TABLEAU DER PARTIJEN stroomt a Wapens uit VS middel in strijd om W.-Irian? BUTEREEPT Hang „Picasso's "in de ziekenzalen CAROL DAY ¥S raken achterop I. Nw-Guiiiea 2. K.L.M. Moord S-KL-tefi Dr. de Bruyn gaat praten in Washington Bomaanslagen in Argentinië NTs /êeA Aeeé-ufeet /s. door David Wright Kr 'SPROETJE 5PARKSdoor FRANK GODWIN! SI "t wÈÊ^SSSÊÊÈ Défilé langs baar van Else Maubs Avontuurtje li® MULO A en B RESA-HILVER5UM door GEORGE HARMON COXE HET vooruitlopen op de verkiezingsuitslag is een even interessante als hachelijke zaak; en om het hachelijke van het geval zullen wij ons aan het interessante ook maar niet wagen. Wel kan het zijn nut hebhen. eens enkele punten te noemen, die op de uitslag van invloed kunnen zijn. Welke zijn op het tableau van de partijen de sterke en zwakke punten? Beginnen wij met de V.V.D., de grote overwinnaar bij de raads- en statenverkiezingen van vorig jaar. Zijn de omstandigheden, die verantwoordelijk waren voor dit succe9, nog dezelfde? Ten dele ja, ten dele neen. De politieke situatie is in zoverre veranderd, dst de P.v.d.A. huilen de regering staat en niet meer het odium draagt van verantwoorde lijk te zjjn voor een inmiddels vrijwel afgesloten bestedingsbeperking. Maar onbehagen is er nog genoeg, en ni« mag worden vergeten, dat de liberale winst ook voor een belangrijk deel uit de protestants-chrisielijke hoek kwam. £en klein vraagteken is de populariteit van de heer Oud. Het is bekend, dat zijn vermoedelijke opvolger, de heer Van Kiel, zich niet goed met hem verdraagt,, en dat er in de eigen kring nog wel meer weerstanden tegen hem hestaan. De vraag of en in hoeverre zich dit bij de verkiezingen uit werkt, is niet goed voor beantwoording vatbaar. Maar het is in elk gerval wel duidelijk, dat de V.V.D. het meer van dc buitenwacht moet hebben dan van de misschien niet geheel eensgezinde kern. De C.H.U. schijnt niet in zeer moeilijke omstandigheden te verkeren. Deze groepering heelt altijd meer gebouwd op traditie dan op strakke felheid zoah de A.,8.-partij, en zij kent dan ook minder de teleurstelling en de vatbaarheid voor verval, wanneer de tijden cn mensen veranderen. Het lijkt ons niet onmogelijk, dat dc C.H.U. meer stemmen krijgt dan de A.R.P., hetgeen nog niet hoeit te betekenen, dat ze zich geheel handhaaft. WEINIG benijdenswaardig is de toestand van de A.R.-partij, die zich zo lang en zo zeer heeft gebaseerd op „eeuwige en on veranderlijke beginselen", dat haar positie wezenlijk wordt ge schokt, nu een aantal van deze beginselen toch blijkt te moeten worden aangepast aan de zozcei veranderde omstandigheden en gezind- 1 heden. Er zijn nog altijd niet weinigen in deze kring, die menen dat de politiek van Colijn indertijd zowel verstandig als christelijk was; en er zijn anderen, die een veel progressiever en socialer beleid voorstaan. Dit uiteenlopen van meningen is zeer ongewoon bij een van ouds zo recht- Jijnige partij, en heelt naar twee kanten nadelige gevolgen: de rechter-' vleugel neigt naar de V.V.D., en de linkervleugel tot twijfel aan de voor- tref lelijkheid van de A.K.P. Gerelormeerde jongeren, om deze categorie" maar te noemen, vinden het niet meer zo vanzelfsprekend, op deze partij 1 te stemmen. Lastig te beoordelen is de huidige positie van de P.v.d.A. Deze heeft het voordeel, zich ia de aanval te bevinden na het aftreden van baar ministers; het schijnt ook wel, dat in haar eigen rijen de betrekkelijke apathie van tot voor kort heeft plaatsgemaakt voor grotere belangstelling en activiteit. Dit feit echter zegt nóg niet