DE ONTLUISTERDE IDEE SMOG IN LONDEN OPGtóÉl .98 dat was mtr sum van ml om mu« Vrijdag 30 januari J939 GENIET RUSTIG VAN EEN BORREL De gaande toren in iB ussuin en de komende in Hilversum Keestdagjc voor dokter Drukker Duits televisie- document van grote waarde Scliool-TV in Engeland Westen ontvangt TV uit buitenland door lucht,spiegel' Erger dan in '52 Vanavond SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN doof GEORGE HARMON COXE I .EN lezer schrijft ons, dat een discussie over bef herstel van de ■zogeheten christelijke coalitie zinloos is alleen al op grond van.' de mmmmJ getalsverhoudingen in'de Tweede Kamer: op een parlementaire - ^meerderheid met maar enkele zetels vait geen enigszins stabiele -regering te..bouwen. Nu bestaat theoretisch natuurlijk wel dc kans, dat tij d® verkiezingen deze meerderheid versterking ondergaat, maar er is niéts wat in deze richting "wijst; Veeleer valt aan te nemen,'dat de pro testantse partijen opnieuw enige veren laten. Het ia een redenering, die.op zichzelf juist is, maar die in de lucht acou komen te hangen, wanneer de idee van een regering op christelijke grondslag in hoge mate populair was. De confessionele partijen hebben lang deel uitgemaakt van èen regering op brede basis én nu zou men zich kunnen voorstellen, dar hun kiezers dat maar erg verkeerd vinden. En ziedaar: op èen goede dag worden door een akkoord de beletsden voor een samengaan van deze partijen weggenomeneen groot gejuich gaat op en een golf van geestdrift slaat over het land. Dan gaat het niet. meer om wat vandaag op grónd van de samenstelling van de Tweede Karaer mogelijk tg; bet gaat om wat later mogelijk wordt. Om het nog ander? te zeggen: er bestaat een verschil tussen een christelijke coalitie als koele getalsmatige mogelijkheid en als beginsel, dat het volk als schoon en waardevol wordt voorgehouden. Een blik op de getallen geeft de briefschrijver dadelijk gelijk. Maar hij zal nu ook wel hegrijpen, dat de zaak daar niet mee is afgedaan. Het is duidelijk, dat men van anti-revolutionaire zijde wil pogen, dit beginsel van nieuw leven te vervullen. Het gaat dati niet meer om het feit van het ogenblik; het gaat om de hoop voor de toekomst. Dat punt mag men niet over het hoofd wen; Integendeel, het is de kern van de zaak. VOOR de A.R. partij is er wel enige reden, om He idee van de christelijke regering naar voren te halen in een perinde, dat het op andere wijze kennelijk niet racer lukt. Misschien U hel zélfs wel onjuist om te spreken van een noodsprong: misschien kan worden aangetoond; dat de A.R. partij deze idee nimmer heeft opgegeven. Wat op het ogenblik tamelijk wel vaststaat is echter, dat de K.V.P. voor de idee "weinig meer voelt, en dat de C.H.U. evenmin lust heeft," er mee in zee te gaan. Niet op het getal rit bet vast, maar op het gebrek aan geloof in de waarde van de leuze. De A.R. partij (wij constateerden bet reeds enkele dagen geleden) heeft haar argumentatie sterk verzwakt door het feit, dat zij bereid is gebleken, ook aan regeringen op een niet-specifiek christe- lijke formule deel te nemen. De C.H.U. voelt vanouds weinig voor de antithese, al heeft zij rich in vroeger tijd wel door de A.R. leiders laten meeslepen. En de K.V.P. die zo graag zoveel mogelijk roums-kathedieken in één