Zeilmakers Mak werken al jaar in Schiedam Smokkelkotter, brik en schoener als klant Verboden plezierrit voor taxi-chauffeur C D PASSAGE WE KUNNEN ONDER ZEIL GAAN! Stigter verliest en wint in Van de Water-toernooi Cecil B.tieMUle's PRODUCTIE inruil-campngne Clubhuis voor aars füfiÖ HERENMODES A. de Jong NY verbouwt de „Nestor" Wijziging van datum j Burgerlijke slarnl ZEEMAN's Commissaris van politie bevorderd I Ba lists! blokken op bouwwerk gestolen Foto Bam SCHAATSEN SOUN&EN Kdsriersfers Donderdag 5 februari 1959 3 Een enorme oppervlakte scheepszeil is -;r in de loop van de laatste anderhalve eeuw in Schiedam gemaakt door de familie Hak en het zou ons niet verwonderen als dit zeilmakersge slacht een „lap" heeft verwerkt waar Schiedam nu bij „onder zeil" zou kunnen gaan. Eeuwenlang is Schiedam zeehaven ge weest en even z.o lang woonden hier de zeilmakers; maar mèt de vervanging van het scheepszeil door de stoommachines is dit beroep van minder betekenis geworden en het ziet er naar uit, dat de heer J. Mak, die thans nog een zeilmakerij heeft aan aan de Hoofdstraat (langs do Voorhaven) wel de laatste is die dit vak nog uitoefent en ziclt nog best herinnert hoe het alle maal toeging zo omstreeks 1900. Hij vertelt oom ook. dat zo om- 1 dam naar open zee voeren om daar h<reeks 1814, toen de Franse bezet- hun lading: jenever te verkopen aan ting dus uit ons laud was verdwe- andere schepen (zonder uiivoerrech» uen, twee gebroeders Mak aan de ten te betalen» en dan rustig weer Hoofdstraat, waar ook nu nog bet f naar Schiedam kwamen; klanten bedrijf wordt uitgeoefend, een zeil- waren ook de houthandelaren, zoals makerij met touwslagerlj begonnen, t de nu nog bestaande fa Van der en eenzelfde werkplaats iu het Eist, Een enkele keer kreeg mei» Broersveld. Oude Schiedammers we- j ook het optuigen van een nieuw ten zich misschien nog wel te her- i schip ais opdracht. imieren hoe die toüwbanen er uit zagen achter het Broersveld (waar nu de Baan en de Grof- baan zijn de namen zijn aan de touwslager)] ontleend) was. er êén van de familie Mak en een andere was er aan de Havcndyk beide weJ zo driehonderd meter lang; want de zeilmakers maakten elk hun eigen touw. REGISTER •En hoe ging dat vroeger dat zeilmaken? De heer Mak laat ons zijn registers zien, zo'n honderd jaar oud, en daarin wemelt het van de cijfertjes en aantekeningen, die voor de vakman voor zichzelf spreken. „Kijk, in het buitenland In de zeilmakerij 'werkte in de vorige eeuw gemiddeld vier man en aan een middelmatig zeil had men dan veelal wel tien dagen werk dat waren: dan echt wel „werkda- gf.n", want het begon 's morgens om vijf uur en het ging door tot 's- avonds acht. ZESTIEN CENT We duiken nog eens In de „ar chieven va» de zeilmakerij" en vinden daar de rekening „vier man aan boord, de zeilen verstapelö f 2,80" en „de zeilen genaaid en ge borgen, arbeid enpraamhuur f is." Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuin laan 80, telefoon 69290. Politie-ararmnummer 646C5- Apothekers nachtdienst; Rembrandt- j apotheek Rembfandtlaan 5. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam; geopend iedere dag (behalve maandag) vao 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond «behalve woens dag en zaterdag) van 10 tot20.30 uur; zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven; ge opend. iedere werkdag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond'behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur; zondags gesloten. Stedelijk Museum: dagelijks geopend van 10 lot 17 uur, zondagen van 12 tot 17 uur; tentoonstelling „Ach lijd.waa» ben je gebleven" BIOSCOPEN Monepoie, 2. 7 en 9.15 uur; „Gena deloze jungle." Passage, alleen 2 uur: „De tien ge boden". DIVERSEN Passage-theater, 8 uur: Kath. Kring. Operette. Grote Kerk. 8 uur: Russisch Koor. Concert. Musis Sacrum. 