RANG RANG als RANG staat. er Nieuwbouw aan is La waaiige film over gedegenereerde jazz Dwarshelling De Hoop" imnnnr „Verboden moederliefde blijmoedig en dramatisch Prof. A. de Froe besprak het atoom-vraagstuk Koeriersters WsZf* nnmnnnf AGENDA MONOPÖLE-THEATER: PASSAGE VERTOONT: KERKDIENSTEN Fiet.s gestolen TIMCG HERENMODES Arisen op zondag Dubbel afscheid bij Geref. Onderwijs j Commissaris i Nieuwe biljart- plotseling series BRYLCREEM Vlam in de pan Examens gezel Burgerlijke stand SCHIEDAM vrouwelijke administratieve krachten Politie-uniform uil de mode KUNSTGEBITTEN* REPARATIES STOOMVERVERIJ VERHOEFF Januari-reclame Rang Crème de Cacao 22 ct per rol Rang Menthol 19 ct per rol Zaterdag 24. januari 1939 (Advertentie LM.) Bellen by ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80. telefoon 69290. Polirie-afarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: C. Jansen, Swammerdamsingel 41 en Nieuw- land-apotheek, Dr. Wibaut- plein 17. Van Het Newtanplein krijgt in de toekomst een ander geziekt. Binnenkort zul daar «l. worden begonnen met (ie boau; van een blok ton 24 vier- kamer-jlats, vier woonlagen hoop. Naast het woningblok (ov de foto rechts) komen een tweetal winkels, viet daarboven twee bovenwonin- gen. Elf garages worden er achter het woningblok gebouwd (gedeelte lijk links op de folo zichtbaar). Het oitttaerp is-van het Architecten- Bouwkundig en Canstructiebureau C. C. van Kluyven en L. J. van der Boogert, te Schiedam. Aannemer is de Bouwmaatschappij W. A. en A. v. d. Velden te Rotterdam. De woningen worden koop.flats. Apothekers nachtdienst: fa. Westendorp, Singel 81. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve maandag) van 9 30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag» van 10 tot20.30 uur; zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: ge opend iedere werkdag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag cn zaterdag) van 19 tot 20.30 uur; zondags gesloten. Stedelijk Museum: dagelijks geopend 1 van 10 tot 17 uur, zondagen van .12 tot 17 uur: tentoonstellingen „Ach tijd waar ben je gebleven" en „Op een blad papier", tot cn met 31 januari. BIOSCOPEN Monopole 3. 5. 7 en 9.15 uur: ..Song- en Jazz-festival". Passage, 2. 4.15, 7 en 9-15 uur; „Ver- boden moederliefde'". ALAN FREED en Teddy Randaz- zo hebben het even vastgesteld: de hedendaagse, soms uitbundige amusementsmuziek vindt haar oor- 6proog ïd de vroegere muziekstijlen zoals b.v. de spirituals en de blues. Dat wordt beweerd in de film „Song en Jazz Festival" cn het is helaas maar al te waar. Jazz. de muziek van de Noord- i Amerikaanse negers, die hun oer- j muzikale gevóel uitleefden op de i muziekinstrumenten van. dc blanken en daarbij niet aan blanke muziek tradities waren gebonden, beleefde een kortstondige bloei. Toen gingen lawaaiige blanke Amerikanen zich met de jazz be moeien en de volksmuziek van de negers degeneroerde in korte tijd tot een wanstaltig schlagcrprodukt. dat echter meer populariteit verwierf dan normale amusementsmuziek. Nog later kwamen er „nieuwe jazz- stijlen" en het laatste hiervan is de rock and roll. De oorspronkelijke jazz is intussen vergeten en T.ion el Hampton, Little Richard cn hoe al deze fenomenen nog meer mogen heten profiteren ervan un er zijn j waarachtig nog jongelieden, die me- i nen dat wat hun in het „Jazz-festi- val" wordt voorgezet iets met jazz j heeft te maken. Ned. Herv.' Gem,: Grote-Kérk: 10 uur: ds. w, S. Bakker. Rotterdam en 17 uur: ds. F. Oberman, Rotterdam, jeugddienst. Eet hél kerk; 10 uur: ds. J. D. Smids (doopdienst) en 17 uur; ds. H. W. Hem mes. Opstandingskerk; 10 uur: ds. A. Hoffman en 19 uur: ds. J. Gras. Vredes- kerk; 9 en 10.45 uur: ds J, Gras en 13 uur: ds. H-W. Hemmes. Kethel: 10 uur: ds. Van Noórdenne. Berkel en 19 uur: ds. Brummelkamp. Evang. Luth. Gem.; 10 uur: ds. S.G. v. d. Haagen. Ned. Prot. Bond. Westvest 92: .10-30 uur: ds. J. B. Schouwink. 