zoveel omtrent de marginale 1 kiezers, waarop de politieke verschuivingen in ons land grotendeels be- rusten; de grote, weinig politiek geschoolde, groep die stemt al naar de geest van het ogenblik het haar ingeeft. Zal er sprake zijn van een terug- zwenken van de V.V.D., die laatstelijk zozeer baar gunst had, naar de P.v.d.A., die in 1956 vrij sterk van haar steun profiteerde? Wij moeten op deze vraag het antwoord schuldig blijven, zoals wij ook niet in staat zijn uit te maken, in hoeverre de „doorbraak'*.neiging in rooms-katholieke kring zich weer sterker zal doen gelden dan in 1958. EN daarmee komen wij terecht bij de K.V.P., in politiek opzicht een der meest heterogene en naar sterkte een der meest stabiele groe peringen in het Nederlandse politieke leven. Het is bekend, dat lang niet alle rooms-katholieke landgenoten de K.V.P, stemmen; ook niet na het mandement der bisschoppen. Het percentage schommelt om de tachtig; en het valt heel moeilijk te zeggen of het er ditmaal heneden zal blijven dan wel boven zal liggen. Wel 1$ het de vraag of de kabinets crisis in rooms-katholieke kring even populair is geweest als b.v. bij dat deel van de anti-revolutionairen, dat hoopt door ce verdwijning van de socialisten uit de regering terug te kunnen keren naar de oude machts posities. Wij hoorden onlangs het volgende verhaal: aan de ene kant vinden de katholieken in Nederland de K.V.P. erg nuttig, maar aan de andere kant zien zij ook weer niet graag dat 2e al te sterk wordt. Er moet een zeker evenwicht zijn; in de landspolitick, maar (cn dat is een ander belang rijk punt) terdege ook in de eigen kring. Zo gezien is het de vraag of de aftreding van de socialistische ministers door toedoen van mensen als Lucas en Weiter zeer propagandistisch voor de K.V.P. heeft gewerkt. Het partij-evenwicht lijkt er wat door verstoord. In de vooroorlogse R.K. Staatspartij overwoog het conservatisme nog, maar in de K.V.P. mag dit niet te veel macht krijgen. Het was een uiteenzetting van een K.V.P.-er. Volgens hem zal de K.V.P. behoorlijk uit de bus komen, maar geen doorslaand succes behalen. Een gunstig punt voor zijn partij noemde hij intussen het feit, dat de P.v.d.A. in het zuiden een katholiek als lijsttrekker heeft. „Die handschoen nemen onze mensen graag op!" verzekerde hij strijdlustig. Zaterdag 24 januari 1959 Hollywood is leeggestroomd het filmen buiten Hollywood is. dal ah een luxueus warenhuis te- gen sluitingstijd. Vroeger tüas kan voorzetten. In deze tijd. waar- het ZO, dat de wereld naar inJae bioscoopbezoeker veel meer W«J7buitenlandse reizen maakt dan vroe- tloilywood Kwam, tegerttuoor- ger. Miljoenen in de V.S. 'kunnen dig gadt Hollywood naar de het verschil zien tussen een straatje wereld toe. Niet alleen om jltWS te maken, maar ook orn Hong Kong^maar dan in'een. studio. Sterren voor die films te zne- Vista vision. Cinerama en Cine- 7 7^ n e .7 mascope, de projectiesystemen op Ken. Brigitte Bardots films zijn brede '■doeken hebben bovendien, de ook in de V.Skasstukkenn achtergrond van het filmspel even _jXT. belangrijk gemaakt als de filmster- i.an de eerste rang. Niet an- ren op de voorgrond. En wat mis- ders is het met Europese ster- schien nog belangrijker is: van ie- ren aU Sophia Laren, Rossano gLVaSS nS\J%n^S!