DE KLEINE PARTIJEN Zakenman in nood moest woekerrente betalen CAROL LOYCKS Tom Manders beticht van contractbreuk ROTER5EPT Moord Verhaal SPRPETJESRMKS: Hee, sproetje.! PUaltijd Lel Lesle voorde Duid Kort geding over plaat Prinses Margriet zestien jaar Trouwen met muziek, ook in stadhuis „HEERTJE" VAN ZWIJNDEECHT VOOR DE RECHTER Officier eist vier jaar hat gezonde gehoor: STAATSEXAMEN (HBS Gymn.) RESA-HILVERSUM dooi GEORGE HARMON COXE PAUL. £$AH kN NOKA ZfJN.MEr ELK.AAR SfrftOüWoJ I ES &St£(VS£N HUN WTTSBfl&OC&WEKSN ^A/V 0£ 1 B LU/B&JzN %3FP JSrfMMif J#>03£Vai/k W0£ ZWV. 4UAjL| -jWg* *%BPfVIÖET EÊÜÖT iVOG *AA« ftWUSX ,^*a VOM we rf«i,'3«cvMeN. hst A ffftZ&Cf "Tp Kul ol« wet eew aaab wsekx iaz^Sar ..---fr jflftsfss du&ên vooa we et- SB<AAC Z,£'y- V££t U£PS) £'n Baiep *k OOM MAfcCUS/ UEVE HELf? WAT1 VERVELENS.,» MAAR. EB NIETS ANDERS voon ME )ri OPriTTEN... J® ►seluksvosbT^x ENFiN, IK HOOP DAT" £E 6ÊLUK.KIS WN> kftver Elkaar JF?i WEKENLATtR.. KOM OP! W&6AAN EEN PARTIJ hjtf, DUCKY! MOOI, HONKBAL ÖPatrt MET 0£ RtKfcH KMf Mij 15 ütOPERURO.. MAARHtTliNO&Tt VK0E6 DM TtZüjótN aftitr mnGt- y K HOLPEN 15 tR ALMiEUWi" OVER DUCK) VADER W/L6TRA ZAGVeZAKEN GELUK- K<GNt€T20 SOMBER. IN' mnjuRLyK waszyn MOEDER WNDOZ £V- THots&Asr, ap*" WANT2Y zatnerve w I GEBAKKEN sm rj "ZOLEN"/fBMfó ÏÏÊtpAr/sAEpe^t\ Wêï^twsepe Ag& AS25 W? $?§sgpk ^iweefc/m MAN, JE LOOPT DfK BUfTENSPEL NODiT PUNTEREN, 30NG! PAA/KUNJEEEN SCHOT MET R/CN7EN EN TRUST Jif JE SCHOENEN .C^k ^HoeNKTCKmr x*bt, 4/ W£E£> AffittVlfc HY ECHTER MEER VOOR HETEPSjE voetbalspel ie voelen, opoes/Nrets 4 VAN HET SQNOOEPLEIN WERD&J De FUNDAMENTEN VOOR ZYN CARRtERE GELEGD. HET heeft er alle schijn van, dat op de dag van de kandidaatstelling voor de nieuwe Tweede Kamer een heel wat groter aantal lijsten za! worden ingediend dan Mederland gewend was sedert de be- vrijding. Be landengroep je* toeren zich cn dc echt Nederlandse apliitzuebt doet zich gelden; maar beide verschijnselen zijn zeer in de hand gewerkt door het feit. dat door de vergroting van de Tweede Kamer de kiesdeler veel kleiner is geworden. Men kan het er allicht eens op wagenI liet is een gang van zaken, die geen toejuiching verdient. Nu zou kunnen worden aangevoerd, dat in het verleden de kleine partijen nooit veel succes hebben gehad en het veelal na korter of langer tijd ook bij de kiezers hebben afgelegd. Maar het is een argument, dat niet over tuigt. Afgezien van het feit, dat sommige volkomen overbodige kleine groepen zich tamelijk lang hebben gehandhaafd, maakt het in verhouding geringer aantal benodigde stemmen thans wel wat uit. Wie het redelijk vindt, dot dc zogenaamde veelkleurigheid van ons land en de gespletenheid in het parlement een overeenkomstige weerspiegeling vinden, vergeef dat het parlement niet een plaats is, waar zoveel mogelijk verschillende stemmen dienen te worden geuit, maar veeleer, een lichaam, dat in staat is tot het geven van een oordeel in hoofdlijnen over wetten, die voor ieder gelden. Politiek is nimmer een zaak van details; ze is altijd een zaak van brede'visie en ruime gTenzen. Een stelsel met veel partijen en vooral met veel splinterpartijen slaat op de behoeften van een laad als een tang op een varken. Misschien dat een beroep op Groot-Brittannië en de V.S. met bun twee partijen niet helemaal opgaat voor continentaal.Europese landen met hun ander