politiek verband samenbrengt, is er zich zeer sterk van bewust, dat regeren op zichzelf in genen dele een bij uitstek christelijke aangelegen- heid is. Zo bestaat er alle reden om te voorspellen, niet dat er in de uiterste nood geen regering tot stand komt die men met enige goede wit als christelijk 2ou kunnen aanmerken, maar wel, dat de leuze van de christe lijke regering slechts door één confessionele partij zal worden aangeheven, en dan nog met betrekkelijk weinig o vertui gin gebracht. Dit betekent natuurlijk niet, dat er ook elders geen stemmen opgaan die het wel eens in die richting willen zoeken. In De Tijd troffen wij een aanbeveling aan voor een regering, die „christelijk-sociale politiek" zou moeten voeren. Maar gezien de sociale denk heel den van dit conservatieve blad is het niet moeilijk om te begrijpen, wat het daaronder verstaat. Lucas meer dan Middelhuis, dat staat wel vast. MEN zou hier kunnen spreken van ontluistering van de idee, ware het niet dat die ontluistering in een vroeger tijdvak at op de meest radicale wijze is geschied. Onder het mom van een christe lijke politiek is een beleid gevoerd, dat de meerderheid des volks beslist niet wenste en waarvan grote groepen meer en meer hebben gewei gerd te geloven (terecht naar onze mening), dat het met bet christendom iets te maken zou hebben. De idee is versleten cn verbruikt in lange jaren van politieke strijd, waarin telkens weer behoudende figuren kans hebben gezien, hun speciale ideeën als het meest christelijk te Hoen gelden. Tot bet tenslotte niet meer ging en de zaak aan haar eigen onwaarachtigheid te gronde ging. Over getalsverhoudingen willen wij het niet hebben; wij geloven, dat de idee heeft afgedaan los- van alle getallen en alle parlementaire meer derheden of minderheden. Men kan, om het maar populair te zeggen, de christelijke coalitie.niet meer verkopen, omdat ze haar ondeugdelijkheid ïn het verleden al te duidelijk hééft bewezen. Daarom bouwt de AJR. partij op. zand cn daarom kan De Tijd van de ietwat ingewijden voor haar chris- lelijk-sodale regering weinig meer dan een glimlach venvachten. Wat jn de tijd van baron Vao Wijnbergen en jhr. Rnys de Boerenbrouck mogelijk was, kan nu beslist niet meer. - j Mdoenentie l.M.) fijn als u Iets in huls hebt! Het Bussumse Vi- dco-schakelcentrum V .A- rj'h bij het publiek beter, bekend als het stalen TV-gevaarte in de Nieuwstraat, 'nog maar enkele jaren geleden hier verre zen in oen tuintje in de onmiddellijke na bijheid van de Bus sumse TV-studio's. Is al weer tot afbreken gedoemd. Zijn taak zal binnen zeer. af zienbare tijd worden overgenomen door een nieuw in Hil versum opgetrokken Vïdeo-schakelcetv- trum. Deze torens vangen de beelden uit de studio's of uit de re portagewagens op en zenden deze naar Lopïk. Het mag minstens een aanwijzing wor den genoemd dat de ze nieuwe TV-scba- keltoren in Hilver sum word gebouwd an wel aan de rand yan het terrein waar Tiet zgn. radio-city plan is gedacht (met inbegrip van een nieuwe definitieve TV-studio) Overigens hebben de bewoners in deze aan natuurschoon r^j- ke omgeving duchtig geprotesteerd tegen dit gevaarte dat het uitzicht op een prachtig panorama schaadt. Ais concessie heeft de PTT doen weten dat deze televisie-toren slechts tijdelijk zal functioneren en hoogstens vijftien jaar hier zal blij ven staan. l'it Bussiim Jn Hilversum TJ ERNARD DRUKKER is een man -^raet veie namen en vele begaafd heden. Gistermiddag werd hij voor de A.V.R.O.