8 uur: Spirit Carna val. Arcade, 8 uur: NCRV. contact avond.. Völksgebouw, 8 uur: ANMB. Con gres-vergadering. ïrene, 8 uur: Damescongregatie. To- van»bvr'"cle"d;^ Witlraiurum NlemvlaM, 8 uur: Hu. Mie. die beljoórl bij een drijvende ,.„.,m!ln;st'sch Yerb' Bueeukomst olicboortoreu (een „drijvend Wijkcentrum, 8 uur. Thorbecke eiland") Ss een enorm karwei, waar- 1 kleuter-school Ouderavond, aan men, zo ongeveer een maand Sursum Corda, 8 uur: Pro Rege. werk heeft gehad. Kranen, schijn- c Bijeenkomst, werpers. luchtkokers, enz. alles Sursum Corda, 8 li.. VPijk 4 N.H.G. i achteruit gingen er werd minder graan aangevoerd en de houthandel j van overzee ging over Rotterdam S lopen, dat was zo omstreeks 1910," i vertelt de zei!ma';er Mak ons. „Nu hebben we soms nog welwerk aan j een plezierjacht, maar eigenlijk is dat een vak apart." Dat neemt niet weg, dat de fa Mak en Zn. toch in alle opzichten i met de tijd meegegaan is. De zeil- schepen zijn van een voorbije peri- I ode, maar ook de tegen woordi gé [zeeschepen hebben nog reusachtige zeildoeken nodig. Voor het afsluiten f van .de luiken kreeg deze zaak eens I een opdracht om 3200 vierkante me- ter te maken en dan nog de re gen- en zonneschermen voor aan dek. VERPAKKEN Op één van de Schiedamse wer ven zien we een ander aspect van dit meegaan-mct-de-tïjd. De zoon van de zeilmaker, de heer C. Mak, I heeft zich o.a, gespecialiseerd in het „verpakken" van de bijzondere vaartuigen, die een lange reis over i zeeën en oceanen voor de boeg heb- j ben vóór zij bij de opdrachtgever zijn. Eu dan moet alles er toch nog i als nieuw uitzien. Dit „verpakken" (Advertentie l.M.) tijdel ijle 20% reductie wordt gehuld in zeildoek, dat ste vig gesjord moet worden. i .Op dit .gebied is er tegemvoor- j dig i wél werk aan de "winkel, zoals bv. ook wat betreft het onderhoud van staaldraad voor hijskranen, het verwerken van staaldraad tot on-i oerdelen van de tuigage van een I modem schip. Allemaal teveel om j op tc noemen, maar allemaal voort- gekomen uit de touwslagerij of de zeilmakerij. Wat dit laatste aangaat is cr na- tuur lijk ook hot maken van mar- Ontmoetingsavond. ..Varulaag hen je diU geld al kwijt kiezen, kampcertenien bij geko* clubhuis aap dc Grofbaan 51. als er iemand zo maar even je zaak j men hoewel, dat moet men dan hebben dit. woonhuis ?eif De wandelsportvereniging ..De Schiedamse Tippelaars" heelt de beschikking gekregen over 'n eigen - - De deden ze het veelal zo. dat zo op - binnenstapt." zegt de zeilmaker gek- J meer zoeken op dc plaats van die de vloer het model van het zeil uit zetten, en dan de banen daarin pas sen tot het helemaal vo (gemaakt is maar hier is het altijd een hele rekensom geweest. Baan voor baan gingen we berekenen - oh dan zet ten we het zeil in elkaar." Niet altijd kon een groot zeil in de zeilmakerij worden gemaakt, dat blijkt uit een rekening, waarin ook de post „zolderhuur" voorkomt en dat was. natuurlijk niet om on der het 'werk door een feestje te ma- ben. 's Winters lagen de schepen in de vorige eeuw meestal stil -—in no vember of december werden de zei len afgegeven voor reparatie en half februari werden zc weer aan boord genomen. Maar verder was er na tuurlijk ook het hele jaar werk wan neer de schepen binnen waren voor laden en lossen. HANDWERK „Zeilen-maken was vanzelfspre kend handwerk," vertelt de na G9- jarige heer Mak, „toen ik negentien jaar was, kwam de eerste machine in ons vak voor bet aan elkaar zet ten van de banen van een zeil, maar zelfs nu nog gebeurt het êén en an der als handwerk." De zeilmaker heeft een 'staffok voor een „hoogaars" (een zeilscheep je met een hoge boeg) onder han den en is bezig de „lijken" aan te zetten, d.w.z. de touwen vastnaaien die aan de rand van, het zeil zitten. Met geroutineerde bewegingen drukt hij de naald door het keihar de kabeltouw