Geen nieuws onder de zon Zijlstra-Bruins Slot: 1-0 Gun ons de voordelen van Rotterdamse haven 400.000ste TV-kijker meldde zich aaii Geen kunstgrepen om Hamburg te steunen ywstiFSm rl L Yl3 mf VOOR limiM BIC VWS VH0CST AFM0CT! fï\o\<'appeltje: de le^raar. nederlanps, vXTWÊ^yWA \MÊZL&ksds^ door FRANK GODWIN. SPROETJE SPARKS Derde crematorium komt in Groningen Am al ia Rodrigiies: Lente in winter Albert van IDalsnni over de televisie Albert van Dalsum voor de radio Verwondingen j Kloosterbalsesn „Kevolutie" voor als de reclame TV er komt „Waardig over de drempel" Vanavond Voorts... door GEORGE HARMON COXE i 400.000 1 1 JANUARI 15571 OCTOBER 19S7 1100 OOP Aantel TV«Ontvongtexst< w H* Hb 2 ««tto: NORMAAt *n KERSEN WfafyM}N7ER£SSANTE VRAAG' OER'DA'S OOK OEENjf'KUJE£T EN EEN PRAEHTtG GE&EVEN A\ PEULESGHfL. W MET 4 VOOR. EEK OPSTEL PAK AUEKAALY APPELTJE HEEFT 1 WAAR (K JE WERKSCHRIFT. - IK GEEF Jl VANDAAG KEKER \BEO/NN£N JUU/E 'N HALF (JUF OU TE GEEN JS/NOHZfCH HOEF/} l-rry imqj SGHRWEN Wr DRUK TEKAKEN ONDERWERP. Oj0mk r^Jji %ZJ PIE ZElT kN ACTIEF SPORTAAN IS.KAN N IET NALATEN EVEN AET RoS EN RUD) OVER Dg WSPSTRyp VAN, GISTEREN T£ PRATEN yTHou, DfE vader van juu/e t$ 'n V mt zyy Mannetjesputter jekuntJ we ook. TROTS OP li" HEM ZVN.'J /&!S fNiElS^==^^ hmGGrtïX WÊ& J I BAT EfGENLVK) m JÏ5 DL 'AU/TLR "ZIMMmtR bfDOET AUNNtiï Ot WHDtRtN VAN Hg Wt&ltm HUN 06ÉN HAftT ME GtLQVtH LRKUmr IUV óEWtLD/Ü OtJUlCH. Hoera! JAl HIJ 15 HET I ZIT HETMft3Kef v Af/j MOOi 6LDf\W D£0tMA5KERD t RUITER WINT !if -J \K MES JE WE£t? /V TERUG DAT 16 HET i BELANGRIJKSTE. ^ffifc-jEN NOU HOOIT Bak! mee« west0- SX&- PEH, JU fljggK XL£)N NEE PAPS, )K WAS 20 ÖAïtöj PAPS,TANT£ EDITH,. 'ANDERS IK WEL) vscHwy HrTAHTS EDITH H IS WEG, CS JENWlFER. W Zt KOMT N!ET f teEER TERLiG, VOORGOED EN DAA« PRATEN k WE NOOIT k MEER QV£R ER wordt dikwijJs gezegd, dat het Westen voor wat betreft de grote problemen zo passief is. en de initiatieven bij voortduring aan de Russen overlaat.'Is het juist? Maar onze mening Is het een verwijt van de ongeduldigen, die menen dat vraagstukken als de hereniging van Duitsland en de ontwapening eigenlijk alleen maar fantasie nodig hebben om er een oplossing voor te vinden. Nu onderschatten wij de fantasie in genen dele, maar geen fantasie is in staat om zoiets uit te vinden ais de kwadratuur van de cirkel. Afgezien van bet feit, dat het .Westen we! degelijk herhaaldelijk met constructieve ideeën is gekomen, moet worden gezegd, dat de Russische initiatieven niet anders zijn dan een even fantasieloos als eindeloos hameren op hetzelfde aambeeld. a ?°.r Wat puhsland betreft is Rusland nu met een voorstel gekomen, dat hier en daar door argeloze lieden als nieuw wordt betiteld, maar dat niet anders^ is_ dan een samenvatting van oude denkbeelden. Het enige nieuwe er in is, dat bet een volledige schets van een vredesverdrag in- blijkt tut dit voorstel, dat de Russen geen duimbreed toegeven. Zij willen niet alleen een geneutraliseerd Duitsland, maar ook een gesplitst Duitsland. Van vrije verkiezingen in het hele land kan geen sprake zijn. Het land zal een confederatie moeten worden, waarbij' het Westelijke en het Oostelijke deel op de voet van gelijkheid met elkaar samenwerken De vreemde troepen zullen het Duitse grondgebied binnen een zekere tijd behoren te ontruimen, maar Oost-Duitsland moet blijven wat het is. Het plan is niet aantrekkelijk, zelfs niet