8 DE NATIONALE OMROEP D Leidende Congolezen stellen België „Ultimatum hsSSBSSS «eik: WIT Parlementaire commissie naar Leopoldstad m .Regeringsadviseurs op atoomgebied 't V iel toch nog mee Russen noemen landing op Mars „verzinsel" Verjaarsfeest in Rotterdam Sportfeest in Utrecht Op de drempel van drie miljoen ZENÜWRUST Klein feestje om 50 en 75 Knal jaagt herten wit het beeld Voorts Vanavond - - IN door GEORGE HARMON COXE SPROETJE SPARKS -, 4>* door FRANK GODWIN IC ft <fA K stemming te» gunste van een nationale órnroép is op bet ï«nl»iik aanmerkelijk minder krachtig dan in de tijd na de be-' vftiding. Uok af zou het aantal voorstanders thans niet minder grootzijn dan toen (betgeen overigens betwijfeld - mag worden], .dan staat inietlei geval vast .dat die voorstanders lang niet zo strijd- .vaardig en roerig zijn als toentertijd. Zij hebben aan het kortste eind getrokkenende tbestandenop omroepgebied hebben zich sindsdien geconsolideerd, grotendeels, tnaai .toch ook weer niet geheel, op de oude voet. Wanneer nu de V.KR.O. met een nieuw schema voor een nationale omroep komt, dan lijkt dat. voorlopig ook meer aanleiding te zijn tot spijt over wat is verzuimd- dan tot hoop-omtrent wat alsnog mogelijk zou zijn-. Tot zijn slap gekomen is de V.J-'.K.O, op grond vait de tot voor kort niet Qfirrdelijke verwarhting, dat het ontwerp van de nieuwe Omroepwet ze-er binnenkort aan de orde zou komen. Daarvan zal thans echter, onder een nof«lkab?oet en met voortijdige verkiezingen in zicht, geen sprake kunnen zijn. De vraag lijkt daarom op haar plaats of de V.P.R.O. niet heter had gedaan met nog even te wachten. Het plan. dat toch al de omstandigheden niél mee heeft, verliest immers nu nog een stuk van de actualiteit die nodig i? om de aandacht te trekken. De tegenstanders van de nationale omroep zullen zeker «iets nalaten wat er toe kan bijdragen, dat het stuk hij de aden wordt gelegd, waar zoveel op zichzelf belang' wekkend materiaal een vergeten bestaan leidt Wij tnerken dit op omdat wij nog altijd zeer veel voelen voor een nationale omroep en het zouden betreuren wanneer de mogelijkheden, die er nog zijn. door een ietwat onhandig manoeuvreren worden verkleind. De Y.P.R.O. za! dan ook goed doen om te zoeken naar middelen om, wanneer inderdaad de behandeling van de Omroepwet voor de deur staat, de aan dacht op duidelijke en deugdelijke wijze op baar plan wordt gevestigd, B.v. door een aantrekkelijk drukwerkje, waarin op helderder en markanter wijze dan in het huidige moeilijk leesbare «tuk de hoofdpunten van het plao worden uiteengezet. VRAAGT men ons of wij de tegenwoordige toestand op ornroepge- bied zo verkeerd achten, dan luidt ons antwoord dat die toestand inderdaad als allesbehalve goed moet gelden. Er is wel eens opge merkt, dat de concurrentie van de omroepverenigingen scherpend en stimulerend werkt op de omroepleidingen, maar de waarheid is dat deze concurrentie rechtstreeks verantwoordelijk is voor het over het geheel te lage niveau van de uitzendingen. De Nederlandse omroep is in sterke mate een referendum-omroep. Men schikt zich naar de wensen van de meerderheid uit vrees voor ledenverlies. Wie dit democratisch vindt, verliest uit het oog dat de Westelijke democratie er niet een is van volksstemmingen maar van verkiezingen. Deze verkiezingen wijzen de vertrouwenslieden aan, van wie wordt veronderstelt, dat zij meer kennis en inzicht bezitten dan de gewone man. Deze vertrouwenslieden zullen altijd moeten trachten