-microfoon gehuldigd omdat hij op deze dag in 1929 voor het eerst meewerkte aan de A.V.R.O.; toen als leider van ,JDe Octo- phonikers", nu vooral als be speler van het pij ploos orgel, waaraan hij in ,.de Royal'' op de Amsterdam se Nieuwendijk „wereldmelodie- en" ontlokt. 'Vóór z'n vrien den van de Nieuweudijk is hij Ome Ben,, met zijn Zuid- amerikaanse orkest noemde hij zich Benjamin Pressero, met zijn koper- f AdBgTtentïe I.M.) hoO»pP,»T' wkoudhein g ER IS GEEN f ASPIRIN ZONDER BAYERKRU1S V O J i orkest in bezetting van de Britse Brass-band is hij Benny Printer en dan is hij ook nog dokter Drukker. In de oorlogsjaren begon hij als onderduiker een medische studie, die hij (geboren in 1910) voltooide toen hij veertig jaar was. Van het hoofd van de afdeling lich te muziek van oe A.V.R.O., de heer G. Nieuw land hoorden we nog dat Drukker onlangs een ingrijpende oogoperatie heeft moeten ondergaan, en dat deze goed is geslaagd. \7D0R de ontvangst van TV-signa- v len over grote afstand zijn blijk baar de laatste dagen de omstandig heden bijzonder gunstig. Eergister avond als gisteravond gelukte het ons een zeer goed beeld van de West- duits© TV op te vangen en ook Bel gië Vlaams gaf acte de présence. Aan deze toevallige omstandigheid danken we het, dat we toeschouwer konden zijn bij de hervertoning voor de Duitse TV van de film „De 39e januari en zijn gevolgen", een voor treffelijke documentatie over de greep naar de macht door Hitler op 30 januari 1933, het protserige machtsvertoon in de jaren daarna, de kentering van het getij en de onder gang van het Derde Rijk. De film was geheel samengesteld uit originele documenten^ onder meer een film over het vertrek van een lange trein goederenwagens uit Wes- terbork, vol geladen, met joodse land genoten met bestemming Polen. De bijgesproken tekst bestond uit frag menten van Anne Franks dagboek. We zouden met klem de Neder landse televisie willen vragen deze film naar ons land te halen. Het do cument is waard onder ogen te ko men van allen in het westen des lands, die door welke oorzaak ook deze film hebben gemist. In de herfst van 1957 is de BBC TV-sëclie begonnen met het verzor gen van. televisie-uitzendingen voor scholen. De uitzendingen geschieden 's middags tussen 2.00 en 2.30 uur en richten zich tot leerlingen tussen 11 en 15 jaar. Thans, in het lesjaar 1958- '59. omvatten de lessen onderricht in natuurkunde, natuurlijke historie, let terkunde en aardrijkskunde zowel van het eigen land als van de wereld. Met lessen in beeldende kunst en wiskunde worden dit jaar voor het eerst proeven genomen. T)E opbouw van de luchtlagen boven het westen van Europa wijkt sterk af van normaal., Tot °P een hoogte van circa 200 meter is de lucht betrekkelijk, koel en daar boven ligt een laag waarvan de tem- peratuur met e®n plotselinge over- :::mg 7 tot 8 graden warmer is. en niet de mist zoals velen ■en is er-de oorzaak van dat b-is'visie stations, die onder normale omstandigheden niet in het westen j yan Nederland kunnen worden ont- I vangen zeer goed doorkomen. Televisie golven hebben de eigen aardigheid