BOER EN DIRIGISME de PREDIKANT EN PREMIE v r is eman an blijft een in Kopenhagen dag CAROL DAY Bijna 24 uur vertraging Gevangene Huis in brand Kind speelde met lucifers Jt&ehnctl 35 Hongaren willen naar Nederland ..Mikojan eiste 't onmogelijke" Nieuw Russisch crediet voor Indonesië? Waaróm hoestend AiSDIISTROOP; De ontdekking, welke het kunstgebit vasthoudt, zoals de kaak de tanden vasthoudt. door f David Wright door GEORGE HARMON COXE SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN IM KICK WILSTRA de wondér- midvcor Donderdag 22 januari 1959 DAT was nog t:en onschuldige lijd loen de lieer A. Braa;. faoer tc Hekelingen, in de Tweede Kanier een groepering vertegenwoor digde. die zich de Plat tel anders hond noemde. Het nationaal- Mirialiftne «as in die dagen nog niet uitgevonden, en de heer A. Braat gold in liet parlement dan ook meer als een blozend en vriendelijk curiosum dan als een min ol meer gevaarlijk man. Hij genoot populari teit jn het land als tegenstander \an de zomertijd en van het zegel plakken ingevolge de Invaliditeitswet. Het eerste ging tegen de natuur in en het tweede tegen de simpele en on.bureaucratische aard van de hoeren. Ze. gel plak ken. daar stonden de handen van de landlieden niet naar! Eigen lijk was het een neerhalen van de hoereneer. Dat het ook om de renten ging. die men liever in de zak hield, ziedaar een punt waar de heer Braat met zozeer de nadruk op legde. Het volksaardige deed het onsociale in zijn optreden enigszins voorIdjzien. Ach. die Braat, toch geen ongeschikte vent! Helemaal serieus nam men hem niet. Het was. zoals gezegd, nog een on schuldige tijd. Tater, toen de lieer Braat er al niet meer was. kreeg het onsociaal on behagen bij een déél van de boeren een gevaarlijk kristallisatiepunt in'Land bouw .en Maatschappij. Ha, waren de. boeren niet veruit de belangrijkste heden en zouden zij zich in de hoek laten drukken door een verstedelijkte en verzakelijkte overheid'i Er liep door deze beweging een mystiek element, dat wei eens als christelijk werd geduid, maar in werkelijk geheel door- trokken was van de reuk van bloed en bodem. Het was gedaan met de on schuld, in Duitsland was Adolf Hitler; aan de macht gekomen en in Né- derJandl hoopte Anion Mussen aan de macht te. konén. Landbouw en Maat schappij poogde chantage te plegen met de opstand der horden. Gelukt is het niet; en de gevaarlijke ideologie heeft in de bezettingsjaren haar be tekenis verloren. NU betekent dat echter volstrekt nier. dat de pastorale onschuld tiit de tijd van de heer Braat is teruggekeerd. Datgene wat sindsdien is geschied heeft.wei degelijk een spoor, nagelaten. Soms treft in j beschouwingen in bnerenorganen dezelfde toon van bitse en ver- bitterde verongelijklheid. die Landbouw en Maatschappij zozeer eigen wa$. Wij.hebben hierop wel eens eerder de aandacht gevestigd. In de hui-' dige Kritiek vallen twee tegengestelde, neigingen te onderscheiden. nJ. om de overheid te verwijten» dat ze het boerenbelang onvoldoende dient, en om de overheid te verwijten,, dat ze zich veei te veel met de boeren en hun bedrijf bemoeit. £n in dit laatste geval klinkt al gauw het woord dirigisme. Wie iets afweet van hetgeen sinds de bevrijding in Nederland is ge schied, zal niet ontkomen aan de erkenning, dat de regering serieuze pogin gen in het werk heeft gesteld, de hoeren enige zekerheid eu enig per spectief te bieden. Er, is, eigenlijk voor het eerst in. Nederland, een doel bewuste en welomschreven landbouwpolitiek" gevoerd, die zonder Twijfel belangrijke resultaten heeft gehad. Meningsverschillen waren cr altijd ge noeg, maar van