voor hen die naar het neutra lisme neigen. Indertijd heeft Eden eens op {jsen congres categorisch aan de Sussen gevraagd of zij voelden voor een vrij, herenigd en neutraal Duit "and. Hij kreeg een ontwijkend antwoord, in termen echter waaruit duidelijk viel af te leiden, dat zij er niets van moesten hebben. Men weet fe Moskou, dat men met een voorstel van deze inhoud de Westelijke regeringen lelijk in het nauw kon brengen, maar men laat het na bij gebrek aan lust op dit punt ook maar één enkele concessie te doen. HET is natuurlijk mogelijk ora te voorspellen dat, wanneer de Russische troepen eenmaal uit Oost-Duitsland zijn verdwenen, het regiem van. Grotewohl en Ulbricht toch geen stand kan houden. Met andere woorden: waag het er maar op, het komt dan vanzelf wel in orde. Dit zou echter een uiterst gevaarlijke speculatie rijn, omdat de hele Russische taktick er op is gericht, het communistisch Oostduits bewind niet aan zijn lot over te laten. De Russische roepen zouden wel verdwijnen en het deelgenootschap aan het verdrag van Warschau zou wel ophouden, maar de horigheid van het communistisch bewind aan de Sowjet-Unie zou niet eindigen. Men kan er dan ook wel van verzekerd zijn dat de feitelijke democratisering van Oost-Duitsland zou worden ver hinderd met alle vormen van totalitair geweld. Wie een bepaalde ontwikkeling wil voorzien, komt dan ook wel eerder tot een ander besld- namelijk dat van een eenheidsstaat, die om niet antt- Russisch te lijken, in belangrijke mate anti-Westelijk zou zijn. Men moet niet vergeten, dat de Westduitse democratie nog maar jong Is en bij gebrek aan binding met de Westelijke landen licht weer zou kunnen afsterven. Het is duidelijk, dat in dit geval bet verlies veel groter ware dan de winst. Naar onze mening is hereniging van Duitsland zinloos, ja zelfs gevaar, lijk. wanneer die niet geschiedt na vrije verkiezingen, en wanneer niet* de Duitse en de andere Westelijke democratieën hecht verbonden blijven. Het lot van de Oost-Duitsers laat niemand onverschillig; maar indien het gaat om hereniging van Duitsland op de basis van onvrijheid cn van ecu com plete breuk in West-Europa met alle daaraan verbonden gevaren enerzijd* en de opbouw van een Westeuropese democratische federatie voorlopig zonder Oost-Duitsland anderzijds, dan kan de keuze waarlijk niet moei lijk zijn. Het feit. dat niet de heer Bruins Slot maar de heer Zijlstia al® ..lij'-t- Irekker" van de A.R.-partij is aangewezen, laat wel enkele gevolgtrekkin gen toe. De heer Bruins Slot heeft zich altijd tegenstander getoond van de brede basis, of althans van die brede basis, waarin zijn partij geen grote plaats heeft. Hij weet, dat regeren met de socialisten haast onver- mijdelijk een zodanige positie meebrengt. Hij wil terug naar vroeger tijden, toen de socialisten er buiten stonden c» de A.R.-partij op een aantal sleutelposities in de regering was vertegenwoordigd- Wij hebben wel een® de idee gehad, dat hij zichzelf als een man be&cJiouM. paukend in de traditie van Groen van Prinstcrer. Kuyper. Colijn. Zijn inzichten verschillen van die van de heer Zijlslra, die vóór de brede basis Is en daar rond voor uitkomt. Er is een tijd geweekt, dat de/e poli ticus roet zijn veel moderner en veel reëler opvattingen het pleit leek te hebben verloren. De huidige gang van zaken bewijst echter het tegendeel. De heer Zijlstra heeft zich de sterkere betoond; waarschijnlijk trouwens mede, doordat in de eigen kring de heer Bruins Slot niet wordt geacht degene te zijn, die hij graag zou wezen. De A.R.