verleden; maar reden om daar het euvel van de veelheid der par tijen als een deugd te beschouwen en behandelen, is er toch ook weer niet. In Nederland is het op het ogenblik zo, dat het kiesstelsel haast een uitnodiging inhoudt voor mensen met ietwat afwijkende ideeën om het ook eens te proberen. I N Duitsland geldt de regel, dat partijen, die minder dan vijf procent van de stemmen krijgen, niet voor vertegenwoordiging in de Bondsdag of de land «pa riem en ten in aanmerking komen. Misschien is deze be paling wel wat erg rigoureus en alleen maar. verdedigbaar uit hoofde van de noodzaak, splinterpartijtjes niet-de kans te geven om de moeizame groei naar een houdbaar parlementair stelsel te doorkruisen. Maar dat betekent niet, dat Nederland er verstandig aan doet, helemaal geen limiet naar beneden te stellen; een limiet dan, die. heel wat hoger ligt dan de kiesdeler. Indertijd heeft minister De Wilde eens voorgesteld, deze limiet op tweemaal de kiesdeler te bepalen; maar de Tweede Kamer heeft dit om onbegrijpelijke redenen niet gewild. Een voorstel dat min stens het- zelfde inhoudt, zou onzes Inziens thans wel zeer op zijn plaats zijn. Van de kant der kleine partijen kunnen; hier. natuurlijk allerlei argu- inenten tegen worden aangevoerd: b.v. dat het niet democratisch is en dat men de opkomst van nieuwe groeperingen op deze wijze in de kiem zou kunnen smoren. Het zijn redeneringen, die geen hout snijden. Want een bepaling, zoals wij die voorstaan, heeft uiteraard geldigheid voor alle pertijen zonder onderscheid. Ondemocratisch zou alleen zijn het hinderen van partijen in hun propaganda; maar daarvan ware in dat geval geen 6prake. En nieuwe partijen, die in een behoefte voorzien, kunnen onmo gelijk vee) moeite hebben om boven de limiet uit te stijgen. In de politiek is het noodzakelijk, in brede beddingen tc opereren. Standpunten en meningen moeten altijd worden gecoördineerd. Het zich vastklampen aan één punt en daar een gewetenszaak van maken, 19 wel typisch Nederlands-Calvinistisch, maar is er niet minder onvruchtbaar en onwenselijk om. De enuring heeft ruimschoots bewezen, dat politiek sektarisme vrijwel steeds leidt tot de grootste strijd tussen de meest ver wante geesten. DIT feit is bet, dat het optreden van eenlingen vaak zijn destructief karakter geeft. Meningsverschillen moeten er blijven, en dé grote dienen zich af te tekenen in het part ij-politiek patroon, maar de kleinere horen thuis in het verband van één partij cn daar aan de orde tc worden gesteld. Wie aan politiek doet moet enig gevoel hebben voor de betrekkelijkheid eer dingen. Het is onmogelijk en het zou ook niet goed zijn altijd het volle pond te krijgen. In veel gevallen is het on- entkoombaar, al tevreden te zijn met de overtuiging, begrepen te worden. Overigens blijkt de mogelijkheid om met sftvijkende gedachten succes te hebben, binnen de partijen vaak groter dan daarbuiten. Een betoog als dit baseert zich natuurlijk op de overweging, dat bet stelsel der evenredige vertegenwoordiging bij de Kamerverkiezingen voorshands wel niet zal veranderen. Wij stellen het echter op prijs te verklaren, dat wij nog niet olie hoop op een veranderde houding in Ne- derlanj hebben laten varen. Er zijn vooraanstaande politici, die zeer veel voelen voor althans een gemengd systeem van districtenverkiczing en even redige