gclukte net kick inerkeczk oh als eerste over de finish re women HET IS ALSOF IK DUBBEL ZIE, ZEI EENLING TUSSEN TWEELINGEN Dr. Goldmann sprak met dr. Adenauer Nieuwe conventie voor de visserij lK* *-5 door FRANK GODWIi lK* *-5 n joo meter mas van grootbelang voor De "T^iE/S^ ns^^llgg V WILSON HBS, cNAiereeNNOR/i/DASELE E/NDsPRINT - er niet voor thuis" op de. goede weg Schade-uitkeringen en antisemitisme Korter werken Beel wil snel SER-advies j Binnen het uur j negen invitaties Op Duitse TV 24 voetbal- Sterren straalden 'n half uur lang Voorts... Vanavond'; <kw GEORGE HARMON COXE &EM1N&E 5aol5i57 BEN „t T.+LAAT ON6 A-~j [B1NN6N fiCHfrUOg*-. PI. LA AT ON6 -'"VZ~i ■RINNAN 6CHHU0E*-. bewinoe aaoEDga,1 BEN „t BAAB,?/2S*I C£ Vc>ie£»Ci£ 1 pa& eaAT ccrvf J WET CAZOi. VAA« N5T ATfL/K VAN] UOHfisf. 1 DU5 0£ BAA5 DENKT DAT WE QNGEVAARLUK ZUN7 DAfi zalhui/rel^id OP- L, KUKEN-r*T ZtWLRKEM ALLE DRIE BU ME 6IN60,HAPPy TOM EN ÓUCK. DAT5PUTMt,/vitl53t^, nQM JONÓEf^ LAAT ÊÊIN5 ZJ£« PAT JULLIE 0N6£VAARU)K ZIJN. IK DACHT UAbT DAT HET fcEN LLBTt OVERVAL WAb- 1K bTA N06TE ,-- rSILlEN I HALLO] rA(E HY MINT, HEBBEN h/EEVEvVEEL PUNTENACSAMMCHrsCH&X-S DAN HANGTAUES^UDEFEp-^^ Ky'cèrèAtKATüH A?/ \jUEiNDSPURT/, r«w<2e LOA£K AlsW'A HOE B&rAAT'Tf HVW/HTHET r óCK/óoG 'JjH AlfiAR. KKSR GEBRUIKTE2W onderdanen toch rliefst oh &t ner bruine monster ME£ TE DIRIGEREN HS-SO In het land van de eenlingen ivaren de tweelingen zaterdag koning.Of koninginnen, zoals u op deze foto kunt zien. De fotograaf groepeerde de oud ste tweeling, de dames Vn- kraut (57) uit Amsterdam, die zelfs hun voorletters ge meen hebben: 2x A. J. M. en bovendien onderwijzeres zijn op dezelfde school, vóór een spiegel met de jongste twee ling van het congresde ge zusters Angelica en Liesbeth Akkerman anderhalf jaar uit DeventerTer geruststel ling: V ziet inderdaad twee maal twee tweelingen zonder dubbel te zién. DEN HAAG. Mr. F. H. A, de Graaff, voorzitter van het Centraal Sociaal Werkgevers-verbond, heeft een benoeming tot voorzitter der Vereniging Nederlands Fabrikaat aanvaard. Hij volgt de heer E. J. Muller op, die het voorzitterschap ruim 10 jaren heeft bekleed. Op 9 april zal mr. de Graaff in zijn nieu we functie worden geïnstalleerd tij dens de algemene ledenvergadering van VNF te Utrecht. (Van een onzer verslaggevers) DB. V. J. WAARDENBURG, voor zitter van de Nederlandse An- thropogenetische Vereniging, van professie oogarts en zelf brildrager ïtwam er zaterdagmiddag In bet Utrechtse hotel-Smits onomwonden voor uit: „Het is als of ik dubbel zie". Zijn gehoor, ruim twintig, twee lingen, lachte, Het was een bevrij dend geluid na een reeks interessan te, 'maar 'vooral zwaarwichtige be iogen, die dit derde Nederlandse tweelingen-congres kenmerkten. T)E tweeling in, dienst van, de wetenschap was het ongeschre ven motto waaronder de bijeenkomst werd gehouden. In Eindhoven en Oixschot,-hadden de meetings van de tweelingen nog iets van een jolig samenzijn van gelijkgestemden, maar zaterdag was het.'menens. -Op de 24ste januari van het jaar des He- ren 1959 is de Nederlandse Vereni ging van tweelingen met deze hamer slag opgericht," aldus dr. J. W. Bruins uit Deventer, initiatiefnemer tot deze voor de medische