-partij wijst de brede basis dus niet af. Maar een beetje dubbel hartig doet de houding van deze partij toch wel aan, in zoverre de heer Bruins Slot nummer twee staat op de lijst, eti al4 fractieleider, wat hij wel zal blijven, tegen de brede basis (als die terugkeert) kan voortgaan te ageren. Op deze nogal oubevledigende toestand heeft Het Vrije Volk onlangs niet ten onrechte de aandacht gevestigd. GRONINGEN. Het derde cre matorium in Nederland komt te staan in Groningen op de begraaf plaats „Het Selwerderhof". Het wordt gebouwd door de Cremato rium Vereniging Nederland, waar- - van deel riitmaken de Vereniging voor Facultatieve Crematie en de Vereniging voor crematie A.V.V.L. (arbeidersvereniging voor lijkver branding!. Waarschijnlijk zal dit nieuwe cre matorium w I960 gereed zijn. Er moeten echter nog de nodige goed- keurmgen verkregen worden. Het crematorium werd ontworpen door de "Wassenaarse architect A. H. Wgenf. 7 ATERDAGAVOND alleen trn- *-* ren, maandagavond horen én zien. Amaiia Roörïgues, de beroem de Portugese zangeres, verscheen te gen het slot van het KRO-program- ma op het scherm. Samen met haar eveneens Portugese begeleiders. We zijn haar dankbaar dat ze ons in de kille Hollandse winter iets heeft geschonken van de zon van haar land, we hebben bewondering voor haar zang, maar rijn toch ook achtergebleven met twijfel aan de waarheidsgetrovwheid van haar in terpretatie van het Portugese volks lied. Niemand, die in de internatio nale show-business rit ontkomt op de duur aan. de polijstende invloed daar va n. AmaJia Rodrigues is op het ogen blik dat u dit leest alweer op weg naar Parijs. Dan gaat ze naar Israël en vervolgens naar de V.S. waar ze vroeger a! eens in een Perry Como- show „stond" en dan gaat ze een heel jaar in Parijs films maken. Films die ze vermoedelijk zelf niet zal rien. Zo min ze ooit naar radio-uitzendingen van haar eigen opnamen luistert. „Daar word ik altijd zo zenuwachtig van." Zenuwachtig was ze ook tijdens haar TV optreden van gisteravond, getuige het onafgebroken bewegen, wringen en wrijven der handen. W.Jnn. A LBERT van Daisum was maan- k x dagavond de gast van de KJRO- televisie in de theaterrubriek van J. W. Hofstra, Aan het slot van het interview, waarbij de kijker de ze ventigjarige op foto's terug zag in vele van zijn creaties, stelde de gastheer de vraag, hoe Van Dalsum het -pelen voor de televisie vindt. „Beangstigend cn zenuwslopend, ant woordde Van Dalsum. Vooral ook omdat de tijd van voorbereiding vaak vee! te kort is. Maar dit neemt met weg. dat ik het ook zeer inte ressant werk vind. dat dwingt tot uiterste concentratie en dat uiterste waarachtigheid vergt," T-TET spel „De Grootmeester van A-*Santiago" dat de KRO-radio vanavond (8.3010.15! uitzendt met Albert van Dalsum in de titelrol is in het Nederlands nfMrimmmwiéi'i vertaald door Ber- nard Verhoeven. BÉF - Tijg Het speelt in Span- Wf aMS! je in het begin van "•llflll de zestiende eeuw, ten tyde van de gr rü"^\ grote veroverings- i tochten der Span- HBe"> jaarden in Ameri- lili Ji ka- De Grootmees- 111 ter is een man, die Mjflgi§§L i «lil star vasthoudende S|||||g^ aan zsjn principes Ej|jlpg|pP geen deel kan of WiMËjM^tli wü hebben in de SSs«£S&s£k' dynamische ont. wikkeling