principiële bezwaren tegen b.v. het feit. dal de regering richtprijzen, vast stelt, hebben wij nooit veel gemerkt. Thans echter is er een actie gaande van mensen, die zich ..vrije boe ren" noemen, niet tegen de (dirigistische) richtprijzen en niet tegen het feit, dat uit het (dirigistische) Land bouw egalisatie fonds zoveel op dc zuivelprodukten wordt toegelegd, maar tegen het Landbouwschap. „Weg met het dirigisme", roept een blad. dat zich De Vrije Boer noemt. Er schijnt zelfs een partij van zogeheten rije boeren aan dc verkiezingen te willen deelnemen. Hel is niet alleen maar wanbegrip cn verwarring. Wie De Vrije Boer leest, vindt er wel meer in. nl. dezelfde wrokkige en \er- dachtmakcnrle en ophitsende toon al6 die in de potiiiek-verdachte organen van dc dertiger jaren. En als men de contributie voor hel l.andhonwschjf afwijst op dezelfde gronden als de heer Braai, destijds de Inxa" wet-zegcls. dan geschiedt dat toch in een heel wat bedenkelijker miger geest. De belangrijkste man van Hollywood van vandaag is geen filmster, geen scenario schrijver of regisseur. Zijn naam op een reclamebiljet heeft u niets te zeggen. Zijn handtekening onder een con tract is echter oppermachtig. Die man is Lew Wasserman, uitvoerend, chef van de Music Corporation of America. Hij heeft meer macht, dan de eige naar van welke grote fihnstu- vorm van een dochter-onderneming: Revue productions". M.C-A. is dus koper en verkoper van talent. Zij produceerde shows voor Jack Ben ny, Ward Bond, George Montgomery. Dinah Shore en Jack Webb. Met de talent-agentschappen is een instelling in de filmwereld ontstaan, welks bezigheden vroe ger door de studio's zelf verricht werden. Vroeger ging men zelf op zoek naar talent, nu wacht men gewoon tot een talent-ver- zamel aar een „pakketje" inhou dend het verhaal, de acteurs, en de producers thuis -komt bren gen. Het is voor de studio's goed koper en gemakkelijker inciden teel een beroep op het talent- bureau te doen, dan zelf. hoge kosten te maken door contracten af te sluiten met mensen door. heel de V.S. - Om te illustreren hoe goed de zaken gaan bij de M.C.A. (Advertentie LM.) mooier met NEVEDA wol n kJasse «partf Voor 2.;w»kkeli. ■krijst.u leukè bordoor kaartjes. Nevsda, Rokin 118, Amsterdam rant. Het lijstje van de talenten van dé MCA'bijvoor beeld telt meer dan drieduizend namen, van men sen in Hollywood. Om er een paar te noemen: Clark Gable, James Ste wart. Mar 1 on Bra n - do. Alan Ladd, Tyrone Power, Jennifer Jones, Shelly Winters en Gene Tierney. Een groot deel van de tegen- MORGEN: James Stewart (miljo nair) „Geld Daar weet ik niets yan!" in febru dio dan ook. De Music Corpo- woordige- films komt tot stand dank aH van dit jaar kocht men de - - T- zii zogenaamde ..oacket deals". Dat vertoningsrechten van 750 films van ration of America IS eèn van die wjj 2eggÊn> dat vrijwel alle mede- de beroemde Paramountstudio's voor grote- maatschappijen, die ta- werkers in de lange reeks ster; 50 miljoen dollar. ïn oktober had de lent i-e>rrnrne>l/>n in inlegt schrij ver-producer-regisseur allen bij vertoning voor 21 televisiestations lew M^omeien, ta talent hote J,Wa telent.agenfsl.hap zij„ aan. al 40 miljoen dollar opgebracht. En „Cloen gesloten. Iedereen die er tijdens dat voor het gebruik van een ïn- De lange arm van mannen als het voorbereiden van de film nog vestering, die eigenlijk bedoeld was Lew Wasserman, die zich de handel bij komt wordt gewoonlijk ook met- «ris een appeltje voor de dorst, in talent tot beroep hebben gemaakt,een .klant bij 't talent-agentschap. reikt diep tot in iedere film-of tele- Zó ging het ook