Dulles' verrassende reis Moor Been '4 PROEIHE tSRARKS, 1 3 Ki GENIET RUSTIG VAN EEN BORREL Si Spiegelbeelden. Tan de oorlog Voorts Van,avond Radio Steeds -weer wat nieuws Teie-visie verrijkt ,,Vp.rrrht"zegt Kan leven van baby griep ABDIJSIROOP^; 4 Baby in wieg gestikt Brand op vrachtschip door GEORGE HARMON COXE .SS.r??dat Pttkket inderdaad >m" Donderdag 5 februari 1959 'Al betékent Dulles' plotseling bezoek aan Europa? Helemaal -■duidelijk is het geval-voorshands niet; maar dat Het slechts verwijderd verband houdt met het ultimatum" van Chroesjt- sjew óver Berlijn, mag ïvel als zeker worden aangenomen. Dif ultimatum ts 'intussen al vrij veel afgezwakt, en men behoeft er zich in het Wésten niet al te veel zorgen meer over te maken. Wat op bet ogen blik aan. de orde. is*.is het hele Duitse vraagstuk; en daarover wil Dulles kennelyk' in dë Westeurnpese hoofdsteden met zijn ambtgenoten van ge. dachten WissHcn. De grote vraag daarbij is of de Amerikaanse mi- nïster.^geJét !op de haast die hij. maakt en de geruchten die rondom zijn reis dë^rondé dóén, thans eert ander standpunt zal verdedigen dan hij tot dusverre met veel klem eii veel volharding heeft gedaan. -V-v. Dat er iets gaande is. schijnt wel vast te staan.. Het vindt een beves tiging nok in het aanstaande beïoek van Macmilian aan Moskou, een. tame lijk opzien barend gebeuren, al kan het formeel worden aangemerkt als een beantwoording van de visite, die Chroesjtsjew en Bodganin indertijd aan Engeland hebben gebracht. Wat is er gaande? In elk geval dit. dat voor bét eerst in vele jaren Washington en Londen het in dë Duitse kwes tie meer eenis lijken dan Washington en Bonn. Hoe ver dit gaat, vait nog moeilijk te. zeggenmaar dat de toenadering van Washington tot Londen groter ts dan omgekeerd, mag met tamelijke grote zeker hei d: Worden ver ondersteld. De Britten nu. de oppositie maar ook de regeling, zijn mét bijzonder gebrand op een star vasthouden aan de huidige, toestand; Dit. gevoelen wordt zonder twijfel voor een aanzienlijk deel ingegeven door 'dé; tradi tionele afkeer legen het handhaven van verbintenissen op hét Europese •vasteland. Maar er zit ook twijfel achter aangaande de juistheid van de politiek tenopzichte van Duitsland. Men heefttie Amerikaanse leiding op dit. punt wel aanvaard, doch zonder veel overtuiging en geestdrift. BEWIJSBAAR is het niet, niaar waarschijnlijk, isi--'hét wel. dat de gang'van zaken met betrekking tot de Euromarkt en de door En geland heet begeerde en voorshands niet verkregen vrijhandelszone ook de Britse vasthoudendheid in de Duitse kwestie geen goed heb ben gedaan. Men moet uit dit alles nu echter niet meteen te vérgaande gevolgtrekkingen «maken. Hei is geen Britse gewoonte, afscheid re nemen van een oude toestand, zonder dat de nieuwe deugdelijk is geregeld. M*t dit voorbehoud is er énige reden om aan te nemen, dat de idee van ..des- engagement,, (het. scheppen van een door vreemde troepen ontruimde neu trale zone in Europa, omvi=;^[.de ook enige satellietlanden en geheel of gedeeltelijk een verenigd Duitsland) niet alleen maar meer die is van de Britse socialistische oppositie. Dat is Groot-Brittanniè', maar hoe staat het met de V.S.? Ziet Dulles thans tegen het einde van zijn loophaan (want hij zal wel mét Eisenhower binnen Mè twee jaar uit de politieke arena verdwijnen) toch wat in'..dis engagement"? Wij weten het niet. of althans nog niet. Men moet er