19 uur: ds. J. B. Scliouwjnk. in Wijkcentrum Niemv- land. Jehovah's Getuigen, Volksge- bouw; 18 uur.: wachttorenstudie, onder werp: Zelfonderzoek van levensbe lang in de strijd'tegen het materialisme" Woensdag 7 uur: dienst vergadering en theocratische bedieningsschool. Oud- Kath, Kerk. Dam 23: 9 uur; Hoogmis en i? uur: Vespers. Ned. Herv. Geref. Evang.. Gebouw Irene: 10 en 16 vur: ds, D. G. Hoeven. Benthuizen. C.ir. Geref. Kerk. Kerkgebouw Warande, heek B.K. Laan: 10 cn 17 uur: ds. G. 'V. Alberts. Vlaardingen. Oud.- Gcr-;f.- Kerk, Jeugdhuis Lange Haven 9": 10 en 17 uur: ds. F. Luytjes. Luth. Kerk; zaterdagavond7.30 uur: avondgebed.Leger des Heils. Lange Haven 27: 10 uur: heiligingssamenkomst en 19.30 uur: verlossingssamenkomst. Gervft Verboonstraat; 18.30 uur: open lucht bij een komst o.l.v. majoor en mevr Souverem Geref. Kerk: Oosterkerk: 10,uur: ris. J- Nawijn cn 17 uur; ds. W. A. Krijger Plantagekerk: 9.30 uur: ds. E. J. Oomkes en 16.15 uur: ds. J- Nawijn. Julianakcrk: 10 uur; ds. Th. Swcn. Vlaardingen en 17 uur: ds. E. J. Oomkes. Ketlicl ..De Ark": 9.30 uur: ds. W. A Krygcr en 14-30 uur: ds. E. J Oomkes. Dienst Gemeenteziekenhuis* 19 uur* ds. A Hoffman. f De heer J S. vermiste zijn fiets, die .hij gistermiddag op slot had neergezet op de Nieuwpoortweg. (Advertentie LM.) KOOPJES by In spoedgevallen zijn gedurende het weekeinde de volgende artsen i te raadplegen: mevrouw C. Duyster- Jamin. B.K. Laan 156. tel. 69991; A. L. J. Kunze, Nieuwe Haven 115. tel. 67760; G. in 'f Veld, W. de Zwijger laan 23, tel. 68599; J. van der Veer, Ruys de Beerenbrouckiaan 16, tel. 69873. Geopend zijn de apotheken C. Jansen, Swammerdamsingel 41 en de Nleuwland-apotheek, Dr. "Wibaut- plein 17, die ook gedurende de vol-' gende week de nachtdienst waar nemen. A NNA MAGNANT ondergaat In 4 1 „Verboden -moederliefde" een ware gedaanteverwisseling. Aanvan kelijk, is zij. zuster Letizia een zake lijke, blijmoedige, ja zelfs ietwat, luidruchtige non, die zich beijvert i om een oud, vervallen klooster, dat op de rand van faillissement balam ceert, weer op de been te helpen. Later wordt zy '11 bedroefde, byna beklagenswaardige vrouw, die hevig f Advertentie l.M.) met een traditioneel dilemma wor stelt. Moet zij haar roeping of een liefde volgen? Die liefde gaat deze keer nu eens niet uit naar een volwassen man. maar naar een. klein, boefje, dat door zijn moeder, 'n jonge weduwe, nood gedwongen in. de steek is gelaten, omdat haar nieuwe minnaar niets van het kind wil weten: De afloop van. het dramatische verhaal -verzwijgen we. maar we willen wel verklappen, dat de op neming van het jochie in 'de kloos tergemeenschap soms ook tot vreem de, vermakelijke dingen leidt. Zo Tijdens een bijéénkomst van de Vereniging voor Gereformeerd On- derwijs in Schiedam is afscheid ge- nomen van twee schoolhoofden, die Schiedam hebben of gaan verlaten'! terwijl twee nieuwe hoofden, in hun j plaats benoemd, begroet werden. De heer P. H. van Gent. hoofd van da „Rehoboth"'-ulo-school is n.L met in- j gang van 1 januari leraar geworden i op het Christelijke Gymnasium 1 -j - Voor de komende weken zijn we- derom enkele nieuwe biljart serie* vastgesteld: dit zijn DeRembrandt- libre-beker serie, de P.v.d-Water, serie en de DJC.C.