met de onlangs Visieproduktie. De arm beheerst voltooide Western „The Big Coun- jedereen. Van ster tot scenarioSchrij- try-_Regisseur William Wyler is ver; van directeur- tot choreograaf klant bij de M.C.A., evenals de ster- en van kostuumontwerper tot ngu- ren Gregory Peek, Carroll Baker, Charlton Heston, Charles Bickford, scenarioschrijver Sy Bartlett en componist Jerome Mosse. Het. fijne van de zaak: M.C-A., die talenten bij de film weet onder te brengen krijgt van ieder talent tien procent van zijn verdiensten. Op die manier verdiende M.C.A. vorig jaar alleen al tien miljoen dollar, dat is tien procent vanhet geld, dat de werknemers" bij de film verdienden dank zij de bemiddeling van de Music Corporation of Ame rica. De M.C.A. zorgt, echter niet al leen voor het onderbrengen van talent bij de film of televisie; zij bezit bovendien de grootste televi siemaatschappij ter wereld in de BLOEMEND AAL Een felle uit slaande brand heeft woensdagmiddag te Bloemen daal gewoed in de woning van Ir. E. C, M. Koderkerk, directeur van de stichting, „Het Nationale Park de Kenneraerduinen". (Advertentie 2.M.) In het pand is tevens het kantoor van de stichting gevestigd. De brand werd veroorzaakt,, doordat het alleen thuis zijnde 4-jarige jongste zoontje van de familie Roöetkerk met luci fers speelde. De plaatselijke vrijwillige brand weer kon het vuur vrij spoedig loca- liseren. Het archief van de Kenne- merduinen werd nagenoeg geheel ge red..'- SHELLSY WINTERS ...on de lijst rftn M.C.A.;.. ma#nd -1*n»p©nj - 9Hn Qord*l ewiiehtb*'» b«i Hyjmnneh» „>»m 1 dooi|*. I h*ndlMj«. ol drogh*. hc*ft h«L KOPENHAGEN Een viermoto rig vliegtuig met Mikojan aan boord is vanmorgen veilig geland op het vliegveld in Kopenhagen. De ftussi- sche vice-premier had noodgedwon- AN een „vrije boer' naar een predikant Lijkt een tamelijk. grote j geiv bijna een dag op de Amerikaan- stap. Het hoeft dat echter niet te zijn. De zich noemende vrije boe- j se vliegbasis in Argent ia op New ren willen de contributie voor bet-Landbouwschap niet betalen, cn Eoundland doorgebracht "adat het J~ ■rijgeruaakte gereformeerde dominee Den Houdt uit Üithuizer- j was opgetteSm daarheen noodlan- de meeden weiger: zijn A.O.W.-premie re vn)d-irn. Nu willen wij bij deze pre- fiin>: had moéten maken dikant geenszins geestelijke verwantschap met politiekecrdadit" stenningm Alle vier motoren van het een motor, in brand gevlogen was en dat men een noodlanding bij Ar- gentia ging maken. „Ook de heer Mikojan bleef vol- komen rustig. Na de landing wan delde hij wat op het vliegveld rond en ging toen naar een partijtje kege- len op de kegelbaan van de basis kijken", aldus Chabin. Later .gebruikte de Russische vice- premier nog een maaltijd in het o£- ficierenverblijf van de basis, waar hij, zijn gevolg .van vijf man en de overige passagiers ook" de nacht door brachten. De commandant van de ba sis had overigens onmiddellijk een aantal onopvallende, maar grondige maatregelen 'voor* de persoonlijke veiligheid van Mikojan genomen 10 Urn pon, WASHINGTON, De Amerikaan se onderstaatssecretaris voor Econo mische Zaken, Dillon, heeft woens dag verklaard, dat Mikojan niet de minste belangstelling had voor "uit breiding van de handel met de Ver enigde Staten „tenzü op rijn eigen voorwaarden". In een verklaring voor een Se naatscommissie zei Dillon, dat Mi kojan behandeling op voet van meest begunstigde natie en het ver strekken van omvangrijke kredieten op lange termijn voor Russische, aankopen eiste. - STRAATSBURG Van de 15.700 Hongaarse vluchtelingen, die nog in- Oostenrijk vertoeven, hebben er dui zend verklaard, dat, zij