Nieuwe stadhuis plaats van de op Verhouding rijk-gemeente moeilijke kwestie Pleidooi voor regeling met meer zekerheid Cynische nozems in School voor misdaad In Nieüwland weinig aats voor bedrijven Levendige discussies over de „verzuiling NIEUWJAARS-REDE BURG; PEEK AFBRAAK VAN MINDER HUIZEN voor een groot verkeersplein jaagd door de wind nog niet verouderd Museum leert MONOPOLE THEATER Uit de Gémeehteraad lOENEN LIJSTEN Service vóór alles t. N. J. v. d. Kraan overleden KERKDIENSTEN TIMC0 HERENMODES Jaarverslag van i Mob. Kruis PASSAGE VERTOONT: !JS - In spoedgevallen zijn gedurende j tot een centrum van culturele *acti r i dit weekeinde de volgende artsen te I viteit, dat bekend is tot'buiten de Zatsrds= 17 januari 1959 (Advertentie Mi.) „Wanneer ik het jaar 1958 in een vogelvlucht overschouw, dan is de globale indruk er een van verdergaande verschuiving ïn de bestaande verhouding tussen gemeente en Rijk. welke verschuiving, zo het regerings- beleid op dit punt niet wordt omgebogen, tot continuatie en consolidatie van de reeds opge egde beperkingen zal leiden." Aldus begon burgemeester mr. J. W. Peek zUn Nieuwjaarsrede in de gisteravond gehouden vergade ring van de Schïedamse Gemeenteraad. En aan deze verhouding tussen gemeente en rijk. vooral wat bet financiële gedeelte betreft, heeft mr. Peek ruime aandacht gewijd in zyö rede. „De gemeentelijke taak ligt niet buiten het maatschappelijk leven cn daarom zal ook deze taak zich voortdurend wyzigen en zich moeten aanpassen aan de veranderde omstandigheden," zo stelde mr. Peek het, die zich daarna uitdrukkelijk distantieerde van diegenen, die zich het verleden als hoogste ideaal, stellen! Men zal dus de taak van het ge-i meentebestuur steeds moeten bezien in het licht van de bestaande eon- stellatie, dus xvisselend naar de om standigheden. Maar boe de inhoud van die gemeentelijke ook mag j worden, van het grootste belang j blijft de vraag of de gemeenten fi- nancieel in staat worden gesteld dal- j genen te doen wat aan hen als taak is opgelegd. Het vraagstuk van de financiële; verhouding tussen Rijk en gemeen- te is. in wezen een onoplosbaar pro bleem. Iedere feitelijke regeling is v een compromis tussen twee onver enigbare grootheden: de gemeente lijke zelfstandigheid cn de inpassing van de gemeentelijke activiteiten in het landelijk bestel. Mr. Peek nu betwijfelde of de - gang van zaken wel juist is dat het j Rijk alleen maar zorgt voor voldoen- de geldmiddelen. Hierdoor immers wordt het verantwoordelijkheidsbe sef van de gemeentebesturen onder mijnd. „Men ontwaart de-neiging om ter wille van een zakelijk voordeel de eigen zelfstandigheid en het eigen inzicht te offeren op het altaar van de centralisatie" of „het ruilen van het eerstgeboorterecht voor een schotel linzenmoes". Het is niet zo. dat de gemeente lijke zelfstandigheid het eind van alle wijsheid is, maar wel is het een door de historie beproefd en waar devol goed gebleken, een geschikt middel om de belangen van de bur gerij door haar eigen vertegenwoor digers te doen verzorgen. Een eerste vereiste "achtte mr. Peek, dat voor de gemeenten meer zekerheid wordt geschapen met be trekking tot hun inkomsten en tot de besteding van de z.g. „doel-reser- ves", waaraan nog veel ontbreekt. Aan de ene kant een beperking van het gemeentelijk aandeel in de op brengsten, aan de andere kant een ruime toepassing van subjectieve bij- j dragen, waardoor als het ware een premie wordt gesteld op een begro- tingsbefeid. dat meer streeft naar te korten dan naar reserves.. peit is verhoogd- Wanneer deze ten- rientie aanhoudt, zullen de huisves- tings moeilijk heden binnen afzienba re tyd overwonnen z\jn. Het aantal ingeschreven ingezete nen