ech- ter rekening mee houden, dat het Congres, waar; hij nu mee te maken heeft, een ander Congres is dan vorig jaar vóór de gTote Democratische overwinning. Het hoeft echter niet alleen dit feit te zijn. Er kan ook achter zitten'een bereidheid tot heroriëntering. Meer en meer krijgt men immers des!'indrukldat,de.tegensteiling'tussende: ViS. en Rusland, hoe groot ook. toch nog aanzienlijk wordt overtroffen door de tegenstelling tussen de 'V-.S. en rood China. Er zitten ïri de ontwikkeling wonderlijke elementen"zo: het feit, dat de Britse onlust voor wat betreft het- streng en strikt handhaven van de sta tus quo in. Duitsland sterk berustte op de impopulariteit vani het volgen van de Amerikaanse'iijn. Nu drijft Amerika, naar het schijnt, de Britse kant op. En daar tegenover staan Frankrijk en Wcst-DuitsJand, hecht ver bonden! -v;-v I S er' aldus'sprake van onenigheid onder de Westelijke landen? Het is nog te vroeg om dit met stelligheid te'kunnen constateren. Wij hebben ër al eens van gewaagd, dat van GaitskeUV idee omtrent disr engagement een ..Oostenrijkse" oplossing voor Polen. Tsj echo Slowa kije en Hongarije deel uitmaakt.: los van het feit, dat Duitsland herenigd zou wórden, op de basis van neutraliteit, maar toch ook in vrijheid. Het is al met al nogal verward en verw-arrend. Wij geloven, dat het niet meer mogelijk en trouwens uit een oogpunt van Europese eenheid-ge heel verwerpelijk is, Duitsland eert neutrale status op te dringen. De hand having en verdere uitbouw van de Europese gemeenschap lijkt ons veel belangrijker dan hereniging van Duitsland op een basis, welke dié ge meenschap tót'een „feitelijke onmogelijkheid zou maken. Nu is het ver dwijnen van dè spanningenih midden-Europa natuurlijk ook heet wat waard. Maar zou Rusland ooit bereid zijn. overeenkomstig het plan-Gait«- kell een aantal van zijn.safelltelen op te geven, na eerst al te hebben in gestemd :?mët een oplossing vai* de Duitse kwestie, die voor UIbricltt en de zijnen het: einde betekende? i De;aandacht: mig-ër op "wórden-'gevestigd, dat de Russen de ene keer wél eens ivat vriéndelijker kijken dan de andere, maar tot. dusverre nooit bereid zijn geweest.'in de Duitse kwestie ook maar één duimbreed toe..te gevem Niemand weet dat. beter dan Dulles. En dan mag de vraag Wel", luiden of-de- Amerikaanse minister, eensklaps over:: niéuwe gegevens be schikt. over geheime toezeggingen of pas ontdekte vruchtbare; tdeeen. Wat <>ns betreft,' wij achten hetwaarschijnlijk..dat sommigen; hei^vooriojng" met meer verwondering dan hooggespannen-verwachtingen'-gadeslaan. Dóch'; wie zou rich niet verheugen, wanneer de pessimisten ongelijk kregen? NICOSIA. Van gewoonlijk be- WENEN. De Oostenrijkse ver trouwbare Turkse zijde op Cyprus I enjging van oudstrijders ..Bund Hei- Is meegedeeld, dat premier Mende- mattreuer Soldaten österreichs" is zal ontmoeten voor. een gesprek over Zaken verboden vanwege haai Cyprus. trönaal-socialistische inslag. Advertentie l.M.) WMMfV i een beetje schuldig staat tan dit exces, troost zich door te zeggen: „Ik denk dat hei hem géén kwaad doet. j Nu eet hij tenminste zoet zijn bordje i leeg." Ook haar beide, andere kinderen zijn naar onze mening (het zij met excuses gezegd) TV-gek. De oudste praat, zo noteerde de/verslaggever, nieti met haar moeder. Als ze thuis is zit ze ononderbroken naar het schermpje te, staren, en haar zusje van-.zés.