-zuil serie. Voor de Rembrandt libre beker hebben 14 personen ingeschreven zodat in 2 poules gespeeld zal wor den. Poule 1 speelt bij de B.V. H.O.V. in café de Kroon, Hoogstraat 19, ."Vlaar dingen. In deze poule komen uit: F. v, .Reeven (43). P. Brussaard (46), J- 1' =•••'-Verheü (40), J. Brouwer. (35), G. Buddebohmer <4Ö>, A. Vermeihen, (35) en M.. Smit 146). Poule 2 speelt bij de B.V, „DJC.C." in café De Klei ne Confiance; in deze poule spelen; H. Schra (36), G. - Bezem er (42) J. Schra (36). J. Prein (42), R, Schwa- german (24), F. Fraterman (42) en H. Knipseheer (28> Poule 1 speelt op 26 1. 2/2. 9*'2. 16 2 en 23/2. Poule 2 speelt op: 27.1, 3/2. 10/2. 17/2 en 24'2. Voor de Piet v. d. Water beker hebben ingeschreven; J. v. Duyi (400). B, v, Soelen (35QJ, F. v. d. Water (230), G. Broekhuizen (185) eo J. v. d. Velde (180) voor poule 1; voor poule 2 komen uit: R. v. Stigt Thans (400). M. Koojj (290), G.VVal- kesteijn (.290). .P. Eikenbroek 190) j en M. Stigter (150). j. In poule 1 wordt gespeeld op 26/1, 2/2. 9/2, in poule 2 op 28/1, 4/2 en 11/2. 1 Voor de DKC-zuil wordteveneens in 2 poules gespeeld: poule 1 speelt op 27/1, 3/2. 10/2, 17/2, 24/2, 3/3 en 10(3. In deze poule komen uit: J. Schra (80). J. v. d. Graaf (90), L, •Penning (7.5), W. Hovéner (60), W, "de Jong (75). H. de Wolde (35), J. Smit (3.5) en II. v. d. Meijden (55), Gespeeld zal worden in het Volks- gebouw, Schiedamseweg 12, Vlaar- dingen. Voor poule 2wordt gespeeld in café De Oude Markt te Vlaardingen I op 27/1, 3. 2, 10/2, 17/2, 24/2. 3/3 en i 10/3. i In deze poule zullen; tegen elkaar i' uitkomen: H, A'an. Wijk (70), H. v. <L Berg (70). P. v. d. Vliet (90),. C. I Michels' (85), B. Mandemaker (75), j G. Nieuwaard (60), D. v. Genderea (55) en M. Meijer (55). kïijg wïü™5rfaeé;ne„ voetb/l- H««. Z«n opvolger.i, de'hoer «JSWW. n.S nonnen te zien. .die •l-.^SLS^S Mn. d? ;De heer Th. M. van Schooneveld. hoofd van de „Groen van Prinsterer"* schooi voor-1 o zal per 1 februari de leiding krijgen van een school in Hilversum, terwijl hij opgevolgd zal j worden door de heer. Hordijk. ooi haar de wereldberoemde bekoort Haar Voor «ngröü Jacq. Brylcr: Kngelse haar crème, geeft uw. haar een prachtige natuurlijke glans. Brylcreem houdt haar enhoofdhuid fris en gezond - maakt droog haar weer soepel en vitaal - t bestrijdt roosvorming, nc perfect hoirdressing Zolang de voorraad strekt: Kloeke luót ttui f t.S5 na daarbij speciaal verpakt een altrraar J'B'tr .junior pat" geheel GRA TIS. Vraat winitlia trijd. abrupt eindigt als één hunner door de bal wordtgetroffen en knock-, out gaat. -- Bij de heer J. Brocks in de Watt straat 34 vloog gistermiddag de vlam in "het pannetje jus. 