vertegenwoordiging. Zo dit te eniger tijd nog eens mogelijk mocht zijn, dan is waarschijnlijk een stemmenlimiet voor de toelating van partijen overbodig, omdat de kiesdeler in dat geval toch veel hoger werd. Wij vermelden dit volledigheidshalve; en ten bewijze, dat wij voor wat de verandering van het kiesstelsel betreft, de moed nog niet hebben laten zinken. i.alértlag 17 januari 1959 Advertentie LM.) FRITES SAUS VOOR SLA, SLAATJESVLEES- EN VISGERECHTEN Advertentie I.M.) Maandag wordt prinses Margriet zestien jaar. Ter gelegenheid van deze dag werd deze foto door foto graaf M. C.' Meyboom vervaardigd. (Advertentie LM.) Voor het tere Baby-huidje H3ABYDERM-POEDER VLISSINGEN. In.de trouw- zaal van hetMiddelburgse stad- i huis klonk deze week voor bet i eerst stemmige muziek .toen een j bruidspaar binnentrad. Het is de bedoeling van de ambtenaar van de burgerlijke; stand, de heer A. 1 J. Kal and. om van deze opluiste- j ring een gewoonte te 'maken. Middelburg 'is. thans de enige ge- meente'in Zeelaftd' en misschien. .ook wel in- Nederland' waar de huwelijksvoltrekking op het stad- huis met muzikale klanken wordt opgeluisterd. Men vult op deze 1 wijze wat de heer Kaland de „dode ogenblikken" tijdens de plechtigheid noemt, bijv. wan- i neer men op het binnenkomen van de ambtenaar wacht, wan- neer het bruidspaar tekent en wannéér aan. het einde van de1 trouwplechtigheid de -..ambtenaar j de zaal verlaat. Op voorstel van .de heer Kaland heeft de gemeente i Middelburg een grammofoonin stallatie en vijf 45-toerenplaatjes aangeschaft: Deze bescheiden dis cotheek, waarin men beschikt over muziek van Bach, Beetho ven. Handel, Mozart, Schumann en .F; Kreisler; 2al men in de toe- komst nog uitbreiden. AMSTERDAM. Op vrtfdag 23 januari zal voor de president van dc rechtbank te Amsterdam een kort geding dienen, dat door de N.V. Pho. nogram, verkoop-maatschappij van grammofoonplaten, aanhangig Is ge maakt tegen de cabaret-artist Tom Manders en de hem begeleidende or ganist Oor Steyn. De eisende party meent, dat beide gedaagden contract breuk hebben gepleegd. Begin januari heeft dit tweetal, dat tot de komende zomer contrac tueel aan de N.V. Phonogram ver bonden is. uit gramschap met opzet eer. plaat laten opnemen en in de handel laten brengen door His Mas ter's Voice, aldus wordt ons beves tigd door Tom Manders zelf. Op de gewraakte plaat is een nieuw liedje van Tom Manders. getiteld „Dorus", opgenomen. Het wordt gezongen door Manders zelf samen met ..Tame Leen''. Cor Steyn begeleidt hen aan het orgel. «Mijn vrijheid is mijn kapitaal", zegt Manders, „dat 2ing ik niet al leen. maar dat is ook mijn levens overtuiging, Ik ben zeer ontevreden over.' de N.V. Phonogram over de lakse en halfslachtige wijze waarop .zij mijn vorige plaat met ernstige vertraging in de handel hebben ge bracht. Om nu te bewijzen, dat an dere grammofoonplatenfirma's het sneller kunnen, heb ik in vijf-dagen tij da het volgende voor elkaar ge bracht: een nieuw liedje schrijven, laten opnemen, de platen laten pro duceren en distribueren in de han-, del." Dan zóu er-iets zijn, dat zijn erger nis had opgewekt Zijn broer Kees Manders had geruime tijd geleden een lied over de „Dorus-figuur" ge maakt en wilde dit, gezongen, door de Jordaan-2angeres „Zwarte Riek", op een grammofoonplaat uit laten brengen.' Daarmee ging Tom echter niet zonder meer