bij het .Bureau Huisvesting is iets gedaald èn bedraagt thans 4.226 1 personen; hieronder bevinden zich een aantal gevallen die moeilijk ge holpen kunnen -worden, omdat hun i keus is beperkt. Mogelijk zal de ver- j laging van de huren in NieuwSand j voor. hen uilkomst bieden. Het. aan- tal woningzoekenden van buiten dei stad steeg echter, met 1S8 tot 1,326 j gevallen. Mr. Peek betwijfelde het, dat er ooit een toestand zou komen dat allen die hier werken ook -hier kunnen wonen. Dit. omdat' in de zich uitbreidende industrie de vraag naar arbeidskrachten sterker doet stijgen dan dat_.de beroepsbevolking toeneemt: BESTUUR Ook de bestuurlijke problemen rond het Nieuwe Waterweg-gebied werden door de burgemeester in het kort aangehaald. Hij wees er op dat van een eigenlijke Impasse nóg niet kan worden gesproken, maar 'dat al les afhangt van de voorstellen van Rotterdam. De voorstellen, gebaseerd op de studie van de professoren Prins en Simons, zijn gereed geko men en gepubliceerd. Aangezien echter de studie-corrt: missie het rapport nog niet heeft be handeld, wilde burgemeester Peek er niet. uitvoerig, op ingaan. Zulks te meer, omdat in de nieuwe voorstel len het territoir der samenwerkende lindaiio, de heerlijke versnapering bij hoest en rorkoudheid EEN PRODUCT VAN. KING- EN RANGFABRI EKEN TOMNËMA N.V. 5NEEK Burg. mr, J. VV. Peek voor een goede verzorging van de gemeentelijke belangen is het in de eerste plaats nodig dat de gemeen ten over de middelen beschikken. „De afgelopen tijd heeft weer duide lijk getoond hoe moeilijk het is om de activiteit terug te schakelen, om bestaande en soms reeds uitgewerk te plannen terzijde te stelien. om waardevolle kansen en plotselinge mogelijkheden onbenut te laten." Naast deze grote lijn in het finan ciële beleid en de financiële verhou dingen, heeft burgemeester Peek nog enkele andere kwesties in zijn Jaar- rede aangesneden. Zó de wijziging in de plannen voor de Stadhuis bouw, die wij in een afzonderlijk artikel behandelen. WONINGBOUW ln .de loop van 1958 is het aantal woningen in Schiedam de 20.000 ge passeerd. In dat jaar is de woning voorraad met rond 550 vermeerderd, terwijl het aantal inwoners met slechts 300 toenam. De gemiddelde woningbezettïng is zo gedaald van 3,92 tot 3,85. Voor de oorlog lag dit getal boven de. .4, zodat het woning- Advertentie; i.AJ Een vrij ongelijkmatige film is Violent Playground, die on- dder de'titel „School voor misdaad" in Monopole té zien is. Jeugdcriminaliteit In een grote Engelse stad, het troosteloze Liver pool, is het algemene thema, dat de bekwame regisseur Basil Deardcn hier schijnt te willen gaan behan delen cn met een uiterst representa tieve keur van natuurlijke teddy boy-typen, met rake long shots van kale steenwpestenijen en onheilspel lende woonkazernes en ook door een zeer oorspronkelijk, gebruik van ge luid en geluiden, weet hij zeker het filmische kader voor; zo'n sociale re portage te, scheppen. De loerende, cynische nozems, de Voor de laatste-elementen zorgt de jonge, magere verbeten leider van een „gang" in ruime mate. Ongestraft sticht hij uit pure pyro manie een reeks flinke branden. De. jonge schurk is dan in een soort paniektoestand geraakt e« ver schanst zich .tenslotte in zijn vroege re school, waar hy de kindertjes van de laagste klas als gijzelaars tegen over de poli tiële belegeraars han teert Ook voor deze ongure.- onvervalst criminele manoeuvre zal wel weer een psychologisch achterdeurtje te vinden zijn, maar het slot is toch.