-geniet beroemdheid in haar straat doordat r.e alfe liedjes van de commerciële TV uit haar hoofd kent. 1" De man móest afkomstig zijn; uit j Se villa, hij moest kapper van he rroep zijn. hij moest de beroemde aria I uit Rossini's-beroemde ;Opera betrek- J kelijk smetteloos kunnen zingeü en DE KRO-teievisie-sectie hééft het 1 moest ten' overstaan van het'kij- publiek gisteravond een stuki kende publiek met var-te hand re- voorgezet waarin alleen mannen;voor- SUsseur-acteur vittorio de Sica kwamen. ,.De vijand van gisteren"' i scheren. (vertaling van- „Yesterday's Enemy?, i Als Dick van Bommel voor zijn van Peter Newman, waarvan de i serie vrij navertelde sprookjes eens Britten binnenkort een film gaan f 0p zoek ging naar de echte Holle maken) confronteert de kijker met bolle Gijs? Ben man dus die Gijs de gruwelijkheid van de oorlog. Hetheet, zowel hol als bol is. grote brok- speelt in Birma tijdens de terugtocht j ken kan schrokken, onder meer een van het uiteengeslagenBritse leger I koe én een heel paard half-en die voor de Japanse overmacht,desondanks van de honger: niet kan Wat op zichzelf reeds de stof -le- - slapen, vort voor een gewetensconflict wordt in dit stuk nog gecompliceerd door dat het de blanke (een Britse een- heid in een hopeloze stelling) stelt tegenover het gele ras. ïn twee bedrijven valt ..De vijand van gisteren" uiteen, en als in een spiegelbeeld zien we de handelwijze s van de Britse officier (Bob Ver- j street O zich herhalen bij zijn Ja-: panse coiI°ga iKo van Dijk). Beide j keren gaat net om het nemen van i mensenlevens. Gedwongen door mi- j litaire noodzaak? Vailen er schul- j digen of onschuldige»? Het zijn vra- gen waarop het antwoord uitblijft. De oorlog dicteert. j Met overgave hebben de spelers in j dit door Luc van Gent met zekere hand geregisseerde spel zich van een t zware opgave gekweten. Het con- flict tussen de Britse kapitein Lang-1 don ,.;(Bob Verstraete). die opdracht geeft tot de executie, zijn lege-pre-i dikant (Egbert v. Paridon), de dok- teï (Ko v. d. Bosch) en de oorlogs- correspondent (Guus Verstraete) is1 voor ons het hoogtepunt van het stuk. waarin de meningen over el-1 kaar tuimelen en Newman de 'es.- sentie neerlegt van wat hij 'te zeg- j gen heeft, i De creatie van Ko van Dijk als Japanse majoor doet ons betreuren dat we hem niet vaker op het scherm i zien. In de bewondering voor de spelers i en de regie betrekken we graag de- corbouwer Cor Henieler. die geen moeite heeft gespaard 'om onder de i lampen van de studio de sfeefe-van een nietige nederzetting in de jtingle op te roepen. W.Jnn. 1 In elf procent van alle West- dliitse gezinnen is een televisie toestel, Dit is de conclusie van een v instituut voor opinie-onder zoek dat voorts bericht dat dit percentage bij zelfstandigen 20. bedraagt. 13 procent voor kan toorbedienden, 12 procent voor ambtenaren. 12 procent voor ge kwalificeerde arbeiders en 9 pro cent voor ongeschoolde arbeiders. Beambten bij de posterijen van de 'Australische staaf Nieuw Zuia Wales hebben de eis gesteld van een loontoeslag van 50% voor Dit' briefje sc?irüf ik u uit een Gelders dorp, waar ik met mijn vrouw ben heengegaan om wat on-' versneden butlenhieht in te ade\ :en I en eens een weekje «roeper ?taar bed ie gaan dan Amsterdam je ge-, mccnlyk toestaat. Het stadse ge-'" - zelligheidsleven hatl ons de laatste ƒ6.000 of ƒ13.500 voor moéten tijd zo 7ieuig in beslap genomen, dat neertellen. Naar verluidt hebben; mijn vrouw haar protest legen al ook. grote Nederlandse bedrijven dot late .zitten en pralen uitte in de -1-.. i- - -enige probate remedie: haar stem viel uit. 