BIJLTJESDAG OP CUBA Argentijnse moeilijkheden James Stewart (miljonair): geld? r weef ik niets van! mm Winter- inform atiedienst KNAC weet alles over wegen in W.-Europa „Groene kaart" ook voor Frankrijk SIEMENS Telefoonnummer zonder hengetal SRR€)EFdBfSPARKS Geding tegen Doms afgelast Shawcross üx Hogerhuis Premier Debré gaat naar Algerië Kampbeul weer gearresteerd Auto op tractor; één dode Opruiming Sow jets helpen niet bij vrijlating van vier Amerikanen door GEORGE HARMON COXE EK is in de landen, waar men nogal waarde toekent aan de rechten van de mens, enige ontsteltenis gewekt door de drastische wijze, waarop het nieuwe bewind op Cuba afrekent met grote aantallen aanhangers van de gevluchte dictator Batista,'Het is bijltjesdag op Cuba, en het .staat wej vast dat in niet weinig gevallen "de terechtstellingen geschieden, zonder vorm van proces. Het is de manier, waarop ook in iommigc Westeuropese landen nade bevrijding wel is gehandeld, doch veelal slechts kort en in een niet al te groot aantal gevallen. De goede rechtsbeginselen hebben al spoedig hun erkenning en geldigheid herkregen. Op Cuba gaat dat klaarblijkelijk zo gemakkelijk niet. Fidel Castro's aan hang laat zich de voldoening van de wraak niet ontnemen. De nieuwe machthebbers hebben hun eigen apparaat ook nog onvoldoende onder controle. Nu is bet echter wel geraden, niet al te grif met allerlei Amerikaanse protesten tegen het optreden van de overwinnaars op Cuba in te stemmen. De Verenigde Staten liggen dicht bij Cuba, en velen daar moeten dan ook wél op .de hoogte zijn geweest van de wandaden van Batista's hervind, die de voornaamste oorzaak zijn van de huidige felle wraaknemingen. Men wist het en liet desondanks toen de protesten achterwege. Hoe meer thans over Batista's methoden aan het licht komt, hoe mecT ook verbaast men zich over het gemis aan Amerikaanse reacties. De dictatuur van Batista was niet alleen gewelddadig, ze was ook corrupt. Het staat wel vast, dat niet ■weinig Amerikanen met Batista hebben opgedeeld. Ondernemers; maar ook lieden uit de onderwereld, die dc speelholen in Havanna exploiteerden. Het. maakt alles een nogal slechte indruk. DIE indruk wordt er bepaald niet beter op. wanneer men ziet welke houding hét Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken jarenlang jegens Batista heelt aangenomen. Natuurlijk is het niet Amerika's taak, andere landen van dictatoren te zuiveren, maar het is toch ook wel in de laatste plaats AmrrikaV taak, ze te steunen en subsidiëren. Batista's schrikbewind heette te Washington een bolwerk tegen, het communisme, en Amerika heeft tot mei vorig jaar de man van wapenen voorzien. Deze dingen maken duidelijk, waarom Nixon indertijd zo'n weinig geslaagde reis door Latijns Amerika heeft gemaakt. De mensen «eggen daar: de Yankees helpen misstanden bestendigen, omdat zij er voor deel bij hebben, en zij werken de krachten van de vrijheid tegen omdat «ij vrezen, dat het bun geld kost. Het ligt stellig op de weg van de aan hangers van dc rechtsstaat om bij Fjdel Castro op matiging aan te dringen; maar als, wat ieder hoopt, de rechtsbeginselen zegevieren, dar» kan dat moeilijk de verdienste van de V.S. zijn. NOG een ander Latijns Amerikaans land doet de laatste dagen van zich spreken: het grote Argentinië. De stakingsbeweging, die nu door de energieke tegenmaatregelen van de regering vrijwel is afgelopen, is toch een duidelijk teken geweest var) de in het land heersende ontevredenheid. Het feit, dat de Peronistische vakbeweging zich zcweer heeft doen geiden, zou kunnen worden uitgelegd als een aanwijzing, dat het getij voor de ex-dictator weer gunstiger wordt. En