^DEUGDELIJKE BASIS Voorbeeld uit de praktijk MAN IN CAPSULE SPRINGT HAASJE-OVER OP LUCHTLAGEN VAN DAMPKRING Landbouwbegroting afgehandeld Amerikanen brengen mens naar 100 km hoogte VELPON lijmt alles Ceta-Bever voor de Doe-het-Zelver door. FRANK GODW Binnen tien jaar ..Atlas" omhoog ruimtestation de lucht in ^f5 beroemde geneesmiddelen in 1 tablet doen wonderen I 57 miljoen Else Mauhs gaf Beslissing over genoeg m j Fluistercampagnein Senaat door GEORGE HARMON COXE lie. WE WC OE» HET OStNBUK AAN ££N PORTRET VAN' MAÖAWE PAVINOS, CAROL.MAAR ZB UQt- AAgT ^ÊzSz. GRIEP TE BSD. KUN JP MOR6ENMIDDAS IN HAAR Pt AATS KOMEN tic. Moer nu .WEG, ClivE fUIVRAMARUNNU IK V HIER TOCH BEN MOEST' IK METEEN. MAAR WATi OMBER MEEPIKKEN^ LhU ZAL HET NIET J Kt MISSEN. IK &EN ta&fSOVEND'EN CJOORif tSLyVn vermiljoen v^8Bh±<SEN-1/ f WACHT BuirEN^ 'EVEN OP ME, IK BEN MET E£N PAAR ^MINUTEN Bij viP-ji f DAT KOMrA &f PRACHTIG UltiJ/io-; fêpNfcfc, MAAR IK f vond ter öEMEtiy VAN ZL OM 0N5 T£ LM£M fW_ ótNRSKKtM^ IK HOU Nl£T VAN 2UlKL6RAP]t5.. IK WOU DAT W£ HIER. Nftr GEKO MEN wm£n..jk weer ZEKER DAT tR ito ÊRX55 QAAf 6EÖEUKEN B£DÖ£LJ£'plt" OVERVAL? ER 15 TOCH NlETó tR0>5 6EÖEUP0? HCr BEVftL Mij HELEMAAL M£Ti r DAT WA5 OM HET^ ^PAMfHflDTfcAVmtfl HEf WAb MAAR tiN V 6RAPjc.. de derde rj/w K/etc watat/nder 2U/VER., 20DATDESNEC-REAGERENDE KEEPER DE MC KPNGR.YPEN. HE?SCHOT WAS ECHTER 20HARD. MTHYHETBAt w EN AC OYER DEDOECCYN TUTEtECDE D€ VREUGDE tNHET W/LSON KAATP KENDE G£EN<5ReN2£N '&v20MOCHT K/CK. ACSAANVOERDER DE OYER W/N- UfmSTROFEE IN ONTVANGST NE/1EN HY VOND NET 7SCHGQVSTE hmu MOMENT VAN2VN TEVEN «HRl£j! NO SPAAN WE G&EVK/ 75-P/f A. [fi0EXA'<3\ •2 Y00R jXw/tscN- Woensdag 28 januari ]959 AT aft de Deputatcndag \an de A.R. pari ij weinig goeds is gezegd van de brede basis, lag geheel in de lijn der dingen. Er leeft in <le?e partij nop altijd de overtuiging, bii uitstek geschikt te zijn om het land ie regeren, maar de grondslag, waarop sedert de bevrijding in óns'land kabinetten zijn gevormd, doemde haar of tot de oppositie of tot fiet vervullen van een. iet of wat ondergeschikterol. In 1956 heeft het er tijdens, de formatiepogipg van prof. pe Ga ay Fortman .even op geleken alsof'oude tijden zouden terugkeren; maar de formateur slaagde niet, en iri 'de jaren daarna moest .de partij zich weer vergenoegen tnet dezelfde bescheiden plaats ais te voren. Treden nu grote veranderingen in? Er was iets in de redevoeringen .wat getuigde, van aanzienlijke verwachtingen; zelfs de heer .Zijlstrasprak «en taal, die herinnerde aan de dagen van Abraham Knyper. Een regering op christelijke grondslag: hoe lang is het al geleden, dat die met over tuiging werd gepropageerd! Zijlstra en Bruins Slot leken te worden verenigd door een schone en vrotue synthese; de enige storende geluiden kwamen van Hervormden, die-htm groep niet goed genoeg vertegenwoor digd achtten. Maar er waren gezaghebbende stemmen, die dit onbehagen wisten te bezweren, 'zodat de indruk bleef van een eensgezinde manifestatie. Belangrijker intussen dan de omstandigheid, dat de A.R. partij ver langend is naar herstel van de aloude christelijke coalitie, is de vraag of de andere confessionele partijen daar iets voor voelen. En dan komt toch.wel bet grote verschil met een halve eeiiw geleden aan het Jicht: toen de machtige stem van Abraham Kuyper, waaraan de andere confes sionele groepen zich niet konden en wilden onttrekken, en nuhet zich scharen van de a.r, Deputateo achter een verbruikte formule; zulks meer op opportunistische daD principiële gronden, want de A.R. partij kan ook anders. Welke werfkracht kan daar op dit ogenblik nog van