In stelling voor 12 maart j TpUvkIa rorlt cti irlin'c Molotow Hagenaar? m m Gestolen zilver niet in verongelukte Proctor D d»*cS loiiywooi zonder ïchifferinq Cliefariiie/I OPGEVANGEN VÓÓR U Hoofdpijn B. Griep? Chefarine„4" doet wonderen! radio en TV Cees de Lange terug in de schoolbank Man door! in sloot gevonden Finale tafeltennis voor de TV Voorts Vanavond I H et TV-theater I presenteert j volgende weck: N; 2'*spro'...^ U&ntMeêk ft! - door GEORGE HARMON COXE SPROETJE SPARKS .v* door FRANK GODWIN [fTTANNIïER de heer Ëvert Vermeer (in navolging trouwen* van de 1 O I Li \J I LJ O WANNEER de heer Evert Vermeer (in navolging trouwen* van de heer Diees) zegt. dat de Kv.d.A. na de verkiezingen waai schijn- lijk in de oppo^tie blijft» dan moet hij haait wel uitgaan van de twee volgende opvattingen: a> zijn partij zal minder succesvol uh de bus konten dan in 1956. en b) de eisen, die zijn partij zal stellen, zijn niet goed aanvaaidbaar voor de andere partijen; ofwel de etsen, die de andere partijen zullen stellen, zijn niet goed aanvaardbaar voor haar. Uiterlijk zijn daarmee de feiten gesteld; omtrent de achtergrond zeggen ze echter weinig. Deze achtergrond is zeer bepaald, dat de P.v.d.A. zich onjuist behandeld en verkeerd hegrepen vindt en de mening koe*tett. dat een verblijf in de oppositie haar onmisbaarheid, waaraan zoveel twijfel i« gewekt, duidelijk in het licht zal stellen. Het beeld «an de toestand, dat de leiding van de P.v.d.A. zich maakt vindt een aanvulling en verduidelijking in Het standpunt van de V.V.D.. inhoudende dat zü geen deel wil uitmaken van een regering, waarin ook de P.v.d.A. zitting heeft. De zaak is. dat de V.Y.D. vorig jaar een aanzien lijk sue- 's beeft geboekt met haar tactiek, als een soort centrum te fungeren voor het registreren en verspreiden van gevoelens van onbehagen over wat in Nederland geschiedt. Dat dit onbehagen zich vooral richtte tegen de P.v.d.A., die sinds de bevrijding zozeer haai stempel heeft gedrukt op het regeringsbeleid, wa* niet zo verwonderlijk. De V.V.D. is wel verweten, dat zij maar al te graag piofiteert van de politiek-nihili-ti-clie stemming, die een blad al* De Telegraaf zo stelselmatig bevordert. VI ij willen hier op dit ogenblik niet op ingaan; in elk geval begrijpt ieder dat een plaatsnemen van V.V.D. en P.v.d.A. in één regering de liberale partij in een onmogelijke positie zou brengen. VERMOEDELIJK roti de heer Bruin* Sint h^t op prij* «tellen, dat de A.R.P. zich even categorisch tegen een regeren met de sociali-ten uitsprak als de V.V.D. het heeft gedaan. Maar deze uitspraak is er niet, en zal c we] niet komen ook. Het blijkt uit het enkele feit. dat niet hij, maar dp brede-ha*i«-man professor Zijlstra aan de top van de lijst is geplaatst, in Trouw schrijft hij nu een nogal boos --tukje over de heer Oud, die in een rede te Arnhem heeft gesuggereerd, dat A.R.P. en C.H.U. strak* wel weer aan een brede-ba«is-kabmet zullen mee werken. Hij gewaagt van de eensgezindheid waarmee deze twee partijen, in volledige harmonie met hun ministei*. de ..fakkeldragerstirannie" van de P.v.d.A. hebben afgewezen. Dit zijn feiten, roept de heer Bruins Slot luide. Het zijn maar de hahe feiten. Het i« bekend, dat de a.r. en c.h. ministers zakelijk met de heer Hofstra van mening waren, dat de tijdelijke belastingen gedurende twee jaar moesten worden verlengd. Zij zijn alleen niet zonder enige moeite tot het standpunt pebrarht, dat deze kwe«tie geen kabinetscrisis rechtvaardigde. Het innemen