ï^a^ tsrazzi, Curd Jürgens en Maria strijken, komt meer dan de helft rhell. vaa bioscoopbezoeker buiten 'de -i7„n je. v Verenigde Staten. In Europa is men 'ïSSSm Jop Amerikaanse films gesteld, en in ivwnnH i m 0 de Verenigde Staten begint men lywood opgenomen, maar m ver- 5teeds melr voor de Europese film te voelen. schillende andere delen van .de we reld. Het jaar 1937 gaf een heel an der beeld: de tien bestefilms van toen waren alle gemaakt in Holly wood. Redenen voor die grote uittocht uit Hollywood? De studio's wilden hun kapitalen in Europa vastzetten, regeringen van Europese en andere niet-Amerikaanse landen zijn bereid' de Amerikaanse filmmakers de no-' dige gastvrijheid te verlenen en; og wel met regeringssteun, met als, et moet de hulp van grote groepen i MORGEN: Mary Pickford Bioscopen blijven be staan. van hun legers, .voor massa-opna men. Bovendien is het filmen over zee voor de Amerikanen blijkbaar veel goedkoper. Een zeer belangrijke factor bij BRIGITTE BARDOT: ...succes in V.S.... BUENOS AIRES. Gisteren zijn twee bomaanslagen op spoorbrug gen in de omgeving van de Argen tijnse hoofdstad gepleegd. De ene brug werd vernield juist nadat een personentrein veilig gepasseerd was. De andere brug werd slechts licht beschadigd. Na vfjf dagen arbeidsonrust in Ar gentinië heeft de vakbond van ar beiders in de vleesconservenindu- strie vrijdag als laatste het sta kingsparool ingetrokken. De secretaris van de bond van metaalbewerkers 'zie tot verslagge vers, dat voortzetting van de staking had kunnen leiden tot een staats greep. Advertentie LM.} voor mond- er\ keejonrsmetting LOS ANGELES. Het hoofd van het Bureau Bevolkingszaken van Nieuw Guinea, dr. J. V. de Bruyn heeft vrijdag op een persconferentie in Los Angeles verklaard dat Ame rikaanse wapenleveranties aan Indo. nesïë de strijd om Nieuw Guinea In de toekomst tot een wereldprobleem kunnen maken. De regering van Indonesië ge bruikt wellicht deze wapens om er vrijwilligers mee uit te rusten, die tot taak hebben Nieuw-Guinea te „bevrijden'' zei dr. De Bruyn. Hij voegde hieraan toe dat hij deze aan gelegenheid zal bespreken, met func. tionarissen van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken als hij in. "Washington-komt, Dr. De Bruyn verklaarde voorts dat de Nederlandse regering de in heemsen een kans wil geven om hun eigen lot te bepalen en tot een eigen regering te kamen als zij hiertoe in staat zijn. Hij zei dat dit wel minstens 25 jaar zou duren. De Indonesische permanente ver tegenwoordiger bij.de Verenigde Na. ties, dr." Ali Sastroamidjoio, heeft niet willen antwoorden op de. hem gestelde, vraag, of Indonesië voor nemens is de kwestie Niemv-Guinea dit jaar weer bij de Verenigde Na ties aanhangig te maken. Volgens radio-Djakarta heeft de chef-staf van het Indonesische Ie- ger, luitenant-generaal A. H. Na- soetion in een redevoering te Pa- dang verklaard, dat Indonesië zich in politiek militair en - economisch opzicht moet versterken om de te- LONDEN. Een kin- tisch medical journal"; derd hebben,, voor dë derspecialist in Londen „Zodra je aan de wand aan het bed gekluister- heeft gezegd dat men Mickey Mouse herkend de patiëntjes eindeloos in de kinaer2clen van hebt... of een koe die een middelpunt van be. ziekenhuizen .ficasso- over de maan springt langstelling. achtige abstracties" en je weet wat zij doen, Kinderen, die vrij zijn moet ophangen en geen dan verlies je je be- van oordelen, kunnen illustraties naar kinder- langstelling ervoor. Aan veel meer dan volwas- rijmpjes en Jcinderboe- de andere kant zijn ah- senen genieten van wat ken. stracte of byria abstrac. de non-figuratieve Deze specialist, dr. te voorstellingen zoals schilderkunst op dit ge- Bukinshaw, schreef in Picasso, Braque en bied schenkt, aldus de een brief aan het „Bri- Kandinsky ze geschil- specialist. IK NESAA AAN DATJE HSArt 20 SALhV wat jê aao V©CO. M MA* WAAS, YVOClNT HW MUN ft ROER JOH N IS EEN RUST MST EEN CHAUPPEÜR-AUS £OlETg KUNT VOOOETSUIN MOOSlUK WILT ONTMOt Z.UU.EN £R. /WOIZ- 3SN NAAR tob^dan K «J w ZIT AVSSCMIEN NCS© WEL. pao» VI6IE VOOR JE AAISj H% CUVg? SAAN WEL HW SCHEPT ZWN zeek IN ZWANS ZWNOE NNEESTEttr WEHK.EN IN EEN aruoio in Chelsea, WAARHEEN HU ZICH DASELWJ^S POOR EEN CHA-Jp- FEüRuAAr VERVOEREN VAN AP ZUN yAN&SOEP- COWPL6ËT* MEt-SBACHT.."