die Spanje m dat tijdsbe- Advertent te l.M.) waar t'utl m hvrrit, kunnen f l ernstige geudgen he then. I I Dot op iuonden en wondjes j dte ontsmet en geneest J stek doormaakt, Hierdoor ver vreemdt hij steeds meer van zijn omgeving. Er kan een symbool in gelegen zijn, dat De Montherlant dit stuk publiceerde in 1940 toen zijn land, Frankrijk, een crisisperiode door maakte. A AN voortvarendheid ontbreekt het de heren die dezer dagen het „Noordelijk Televisie Centrum" heb ben gesticht, niet. De bedoeling is commerciële TV te gaan bedrijven, eventueel regionaal gericht op de noordelijke provincies- In afwachting van de eventuele vergunning om te gaan uitzenden is het centrum al vast begonnen een commerciële TV-film te gaan ma ken. Deze heet „Een revolutie" en om deze TV-„Revolutïe" meteen cachet te geven heeft de onderne mer uit Frankrijk een echte guil lotine laten komen. nog even terug te komen op ^-'de (beruchte) oudejaarsconfe rence van Wïm Kan voor de radio; het plaatje dat Philips Phonografi- sche industrie ervan beloofde is ge reed en sedert enkele dagen in de handel. Aan de spoedige officiële regis tratie van de drie miljoenste radio luisteraar wil de Nederlandse Ra dio Unie een speciaal avondpro gramma over beide zenders wij den, Meer wilde de NRU-program. ma-commissaris de heer J. B. Broeksz ons niet onthullen. Jonkvrouwe Wttewaall van Stoet wegen C H.-lid van de Tweede Ka. roer, heeft de staatssecretaris van O., K. en W. gevraagd met het oog op de aanstaande verkiezingen televisiezendtijd beschikbaar te stellen voor poltieke partijen. Radio ERNSTIGE MUZIEK 10.1510.45 KRO. Sonate in a *1. van César Franck voor vlooi en. piano. 10.35—11.00 AVRO. Causerie met mu zikale Illustratie van Ton de Leeuw over de Amerikaan Charles Ives. 11,21—1200 AVRO. Septet voor klari net, fagot, lioOrn, viool, altviool, cello en contrabas van Beethoven. OPERETTE 9.15—9.45 AVRO. Fragmenten tilt Lehars „Pe graaf van Luxemburg". LICHTE MUZIEK 7.10—7.55 AVRO. TIP Top Taptoe, deze keer uit de legerplaats Wittenberg. 7.35SJ0 KRO. Lichte grammofoon plaatjes. 8.05—9.15 AVRO, Gastenavond met kunstenaars van de grote en de kleine K, HOORSPEL 8.3O—10.15 KRO. „De grootmeester van Santiago" door Henry de Monther lant met In de titelrol Albert van Dalsum. GESPROKEN WOORD 6.30—7.01) RVU (Hllv. I) Tweede le zing prof. Beek over de historie der feestdagen. 10.00—JO.IS AVRO, Flimcauserie L. J. Jordaan. T elevisie DE NTS opent om 8 uur de avond nipt journaal cn weeroverzieht om daarna voort te gaan roet de „In ternationale keuken" (8.20), „The Borneo story" het eerste In een vijf delige filmreportage Over dit eiland (8.30). hierna als hoofdfilm de Britse komedie „Van je familie moet je 't hebben" (9,00—10.20). (Van een onzer verslaggevers) LIEgSEL De vlerhonderddui- zendste bezitter van een televisie toestel is er. Het is de heer Piet Bastiaans in het dorpje Liessel on der Deurne in Brabant. Vanmorgen vertrouwde hij ons toe, dat het een groot toeval is, dat hij de gelukkige is. Hij was van. plan om achter zijn woning een stal te bouwen voor rijn pluimvee. Van de gemeente kon hij hiervoor geen ver gunning krijgen en omdat het geld er nu toch was en zijn vrouw wel graag TV wilde hebben moest het er toen maar vaa komen. Zelf heeft hij er geen spijt van nu het toestel er eenmaal is. Kort voor de Kerstdagen kreeg hij het in huis en hij heeft genoten van de