van stellingen vóór de verkiezingen is iets anders dan het bandhaven daarvan er na. De V.V.D. moet uit zelfbehoud wel categori«ch zijn in haar standpunt; de andere partijen kunnen zich dat niet goed' veroorloven. Het is duidelijk dat. wanneer dc P.v.d.A. een uitnemend ver kiezingsresultaat behaalt, één van de voorwaarden voor het blijven in de! oppositie is komen te vervallen. Het is in goede parlementaire verhoudingen logisch en gewenst dat een partij, die succes heeft, naar regeringsverant- woordelijkheid streelt. Lijdt de P.v.d.A. echter verlies, dan is de kans groot dat het ideaal van de heer Bruins Slot noodgedwongen in vervulling' gaat. Dit ideaal is het herstel van de christelijke coalitie. Een vlek zal dat ideaal toch wel hebben. n.J. de noodzaak van op zijn min*t wel wil- lende neutraliteit van de liberalen. HET K wel een vreemde be-rhikking van het lot die Molotow mogelijkerwijs omstreeks zijn zeventigste jaar nog tot Hagenaai maakt. Dc protesten tegen het hut, dat dc .Nederland*? regering 1 zo vlot haar agrément op rijn benoeming heelt gegeven, zijn wel begrijpelijk. Deze bejaarde man immers heeft een «taai van dien-t. die in WestrNk drtnorrati«che ogen nu juist niet als schoon kan gelden. Het feit. cat nn handtekening onder het Duit«-Russisch verdrag van 1939 al< het Vi1-" oer sein i= geweest van Hitler's oorlog. i« niet vergeten: zomin als vergeten is. hoezeer hij ook andejszin* door houding en gedrag lange jaren een belichaming ws* van de heer-zucht en gewelddadigheid van het bewind te Moskou Men be-efle echter dat. al* hij naar Den Haag komt. hij muider kan gel den al* vertrouwensman dan ai* slachtoffer van rijn eigen -v-teem. Hij U geen groot ma» meer; liij is een in ongenade gevallene. Er i* niet de min-te reden otn medelijden met hem t? hebben, maar wel om te bedenken dat hij nu van alle kanten ts omgeven van het wantrouwen, dat hij «teed« jegens anderen aan de dag heeft gelegd Iet* van een epï«ehe wraak zit daar toeh wel in. at is hem het lot bespaard van zovelen voor hem, die door het vuurpeloton «n-ehadeliiK werden gemaakt inpidat« van door het wegzenden naai een ver land Molotow Hagenaar; het betekent ook. dat een ujdvak ten einde loopt. En dal i« toch niet helemaal onbelangrijk. Velen geven de televisie de schuld van de achteruitgang van HollywoodIn werkelijk heid echter heeft de televisie [dc /ifmsttidio's van de onder- \gang gered. De toestand is na. \zq, dat men zou kunnen spre ken van een goed huwelijk tussen televisie en film in 'de V.S. Aanvankelijk werd Holly wood zwaar getroff n door de opkomst van de televisie. Te gelijk met een totale omwen teling van de recreatiegewoon- .en minder aantrekkelijke tol aan te bieden i» onbelangrijke films, laat men ben optreden voor de tele, vtsiepiodukties. Columbia on Allied Artists hadden dit iaat ieder een miljoen dollar verlies. De enige grote filmmaatschappij m de V.S. die flinke winsten laat zien is*. United Artists. Zij bezit geen studio, geen camei a, geen stuk. je scenario. Het enige dat United Artists wei heeft is geld Die winst woidt gemaakt alleen met zakelijke transacties <jver contracten van gio- te sterren en andere talenten uit de filmvveield, op 3200 mijl van Holly wood. Intussen is het huwelijk met de televisie juist op tijd gekomen. Het aantal bioscoopbezocke. liep m de t VS. schrtkbaiend terug. Van ruim van Lucille Bail). Het kostte hem negentig miljoen per week in 1948 /es miljoen dollar. Mr. Arnaz maakt tot ruim veertig miljoen m 1957. nu meer films voo- de televisie per Sam Goldwyn, de grote filmprodu- maand, dan de R.K O.