akkoord. Op 6 ja nuari. bemerkte Toni dat „achter mijn rug dat lied van Kees toch door de Phonogram was opgenomen".. Om twee vliegen in 'één klap te - slaan besloot hij toen bliksemsnel zelf ook een ,;Dorufi-lied" te componeren en dit bij een andere maatschappij snel in de handel te laten brengen. „Ik heb echter van alle'rechten af gezien en verdien aan dié plaat geen cent,", aldus Tom Manders," (Van een onzer verslaggevers) DORDRECHT. Onder overwel digende publieke belangstelling is gisteren het „beertje" van Zwijn- drecht de Dordtse rechtszaal binnen geleid, Hy is de man wiens portret In maart van het vorig jaar In alle kranten stond afgedrukt: de 31- jarlge meubelhandelaar J. M B, K. uit Zwijndrecht spoorloos over onze oostgrens verdwenen met achterla ting van tonnen schuld bij tientallen mensen. Weliswaar heeft hij rich korte tijd later zelf by de Zwiin- drechtse politie vervoegd, maar toen bestond _zün bezit aan geld uit slechts één gulden. De politie nam de munt tn beslag en sloot de han delaar op. Wegens oplichting en valsheid in geschrifte is gistermid dag vier jaar gevangenisstraf tegen hem geëist met aftrek van de tien maanden voorarrest. In 1357, h^rjyar van geldschaarste, had- K. voeft- rijn meubelzaak geld nodig. Hij leende heten betaalde er een rente voor, die ook toen ge rust woeker kón worden genoemd: veertig pet. per jaar voor zesduizend gulden. Natuurlijk kon hij die veer tig pet. niet opbrengen. Er moest worden geleend voor de terugbeta ling, weer tegen woekerrente. Zo groeide K.'s schuld met spron gen. De officier van justitie mr, J, p. van der Meulen maakte de eind- balans op: 750.000 schuld tegen ruim S 400.000 aan betaalde rentes. De 84 geldgevers zijn dus niet allen hun geld kwijtgeraakt. „Waarom heeft u die eerste lening niet meteen geweigerd?" vroeg dè president, jhr. mr. D. J. P. Hoeufft. „Waarom heeft u er niet meteen een eind aan gemaakt?" „Ik heb me om uitkomst en hulp tot een zeer bekend advokaat ge wend." 1 „En geld van hem geleend?" in terrumpeerde de president. „Ja, drie ton." „En waarom hebt tl er toen geen eind aan gemaakt?" „Omdat ik met mijn ene been in het gekkehuis en met mijn andere in de gevangenis stond. Daar wilde ik uit blijven. En als dan een halve gere advokaat je iets leent, probeer je 't weer een of twee weken uit te zingen. De tnens is zwak." „Heeft u allerlei uitspattingen ge daan?" vroeg de president. „Nee, ik leefde goed. Wat wilt"u. soms liep ik met 150.000 of 200.000 gulden op 2ak. Denkt u dat ik dan honger leed?" 1K. was vol bitterheid over 2ijn schuldeisers. De procuratiehouder van een miljoenenbedrijf leende me ƒ27,000 voor 730 pet. per jaar. Ik deed al geruime tijd zaken met hem en met nog iemand op dezelfde basis. Het waren goeie jongens. Ze hebben in tien maanden 93.000 gul den rente uit mijn lendenen getrok ken," riep hij trillend van woede uit. Volgens de korpschef van de Zwijndrechtse politie, inspecteur D, J. ten Hope, hebben deze heren op een' gegeven moment naar de' om vang van K.'s transacties - die hij als zeer groot voorstelde geïnfor meerd. Het was vóór hen aanleiding hun geldgevers te laten'weten dat zij- „voor eigen rekening en risico's" met .K.'s zaken meededen, maar zy hielden niet op met uitlenen. ;,Nee," zei K., „ze zeiden me wel: „Je flest de boel" en eisten wel hun 130.000 gulden terug. Maar toen ik