DE WÏP EN DE 3RUG H carol jeugd op 19 mei Jeugdbende gegrepen vriendendienst na u DAY Moord A VRO-RADIO JONGERENDAG De microfoon aan de ZENUWRUST 58*41 .TNa'-yijf jaren Deltawerken. Prijsvraag voor een klankbeeld Gé Goudswaard als gouddelver TV-theater presenteert j volgende week; Vanavond.... -- 'door David Wriqh SPROETJE SPARKS 4:.»-" door Daders aanslag op Soustelle geen militairen Voor 10 mille aan horloges gestolen Voorkomen van hernieuwde overbesteding door GEORGE HARMON COXE Woensdag 4 februari 195!J "rE.F is tegen dc verkiezingen voor de deelnemende partijen natuur lijk zaak, de kiezers fors en duidelijk geschilderde politieke land schappen voer te houden. Deze landschappen kunnen velerlei in houden: beelden uit het verleden en voorstellingen var. de toe komst. Elementen, die de samenhang storen, moeten echrer zoveel mogelijk vrorden geweerd. De betrekkelijkheid der dingen mag niet de meeste nadruk krijgen, Men breke, et niet al te zeer de staf over. Wanneer spoedig miljoenen mensen naar ds stem luis gaan, moet dat geschieden; op grond van Opvattingen in grote liinen en niet van ontelbare iélwa» ver warrende details. De bezwaren dienen pa» te komen, wanneer de hoofd voorstellingen al te duidelijk een gev;rongen (cn betwistbaar beeld geven. Dat is ti.v. het geval, als uit een' schilderij een lofprijzing oprijst van Wat wordt 'genoemd christclijk-socïale politiek. Wat is christelijk-soeiale politiek.' Si aal zo als lichtend beeld tegenover de politiek, die sedert de bevrijding is gevoerd' Is htt geweldig'stuk sociale arbeid, dat de opeen» volgende ministeries hebben .-errieht. eigenlijk van geen betekenis omdat ze het element van bewuste christelijkheid mist? leder voelt wel. hoezeer oppassen de boodschap is. Ër zijn velen. voor. wie sociaal werk uit zijn earcl christelijk .Es. En zij vooral weten, dat er niet een 2ich christelijk-, sociaal noemende regering voor nodig is om op dat terrein tot daden te komen.' r In ons vrije land kan ieder die dat wil verkondigen, dat een clirislclijk- eociale regering datgene H wat de natie behoeft. Maar de vraag moet dan toch wel rijzen, wat in sociaal opzicht voorheen verkeerd is gedaan en in de toekomst door de christelijke signatuur, anders en beter zal worden verricht. Er.lijkt ons ternauwernood een politiek landschap mogelijk. "Waarin dat kan wo;den uitgeheeld. Wij geloven dat in het landschap, zoals de'A,R.-partij en ook sommigen 'in de K.V.P. datkonterfeiten, minder plaats is voor de zon der gerechtigheid dan voorde wip. WAAROM?'zal men vragen. Wij zullen proberen, het uiteen te zetten. Het. is bekend, dat een goed functionerend parlement uit twee groepen beslaat: de regering spar rijf en) en dc oppositie. Voorwaarde is, dat de regeringsgroep meer zelels bezet dan de oppositie. Mu, zo bekeken zal er misschien een zich christelijk-sociaal noemende regering mogelijk zijn. Niet op het getal alle"- komt het echter aan; het komt ook aan op de geest. En dan moet vastgesteld worden, dat cr nogal wat verschil van opvatting beslaat tussen hen, die tot de confes sionele partijen beüoren en thans een zeker verlangen koesteren, zichzelf bet stempel christelijk-sociaal op te drukken. Een'stempel kan nu eenmaal niet steeds als waarborg van kwaliteit of althans dezelfde kwaliteit gelden. Degeneu in de confessionele partijen, die bet thans oneens zijn, worden niet plotseling één van doel en één van zin, zodra zij zich christelijk-sociaal noemen. De uitdrukking christelijk- sociaal laat zich op tal van wijzen uitleggen'. Hoe zal het nu gaan, wan neer een christe!ijk-sociale