zich in een van de landen van de Raad van Europa willen vestigen. Vfjf-en-der tig van hen, onder Wie een zoge naamd „moeilijk geval" zouden naar Nederland willen komen. De raadgevende vergadering van de Raad van Europa, die woensdag middag een kort debat aan de vluch telingekwestie wijdde, heeft in een resolutie aan het comité van minis ters van de bij de Raad van Europa aangesloten landen verzocht" zo mo gelijk met de door de vluchtelingen uitgesproken voorkeur rekening te houden. Iets meer dan de helft van de 1000 vluchtelingen, die in Europa willen blijven 550 zou zich in West-Duitsland Avillen vestigen. vlieg- ------ v i WENEN Volgens een Weena'. r -r Vl s, kiiolm nm S"h,ïS° Srcu Vandhij S^daTdrie S™Sd Hjn vrronderslflllcii. Wij «j» bereid. a,„ u nemen, .lal r.m ïd,«:„t generl ml "pg^oeler, voS «n d,ep- wafrTh""! dronkrasehap of die ere ecu .lammer zirli kan verheugen m n-j-.ul onrici-zock. k. misdaan hebben begaan onder m-fkj dat zijn naam sprak toen hij aanvoerde, dat een dominee zich kan verheugen m sa..lKj onderzoek, „een ouderdomsvoorziening, ingesteld ten dage van Mnze«. vernieuwd door Een van cic pussagicis. do New- Hc apostel l'aulus. en nogmaals vernieuwd in 1618 door dc Synode van yorfcsc bonthandelaar Elias C-habin. Dordrecht." Ue Wet Ouderdomsvoorziening sluit echter niemand uit. ook de predi kanten niet. Er mag san worden herinnerd, dat er in vroeger tijd uit dc kring der kerkelijke partijen veel bezwaren ziin gekomen tegen liet x.jr. staatspensioen, omdat vermoedelijk volgens dezelfde oeroude regeling dc armenverzorging ct:n zaak werd geacht van de kerkelijke gemeente». Dc praktijk heeft intussen wel overtuigend bewezen, dat het op deze wijze zeer beslist niet ging, ook niet voor predikanten, van wie velen gedwongen zijn geweest, op hoge leeftijd óf in ecu soort evangelische armoede re lex en. of ondanks lichamelijke en soms zelfs geestelijke ongeschiktheid geheel of gedeeltelijk in het ambt te blijven om toch maar enig inkomen ie houden. Betaling v&n dc A.O.W..bijdrage is w-ettelijke plicht. Aan dc mogelijk heid van, gewetensbezwaren is kennelijk niet gedacht. Ds. Den Houdt zal er dan ook wel niet aan ontkomen. .Maar natuurlijk is hij later geenszins verplicht, de uitkering te aanvaarden .erklaarde later dat iedereen aan boord van het toestel volmaakt rus- iig was gebleven, loen dc piloot de luidspreker, bekend maakte (Advertentie, LM.) door de lange winter, als U in een paar dagen van die plaag verlost bent met communistische 'vereniging Ier be vordering van de Deens-Russische betrekkingen meedeelde, dat hij de vastgestelde voordracht vanavond zou houden. Een extra vliegtuig, dat I vanmorgen uit Moskou in Kopen- hagen aankwam- moet dus tot mor- j gen vroeg op Mikojan Avachten. j President Eisenhower heeft woens- I dag op zijn wekelijkse persconferen tie gezegd dat Mikojan moet hebben vastgesteld, dat Amerika bereid is redelijkheid mét redelijkheid te beantwoorden, maar dat het zich niet laat ringeloren. Toen een verslaggever hem vroeg hoe hij over Mikojandenkt, ant woordde Eisenhower, dat Mikojan in elk geval een buitengewoon intelli gente man is, die knap is in het ver- dedigen van het marxisme, zoals die j leer is uitgelegd door Lenin én an- j deren. DJAKARTA. Volgens het dag blad „Merdeka" overweegt de Sow- jet-Unie om aan Indonesië een nieuw* krediet te verlenen van 50 miljoen Amerikaanse dollars, boven het krediet van 100, miljoen, dat reeds eerder werd verstrekt.: De Russische ambassadeur in Dja- begaan onder, in- j kartal Wólkov. zóu hierover bespré- vlóed van alcohol, niet meer aan de "kingen hebben gevoerd met'de'Indo- gemeenteraadsverkiezingen mogen nesische 'minister van Buitenlandse deelnemen. 