-studios vroe- eer, zei tn "de bloeitijd van Holly- ger per jaar konden maken. Mr. wood wel eens, dat filmproducers Arnaz' winst is dit jaar groter, dan nooit maagpatienten door financiële die van RK.O, in vijf j'aar. zorgen hoefden worden. Hij heeft M.G2VL. de grootste filmfabriek 0nSelVJk gehad. Hij had nooit kun- ter wereld, is geheel gereorgam- nen dromen dat hij zijn studio's nog seerd. Een deel van de apparatuur eens volledig in het televisiewerk en de geluidsstudio's worden ver- 7°u moeten onderdompelen... huurd aan andere maatschappijen, wiT/rimvj. hni„n» die zitten te schreeuwen om stu- De OPiang- dioruimte voor de televisie. De af- rijkste man van Holly- deling televisie van de Fox-maat- wood* Vf-rzamelnnr schappij gedijt vrwwtwffpint tn vvouvi. vrzttjneia-ar SAM GOLDWYN: ...T.V. m m'n studios... ten van de Amerikanen, bete kende dit een moreleartistie ke en financiële kaakslag voor de j'zZ?7ttüereïd. Later werd Hollywood bovendien nog getroffen door een gei echtelijk hevel dat reeksen bioscopen en theaters geheel onafhankelijk maak. te van de studios. Er zijn deskundigen, die menen, dat Hollywood gered had kunnen worden, als men de vertoningsrech ten van de films niet aan de tele visie had verkocht. Dat gebeurde art 1948. Nu is men het echter wel eens, dat de studio's al zeker ter ziele gegaan zouden zijn Het huwelijk tussen film en tele visie is intussen haast tien jaat oud. Degenen, die dit bijzonder goed be seft hebben, zijn de grote aandeel houders m hun villa's aan Sunset Boulevard. Hun papieren vermelden niet alleen de namen van de groten op filmgebied. ma»r ook die van te le visiester ren. Twee groepen 2ijn nu samen onder één naam m tel' film- en televisietalent verenigd in „Hollywood Stars." Hoe moeilijk de toestand voor de; filmmaatschappijen is geworden blukt uit het feit. dat twee grote bedrijven hun zaken »n de steek hebben gelaten. De beroemde RKO werd gekocht door Desi Arnaz, een] drummende televisiester «.echtgenoot plaats van haar contract-artiesten van talenten. (Adccitcntie I.M.) Vier werkelijk helroowbare middelen helpen elkaar en doen wonderen! Élk tablet Chefariite „4" bevat 4 genees middelen,dieinde gehelewereld beroemd zijn geworden en miüioenen mensen al baai brachten. De viet middelen texamen werken n&g beier en helpen ook vaak dan, wanneer andere middelen falen. f/ TegM pijiwten gnep fachiht voord* Se»«eligii« mug. vtnf di, M«rdl k?ich*r*id d»o» het kei'entMt»! (hclcsx ïHT4^<;5"* -V-'-jVGA-; y v f' >-C 3 V V- - T7 R w ordt dit seizoen geen school- -■-wgeld meer teruggehaald. Gister avond. m een uitzending die men een feestelijk tintje had gegeven, heeft de AVRO dit piogramma uitgeluid kanker- en rheumafonds Volgende week dinsdag komt er voor haarzelf een boeket als een heeft beslag weten te leggen op de ptijs van duizend gulden. Het was de heer Van Buuren uit Amsterdam, die ook nu weer verbaasde door zijn grote kennis van sterre- en natuur kunde. Mevrouw Bltimenthal uit Hogeveen die deze laatste ronde inging mat 65720. eindigde nadat zij een moeilijke som tot een gave oplossing had weten te brengen op 857.20. Deze som te verdelen tussen polio-, voor ,'oor- ih de plaats de radio luisterwedstrijd „Alles op een kaart". Wat dit hele seizoen nog niet eer der gebeurde; een van de deelnemers 55 rVan onze correspondent) LEEUWARDEN Toen dinsdag de 65-jarige heer S- de Vries, tuinder te Kimswerd, omstreeks het