een zekere teleurstelling, omdat juist de vakbeweging niet wijzer is, zou de gevoelens van onbehagen kunnen completeren. Naar onze mening bestaat op de terugkeer van Peron in Argentinië niet uoveel kans. Het zou tegen de hele huidige ontwikkeling in Latijns Amerika indruisen. I)e vakbeweging in Argentinië wordt Peromstisch genoemd, omdat de dictator destijds twee dingen heeft gedaan; zich van de vak beweging meester maken en haar betekenis ten zeerste vergroten. Dit hing samen met de sociale situatie in het land, die werd gekenmerkt door rechte loosheid van de arbeiders en gemis aan alle scrupules hij de bezitters, peron was een tiran, en zijn economische politiek heeft het land vrijwel geruïneerd, maaT het valt niet te ontkennen dat hij, op tvelke motieven dan ook, voor de rechten en hét zelfbewustzijn van de arbeiders veel heeft gedaan. HET ging de vakbeweging niet pm de terugkeer van Peron; hoi ging haar orn behoud van het levenspeil, dat door dc regeringsmaat regelen van de laatste tijd een aanmerkelijke daling'had ondergaan. Nu hebben president Frondizi en zijn regering dat waarlijk niet uit boosaardigheid gedaan. De zaak is, dal het land aan de grond zit, en slechts met een drastisch sober hei dsr eg ietn kans heeft, er weer enigermate bovenop te komen. Het is mogelijk, dat de vakbeweging dit niet voldoende inziet; het kan echter ook heel mogelijk zijn, dat de lasten niet billijk zijn verdeeld. En gelet op het verléden is wantrouwigheid bij de vakbeweging alleszins verklaarbaar. Terugkeer van Peron valt niet alleen buiten de geest van de lijd, maar js ook onwaarschijnlijk in verband met de afwijzende, stemming bij dé legerleiding. Dit maakt, dat Frondizi, bij wie het niet aan aarzelingen ontbreekt, per.slot van rekening toch tamelijk vast in het zadel zit. Het is de'président-echter we] geraden, bij de uitwerking van zijn maatregelen de billijkheid steeds in het oog te houden, en de vakbeweging'eerder eens in vePtroüwcn:te nemen dan:haar bij voortduring tegen 'zich in het harnas, tc jagën. Peron was een tiran, maar het sociale onrecht' van vroeger mag ook niet terugkeren. Vrijdag 23 januari 1959 Multimiljonair-filmster Ja mes Stewart zegt: ,tals u iets over piijn .financiële zaken wil weten, moet u bij de M.C.A. zijn". Zoals de meeste acteurs laat hij tegenwoordig alles op dit gebied aan zijn agent over. En Joe Schoenfeld,-redacteur van eenvan de grootste film bladen schreef eens: De ver diensten van artisten met suc ces worden alleen maar be perkt, dank zij'de uitgeslapen heid van de lieden die hun za ken behartigen. Vandaar dat iedere artist de weg naar de talentverzamelende agent wel weet te vinden. Er zijn nog wel enkele andere goe de talent-agenten in Hollywood, die de belangen van één of slechts en kele artiesten verzorgen: bijvoor beeld Charles Feldman, die Bil] Hol- den's en Kirk Douglas' zaken ver zorgt. Kurt Brings werkt voor Liz Taylor, Brigitte Bardot en Audrey Hepburn. Dat zijn eigenlijk nog de enige zelfstandige talent-agenten, die steeds op zoek zijn naar werk voor hun werkgevers... - Niet alleen de veranderde tijden zijn oorzaak van het feit. dat geen ster aan bod komt zonder de grote talent-bureaus. Dat blijkt wel uit het feit. dat iemand, die een film wil gaan maken, daar alleen maar geld voor kan lenen als hij een talent- lijst met namen als Gary Cooper, kan overleggen. De bankiers die films financieren hebben deze toestand in de hand gewerkt. Een lijst met vijf- en-twintig onbekende namen is waardeloos. „Geeft u mij maar een lijst met namen als Gary Cooper, James Stewart, Frank Sinatra mijn heer, en u kunt bij ons zoveel geld lenen als nodig is voor uw film. Dat .is de harde werkelijkheid. MORGENHollywood stroomt leeg. (Advertentie I.M.J ^ricp, diarrhee.