid was voor haar hij had ze dus en intussen ging ,"t mij contact mét je op." zei hij. geluk te vechten en dat geloofde hij steeds beter. Ik heb een tijdje in New „Ja. Per brief. Hij was bij de och- graag. Alles wat ze bezat, had ze uit York gewerkt en ik had een vrien- tendpost. Er zat een foto'tje in en zichzelf bereikt. Het was haar niet din. die een winkel begon in de New- een getypt, niet getekend briefje, toegevallen door haar afkomst of burystraat. Ze vroeg óf ik 'haar wil- waarin stond dat er nog een nega- door een erfenis.- Ze was naar Stacy de helpen en zo heb ik Randy ont- tief te koop was voor dezelfde prijs gegaan met het geld. Ze had hem het moét. Hij kwam er eén keer binnen als de eerste keer en dat ik moest geld gegeven. Maar dat bewees haar met z'a zuster. Je weet waarschijn- wachten tot ik opgebeld werd." onschuld niet. Ze had een revolver lijk wel, dat hij weduwnaar isi Hij Ze keek voor zich uit, een vertika- bij zich kunnen hebben. Ze had Sta- heeft een zoon in Texas die piloc* le frons tussen haar wenkbrauwen, cy kunnen bedreigen. En hij *.vas mis- is„Eerst was ik bang. want ik be- schien dwaas genoeg geweest om Ze haalde haar schouders op. „Het greep niet hoe er nog een negatief haar uit te lachen. Hij had haar mis doet er ook niet toe hoe ik Randy kon zijn en toen werd ik zo ver- schien zelf- getart. Onder bepaalde ontmoet heb. Hij werd verliefd op domd kwaad, dat ik op het punt heb omstandigheden kon ze best ge- me en we trouwdenEn Stacy gestaan naar Randy te gaan om hem schoten hebben. Sommige mensen moet er op een of andere manier ach- alles te vertellen. Die foto was ten- blijven dan schieten uit zuiver pa ter gekomen zijn, hoe weet ik niet, slotte lang geleden genomen en ik niekgevoel. Toen ze weer bij haar po- maar op een dag belde hij me op. Hij had niets gedaan waar ik me voor sitieven kwam, kon ze gevlucht zijn, zei. dat hij een foto van me had en moest schamen. Het was gewoon een zonder verder aan dat geld te den hij liet net genoeg los om me nieuws- baantje, dat ik toen nodig hadDat ken. gierig te maken. Ik maakte een af- is natuurlijk allemaal ook zo, maar (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1