- dat deze weerzinwekkende figuur in orthodoxe boeien wordt geslagen. Stanley Baker'spéélt een zeer ver' gemeenten aanzienlijk i5 beperkt en j ongure rock'n -roli orgieën, de kleine dienstelijkrS de taak van het supra-communale i oplichtertjes en! halfrvolwassen „.f"®si gang-terroristen, het vormt alles te zamen eenreëel en geloofwaardig décor van de'geschiedenis.' dié niet dieper peilt dan het buitenste schil letje eh het hoofdzakelijk moet heb ben van spanning en sensatie. ruimer wordt gedacht dan tot nu toe gehouden bespre- het geval is geweest. VERKEER Wat het verkeer betreft, is het maximum van de capaciteit van 'het Koemarktplein thans., bedenkelijk genaderd. In de laatste, zes jaar is het gemotoriseerde verkeer 'zonder bromfietsers) bijna verdubbeld. Op merkelijk is daarbij dat op de spits uren bet aantal fietsers op het Koe marktplein met rónd 20 is ge daald. Zij vermijden kennelijk het drukke kruispunt. Voor de automo bilist bestaat echter geen uitwijk- mogelijkheid. De aandachtvan de i gemeente zal dan ookgericht zyn 1 op het scheppen van doorgaande verbindingen. i. Wat het openbare vervoer betreft, i' zal binnenkort het rapport vgn het t E.T.I. en ook de enigszins daarvan afwijkende voorstellen van de R.E.T. bij .de Raad- in behandeling komen. BEDRIJVEN Voor; de TechnischeBedrijven' j. bracht. 1958 weinig opzienbarends, j De verkoopcijfers voor water en elektriciteitzijn praktisch onveran- I Stedelijk Museum: dagelijks geopend fraKIp^ian 1 AA miUnAn ,,n„ in fnl 17 .-.oJ wood-is aannemeïij k als het - verbeten zusje en de jonge David,.'McCaHum- maakt een opmerkelijke persoonlijk heid van de „outlaw". i. een voorstel; tol houw van 511 wo- hingen in Niéuw land (onderdeel van r h«l complex van duizend woningen) de bouw van bedrijfsruimten gemist. Vroeger had tic wethouder reeds toe- gezegd dat daarmee rekening ge- houden zou worden, maar in dit nieuwste'ontwerp ontbreken ze weer. Moeilijke kwestie. vond wethouder mr. VanKinderen. Het is zó, dat Nicuwland als woonwijk stedebouw- kundig weinig mogelijkheden biedt - voor ijedrijfsruimten.' "Indertijd had men zich dergelijke ruimten geÖ3cht achter de- winkelgalerij aan het dr. VVibautpiein. maar gebleken is- dat de winkeliers die ruimten graag zelf wilden benutten vod!' opslagplaats. Bedrijfjes vestigen in kelders onder de Wokken gaat bezwaarlijk, we- gchs het hinderen van de overige bewoners. De enige mogelijkheid is dat er garages worden samengevoegd tot dergelijke ambachtelijke werk- plaatsen. oNu zijn in het ontwerp voor hét Waarom heeft het anderhalf jaar i complex-Coignet-woniogen, waarover moeten duren voordat er stappen 1 een voorstel binnenkort bij de raad werden genomen? Heeft de adminis- 'n behandeling zal komen, uitzon- tratie van de Woningdienst wel ge- derltjk veel - garages opgenomen, klopt? Bovendien had de heer Van Daar kunnen dan best wat bedryfs- Woerkom bezwaar tegen de onno- ruimten, van gemaakt worden, oor- dige scherpe toon die wet, eens deelde-de wethouder. Hij zegde nog spreekt uit brieven van de "Woning- ee9 totaal overzicht van de mogelijk- m _J hi ri t n 1 ïranlininn m». Geen tijd voor uitbreidingsplan Nadat de Nieuwjaarsrede van bur gemeester Peek was aangeboord, heeft de Gemeenteraad gisteravond ook nog de agenda afgewerkt. Maar niet dan nadat de heer II. M. Wil- lemsE als nestor der raadsleden de rede had beantwoord en mr. Peek en zyn gezin de beste wensen voor hel nieuwe jaar had aangeboden. De becx* J. J. van "Woerkom tVVD> stelde, vragen naar aanleiding van het proces dat de gemeente aanhan gig hadg cmaakt tégen een bewoner van de Flat Spieringshoek. die ge durende anderhalf jaar een garage bij de flat in gebruik heeft gehad zonder er huur voor te betalen. De 'rechter beeft clinschig j.l; de vorde ring van de gemeente toegewezen en de gebruiker -van de garage zal deze garage1 moeten ontruimen. dienst aan de huurders. Wethouder mr, M. J. M. van-Kin deren verklaarde dat de toon in de brieven eerst zo scherp was gewor den, nadat de - betrokken persoon onwillig was gebleken de huur; te betalen. Daarvoor zijn gedurende an- heid .