^influenza, ;in etuis met 6 wieders nw*r~oök izonder prijsverhoging. Vnuij uwdrogbi! MEENK-S PQEDgftS bclperjJ Er iijn Mecnk'» PoedersflFSV hoofdpijn, kicj. pijn. hoest, griep. J^Atrbec. influenza, rhcumatiek, koomifKeid bij gevatte k«ij periodieke pijnen <#c.' enz. Vcrbrijgbaai in eiuiï met 6 poeders maar ook ir, een handige plaMic HUISAPOTHEEK, (met 6 verschillende «au i 6 poeders», zonder prijsverhoging. Vraag uw drogist! MEENK'S POEDERS heipen! Er zijn «n hT/id In EEK 'JAMES STEWART: „.t?Gn m'n peldrreet ifc niet.s af... DEN HAAG Met ingang van 1 april a.s. wordt ookin Frankrijk de verzekering tegen wettelijke'aan sprakelijkheid verplicht gesteld voor alle motorvoertuigen. Naar da KJT.A.C. meedeelt, zal de verplich ting eveneens gelden voor buiten landse motorrijtuigen. Na 1 april hebben de Nederlandse 'automobilisten dus voor Frankrijk de groene kaart nodig. Overigens zal de mogelijkneid worden geschapen om aan de Franse grens een tijdelil- ke verzekering te sluiten. Dat" is aldus de K.N.A.C. echter een relatief dure oplossing. Frank Sinatra, Elvis Presley, Spencer Tracy, Danny Kaye, Debo rah Kerr, Rita Hayworth, Judy Holyday, Julie Harris, Katharine Hepburn. Greet Garson (om er een paar te noemen; zijn lid van de klantenkring van de grote concur rent van de M.C.A., William Morris, nen zetten. RITA HAYWORTH: ...laat Willi am Morris contracten Verzorgen regisseur' Etia Kazan op zijn lijstje heeft kun- Advertentie LM.) DIVERSE TYPEN VAN .E 100,— TOT F 350,— (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De wegemnforma- tïedienst van de KNAC. die sinds enige dagen aan automobilisten in lichtingen geeft over de toestand van de wegen in cigèn land en in ver schelden andetê. Westeuropese lan den, zal over een week beschikken over een centraal telefoonnummer. De PTT beeft de KNAC. toegezegd i een nummer vrij te maken dat men vat» uit het hete land kan bellen zonder eerst een kengetal te hoeven j draalen. In afwachting' hiervan is de KNAC-wegendienst bereikbaar on- i der het nummer 18.41.30 te Den j Haag. De KNAC is nogal ontstemd over I het uitblijven vén ministeriële sym-'i pathie-betuigingen met het initiatief i tot instelling van de nieuwe dienst. I Men heeft zich tot de "ministers van Verkeer er» Waterstaat en Justitie ge wend voor steun; omdat de automo bielclub van mening is dat het uit breiden van de informatiebronnen óver de toestand van de wegen al leszins nuttig zou zijn. Maar 'van de kant van de overheid is adhesie uit gebleven. De KNAC hoopt nu dat de j militaire autoriteiten-iets voor deze' informatiecentra)e voelen. In-Duits- i land en Frankrijk worden, immers de NATO-telexlijnen voor het uitwisse- len van de gegevens gebruikt, aldus j de KNAC. j De wegeninformaticdienst werkt1 nauw samen met Soortgelijke dien sten in België, Frankrijk, Duitsland en Italië. In een minimum van tijd krijgt de lokale dienst daardoor een goed overzicht van het weer en de gesteldheid ver wégen in West-Euro pa. De KNAC-informatiedienst is van 1 oktober lot 1 april dagelijks van 's morgens 6 tot *s avonds 11 uur in bedrijf. Indien buiten deze periode grote evenementen worden verwacht, waardoor verkeersopstoppingen zou den kunnen ontstaan, zal de KNAC de informatiedienst eveneens inscha kelen om. de automobilist op de hoogte te stellen. A (Advertentie l.M.) bastin© voor het opkangen i van zware voorwerpenf 75 Ót per pakj« 100 |iam VespaUc'ng 454 grern.t 7.20 AUBASTlXf HOLUHD N.V. LEIDSECRACMT t inniAoui SESBJJPEUtJK OP NIETL: HU MEENT ZJCWXELF IN ÈUK. SÊVAL NIET AL T£ SR.N- STt&_ tkMAS W£.N\ WEL IhL WO OP Niet* O AT t'N &ROÊR. APaCHUWELWK/^ ALS CLiV£ ZEST. NOU, O'E CLivE ÊLUS IS CAS. EZ EENKEN JS HEM AL LANS, atLUAN EEN paar. jaar., hm IS WEL AAR.