wereld zo historische gebeurtenis. Intussen blijken de twee (en meer-) lingen zelf veel interesse te hebben voor de medisch-biologische kanten van hun geboorte en bestaan. In de pauze wisselden ze in een rokerige, roezemoezige bovenzaal hun antecedenten uit: „Wij, mijn zusje en ik wogen vier en zes pond toen we geboren werden," vertelde de ene helft van een charmante vrouwelijke tweeling uit Enschede aan een donkere jongeman uit Utrecht, die tegenover een levend duplicaat van zichzelf stond; zijn tweelingbroer. .JEn hoeveel wogen jullie?'7 wilde het meisje weten. Naar het antwoord hebben we niet geluisterd want een tafel verder werd een veel interessanter aspect van het tweelingschap opgeworpen. Een jonge vrouw met alweer zo'n getrouwe kopie naast zich. stelde de belangrijke vraag: „Zou het krijgen van tweelingen erfelijk zijn?" Aan haar. andere zijde stond een ..man bedenkelijk te kijken. - Waarschijnlijk haar echtgenoot, die een meervoudig vaderschap ineens niet ambieerde, Eén tweeling toonde zich volmaakt ongeïnteresseerd: de zusjes Angelica en Liesbeth Akkerman, anderhalf jaar oud, uit Deventer. Terwijl dr. Bruins een openingswoord in de trant van een referaat hield, brab belde en huilde het Deventer duo er in een box bij het spreekgestoelte eenstemmig (de overeenkomsten rei ken ver bij tweelingen) op los. De twee gezusters gingen daarmee bui- j ten de orde van de vergadering en werden op de gang bij de juffrouw I van de vestiaire gezet. NA de eerste inleidende woorden van dr. Bruins beseften de twee- eiige tweelingen al gauw hun deva luatie voor de wetenschap. De mees te belangstelling van de medici gaat uifnaar de een-eiigen, de tweelingen die uit één eicel ontsproten, welke zich in de eerste dagen van zijn ont wikkeling daor een nog onverklaar bare splitsing in twee afzónderlijke vruchten deelde. Deze tweelingen vormen de enige uitzondering op de regel dat alle mensen, hoewel ze soms oppervlakkige gelijkenissen vertonen, in wezen volkomen ver schillend zijn. De ecn-exige tweelingen stemmen niet alleen uiterlijk, maai* ook wal de erfelijke factoren betreft volko men met elkaar overeen. Toch ver tonen ze in hun latere Jeven dikwijls opmerkelijke verschillen, die slechts te verklaren zijn uit de verschillende milieus, waarin zij opgroeiden. Bij het kankeronderzoek hébben medici reeds op grond van ervaringen "met dergelijke identieke tweelingen aangetoond dat mi lieu-factoren bij het ontstaan van deze nog niet be dwongen ziekte een dominerende rol spelen. Dr. Bruins deelde tenslotte mee dat in Nederland een begin is ge maakt-met'de centrale registratie van tweelingen en' dat het Instituut voor Preventieve Geneeskunde te Leiden thans hun medische gege vens verzamelt. Over deze detailstu die vertelde prof. Siemens uit Leiden het een en andec op een wijze, die helaas meer voor medische studen ten in de collegebanken dan voor geïnteresseerde leken op een vrije zaterdagmiddag geschikt ivas. Een Belgisch hoogleraar verbreid de ook in medisch opzicht de Bene- lux-gedachte en vertelde dat binnen kort ook in zijn -land een tweelingen vereniging \vordt opgericht. De t voortvarende Duitsers zijn inmiddels al zover onthulde een van de twee ling-broers Götte