negentigduizend gulden, betaalde mocht ikhet meteen weerlenen tegen 8,5 pet. per twee weken. Me neer de president, dat is 221 pet. per jaar." Het proces-verbaal van de politie van 212 bladzijden onthult dat K. zo hij toegeeft zijn carrière be sloot met het plegen van oplichting en valsheid in geschrifte om steeds meer te kunnen lenen. „Een knap oplichter is hij," zei de officier, „ik zie de toekomst donker in.Of hij geld in veiligheid heeft gebracht is een open vraag gebleven. Mr, H. van den Heuvel, K.'s advo caat uit Dordrecht, hield voorname lijk een formeel juridisch pleidooi en zei verder o.m.: „Het hééft mij Ver baasd dat zoveel vooraanstaande lie den zich met hem hebben ingelaten. De leningen waren in strijd met de goede zeden. Wie zich met open ogen laat bedriegen kan zich niet over oplichting beklagen." Tot slot sprak K. zelf: „Ik ben in handen gevallen van een jürist- miljonair van 75 jaar, die mé samen met zijn zoon. ook jurist in zijn greep had. Intellectueel uitvaag sel," riep hij uit. „Ze hebben de be lastingen bezwendeld, maar de justi tie beeft niets tegen hen onderno men. Eén hunner heeft zich zelfs kandidaat voor.de Tweede Kamer laten stellen. Wat zal er dan met ons land gebeuren." y". De president bepBalde de uitspraak op vandaag over veertien dagen. NIJMEGEN. Van 14 tot emmet 23 juni zal op initiatief van dé Post- harmonie een federatief internatio naal muziekconcours in Nijmegen worden gehouden. (Advertentie LM.) voor mond- en keeloritstriertmg f)ES avonds waren er u?at oude t-E vrienden op bezoekWy dron ken wijn, 't lieve compromis voor mensen, die op dc leeftijd zijn ge komen, dat ze een beetje gaan uit- kijken. En we vertelden elkaar de verhalen, die we allemaal al ken den, doch best nog eens een keertje urilden .horen, „En weet je nog,.dat je op dat jeest in slaap uiel en hoe we je toen in de vloermat hebben gerold „Natuurlijk weet ik, dat en..." Toen ik net met details tuilde ko men, ging de telefoon. Een joviale mannenstem zei: „Neem me niet kwalijk dat ik nog zo laat bel, maar ik heb net zo'n ver schrikkelijk leuk verhaal gehoord, echt tets voor u, dus ik dacht ,Hpuit maar op," riep ik vrolijk. „Nou, nee", anttooordde hy, „Zo door de telefoon gaat de fleur er af. Maar loop morgenochtend-even aan. Ik woon vlak in de buurt". En hij noemde naam en adres: „Afgesproken", zei ik, ïvant de u>yn had mij in inschikkelijk gemaakt, zoals wijn zo leuk kan doen. „Maar dan om negen uur precies, hoor" sprak hij nog en belde af, „Ja, ik tueet nog hoe tic .toakker werd in die mat", zei :ik, de: hoorn neerleg gend. -•••••• „Wat heb. je beloofd?" vroeg mijn vrouw, op het toestel wijzend. Ik 'gaf haar de jeitert en vergat ze terstond weer. Maar zy houdt.'n kantooragen da bij, zodat ik de volgende morgen uit een loodzware slaap werd ge schud met de mededeling: „Je moet om negen uur bij 'n me neer zijn. Voor een leuk verhaal". „Laterprobeerde ik: Maar ze is vatt beton met 2utke dingen gelukkig maar, anders zat ik allang in een rijkswerkinrichting. Om tien voor negen 'glibberde ik door modder en sneeuw naar dat adres, mijn ik van gisteren levendig vervloekend. Want wie is in vredes naam vatbaar voor eert leuk verhaal om negen uur in de ochtendIk niet. Toeg. ik gebeld had gingen er mi nuten voorby eer de deurop een kier werd geopend door een vrouw in een kamerjas die nog niet