dat zij niet meebuigen met de kromming van de aarde. De warme luchtlaag blijkt echter op te treden als een spiegel die de golven (bijvoorbeeld van Langenberg, die normaal niet verder Nederland bin nen komen dan maximaal tot de lijn Ede—Wagen ingén) terugkaatst en ze daardoor een veel groter be reik. geelt. Theoretisch moet het zelfs moge lijk zijn onder deze uitzonderlijke weer som standi gheden 'TV - signalen uit Engeland te ontvangen, aldus het KNMI. Bij de technische dienst van de NTS had men juist vanmorgen een brief ontvangen van een TV-kyker in Denemarken, die de signalen van de Nederlandse zender in Markelo zeer goed had doorgekregen. Bij het KNMI deelde men ons mee, dat het huidige weertype waar schijnlijk nog wel even stand zal houden, zodat ook vanavond de kans op ontvangst van „onbereikbare" sta tions aanwezig is. LONÖEN. Boven Engeland hatngt een zware gele mist, die even dodelijk kan zijn als die van rirea jasi geleden toen 1200 mensen óm het leven kwamen. Geleerden heb ben er voor gewaarschuwd dat de sn.og erger is dan op de eerste daz- van de grote srmog in 1952. Beweer- deskundigen voorspellen d»t hj- mist nog dichter zal worden De doktoren hebben ode mensen en patiënten gewaarschuwd niet uit te gaart ..Als u toch uitgaat zet dan een mistmasker op of bedek uw mond gehouden, bleven ae,meeste wagens met ~jr' eiaai" "a Vervolg van pag- ticuliere auto's en politieauto's" naar ziekenhuizen werden gebracht! - HET VERKEER in de :steden was al even moeilijk. De Haagse stads bussen werden stilgelegd, nadat om 7 uur 's avonds de taxi's waren voorgegaan. Trambestuurders kre gen order stapvoets te rijden. Om zes uur al waren de verkeersagen ten van de kruispunten in Den Haag verdwenen, omdat hun positie te ge vaarlijk was geworden. Ook hei verkeer in' Amsterdam en Rotterdam had de gang. der slakken overgenomen. In Rotterdam was het overigens toch wel zo mistig, dat politiemannen met de hulp van jon gens. meest padvinders, met petro leumlampen in de hand de mensen op straat de weg wezen. Op het Veemarktplein in Utrecht, waar. gisteravond automarkt .werd gehouden, bleven de, meeste wagéns j roet een sjaal' overnachten. De eigenaars, die hun in Londen ishét' .zicht nuln. waar naar Utrecht hadden gebracht j-,ziekenhuizen hebben extra pèreïT vonden net maar raadzamer ze op neei cmp-#»rrw»nAn <vm a- de plaats rust te geven. IN HET MISTGEBIED hadden de Radio NEEPA NIET K.VVA- LUK OOT IK JE ZO LANG HEB LATEN WACHTEN. CARO! WAAR GAAN •NU naar DE BRAVE JOHN HEEPT PAAR TIENTJES GYiDAT IK Via EEN CLIËNT HEB BELORSD, EN DAT 6AAN WIJ SAMEN (WAKEN. tK. DOE LIEVER DAN JOHN'S GELD OPMAKEN avond iWVAR MOET NAAR WERK KOM MALE HALEN ERXSTIGE MUZIEK 7.10-7.30 NCRV. In d* serie huismuziek onder redactie van Maarten Kooy vanavond het repertoire voor har monium. 8,40-9.00 VPRO. Optreden van Ata» Musica met werken van Zagwijn en Kox. 11.15-12.00 VARA. In „Vergelijkender wijs" hespreken vanavond Gerard Ilengeveld, George van Renesse en Rutger Schoute Interpretaties van het Rondo capridoso op. 14 van Mendels sohn. OPERA 8.30-10.00 NCRV. Uitgestelde uitzen ding van het beraamde concert van Maria Callas Jn Parijs op 19 december. FOLKLORE 11.15-11,45 NCRV. Derde causerie van Henr. van Lennep in de reeks van acht óver de muziek der volkeren. JAZZ 7.10-7.30 VARA. MichJel de Ruyters Kadi o-jazzclub. gesproken woord 6.13-6.2S Ililv. I (VARA). Zendtijd voor de PvdA. 6.50-7.00 Hilv. II. Reg.uitz. over de wetensch, explora tie van Nieuw Guinea. 