in een kort speech- j je tot-de verzamelde „Liebe ZwiUin- j gen". DeJJuitsers zijn blijkbaar met deze ,i moeilijke materie al zover gevorderd dat ze het aandurven om van 1 tot 3 j augustus a.s. een wereldcongres van tweelingen te houden. Dit congres zal waarschijnlijk in meerderheid door een-eiige tweelingen worden bezocht, want zij zijn veel inniger met elkaar verbonden en hebben ook, meen interesse voor - hun .tweeling schap dan de twee-eiige tweelingen, heeft dr. Bruins'op de congressen in Eindhoven en Oïrschot geconstateerd. AMSTERDAM De president I van de Wereld Zionisten Organisa- i tie, dr, N. Goldmann, heeft zondag- 1 avond na afloop van de openings- zitting van het Europese Zionisten- congres in bet Concertgebouw te t Amsterdam op en persconferentie j j medegedeeld, dat hij vorige week In een persoonlijk onderhoud met de I Duitse bondskanselier Adenauer heeft a3n**drnneen op besnoedlging j j van dc uitbetaling van schadever- i gneding aan Joodse oorlogsslacht- j óffers. I Ook het probleem van het anti semitisme in West-Duitsland was in het gesprek met Adenauer behan- deld. zei dr. Goldmann. De president van de Wereld Zinnistenorganisatie sprak ziin bezorgdheid uit over re- |cent.e uitspraken van- rechters in West-Duitsland. De Duitse bonds- kanselier heeft dr. Goldmann toe- sezegd al het mogelijke te zullen idoen om. de afwikkeling der schade- j uitkeringen te bespoedigen en aan- dacht te zullen besteden aan de an- tisomitistische tendenties. Op de openbaTe bijeenkomst In het geheel gevulde Concertgebouw werden zondagavond welkomstwoor den gesproken door de loco-burge meester van Amsterdam, mr. A_ de Roos, de ambassadeur van Israel in Nederland/ de heer H. A. Cidor en de voorzitter van de Nederlandse Zionistenbond, de heer J, Eizas. - De directeur-generaal, van het Is raëlische ministerie van Buitenland se Zaken, de hèer W. Eytan. hield een rede, waarin hij de Arabische landen ervan beschuldigde het vluchtelingenprobleem in hun exgen voordeel uit te buiten. Israel heeft de repatriëring van JOO.OÖO Arabi sche vluchtelingen aangeboden, maar het aanbod werd niet aanvaard, zei de heer Eytnn. Dr. Nahum Goldmann betoogde, dat Israël in de afgelopen tien jaar zijn bestaansrecht heeftbewezen. Het oprichten van een staat was. de eerste stap van het Zionisme, maar het is nooit het doel van het Zionis me geweest. Als taak van het Zio nisme zag dr. Goldmann het mobili seren van de bevolking om de immi granten op te nemen en-de staat Is raël te gebruiken om het voort bestaan van het Joodse volk te ver zekeren. DEN HAAG - Beslissingen om I reeds nu over te gaan tot een ver- korting van de arbeidsduur zouden wegens de daarmede gepaard gaande gevolgen voor de loonkosten en pro- i duktfe'vooruitlopen op de resultaten van de studie van soclaal-économï- sche mogelijkheden, welke de Sociaal j Economische Raad heeft opgezet. Dit heeft prof. Bee! aan de S.E.R. meegedeeld naar aanleiding van een door de raad aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid j uitgebracht advies. De vorige regering is aan het be palen: van een standpunt naar aan leiding van dit advies niet meer toe gekomen. Hoewel de huidige rege ring van oordeel:, is*,;dat. een beslis