regering in de kring van de eigen aanhang stuit op onenigheid? Het is een redelijke vraag, gegeven het feit. dat de basis van deze regering per definitie smal zal moeten zijn. En dankomen vrij tot de wip in het landschap. Aan de ene kant nemen de. regeringspartijen plaats, aan de andere kant installeert zich de oppo sitie,. Deregering moet winnen; uiteraard, want anders heeft zij niet het xecht om regering te zijn. En kijk. dan is daar een groepje mensen, laat ons zeggen de heren Welter en Duynstee ea Lucas en waarschijnlijk nog wel enkelen; allen met. naar dc ervaring heeft geleerd, een nogal behou dende uitleg van de uitdrukking christelijk-sociaal. De regering heeft hen nodig, want anders slaat de wip niet naar haar kant over. Wat kan ze anders doen dan het hen naar de zin maken? In het beeld van een toe komstige cbristelijk-sociale politiek rn3g deze interessante bijzonderheid beslist niet ontbreken. NU wij het over de wip hebben gehad, is het misschien aardig, het ook nog even over de brug te hebben. Die staat heel ergens anders, ver links. De brugwachters dragen namen als Wageuaar en Gortzak en Brantscn. Zij zijn uitgestoten uit hun partij en geïsoleerd. War. is de kloof, waar deze brug overheen wil voeren. Neen, wij willen geen verband leggen lussen veronderstelde opposanten onder de potentiële christelijk-socialen en dc gegarandeerde opposanten onder de klassebewuste communisten. Doch de wip en de brug passen nu eenmaal in dit picturale artikel. En meer nog dan de wip ia de brug een overbekend motief in de werken der Hollandse landschapsschilders. Zal deze brug tot de verbeelding spreken? Er is weinig reden om dit aan te nemen. Haar bestaan en haar functie lijken te weinig gemotiveerd. Wat willen Gortzak en Wagenaar anders dan Paul de Groot en Marcus Bakker? Dat beide groepen elkaar pogen onmogelijk te maken, zou mis schien op de wijze van Jeroen Bosch allegorisch kunnen worden verbeeld, maar spreekt nauwelijks tot ds verbeelding. De slotsom moet wel wezen, dat de „christelijk-sociale" rechts gerichte buitenbeentjes meer kansen hebben wat te bereiken met. hun wip dan de rechts gerichte communistische opposanten met hun brug. De laatstea dragen ongetwijfeld bij tot het schilderachtig geheel der Nederlandse partijen. De anderen houden zich wat gedekt in het politieke landschap, maar verdienen veel groter aandacht. DÉ AVRO die sedert 1953 pioniers werk verricht bü het aanmoedi gen van zelfwerkzaamheid van de jeugd fafj het beoefenen van radio- amateunsme, wij denken aan de Minjon jeugdomroep, organiseert voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse omroep op 19 mei aanstaande een radio-jongeren dag. Op deze dag die onmiddellijk na Pinksteren volgt zal bet programma voor het grootste deel door jonge ren worden verzorgd. De vaste omroepers van de AVRO zullen die dag vrjjaf hebben. Hun plaats wordt ingenomen door jonge lui. De morgenwijding zal'die dag niet geschieden door een predikant maar door een theologisch student. Op uren waarop op andere dagen een van de omroeporkesten zich zou. laten horen zal op deze dag de eer zijn aan jeugdorkesten. Maar ook in de sector gesproken woord en amu sement zal de Nederlandse jeugd op deze dag volop gelegenheid hebben te laten zien wat zij kan. De heer Herman Broekhuizen* die UTRECHT Op F'.