dat is natuurlijk geen stopnaald en hij heeft daarom ook een „zeilplaat" aan zijn hand bevestigd, een soort leren haodbe- ichermer. Bij de uitrusting hoort ook een koehoorn, xvaorin het hars bewaard werd. bestemd om het ga ren wat soepeler- door het touw en zeildoek te kunnen trekken. „Die machines konden dit soort werk niet doen cn zo was er wel meer. In de oude tijd gebruikten we geteerd draad, maar de machines verdroegen dat niet het werd daarom nog oens met olie bewerltt cn tot op zekere hoogte ging dat toen wei. maar het was, niet jé van hei. want hel garen ging daardoor weer gauwer rotten." SMOKKELAARS Een internationale klandizie had den de zeilmakers al van de op richting van hun bedrijf af. Zo'n honderd jaar geleden floreerde de bonthandel op de Oostzee, de export van het Schiedamse vocht, enz. en In de kasboeken van de zeilmakers Mak uit die tijd lezen we telkens weer: zeilen gerepareerd voor log gers, schoeners en brikken voor En gelsen, Scandinaviërs, Russen, Ame rikanen. Vaste klanten waren bv. dc smokkelkotters, die vanuit Schie- scherend. .JVIaar (oen was het" ar beidsloon zestien cent per uur. „De kïsd is in. dit vak gekomen, toen in Schiedam de branderijen ~N 2foais eer^ lange reeks voorraderen het hebben pe- daan so iet de heer J. Maak (69 jaar) de „lijken" vast aan het zeil met handwerk. Maar de machines veroveren ook in de zeilmakerij steeds meerterrein.. andere touwbaan van één van de leden van het geslacht'Mak, nl. in het Braersvéld, waar nu. een fami lielid van dé oude zeilmaker een zaak heeft. Van deze zaken zal de oude zeil maker van Miehiel de Ruyter, een zekere Gerrit Mak, nooit" hebben kunnen dromen. „Of dit één van onze voorvaderen Is? Het is wel waarschijnlijk en het zou misschien i gekker zijn als bet niét zo was, maar als u dat schrijft, dan heeft v het i niet van mij...,"' is het voorzichtige I bescheid. leden hebben dit woonhuis zelf op geknapt en vorige weck kon bet in gebruik worden genomen. Op donderdag worden er club avondjes gehouden, waarbij de le den gelegenheid krijgen om te sjoe len, te tafeltennissen of het tafel- biljartspel te beoefenen. De klaver jasser- komen er. ook aan hun trek ken, terwijl ook het aanwezige televisie-toestel een trekpleister voor de belangstelling is. De gevolgen van deze aanwist voor de vereniging zijn niet uitge bleven: het ledenaantal is sindsdien merkbaar gestegen. Sola Heeft wederom een grote verrassing voor U. U kunt nu in Set bezit komen van onverwoestbare, roestvrije Sela-pannen voor. 20% minder dan de normale prijs. Van. 6 t-m 21 februari kunt U uw oude versleten pannenmelkkokers, vergieten, dekschalen, vleesschotels, souskommen enz. bij uw SolQ'Winkelier inleveren en ze vervengert door gloednieuwe Sola- pannen of servieswerk, met een korting van 20%. Het hindert niet of U. ijzer, aluminium, emaille, aardewerk of porcelein inlevert; ook de grootte wélke U inlevert behoeft niet gelijk te zijn aan de afmeting welke U terug wenst te ontvangen. Bovendien geven wij U evenals vorig jaar op veler verzoek in deze periode nogmaals de gelegenheid uw oude tafelgerei te ruilen voor nieuwe Sofa- couverts, eveneens met een korting van 20%. U mag inruilen wat U wi|t, messen, vorken, lepels, soeplepels theelepels, groot en klein. Zij mogenverroest, beschadigd of verbogen zijn. Zij mogen van zilver, verzilverd a of van ijzer zijn. De mogelijkheid bestaat dat uw Sola-winkelier tijdens deze actie uitverkocht raakt. Wij adviseren U uw oude artikelen dan toch in te leveren en te bestellen wat U hiervoor wenst te ontvangen. Wij zuilen deze orders zo spoedig mogelijk uitvoeren. Slechts gelijksoortige artikelen komen voor ruiling in aanmerking; dus tafelvorken tegen tafelvarken, theelepels tegen theelepels enz. U kant kiezen uit Safa-Pfeet (zwaar verzilverd) en Solo-Massief (door en door