'Het vuur ver oorzaakte enige verfschade. Een ge meentewerkman,-die toevallig :n de buurt was, bluste 't vuur met zout en water. De brandweer onder lei-, ding van ir. S. Moesker hoefde geen" diensL te doen/ Verzekering dekt de schade. thans onderwijzer aan de Groen van Pr insterer-school;-. Er werden, bij dit afscheid vele i hartelijke woorden gesproken, die j veelal vergezeld gingen van ge* schenken. .Commissaris v. d. HAM t (Van ccn onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vrijdagavond om tien uur is plolselmg aan een hartaanval overleden de heer K. van der Ham, sedert 1 januari 1951 com missaris van politie te Vlaardingen. Hij werd 45 jaar. De heer Van der Ham heeft een bijzonder, eervolle carrière bij de po litie achter de rug, die begon met administratie-functies in verschillen de rangen bij de gemeentepolitie te Den Haag. van welk korps hü van 20 november 1933 tot 1 januari 1946 deel uitmaakte. Toen volgde'zijn be noeming als hoofdinspecteur ter be schikking van de minister aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Per I januari 1951 volgde zijn be noeming tot commissaris van Vlaar dingen. Op politieel terrein heeft de heer Van der Ham zich bijzonder onder scheiden. Zo was hij o.a, een van de initiatiefnemers voor de instel ling van.de Poli tie-Opleidingsschool Zuid-Holland te Wassenaar en had hij zitting in dc door de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken vorig jaar ingestelde recherche-com missie, Vele jaren had hij ook zit ting in examencommissies voor po litie-opleidingen. Gedurende de oorlog had de heer Van der Ham een actief aandeel in het'Haagse ver ze tsle ven. Evenals voorgaande jaren zal de Vereniging ter Veredeling van het Ambacht dit jaar te Rotterdam exa- mens afnemen voor het verkrijgen van de graad gezel. De examens worden gehouden in de week van 13 •lot 18 juli in dc vak kon timmeren, meubelmaker!, scheepsbeschieten en f machinebankwerken. u \rpro-arlprin O* Geboren: Marianne d.v. P. J. van LluaULlJUj. uav-UlUU I xr r> bauw b De Lasclub Schiedam van de Ned. Ver. V6or Lastechniek houdt op woensdag 23 januari in het gebouw voor Chr, Soc. Belangen een huis houdelijke jaarvergadering, waarbij ook eenbestuursverkiezing op de agenda staat. De heren W. P. Wies en J. Marinus zijn aftredend maar stellen zich herkiesbaar. Tot slot van de bijeenkomst worden enkele films vertoond. Oevelen en H. Fons; Cornelis z.v. C. A. van Gelder en A. J. van der Valk; Rosemarie d.v. F. J, Snijders en T. de Ruiter; Johanna M. M; d.v. J.. H. Grönefeld en B._ C. de Groot; j Erivin z.v. A. J. Ballijns en N. J. j BerkeJ: Hendrikus A. z.v. J. A. A. j van Veen en C- A. M. Klein; Anna M. C. d.v. A: G. de Vette en G. M. van der Drift. j i Overleden: H. van Leeuwen 65 jr; I W. J. de Jager, 56 jr. Bij de causerie over „Dc morele aspecten van het atoom vraagstuk", j die prof. dr. A. de Froe, hoogleraar 1 in de biologie beeft gehouden in de j kerk van de Ned. Protestanten Bond, beeft prof., de Froe gepleit voor een j vorm van internationale samenwer- king, waarbij de oorlogsdreiging kon j verdwijnen Rn vooral de proeven met atoombommen gestaakt zoude» kunnen worden. Want een eventue-' le a toom-oorlog zal onvermijdelijk hoewel ongewenst de verdelging van de wereld ten gevolge hebben. j Ook de voorbereidingen tot zulk een atoom-oorlog stelt de mensheid j voor grote zedelijke problemen. - De rechtvaardiging van het gebruik van j de eerste A-bom in. Japan, achtte j spreker dubieus. Het was ook zijn klachtdat de onderzoekers in de kern-fysiea niet eerlijk spreken over de gevaren die de wereld bedreigen van de zijde van die helse werk tuigen. „Wij weten niet half hoe ge vaarlijk de toestand wel is", zo ver klaarde prof: de Froe. Over de toepassing van de kern fysica in de