?fe Nou kijk. OP Dt GAhT- RANCH ZIJN CtN HELEfiOÖ- MtN6£N VERVLLEN jA.DItOVCRVAL HOfcfT HtlfMAfll'fiEtN NAMARK Tt ZIJN tN DAAROM BE.DENKÊN Wt AtURLEl iTUNT^. ML ZUN NU BEZI6MET ÊEN NAMAAK OVERVAL OP Dé PCÜIHDêö! EcN RlPcTITic VOuk llti OVERVAL? WATfiLDOELTU? V.. N/erAUEEN By voetbal, naak ock op cm/ PKAAf/a PLAATSEN.' EfAALT PST, rugkeer van westelijk Nieuw-Gui nea naar Indonesië te bespoedigen. De generaal zette uiteen, dat het nationale front voor de 'bevrijding van West-Irian in geheel Indonesië een campagne organiseert voor de terugkeer van dit gebied, WASEUNGTON De Democrati sche senator, Symington, die onder Truman minister van Luchtvaart was, heeft vrydag. In de Amerikaanse Senaat gezegd, dat de Russen, gezien de huidige krachtsverhouding en het program van de Republikeinse rege ring voor de toekomst, tegen 19G1 over meer dan vier maal zoveel in tercontinentale ballistische projectie len zullen.beschikken als de.Ameri kanen. Deze opvatting vormt een sterke tegenstelling tot de uitspraak, van de Amerikaanse minister van Defensie, McElroy,- dat de berichten over de sterkte van de Sowjet-Unie op het gebied van raketten overdreven zijn en dat er geen positieve bewijzen zijn, dat de Sowjet-Unie op het ge bied van de intercontinentale projec tielen een voorsprong, op de ,V.S. heeft. Symington, verklaardje.'dat hij na een uitgebreide studie tót dè conclu-' siewas'.'gekbmenr.da'f'ae'-RiJ^h-.op het ogenblik, minstenshen:voor- sprong vati vier op één hebben. De Amerikaanse regering liet zi. toe, dat deze voorsprong nog gróter in plaats van kleiner wordt, ondanks „alle vage geruststellingen, die in de afgelopenjaren en opnieuw kort geleden; zijn.: gedaan"'. AMSTERDAM. Het défilé langs de baar met het stoffelijk overschot van mevrouw Else Mauhs op 26 januari In de Stadsschouw burg te Amsterdam, is thans vast gesteld van 11 tot 12 uur. Te onge- ^eer 12.10zal de stoet vanaf de Schouwburg vertrekken. MANILLA De regering van de Phi lippijnen heeft bij de Fokkerfa brieken een twee motorig toestel met Rollsroyce-motoren besteld. Het is bestemd voor persoonlijk gebruik i van.president Garcia. ÖP de receptie ontmoette, de man Kees, die tn geselschap was van eeti lang, blond meisje., Lilly heette ze en haar beroep was „jotomuddèl", zoals ze het zelf uitdrukteBaar ac cent, dat hij ergens in Noord 'Hól land situeerdewierp een smet op haar schoonheid, maar na een paar glaasjes sherry had hij er geen hin der meer van. Kees was opgekrast en hij vertelde haar nu met zwier zijn 'paardemoppen. Ze lachte telkens precies op t(jd en; keek herin zó ge animeerd aan, dat, hu' een faculteit van vroeger in zich voelde ontwaken. Gelukkig had hij zijn nieuwe pak aan, dat zijn corpulentie meesterlik verdoezelde; Toen het tijd van weggaan- werd, was de conversatie nog altijd bijzon der levendig. ,Jk ga met haar op stap," dacht hij, „En ik bel niet op naar huis". Want na twaalf jaar-huwelijk was Annie «oor geen enkele smoes meer vatbaar. „Ach, 't is een reuze interessante sjopK fotomuddèl," vertelde ze op straat, „En je hebt attyd kans dat je bij de film komt. Dat