-i kweekscho- j leix .in Nederland is gisteren voor j het eerst een schriftelijk yerkeers- examen afgenomen. Gelijktijdig met j de invoering van het verplichte ver- keersonderwijs op de lagere scholen op 1 januari jl., is ook op de kweek* scholen het verkeersonderricht aan de verplichte leerstof toegevoegd. i (Advertentie J.M.j Zwaarmoedige gedachten, tobberij en enosigevoel verdrijft U door MIJNHARDT'S zenuwtabletten Veriterkeo het zelfvertrouwen en itemmen U weer moedig en ru»tig. HERMAK BROEKHUIZEN grote plannen de algehele leiding heeft van Minjon verheugt zich bijzonder over de weerklank die zijn plan heeft gevon den bij bestuur en directie van de AVRO. Hij en de circa vijftig Min- jon-groepen in verschillende delen van ons land zijn momenteel druk in de weer om de plannen gestalte.te geven. 1 De jongerendag zal echter niet uit sluitend een manifestatie zijn van Minjon. Het ligt in de bedoeling ook t jongeren die hiervan geen lid zijn een kans te geven indien er in het i programma voor die dag voor hun gaven een plaats is. De 59e mei is gekozen, omdat die dag in de pinkstervakantie valt en daardoor de beste kansen biedt voor een grote „luisterdichtheid" onder de 'jongeren. WIE een kaart heeft ingezonden voor het radiospel „Alles op één kaart" en deze als volgt heeft inge vuld. heeft de goede uitslag voor speld: WEE SPCUYK. Rijk de Gooyer en Rita Reys Ka van Dijk. 5841. Enkele minuten nadat de uitslag Vein de wedstrijd door de luidspreker had geklonken kondigde de omroep- ster aan dat 31 personen deze .geheel juist hebben voorspeld er, dat de hoofdprijs van deze ronde in Haar lem is gevallen; Behalve deze 31 personen zullen er nog 159, voor prijzen in aanmer king komen. Hun namen zullen in de derde uitzending van. „Alles op één kaart" :,op dinsdag -10 .februari, wor den medegedeeld. AAN - een initiatief -van. de NTS hébben de kijkers het te danken dat zij gisteravond, vóór het begin yah de-, hoofdfilm een tussentijds verslag in beeld hebben gekregen van de Delta-werken. Aanleiding hiertoe was, dat vijf-jaar geleden met de uitvoering van de plannen een begin is gemaakt. Een goedé gedachte want de Delta- werken vormen geen uitzondering op de regel welke gevestigd is bij de Zuiderzeewerken; ze kunnen de aandacht van het publiek alleen even vangen indien zij een bijzonder spectaculaire 'fase ingaan. Maar juist met het oog hierop hebben wij ons tijdens de vertoning ervan afgevraagd wat eeti cineast als Van der Horst of Haanstra uit deze materie zouden hebben gehaald. Stellig is de heer Stuvel bij uit stek deskundig, maar zomin in de keuze van zijn beelden als in.de.be- geleidende tekst slaagde hij er- ten volle in de kijkers te doordringen j van de grootsheid van het project. W. Jnn. HET Belgisch Nationaal Instituut voor Radio Omroep en de Neder landse Radio Unie hebben een wed strijd uitgeschreven voor het schrij ven van een klankbeeld over een figuur, gebeurtenis of periode uit de Nederlandse litteratuur van No' rd en Zuid. Eerste prijs: 1125 (15 100 Belgische francs), tweede prijs 750 (10.000 Belgische francs). In de jury hebben zitting Jan van Herpen, Tom Bot.vws; Aj-y v. Nierop, Raymond Brulez. Bert van Kern- hoven, Marcel Coole en Jan Boon (voorzitter). Aanvragen bij de Nederlandse Radio Unie, Postbus 150, Hilversum. RADIOPROGRAMMA'S, die mo- gelijk zijn doordat ze vroeger zijn ingeblikt vinden bij wijze van spre ken steeds meer aftrek. Gé Gouds waard prijst, zich daar om bijzonder gelukkig voor het programma „Zes tig minuten voor boven de zestig", een aantal glasplaten in het VaRA- archief te hebben ontdekt met nog niet herhaalde opnamen van Ome Keesje, het voor de oorlog zo popu laire duo Johnny en Jones, de serie „Het Dodenhuis". Eddy Walis' Esme ralda met zang van Bert van Don gen en Elly Rexon, enz. Esmeraida met de genoemde voca