industrie was hij ech ter niet bevreesd, wel echter over het gebruik van radio-actieve iso topen in de moderne geneeskunde. Dat van dit materiaal gebruik ge maakt wordt om diagnoses te stel len of het ziekte-verloop te kunnen volgen is te rechtvaardigen, maar niet wanneer men gezonde mensen als proefkonijn gebruikt om verge lijkingsmateriaal te verkrijgen. Dok- en Werf-Maatschappij Wilton-Fijenoord N.V. Schiedam vraagt met tenminste MULO-dipIoma en vaardigheid in steno en typen. Middelbare schoolopleiding en enige kantoor- ervaring strekken tot aanbeveling. Leeftijd: 20 tot 26 jaar. Schriftelijke sollicitatiespostbus 22, Schiedam. De scheepswerf „De Hoop'* langs de Schic zal over ongeveer één maand de beschikking hebben over een nieuwe dwarshelling. Op fe foto zijn duidelijk een achttal betonnen banén te onderscheiden, die onder water verdwijnen. Het is nl. de be- i worden gebruikt zijn ontworpen doeling. dat over deze rails kleine 'door de scheepswerf ..De Hcop" zelf. wagentjes zullen lopen waarop het De steenhopen op de achtergrond schip dat moet worden gerepareerd zijn bestemd voor een bestrating tus- kan worden vastgezet. Deze wagen-sen de acht banen van de dwarshel- tjes worden daarvoor dus neergela- hng. Het wordt de grootste helling ten tot de bodem van de Schie on- van- de scheepswerf, nl. 52 meter der het schip. De lieren die hierbij 'lang. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG .JVfodedeskundi- gen" van het departement van Bin nenlandse Zaken en politieambtena ren stellen op het ogenblik een on derzoek in naar de mogelijkheden om het uniform van de gemeente politie te veranderen. Over enige tijd zullen zy aan de minister van Binnenlandse Zaken een rapport van hun bevindingen uitbrengen. Na 1947 is er geen verandering meer gekomen in de snit van dit uniform. Weliswaar werden na de bevrijding enige Duitse invloeden 1 weggewerkt, waarbij het uniform een meer nationaal karakter kreeg, maar sinds die tijd. bleef alles bij he oude. Ditbevredigt de autori teiten niet meer; zij achten het uni form uit het oogpunt van efficiëntie en vxiendelijkheid»sterk verouderd. Vandaar dit onderzoek. Speciaal voor spoed gevallen Rotterdamsedijk 265 Telefoon 68021, Schiedam Tel. 69923 Winkel Oostsingel 2 KOSTUUMS chemisch reinigen 3.75 japonnen glad model 3. Gratis halen en bezorgen. Te koop aangeboden le keus theepotten - 1.98; 6 kop en schotels 3.25. „De Kleine Bazar", Broersveld, hoek Passagetrap, Schrijfbureau, 140—75 85.— (oud model): kleine bureaus 72.—. Te zien toonzaal bo ven Plate. Grote Markt 1921, Schiedam, Permanent Wave Hèlène Permanent met toe stel, het beste wat er is, complect 5.—; stroomloos 7.50. Op vertoon Van deze advertentie, 1.korting! Dames- en herenkapsalon „Héiène", Rembrandöaan 22, telefoon 67170. Foto, film, optiek Voor pasfoto's naar K. v. Vuuren, Hoogstraat 106; tel. 66720. In spoedgeval desge- wenst in 1 uur klaar. Rotfilms vergeten? Auto-, maat staat voor u klaar/Alle soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 10è. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal IA (Broersveldpad), telefoon- 67028 (na 6 uur telef. 66789). Ledikanten. hutledikantén, kampeerbedöen. enz. Kom eens praten. Alles op het gebied, van glas In lood. Aa-Ve Glas-in- lood-bedrijf.West Franke- landsestraat 16, tel. 66280- v onze adverteerder» Koopt bij

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 2