8.30-8.40 VPRO. Prof. Donkersloot spreekt over de nieuwste bundel van de dichter Jan Greshoff „De laat ste dingen". REPORTAGE 9,45-10.10 VARA. Klankbeeld door Gabri de Wagt eit Eduard Messer t.g-v. het 75-jarig bestaan. van de Nederi. Journalis tenkring over de krant en de men sen die hem maken. Titel: „Er «taat weer «the tn..." Nederlandse Spoorwegen met grote vertragingen te kampen en verschei dene treinen, met name tussen Rot terdam en Maassluis moesten uitval len omdat ze anders wegens de ver minderde snelheid te. dicht op elkaar zouden rijden. Reeds 's middags te 17.45 uur staaktên de N.S. de bus-, diensten tussen Amsterdam en Den Haag. Men liet de passagiers echter niet in de steek en haalde de wach tenden bij de haltes op om ze naar een station te brengen. Enorme vertraging hadden ook de streekbusdiensten in Zuid-Holland, Verscheidene vielen geheel uit. Hoewel ook Schiphol nu en dan „dicht".zat. konden donderdag Toch nog alle vliegtuigen, met uitzonde ring van die naar New York, nor maal vertrekken. Alle binnenko mende toestellen werden echter naar Duitsland geloodst. Veel scheepvaartverkeer viel ge- heel uit, ónder andere in de Rotter- damse havens, o.f de Nieuwe Rotter-! damsche Waterweg en op de Lek. Te Rotterdam verwachte schepen gin- gen buitengaats voor anker, jn af-i wachting van beter zicht. Waar het overigens 's middags boven Zuid- Hoiland naar ging uitzien, doch om streeks vijf uur trokken weer dichte mist-banken over het land en sloeg alles potdicht. Het uit Kings Lynn naar Rotter- i dam varende m.s. „Trompenburgh" f dat. toen in Hoek van Holland weer één tot anderhalve kilometer zicht was, de tocht op de Nieuwe Waterweg aandurfde, moest dit met een botsing bekopen. Het kwam om half tien in aanvaring j met een sleepboot, die twee lich- i ters sleepte en het ging ter hoogte van de botsing, bij de werf Wilton. Fijenoord, met een scheur in de scheepshuid boven de waterlijn voor anker. Voor de Schcveningse j haven gingen ongeveer 40 kust- vissers voor anker, in afwachting j van Lrter zicht. De veerdiensten hebben bijna al- i gemeen normaal gefunctioneerd. Slechts de dienst over 't Haringvliet HellevoetsluisMiddelharnis, onder- i houden door de RTM. moest het ie- 1 gen kwart voor tien 'savonds op- geven. ONDERTUSSEN probeerde de Kon. Nederl. Automobielclub in de I avond de nood enigszins te verlich- ten door een beroep op het publiek te doen. de gordijnen open tê laten, opdat automobilisten, vooral op bui- i ten wegen, aan de verlichte ramen evenzovele steun- en oriënterings- i punten zouden kunnen hebben. De radio verleende in dit bijzondere ge- val willige medewerking en zond de hulproep van de KNAC in de pro- i gramma's uit. Voorts vroeg men de auto's niet te parkeren zonder bran- i dende parkeerlichten en werden, de gemeentebesturen verzocht de stads- verlichting na twaalf uur op voile sterkte te laten branden. an de smog te behandelen Het spoorweg-, weg. èn luchtver keer is een chaos. Op de Theems liggen zestig schepen die niet ver der kunnen. Op de wegen is het verkeer even eens verstoord. Er