sing, over een eerste ^bescheiden stap op dit punt niet naar, eeii verre-toe komst kan worden verschoven, vindt zij aan de andere kant toch dat het nemen van een opzichzelf staande i beslissing nu niet op haar plaats zou j zijn. De regering zou het, gezien het spoedeisende karakter van de zaak, wel op prijs stellen, als dè S.E.R, tact advies over het sociaal-economisch beleid eerder kan uitbrengen dan oorspronkelijk In haar bedoeling heeft gelegen. BERN. Zwitserland en Honga rije hebben een luchtvaartovereen- komst gesloten volgens welke de na tionale maatschappijen dezer landen, de Swissair en de Ma lef. geregelde diensten over en weer kunnen on derhouden, aldus meldt het Hon gaarse nieuwsbureau MTI. OF één avond een ,A11 American Star Show', .een thriller van. i Hitchcock en het optreden van het Rothenburger Puppen theater (voor i ons het hoogtepunt van de avond) bieden wel geen garantie voor een i avond van geslaagde verstrooiing i voor de televisie, maar geven, nadat de verbintenissen zijrï afgesloten, de S programma-leiding op zijn minst j toch de gelegenheid watlichter adem te halen. Onze belangstelling ging echter vooral uit naar het voorgerecht van daze avond van internationaal -amu- I semen t. naar het koekje uit de eigen keuken van- de KRO, naar Jan de Clef's .31ijf er niet voor thuis", om dat we wisten dat hij op .zoek" was naar een betere vorm voor dit pro gramma. Het is geen punt van discussie meer, dat, de vorige afleveringen te leurstelden. Sommigen konden deze poging, tot amusement nog honore ren niét welwillendheid. Maar.dart hoogstens omdat de liedjes In het gehoor lagen en vaak van goede teksten waren voorzien. Anderen meenden dat het verdiende recht streeks te verhuizen naar de rom melzolder. Wy menen dat de durf van Jan de Cler om tóch door te gaan, zaterdag avond zijn loon heeft gekregen in een Blijf er. niet voor thuis" waar naar wie er wèl voor thuis was ge bleven met plezier heeft zitten kij ken en luisteren. De Cler heeft de opzet van het programma veranderd; zodat de talrijke liedjes die het vo rige keren niet konden redden nu in het geheel dat een afgerond ver haaltje vormde, een eigen „functio nele'' plaats hadden. Jan de Cler zou, samen met Em He Loper, hiermee de formule gevonden kunnen hebben, waarbij hün talen ten beter dan voorheen tot hun recht komen. En dan zal de titel „Blijf er niet voor thuis" vanzelf de toon van wat pijnlijke zelfspot gaan veriie- j 2en. W)Jnn. HET ook deze keer weer knap door Hans Kulenkampff geleide spel „Sieben suf ein-eii Streïeh'Vdat de NTS gisteravond van Duitsland overnam, leverde opnieuw het te- I wijs voor de populariteit van dit programma en van de aantrekkings- j kracht van televisie In het algemeen, i Bij het begin deelde de winnaar j van de loterij dié op de uitslag van „Sieben aüf einen Streich" wordt af- gesloten hij was de enige die de merkwaardige uitslag van de vorige Tele-toto (0000001) goed had gera- „den mede, dat hij graag een grote j fabriek .van radio en TV-apparaten zou bezichtigen.. Binnen'het uurwa- j ren er negen invitaties in huis. Het 's middags uitgezondenzwem- /programma uit Bremen liet een aan- tal successen van Nederlandse meis- I jes zien. Bijzonder