uitgaan? ZEKER, er zijn vele klachten óver de verwereldlijking van de maat schappij; over de neigingVde eeuwige dingen te vergeten voor de tijdelijke, en de welvaart hoger te stellen dan het geestelijk welzijn. De vraag is alleen of het ooit de taak van enige regering kan zijn om in dit opzicht een ommekeer te brengen. Naar onze mening luidt, het antwoord op deze vraag naar alle kanten ontkennend. Een christelijke regering is een fictie, en niet eens een aantrekkelijke fictie, omdat ze altijd, minder moet wezen dan ze voorgeeft te zijn. Het is belangwekkend om vast te stellen- dat tot dusver bij de K.V.P. en CH.U. alles ontbreekt, wat er op zou wijzen, dat men daar iets zou voelen voor herstel van de oude christelijke coalitie. Nu zou dat voor de A.R. partij geen bezwaar hoeven te zijn, wanneer zij over figuren en een gezag beschikte, in. staat om het zwaard der volksconsciëntie te doen heffen tegen de onwilligen en de aarzelenden. Maar iets van die aard gaat verre boven haar. vermogens. De A.R. partij ziet een zeker zelfbehoud in het Eerstel van de leuze van Kuyper, snaar diens felle overtuiging ontbreekt. En de andere confessionele, partijen kennen de bolheid van de leuze; en. zij kennen ook het gevaar, herinneringen op te roepen aan een tijd, toen onder éen dekmantel van zogeheten christelijkheid het met de sociale rechtvaardigheid niet zo erg nauw werd genomen- De waarheid is, dat na het uitstrijden van de schoolstrijd eigenlijk nie mand meer hééft geweten, wat onder christelijke politiek moest worden ver- staan; ja, dat de uitdrukking christelijke politiek in een kwade reuk 5® komen te staan. Daarom past de K.V.P. wel op, er mee te schennen of er zich mee te laten inpalmen. En wat de C.H U. betreft, die is nimmer anti- thetisch ingesteld geiveest; en zal;er wel voor waken, zich anno 1959 nog in deze richting te laten sturen. De brede basis moge dan niet aantrekkelijk meer zijn; de basis van de christelijke coalitie is helemaal ondeugdelijk. CHRISTELIJKE politiek: "hoé weinig die mogelijk was, is in het verleden wel eens toegelicht met het voorbeeld van do Zondags wet, R5e.de anti-revolutionairen bij uitstek christelijk en de roorns- kaluoliefcen .eigenlijk helemaal overbodig vonden. Iets soortgelijks zou zich misschien nu wéér afspelen, in her onwaarschijnlijke geval, dat de kahmetsvomting zou geschieden op de an li-revolutionaire formule, met betrekking tof-de nationale* voetpalpool. De rooms-katbolieken zijn daar, tamelijk geestdriftig, vóór» de^ anti-revolutionairen zijn er nog altijd tegen, Jiu bij hel naderen der verkiezingen meer nog dan tevoren. Hier ligt de reden, waarom de christelijke sportorganisaties niet zijn toegetreden tot de zaterdag }-l. gevormde Sportfederatie. De bekende heer Smalienbroek hadzich kort tevoren nog krachtig uitgesproken tegen een verbond, dat vnor een deel van toto-geld zou bestaan. Zijn optreden heeft voorlopig succes, gehad. Of dit succes blijvend zal zijn, is overigens zeer de .vraag. Verschillende chri-Melijke sportorganisaties verkeren, van ourf-antj- revohuionair standpunt bezien, al lang op een hellend vlak. Een con sequente lijn is nauwelijks meer denkbaar. Leidt trouwens niet. elke con sequentie naar de duivel? De Sportfederatie is er nnen hopelijk zal zij in staat zijn, veel nuttig werk te doen, l)c betekenis van de sport in ons verstedelijkende en ïu- dustrialiserende.land néenU,steeds loe. en het is de hoogste tijd. dat één lichaam voortaan zich-in aller belang met het bestrijden van de achterstand ▼oor wat do terreinen en gebouwen betreft kan bezig houden. Ook de christelijke organisaties zullen daarvan