-.tot vestiging van verzorgende bedrijven in Niëuwland toe, maar de mogelijkheden zouden wel erg beperkt blijven, Misschien dat er. nog kansen ko men wanneer - de lege hoekjes in Niëuwland gedacht voor. nog dui- Van j Bellen bij ongeval;. G.G. en G-D. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst; Westendorp, Singel 81. R.-K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend, iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 10 tot 20.30 uur; zondags gesloten, de R.E.T. i Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange/Haven:ge opend iedere werkdag (behalve maandag)van 9,30 tot 16.30 uur eh iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur; zondags gesloten. Ned. Gesprekcentnim 35 derhalf jaar-. onderhandelingen ge-Z0Ild woningen!) opgevuld worden, "voerd. Nu de rechter uitspraak heeft Engelsman (PvdA) had gedaan,, blijkt dat er. een mogelijk- Sfaag eens-een totaal beeid van de heid bestaat dat er. een scliikking ge- j uitbreidingsplannen in Schiedam wil - troffen kan worden, voor deze kwes- 'en hebben, want. de wet eist dat tie, die wederzijds wat hoög isge- de, jaar dergejijke uitbrei- lopen. i dingsplannen nader bekeken dienen De heer J.J.Bieze (PvdAl had in te worden. De stedebouwkundige afdeling van Gemeentewerken beschikt niet over voldoende personeel, om dergelijke plannen op te stéllen, verklaarde wethouder Th. J. L. vanden Berg. i Daarom is ook de Rotterdamse stede- bouwkundige Fledderus ingeschakeid moeten worden voor een uitbrei- dingspjan van Kethe't. De Proc. Pla- nologische dienst heeft er ook ia j berust dat er geen totale planhén, maar slechts deelplannen worden Ih- gediend. 55 De zgn. „verzuiling" van ons volksleven was-het onderwerp van een bijzonder Interessante discussie, die. gisteravond in één van de zalen van het Wijkcentrum In Niëuwland, gehouden werd door leden van het Nederlands Gesprekcentrum, afde ling Schiedam. Zoals bekend komen hierin vertegenwoordigers van de x'erscbillende religieuze, politieke of maatschappelijke, groeperingen samen. De gemeentelijk inspecteur van het onderwijs, de heer ,M- HoIL leidde het gesprek in. door de verzuiling te definiëren ais hét „tot in details, tot I in het absurde doorzetten van zijn BIOSCOPEN principes". Dit verschijnsel is overi- Monopoie, 3.;ö.- 7 cïi 9.15 uur; ..School sinds eeuwen--in ons volk op- - voor misdaad". i getreden, men herinnere zich de nen wy met voldoening-op .1958 te- l Passage, 1.30 en 7.30 uïir: „Gejaagd godsdiensttwisten en de daarmee rugzien" zo besloot burgemeester, door de .wind" 1 i samenhangende schoolstrijd. By een Peèk zijn rede.- De bestedingsbepér- 1 Drt'ÊRSEN i voortgezette, verzuiling zou op de king heeft de activiteiten vernauwd, i Volksgcbouw, 8 uur; Het Voetlicht: duui' ^et ;,gcsprek'' niet meer mo maar toch kon nog veel tot stand1 Toneel. I gelijk zijn. en zo zien wè nu een worden gebracht. Ook de groei van Musis Sacrum, 8 uur; Tot Steun. kunstmatig middel daartegen, n.l. dit de stad gaat steeds verder cn in hetToneel. gesprekcentnim. De volkomen «eu- komende jaar zal de 80.000 ste Inwo- i Irene. 