over vloed aan programma's waaruit bh kan kiezen. Overvloed: want hij krijgt Neder land, België en Duitsland heel goed door en vaak ook nog Frankrijk. De mededeling dat hij de vier- honderdduizendste is (in het jaar waarin de.half miljoenste wordt ver wacht), bereikte'de heer Bastiaan* op zijn fabriek. Hij werkt.in Hel mond op de kleurververïj van de N.V. Van Vlissingen. Twee kinderen heeft het echtpaar Bastiaans. Jan van 9 en Annemieke 7 jaar. Ze hebben moeten beloven niet te zeuren om 's avonds te kij ken. ,,'s Middags mogen ze kijken, maar 's avonds kijken, daar begin ik niet aan voor die twee peuters," aldus de heer Bastiaans. Op de Joto: VTim Kan met Ru pan Veen bij het afluisteren van de band direct na de opname van het programma op Oudejaarsmiddag in de kleine zaal van het Amsterdamse Concertgebouw. Het bevat „Waardig over de drem pel", „Jazz. jazz, jazz bij de nozem- pjes", „Goeie Ouwe radio" en het -Dreeslicdje" alsmede fragmenten ■an de conference en reacties van het publiek. En nu we het toch over plaatjes hebben: Philips heeft ook een giaro- mofoanplaat gemaakt van Jan Muls „Fanfare in Es", die zoveel heeft bijgedragen tot het succes van Bert Haanstra's „Fanfare", Aan de ach terzijde de „Punterparade" van Jackie Buiterman. Beide uitgevoerd door de (Giethoomse) Lagerwieder Kon tra Punters. De serie televisieprogramma's „In ternationale keuken", waarvan vanavond (8.20—8.30) de eerste aflevering komt is een Oostenrijks initiatief. Hierin worden culturele filmpjes uit de Eurovisie landen vertoond met speciale nationale gerechten, Nederland is m deze serie vertegenwoordigd door snert met worst en kluif. Maar dat is vanavond nog niet aan de bcurt. (Van een onzer redacteuren) STRAATSBURG. De rivaliteit tussen de havens van Rotterdam en Hamburg kwam gisteren in het Europese parlement even scherp tot uiting in het debat over verkeersvraagstukken, ingeleid door de Nederlandse^ so cialist P. Kaptein, Deze nitte bezwaren tegen een rede, die de voorzitter van de Europese Commissie, prof. Hallstein vorig jaar in Rotterdam heeft gehouden. De heer Kaptein was het eens met de stelling van Hallstein, öat het vervoer een bedrijfstak op zichzelf is en dal dus ook binnen de gemeen schappelijke markt een vervoersmarkt moet worden gevestigd. Maar hij W3s liet oneens met de voorzitter van de Europese Commissie waar h(j de Europese solidariteit te hulp riep om te zorgen dat ook de Duitse Noord- zeehavens geholpen dienen te «worden, omdat ze door de verdeling van Duitsland veel van hun vroegere achterstand verloren hadden. zware industrie in overvloed vlak De heer Hallstein had in zijn rede gesproken over de geografische fac toren die een rol spelen in de aan trekkingskracht van het vervoer. Daar was de heer Kaptem het mee eens. Maar hij stelde het probleem toch op enigszins' andere manier. Door de gemeenschappelijke markt. 261 de heer Kaptein, woidt de han delsbalans van Nederland tegenover Duitsland nog ongunstiger dan die reeds is, Duitsland is in het voordeel, daar het de grondstof kolen .oor de bu huis heeft. Nederland is hier min der gunstig bedeeld door de natuur. Dit nadeel hebben wij in de Euro- markt genomen, maar het natuurlijk voordeel van Nederland is, dat het gunstiger is gelegen voor het ver voer, dank zij zijn grote havens aan zee en aan de Rijnmonding. X4u moet Duitsland ons dal natuurlijke voor dcel ten volle gunnen