aan de make up doos was 'toegekomen en mij desperaat haar ware gelaat toon de. ,Ja?" vroeg ze, me schattend op schuurpapier. Gisteravond ben ik opgebeld," zei ik. En ik noemde mijn naam en mijn aardse bedoelingen „O ja...," sprak ze, haar ogen even sluitend. Ik, mocht nu in de hal en zag haar een deur open doen, „Daar is die man van die krant," meldde ze'. Binnen steunde iemand: „Mijn God 2e kwam weer op de. gang en zei: „Ontbijt heeft—ie nog niet gehad." ,;Ik kan nog wel een uurtje om lopen," stelde ik voor:. „Nee, dan moet hij zulke dingen maar niet doen," vond ze, „Gaat u maar in de, huiskamer. Maar hou uw jas aan, want de kachel is uit." In. een ijskoud vertrek zat ik een minuut of vijf met mijn kraag op in een leunstoel, toen een lange, door slaap verkreukelde man binnen- druilde, die een winterjas over zijn pyama aan had. Hy groette native ly ks- merkbaar, nam tegenover my plaats en geeuwde aanstekelijk. „Roken?" vroeg hij. Ik maak 'm net uit," antwoordde ik. „Gelukkig," zei hy, „Ik heb geen sigaret in huis. Ze hebben alles op gerookt, vannacht." Hij stak zijn handen kouwelijk in zijn jaszakken^;. „Pepermuntjvroeg hij. - „Nou-, vooruit," zei ik. Hy narri er zelf ook een. Een poosjt zaten we sabbelend tegenover-elkaar. „Dat verhaalbegon ik einde iyk. „Ach, 't is. niks," zei hij, „Gis terenik had hier vrienden. Wé dronken een glaasje wijn. Affijn, je weet hoe dat gaat, alles lijkt zo leuk. Maar als 'ik r-'t nou bekijk Nee 't is niks." Toen hij mij. uitliet zei hy huive rend: „Dat is geen weer om met de wa gen weg te gaan. Ik waag mijn le ven niet-voor een hap eten. Ik ga lekker terug naar bed. Dat heb ik toen ook maar gedaan. KRONKEL. (Advertentie I.M.) Da kortst* an voordajlgifo oplsldings (Bekende ScLrhfe/jjko Cursus) Hij bad haast om „Wees braafen-blijf stil liggen... Heb je whisky of cognac in huis?" „Whisky," fluisterde ze. „in het kastje boven de gootsteen.' Murdock trok zijn jas uit. en ging op zoek in het keukentje. Hij vond de fles en een paar glazen, schonk whisky in en deed er water bij. -Zijn eigen glas dronk hij ter plaatse leeg en het andere glas bracht hij naar het meisje. Ze was een beetje rechterop gaan zitten. De lippenstift op haar beweeg lijke mond vormde een scherp con trast met haar bleke gezichtje, maar haar donkerblauwe ogen waren hei geluid, zwak maar onmiskenbaar. Hy der toen ze hem aankeek en het glas ■werd koud van onbehagen en was van hem overnam, j -te komen in twee stappen bij de kastdeur, waar Ze kuchte toen ze de eerste slok en de lift gmg hem veel te lang- het vandaan leek te komen. Hij ruk- nam en hij lachte haar toe. zaam. Eenmaal op straat moest hy te de deur open en zag een mantel* „Langzaam aan," zei hij. „Neem zich beheersen om niet te rennen. en een paar jurken hangen. Daaron- maar 'n paar heel kleine slokjes, dan Hy maakte zich zo bezorgd, dat de oer, half verborgen, lag iets dat er zal ik je hoofd even bekijken. Doet hele omgevrng hem ontging. De wo- niet hoorde. Het zag eruit aLs een het pijn?" ning van Stacy was doorzocht. De grote, witte vlek, maar het was zo „Een beetje. Het steekt." woning van. z'n vrouw was door- donker, dat hij niet uit kon maken „Je weet niet wie je die opstopper zocht. Het lag voor de hand, dat Nan- -wat hot was tot hij erbij neerkniel- heeft gegeven?" cy Larkin aan de beürt was als de de. Toen zag hij, dat 