listen opent deze rij maandagmiddag 9 februari. Isja Rossican. Jan Pruis en Coen Serré zullen voor de micro foon deze herhaling aan een kriti sche beschouwing onderwerpen. ZONDAG 1 12.001.00 Eurovisie uitzending uit Davos van. de dameswedstrij- den in het Europese Kampioen- i schap Kunstrijden. MAANDAG VPRO: Een openbare muziek les door M. Nijsse en P. Kok, een reportage van het optreden van Jan Bronk's Pantomime-gezel schap uit het Grotius-lyceum in Den Haag. Simon van Collem met fragmenten uit oude films. o.a. uit „De Spooktrein". Tot slot „Gas light review" waarin het amuse-' mentslt.ven uit de negentiger jaren herleeft, DINSDAG Filmprogramma met aller"'^-st het tweede deel van „The Borneo Story" en als: hoofdfilm „Simba - In de greep van de Mau Mau". WOENSDAG "s Middags jeugdprogramma' van de NCRV. 's. Avonds de AVRO. Allereerst ingpleid -en van Nederlandse com mentaar voorzien door mr. Hilter- mann een documentaire filmvan de Amerikaanse' TV over „Rood China". Hierna het.TV-spel „De Strop", gemaakt naar hetzelfde gec-ven waarop destijds Alfred Hitcncock zijn film „The Ro'pe" baseerde. DONDERDAG NCRV: Kunstrubriek „Studio B", hierna een reportage over de vervaardiging van piano's en ten slotte „Scherzo". VRIJDAG Geen uitzending, ZATERDAG "a Middags AVRO jeugdpro gramma „Varen is fijner dan je denkt". 's Avonds VARA: Om te begin nen een oude filmklucht van Stan Laurel en Oliver Hardy, Hierna een telerecording van het optreden van Louis Armstrong op 7 februari en ten slotte de quiz „Je neemt er wat van mee" van Theo Eerdmans. GESTOLEN RADIO WERD TERUGBEZORGD: 55 55 VEI TL O De Venlose recherche heeft zes jeugdige inbrekers gearres teerd, die de laatste maanden des nachts Venïo en Blerick onveilig maakten. J5y legden zich voorname lijk toe op Inbraken in scholen,'ga rages, kantoren cn in het algemeen gebouwen waarvan verondersteld werd dat er niemand aanwezig was. Zij hebben inmiddels bekend dat zij op negentien plaatsen hebben, in gebroken. Meestal gingen z:i met zijn drieën op roof uit, waarbij de sa menstelling van de ploeg wisselde al naar gelang wie het slechtst bij kas was. De buit werd meteen omgezet- in- drank. De jongelieden zijn nog nooit mét de politie in aanraking geweest en komen uit fatsoenlijke gezinnen, waarvan de ouders onbekend waren met de misdragingen hunner zoons. Ze verden gegrepen nadat ze maan dagavond na een inbraak bij. een ga ragehouder een draagbare radio terugbrachten en daarvan dé garage houder telefonisch' op de hoogte stelden. Uit de krant hadden, zij nl. vernomen dat het toestel toebehoor de aan de pompbediende en die wil den zij geen schade berokkenen, om dat hij bevriend was met een broer van een hunner, Deze vriendelijke daad is hen noodlottig geworden. Dank zij de oplettendheid van een patrouillerend agent heeft de Venlose politie ook de hand kunnen leggen oij de bedrijver van de twee inbra ken van de vorige week zondag, avond, o.a. in de woning van prins Carnaval. ("Advertentie Of.) rectificatie In onze aankondiging van héft ra- dro-debat tussen prof. Oud en prof, Samkalden over „Is de PvdA onde mocratisch 7is een fout geslopen. Dit debat wordt niet zoals wij meldden aanslaande vrijdag voor de VARA-microfoon gehouden, maar op vrijdag 13 februari van 9.009.45 uur 's avonds. Radio Ik BEN ER HELEMAfU. ONDeKSTEBO^ /EN VAN DAT IEMAND N\ET EEN OOA\ MAPCUS TOCH NO© ZÊLP.WIL WE ggKEN. HIJ MOET WEL IN ZJJN ©£LD ZWEMMEN OM ^WET HONORA- IUM VAN '4UN ROER VOOR GEZELLI0 PLATJE HEEFT OOM MARCUS OAT VOOR JE GEHUURD natuurlijk NIET. IK BETAAL HET VAN M'N &GEN &ALARI5 KUNT MET «LAAR MAAK SEN PORTRET FE KUNNÊN BETALEN - HU S KENNELU VERZOT OP W JONGEN «6AiT£MM06tH IN DfóIALlfN KOMEN IK HOOR VOETOTAPPÉN DAAR KOMT IEMAND! jmc ZE HIER. WÊG.