middag uur met thuis kwam. Aoal* gewoon lijk, om te eten ging men hem m dc buurt zoeken. Men \ond hem dood in oen sloot. Het is nog niet bekend hoe hij daarin terecht is gekomen (Advertentie I.MJ *£^hamea-g ihanden ruw of schroei iHAMEAGELEIEEHëD DEN HAAG Aan drs E H. \an def Beugel is voor de duur van zijn tijdelijke functie als speciaal adviseur van de minister van Bui tenlandse Zaken de persoonlijke titel verleend van buitengewoon gevol machtigd ambassadeur. SCHIPHOL De drie inzittenden i van bet sportvliegtuig, die zjjn om gekomen toen op 14 augustus van bet vorig jaar djt toestel van het type „Proctor?in de Schelde neer stortte, rijn niet betrokken 'geweest bij" de diefstal van 100.000 aan zil verstaven, die vlak voor genoemde datum op een Condens spoorwegsta tion is gepleegd. Dit blijkt uit een rapport van Scotland Yard dat dezer dagen door de' rijkspolitie van Ne derland is ontvangen. De drie inzittenden waren J. de B, uit Rotterdam, J. K.. een in Neder land vertoevende Hongaar, die als piloot had gefungeerd en G, H. uit Breda. Hun stoffelijke resten verden xn de loop van augustus uit het water van de Schelde opgehaald- Later bleek, nadat aan Scotland Yard een verzoek was gericht in Londen 'n. onderzoek in te stellen dat De B., K. en H. zich aan smokkelarij van horloges hadden schuldig ge maakt. Zij hebben vlak voor 14 augustus getracht deze horloges in Londen te verkopen, met slechts ge- deeitelyk succes. Kort voor 't vlieg- i proefje op de lente. I Ook Cees de Lange moest de schoolbank in. De vier vragen over zijn vak: leraar lichamelijke opvoe ding deden hem van 10 op 20 op 40 op 80 springen. Het \oot beeld van mevrouw Blumenthal volgende bestemde hij het als eerste bijdrage voor „Alles op één kaart". tuigongeluk van 14 augustus weid op ZONDAGAVOND 1 februari gal de een LÖndens spoorwegstation een f-televisie aanweng ,.ijn bij de diefstaf vart zilverstaven ter waarde ,lnale. J,"" 1ie, wterrat'onale kam- van 100 000. die van Engeland raar i P'oenschappen tafeltennis De lutzen- Oostenruk zouden worden vervoerd. I beg™t »ur avonds, gepleegd. Naar wij van de zijde van de rijks- politiedienst Luchtvaart op Schiphol, die het onderzoek van het vliegtuig ongeluk op de Schelde in handen had, vernemen, heeft Scotland Yard de gangen van de drie mannen tot aan het vertrek van het vliegtuig t nagegaan. Daaruit is gebleken, dat er geen verband kan hebben bestaan tussen de diefstal en he+ vertrek van het toestel van Croydon. I Zelf kunnen de mannen de. diefstal niet hebten uitgevoerd, aldus staat in het rapport. Ook is het uitgesloten dat zij een kist of meerdere kisten j met zilver in de „Proctor" hebben meegenomen. De enige mogelijkheid is nog, dat tijdens het verblijf op i een later tijdstip het gestolen zilver zou worden meegenomen, maar hier is niets van komen vast te staan, j Het wrak van het neergestorte toe- 1 stel is nooit gevonden, i Agnes Simon en de Poolse emigrant Ehrhch, die m '58 het kampioenschap won, en thans dus zyn titel zal moe ten verdedigen. De nationale finale van Itahé voor het Eurovisie Song-festival in San Remo aanstaande zaterdag is de enige die wij m ons land zullen zien, althans via Lopik, Geen van de andere deelnemende Tanden hebben relayenng ervan aangebo den en evenmin zal de Nederland se finale 17 februari door andere landen worden overgenomen. De Britse finale wordt op 2 en 5 februari uitgezonden door de BBC, radio zowel als TV. Er zijn 179 liedjes ingezonden, meer dan drie maal zoveel als de