8 uur: Schotse Vendel. Feest- I ner kunnen warden begroet, v avond. derd gebleven, n.E 4.4 miljoen m:- water en 98.miljoen kilowatt; de gas- produktie stèeg met 5 t.o.v. vorig jaar tót 23 miljoen éénheden. On danks de financiële moeilijkheden konden enkele verbeteringen .wor- y? aangebracht.; r" -. u-, TïOhdanks alle moeilijkheden -kun- van 10 tot 17. uur, zondagen van 12 tot 17 uur; tentoonstellingeu „Ach tijd. .waar, ben .je. ge bleven" en „Op ech blad papier'", tot en - met 31 jaiiuarL -1 (Advertentie LAL) BELEIDSLIJN Ook liet vraagstuk van de „eon- juncturcle begrotingspoütiek" heeft burgemeester Peek aangesneden. De ze eist cte vaststelling van een be- leidsliin voor een aantal jaren en dit ïs thans niet goed meer mogelijk. De gemeenten worden bij de huidige re- i geling vóór een keus gesteld. Zij kunnen in tijden van voorspoed re- serves vormen die in volgende de- pressie kunnen worden benut om kapitaalswerken uit te voeren. Dit is goedkoper en de werkloosheid kan 1 er mee bestreden worden. Maar met grote zekerheid is nu echter te ver- wachten dat het. toezichthoudende I orgaan geen vergunning verleent voor deze gedragslijn. Integendeel, in tijden van recessie moet verso- i berd worden en alle kapitaalswer- ken. die dit gedogen, moeten blijven liggen. De reserves moeten dan aan- gewend worden om de tekorten op de gewone dienst te dekken. Een ander systeem Is om in dei goede tijd alle werken uit te voeren, welke maar mogelijk zijn, ook al komt dat duurder uit. Wanneer dan de magere jaren aanbreken, zullen de tekorten op de gewone dienst ge- I dekt moeter worden door een sub jectieve bijdrage. Voor vele gemeen ten is de keus tussen deze twee sys temen niet moeilijk. Mr. Peek nu pleitte voor een rege ling. welke aan de gemeentebesturen meer zekerheid en meer mogelijk heden biedt, ook al besefte hij dat de mogelijkheid en het nastreven van de doeleinden, aangepastdienen, te w-orden aan het grote geheel, hetzij de Staat.- hetzij de Europese. Ge-i. meenschap. Het toetsingsrecht zou - in de plannen voor de bouw van een nieuw stadhuis voor mMr'ïïr.'P«3?tafvan'uS j Schiedam is een drastische wijziging gekomen. Deze nieuwe -'gVagg'»»*. dat o-ok een andere instantie betrok- zetel voor het gemeentebestuur zal niet, zoals tot nog toe de f/R's VFRHTII's.T l Jansen; (Jeugddienst), 10.45 uur dr. l. ken zou worden om te voorkomen I jj.» ,va<; jp van Vt'J* i j. Cazemier en 7 uur ds. J. Gras. Ke- dat de belangen van de gemeente lftee tv as, terrijzen aan ae oostzyae *ian net nmmaplantsoen, j i jo cn 7 uur ds. Erummelkamp. achtergesteld zouden worden. Hij maar op de plaats waar nu nog de Rijks-h.b.s. staat. Zo heeftIn zijn-nieuwjaarsrede is burge-j Ned. "erv. Gmf. -EvMg. Gebouw JSSrA burgemeester mr. J. W. Peek medegedeeld in, de nieuwjaars- i Sf3SJ?S±SSg!,«Mw§S T. L AÜTOVERHUÜRBEDRIJE Hooidrift 137 - Aelbrechtskade 83 TeL 50315 tel. 30209 lid Wegenwacht heeft haar wagenpark uitgebreid met fonkelnieuwe Fords type 1959 voorzien V. radio en verwarming - van gem. iverkeii ging in de bouw zal optreden. Be- j sprekingen met de - betrokken in- j stantïes in Dén Haag hebben uitge wezen, dat de normale procedure kan. blijven gevolgd, namelijk ont- éigeningsplan volgens de rooilijnen. in -,„j u~. i j Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk 10 Binnenkort zal het plan voor de uur ds, j: d. Smlds en 7 uur dr. P. nieuwe rooilijnen aan de gemeente- p. Tjalsma. Den Haag (Opendeur- raad ter goedkeuring worden voor- j dienst). Eethelkerk 10 uur ds. A-. Hoff- gelegd. De in bewerking zijndeman (H. Avondmaal) en 5 J- nutswet kan vervallenJ Hofiman. Opatandingskerk^ HBS VERHUIST}?'l, tefinanciën", die dan echter alleen de grote lijnen zou moeten bepalen. Maar boe de regeling ookuitvalt. - de nieuwe ontwikkeling in het stad- rede, die hij gisteravond in de gemeenteraadsvergadering heeft i Hij verklaarde dat B. en Stelwagen, Ncdl Prot. Bond. West.vést 92. 10.30 gehouden. ttt *i».-j i - --.. uljr jjjj j; a. Hebty, 7'- uu, m». u- W altijd op het standpunt hebben - Schouwink. wijkcentrum-Niëuwland. i gestaan en dit ook nu nog doen, dat EVang, Luth. Gemeente. 