óUCKJ HANDIG ótDAAN. &1NGO IEDEREEN ZAIÓTRAKÓ DENKEN DAT DIE RIEN PER ONGELUK O gebroken ERNSTIGE MUZIEK sri>—9-00 en 9.55—10.30 NCRV: Aan sluiting met het Concertgebouw voor een concert door het Concertgebouw orkest o.I.v. Eu gen Jlochum met Tru- delles Lconhardt, piano. Werken van HÜndel, Haydn, Stcphan en Schubert. 10.30—11.00 VARA Uitgestelde uit zending van een deel van het concert dat Eli sabeth Schwarz kopf, sopraan en Gerald Moore, piano, gaven, op ie januari in het Amsterdamse Concertgebouw werken van Hhn- dell Schumann en Wolf. JAZZ 6.20—«.45 VARA: Opnamen van het optreden van The Jazz-Mes sengers op 2!) november ttt het Kurhaus In Sche- venlngen. LICHTE MUZIEK 9.5010.15 VARA: Optreden Orkest Ger van Leeuwen HOORSPEL 34-9.50 VARA: Uit het Duits ver taald spel van Dieter Meichsner „Een leven" dat gebaseerd ls op de terug blik van een bejaard man op het leven dat bij achter zich Heeft. Ver taling van E. van Mastrlgt, regie 5. de Vries Jr. GESPROKEN WOORD 8.008.05 NCRV: Politieke commen taar door mr. J. W. van Gelder. REPORTAGE 9.009.20 NCRV: Een klankbeeld over het huidige Israel door Herman Fei- derhof onder de titel vaderland". EI. Schwarzkopf PAKIJS Een militair gerechts hof in Parijs, dat zes Algerijnen aan een verhoor heeft onderworpen in verband met de moordaanslag op Jacques Soustelle op 15 september van het vorige jaar, heeft dinsdag geweigerd hen als militairen te be handelen. De verdediging was van oordeel, dat de aanslag op Soustelle een on derdeel van de Algerijnse oorlog was en dat de beklaagden strikt ge nomen als militairen van een echt leger moeten worden beschouwd. Hun acties waren dus.gewone oor logshandelingen. AMSTERDAM, Uit de wagen van een Haagse importeur van hor loges, die de afgelopen nacht op de Korte Prinsengracht te Amsterdam geparkeerd stond, zijn 215 heren, en dameshorloges en 31 klembanden met een totale waarde van circa 10.000 gulden gestolen. Ben», U niet raak precle» «ander U eet en drinkt tocH ook niet'alle» met-evenveel ple zier» Wilt U, dal Uw kinderen vlot kun boterham eten, geef ze er dan van Houten cacao bij. VAN HOUTEN Zorg van min. Zijlstra DEN' HAAG Voer dc verdere economische ontwikkeling van ons j land is in de eerste plaats een hand- 1 having nodig van de concurrentle- j positie en de voortbrenging van kua- liteitsartikelen. Deze positie is thans j niet ongunstig, maar zal In de toe- komst grote inspanning vergen» ln. I het bijzonder ïn E-E.G.-verband. Dit schrijft minister Zyistra in de me- I morie van antwoord aan de Eerste Kamer over de begroting van Eco- I nomische Zaken. Het zal voor Ne- I derland noodzakelijk zijn buitenland- se markten te vinden voor industriële 1 produkten. In dit verband vestigt de 1 minister de aandacht op Zuïd-Ameri- ka en Afrika. Televisie De RUR'ster begint meU er op te i wijzen, dat hoewel in de loop van Na het wcckjoumaal van de NTb h iq-ft p„nnnrnj,,ch hprstel fe (8.00) een prosramma van de KRO dat be- PeC JaaJ 1 y?.