vorige keer. In de jury van zeven personen heeft onder meer de zangeres Vera Lynn zitting. Zoals wjj reeds meldden zal er zon dagmiddag a.s. een extra TV-uit- zendmg zjjn, waarin tussen 4 en 5 uur de Nederlandse kijkers zullen kunnen zien wat de nationale af vaardiging presteert tydens de in ternationale zwemwedstrijden in Bremen. De Nederlandse ploeg omvat slechts één heer: Theo Hoogveld. Van de dames noemen wij: Cockie Gastelaars, Mary Kok, Atie Voor bij. Tineke Lagerberg en Corrie Schimmel. Zeer groot is de belangstelling voor de „Teiescuolo", de Italiaanse edu catieve televisie. Hiervoor worden dagelijks uitzendingen veizorgd. Het systeem berust op een combi natie van visueel en schriftelijk onderwijs. Naar aanleiding van de TV-les moet de leerling huiswerk maken, dat hij kan inzenden en dat samen met coriccties en een ge drukte instructie aan hem wordt terug gezonden. Radio Commentator fs Co Hogendoom. De kijkers ïullen aan de tafels bezig zien. dc Franse Simone Tat I»t, de Brit Johnny Leach, het Belgische echtpaar Roiand. de Hongaarse emi grante, die nu in Nederland woont, ERNSTIGE MUZIEK ,30—3.00 VPRO: li» dc rubriek „RJJp en zroen" optreden van het Haa.ci Instrumentaal .Jeugdensemble. (Opge nomen op een culturele middag op 19 november in het ministerie van Socia le Zaken). S.üC9 uO N'CRV; Radio Phllharmonisch Orkest o.l.v Carl Caraguly mei Peter Katin. piano. Werken van Kaehtnani- nof, Kovach en Hay dn. LICHTE MUZIEK 6 20—3,50 VARA; Dansmuziek door de Ramblers. 8.15—8.55 VARA: Spaanse en Zald Amerikaanse muziek door Maiando en Ger ran I.eeuwens Tempo Latino. HOORSPELEN 9.35—10.45 VARA: „De verwisseling", eett hoorspel van Mllo Dor en Re Relnbard Federmann uit het Duits vertaald door Santkt» G. HazelholC.'Het is een dramatisch werk dat het thema behandelt van de mens die leeft onder een totalitair regiem gesproken: woord" S oV-8 is V ISA: Politieke commen taar door J. 21. Scheps. ZO.VDAG 1 Twee Euro\ ïsie-uitzendingen 's Middags tussen 4 en 5 uur eon reportage van de internationale zwemwedsti vielen uit Bremen, met; deelneming van een Nederlandse afvamdigmg. 's Avonds om 8 uur eveneens uit Duitsland de Tele-toto \an Hans Joachim Kulenkampff. MAANDAG N.C.R.V Gevarieerd progiam- ffia met „Attentie" van Peter van Campen. Pi Scheffer met „Pas geperst*' en een discussie over reclame m de televisie. DINSDAG Ter gelegenheid van de officiële in gebruikneming van de steun- zender Markelo een TV-mtvoe- ring van de opera Tosca door het Twents operagezelschap Foium. WOENSDAG 's Middags jeugdprogramma door de K R.O. 's Avonds, gepresenteerd door de VPRo, het T V.-spel „Chris tus wordt weer gekruisigd", TV.- regie Jack Dtxon, uitvoering door leden van de groep „Theater In de hoofdrol Rob de Vries. DONDERDAG KRO met een gevarieerd pro gramma: gastenboek van Louis Frequin, vrouwentubriek met re cepten en een schoenenshow, een reportage mt de Haagse rijschool en een over Nieuw Guinea cn de expeditie die daar binnenkort heen gaat. VRIJDAG Geen uitzending. ZATERDAG Jeugdprogramma van de V.A. R.A. met Pipo de clown en IJsco de Ijsbeer. 's Avonds eerst een nationaal 1 programma tg.v. de verjaardag van ^prinses Beatrix, dan de A.V.R O. Weekend-show met een variété-programma, een nieuwe aflevering van „Luipaard op schoot" en daarna m Eurovisie- verband, om tien uur aansluiting met San Remo m Italië voor de finale van dat land voor het Eurovisie Song-festival. 10 00—10.15 NCRV; Eerste m een reeka van drie causerieën door lc.