zijn berichten over botsingen, waarbij dozijnen voertuigen betrokken zijn. -Tenmin ste 30 mensen werdenhiérbij 'wond. Dieven hebben dé mist aangegre, pen. om vier overvallen te plegen. (Advertentie IM.ji die alles overtreft... JAN' GRESHOFF DOETINCHEM Gisteravond is te Kilder (gemeente Berg" de heer P- Noppen, vertegenwoordiger uit 's Heerenberg, met zijn auto uit de bocht gevlog jn op de weg Wehl- Kolder. De wagen belandde in een sloot en werd geheel vernield. D« i heer Noppen was op slag dood. i Zaterdag moet het gebeuren want dan willen wij in één slag van al onze overtollige voor raden weekenders en rurt- overb^mden af. Een aanbieding alt nooit te vorenhonderden weekenders en overhemden van de allerbeste weekend-stoffen en van dur* „Sanfor" Poplin, Weekenders van 12.95... ruft- overhemden van 13.25 en over hemden van 11.75.- Alle modellen naar de nieuwste Italiaanse coupe in vele cou rante maten, koopt U nu door el kaar voor nog géén vijf gulden. Zaterdag om 9 uur begint "de Oprutmingsverkoop «arv al deze overhemden en weeken ders. De overhemden in wit, de ruichemden en weekenders In tiAtailen prachtige kleu ren en dessins door elkaar voor wag hier dan ook verdomd aoel," *el Bacon veelbetekenend. „Hij oefent veel," antwoordde Mur- dock droog. Spencer verdween en Bacon kniel de bij het lichaam van Martin Epp». Toen hij weer. opstond, schudde hij zijn hoofd cn kwam na'ar de deur waar Murdock stond te wachten. „Heb je hier opgebeld?" „Nee. bij de Bank van- Lening-'* „Heeft iemand je gewaarschuwd of zo?" „Nee." „Hoe kwam j« hier zo gauw? Hij is nog warm." 47 d? J?1* om„te vragen Murdock vertelde wat hem tr, het or nij op mocht bellen. Het meisje gteesie overkomen was en zodra hü Murdock begon langzamer te lo- dat hem te woord stond, keek be* S over*omen was en zoora mi DANKILMAKKêR. MAArtENJt NIEto 1/ER6ETBM? HtWATDflri PAK T£ V£R6trtN_, DAfHWAM NATUUJ?- UJK OMDAT IK ZATTE Pi£KfJ?EN OV£R HtT 6£P!tK£R VAfS PATTy cow&oy MOOISTt COW6IHL DiLIKOOiT ZO kWAAt r/y MM ALS JUNIOR. 5Y 'VICTORIA DE CLUB M/V AIR. U/eLS£N. UYK0N VerCcTN AAN D€ TRA/WNO 8mfA/N£N. JOAJS&JS WU P/e KWKh'ERS /NDSLueur iGk WoL po ZfCH/N DE ZEVENDE HEMEL EN P/E TRA! N/AJO WAS lang N/er MALS HAT rsA't'E TNüó/r pen toen hij de deur" naderde. Hij vreemd'naar%z?in^trakke witte se- klaar T~'3S.-. Z3} Bacon hem weer op w-« het zich niet bewust, .«nmii échten asrzefde donkere ogen klem v»n als hij er zich van bewust was, dat „Politiezei hij kort duiwiwiuii.. hij zijn voeten heel zacht neerzette. Dat was genoeg. Ze duwde de te- «NTaar wat deed je dan, om mee Het enige wat hij wist, was dat de lefoon zo snel naar hem toe, dat hij beginnen, in die eteeg, verdraaid woorden van het echtpaar een ang- byna op de gfond viel en z« bleef nog aan to*- stig gevoel van onzekerheid by hem met grote ogen kyken toen hij het Murdock dacht «nel na. Het w8i teweeg gebracht hadden. Zyn in- nummer van de Koerier draaide. moeilijk om een impuls uit te leg- stinct waarschuwde hem, dat er iets „Met wie spreek ik?" vroeg hii toen en meer was het niet geweest mis was maar rijn verstand weiger- Spencer antwoordde. j, iei da. )e het gebouw liet be- Eén dine stondé Aïïiuchtenoe "if* wk^n w toen ik langs kwant, had ben ding stond vast. de viucntenoe „Breng dan je camera maar mee," ifc meteen