1 Zaken, dr. Soebandrio. (Adrertentie l.M.) Koch pasta.! Koch poeder Kuch rubber plantjes J Maar ku*ae.ntje* van soepel plantic icnnnlonr het kunstgebit aan de vorm der kaken icordt aangepast. nljê blijft soepel, f.aatzlch NT te'i w neSMtU-kusss-iit- Jes x*oor kunstK«»blttmi vertossen U diuleliil: van rie pijn en het onfipfuiik ten«i- Smmrk- pi x'oli- va li ren I nsv. 111 er. ft teh it. 11 y gi en U Het zii'riite plas Lie iioitdt. liet ^rlii-(inwii Kcblt stevIr op zijn plaats, ttnnincii. i oniilat het sweppl en elastisch Irn" inper is als liet vlees zelf. L' kimt ,t»e wp^r <>nj£usj*'(in«pri eten, spreUfn, lai'iien. Hel kunstmbii volgt nllv brwpRiiiRf-n x-i«n de kwik liet ongemak ilat hel kunst enUw taiiïlxtpcs <!i»et g«en gebit.. II bp/i-rgt. Kjj at!p pijn meer. Hel S.MlG-kus- Biintliekpn en rtri.Eisten. •efmifJdp- CWA SEttOJK TE 2.1 JN, cuive, aESRup JOUW SCWIWbEtlUSN «s;. MET. ZE HEBÈEN IETS ABSTRACTS. ftWL, JE aENT ESN UtTSSSP'SkOKEN HOPELOOS SÊVAi^StLUAN.i JE N£BT TENMINSTE ETEN En dr.ink.en -MEE3EBRACKT. 6N OAN DIT UÊPLWKE WEZEN BSDOSDNS ERVAN VE ONTtSAAT. UCP- Jt, ZAL \K iY\E niet veaN^ps- DOOR JE TN uiruea te oevbn%.. TtRML Dt BAHP/cr PArryö &£u& aanpakt zitT ÓPROtyt ££*KAHÓ. GttfOP I klyak zxv vaooc /1ST6SV BBAMGKyt<e ryPMS TW//S, D/e KtCK'S 7t>EWMfrreRDeG£ZOi/B6MVL0£DeM Off, '*MT 'N PRA&P T/GK PXPTIOTfEi &OMXTBAC- PEN K/CKBV 2yIV KAKKERS BR. ce/sr/c OPLOS MTUURtyK KREGEN ZY ook wei ea vs W NEDERLAAG TESC/KKEN, maar vmv. ST0NDS7EK/G M/YDEKOP BYPEADSPf Kanten CONPETfTlE. VROLflV/ KEGAA/V VAN ONZE E/PNA fN U4N HET dig is." vervolgde Bacon legert Keogh. „Maardat zal niet aan de De belangrijkste figuur m de on- orde komen zolangJoe niet west derzoekingen van Stacy was destijds waar ze zijn. En dat duurt wel een Joe Calenda geweest die een sy; paar dagen. Misschien zijn ze tegen steera had opgebouwd, waardoor hu die tijd van.gedachten veranderden in verschillende takken van bedrijf praten ze wel." Hij haalde de re de, touwtjes in handen had. Hij was volver uit zfjn zak en gaf hem aan eigenaar van een aantal pakhuizen, Keogh. ..Zoek meteen uit of die vrijer opgericht op naam van zijn vrouw, vergunning heeft om een waoen te Zijn schoonzoons bezaten zogenaamd dragen. Zeg maar tegen de ka'pitcin, een paar bedrijven en hij had.in iede- dat ik hem nog bel." ■e branche een paar mannetjes zit- St M tot leider van "een Vateroèn con z"n hoed naiu' achter™ en S'ng cn dat kan jij niet doen zolang i nat nu tot leiaer tan ten vdKgroep leumnc van een stoet zitten. vin rit dat ïp nnp dienst hebt. Ik zol f2R isnaar mijn gevoel, in keel *-P Artis peen droeviger beest te vinden dan die ene. tent bejaarde orang oetan, die in het oude apen- huis al-vele jaren, als een eigenzin nige vrijgezel, een kooi alleen be woont. Bij zijn buren gaat het vrolijk toe. Dacr stoeit, in verband met ver bouwingen elders, de gorilla onver moeibaar met zijn rode makkers. De herrie die zij daarbij maken brengt de eenzame echter niet uit zyn even wicht. 