een prodjoeser je ziet en je een contract geeft..." .Ja, dat hoor je wel meer," zei hij, „Zeg, zulle?j tue hier nog even een afzakkertje nemen?" Ze stonden voor een groot, duur etablissement in de binnenstad, niet bepaald gezelligmaar de man had maar drie gulden bij zich en bij Joop, de bartender, kon hij poffen. In de hal sloeg de portier aan zijn pet en rees de vestiairejuffrouw landerig uit haar bibliotheekboek op. Geef dat manteltje van je maar hier, lieve kind," zei de man; op een aan de slapen grijzend toontje. Toen hij 't net had afgegeven kwam de draaideur in beweging en produceer de Annie, zijn vrouw. 't Was zo'n evi dente vaudeville situatie, dat de man in een lach schoot. „Verrek, jij kunt mooi mikken," zei hij. „Ik heb radar," antwoordde ze. „Mag ik dan enen v oor stellen," zet hij, met ironie proberend zich de si tuatie wederrechtelijk toe te eigenen, .Jjilly. Mijn vrouw." .Aangenaam mevrouw", zei het meisje timide. Er viel een stilte. De portier wist zijn door ervaring gelooid pokerface gaaf te bewaren, maar de vestiaire- juffrouw hing verlekkerd te kijken, aü een pyromaan, die het paleis op' de Dam ziet afbranden. ,J>e bar is boven," zei de man, met een gebaar naar de trap. Terwijl het meisje begon te stijgen, fluisterde hij zijn vrouw toe: „Wacht beneden in 't café even op me. Ik kom zó." Hij snelde achter Lilly aan en haal de haar halverwege de trap in. ,Jk heb me geloof tfc. lelijk in een wespennest gestoken," zei ze moe deloos. „Och antwoordde fuj. „Je vrouw lijkt me reuze simput- tiefc", vond ze. „Ja, dat is ze", zei hij met tegen zin. Hij was blij dat ze dit gesprek niet horen kon en begon een beetje de pest in te krijgen. Bouen stond niet Joop achter de bar, maar een vreemde vent, die hij nog nooit had gezien. „En wat zal 't zijn?" vroeg de man, met een glimlach, die zijn ge laatsspieren bij deurwaardersexploot was afgedwongen. ,Jk heb eigenlijk 'n beetje honger," zei ze, Vin-je 't gek?" „Welnee „Ais ik 'iets mag aanbevelen", sprak de barman, „Onze plat special is erg goed. Wat kreeft. Wat krab. Wat zalm. Een fijne saus- „Ja, dat lukt me .wel", zei ze. Op. de kaart zag de man met een oogopslag dat 't grapje zes vijftig kostte. „Waar is Joop eigenlijk?" vroeg h(j desperaat, want hij dacht aan zijn driegulden. „Buikgriep," zei de bartender so noor J V Hij schoof het luikje op en riep: „Een special -— één." De man Uet zich van de kruk glij den. „Excuseer je me even?" vroeg hij, „M'n sigaretten zitten nog inm'n jas." Toen hij de bar uitkwam, botste hi? tegen de gerant op, die zei „Uw •urouw zit beneden, weet U dat?" „Ja, dat weet ik," snauwde hij, „Gunst, ik zeg 't maar. Ik denk goed te doen," pruttelde de ander. De man rende de trap af en ging het café binnen. Annie zat met een krant achter een kopkoffie. JEn, is Sneeuwwitje weg?" vroeg ze. „Nee, nog niet," antwoordde h(f, „Maar heb je even een tientje voor me?" „Wat drinkt ze dan? .Jladium?" vroeg ze. „Ze wil eten", zei de man geprik keld. ,£n moet ik dat betalen?" Hij keek haar wanhopig aan. „Hè, doe 7iou niet zo uerueZend," smeekte hij. Ze schoof hem het bankbiljet toe enzei: „Ik geef je nog één kwartier". Toen hij weer boven kwam, een beetje hijgend van al dat geren op die trap, werd de plat special net voor Lilly neergezet. ,/Zo, daar ben ik weer," zei hij, op de kruk klimmend. Ze zot met naar hand voor haar gezicht en toen hij goed keek, zag h$ tranen. „Wat is er nou?" vroeg hij. Ach niks", zei ze gesmoord, „Maar ik heb net een grote teleurstelling in de liefde gehad met een straaljager piloot en nouik weet niet, ik ben met mannen altijd zo klunzerig." Ze veegde haar ogen af en besliste opeens kordaat: ,Jk ga weg".