de vruchten plukken, ongeacht of zij alsnog tot de Sportfederatie toetreden, dan wel er buiten blijven •taan. (Van eenonzer -redacteuren) -• Denman in de - cap sule"'. zal voor de. Amerikanen een deel van het verloren pres tige op het gebied van de ntimtèuaart trach ten te herwinnen Kortgeleden is het contract getekend uaor de bouw van_ een ruimtescheepje. dat door een r,Atlas"-raket (of een van z*nop volgers) tot op een hoogte van 112 km bo nen. het aardoppervlak zal worden gestuwd, daar in een vrije val geraakt en tenslotte op aarde tandt. Voor t eerst in de geschiede nis uan de ruimte vaart gaat op deze ra- ketvlucht een mens mee. De titel „eerste ruimtemens" zal 'hij waarschijnlijk^ niet krijgenviant voordien willen de VS hun 'ex perimentele bemande vliegtuigde X-I5, bui ten de aardatmosfeer brengen. Deze eerste pogin'-- - gen. tot bemande ruimtevaart.' die mo gelijk doorkruistzul len worden, door. ver rassingen van Russi sche kant, zijn niet veel meer dan korte1 sprintjes als voorio- pers yan .de lange af- standsrace naar de maan. Een haasje-over j springen op de hogere - luchtlagen van de dampkring, dat nog j weinig op de grote ontdekkingsreizen in de ruimte lijkt, zoals ons die in science fiction-verhalen, worden voorgesteld. Als de eerste proef lukt, wordt bij .een volgende lancering de capsule 24 uur lang in een. baan om de aarde gebracht. Slaagt ook dat experiment dan gaan we naar de maan of daaromtrent.;., - tempo eén „tête tête" met vrouw Luna probeert te bereiken, ontwijkt zij op haar snelle rondedans om de aarde! Deze minimale marges tonen aan dat de Russen, als zij tenminste niet. „Loenik" op de maan hebben gemikt, om in voetbaltermen te spre ken niet eens rakelings langs de paal maar op de paal schoten: zij misten de maan op 7000 km, een haar breedte bij dergelijke grote snelhe den en geringe toleranties.1 De Amerikanen gaven dezer dagen Links de „AtJ*a"-taket me,t op de neus de „ruimte capsule", die rechts (sterk vergroot), hangend aan een parachute op zijn terug tocht naar de aarde is weergege ven. in het opengewerkte deei van de capsule is de ruimteraan te zien. Aan de onderkant van: de vallende capsule (ruim twee meter breed) zit het stootkussen. De piek, bovenop de capsule In de ianceerstand (links) bevat aan het uiteinde egn ontsnappingsrakel;, die door de rmmteman iran worden ontstoken in geval er tets misgaat, Xa een vrije vlucht In een flauw gebogen bocht kantelen raketten. aan de zijkant van de capsule het rulmtescheepje, waardoor de cap sule in de oorspronkelijke stand (brede kant van de „trechter" om jaag) terugkomt. De parachute ontplooit zich op de retourreïs op )6 km boven de^ aarde; even later wordt automatisch het luchtkussen opgepompt. WASHINGTON. Binnen tien jaar tyds zal de mens een groot ruimtestation bouwen. Dit staat in éen rapport aan het Amerikaanse Congres, dat tioor vijftig ruimte vaartdeskundigen is opgesteld. Het station zal in gedeelten worden ge lanceerd van afschietbanen in de omgeving van de evenaar. De mens zalvolgens clit. rapport, j tegen 1969 de maan betreden en kort na 1968 zullen bemande expedities naar Mars en Venus mogelyk zijn. Lang voor het jaar 2000 zullen in Vrouw Luna is intussen een even onweerstaanbare ais. moeilijk te. be naderen verleidster.'Zijlonkt.' naar de astronomen, flirt met de raket specialisten, maar wie haar benade ren wil mag .bij; zijn toenaderings pogingen geen centimeter van het goede pad afdwalen. Wie een. raket, als „postillon d'amour": op haar afvUurt moet er rekening mee houden dat de raket, die een aanvangssnelheid heeft van zo'n. twaalf duizend meter-per secon de. geen