fraai waren de [opnamen die aan de keerpunten werden gemaakt via een TV-came- j ra onder water. De duiker die dit toestel bediende, was bij panorama- beelden van het mooie zwembad duidelijk zichtbaar op de bodem van het heldere water. terdagen worden, gespeeld. Ook zal op het Duitse scherm te zien zijn de finale om het Duitse kampioen schap. Voorts: wedstrijden om de Europa-beker en andere internatio nale ontmoetingen van hét team van de Bondsrepubliek, de Engel» Cup- Final en de ontmoeting van het stedelijk elftal van .Münoheïi tegen Manchester United- DE sterrenregen uit de VS dia zaterdagavond op *t TV-scherm verscheen heeft zeer hoge eisen gesteld aan de TV-sectie van de KRO. Niet in het tndnst omdat de sterren pas zaterdagmiddag in ons land aankwamen en er dus nauwe lijks tijd was om te repeteren. Bo vendien hadden zij vrijdag tot laat in de avond gewerkt voor Luxem burg en waren zij veei slaap te kort gekomen- Gelegenheid om arrangementen te maken voor een begeleidend orkest ontbrak en daarom koos men zoals sommige kijkers wellicht tul len hebben bemerkt voor die nummers die zij met orkestbegelei ding uitvoerden, de z.g. playback. De kijkers zegen de sterren in levenden lijve, maar hoorden hun stemmen van de plaat. Andere nummers, zoals b.v. de „Birddog" van de Everiy Brothers, waarin rij rich alleen op de gitaar begeleid den werden direct uitgezonden. En voor wie nog wil weten wie die jongeng en meisjes warén die al dansende voor een levend decor zorgden: dat -waren, leerlingen van een Hilversumse dansschool. Van daar ook waarschijnlijk, dat hun dansfiguren zo keurig en zo Inge togen waren, en bleven, ondanks de verwoede pogingen van «en hese Bill Haley om er een doll« boel van te maken. 1 In de TV-rabriek „Pas geperst" waarin Pi Scheffer de kijkers Iaat kennis maken met prominenten uit de wereld van de lichte muze. introduceert hij vanavond Herman (Tulpen) Immink en Benedict Sil- bermann. Het instrument dat vanavond (6.40) wordt bespeeld in de rubriek „Zo klonk het vroeger" (VARA) is een zéér oude zogenaamde Kirktnan- vleugel Het is bezit van het Haag se Gemeentemuseum. De Rotter damse pianist Alex van Ameron- gen zal er werken op laten klin ken van twee minderbekende Bo heemse componisten: Dussek (1760 1682) en Hummel (17881839). „Sleigh-ride in Alaska" noemde Jos Clébér een van zijn laatste composities. Het is compleet met hondengeblaf een werkje waarmee hij het hart van dit deel van de VS heeft veroverd. Als binnenkort in Alaska weerde traditionele winterspelen zullen worden, gehouden in. zal „Sleigh- rïde in Alaska*' het muzikale the ma en Jos Cléber de eregast rijn. Extra uitzendingen van'de televisie buiten beschouwing gelaten, kun nen de bewoners van de VS per etmaal gemiddeld 19 uur .kastie kijken", die van Canada 13 uur, de Japanners 10 uur/ de Britten 8 uur, de Italianen 6Ya ur, de Fran- sen 6 uur. de Westduitsers 4 'uur >Te Pe,^en rufai 3'A uur, en wij, Nederlanders, iets meer. dan twee uur. Radio KUNSTIGE MUZIEK. 6.40-7.0© VARA,. „Zo klonk het vros- Ker", Uitvoering van werk van Dus sek en Hummel op een. historische vleugel door Alex van. Amerongen. 10.35-11.»© VARA. Het New Vorks blaaskwintet met werken van Barter en Hindemith. 