10 uur ds. S. j Deze nieuwe plaats is niet alleen stedebouwkundig^ en bouwtechnisch de omgeving van'het Singelplantsoen J G- v. d. Haagen. geheel verantw oord, maar biedt bovendien nog vele voordelen boven de de enige geschikte plaats is voor Oud-Kath. Kerk Dam 23. 10 uur plaats aan het Emmaplantsoen. De ontwerpers voor het nieuwe stadhuis, I een nieuw stadhuis' Geen anderhoogmis. (Advertentie t.M.) KOOPJES by - traliteit kan nu een volk niet be schermen tegen de gevaren van de verzuiling. Uit het gesprek bleek wel. dat men zeer goed zijnprincipes kan hand- j haven in een gemeenschap van ,.vo- j gels van diverse pluimage", zonder dat men nu ook altijd zijn principes er met de harenbijsleept, zoals in I -- - L. het (ook genoemde) geval van gei- PP 1»'Januari js tn bchiedam over- tenfokvereniging" die alleen ge- A?errj vaa f schikt zou zijn voor gelijkgezinden. *0sc"n'8.ca. hoofdambtenaar A bij d« De hedendaagse jeugd kwam (bij- Gemeentewerken Schiedam, na vanzelfsprekend) ook nog ter "y werd op 5 juni 18Dj in Schiedam sprake. Zij zou zich verzetten tegen geboren. Op 5 februari 1919 trad lijj deze verzuiling, omdat zij het on- J>,11 Gemeentewerken in dienst ais natuurlijke ervan zou inzien. Voor timmerman. Na verschillende ran- menigeen bleef-het echter de vraag, j pn zoals baas, opzichter._ em. door- of dit verzet niét tegen alles gericht r lopen te^Jiebben, werd hy op J. ja- is, wat dc ouderen aanvaarden; Een j "Marl lltoobenoemd tot technisch lceftydsvei-schynsel dus, dat metter- „hoofdambtenaar A. -" tijd. verdwijnt. De heer Van der Kraan was zowel Theoretische idealisten lieten zich I m- als buiten de dienst; bekend als op de bijeenkomst ook vaak horen, i wn bekwaam en voortreffelijk, amb- De wetenschap zou de basis voor ;tenaar_en een ihumaan mens, absurde principes wegnemen, de pP 15 oktober 1933 is deheer Van jeugd zou zich minder gaan aan-i der Kraan ais brandmeester bij do trekken van verzuiling doordat zij brandweer gekomen en daar werd het accent zon gaan leggen op de op l mei 1941 als hoofdbrand- persoonlijkc. verantwoordelijkheid; meester eerste, klasse aangesteld, allemaal zaken die we maar moeten Om gezondheidsredenen is hij óp afwachten, dus, 12 januari 1950 op non-actief ge- Verdergaande verzuiling leek de steldi Van 1948 tot 1953 was hij ten- meeste deelnemers aan het gesprek j' slotte nog voorzitter van de Veretii- toch wel uitermate ongezond, maar j fing Van Sevelvoerendén van de daar een reactie hierop levensnood- Brandweer, zaak is. behoeft men voor de toe- komst misschien minder te vrezen dan een theoretisch dóórtrekken van de huidige 'ontwikkeling zou doen vermoeden. Een volgende keer spreekt ir. C. Boerman over de invloed van dc kernenergie op het maatschappelijk leven. :„Jong Schiedam vóór 'Christus'' houdt op zondag 25 januari' in. da Julianakerk een jeugdrally.v Ds. G. N. Lammens spreekt daar over- „Mis lukkende Jeugd". Aanvang,acht uur. f Artiimenne Mi.) de nieuwe plaats verdedigd. .in; haar jaarverslag, constateert de I afd. Schiedam van de Ned. Bond j van Oud-Strijders cn Dragers van j hex MobUisatiekruis* dat de belang- stelling voor de "eontactavonden in het afgelopen, jaar constant is geble ven. Het waren ér in 1958 II. tegen 9 in 1957. Op 31 december telde de bond 188 leden en 31 donateurs, een kleine teruggang van in totaal '9 per- sonen, hetgeen echter een gewoon jaarlijks verschijnsel is. Het bestuur, is ais volgt samengc- I steld: P. van Rijn, voorzitter: D. Krook, secretaris; H. D. Bakkes, pen ningmeester; W. J. A. dé Jager, re-1 dactie'Penflits én P. Blok, commis- saris. Zij werden donderdagavond op de algemene ledenvergadering bij acclamatie herkozen. die BilGS overtreft Het