't Is erg boeiend eens een uur tje naar zijn leven tekijken. Hij vindt dat niet erg. De gorilla .beeft een zekere gêne en krijgt, als je langblijft hangen, een uitdrukking op zijn bars sergeant-majoorsgezicht die duidelijk „donder nou eens od" betekent. Maar de orang oetan heeft dit soort gevoelens allang gesublimeerd. Ach ter zijn iralies leidt hij het typisch bestaan van iemand die levenslang heeft en niet meer op gratie hoopt Een onafzienbare zee van tijd ligt voor hem en daar moet hij doorhéén of hij wil of niet. Zo komt het dat hij zich heeft aangewend heel traag en langzaam te leven. Spoed heeft geen sin. De dag verstrijkt volgens een ijzeren wetmatigheid, waaraan hij niets veranderen kan. Daarom woekert hy met zijn handelingen, ze gierig uitstrijkend over de uren die moeten worden gevuld. Eerst rit hij heel ïang doodstil bo ven ?7i zijn kale boom en gaat bij zichzelf te rade, in hoeverre hij lust gevoelt naar beneden te komenten einde my wat beter te kunnen op nemen. ,J-k kan 't nü doen," denkt hij „maar ik kan 't ook. nog een beetje uitstellen, dan is het tenminste weer wat later Op dit probleem blijft hij geruime tijd zitten broeden. Hij heeft zijn ogen gesloten om zich intenser te kunnen concentreren maar aangezien zijn oogleden lichter van kleur zijn dan zijn gezicht, lijkt hij nu net een beklagenswaardige e invalide, .zonder pupillen.- Als hij zijn gordijntjes eindetijk weer op trekt, schijnt hij tot een besluit ge komen te zijn. Behoedzaam laat hij zich uit u.e boom zakken. Beneden aangeland, gaat hij niet dadelijk naar de tralies om te kijken. Dat kan nog wachten. Rustig aan. Zo'n dag duurt lang. Hy Oöat op de vloer zitten, de blik afgewend. Zijn grote, rulle hand beweegt precieus doch zinloos en dwaalt dan naar een ondefinieerbaar stukje substantie, dat vlak bij zijn voeten ligt. Hij'plukt het als een ma deliefje, brengt het naar'zijn lippen, proeft het voor ïn de mond ch'spuwt het dan ontgoocheld uit. Dat was niks. Langzaam draait, hij nu zijn door vlamrood haar omkranst hoofd in mijn richting en ontmoet mijn blik. Zijn ogen zijn dof en volkomen illusieloos. Hij heeft geen enkel verlangen meer in dit leven. Als ze de kooi openzetten, zou hij niet eens te ég lo pen, ivant zelfs liet vermoge» om te geloven dat het leuk is in de vrij heid stierf al lang geleden. De gorilla in het nevenpand ram melt niet de tralies. Op zijn zwart gezicht staat de somberheid van een krankzinnige, die rijn eigen ellend# niet omvamen kan, doch alleen voelt duf dat er loat is. De eenzame orang heeft zich ruim schoots zat gekeken aan mij. Niet zonder ivalging draait hij my de rug toe en doet een paar tappen. Zwaar steunend op zijn lange armen ziet hij er van achteren uit als een zeer oude man, die een beetje zinloos door zijn huis tobt, door alles en iedereen verlaten, „Wat zat ik nu in hemelsnaam eens gaan doen?" denkt hij. „Hij strekt zich op de vloer uit, kantelt zijn lichaam traag tot hij weer met zijn gezicht naar mij 'toe ligt eri 'constateert moedeloos: „Die vent. Hij staat er nog steeds." Hij laat de lichte klepjes weer voor zijn ogen zakken en neemt de gemakkelijkste houding aan die hij weet. Als dood ligt hij nu, volkomen spattningloos. „Slapendenkt 'hij, ,dk zat -maar proberen te slapen." Want de tijd moet verstrijken, KRONKEL LONDEN Al het personeel van de Britse luchtvaartmaatschappij B.O.A.C.. dat geregeld bloot staat aan het lawaai van straalmotoren, zal .vorden voorzien van kapjc3 voor de oren. De medische afdeling van de B.O.A.C. heeft vastgesteld, dat der gelijke kapjes noodzakelijk zijn. „Heeft hij dat gedaan?" „Wat?" „Je een negatief gegeven?" „Nee."" Bacon haalde diep" adem om zijn geduld te bewaren. ..Met zo'n antwoord kom je er niet af," zei hij. ..Stacy heeft je dan mis schien niets gegeven, maar niettemin zijn er films .weg. en daar weet jij meer van," „Ja." „Nou." zei Bacon nijdig, „draai «r dan verdomme niet langer omheen." ,,'t Is een heel verhaal," zei Mur- dock met een blik op z'ri horloge. „Eet je. in de stad vanavond?