- 1L-iJ gint met 'n gesprek in de rubriek Vade- i ingetreden, hij de nodige waakzaam- mecwm (8..I0). Hierna (9.00) begint het i.heid zal blijven bevorderen ter voor- TV-spel „De vijand va» gisteren" koming van de ontwikkeling van („Yesterday's Enemy") door Peter New- tendenzen tot hernieuwde óverbeste- llet ls ecu sluik waarin alleen cjjng. Bij het beleid op lange termijn n zal cr voor gezorgd moeten worden dat voldoende nationale middelen kunnen worden besteed aan investe- •komen. In dc hoofdrol! o.m. viob Verstraetc «mi Ko van Dijk. Regie Luc van Gent. l)e plaats van handeling ls Birma In 1942 tijdens de Britse terugtocht voor ringen, de Japanse overmacht. Om verraad de j Ovér het loon- en prijsbeleid zegt k°P in te drukken besluit een Britse - minister, dat de preventieve eon- kapitein (Bob Verstraetc) lot de maatregelen. Het is diens eerste gro te rol voor de t.v UiJ vindt tegenover zieh een oorlogs correspondent (Guus Verstraetc». een legerpredikaut (Egbert van Pari don) en een mili taire dokter. (K<> van den Bosch)., die zich fel tegen ztjn standpunt ver zetten, Ko van Dijk heeft de rol van dc majoor trole op de prijzen, van bepaalde di- récte levensbehoeften gehandhaafd i is, omdat de artikelen, uit deze groep. met name melk en vlees, nog aan opwaartse druk onderhevig zyn. De controle op" de maximumlonen acht de minister niet de aangewezen weg tot handhaving van' een gun- j slige welvaartsontwikkeling. Het in de hand werken van kostenverlaging acht de minister noodzakelijk omdat hierdoor de concurrentiepositie van Nederland sterker wordt. Bovendien i profiteert dan ook de groep, \velker 1 inkomen vrijwel constant blijft, van de toeneming van de welvaart. 50 Ze praatte door. In haar verlangen hem te overtuigen verviel ze in her halingen. maar hij luisterde niet meer. Hij herinnerde zich dingen, die Nancy Larkin niet kon weten en hij besloot, dat het geen zin had haar te zeggen wat er met Martin Epps was gebeurd, evenmin als 't zin had haar te zeggen, dat Epps de vorige dag Jack Frost had opgebeld. Hij stond op en zei. dat hij zou proberen Ba con te bereiken om te horen hoe de vlag er voor stond. Bacon was aanwezig, maar hij had 't druk. wat.'hy op z'n gewone on geduldige manier, te kennén gaf. Vt Is een rotdag vandaag, knaap. Maak rt .kort." „Ik heb gehoord, dat je Frost vast houdt." „Reken maar!" „Dan moet je iets nieuws ontdekt hebben," zei Murdock. „wat is 't?" „Net genoeg." zei Bacon.Een-mo- die bij Epps vandaankwam, lang en mager was, hè?' „Ja," zei Murdock, zich pijnlijk be. wust van-het feit, dat de beschrij ving perfect opgihg voor Jack Frost. „Maar 't was niet meer dan een vluchtige indruk." „Wij hebben meer dan dat. De au to van Frost stond nog geen half blok van die steeg geparkeerd. We zijn er achter gekomen, doordat hij waarschijnlijk haast had en zijn au to slordig heeft neergezet. Een sur veillerende agent stond net in dubio of hij hem een bon zou geven., toen Frost aan kwam zetten, Hij zei. dat hij de auto maar een paar minuten had laten staan en de agent liet het erbij. Hij was alleen zo wijs het rijbewijs van Frost-te vragen en la ter herinnerde hij zich de naam." „Wat zegt Frost ervan?"' „Niets." „Ontkent hij, dat hij die avond bij het bitter ^nodig had of zat hier een zag hij een patroon dat, volgens hem, in ieder onderdeel Idopte. Nancy Larkin kon onmogelijk begrepen hebben waar hij over piekerde, maar ze vbelde zijn stemming aan en bleef zwijgend zitten, zonder vragen le stellen, zonder een geluid, te ma ken, Toen ze het niet langer kon verdragen, ging ze zachtjes naar de keuken. Zo waste de kopjes en gla zen af en droogde ze uiterst zorg vuldig om zolang mogelijk iets te doen te hebben. Daarna ging ze, als een gehoorzaam kind, stilletjes weer op haarplaats in. de kamer zitten. Pas toen Murr^ck zich omkeerde, durfde ze iets zeggen. „Ben je iets te weten gekomen?" „Ze zijn er achter, dat Jack bij Stacy is geweest," zei Murdock. „Hij, is gezien op de trap en we weten dat de deur niet gesloten was, dus we