vlekvrij) in dc hier afgebeelde modellen. Mocht uw keuze vollen op ons model. Ne. 640 (het z.g. Utility model) don bedraagt de inruil- reductie JQ%. ka») A CORA SOLAFABRIEK M.J.GERRITSEN NV. ZEIST (Advertentie l.M.) KOOPJES bij De zcesleepboot „Nestor" van de NV, Bureau Wijsmuller, die jaren lang een vertrouwd beeld is ge feest in de haven van IJmniden en Biet haar zusterschepen „Hector" en -Mentor" een roemrijke staat van dienst heeft, is verkocht aan de N.V. Blankevoort Zn„ aanneming»- maatschappjj te Bloemendaal. .De „Nestor" zal Öoor de nieuwe eigenaar worden gebruikt voor het vernchten van werkzaamheden ver hand houdend met de aanleg van een Pijpleiding en de uitvoering van grondwerken aan de Perzische Golf. De sleepboot is gisteren aan de scheepswerf ert machinefabriek van A. de Jong N.V. te Vlaardingen aan gekomen, om aldaar te worden voor zien van een De Jong-oliestookinstal- Jatie en om een hiermede verband houdende verbouwing te ondergaan. Na gereedkomen zal de „Nestor" naar de Perzische Golf vertrekken cAa ,°P- sleeptouw twee pontons van „,,*on.teder en voorzien van hei-, 0 siemngen. De-reis met deze sleep i Zijn tweede partij speelde de Cen- .a, -1 ji iu..k. '..haIam Ua.,1 „raf Küfjar Krtnr Gisteravond zijn. fn cafë „Het Cen trum" tc Schiedam drie partyen ge speeld in poule 2 om de Vair de Wa ter Beker. De eerste partij, tussen R. van Stigt Thans (DKC) 400 caramboles en F. Eikenbroek (Fleinzicht) 190 caramboles verliep In bet begin niet rooskleurig voor van Stigt Thans. Deze speler maakte aanvankelijk zeer lage beurten, terwijl ook diver se poedels voor hem geschreven moesten worden. Eikenbroek weerde zich duchtig hier tegenover, zodat.in de 14e beurt dé stand 10270 was bereikt. Geleidelijk aan kwam van Stigt Thans iets beter in zijn spel en liep zijn achterstand langzaam in. Doordat Eikenbroek slechts lage beurten liet noteren nam de DKC'er een voorsprong, welke hij met iedere beurt vergrootte en had in de 39e beurt zijn 400 caramboles bijeen, v. Stigt Thans 400 400 39 42 10.25 2 Eikenbroek 190 153 53 24 2.92.0 Valkesteijn—Stigter is een lange partij geworden, want 49 beurten had Valkesteijn nodig om zijn 290 caram boles bijeen te stoten. Na zijn begin- stoot van 33 kwam deze speler pas fn zijn 22e beurt in de dubbele cij fers met beurten waardoor hij 174 caramboles bijeen had tegen Stigter 80; zijn voor gift van 140 was dus grotendeels weggewerkt. Valkesteijn 290 290 49 33 5.81 2 Stigter 150 146 49 10 2.97 0 De volgende partij StigterKooij eindigde in het voordeel van Stigter. ongeveer vijftig dagen duren. trum-speler heel wat beier. Jvooy moest weliswaar een voorgift van 140 geven, doch van deze speler heb ben' wij wel subliemer spel gezien dan gisteravond. Hij was er werkelijk slecht in, hetgeen reeds na de 7e beurt bleek met een 54—22 stand in het voordeel van Stigter. Stigter 150 150 33 25.4.34 2 Koolj 290 169 33 29 5.15 0 De direkteur van de G.G. en G.D. maakt bekend dat in verband met de polio-inentingen, de inentingen, tegen difterie-kinkhoest-tetanus niet a.s.- vrijdag 8 februari zullen plaats vinden, maar op vrijdag .13 februari a.s. des middags van 2 tot 3 uur in het gebouw van de -G.G. en 'G.D., Tuinlaan 80. - Voor de bewoners van Nieuwland van 4.15 tot 4.45 uur in het Wijk centrum Dr. Wibautplein 129. Gedurende de maanden maart en april worden mede in verband met de polio-vaccinaties de inentingen tegen pokken, difterie, kinkhoest en tetanus stopgezet. De Stichting Christelijke I'ilmactie „Cefa" vertoont <a,s. vrijdag in ge bouw Irene de film „Schipper naast God", naar het toneelstuk van Jan de Hartog. Het is de geschiedenis van. de vrachtboot. „De jonge Neei- tjé". die met 150 Joden op weg is van Hamburg naar Alex an drie. maar nergens wordt toegelaten. In de hoofdrol: Pierre Brasseur. De voor stelling begint om acht