snelheidsafwijkingen gro ter dan twaalf meter"'per seconde mag hebben. Anders gezegd: bij bet afvuren is een snelheidsfout tot een tiende procent toelaatbaar-. Wie te overhaast handelt of in een te traag (Advertentie l.M.) Bi) pqft, gri»|> of „fsatJuij" inrgt efiW UtlH J,t U mt*t ml pUiiet Um «eA Vu*( dwe f vele militaire instellingen op dit ger j bied. een. zelfstandige positie in- neemt; heeft .vorige week, hét con- tract voor dit'project getekend.: De capsule, 'die als een omgekeer- de, geheel gesloten trechter op de neus van een raket wordt bevestigd; kost: 57 miljoen gulden -.eri wordt ge- botrwd doof' McDonnell Aircraft: Dé fabriek? is reeds een jaar lang voor- eigen 'rekening bezig, met de uitwer king van éen dergelijk capsule-plan; In de- capsule vindt de ruimtevaar der, die er ruggelings op. dikke kus sens liggéhd;in heeft plaats geno men. alle comfort: lucht van gelijke samenstelling en druk als die op aar de: een gecapitonneerde bodem, die voor hem de enorme versnelling van de opstijgende raket (vrij kort na de start een. (kracht gelijk aan die van '7 x de aardse zwaartekracht) ten dele opvangt en verder water, voedsel en een zend-ontvangstinstal- latie om met de aarde in contact te blijven. In de „trechter'-wand ontbreken ramen. Wel bevat de cap sule een mysterieus apparaat, dat de ruimteman een „indirecte blik" gunt op wat buiten z'n hermetisch gesloten notedopje van de ruimte te zien is. Als er tijdens de start iets mócht mislopen dan kan de ruimte man een ofttsnappingsraket afvuren, die hem naar de aarde terugbrengt. Op een signaal van een grondsta-r tion of van de ruimfeman zelf wor den aan de wijduitlopende zijden van de „trechter" raketten ontstoken, die de capsule van de draagraket los maken en in. een ivijde boogvlucht sturen. Vervolgens verminderen remraketten de snelheid van het eenmans ruimtescheepje, dat na een anderhalf uur durende vlucht (een periode van martelende onzekerheid voor de* man in de' capsule) koers aarde inslaat; tercontinentale raketten in gebruik zijn voor postvervoer. Een van de deskundigen blijkt van oordeel te-zijn. dat er al in .1959 een man in een kunstmaan om de aarde zal wentelen. Deze man zal een Rus zfjn, meent de deskundige.:. CAPE CANAVERAL. In Cape Canaveral is dinsdagavond een At las-raket gelanceerd, dié een afstand van 6490 km moet afleggen. Het betrof de negentiende raket, die werd afgeschoten door de AmeJ tikaanse luchtmacht.. De raket snelde met, een witte vuurgloed omhoog en bleet ongeveer zes minuten zichtbaar, Theo Mann-Bon iv- meésterring AMSTERDAM De actrice Else Mauhs beeft in haar testament, dat gistermiddag is geopend, aan me j. G, AHngh Brugmans cn de'lieer Cor v. d. Lugt Metserl het verzoek gedaan te- j zamen de gouden Theo Mann-Bouw- y. j meesterring b(j haar ovèriyden in be- K Ülintcnicllllicil waring te nemen en dezé ring te wil len overhandigen aan een door hen aan te wijzen, daarvoor in aanmer king komende, toneelspeelster. Mevrouw Mauhs had deze bepaling 'in haar in 1949 gemaakt testament doen opnemen voor het geval zij zou NEW XORK Honderdtien Ame rikanen zün uitgezocht als kandida- ten voor de eerste poging om een overlijden voordat 'door haar aan de bemand vaartuig de ruimte inté bedoeling is-voldaan,'die mevrouw zenden en in een baan om de aarde Theo Mann-Bouwmeester, had toen te brengen. Dit heeft K. T. Keith j zij aan haar de ring overhandigde. 