*' „Allicht, Dacht je:dat ik tijd had om „Laten wc dan samen ergens gaan eten. Zo kost.'t ons allebei geen ex tra tijd.". Bacon knikte, „Goed," zei hij kort, „maar ik betaal voor mezelf." Murdock grinnikte, maar respec teerde dc ander er toch om. „Er is nog één moeilijkheid." zei hij tegen het ernstige gezicht van da politieman, „Waar we ook gaan eten, ik neem beslist een borrel voor tafel SfuTi-rt Zfs «I ir, rif rj-iWc. °P de leuning van een stoel zitten commissie voor Industrie zat. «Jij en ik moeten eens praten," zei dus zeggen: neem er hier maar eentje Dit alles veranderde toen Stacy hij. voor we vertrekken. rnet zijn artikelen kwam. Hij werd Murdock wist wel wat er zou ko- Luitenant Bacon had een heel war- zowel uit de vakgroep als uit dé men. Bacon was voor 't moment me glimlach de enkele^keer^ dat^ nu Commissie getrapt. Hij werd ver- door het routinewerk heen en hij oordeeld wegens oplichting, ging in was veel te intelligent om niet die- hoger beroep cn was, tot de uit- per op het voorval in te gaan. Hij spraak vrijgelaten op borgtocht, ging zitten en bereidde zich voor op Maar er was ook nog een proces de aanval. wegens meineed hangendeen al „Zeg maar als Ik 't mis heb," zijn vroegere slachtoffers stonden »zei Bacon. Joe Calenda stuurt twee klaar om tegen hem te; getuigen, mannetjes naar Slacy om een film of Murdock was van dit alles op de een negatief'of weet ik veel hoe jul- hoogto. maar. het verklaarde voor lie 't noemen, in handen te krijgen, hem allerminst wat de reden Was, Ze,halen Stacy's donkere kamer leeg. dat Calenda uu nog op zoek" was maar er zit. niet bij wat ze zoeken naar negatieven. Bacon kon er blijk- anders waren ze niet hier gekomen." baar ook niet uit wijs. „Misschien zijn 't dezelfde knapen v... „r --- „Begrijp jij iets van deze geschie- geweest die vanmiddag bij mevrouw veel nieuwsgierige ogen, zei Murdock denis?" vroeg hij hem. Stacy waren," zei Murdock en hij dat hij een heel klein tentje wist, ..Ik begrijp wel iets," zei Murdock, gaf een-getrouw ".verslag van wat er waar je heerlijke kreeft of malse ..maar niet van Calenda." daar'en bij Nancy. Larkïn gebeurd biefstuk kon eten. Bacon schudde langzaam zijn^hoofd. was.- „Je kan naar de hel lopen met je - „Breng ze naar Mattapan," .zei hij Dit was niéuw voor Bacon en hij kleine tentjes." zei Bacon, toen tegen Keogh en de twee detec- moest't even verwerken. Een minuut „Ais ik met een krantenman eet,, tives! -„We kunnen ze boeken we- lang bleef hij bewegingloos zitten, wil ik niet de indruk wekken, dat ik gens diefstal en het gebruik van een zijn blik star gevestigd- op een punt het stiekem doé. Ik verdom het "om gevaarlijk wapen, hun zonde van gis- buiten het. raam- Toen zei hij: „Ten- ergens weg te kruipen.*' teravond." Hij keek Murdock onder- slotte zijn ze dus hier gekomen. „Nou, nou," lachte Murdock. „Je zoekend aan. „Hou je dit uit de Waarom?" bent verbazend gevoelig." krant?" „Ze wisten waarschijnlijk dat'ik Bacon bromde iets. ..Natuurlijk." Murdock laehbn „Ik gisteravond bij Stacy was," rei Mur«. „Wat. denk je dan van Locke* ben buiten dienst op't ogenblik." doek. „Misschien dachten ze dat hij Ober?" „We kunnen ze ook vasthouden we- me een negatief had gegeven of ma gens onordelijk gedrag als "t no- er iets over verteld had." (wordt vervolgd) vindt, dat je nog dienst hebt. Ik zou zich de weelde permitteerde. Zo'n gelegenheid was 't nu. „Ik ben je klant, jongen," zei hü- „Maak er. whisky van. als je tenmin ste goeie whisky hebt, met bizonder weinig water... En laat 't ijs maar zitten." HOOFDSTUK 17 Op weg naar de stad kibbelden Murdock en Bacon er een bcctja over waar ze zouden gaan eten. Om Bacon te sparen voor al te

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1