moeten wel aannemen dat hij naar binnen is gegaan." „Maar..." Haar ogen waren donker van angst. „De vraag is of Stacy toen al dood was of niet." „Dan moet hij dood geweest zijn." zei ze vlug en met onbegrensd ver trouwen. „Dat kan niet anders." Murdock zuchtte en trok haar uit haar stoel. Hij keek op haar neer, ontroerd door haar geloof in een. man. die van twee moorden werd beschuldigd. Was ze zo trouw aan deze man, omdat hij vriendelijk voor haar was geweest in een tijd toen ze Stacy is geweest?" ,Ik vertel je toch, dat hij niets W SCHOTLAND HOOKD6 KiCK&E FAS&t tm R&JDE KLANKEN WANC€PC£D5LZAK, GENOOT HY VAN D6 KUJ'EKE VOLKTS dansen en b&oonperde ny oe AfANNc- HAMERS TE EDINBURGH SPEELDEN DE JONGENS HUN LAATSTE NA T&it DIE/NEEN 2-2 GECVKÓEEL &Nb/6Z>£ QoNN/c fsN TOEN ZAT DE 7V(/ftVEE CE ERALWEERCPGNNlCeSnEN ?y TERUGKEREN NAAR HOLLAND.' rNOU, VAN DE S U/ED$7R.yff£N~~ 1 VERLOKEN, J GEIYK EN-3 GE tiéf hadden we al want Frost was zegt," zei Bacon kortaf, razend, jaloers en dronken toen hij .-Als hij z'n mond open doet, is hij op zoek ging naar Stacy. Zijn alibi de sigaar en dat zal hij wel weten is bovendien'geen bliksem waard en ook. We hebben nog een paar stuk mijn mannetjes hebben iets ontdekt, jes van de legpuzzle nódig, maar we dat hem dik de gelegenheid gaf de zijn voorlopig best tevreden." moord le plegen. Je herinnert je toch Murdock bedankte hem.voor de in- liefde achter, een grootheid van ge voel die ze zichzelf niet eens gerea liseerd had? „Wat maakt 't voor verschil", dacht Murdock en hardop zei hij.' ,.Je denkt dat alleen, omdat je het zo graag wil denken." Haar ogen .werden v óch tig. ,,'t Kan evengoed waar zijn," zei wel die televisie in de flat boven die lichtingen en hing op. Hij ging voor ze. En toén dringend: „Is dat niet J van Stacy? Nou. die mensen zijn ge- het raam staan en voelde de ogen zo?" J woon maniakken. Ze hebben hem ie- van het meisje op zijn rug. Ze had „ja," zei Murdock, ,.'t kan even- dere avond aan. vragen bezoek en ieder woord gehoord natuurlijk en goed waar zijn. Het is mogelijk, dat J geven er koffie met cake bij. Die be- wachtte nu gespannen op zijn reac- je gelijk hebt en ais we veel geluk J wuste avond hadden ze een echtpaar tie... hebben, kunnen we 't misschien be- op visite. Om half elf draaiden ze Langzamerhand vergat hij" haar en wijzen." het toestel uit en ongeveer tien mi- bleef bewegingloos staan, verzonken Toen pas huilde ze, met haar nuten later ging dat bezoek weg. in een gedachtengang. die hem niet hoofd tegen .z'n schouder. Hij sloeg Toen ze de trap af liepen, kwam. meer losliet. ?.ijn armen om haar heen ert liet S Frost net naar boven. Ze herinne- Hij keek voor zich uit zonder iets haar rustig bijtrekken. ren 't zich zo goed, omdat hij dronken te zien,- maar in zijn brein leek alles „ik heb een idee," zei hij. ..Het j way en zc hem. nooit eerder hadden zich bijna vanzelf teordenen. Hij loopt misschien op niets uit, maar. J gezjen. Ze hebben een foto van hem herinnerde zich kleinigheden die on- ik ga 't proberen. Waarom blijf jij t herkend en gisteravond hebben ze belangrijk hadden geschenen en waar niet gezellig hier vandaag, zodat ik ihem persoonlijk geïdentificeerd. Dat hij nu pas .het grote gewicht van je kan bereiken. Zou dat gaan?" jzit op zichzelf al mooi in elkaar, - r,~f-:41**!i 1 -- J maar we hebben nog een ander ge- I lukje gehadJij dacht, dat die man zag. De meeste feiten had hij nage noeg van het begin af gewe«s».i. maar nu hij een andere sleutel toepaste, „Nou..ja." (wordt vervolgd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1