11.15-12.00 NCRV. Variaties over een thema- van Hiller door Max Roger. UI tg. door het Berlijns Fllharm. Or kest- IACIÏTE MUZIEK. 8,05-8-30 VARA. Reirelnfestljii. CABARET. 8,30-9.00 VARA Artistencafê. KOOR9PEU. 8.30-9.30 NCRV, „Dagoe", oen hoor spel naar de vertelling van Anne de Vries. FOLKLORE. 1045-10.45 NCRV. „Plagiaat of niet?" Een beschouwing over de vraag of npgro-spirituals zijn ontleend aan d# white-splrituals. Caspar Höweler rajnv David Hollestelïe, zang, GESPROKEN WOORD. 6.5O-T.O0 NCRV. Lezing Openbaar Kunstbezit. 3.00-7-15 VARA, Parlementair over zicht door de hoer De Kadt. 1Ö.00-1O.15 NCRV. Parlementair «ver zicht door prof. Diepenhorst, DIVERSEN. 0.00-9.40 VARA. Etherforum. 9.40-10.10 VARA. Maandagavond ma gazine „Marimba", Televisie NA het Journaal en het weerover-, zicht (8.00) een NCRV-programma, dat begint met de actualiteiten-ru briek „Aritmüe" (8.20), vervolgens „De rattenvanger van Hamein". 'n documen taire en 'n discussie over de relatie tu*- sen consument en producent en do plaats Wfldn van de reclame. (9.10), hierna Pi Scheffer'i „Pas geperst" (9.30), De dagsluiting wordt verzorgd door ds. Van den. Bosch (10.00) oir i» Npr h&ug- carou. oooo. ÖÊZfi OCuRfiN 6-*övT «UECwvg ojt C1EMS 1 05 LA CSfAlg VAN de ^oeea.-rsN o.vt lien oood «VCK.®TAA^E ®C.N- van vujn. aatóER rs uk»EN «lVEREEUWISSN... w* TP USSEN de Duitse voetbalbond -*• en de Duitse televisie is erver- eengekomen, dat er dit jaar 24 voet bal wed strijden,zullen worden uitge zonden/Daarbij zullen zijn 12 Wed strijden uit de Oberliga, die op za- LONDEN. Afgevaardigden van 10 van de 14 landeu, die de Inter nationale Vlsserijconferentfe te Lon den bywoonden, hebben zaterdag een nieuwe ontwerpconventie onderte kend, nadat men tot overeenstem- ming was gekomen over het behoud van de visstand in de noordoostelijke i Atlantische Oceaan. De onderteke- ning vond plaats door Engeland, De- I nemarken, Frankrijk, West-Duits- i land. IJsland, de Ierse Republiek, i Noorwegen, Portugal, de Sowjet- i Unie en Polen. Binnenkort zullen j Nederland, België, Zweden en Span- i je de conventie ondertekenen. Het doel van de nieuwe ontwerp conventie. die de conventie van 1946 zal moeten vervangen, is grotere be voegdheden te geven op het gebied van het- behoud van de visstand. Al vorens de conventie in werking zal kunnen treden, zal zij door de be trokken regeringen bekrachtigd moe ten worden. De ontwerpconventie voorziet in de middelen tot behoud van de vis stand en de rationele exploitatie van de visserij in het gehele noordoosten van de Atlantische Oceaan en zijn afhankelijke zeeën, met uitzondering van de Oostzee, Dit gebied strekt I zich uit van de Barentzszee in het i oosten tot Groenland ih.het westen f en zuidelijk tot de Straat van Gi- i braitar. Dit terrein omvat één. van j de belangrijkste visgebieden ter we- j reld De nieuwe conventie heeft be- trekking op alle soorten vis, i De conventie van 1946 had betrek- king op een kleiner visserijterrein, I namelijk tussen 32 graden ooster lengte en 42 graden westerlengte tot 48 graden noorderbreedte in het zuiden, en beschermde de visstand uitsluitend door minimum maas wijdten voor visnetten en minimum maten voor sommige zeevissoorten, waaronder de haring niet valt. Ét- zal een commissie gevormd worden, die representatief is voor alle aan gesloten. landen, welke bijzonderhe den over ruimere beschermingsmaat regelen moet uitwerken, die gesloten seizoenen en gesloten gebieden toe laten. De Nederlandse delegatie van ge mengde samenstelling (ovèrheid en bedrijfsleven), die aan de Lor.dense conferentie deelnam, stond onder lei ding van ïr.