- Even later had hij haar beneden in haar mantel geholpen en haastte hij zich het café binnen. „Net op tijd," constateerde Annie zafcelyfc, „Zo dat was dat. En nou heb ik honger en' jij myn laatste tien tje." „Kom maar mee naar bonen*,, zet hij. De plat special stond nog onaan geroerd. „Lekker zeg, kreeft," riep ze, na de eerstehap, ,Maar wat kost dat wel, in vredesnaam?" De - man vermeed de blik van de bartender. In zijn glas kakend zei hij: Eet nou maar op." KRONKEL Luns' agenda, in Londen .(Van één. onzer redacteuren) LONDEN. Zondagmiddag wordt de Nederlandse minister van Bui tenlandse zaken, mr. P. M. A. H. Luns.In Londen verwacht, waar h(j besprekingen zal voeren met zijn Britse ambtgenoot Selwyn Lloyd. Minister Luns komt op uitnodiging van het Foreign Office. Verwacht wordt dat h(j tot dinsdag blijven zal. -• v;..L-ï ;.i Vraagt men zich af, wat de .pun ten van bespreking zullen zijn, dan krijgt men de indruk dat de kwes tie van de KLM-vluchten op Sin gapore oqk al is die dan plotse ling acuut geworden niet de voornaamste réden of ook maar de aanleiding .vanminister Luns' reis naar Londen is. De kwestie.Nieuw- Guinea is al sinds lang een .van de belangrijkste punten van bemoei ing van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Uit mededelingen die. minister Luns de laatste tijd in Nederland in het openbaar hééft gedaan is op hieuw gebleken hoe' gevoelig, mi nister Luns is voor de houding van onze bondgenoten in alles wat recht, streeks of zijdelings met Indonesië samenhangt. Mester Luns wil nu.met de En gelsen tot-zaken komen, A'an Ne derlandse kant spelen daarbij voor al twee overwegingen een rol. De eerste is deze, dat men rriet alle mo gelijke middelen wil voorkomen, dat het tot een Indonesische ge welddadige actie tegen. Nieuw Gui nea komt. Naar het inzicht van dB Nederlandse regering kan dat het best worden voorkomen door on dubbelzinnige verklaringen vati de grote bondgenoten over de houding die zij zouden aannemen, indien In donesië tot militaire operaties zou overgaan. Men wil, met andere woorden, een soort politieke schrik draad tussen Indonesië en Nieuw- Guinea léggen. (Advertentie I.M. Verkort Mulo voor P.T,T. «n N5. De kortste en voordeligste opleiding (Bnkenda Schriftelijke Cursus) teravond al," zei. Bacon beschuldi gend. „Dat heb ik je toch gezegd?" „Niet dat 't een roodbruine was." „Dat is me door m'n hoofd gegaan." Bacon blies een dikke rookwolk uit. „Ik moet je één ding nageven," zei hij, „ais je iets vergeten wil, lukt 't je •aardig." „Ik zeg toch, dat 't door m'n hoofd is gegaan," „Goed," zei Bacon berustend, „wie was die vrouw?" „Mevrouw Randolph Jerome." „Jerome." De naam kwam hem be kend voor. „De makelaar Jerome, die 42 de verwijten in z'n hart wel gemo- interesse voor zeiljachten heelt?" M tiveerd. Het duurde lang voordat Ba- Murdock knikte. „Dat herinner ik me,( - zei Bacon. con buiten adem was en Murdock er „Wel allemachtig," 2ei hij perplex, „Hij werd neergeknald." jets tegenin kon brengen. „wat moest die bij Stacy doen?" „Juist En daar hebben de kranten tj)je enveloppe was het eigendom „Misschien chanteerde hij haar een enorme toestand van gemaakt, Van mevrouw Stacy," zei hij. „Ze gaf ook," zei Murdock, vastbesloten niets tot ze tot de ontdekking kwamen hem aan mij, wat ze niet had hoeven over de naaktfoto los te laten. >rEr welke praktijken hij er op na hield, hoen, Ze had 't hele geval dood kun-- is trouwens nog iets. Haar