ÖIÖ, MAAR PC BSSRWP ZWN WERK Ni ET. Bu 05. SChilOE RugN VAN Z.N BROEK. WEETJE -ENMIMÏTS WAT Z.E VOORSTELLEN. IK hee JOHN NOOIT ONTMOET, AVRA». ik. öEuaoc OAr aie rwsg ELKAAR SSVVOON HATS'V WACHOUffROUW PATfjf! f OVERVAL MAAR LLN RtPtmt' GOED ZO. lOMGUSó LAAT MAAR! fJJleTWcRD QJN NARTROEREND ArSENE/D !/AN AU€ 8UR£N EN Vft/ENDi3vs 'mÊNCP. fiv 'T&e&iN KON KldKAJiET ERG HENNEN AAN fiET JACHTEN- PC LEI/EN VAN DE GROTE STAP? ËZJMR NV GING NU NAAR DE ~IVIL SON "-HBSZO PAT HV HJEtN/G TYD KREEG OM AAN ZYrt CN8E- ZORGDE DORPG JAREN TETZUG TE OCNPAT AL fiOoc T2AL N/ETV HG/ZEN. JEtfJNT NEEXALLEN N/ET EENS DE ZOMER JOU.) HORIZON Z/EN. KIKKER.' 7 QVNERGENS/SJFï: GpEPWSmTER/Arniy VALT BESTNEE. jevaderwik ALTyD l/S'Pc STAD k GEWOOND Illli -Lé-é AMSTERD.WI. Het kort geding dat door dé N.V; Phonogram als eisende paYtïj aanhangig was ge maakt tegen Tom Manders en Cor Steyn, is ingetrokken. Het zo« van ochtend kwart over tien die nen j; - Mr. 'J. R. Voute, raadsman van Phonogram en mr. w. Hussel; raads^, man van de N.V- Bovema, verklaar den in het paleis van justitie, dat partijen na gezamenlijk overleg tot overeenstemming zijn gekomen en de strijdbijl hebben begraven. De JRebellenplaat" (Dorus, oh Dorus) die Tom Manders en Cor Steyn wt gramschap tegenover'de Phonogram, nietwie zij contractueelverbonden zijn hadden laten vervaardigen bij concurrent Bovema zal nu door Phonogram op het merk Decca wor den uitgebracht. Tom Manders was voorts gebelgd over het feit, dat zijn broer Kees Manders ook een „DbrUR'Miedje ge schreven had, dat door Zwarte Riek werd gezongen en dat tegen de zin van Tom in. door Phonogram was. opgenomen. Ook* deze kwestie is, volgens de beide raadslieden' thans in der minne geschikt. Het Dorus- licd van Kees zal eveneens door Phonogram op een grammofoon plaat in7 de handel worden gebracht. 'LONDEN. Koningin .Elizabeth hééft vrijdag Vier' Britten een niet- erfelijke baron titel verleend en hen aangeweze»: tot lid van het Hoger huis. Eén van de nieuwe Hogerhuisleacn is Shawcross, die als openbare aan klager optrad tijdens de berechting van .de grote Duitse oorlogsmisdadi- gersje Neurenberg. Hij heeft pas be dankt voor de Labourparty. Dé koningin heeft deze maatregel op verzoek van de conservatieve re gering genomen: De bedoeling is het peil van de debatten te verhogen cn de doelmatigheid van de werking van het Hogerhuis te vergroten. PARIJS. Premier Debré zal be gin volgende maand een bezoek aan Algerië brengen. Als voorlopige vertrekdatum is lö februari vastge steld. Het bezoek zal, naar verwacht NEURENBERG August Koib, de fi3-jarige voormalige bewaker van het concentratiekamp Sachsenhausert is gisteren! gearresteerd onder ver denking een Poolse vrouwelijke ge? vangene in 1943 döór honden te heb ben laten verscheuren. :.F Kolb heeft, reeds eon straf uitge diend yoor oorlogsmisdaden en .werd opnieuw gearresteerd, nadat vroege re gevangenen uit het kamp „Ver klaard hadden, dathij verantwoor delijk is voor de brute moord óp het 18-jarige meisje.-- - De openbare aanklager van de staat Neurenberg zei, dat Kolb'ervan verdacht wordt .het meisje -.in de kennel" van het kamp. geduwd te hebben waarin zich bloedhonden be vonden.. (Van onze correspondent) VENLO Om kwart over ze# donderdagavond stak np de rijksweg Venlo—Nijmegen een landbouwtrac- tor juist over op het moment, dat uit de richting Nijmegen ccn auto met vier inzittenden naderde. Er ont stond een botsing, waarb(j de be stuurder van de. personenauto de heer Th.