'Ik. ken dat van haar. Ze zegt niet: „Laten we nu eens op houden .net- al dat gezeur," maar verliest spontaan en oprecht 'het vermogen, om er aan deeï fe nemen doordat haar in aanleg krachtig stemgeluid plotseling verschrompelt tot onverstaanbaar ge/luister. Dan bestaat er maar een genezing ten poosje wegwezen. reeds belangstelling getoond voor dit nieuwe reclame-middel. De NDR bestrijkt een deel van het noordoosten van ons land en de WDR het oosten en zuidoosten van ons land. G. F. HSnéel ERNSTIGE MUZIEK 8-05-10.20 AVRO. Uitvoering van het oratorium „Israël ln Egypte" van Georg Frledrich HSndel. Dirigent ls Jack P. Uoory. Medewerking van He- leen Verkley, so praan; Aatje Heynis, aJt; Arjen Blanken, tepor; w. Hickmann, klavecimbel; Al- bert de Klerk, orgel. Verder het koor van de Ne derlandse Han- delverenlging, de Koninklijke Lie- üertatel „Zang en vriendschap" uit Haarlem, Utr. Oratorium ver. en het Kunstmaand- orkest. In de pauze (8.55 -S.05) een cause rie van prof. M. A. Beek over l»e Israëlieten ln Egvpte. 10.10-1030 NCRV. Concert door Yme Visser op het orccl van de Martini kerk in Franeker. ili.30-10.45 NCRV. Concert voor blok fluit en orkest van Tclemann. I.ICIITE MUZIEK I1.25-2Z.00 AVRO. Jan Koopman'» I>i*- cotarla. j man is klein en lief, draagt ten wat te mijd. pak en doet aan. een als 5 mens verkleed eekhoorntje denken. i Hij rookt een zwijgzaam pijpje. De mvERSKN 1 vrouw sukkelt met haar rechterbee?., 7.05-s.oo avro. „Ga er eens voor tcaordoor zij moeilijk loopt, een ou- zUten". i gerief, waarover zij met grote voor 8.05-10.00 NCRV. Amusementsprogram- keur praat. De echtgenoot weet he; ma „Op volle toeren". allemcttl al, de permanente dame is 10.30-10.50 avro. Fries caharctpro- doof en dus ran hel been vrijge- »»zel5chap van {steldt miJn vr0UW mist de stem, JlO- dig om haar het verlangde beklag te Tet(jVi$ie seven en ik hul mij, met hulp van pen en papier, in de nimbus van het Journaal en het weerover- iemand, die arbeidt. Het dorp. dat liefelijk gelegen h, beuat voornamelijk pensions, die met serre's vol rieten, leunstoelen drie seizoenen lang hunkerend wachten op de zomer, die alles goed moet ma ken. Wü bewonen een groot, oud hotel, dat de sporen van vroegere grandeur vertoont. Er heeft, lang ge. leden, een schilder verbleven, die zijn rekeningen met penseel betaal de, zodat alle zalen,kamers en gangen 'volhangen niet riante verge zichten en smakelijke «ÉtUeuens. Dat jagers hier vroeger kwamen banque. teren kan worden a/geleid uit het feit, dat uit verscheidene muren moe deloze dierenhoofden stekenAls ik in mijn bed lig, kijkt een stoffige bok, die, naar zijn oogopslag te oor delen, bij teven met ernstige psy chische moeilijkheden te kampen hod, zo berispend op mij neer, dat ik het licht maar gauw uittrek. Ons meegerekend, bevat het hotel rijf gasten, te meten: een perma- tiente dame, die hier al jaren jum pers breit en een bejaard echtpaar, dat net ah wij, voor een weekje uit de stad is overgekomen. CFSI'KOKF.N WOORP 7.50-8.05 HJIv. II 7>ndtlld voor CHU. NA het zicht NTS <8.00 u.) j 'n AVRO-program- ma dar. begint met de rubriek „Sport- panorama" (8.20). Hierna treedt Mie- j ke Telkamp op It» een programma van vijf liedjes (8,50). Tenslotte is >r - voor de taat sen maal ln dit sei zoen - de uitzen ding „Alles gaat naar wens", waarin wensen van Ka- j nier voorzitter dt. L. G. Kortenhorst zullen worden ver- vuid (9.10). Micke Telkamp jp^EN „Staff Reporter" van de Brit- Ko van Dijk (midden) al* de Ja- i juan.se majoor YamazQki in het KRO-televisiesiièl „De injand van J gistereh-% Hii -wordt geflankeerd I door twéé.