- G. J. Llehesch, direc teur van de visserijen. „Wérk je nou niet op tot een be- roerte/' zei Murdock, „dan zal ik je met genoegen vertellen hoe ik 't zieIk geloof, dat Jerome zorg had om zijn vrouw en dat hij Epps in de arm heeft genomen om aan de weet te komen wie ze ontmoette.. Bpps is J haar gisteren dus gevolgd naar Stacy J en volgens mij is hij in die winkel op J de hoek Jerome op gaan bellen. Je- 5 rome is toen, alweer ..volgens mij, naar hem toegekomen om nadere in- J lichtingen te krijgen. Wat er daarna gebeurd is. weet ik niet en Jerome S vertelt 't me niet ook. Je kan heel wat mogelijkheden bedenken, waar- J van er dan wel een zal kloppen S Bacon wou hem in de rede vallen, maar Murdock hief bezwerend zijn hand op. „Wist je," vroeg hij, „dat {mevrouw Stacy een baantje, voor halve dagen by Jerome heeft?" ..Natuurlijk," zei Bacon ongeduldig, J,.Ik heb je toch vanmorgen gezegd, dat ik die baan gecontroleerd had?" „Je. hebt zijn naam niet genoemd." „O en is dat belangrijk?" zei Ba- con, nog steeds hatelijk. Het bracht I hem op nieuweideeën. „Denk jé," vroeg!hij met niéuwe aandacht, „dat er iets aan de hand' is tussen Jerome Jen mevrouw Stacy?" „Welnee." Murdock glimlachte. '„Als je Vivian Jerome gezien hebt, J stel je zo'n vraag niet meer. Ze heeft 1 alles/ knap. gezicht, mooi figuur, allure „Een momentje." zei Bacon laco- Jniek, „Je kletst als een schooljongen. ÏEem vent van jouw leeftijd moet langzamerhand iets meer van mooie vrouwen afweten. Ze zijn mooi en ze J weten dat ze mooi zijn. Ze kunnen 't Igeen sekonde vergeten, zelfs als ze zouden willen, want de mannen hel- pen't ze wel onthouden." J Hij nam kleine trekjes van zijn pa- Jnetela, terwijl hïj zijn filosofie uit (ging spinnen/ J „De beroerdigheid met zo'n beeld- J je," zei hij, „is dat ze 't meer dan gé- noeg gaat vinden, om een beeldje te zijn. Ze brengen ai hun tijd door met opdoffen en mooi maken en verwach ten, dat verder alles in hun schoot valt zonder dat ze er iets voor hoe.ven te doen... Een gewone vrouw weet wel beter. Wat ze ook doet, 2e moet ervoor werken; of ze nou steno-typis_ te is of huisvrouw of de maitresse van iemand, ze beseft donders goed, dat er bepaalde offers nodig zijn om te krijgen wat ze wil. Ze moet in al les vier keer 20 goed zijn als een mooie vrouw om er te komen, En dat weet jij ook wel." Hjj was kennelij k in zijn schik met z'n verhandeling en zijn stem klonk aanmerkelijk vriendelijker toen hij zei; „Ik "wü helemaal niet beweren, dat Jerome en mevrouw Stacy een verhouding hebben, maar dat die din_ gen honderden keren voorkomen, staat wel vast, m'n zoon. Er gaan veel meer beeldjes scheiden dan ge wone vrouwen. Weet je hoe dat komt?" „Dat komt," zei Murdock plechtig, maar met 'n lach in z'n ogen, „door dat een gewone vrouw weet hoe ze voor een man moet