-M, S. L. Schncemann, steen fabrikant te Nijmegen, vader van zes kinderen, zó zwaar werd gewond, dat hij kort na de botsing overleed. Zijn naast hem zittende echtgenote werd zwaar gewond naai' het Carti- sius Ziekenhuis te Nijmegen overge bracht. Twee achter in dc wagen zit tende personen kwanten met de schrik vrij. De bestuurder .van de tractor liep behalve verwondingen ook een hersenschudding op.. Advertentie l.M.) BERLIJN L. De Sowjet-Unie heeft geweigerd te helpen bij de vrijlating van vier Amerikaanse militairen die door de Oostduitse autoriteiten wor den vastgehouden, aldus heeft het Amerikaanse leger bekend gemaakt. De Oostduitse autoriteiten houden vermoedelijk de vier Amerikaanse milixairen vast als mogelijke gijze laars in hun campagne om de Ver- Waar en bij wie koopt U nog meer zo'n porseleinen servies van eerste klas fabrikaat, méér dan dertig gulden onder de prijs. Alleen omdat het een Balans opruiming is, daarom krijgt U ze er voor, Eerste keus en van eerste klas fabrikaat, porselei nen servies-coipbinaries van, 75 gulden normaal helder wit mev goudrand. 35-delig, koopt U nu voor nog geen vijf en veertig gulden. 16-defig eetservies 10-delig ontbijtservies 9-delig theeservies Echt Beiers porselein, het thee servies met royale theepot er» sierlijke kopjes, de borden en schotels met geschulpte "rand, rjjke serviezen voor 6 personen. wordt, drie dagen duren. Het is hetenigde Staten te^ dwingen tot recht eerste bezoek van de premier aanstrcekse onderhandelingen te komen Algerië. met hun land. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze porse leinen serviezen com bi naties, 3 SERVIEZEN vz van !7fT gulden voor WENEN. Het aantal echtschel- I dingen in Oostenrijk bedroeg in i 1957 een driehonderd minder dan het jaar tevoren, namelijk 8177, waarvan 13710 in. Wenen en 1177 in Sticrmar- ken. 41 „Te duur." Bacon bromde weer iets. „Waarom moet 't zo'n dikdoenerij worden? Waarom gaan we niet ge woon naar Parsons?" Murdock zei, dat hij 't best vond, dus ze gingen naar Parsons, waar geen sfeer en helemaal geen gezelligheid was, De tafcis hadden witte bladen, er hingen geen schilderijen aan de muur én de vloer was ouderwets be tegeld. Een peper- en zoutstelletje stond altijd op iedere tafel en het was net licht genoeg om het menu te kunnen lezen zonder je ogen vol komen te bederven. Maar de bedie ning was rustig en uitstekend en er was geen beter visrestaurant in de he le, stad." Murdock keek het menu niet in. Hij bestelde een borrel en vroeg of Bacon van kreeft hield. „Ja," zei Bacon, „en thuis krijg ik "t niet, want. m'n vrouw zegt, dat 't hele huis ervan gaat stinken. Waar om dat nodig is, mag God weten." >,Ëen kreeft van een pond voor mij." bestelde Murdock1 bij de ober. „En een van anderhalf pond voor m'n vader." Hij vertrok geen spier. „Sla?" vroeg hij aan Bacon. De politieman zuchtte. „Ja; toe maar," zei hü met tegenzin „ze zeg gen, dat 't gezond is... Een heel klein beetje," verzocht hij de ober, ,.en gebakken aardappeltjes en kof fie. Breng ons ieder een rekening." Hij ging op zijn gemak zitten. „Het zal wel even duren, vodr dat de kreeft komt," zei hij. ..We moesten maar meteen beginnen. Hoe zit *t met die film?" „Nog 'even iets anders." zei Mur dock. „wie was die man op de foto, die ik vanmorgen voor je aangewezen heb?" .Welke man?" ,Die gisterenmiddag op de krant is geweest voor Stacy. Hij had dat ongeluk bijgewoond en „O, hij." Bacon haaldezijn neus op. „Gek hoe die dingen uitkomen," zei hij. „Die man heeft geen barst met deze zaak te maken, want hij had 'n uitmuntend alibi voor gister avond, maar de FJ3.L vond *t ge weldig, dat we hem opgepikt