ïechte Japanners, links; i Nakayïma. rechts: K.Hara. se „Daily Express" is een bij- zonder kind op hel spoor. Het is i dp anderhalf jaar oude .Juhnny, die niet wenst te eten tenzij de TV oan- GM dé'hqngerigë- TV-kïjker steeds maar weer aan nieuw ogen- voedsei. te helpen is een. (te klein) aantal mensen voortdurend7 doende ..iets nieuws" te verzinnen. De Ita liaanse TV kwam onlanes op het idee onr. een „Barbier van ScviUa" te kiezen. moeder is hij ver- i trouwd met alle i programma's, ook ai oegrijpt hij er i niet .veel van. i Kort; én; goed, 1 dat: ding .moet j aan.: staan;' zelfs I al dient Johnny zich op uren waarop geen pro- gramma wordt wegen ,e zuiveren nne, e, hei testbeeld. De geteisterde 'moeder, die misschien toch ook (Advertentie l.M.) IK geen len beginnende hoest is voor mij al het sein om keel en lucht- Arme tete-baby QgJP UUR uATgB IK. GELOOP DAT HET TUD WORDT VOOR J ONV NdOJH HU25» Staat. oat DOP Ik, JA, WANT IK WIL NAAR BED. IK WlL ER MORGEN NI ET UITZ.IE ALS E6N VAATDOEK AIS, JOHN MET HET PORTRET" NOS EVEN EEN KLEINE WAAR- SCHUW!NQ VOOR IK VERDWIJN, PAS OD VOOR DIE BROER VAN ME. JBMHEEL AN- HU IS ONDER AndERE\DERS DAN' NOÖAL'N CHARMEUR/JïJ. CUVE WEL TERUSTEN begint lEVt KINq OP JOHN'S POR TRETTEN ilSN ZELFS VAATDOEKEN £R. NIET ALS VAATDOEKEN UIT - OUS JU ZEKER Nier HA MAKKE. R.' LET MAAR, NI tl OP Dit ZUURPRUIMKIJ li Mtf ZUN VE.RKLC.ROt. &ÊtN Üi! ZIJN A KOOI óÉOfA PT t)T0AlMEDN6ZO KUN JE TOCH Nltf TEGEN OASTtN PRATÉN MAAR IK WILDE ALLEEN MAAR DE PAARDEN II tN /HAAK JEWEL» KOMT ...ENHPeWjZjtiy 7ï>rDejCN65T£N J) SEHCOPM, itMS ORTNA D£ £N6tC5£ RE/S 0NTWN6 KICK ££N Ü/TNO DIG/NG On 7€f<VM£N TRAJN£N BY HET NEDERLANDS JEU6D ELFTA L EN/GE WEKEN LA TER SPEELDE WAL WET DE JONGE stekrjenploeo TEGENEEN COSTENRYES Dcn/Nö/c. (JnTEGFNDEEL HY KAS HET DIE NET EEN PRACHTIGE KOPBAL H£T WINNENDE DOELPUNT^— SCOORDE-'M-67 nachtdienst.'Weliswaar krijgen zij voor déze dienst' reeds een toeslag van 25%ï;.maar dit is hen te wei nig. Wie, .nachtdienst heeft,t mist daardoor het TV-programnia en daar moet. menen zij, iets legen- over "worden, gesteld.' Naast zijn werk voor dp Tele-toto „Sieben auf einen Stfeich"' van; de Duitse televisie vindt Hansl Joachim Kulenkampff tijd om op te treden als filmacteur. Binnen- kort begint hij met de opnamen van zijn tweede 'film. Hem is de rol toegedacht van. een verwende j jongen met'heel veel geld, die op i zekere dag besluit een ander le- ven te beginnen. Hij bereikt zijn doel vla twaalf ambachten en der-1 tien ongelukken. Firma's die belangstelling hebben voor de commerciële TV die per 1 april zowel via Norddeutsché als de Westdeutsche Rundfunk j zullen worden uitgezonden zullen i hiervoor, per minuut resp. ruim Dnar de. kaarten zo liggen, moe; zij het geheel hebben van de hotel eigenaar. een lange, zachtmoedige man, die steeds verlegen glimlacht, alsof hij zich voor 2ijn aanwezigheid in hef bomewerk excuseren teil. Telkens weer legt zij hem het been tot in. de finesses uif. Hij luistert met een bewonderenswaardig naturel en levert een constant, expressief mee gevoel, dat hoar