om de zaken, waar zij over krijgen te oordelen, te behandelen op een peil dat zich verheft boven het particuliere inzicht en belang van de doorsnee-burger. Hun houding en standpunt moeten een voorbeeld zijn, waaraan het volk zich kan optrekken. Men kan de stelling van de noodzaak, het altijd iets hoger te zoeken dan een meerderheid «ou wensen, toepassen eigenlijk op bet hele terrein van het volksleven. De Nederlandse radio voldoet er niet aan. Met erkenning van de goede wil en de vmdingrijkdotn van som mige programmaleiders is er toch duidelijk sprake van een nivellering naar beneden. Wij Etelten dit praktische punt voorop,, omdat het waarschijnlijk op het ogenblik meer aanspreekt dan het principiële:dat van de z.g. verzuiling. Dat wonderlijk-Nederlandse verschijnsel stelt de (tamelijk krampachtige) verscheidenheid boven de nationale eenheid; iets waarvan depngewenstheid en het beschamende in de bezettingstijd zo goed zijn begrepen. Ieder heeft zijn conventies en zijn taboes, en de nationale manifestaties blijven uit, bij gebrek aan nationale gezindheid, inspiratie en niet zelden ook materiële middelen. OP het ogenblik voelen wij geen behoefte, ons in bet V.P.R.O.-pIao al té veel te verdiepen. Het is duidelijk een compromis, dat de bestaande omroeporganisaties een taak laat, maar het accent toch verschuift naar de door een bontgesehakeerde leiding samengestelde programma's. De opzet lijkt ons rijkelijk ingewikkeld en niet duidelijk ook. Zo komt de taak van de omroepverenigingen ten opzichte van de z.g. federatieve programma's (die, waarin de specifieke behoeften der volks delen recht wordt gedaan) niet erg goed uit de verf- In bet algemeen," wij zeiden het al, drukken de opstellers van het stuk zich moeilijk uit. Wij zullen ons echter verder van kritiek onthouden. Discussie over deze aangelegenheid kan natuurlijk steed? haar nut hebben, maar bijdragen lot de meningsvormen op ruimere schaal kunnen toch beter worden uitgesteld, tot de materie meer actueel is dan op dit ogenblik. Overigens spreekt het vanzelf, dat wij ons in beginsel gaarne achter de V.P.R.O. scharen. Een nationale omroep zou, geloven wij, nog altijd een uitnemend ding zijn voor ons land. Advertentie LM.) Vrijdag 9 januari 19 *>9 Juist nu het voor iedereen 'op de dubbeltjes passen geblazen is, is het zaak voor iedere huis moeder om zuinig te zijn op haar „goede spuiten" Oanzijn .er schorten nodig,geen kleine schorten, maar royale maten, die vlekken en vet- spatten voorkomen, maar voor prijzen die te betalen zijn. Zaterdag beginnen wij met de verkoop van een grote fabrieks- voorraad schorten. fantasie en verpleegsters- schorten gemaakt var> prima kwaliteiten van 4.25. (Advertentie LM.) Fantasleschorten w kende merkschorten modellen van 3.95. o, be- ln vele Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van at deze schorten, grote royale maten, waar U helemaal in gaat (verpleeg ste rssdiorten maten 33 t/m 52), door el- kaar voor één prijs, (Van onze correspondent) BRUSSEL. Het Belgische parlement heeft met instemming van de regering- beskoten een parlementaire commissie naar de Congo te zenden ten einde een onderzoek in te stellen naar de onlusten, die daar zondag z(jn uitgebroken. Maar zes van de zeven burgemeesters van Leopoldstad hebben gisteren een memorandum bij de gouverneur-generaal ingediend waarin op hoge toon een aantal eisen worden gesteld. Mochten deze eisen niet op korte termijn wordt vervuld, dan zouden de burgemeesters iedere