door dat 't die twee kna- man was hier vandaan gekomen. Hij 7ei Murdock en hij gaf het adrea op. pen in die auto waren Als ik dat duwde de deur van de wachtkamer „Als je opschiet, kun je in drie mi- £ift moert Epps 't ook wSen dacht open, die donker en verlaten was. nuten hier ziin Het licht«ch>in«ie1 dat in de eanv "ULen luer zlJn- ik. Zo kwam ik Op t Idee, dat ml - - - - - - Hij verbrak de verbinding en misschien de achterdeur had gebruikt - opnieuw. Zijn stem klonk en ben ik in die steeg gaan kijken, toen hij vroeg: „Wilt u mij Daar zag ik, dat er licht bij hem doffi-verbinden met Luitenant Ba con?" zichtbaar was geweest, kwam uit de 1 wijdopen deur van het privé kan- *- toortje. vreemd toen hy vroeg: „Wilt u mij „Hé Epps!" riep Murdock. De stilte om hem heen leek de woorden te absorberen. Hij deed een paar stappen, zodat hij het bu reau 2ag en een stuk van de lamp. Maar pa? toen hij in de deuropening stond, begreep hij waarom Martin Epps geen antwoord gaf. HOOFDSTUK 1» Al Spencer, ipet een goed begrip •an de zaak, kwam met Murdock's brandde en' even later kreeg ik die deur tegen m'n hersens." „Welja," zei Bacon hatelijk, J* kwam hier toevallig langs, hè?" Murdock nam 't hem niet. kwalijk, want hij kon zich best voorstellen hoe Bacon zich voelde, maar hij apparatuur aanzetten en was ruim ijafon yCEl voeiae' maar TJ rtU-2OU „ooit meer^ antwoord S» Ondanks h.t feit,_ dat hij in da ^«Jftaeauto haddan c.es wil, TetS 'Lb ie ™k mnV [en. Joe Calenda pikte me op in.ó« >uurt van Tremont, toen ik bij jöu weg ging. Hij wou met me praten, dus we zijn rond gaan rijden en hier op de hoek liet bij me uitstappen- schaduw achter het'bureau lag, was S^zeten et\ via de radio gewaa.- fi dat wel duidelijk. Hij moest geraakt fcftuw"d .waren, wonnen t weer met t, zijn. terwijl hij in z'n stoel zat en tweminuten van. hem. Gelukkig K Ptlnfl bArt tran Ha-, kende een van hen Murdock, zij 't ook oppervlakkig en hy stond hem Dot ik hiér langs gelopen ben. nauwelijks een idee te noemen. MJS" had de stoel in zyn val meegeno men. - - - - O Murdock kwam niet dichterbij. toe ^ee fotos te nemen, op voor- Hij ng dt donkere vlek op het L"'7' «n toe, te noemen. overhemd van de man groter en ;:er z?u xaten Drengen zonder toe- .phi-n kwam 't Hnnrrfat me iets groter worden. Een revolver lag vlak summing van hogerhand. hebt gevraagd onder 't eten en ik by zyn hand alsof hy weggegleden Bacon, zijn gezichj grauw van moe- ,Hou maar op" zei Bacon. ..over W-as Uit de krachteloze vingers. Bij heid gaf die toestemming bijna on- Calenda praten we later nog wel de muur iag een glazen presse-pa- geduldig. eens..." Hy zweeg abrupt. „Hy kan pier, die het hcht weerkaatste. „Goed, zoed," zei hij, .Je was hier dit toch niet op z'n geweten hebben Meer had de kamer met te zeg- t eerste dus ik vind "t best. Maar hè?" gen. Murdock slikte en haalde diep jii bluft hier, Als je niemand hebt Welnee Ze zijn- er niet te gosd adsm. Even overwoog hij de telefoon, om ze naar de krant te brengen, voor maar ze hebben er eenvoudig te gebruiken, maar hü vond "t bij dan..." vaen'tiid viw eehad nader inrièn toch beter van niet. Hij „Ik heb wel iemand," t*i Murdock - ging toMrfMMrdo «n IteP naar,«n hij gaf Spencer een eemtje. „Die (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1