helemaal opfleurt. Toch moei zo'n man u>el eens naar de keuken, of naar het privaat. Zijn gevoel voor rervice is echter zo fijn ontwikkeld, dat hij zich dan onmid dellijk laat vervangen, door een lid ■fan zijn gezin, dcc gelukkig nogal (alrijk ta. Roepen plichten de vrouw naar elders, dan lost de oudste zoon, een man in de kracht ven zijn levtn, haar verdienstelijk af.De dochter komt 's avonds, na het eten, een uurtje geduldig .meevoelen, maar yJtaar broertje van zestien, een ge- «f v stonde knaap met 'róöe wangen, re- ZA.NDV OORT. oensdagoch. beheert als hij aan de beurt is tend werd de nog geen twee maan- N den oude baby "van de familie J. van der P. in 7-anrivonrt. Hnori in het o^r dat been „dat gezeur Af aar dan blijkt dat vader, on- I danks zijn milde glimlach, toch p«- i zag heeft. want. even later verschijnt de jongen in de conversatiezaal, zet fzich gelaten naast de dame neer en. vraagt: „En mevrouw, hoe is 't nu met uw been." „O, dat is lief van je, dat je daar naar vraagt," zegt ze, „kijk eens jongen, 't gaat niet best..." van der P. in Zand voort dood in het wiegje aangetroffen. Het bleek dat het meisje door een losgewoeld de kentje was gestikt.* (Advertentie LM.) Brei mooier mèt' 'RïVEDA wol 'n klasse apart! I borduurkaartjes KRONKEL Neveda, Rokin 113, Amsterdam LAS PALMAS. Op Vt ZwmJ- j se vrachtschip ..Sonata" (9000 ton), dat van Buenos Aires op weg is naar r Rotterdam, is brand uitgebroken. In Las Palmas (Canarische eilanden) j kon het vuur door de havenbrand- weer snel worden geblust. i zier. Moet ik jou vertellen hoe je je werk in moet kleden?" Chad wiek mopperde nog wat, maar aan zijn gezicht was te zien, dat hij het compliment waardeerde. ..Laten we afspreken, dat je mij een leuk karweitje geeft," zei Gate3 laco niek. „Ik moet bij dat kantoor van Randolph Jerome ronddarren, alsof ik op iemand' wacht. Voor iemand die gewend is achter een bureau te zitten, zal dat gedrentel ook niet meevallen... Maar goed, wat doeï1 uTT-j ,l_ „Als je't zou kunnen beschrijven- al naar de cel om op te bellen. Hywas Z3y llct me heel welkom zijn," zcr met zijn tweede telefoontje bezig toen Murdock> (>maar word njet onvoor- „Je hoeft de deur met af te sluiten, Ed Gates binnenkwam. Hij zag hem j,jchtie Het belangrijkste is. dat we je hoeft niet bang te rijn en je kan staan, wuifde en ging aan 'n. tafeltje t" wJ"t'_ komen óf er een pakket rustig ergens gaan lunchen. Ik heb bij de muur zitten. Gates was een bezorgd wordt genoeg te lezen voor je en als je.van man van een jaar of vijftig, met grij- 5 - muziek houdl, vind je zeker plaatjes and haar en een bril H.Jivas ™ir -En «tel. voor,, «Ja' Let Rebeult, die je bevallen. Ga je gezicht wassen de Koerier in nagenoeg iedere straat 211 JU dan. en je opnieuw opmaken." Hij gaï haar van de stad geweest en deed pas de „Op een ander punt, maar ut doe een vriendelijk zetje. „Ik moet een laatste jaren bureau-werk. precies hetzelfde als jullie.„y paar telefoontjes afwerken." Dee Chadwick. die hen een paar „Nu nog een draagbare telefoon, minuten later opzocht, was een nogal zei Chadwick, „en alles is voor ei- HOOFDSTUK 21 slordige figuur, een vrijgezel van on- kaar." geveer vijf en veertig jaar. .Twintig „Tja," zei Murdock, „we moeten oe Hét was hal' tiëri toen Nancy Lar- van die jaren had hij voor de Koerier krant maar bellen, Geven jullie ae kin naar de badkamer ging. Zodra gewerkt. Gewoonlijk zat hij zonder boodschap maar af bij de telefoon- de deur achter haar ,dichl was, ging een cent. dronk meestal vrij veel. juffrouw, dan hoor ik 't wel.' Murdock'bij detelefoon .zitten'en maar was niettemin'berekenbaar en Gates keek bedenkelijk. „Als.