samenwerking met de overheid staken en hun functie teruggeven. In het memorandum wordt in de j gen de burgemeesters, wij zijn voor eerste plaats volledige opgave van standers van het rechtmatig streven het aantal doden gevraagd evenalsvan de Congolese bevolking naar de oprichting van een gemeentelijke (onafhankelijkheid en sociaJe recht- nnlitïe. dip ter hosi-hikkincf «tost van vaarrlityhairi Tnn/la. nn/la.cnlia<i4 I gisteren in het parlement mee dat j tijdens de relletjes in totaal 42 doden zijn gevallen, dater bij de Congo- lezen 208 gewonden vielen en bij de Europeanen 49. De minister beschik- te over aanwijzingen dat de onlusten op 13 januari hadden moeten uit breken. de dag waarop in het Bel-; gische parlement een verklaring van de regering zou. worden voorgelezen over de toekomstige status van de Congo, Minister Van Hemelrijck gaf toe dat allen in België verantwoordelijk zijn voor de zenuwachtige toestand, dje in Congo heerst, aangezien men dit land niet zo lang in onzekerheid bad mogenlaten omtrent zijn poli tieke toekomst: De minister deelde tevens mee, dat men in Leopoldstad zondag nog maar net een ramp had kunnen vermijden. Deze opmerkin gen sloten op merkwaardige wijze aan bij die van de burgemeesters van Leopoldstad. politie, die ter beschikking staat van de burgemeesters. Bovendien wordt de onmiddellijke afschaffing van de militaire bezetting van de inlandse buurt in Leopoldstad en van het uit gaansverbod geëist. De plunderingen en geweldplegin gen. worden veroordeeld, maar zeg- vaardigheid zonder onderscheid van ras. De huidige kalmte in Leopold stad, zo zeggen zij verder, is maar schijn en wij lopen gevaar het ergste te beleven indien men psychologi sche vergissingen blijft begaan. De minister voor Congo en Roean- da-Oerundi, Van Hemelrijck, deelde m.uf >'>ok prijs* etoo ging. v"ag uw drogist.' MEKNK'S POEDSaA helpenEi Mcenk s Poedersflfj® hoofdpijn, kies pijn. hoest, griep, jfrirrhts, itiftuenra. rheumaiicL, kaortsipJcid bij gevatte, kou, periodieke pijnen t^-. enz. Verkrijgbaar in etuis rne' b poeders maar ook ini een handige piastic HUIS APOTHEEK (met 6 verschillende etuis a ppcdérsi, zonder prijsverhoging. Vraag uw drogist. MEENK'S POEDERS helpen; Ei zijn kuigbaar rlok m TttEEK. LA- VALETTA Een rechter in i DEN HAAG. Tot adviseur van La Valeria heeft donderdag een ver- de Nederlandse regering op atoom- schijningsverbod van twee maanden l gebied zijn benoemd ir. E. F- Boon opgelegd aan hn. orgaan van de gewoon hoogleraar aan .de Tech- Labourpartij op Malta, „Davvri", we- I ntsche Hogeschool te Delft en dr. gens publikatie van een artikel dat j J. A. Cohen, buitengewoon hoogle- beledigend wordt geacht voor gou- raar aan de Rijksuniversiteit te Let- verneur Laycock. De hoofdredacteur f den, tevens directeur van het Me- van het blad is tot vier dagen hech-.j disch Laboratorium der Rijksverde- tenis veroordeeld. digfrigsorganisatie T.N.O. te Delft, TJëN deel van de VPRO-televisie A-'staf toog gisteravond naar een cheraisch-farmaceutisch bedrijf om daar een reportage te verzorgen van dé totstandkoming van het griep- vaccin. Alsof het noodlot hel zo wil de, het andere deel van de tv-ploeg, dat het programmaaan bovenge noemde reportage voorafgaande moest verzorgen, werd getroffen door... de griep. De VPRO ging dus niet geheel zonder zorgen de uitzen ding tegemoet. Het viel echter alle maal best mee en de kijkers beleef den een zorgeloze tv-avond zonder directe hoogtepunten. Als u toch wilt weten