heb ben Herinner jij je dat stel com munisten, dat veroordeeld is in '49?" „Heel vaag" „Een paar zijn dè gevangenis in gegaan, maar een stel andere werd op borgtocht vrijgelaten Een van hen hebben ze later in Mexico te gra zen gekregen, maar verschillende hebben ze nooit meer gepakt. Nou, deze man was eert van- die lui. Hij werkt al jaren in een.cafetaria en ging kijken toen dat ongeluk gebeur de. Daarom was hij zo bang, dat die foto gepubliceerd zou worden. Toen het plaatje niet in de Koerier ver scheen, dacht hij dat hij veilig, was. dus hij was gewoon naar zijn werk gegaan. Daar hebben we hem van morgen opgehaald. We vonden' zijn verhaal meteeli al verdacht en een van mijn mannetjes kreeg het hel dere idee zich met de F.B.I. in ver binding te stellen. Zodra hij dat hoor de, sloeg hij door.;,..En vertel nou eindelijk over die films, van Stacy." Het enige, negatief en het enige afdrukje dat Murdock nog bezat, was de foto van de kapitein van Politie, samen met die twee mannen. Hij schoof het plaatje over de tafel naar Bacon toe. „Je zal er 'je bril' bij op moeten zetten" zei hij.- Bacon volgde zijn advies op en be keek ös foto uitvpcrig. Toén gooide Hij. hem met een gebaar van afkeer op tafel er stak zijn bril weer weg. „Nou en?" vroeg hij. „Die vent was een dief. maar h.lj Ts dan ook niét meer bij de politie." Plotseling kneep hij zijn ogen half dicht „Die foto rrioet jaren geleden genomen zijn. Hoe kóm je er aan?" - ,!Dat 'zaKik je zo vertellen,ant woordde Murdock, „Maar vertél Ju me eerst wannéér jullie tot de ont dekking kwamen, dat' hij een dief was en vooral wat jullie mét een politieman doen, zodra zoiets bekend wordt" Bacon trok een lelijk gezicht; Hjj wist best dat er onbetrouwbare poli tiemannen wareu, zoals er onbetrouw bare winkeliers en boekhouders be staan, maar hij wildé er zich niet ia verdiepen. „Dat komt toch nu en dan in alle beroepen voor?" drong Murdock aan. „Natuurlijk. Maar in de afdeling moordzaken niet zo dikwijls. Waar wil je nou in 's hemelsnaam naar toel Het hangt van een heleboel dingen af wat er met iemand gebeurt, die onbetrouwbaar blijkt te zijn. y® voelen er gewoonlijk niets voor, dat het uitlekt. We krijgen zonder aat toch al genoeg van de kranten te ver duren." „Dus jullie dekken hem?" ..Tenzij we op 'n nettemanier van hem af kunnen komen. Maar dat if niet altijd eenvoudig én dikwijls zelfs onmogelijk. Als het heel erg is. zijn er bijna altijd meer mensen bij «e* trokken en dan krijg, je zo'n vtei zaakje als toen in New-York, waaï iédere eerlijke politieman op. aange^ keken wordtWaarom?" vroeg hy nu geïrriteerd. „Wat heeft dat te-ma*, ken. pietE' „Dat zal ik je zeggen" zei Mur* doek, „maar heb een beetje geduld met me,-wil je? Laat me op m'n eigen manier praten Wij hebben weinig last van onbetrouwbaarheid In mijn beroep en dat betekent wel iets, want dé mogelijkheid is er altijd; Een fo* tograaf hoeft te doen met mensen. d»« hun foto in de: krant willen, hebbes of hem eruit wille» houden en ze zijn vaak bereid er heel wat voor te beta-t len. Vefslapgevcrs zitten met hctzelf- dc. Ze kun.ien een verhaal op aller lei manieren kleuren, iets wat z» sonis zelfs moeten doen als de, hoofd redacteur ei. op staat." Hij dronk zijn glas leeg. „Hoe dan ook, een journalist kan gemakkelijk extra'tjes verdienen. Er. zijn gevallen, waarbij .dat normaal is" en ook a\Ze" meen bekend en geaccepteerd- krantcnvak heeft nooit veel betaald en een eerlijk snabbeltje kan hel®* maal geen kwaad. Niettemin zit er nu én dan kaf tussen het koren. Een hple tijd geleden w.as er eens iemand in.-Chicago (wordt vervolgd;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1