Passage-theater vertoont deze van een historische episode: de, week de verfilming van de bekende Amerikaanse burgeroorlog, bestseller „Gone with the.).. Vooral in de weergave van dit wind?', eon film die intussen al- tweede element is dé regie zeer'ge-' weer twintig jaar oud is. lukkig geweest en deze episode is Ten gunste van dit 220 minuten j vol sterke, dramatische beelden, durende Amerikaanse filmépos moet j Het destijds nog vrijwel onbeken- gezegd wórden, dat de techniek en de sterretje Vivien O'Leigh speelt de stijlopvatting van het vooroorlog-i Scarlet O'Hara en zij maakt van tegen ds J ha grote Vüïmtó rondom j ïpi™.™ g i i - i j i •- i net Lmmaplein._ waarde neven- oud-Gcrcf. Kerk Jeugdhuis Lange Het grootste voordeel is wel dat groot is cn dat begrensd wordt door. outillage van plein; parkeerplaats en Haven 97, 10 en 15 uur ds. F Luv- :t nieuwe bouwterrein, dat lü ha de Broersvest, de Overschiesestraat,plantsoen een geëigende plaats kan tjes. de Emmastraat en het Singelplint- vinden. S 'Lutherse Kerk. Zaterdagavond 7.30 soen, ccn grote open ruimte voor! Hut cnlloon pn hliiff i uur. avondgebed. een verkeersoiein onenlaat Ook in .«et college was en blyft van me- Baptistengemeeute. Kerkzaal Lange het oude nlsm w« /edaeht aan rnV dat veroudfrdfi bebouwing Haven 59. 10 uur dr. Vegiet: en 7 uur net oude P'an was gedacht aan ton ]n centrum van de stad toch bin-.! dr. ReiJing. verkeersplein, inaar by de ontwer- nenkort verdwijnen zal om plaats te Leger drs Hells. Lange Haven 27. J0 pers. van het stadhuis bestond steeds maken voor meer èinentlidse erote uur heUigingssamenkomst cn 7.30 uur de neiging om het gebouw naar yo- bouwwerken. verlossingssamenkomst Gerrit Verboon- --.-1 Jstraat 6.30- uur ouenluchtbijéenkomsi M. Souverein. se produkt thans beslist niet ver ouderd aandoen. Ook, dat het scenario van Leslie Howard de dubbeldikke bestseller van Margaret Mitchell trouw en nauwgezet volgt, zoals ook de regie deze grillige, heerszuchtige jonge vróuw, die in het leven alles bereikt, wat ze wil. maar in de liefde zo grondig faalt, inderdaad de domine rende persoonlijkheid. die nodig was. Van de sterke bezetting noemen Als m deze winter de nachtea onverwachts kouder worden, zorg'dan dat ér bij U thuis ook Veen paar van die handige molton tussendek®ns in reserve liggen. Gekleurde molton dekens, een kwaliteit, zwaarder dan wij ooit verkochten.geruwd als 'n wol len deken, geweven van prima .garens, m diverse.moderne tin ten. gaan wij Maandagmorgen verkopen voor een ongekende Opruimingsprijs. Als U hem gisteren voor 5.90 gekocht hebt, dan betaalde.U géén dubbeltje te veel. "laar Maandag gaat U zo'n deken ■jen, niet voor.5.90, maar voor géén drie gulden. ren te schuiven om bet vrij te iiia- ken van de bestaande bebouwing, i Het Stedelijk Museum van Sehie- «J»» *!f»« -m jaar ,est(s jaar.. [straat 6.30- uur openluchtbijeenkomst Want bij Raadsbesluitvan 24 okto- Een wiizieïne in de «iltiiatip ie nnt-I °-l v- niai°or mevr. M. Souverein- ber 1899 werd aan de van gemeente- waardoor echter aan de omvang ran staan lm uWk da» het (dmv i Th?SL*inSb^h5K!,!?I,t»ï,,d. "7 1"nmmtan" het pleio werd geknabbeld. van de Bijta-h.b., godanigl slech- *-13»" uu" J. ^S^eKdT de Er 7.yn echter nog meer voordelen, te toestand bleek te verkeren dat Lever, Vlaardingen en 4.15 uur ds. E cfia» De aJstand tot de Singelkerk wordt bet niet langer verantwoord is het J. Oomkes, Julianakerk Jö uur ds. J. iri li naam _B®Seven van „stede-- groter, zodat .beide monumentale ge- gebouw als school te gebruiken. Na-.: Nawijn en 5. uur ds.: j. Lever. Kcthel j niuseum bouwen elkaar uit het oogpunt van dat deze school elders (In Nieuw- Q'Mk v T J onA Kv, Aa cm.Ahiiim 1 Dienst Gemeenteziekenhuis. 