wat we het beste vonden dan was het 't wonderlijke spel met de stropdas in het Cravate Circus. Prettig was de ontmoeting met Jopie Koopman in Simon van Col- lem's Oude Draakloos. Pim Jacobs heeft ons een beetje teleurgesteld. Hij px*esenteerde met zijn trio jazz als kamermuziek. De tempi -waren veelal geforceerd lang zaam, terwijl de prelude-vorm van het Aire-Gin ons te veel deed den ken aan het Modern Jazz Quartet, Jacobs, kan deze manier van musice ren technisch wel aan, maar muzi kaal schoot hij tekort en dat maakte j de uitvoering wat vlak. Minder pretenties toonden de MOSKOU. Een zegsman van de Russische staatscommissie voor cul turele betrekkingen me't het buiten land heeft verklaard dat berichten die in het buitenland zijn gepubli ceerd over Russische plannen om mensen op Venus te dnen landen „belachelijk klinken en waarschijn lijk verzinsels" zijn. De Russische geleerde prof. Koe artikel in hei „Nieuwe Ty- karkin schrijft in een artikel in Jiet Russische tijdschrift den" dat een verhoging yan de snel heid met slechts één kilometer per seconde reeds voldoende zou zijn om een Russische raket buiten het zonnestelsel in het heelal te brengen. Prof. Koekarin voegt er aan toe, dat dit, hoewel technisch mogelijk, weinig praktisch nut zou hebben, daar een reis naar de dichtst bij zijn de ster duizend jaar zou duren. Verder zegt hij, dat "het nog een kwestie van een paar jaar is voor een raket Mars of Venus tal be reiken. BOSWELL, (Oklahoma). Een houten arbeiderswoning is donder dag in Boswell afgebrand, waarbjj een negervrouw, haar tien kinderen en v|jf nichtjes en neefjes om het leven gekomen zijn. De vader was op jacht toen de i neger zangers Harriot en Evans, maar ramp plaatsvond. Bij zijn terugkeer bleef hij wezenloos voor de smeu- i De tv-medewerkers aan de repor- lende ruïne staan huilen. Onder de j tage over het griepvaccin moesten kinderen was een tweeling van zes i evenals de laboranten in het tuit maanden. I worden gestoken. Iji het midden dokter Fan, Stool. hun uitvoering van hun eenvoudige songs was perfect. Tot slot de repor tage over het griepvaccin: vlot en instructief en op een prettige ma user zoals altijd door dr. Van Stvoi toegelicht. D, D. A. Sp. \7 OORhet feestelijke avondpro- gramma ter gelegenheid van de verjaardag van prinses Margriet - maandag 19 januari tussen 8.05 en 9.15 uur- zou de radio moeilijk een betere keus kunnen doen dan Rot terdam- Van de Groote Schouwburg in Rotterdam uit zal de AVRO dié avond, samen met de Wereldomroep, een programma „De vlag 'in top" uitzenden waaraan o.m. meewerken de Marinierskapel en hét mannen koor „Orpheus" uit Schiedam. T)E volgende avond strijkt de. AVRO neer in Utrecht iri het gebouw Tivoli voor ccn „Sportgala*; i waarop de uitslag .van de verkiezing j van de Sportvrouw, Sportman én j Sportblad van het jaar "58 zal wor- den openbaar gemaakt. Het is een programma dat zowel via radio als TV wordt uitgezonden. AL wint televisie snel terrein in ons land, dat neemt niet weg. dat ook het aantal radio-aansluitin gen steeds stijgt. Zeer binnenkort zal er zelfs aanleiding zijn voor een feestje jn de radiosector. Samen met DENK dE EEnSINJENNIFES.i^ V 6A MAAR SLAPEN WAT HET VOOR JE VADER l£> /WILNiET TERUG» M036ËN DENK JE AIS JE NIET HAAR HUISWIU JE HOUDT TOCH VAN DAT WEET IK WAAR MOEIL'JK maar OVER WELTERUSTEN NAARTANTÉ EDriH ER ANDERS» NDOnTLAAT L. O VER, DAT ZUL ÖLUVÊN JELEN ME HIER ehcacol! HAAL (Advertentie I.M.) Zwaarmoedig* gedachten, tobberl) en