en ons de kans geven, op de diensten balans on ze nadelige handel sbalans in de industriële sector te compenseren. Men moet dus roet op kunstmatige wijze proberen dit natuurlijke voor deel voor Nederland ongedaan la maken en dan nog wel met een be roep op de Europese solidariteit Er is verder veel gesproken over harmonisatie van het vervoer. Da Europese Commissie heeft op dit terrein nog weinig kunnen doen. Het debat bleef dan ook abstract. Het be woog zich hoofdzakelijk op het „ver- voers-filosofisch terrein", zoals de CHU-Senator JLichtenauer terecht op merkte. Deze Rotterdammer wees op een aantal praktische zaken, die de Commissie terstond zou moeten aan pakken, bv. de verzorging van een werkelijk Europees wegennet. Tot nu toe is er op dit terrein een zuiver nationale politiek gevoerd. Zo moet er een veel betere weg verbinding komen tussen Rotterdam en het Roergebied, tussen Belgic en Nederland cn tussen de Noordzee havens van de Benelux en de Duitse. Hij pleitte verder voor subsidie mt het Europees investeringsfonds voor hpb^ein-Main-DbnaH^anaal.^^' De, Europese Commissie kon 'op alle;-dêbatten weinig concreets ant woorden. Zij bestudeert de vraag stukken en kan pas in een^ later sta dium tot bepaalde initiatieven ko men. (Advertentie LM.) Neem een Vicks Hoestbonbon. Ze zijn tvtrktltjk medicinaal toebereid (met keelverzachtende ingrediënten van Vicks VapoRub) om U vlug van Uw hoest af te helpen. Uw keel tc verzachten en.ze smaken heerlijk' Haal Vicks Hoest- bonbons vandaag nog en voel het verschil! VICKS....IN DIENST VAN UW GEZONDHEID! „Weet je dat zeker? Hoe ben je er achter gekomen?" „Dat doet er nu met toe. Hij zal 't wel ontkennen, maar ik dacht dat je hem toch wel eens aan de tand wou voelen Epps 2at uit het raam te kyken en bewoog 7-ich met. Hij begon alleen zacht en stelselmatig te vloeken toen Murdotk ophing en zonder haast ver trok. HOOFDSTUK 13 rome ^ijn kantoor had, was rlakbij, 32 helder tol Jie,. De beroerdigheid reoaevdeMu{LcIkEgingaSordeVyfle -Vat"* «ervolgde bij dioog, >fdat. Je verdieping de deur binnen waar zijn jk Mg je toen je de hoek om ste|? ga? hem "dus'v Jmoord' heb- ÜiTm™ «te™® '°en IS fcbD" M"rd0Ck' *1J" WD°r'lEn "e' kas- Als Epds geschrokken mocht zun. Maar Iran r.nir wnafpoann »ii« lerï met kaartenbakken Als Epps geschrokken mocht zijn, „Maar ze kan ook weggegaan ztfn f a v$a?sehHnSjk dat liet hu t met merken. Hy staarde en Jcrome kan zich bij je gevoegd van ÊIteor Stacy waf ongebruikt. Murdock aan ais «mand die bij- hebben om te horen wat je verder te achter het andere ïat een aardige 2ie^d,\etl br,a hee£t vergeten vertellen had. Als hu zover gegaan g™*4* ?vDenZes«nd op toén .Dat ben ik met geweest, broer, kan h3J ook vei der zijn gegaan. Edock zhn?e??'oek tekennengaf, hn toen onverschillig. KjTt«e„hisn hm,nn nm «n -riar, ■KIIUUOCJV 41JQ_ VUWBfi. ie -T zei hu toen onverschillig. Misschien zelfs naar boven om te rien ™°hTf ZM or binnen m ■J3® v°or halt elf," wie zijn vrouw lostij viel en waar- JSfni Sn SmflS tater zei Murdock. „Je was die roodbrui- om. Hu kan rune Eekregen heb- ttT.