1911 oij. het 40-jarig Glehnan, hoofd van het NationaalDe ring is in; Bureau voor Lucht-en Ruimtevaart' meegedeeld." Dit kort geleden opgerichte rege ringsbureau coördineert dé niet- militaire ruimtevaart projecten.'; Vól gens Glennan zaJ het aantal -ge selecteerden tegen eind maart;zijn' verminderd: tot 12 man. _J-jnr]g toneeljubiieum van mevr. Theo Mann-Bouwmeester door een hüïdi- gingscomité aan deze actrice aange boden. In een daarbij behorende oor konde stond, dat zfjdeze ring aan een opvolgster zou overdragen, die zij daartoe waardig achtte. In 1934 j overhandigde zij. deze wisselring voor Hij zei dat de-vrijwilligers voor de begaafdste Nederlandse actrice de eerste Amerikaanse ruimtereis aan Slse Mauhs. bekend zouden staan als Mercurius- Mej. Alingh Brugmans en de heer ruimtevaarders. Het Amerikaanse Van der Lugt Melsert hebben zich in project .voor bemande satellieten principe bereid verklaard het ver heet het project-Mercurius. I zoek te accepteren. (Van onze parlementaire redacteur) j werkten, was tenslotte nauwelijks te DEN HAAG. De Eerste Kamer heeft voor het eerst een hoofdstuk van de rijksbegroting 1959 met het „nood"-kabïnet-BeeI afgehan deld, Het was de begroting van Landbouw, Visserij cn Voedselvoor ziening, welke ie C. Staf de mi- i nister van Oorlog en Marine ad interim beheert. Voordat hij zijn huidige functie aanvaardde, heeft hij als landbouwingenieur jarenlang op het agrarisch departement gewerkt, Hij wist. dus waarover hij liefhad.' Aangezien, het bovendien, volgens j afspraak, slechts een administratief- I technische, behandeling., was, kón hy verstaan, wat er werd gezegd. Het was in een middagje afgelopen, maar te hopen valt, dat deze „fluistercam pagne" niet zo zal worden voortgezet. Want dan zou het op nationale tijd verspilling gaan lijken. Intussen was wel interessant, dat een meerderheid dpr senatoren de socialist Hoog land en de KVP-er Mertens' zich uitsprak vbor de overdracht van de agrarische domein gronden yan het EERSTE KAMER Van de grond af zal de: capsule, sovcll zodra hij.:_ip de dikkere luchtlagen >Bl.Iiniscllo-.llt ruiterlijk toe dat hun schutterscapa- j van dampkring teru,gjteert,;-als j eltopwïaStÜ»d naar de ministerie van FÏnanciën naar het citeiten veel v,"_;É|r z«n. Zij spre- I e®n vallende.meteoor, rooa glpeipnd j toekomst verwijzen en' over de1 poli- i departement van Landbouw. Dit in ken nog niet eén3.over „prijsschie-en met een staart A'an^vurige i +ïeke aspecten, zwijgen Aangezien'de tegenstelling tot de Tweede Kamer ten in de ruimte."* ï?e,n ZiC^baar zijn. Tijdens deze kn- luidsprekers verder óp halve toeren die in rep-en-roer raakte hierover tieke momenten moet de ruimte-1 en. in een nota op een nadere studie S aangedrongen. De liberaal Lou- In de afgelopen week maakten ze bekend, dat zelfs van hun ballisti sche projectielen op de middellange afstand (4—600 km) de meeste hun doel niet raken. Wie tot die conclu sie komt, zwijgt voorlopig maar lie- de ruimte- vaarder een remmende werking van de luchtlagen doorstaan, overeenko- -wes vdoralttè'r"van het Landbouw. E160aardse zwaarte- landing op aarde ol houdt de cap- schap toonde nog eens hoe de ge- kracht. sule bij een landing op zee drijvend. daphte van de publiekrechtelijke be- Op een hoogte van dertig kilo- De bouw van de capsule zal de drijfsorganisatie veel meer ingang ver over de nrfuwkeurighe*dsgraad meter vait;q,en dikke plaat, die.de Space Administration intussen min-heeft gevonden bij de boeren dan bij ""-11J' -- --. --i-L i ruimteman* svoor de verzengende der hoofdbrekens kosten dan heL; de. andere delen der- bevolking. De hitte beschermde, van de onderzijde vinden van de eerste ruimteman: een socialistische jonkheer Schorei* ver van de capsule af. Gelijktijdig krij- kerel van het Lernroy Cautiontype 'langde, als rechtgeaard Zeeuw, naar gen rad ar stations de kans