man had Hij haalde diep adem. „Stacy was er nen zwijgen en datzelfde had ik Martin Epps voor 't een of ander ook zo een en niemand op de krant kunnen doen. Ik had die negatieven nodigTussen haakjes, wat heeft heeft hem ooit verdacht." kunnen ^verbranden zonder 't jé te Epps losgelaten?" „WatJ" bekennen." „Eén ding tegelijk," zei Bacon. „Stacy was een dief, zei Murdock, Hjj jie£ <je redelijkheid van zijn «Hoe weet je, dat Epps iets voor net als die Kapitein van politie op Woorden tot de ander doordringen Jerome opknapte?" dat plaatje. -f en vervolgde toen: „Ik heb nog een ...Jk zag hem in de gang waar Epps Op dat moment werd de kreeft r andere dingen ontdekt, die ie- kantoor heeft, zei Murdock en voor hen neergezet en. Bacon ont- «„«a* wiiU7Ghnu>i7" omdat hij zich nog steeds .in de be- hield zich van verser commentaar Ds5r kun donder op zeggen."' kiaagdenbsnlt voelde, legde hij haar- om zich met aandacht aan zijn maal- Bactm s{ali een pa„eteja op. zijn nek fijn de omstandigheden uit. tud te wijden. Pas toen de tetel alge. rood VJm i-Verïioekle gek Bacon kneep zijn lippen op elkaar rmmd was enihijiz n tweede kopt*of- om j d mopïSerde hij. Heb je bijgeval ook een gesprek met tm had gehad, hervatte hu het ge- J(> Jerome gehad?" vroeg hfi. „Weet je 't zeker?" vroeg hij. „Van al die negatieven had nagegaan, zou 'jkhad het kunnen, weten Ba- Stacy, bedoel ik," 3e misschien iets tegengekomen zyn, zuchtte en probeerde werkelük de chronologisch het hele verhaal: ^0pPnCoP^3af^t 'inni ^ont ge[^^n'0dj^^cjaTaje:rieeratr'rnet ^heró dat mevrouw Stacy. hem de negatie* -• - nuoik nar i„* ppr*r m« ven en afdrukjes had gegeven.en wat van me is geweest. Ik maak je mn baatte en dan pas hij bij Avery en Frank Deegan aan excuses, maar je moet met vergeteri, ^^ugock negeSde de honie de weet was gekomen- dat ik op dat moment mn portie had kun je beter a8n hem v?agen ze bil ,-JIet klopt wel," vond Bacon. „Dan van Stacy en z n rot methoden. Trou- waaracht5 met te den- heeft Stacy waarschijnlijk ook. bij wemA'Hij keek Bacon schuin aan. k^Gdat daf nie'lafdoen "zei Calenda een tweede poging gedaan Z° Bacon venijnig „maar ik wil 't van en as Joe overgegaan tot grof geschut, driehoeksmptief jou ook horen?' Wat heb je met de rest van die ne- „Dat zit ik ook, zei Bacon koppig, E waren vertrouwelijke dingen gatieven gedaan?" „maar vertel jaj nou maar de rest van n vertrouwetijite aing „Ik'heb ze verbrand," zei Murdock je wederwaardigheden." en hij zette zich schrap voor de ont- '„Th heb ontdekt wie die vrouw met plofiihg die prompt volgde. d*,£!S5?®w51 HH i-nt er ardiewTmèe naar Murdock! „Kom „Je hebt wïf brieste Bacon. Hij wS- niat aa" bo!!rd 1 praatje, dat keek Murdock aan met telle, -a. een krantenman zijn bron van inlor- ontwaardigde ogen. Dat was bew«s-' toc5,„?ul^elSÏ,- SÏÏ5?£5J? Li- hu matie geheim mag houden." materiaal. En jij hebt 't opzettelijk d,J' "f0®® fijt „Daar zijn andere aardige recht- vernletigd. Je hebt er maar een paar „01 wist je gisteravond al en heb zaltep over gewccslT.. wierp Murdock gecontroleerd.'Wie weet-wat de an- Je. t voor ons verewegenHoe ben tEgen „Gewonnen door de kranten- dcre opgeleverd hadden. Ben je je e. achter gekomen. man, weet je." nou Murdock legde uit hoe hu de rood- Niet m moordzaken Hij ging een hele tijd door en Mur- bruine H.liman achterhaald had. doek liet hem uitrazen, want bü vond „Dat van die Hillman wist je gis- (wordt vervolgd) bij." „Nou moet je ophouden." Bacon nam zijn sigaar uit z'n mond en wees

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1