™?nSSÏsjEn-Km-tTmineer ne Hi liman gevolgd die aan de an- ben... Een andere mogelijkheid is. 155?S'sS!» deie kam van de straat stond Hij dat JU naar boven bent gegaan ïffiiSS?' r". zweeg, geïrriteerd door 't feit, dat ,,'t Spijt, me, jongenEpps schudde s ,lf de man totaal niet reageerde. „Ik zijn hoofd „We kunnen toch niet sa- Het kantoor van Randolph Jeru it wam net Randolph Jcioine tegen nien doen. Ik kan niks van je verhaal me was even conservatief gemeubi- en ik ben 'ervan overtuigd, dat gebruiken. Je moet dus maar op je leerd als de man zelf zich kleedde, hij met hier in huis was om postze- eigen houtje werken, dan ga ik ook "ij zat achter een bureau van Pe gels te kopen en dat hu ook met het m'n eigen gang." scheiden afme'ingen. een beschaafd® soort kleermaker heeft dat bij jou Murdock trok de telefoon naar zich figuur in t begin van de vijftig, ge» de gang woonttoe en begon te draaien. Toen hu zijn kleed m een donkerbruin kostuum. „Heb je al een theorie over die verbinding had, vroeg hij naar lui- Hij had een gezonde kop, georumo moord op StacyV vroeg Epps, alsof tenant Bacon. Epps sprong recht door werk in de buitenlucht of een hn Murdock helemaal met had ge- overeind, vloekte en verbrak het ge- verblijf m Florida, zijn dunne haar hourd .Misschien kunnen we dan sprek. Een ogenblik bleven ze elkaar begon grijs te worden cn zun spraaK eens lugge.sptaak houden. Er woidt roerloos aankijken Toen sloeg Mur- zou bij een ander type een geattcc- misschien een beloning uitgeloofd, dock hem met de hoorn tegen z'n teerde indruk gemaakt hebben. Bij heb ik gehoord Daar zou ik best iets pols en trok Epps vloekend van pijn hem klonk T natuurlijk, 'n roamer van kunnen gebiuiken." zn hand teiug van spreken die hij van huis uit had Mui doek snapte best. dat hu voor .."Waarom zou ik m 's hemelsnaam opgedaan Er was altijd geld m de de gek gehouden werd. maar hij pio- naar een cel gaan," zei Murdock. „als familie geweest en hy had een u>t- beerde alle ergernis uit z'n stem te ik hier giatis kan bellen." stekende opleiding gehad waarvan ct- houden. Epps overwoog kennelijk zijn kan- tehjke jaren :n net buitenland. Zijn „Ik neem aan. dat Jerome je ge- sen en gaf er niet veel voor. Hij liet makelaardij behelsde voornamehjiv huurd heeit om z'n vrouw te schadu- Murdock tenminste zijn gang gaan bet beheren van zijn eigen bezithn- wen." zei hij „Je bent haar naar toen hij opnieuw het nummer draai- £en, wat hem voldoende tijd overliet Stacy gevolgd en je hebt gekeken wie de en Bacon aan de lijn kreeg. voor zyn liefhebberijen. Nu zat ho er m hot hvns woonde waar ze naar „Ken jij Martin Epps?" vroeg hij, rusisg te wachten tot Murdock ciich- bmnen gmg. Daarna ben je Jerome „een particulier detective?" terbij kwam. Hij glimlachte niet en op gaan bel ion en toen ben je in je „Ik heb van hem gehoord." zei Ba- m zyn blauwe ogen was geen spoor auto gaan zitten wachten. Op 't mo- con. ,,'t Is niet veel. Doet nu en dan van heikenmng. ment dat ik wegging, zat jij daar nog wat in echtscheidingen." „Ja, meneer Murdock," zei hij en was zij in de woning van Stacy. „Epps is de man, die ik gister- bent van. de Koerier"" Ze heeft hem gesproken ook. want avond gezien heb," zei Murdock en „Ja." antwootdde Murdock. „maar dc politir heeft de enveloppe gevon- liij friste Bacon's geheugen verder mijn komst heeft niets met m'n werk der, die ?.e meebïacht Kun je me vol- op. bij de Koerier te maken." Het leek gen?" „Die knaap, die later in die gepar- hem beter recht op z'n doel af te gaan. „Ik krijg uw boodschap door." zei keerde auto gmg zitten en die vrouw Epps plechtig, „u komt duidelijk cn geschaduwd had?" vroeg Bacon. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1