7 uur ds. en aankopen te dekken"! Uit dit i B(j dat zelfde besluit i werd tevens ƒ100,gevoteerd ten. De oude joodse begraafplaats j ting zal hebben gekregen, zal hetH w Hemmes - kan gehandhaafd blijvenen een oude gebouw gesloopt kunnen wor- JÊHÓVAH'S GETUIGEN. Volksrae- u^:jZ0 waf, °pïet' zoUMt plaats krijgen in de groenvoorzie- ^n. Hierdoor nu is de mogelijkheid i J t«nn T.nrvan Schiedams verleden ontstaan dat het nieuwe stadhuis uu j een andere en betere plaats kan krU- gen. ning van het op het plein aan te brengen wegehstelsel. Bovendien zal de ruïne van Mathenesse eindelijk een waardige plaats in de voortuin van het stadhuis kunnen krij^n, I iets wat bij de oude plannen Het i vo.Eeh, :tó „phn-l Wiizigmg in bestuur j Emma-plantsoen" zouden 117 pin-j ir /~vi f~\ - i den met 150 nog goed bruikbare wo- V Cf. Ijlir. UHClCrWll ningen afgebroken dienen te w*r- RÏÏ„rAh:Sr0"t!U5'f' 1 duldelüft nuc-qmo tomen. Zo heed onderwerp „Besli/jdt het materia- bnrse^eMler w. Peelt setne- folö s f' Z »onod In rijn Nieuwjaarsrede voor i Woensdag 19.30 u, dienstvergade- de emec t d school" theocratische bedieninss" Uit deze „plaatselijke oudheidska- i mer', aanvankelijk in de St. Joris Doele ondergebracht is het huidige Stedelijke Museum gegroeid, thans voornaam gehuisvest in het oude St JacobsGasthuis. Het is geworden den. iets, waartegen ïn de gemeen teraad vele bezwaren zijn gerezsn. Volgens het nieuwe plan zal dit aan- au te. amóveren woningen le- van Victor Fleming de geest' en de we verder Clark Gable, die in de kleur van dit histbrisch-romantische j rol van Rlictt Butler, de enige man boek uitstekend heeft getroffen. die niet het onderspit delft voor Het succes van Margaret Mitchell's 1 Scarlet O'Hara. toont dat hij toch perkt blijven tot 38 Wel zullen 8e boek ligt in de zeer gelukkige -— en een belangrijk acteur is. Voorts Les- brandweerkazerne èn de gemeen-' ook wel handige vermenging van tie Howard als de nobele, zachtzinui- telijke smedery een andere plaits een persoonlijke tragedie (geconcen- j ge Ashley, vurig bemind door - Scgr- i moeten krijgen. treerd in de figuur van de harde,let. maar onbereikbaar door zijn Burgemeester Peek heeft er u!t- egoïstische, mysterieuze Scariett huwelijk tnet.de lieve Melanie, ge- drukkelijk de nadruk op gelegd-<M O'Hara) met de kleurige schildering speeld door Olivia de Havilland. I door deze wijziging geen vértra- Artsen op zondag De heer Th. J. L. van den Berg raadplegen: [grenzen van de gemeente én zelfs! heeft wegens zyn drukke werkzaamr P. van Santbrink, Mgr. Nólenslaan S van het land. heden zijn'functie als voorzitter van j 183. tel. 62562: J. Mokkenstorm, Van Overwogen wordt om bij'de vie- de Vereniging tot Bevordering van f Ruysdaellaan 52, tel. 64098; H. J. ring van het Christelijk Onderwijsmoeten neer-i.Ormel, Singel 76. tel. 68250: G. W. leggen. Het dagelijks bestuur wordt i Ormel. Schoolstraat 5, tel. 64244. nu 'gevormd door de-.lieren: mr..H:| Geopend is de apotheek -fa. Van Snoep, voorzitter; A. M, Vogelij, I Westendorp, Singel 81 dié ook ge- Prins Bernhardlaan 50, secretaris en durende de volgende week de nacht- H. Ussëlsteih', penningmeester. dienst waarneemt, i •jarig bestaan *n ten- 1 toonstelling te houden van het kunst- bezit by Schiedamse burgers. „Dan zal aan het licht komen hoeveel cul- tureel gevoel en liefde voor de kunst i aanwezig zijn in onze stad", zo meen- de burgemeester Peek. M aa ndag morgen (wtj zijn ts Main- dagsmorgens altijd' ópen) begint de verkoop van deze tussen- dekens in moderne kfeürén. 125 x180 cm fook ideaaf ais.onder- dekenin-dé kleu ren bjauw, rood," moco.' chafopagne; grijs enz., voor

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 2