zorgen en-er ook de moeite voor neemt." „Lach er maar om." Bacon bloosde. „Ik heb gelijk en niemand praat 't me uit m'n hoofd" Murdock knikte, érnstig nu. „Er zit heel veel in. Ik weet niet of 't in dit geval opgaat, maar ie kan er in derdaad niets van zeggen"Wat heb je nou uit Epps losgekregen?" „Hij beweert, dat je liegt," „Dat dacht ik wel,"; -s ..Hij zegt, dat hij er helemaal niet geweest is' en dat je iemand anders gezien moet hebben. "We hebben ge vraagd voor wie hy werkte, maar dat haalde natuurlijk niets uit. Hij hoeft daar niet op in te gaan, dus dat deed hij ook niet. Als ik geweten had wat ik nu weet, had ik hem een nachtje vast gehouden en wat pressie uitge oefend, maar zoals de zaken toen stonden, leek 't me verstandiger hem te laten gaan en in de gaten ta hou den, in de hoop dat we zo wat wijzer zouden worden. Nou ja, laat maar lopen, we kunnen hem oppikken wanneer we rvillen." „Wordt hij geschaduwd?" „Daar trapt hij niet in." zei Bacon. „Dat is z'n eigen beroep. Nee, we hebben iemand bij z'n huis en by z'n woning geparkeerd. Daar moeten we 't maar mee doen tot we meer van Jerome weten. Ik zit nie ook net af te vragen of ik niet eens een praatje met Joe Catenda zal gaan maken." Hij antwoordde zichzelf. „Dat zal wel geen enkele zin hebben," zei hij. in 2"n eigen gedachten verdiept, „Maar d;e twee kerels kunnen we tenmin ste vasthouden als mevrouw Stacv ze identificeert." Hij keek op. „Jij denkt, dat ze vanmiddag haar huis doorzocht hebben?" „Wie kan 't anders gedaan heb ben?" „Jij denkt nog steeds aan die nega-, tieven, liè?" Hij onderwierp zijn si-' gaar aan een nauwkeurig onderzoek en vroeg langs z'n neus weg: „Wat ga je nu doen?" „Niets." „Je hebt er dus genoeg van. Jé hebt ontdekt, dat Stacy een schurk was en de hele zaak interesseert je verder niet. Het kan je geen barst schelen wie hem vermoord heeft en iedereen kan je nog meer vertellen." ,,2o staat *t wel ongeveer," gaf Mur dock aarzelend toe. „Dan moet ik je toch nog iets vra gen. Denk er eerst even over na voor je nee zegt." Het plan dat hij in z'n hoofd had, was niet nü plotseling opgekomen. Hij had er al een tijdje over lopen dubben en zijn besluit kwam voort' uit het feit, dat hij de fotograaf zo goed kende. Hij ging al jaren met hem om en respecteerde hem. ook al liepen hun meningen nu en dan uit een. Niet alleen hun meningen, ook. hun belangen gingen lang niet altijd hand in hand. Het was nu eenmaal Murdock's taak foto's te maken, di« voor een grote krant interessant wa ren en dat zinde Bacon niet altijd. Anderzijds gebeurde het evenwel herhaaldelijk, dat de plaatjes hem uitstekend te pas kwamen. Meer dan eens had Murdock de politie gehol pen, soms omdat hy wist dat er dan een exclusieve foto op overschoot* vaak ook uit persoonlijke considera tie. In dit speciale geval had Murdock waarschijnlijk totaal geen belang stelling voor foto's. Het lag meer voor de hand, dat hij 't zo gauw mogelijk wilde vergeten. Maar Ba con wist heel goed, dat dé fotograaf; hem meer over Stacy en zijn doen c» laten zou kunnen vertéllen dan wi» ook. Hy zou deze keer dus maar on» «en gunst vragen. (wordt vwwoütfö Maandag 26 januari 1959

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1