het in- met een ijzersterke body, stalen ze- spoed bij de oesterproeven in het middels voor het blote oog weer nuwen en als u 't ons vraagt i:''Veregat. Ir. Geuze 'GH) deed nog onzichtbaar geworden ruimtescheep- een doodsverachting, die aan levens- een goed woordje voor de spo- /is- je, dat met een snelheid van onge- moeheid grenst. Een deskundige sers die graag met sieephengei of de veer 1200. km per uur in de richting verklaarde tenminste dezer dagen hengel-geaasd-met-vis in het IJssel- Dan zullen treffers even talrijk zijn j van de aarde vliegt, te signaleren, nog dat hij naar een „durfal met i meer willen komen en daarbij op een ais nu het aantal missers..." Met j Aan een parachute legt de capsule een stoïcijnse kalmte zoekt, want op verbod stuiten, omdat de beroeps- dit perspectief van meer accuratesse j 'le laatste tientallen kilometers af. de anderhalf uur durende vlucht zal vissers anders zouden worden bena- bij raketlanceringen voor ogen, wer- Op de plaats waar het schild be- de ruimteman niet eens met hon- deeld. Hoewel hij er kennelijk wei ken de Amerikanen thans aan hun vestigd was is inmiddels automatisch derd procent zekerheid weten of de nig zin in had, beioofde ir Staf ten- „Mercurius-project": man in cap- een dik rubber stootkussen opgebla- capsule tijdig naar de aarde terug- i slotte deze kwestie nog eens te zul- sdle. De National Aeronautics and 'zen. Dit vangt de schok op-.bij een keert..." len bespreken. Space Administration, een soort ci- viel-ruimtevaanbureau dat naast he j - (Advertentie Ut.) welke vereist wordt op een vlucht naar de maan (ofschoon de lanceer- technïek voor een „schot op de maan" uiteraard afwijkt van die van projectielen voor intercontinentale oorlogsvoering). Deskundigen in de VS zeggen: .Over een. jaar zijn we veel verder. Murdoch dacht weer, net als bij vórige ontmoetingen, dat hij er net uitzag als'n man, die bezijden de wet, 'n klein koninkrijk had ge sticht! Eèo koninkrijk, dat hu welis waar op instorten stond, maar dat eens in stand gehouden was door kracht, gewelddaden en voortduren- .de angst van de onderdanen. Caienda' zag er niet gewelddadig uit en ook in zijn stem was totaal geen heftigheid. Hy leek veel eerder een succesvol zakenmannetje datop 't 'ogenblik eén beetje inzat óver z'n crediteuren. Hij blééf rustig .achter over zitten toen ze bij Boylston rechtsaf gingen en zijn ogenstaar den nog steeds voor zich uit toen hij zachtjes vroeg: „Wat is er met die jongens van ine gebeujró?'' „Bacotv heeft ze ergens in de ijs kast."'! ".•v'r-. „Weet je waar?" .'„Neé,"- Caienda zweeg, terwijl er een' ka- leidoscoop van licht en donker Over hem heen gleed. „Wat hebben ze gedaan?" „Die blonde zwaait nogal met z'n revolver. Ze waren hiet érg handig, Joe," v „Dat Js de ellende." Dc man zucht te weer. „Het. is zo lastigteg en woo r - digom iemand tévinden die wei hand ig is." „Ze zullen op .moeten draaien voor dat gevalletje bij Stacy gisteravond," zei .Murdock. Ik geloof niet,' dat ze daar onderuit komen." „Misschien kan iker iets tegen over stellen voor ze," zei Caienda, „dan nemen ze de straf graag. En voor mij maken'een beetje; meer of minder moeilijkheden niet veel uit." „Het moét toch wel belangrijk zijn geweest wat ze zochten." „Voor mij wélWat langzamer, Lou. Ga de Avenue maar langs, dan kan je bij Commonwealth terug gaan Het zit zo," vervolgde hij tegen Murdoch, maar het duurde een hele'tijd voor de rest kwam. „Ik heb een paar lelijke jaartjes voor de boeg zoals het er. nu uit ziet. Maar dat vind ik niet zo erg. Iemand als ik moet daar altijd reke ning mee houden. Je neemt risico's, die meestal hun geld