't een dijbeen „Nee." inbrekers van haar verhouding met was. Die eerste afgrijselijke se- „Wat is er dan gebeurd? Vertel P15wazeP- konde, realiseerde hij zich niets an- eens." Bij daglicht zag het. huts er nog af- ders. Pas toen hij met z'n handen 't Ze dronk haar glas leeg en zette schuwelijker uit dan hij zich herin- duister aftastte, kwam hij tot de ont- het weg. nerde. De kinderwagen stond nog op dekking, dat er een mantel over het Tu w_. I)it Toen Ik terug- dezeifde plaats en dfe etensgeuren hoofd en de schouders van Nancy kwam stoSte ST dfsïeutk in het tw1eget?ed\TtegIlTde gS op^gS? *etrokk<f -?en hugelSos itii zae de sleutel in het slot rit- u En tegelijk met die ontdekking gebaar met -haar handen. „Meer tpnonfiet moment dathiiwilde hoordf hy. opnieuw het zachte, be- herinner ik me niet. Ik "weet met kloppen cn ertrok een golf van angsl ^wde gekreun dat zijn keel dicht- eens of ik nog naar binnen ben ge- door hem heen. Boos op zichzelf, gaan. schudde hjj het gevoel van zich af tiAnrncTTir ie Murdock geloofde haar. Als ie- en bonsde, met zijn vuist op de deur. WUUi US) A UK 15 mand bewusteloos wordt geslagen, Er kwam geen antwoord. Hij pro-- tv minuut rtnt hm ppt, ra^nd* weet hij zich gewoonlijk niets meer beerde de knop en de deur ging ^eXnkere^kast^bezie was bfeef te herinneren van wat er vlak daar- open zonder dat hü de sleutel nodig fokdeladte? totaal onwerkehg VooJ ™or gebeurd is. un nn Ac j,omnoi Murdock. Hij bewoog zich automa- „Waar was ak eigenlijk, vroeg ze. Hallo! W 1)1 op de drempel, tiseh en er gine eeeo eoMe bewuste haar h. dere ogen noe steeds op hem Sü otiHn Aia v,om gedachte door zijn hoofd toen hij het gevestigd. „Waar heb je me gevon- J ff Steisje naar zich toe trok en In zijn den?» '1 v>T oxmen nam. De mantel, die over haar Hij vertelde het haar. Hij zei. dat zonder druk had eetTad Alles laï heen had gelegen zat nog aan haar degeen die haar geslagen had haar mflar hPi-mppé overstuur vastgeknoopt cn sleepte achter haar blijkbaar in de kast had gestopt met =wi HfH a£m' terwijl hy haar snel naar de die mantel over haar hoofd. Ze zag ta rif ipnr tnf Trifi baxïk droeg. Hij legde een kussen nu pas de mantel half over de bank hem onder baar blonde hoofd, trok haar liggen. Hij maakte hem los en nam hu ia rioiÏÏ rok goed en voelde haar handen. Ze toen haar hoofd zacht tussen zijn nh» 12S kr™ntie nlrt "«r JwWten- 1 ™nr" woog ze zich en sloeg haar ogen op. achter zich dicht deed. Door een half open deur aan de andere kant van de kamer, zag hij een keukentje. De „Hallo, zei ze zacht, als een «md andere deur die bij opende, gaf toe- dat net wakker word,, „wat is er ge- gang tot een kleine hal. Recht voor beurd. h d hem was de slaapkamer en aan zijn Murdock blies hoorbaar zyn adem haar kni'éën Vnorrichtie streek linkerhand was de deur naar de uit. Hij hield nog steeds haar hand "y {badkamer, die wijd open stond. Maar vast. maar liet haar los toen hij haar kruin ern aeschaalde plek met J Murdock ging_ noch de. slaapkamer, merkte, dat hijzelf van top tot teen g™old blüed ges=haalae P'clt vroeg hy. „Laat eens kijken?' Ze zei dat haar achterhoofd het meeste pijn deed en ze boog ge hoorzaam voorover, haar voorhoofd J noch de badkamer binnen, want trilde. dat ogenblik hoorde hij het „Rustig maar, Nancy," zei hy hees. {wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1