-eeneraal Calmeyer over de atoombom. Titel van deze eerste lezing: Verstand en gew eten. 10,45—11.00 VARA: Causerie doer dr. C. van Rfjsinge. REPORTAGE 9 00—9 31) NCRV: KlanXbeeJd door Herman Felderhof over Israel met be zoeken aan Haifa, Akka, Tiberias, Da- Lt.-gen. mr. ganya en Jeruzalem CALMÊYER DIVERSEN 8.55—9.25 VARA: „De man in het ga reel", discussie over bet sterke door het zwakke geslacht, voorzien van be scheiden kanttekeningen door Henri Knap. T elevisie het weekoverzicht van de NTS (8.00) het televisie-spel „De on schuldige" geschreven door FrJtg HocbwMder en vertaald door Win Kub- brnga. De hoofdpersoon in dit drama, een machtig en gevreesd grootindustrieel, wiens leven volmaakt geordend schijnt, ziet zich door een onverwachte gebeur tenis r»jn zekerheden ontvallen, waar door begrippen als schuld en besef van schuld voor hem een geheel andere In houd krijgen. en nog bergen werk. (Advertentie 1M.) Zitten is er voor een huisvrouw niet bij Het werk moet doorgaan. Daarom bij opkomende pijnen 2 'ASPRO's en de pijn verdwijnt Zorg dat U afttjd 'ASPRO'bij de hand hebt Ook zenuwpijn, lusteloosheid, moeheid of dat gevoel van riilengheid verdwijnen snel en zeker door 'ASPRO' Wart 'ASPRO' doet meer 'ASPRO' maakt Jar If xicfi p.-ettrge' voelt, fn' U kurt het werk weer aan' *-pp» n Tr-n ii'nr rijnn [ëBÖjiüÖS Nlftr- MAAH 1 IViAO t«. NATUURUJk TfifitN JOUW VVERK, UUKT Nl£^S oo D« iVAN J£ &staER,rC? Ji SCWUNT «ScN DUN*. VAN 1UN WEOm T£ MC6&CN uou niet HU Tn suCCM.hu LAL>V S*9&K£Aa iQtm jurfROÜW, ]t Of ]L LÊ.VLN PAÓÓAGI£R5 CCN VOoRV CtN MAAR BUITLIS K0ME.N £M HANDEN omhoo/: ALbltlE KAMDEN OMH006 f 5CHIC.T HIJ «IET. OOOOH, ROEI &AM IN HOüOUANP, P/EVVV fAN SLAAN <k/J!£7 GAAN TFAWróCHU/Vpe UMT'NPR/NA yvDAT KJZK OV 2VN iMAKKfRS NA H€re//ypSfGNAAL GW U/£lBB<£NDe 6V SAMfN2ANG NOND€N AdNN£Ge£N-' f hS-S1^ VOOR HET UJWNENPC Hij was er zeker van, dat de mannen voor eén. speciaal negatief waren ge komen en hij was er even zeker \an, dat ze met dc moeite zouden ne men het op te zoeken Ze zouden alles meenemen wat er was en hij zou zyn negatieven nooit terugzien. Nog drie. vier stappenHet plan f dat m hem opkwam, moest onmid- I dellijk uitgevoerd worden, want het J was m de eerste plaats hoog tijd en. tn de tweede plaats had hij geen an dere keus Zich omdraaien zou dwaasheid zyn. Zelfs als hu met neer geschoten werd, dan nog zou hij ze allebei geen baas kunnen. En als ze hem buiten westen sloegen, was hu et en ver van huis. Er was maar één ding waar hij op kon gokken: de "arrogante zelfverzekerdheid van de blonde jongen. Hij nam z'n volgende stap en wachtte tot hij de revolver voelde. Daarna weer een stap. Maar m plaats van te wachten zoals hij steeds had gedaan, bukte hu zich plotseling en de op zijn schouder gerichte re\ol- j ver schoot langs hem heen, Bijna op hetzelfde moment had Murdoch de pols van de jongen te pakken. Hij trok met twee handen en zette zijn schouder onder de ok sel van z'n slachtoffer. Het geheel duurde hoogstens een sekonde en hij had nog een sekonde nodig om de greep te voltooien, die hijzelf op een hardhandige manier in Italië had ge leerd. De blonde zeilde over z'n schouder en kwam achtereenvolgens met z'n nek, z'n schouders en z'n hielen op de grond terecht De re volver had Murdock intussen al in handen en richtte hij nu op dc andere r,ar. die zo stomverbaasd was, dat hij nauwelijks reageerde. „Ziezo rothoed," zei Murdock, sleep hem weg De blonde lag half m, half uit de donkere kamer te kreunen van de pijn. Toen de zware man hem