angtfflevoei verdrijft U door MUNHARDT'S zenuwtabletten Versterken het zelfvertrouwen en stemmen U weer moedig en rgjtig. het getal der aangeslotenen op draad omroep zal het aantal uitgegeven luistervergunmngen dan de drie miljoen hebben bereikt. Aansluitin gen op de draadomroep zijn er on geveer 500JDÖO. Luistervergunningen zijn er omstreeks 2.500.000. J\TOG twee aanleidingen voor be- scheiden feestjes in 'de radio- sector (van de KRO) zijn, dat vol gende week zaterdag de 75ste „Tie relantijn" de lucht in gaat. In het cabaretje „HalfTime", waaraan Jules de Corte, Jelle de Vries en Harry Bannink meewerken, zal dit getal in een feestelijk lijstje worden ge plaatst. Bij het andere KRO jubileum.z(jn in het bijzonder Jan de Cler en Emile Lopez betrokken. Van hun kolderstrip „De Wadders" komt zon dag aanstaande de vijftigste afleve ring. <1,10—-1,30 uur). De toepasse lijke titel hiervan is „Oude liefde roest niet". IN" 1957 en verleden jaar heeft de Duitse TV de kijkers in de eerste week van januari een directe repor tage gegeven van het voederen van het wild in het Hsrzgebergte. Dal waren uitzendingen in de middag uren. Dit jaar, we mogen wel zeg gen op veelvuldig verzoek, heeft de Duitse TV er een avondprogramma van gemaakt. Omdat het ook nu een directe reportage moest worden wer den er niet alleen gecamoufleerde camera's de bergen ingesleept, maar ook schijnwerpers en kilometers lange kabels. Twee, minuten voor de uitzending zou beginnen kwam de tegenslag. Met een harde knal sprong de lamp van een van de schijnwerpers uit elkaar. Het wild dat al op de voe derplaats was nam de benen en de uitzending moest vervallen. Nadat de andere onderdelen van het avondprogramma waren afge werkt, probeerde men het nog. eens. Nu met meer succes want de kijkers kregen alsnog op hun scherm: een kudde van een dertigtal hértendie zich aangetrokken door het voedsel binnen hét gezichtsveld van de TV- camera's waagden. - Schooltelevisie 'in de staat New York omvat 25 zenduren per week, verdeeld over 12 vakken. Er wordt in uitzendingen van 20 minuten onder meer onderricht gegeven in: vreemde talen, muziek, staatsin richting, kunst en de exacte vak ken. De uitzendingen voor de lagere klassen duren 20 minuten, die voor meer gevorderde leerlin gen 35 minuten. In Frankrijk worden vier school televisie programma's uitgezonden. Twee ervan zijn bestemd voor de lagere scholen, één voor middelba re eb één voor technische scholen. De programma's worden in de schooluren uitgezonden en dienen als uitgangspunt voor de lessen. Er zijn i" Frankrijk 3,000 scholen, die een TV-ontvangtoestel bezitten. In Frans Zwitserland zijn plannen voor voorlopig twee proef uitzen dingen van televisie voor de scho len. Radio ER.VSTIGE MUZIEK g.lS-S.35 VPRO.' Recital van de pianist Sas Bunne met werk van Julius Röntgen en Rudolf Eschcr 1O.DO-10.5Ö KRO. Con cert door Act Itadiukamerorkest olv. Roelof Krol met werken van Mozart, StradeJla en Worsjtsjek. J0.50-11.C0 KRO. Vier liederen van Schubert voor sopraan. 11.15-12.00 VARA. Can tate „Der Streit zwtschen Phoebus und Pan*' van J. S. Bach. LICHTE MUZIEK. G.20-6.50 VARA. Op treden van de RaniMers. 7.30-R.30 KRO. Vliegende schijven voer mili tairen van de basis Twenthe.5.20- 0,35 VARA. Sonja oosterman met „Stokpaardjes" In de lichte muziek. JAZZ. 7.10-7.30 VARA. De Radio Jazzclub van Mlchiel de Rnyter. met Blues en balladen vi»n' de weger-zan ger Josh White 10.05-10.25 VARA. Romance in Jazz o.l.v. Sem NIJvecn met zang van Rita Reys. 11.15-12.00 KRO: Jazzrubriek door Guus Jan sen jr. cn Ton Kool. HOORSPEL. 