wel opleveren en als ze fout lopen, wijt je 't aan de omstandigheden, hoewel 't best mogelijk is. dat je toch een beetje roekeloos was. Hoe dan ook, je zit in. de knip." Hij wachtte even'eh vervolgde met. dezelfde rustige stem: '„Ik ben der tig jaar getrouwd. Ik heb een vrouw- zoals- een man zich niet beter kan wensen en tweefijne dochters. Ze zullen wel begrepen hebben wat ik 'uitvoerde, maar ze -wisten dat ze ^r toch niets aan konden veranderen, dus ze praatten er niet over. Ze na men me zoals ik was, want thuis ben ik een goede vader en echtgenoot geweest. Ik ben nooit op hol gesla gen,.Misschien "had ik daardoor ook nooit beroerdigheid thuis. Maar vorig jaar, vervloekte idioot die ik ben, moest ik zo-nodig de stad in." ;,Was dat.vóór Stacy zijn artikelen over je praktijken publiceerde?" vroeg Murdock, om de dingen goed uit elkaar te houden. „Ja. Goed, ik ga dus op stap, er is een vrouw bij betrokkenEn op een. of andere manier is Stacy ook jn de buurt. Hij maakt 'n. foto.i. Vraag me niet hoe. Ik had er geen idee van die avond. En hij kwam er-niet mee op de proppen, 't Kan, zijn. dat hij bang was.'' „Iemand heeft later op hem gescho ten." „Laat me even uitpraten, wil je?" Voor 't eerst was Caienda geïrri teerd. Murdock stak een sigaret op. Hij had geen: haast en het bele verhaal interesseerde hem weinig. „Iemand heeft op Stacy gescho ten." vervolgde Caienda. „En. Stacy stelt vast, dat het een van mijn man netjes is. Een dag later krijg1 ik per post die foto thuis gestuurd Ik wist zelfs.van. het bestaan niet af en ik schrok me ongelukkig. Aan de achterkant stond., dat ik m'n gemak moest houden ox dat er .anders een afdruk naar mijn vrouw zóu gaan. Verder hoor ik er niets meer van tot twee dagen geleden Stacy opbel de en vroeg om vijfhonderd dollar. Daarna zou ik het negatief krijgen." Caienda vloekte zacht eh zijn stem werd venijnig. .„Zoiets kan ik niet gewoon lateti gebeuren. Ik be sef te goed, dat ik de. rest van m'n leven hang als ik eenmaal be taal en die kans weiger ik te lopen. Mijn vrouw is loyaal en ze staat naast me wat er ook gebeurt. Het kan haar niet schelen wat ik doe, ze negeert 't als mensen me een schurk noemen.als ik de gevange nis indraai, kan ik op haar rekenen. Bijna alles wat ik nog bezit staat op naam van haar en van m'n doch ters. Maar ze is ook jaloers. Als ze die foto in handen krijgt, zal geen sterveling haar ervan kunnen over tuigen, dat het maar één keer ge beurd is. Ze zal zonder meer aan nemen, dat ik haar m'n hele leven bedrogen heb. en ze zal razend zijn. Als ze 't eenmaal op haar heupen heeft, is 't een klein .kunstje voor haar allebei m'n dochters te beïn vloeden... en wat dart van de hela boel terecht moet komen, is me een raadsel. Maar zó wijs ben ik wel: als m'n vrouw dat plaatje ziet, kan Ik inpakken. Ik zal geen stuiver meer hébben als ik los kom en geen huis ook. Daarom heb ik die poging gewaagd gisteravond en van middag weer bij jou." „"Waarom, bij mij?" vroeg Murdock. „Omdat je gisteravond met hem samen was," zei. Caienda. „En je weet alles van films en dat soort dingen af. Ik ben er niet van op de hoogte waar dat negatief is en zelfs niet óf 't nog ergens rondslingert, maar ik zal blijven proberen 't in handen te krijgen. Tenzij ons ge sprek vruchthaar is. Kijk. die ex peditie vanmiddag is mislukt, dus ik weet nog niet waar ik aan toe ben. Vandaar dat ik eens even met je wou praten. Ik geloof er niets van, dat de politie mij of die jon gens van me, bij die moord kan betrekken, want we hebben er.niets mee te maken. Alleen die foto -in teresseert me." (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1