weg wilde trekken, schreeuwde hut „Nee! In Godsnaam! M'n iug is gebroken," „Sleep hem weg," herhaalde Mur dock. „Zo is 't goed. Bieng hem hier en leg hem op de bankKop dicht, blondje, er mankeert je niks." Achterwaarts liep hij naar de tele foon, maar hij had niet veel te vre zen. De dikke hield netjes z'n han den omhoog en de jongen kon zich met verroeren. Hij draaide het hoofd bureau en kreeg even later Bacon aan de lijn. „Ik heb die twee kerels." zei Mur dock, „die gisteravond zo lelijk te gen mevrouw Stacy gedaan hebben." „Je hebt watl" zei Bacon ont hutst. „Waar'!" „Hier bij me thuis Je moet nog maar een mannetje meebrengen." Hij hing op en keek naar z'n gevan genen, De blonde kreunde weer en zijn vriend zat met een chagrijnig gezicht naast hem, z'n rare hoedje nog op. Murdock grinnikte. Hij wist niet waar dit allemaal toe zou leiden, maar hy voelde zich prima. HOOFDSTUK 16 Luitenant Bacon arriveerde tien minuten later met sergeant Keogh en twee mannen in burger, Murdock deed de deur open en Bacon stak onmiddellijk zijn hand uit naar de ïevolver. Murdock overhandigde het wapen en Bacon liet het, na een kort onderzoek, in de zak. van zijn over jas glijden. Toen liep hij op de bank af, een rechte, dreigende figuur met op elkaar geklemde lippen en harde ogen. Een ogenblik stond hij de man nen zwijgend te bekijken, toen wend de hy zich tot Murdock. „Heb je ze gefouilleerd?" vroeg hij. „Nee." „Opstaan jullie!" zei Bacon. „KeogJi:" De blonde protesteerde. Hij zei, dat hij onmogelijk op kon staan, dat 2yn rug gebroken was. Keogh zette hem zonder vorm van proces over eind en trok zich niets aan van zijn. ang&tjgebuil. Na dit tussenspel hielden ze zich allebei koest, terwijl Keogh hen foinlleeide. De blonde stond een beetje gebogen, maar bleek toch met dodelijk gewond te zijn. Keogh had wemig tijd nodig om te constate ren, dat ze geen revolver of andere wapenen meer bij zich hadden. „Werk je nog st°eös voor Joe Ca- lenda, Albert?" vroeg Bacon aan de dtkke man. Geen antwoord, „Wie js dat vriendje van Geen antwoord. Bacon wendde zich tot Murdock. „Wie had de revolver?" „Die blonde." „Wat is ei piëcies gebeurd?" Murdock vertelde het en Bacon verwerkte het verhaal. „Dit kunnen best die twee kerels van gisteravond zijn," zei hij. Murdock antwoordde, dat hij er wel zeker van was dat 't ze waren, „Ik heb ze gevraagd waarom ze me vrouw Stacy neergeslagen hadden," zei hij, „en dat blondje begon braaf te praten, tot die dikke hem een por gaf." „Kennen jullie een van die twee knapen?" vroeg Bacon san zijn re chercheurs. „Die zware vent knapte altijd kar weitjes voor Joe Calenda op," ze» de ene. „Ben je hog steeds bij Joe in dienst?" vroeg Bacon „Je kan je de moeite sparen," zei de man „Zo?" „We zullen, heel misschien, met te praten, nadat we getelefoneerd hebben." „Dat zou wel eens een heel tijdje kunnen duren," zei Bacon vriende lijk „Stapelgek," 2ei de blonde jongen. „Joe krijgt ons los en Zijn metgezel wierp hem ecu nij dige blik toe. „Hou je nou je kop dicht of niet," snauwde hij. Bacon glimlachte bijna. „Joe zal jullie dan toch eerst moeten vinden.' Hij keek nadenkend naar Murdock. „Stacy heeft Calenda een tijdje gele den mooi te pakken gehad," ze» hij. Datzelfde had Murdock de vortge avond gedacht, toen er twee maal op de auto van Stacy geschoten was. Hij had zich toen ook afgevraagd o£ hier hetzelfde motief achter zat als zes maanden geleden toen er iets dergelijks was gebeurd. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1