8.35-S.OO KRO. „De dwerg", een uit het Frans vertaald spot van Marcel Ayn»é. GESPROKEN WOORD. 7-20-7.30 Zend tijd pol- partijen (ïlilv. H KRO) WD, 8.05-8.15 VPRO. Prof, Donkersloot over de dichter H. W. J. M. Keuls. 8.45-9.00 VPRO Prof. Smits, Lelden In de reeks „Het atoom" over: het bijbels geloof In de smeltkroes. DIVERSEN*. 9.30-10.00 KRO. Klankbeeld over de Limburgse mijnindustrie. S.35-10.05 VARA. Politlelt cabaret olv. Adrl Kaan. T elevhie Vanavond geen uitzending. RECTIFICATIE Ir. ons berichtvah gisteren over de Nederlandse finale van het Eu rovisie Songfestival is een 'jout in de datum geslopen, De uitzending is niet op dinsdag 1 februari, maar op dinsdag 17 februari voor de AVBO. tussen 8-209.30 uur, zowel voor radio als tv. v i Z 29 klom, dat tegen de heuvel aanlag.' Het smaLle huis, waar hij zijn moest, had een appartement in het souter rain. De ramen waren getralied en lagen gelijk met de straat. Frost be woonde de verdieping daarboven, en het geluid van pianospel was op de trap ai te horen. Er was maar een deur op dc gang. Murdock bleef'ervoor staan luisteren, want- 'dit was dé muziek naar z'n hart en hij wilde de rijke accoorden van „It Had To Be You" niét onder breken. De begeleiding van de lin kerhand was heel apart en ook de variaties hadden nooit op papier ge- m.wji ot uatótc mm van oe awfs turntn. Damescn he-ren, Her omsT ZAL Nu OP£NWüSMAfó ZlPELEN EN DAARNA... WAT RE6BÜI KUKI DAAR KOMT NO6 EEN5ULkmBflflNOP[ DE6tMtoK£RD£ RUtTÊR WE WILLEN RACE ZitK VffeACMTe ri££R. UJ7ZO/&XAt£&f<,Al//<[/£Rt<GF%. IN £&VBCV£N5TE-8e$T£BW. MAAK Bau5N - CADEAU G£U£N /NtëN '7SAyf Af£. MAAK CAAK KAM iKM£7 AA/V S&f/W&V, NOOK «J£ H£86cAt VeU 7£ HARD 2£CF /<m, daar. valtAiryp ov&< m PRAT6N. MAAR OP rOG€NBl/K 7K tue/N/G ryp. h/£R verm/my* kaarTjs. B£l ny VAM AVOND ZAT/£K2AL tSMS OP. A DD£N/<5RAC/AS. S1AAR Mi£K/£N WS KAM, PRAA 7 PVcR 7WRN6D YAM UeCKLUUPDOOR OM2S LAND, JA Af SPA- Z/C/AANS6 BOND '££FAtY GeSTUl/R HUN? ^siLs/a heid en het magnetisme van haar staan. Toch was er iets bekends aar. wezen het arrangement en toen htj, na het „Je hebt hem het geld gegeven," „Als je de krant leest," zei hij, laatste accoord, op.de deur klopte, zei hij," „maar het negatief kreeg je i(<jan weet je dat de politie een, wist hij waar 't hem aan deed den- niet." Dat was het zwakke punt in vrouw zoekt met een kameelharen ken. haar verhaal. mantel. Misschien is 't verstandig Jack Frost had een veelgedragen, „Nee." Ze bevochtigde haar lippen, naar luitenant Bacon te gaan en..." blauwe badjas aan over zijn pyama, „Ik zal je vertellen hoe aat kwam, „En hem te vertellen, dat ik de -Hij was een lange, ongelooflijk: ma lle had éen negatief gekócht waar- vrouw ben die ze zoeken?" aere man in 't begin vart de dertig, mee ik bedrogen was. Als 't zon soort „Waarom niet? Je zal merken, dat Zijn houding was een beetje gebo- man was, kon hij daar eeuwig mee -.j^j een eerlijke vent is en het zou gen door het jarenlange zitten aan doorgaan. Misschien had hij nog wel een goeie'indruk maken. Denk er de piano, zijn gezicht was lang en drie of vier .andere negatieven .Ik eens over na.. Ik zie hem voorlopig melancholiek, zijn bruine ogen had- heb hem te verstaan gegeven, dat hij niet." den een ironische uitdrukking en op verder kon barsten, dat ik .die foto Bij liet haar hand los, opende de 't ogenblik was 't hem aan té zien. niet eens wilde hebben. Ik'heb ge- deur en