^ue? overwoog'welke mensen van dé Koe- inventief. of ik dat pakket zien bezorgen, zei rier hem hetbeste zouden kunnen Nadat de koffie gebracht was, ver- hij langzaam, „en jij hoort dat een helpen. Want hulp had hij dringend teide Murdock zijn beide helpers wat uur later, hoe weet je dan, dat net.er. nodig .om het ide«. dat in zijn ach- er gedaan moest worden, zonder los nog is?" - terhoofd zat. Verder uit te werken, te laten waarom. Dc twee telefoon- „Dat risico moet ik nemen, Opeen Zijn keus. viel'op Iwcë veteranen, die gesprekken, die hij zojuist had ge- beetje geluk mogen we toch ook wei zowel relaties als hersenen hadden, voerd, waren met het hoofdpostkan- rekenen." De.kunst was.alleen te maken dat' toor en een bijkantoor geweest, maar ze warm liepen voor. zijn "plan, want de inlichtingen die hij had ontvan- er zat. uiteraard.extra werk aan vast. gen. waren oppervlakkig en vaag. Het. ging .makkelijkerdan hij ge- .„Ik hebgeen notie hoe lang het dacht had. Ze .stémden allebei toe duurt." zei hij. „We moeten het maar naar het koffiehuis te komen om, de afwachten." hoek bij de Koerier? „De gewone post wordt eerst be- met Stacy te maken? Murdock trok net zijn jas aan toen zorgd," zei Gates. Hij keek op zijn Murdock gaf geen antwoord Nancy Larkin weer tevoorschijn horloge. „Die is misschien al be- Chadwick zei rustig: „Stacy was een kwam. Ze had zich een beetje tc veel zorgd." schurk, hè?" opgemaakt om er toch vooral goed „Daarom moeten wc omschieten." zei De opmerking verbaasde MurdocK. uit te zien, maar uit haar hele hou- Murdock. „Hoewel ik hictgeloof. dat Hij wendde rich tot Gates. ..way. ding bleek, dat ze minder angstig een postbode een pak bij zich 'zal denk jij ervan?" was. hebben, zoals ik bedoel. Dat zal wel „Ik mocht hem niet," zei .Gates. Ze liep spontaan naar hem toe en met de pakketpost komen, maar ik „Dat is het enige wat ik weet." kuste hem. „Doe alsjeblieft je best," heb niet het flauwste benul hoe laat „Hoe kom jij aan je conclusie, Lee- zei ze, „ik. wacht." die komt."vroeg Murdock. Op weg naar beneden prdefde Mu'r- „Luister eens even," zei Chadwick. „Ik loop wel wat jaartjes langer mee doek nóg haar lippenstift, maar het „hoe stel je je dat voor. Ik hou dus de dan jij." Chadwick aarzelde, ri)» gaf hem een plezierig gevoel, omdat wacht bij het huis van mevrouw Je- ogen wijs. ironisch en een beetje het hele gebaar zo impulsief cn har- rome en ik wacht.tot er een pakket bloeddoorlopen. „Ik voel het zo..- teiijk was geweest. Alleen om piage- afgeleverd wordt. Maar dat kan Heb ik gelijk?" rijen te voorkomen, veegde, hij .zijn uren duren! Hoe moét ik mijn aan- „Ja," mond met zijn zakdoek af. wezighcid- verklaren?" Chadwick stond op: „Dan moe- Zijn collega's waren nog niet ge- ...Zegmaar datje uit wil zoeken of ten we maar gaan, lui." arriveerd. toen hij in het koffiehuis de huurders van hun buurt houden," aankwam, dus hij ging eerst nog even grinnikte Murdock. „Doe me een ple- (worm verven**-' „Wat .zit hier allemaal achter., vroeg Chadwick. „Of is dat een groot., geheim?" - „Stacy," zei'Murdock kort Stacy?" Gates was stomverwon-.- derd. „Wat heeft de familie Jerome

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1