trok hem achter zich dicht dat hij zich nog niet geschoren had. zega, dat ik hem 'een keer zou be- 2onder om te kijken, „Hé Kent," zei hij. „Kom. binnen talen om voorgoed mef rust gelaten en ga zitten als er ergens plaats is." te worden en als hij me nog ooit las- HOOFDSTUK 12 Hij ging weer op de pianokruk zil tig viel..." y-. xL, ten en nam een laatste haal van z'n Je hebt betrs dus bedreigd. Onderweg naar Ja^. Frost bepeins- sigaret voor hij hém uitdrukte. De „Ja, zo kun je het wel noemen." dc Murdock wat hij de laatste twee kamer was rommelig en te vol. Het Murdock vroeg zich of ze dat met uur had bereikt en hy kwam lot de enige opmerkelijke was een prachti- behulp van een revolver had gedaan, ontdekking, dat het maar twea din- televisie-radio en pick-up combi maar hij sprak het niet u^t. Hü gen waren. natie en een hele wand vol gram.0- knikte. niet helemaal zeker of hu de. Ten eerste was vast komen te f00nplaten. Murdock keek vluchtig rest van haar relaas moest geloven staan, dat Ralph Stacy zijn positie rond, 'legde een stapel muziek van of niet. Hij stond op en ze keek hem bij de Koerier misbruikt had en een gemakkelijke stoel op de grond bijna nieuwsgierig aan toen ze zijn verschillende mensen gedurende on- eri ging zitten. voorbeeld volgde. Ze zei niels; Ze bepaalde tijd had gechanteerd. tj. voor je deur staan luiste- liep met hem mee naar de hal en Ten tweede waren twee van de ren," zei hij. „Ik dacht één moment, wachtte tot hij z'n jas aan had. Haar vier gevallen, die Murdock kende, dat >t Tatum was.", ogen waren groot en smekend. éénmaal benaderd, A very en Deegan „Was 't. maar waar" zei Frosf. „Geloof je mé?" vroeg ze rustig. namelijk, en bij de andere twee, 'Hoe kom je aan dat arrange- „Wat doet dat er toe zei hij. -Je Hargrove en Vivian-Jerome, had hij ment?" bent bij Stacy geweest. Dat is het 't nog een keer geprobeerd. j-rost grinnikte. „Van Tatum," zei enige wat ik zeker weet. Als je hem Hoeveel andere mensen er nog bij jieb plaat minstens vler- doodgeschoten hebt zou je het uiter- betrokken waren, was onmogelijk te honderd keer gedraaid." Hij schudde aard niet toegeven.' zeggen voor alle andere negatieven z|jn hoofd. „Maar niémand speelt zo- Ze stond nu heel dicht bij - hem, ontwikkeld waren en er contact met ajs Tatum en laat niemand je wijs- haar borsten waren voelbaar tegen de desbetreffende personen was pp- maken, dat hij ooit te vervangen is. zijn jas. Nadenkend keek ze naar genomen. Het was wel waarschijn- Ik ben er een amateur bij. Misschien hem op Toen glimlachte ze. lijk, dat Stacy op zn minst nog een z0U een heleboel mensen in de „Er is natuurlijk geen enkele ma- ander slachtoffer had gehad, anders war kunnen brengen, maar jou niet, nier om je te verleiden niet naar zou et geen verklaring zijn voor de vriend." de politie te gaan," zei ze. En ze ant- twee mannen, die zijn donkere ka- „Acht maten lang vloog ik erin." weordde zelf: „Nee, ik geloof, dat mer leeggehaald hadden en me- „Goed, acht maten lang. Maar daor- er geen enkele manier is... In ieder vrouw Stacy bewusteloos hadden ge- hoor je iets... een kleinigheid geval bedankt voor de foto." Ze slagen voor mijn parien dan zeg je: nie, stak haar hand uit en hij hield hom Murdock piekerde over al dëz® dat i«'t niet," Hij zuchtte. een ogenblik in de zijne, zich zeer dingen toén hij de chauffeur van bewust van haar lichamelijke nabij- z'n taxi betaalde en het straatje be- (wordt, vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1