uur. broken zonder dat er beschermende maatregelen op het bouwwerk wa ren getroffen. Een timmerman-uit- voerder was bij de cóntrple pp het j werk van de tweede étage naai- be neden gevallen. Hij had beide beueu gebroken. Verdachte vertelde dat de j steiger zaterdagsmorgens was weg- gehaald en dat er 's maandags leu- j ningen zouden worden geplaatst. De man was om elf uur gevallen, net op j het moment dat er geen arbeiders j aan bet werk waren. Inmiddels kar» de man weer lopen en is er een- noodhek geplaatst. De kantonrechter deelde de 35-jarige aannemer mee dat er hier onvoldoende voorzienin gen zijn getroffen. Er was hier spra ke van overtreding van de Veilig heidswet. Mag een taxichauffeur voor zyn genoegen in een huurauto ryden? „Ja," zei woensdag de. verdediger, mr. H. G, Übbink, „de Hoge Raad heeft beslist dat een taxichauffeur niet altijd behoeft te werken als hij rydt, ook al is voor hem rijden wer ken". Gedagvaard was de Schiedam se garagehouder F. M. S. die terecht stond omdat hy toegestaan had dat zijn werknemer veranderingen in het werkboekje had gemaakt, onjuiste aantekeningen had gehouden en te korte rusttijden had genoten. De fei ten werden grotendeels toegegeven, maar als verzachtende omstandig heden wilde de verdediger aange merkt zien dat de chauffeur zelden meer dan 25 uur per week werkte. Hjj woonde boven de 'arage, hij was met de huurauto van S. steeds ter beschikking. Het was een dienst betrekking voor 24 uur per dag, maar het was een prettige betrek king want de chauffeur behoefde slechts dienst te doen voor zover dat op enkele uren van de dag nodig was. Hij had zich daarom over hel invullen van het werkboekje niet veel bekommerd. Daarom had hij zelfs al zijn fouten ingevuld. Vroeger was de man chauffeur bij Swarttouw waar vaste werktijden golden. Om dat de man steeds ter beschikking moest zfin was een gentlemans agreement gesloteD tussen werkge ver en werknemer. Dc chauffeur mocht de huurauto ook voor privé doeleinden gebruiken omdat hij dan steeds weer snel terug zou zijn bij de garage. Nu stelde mr. Ubbir.k unt de chauffeur dc auto op 8 en 10 novem ber 1938 voor eigen genoegen had gebruikt. Verbalisant had de chauf feur zien rijden, maar laad niet ge constateerd of de chauffeur aan het werk was. De Hoge Raad zegt dat deze zaken naar omstandigheden, be keken dienen te worden. Het is ech ter niet zo dat Iedere burger altijd mag rijden en een chauffeur niet. Ieder ander kan dus zondag's naar het strand rij den, maar niet de chauf feur, die 30 uur rust moet nemen. De raadsman verwees daarom naar de suggestie van de minister, die bij de tot standkoming van de Wet op het Rijtijdenbesluit als voorbeeld had gesteld dat een handelsreiziger na werktijd vov eigen pleizier in een auto mag rij 'en. De substituut-» r ficief van justitie, mr, R. A. Sehimn meende dat dui delijk was geconstateerd dat de chauffeur in een huurauto reed. De werkgever geeft de auto ter beschik- king, waardoor hij alle controle ver- heeft in een dankwoord aan de heer liest. Het verband tussen verdachte i De Haan gezegd dat er geen sprake I en overtreding is duidelijk. De man van kan zijn dat hun leraar dank j heeft een non-stop-dienstverband, hij 1 '-■* -J~ 1! J reed niet in een eigen auto, hij zou Geboren: Anna H„ d. v. F. Doe- jaaren én A. Willems. OVERLEDEN: Adrians Hcmciaar, 57 jr., echtg. y. F. H. van Sprang. Vriendenkring-avond De Schiedamse mondharmonica, vereniging „Vri en denk ring" organi seert op zaterdag 7 februari een contactavond in het. Volksgebouw, waarbij bet gezelschap van G. Vink medewerking zal verlenen. Advertentie l.M.) IJZERHANDEL BROERSVEST 52 O SCHIEDAM \V. de Haan „huldigt" zijn boks-pupillen ln de sportschool van IVim de Haan, die gevestigd is in de kelder van Garage Van der Most in de Lek straat,, heerste dinsdagavond een feestelijke stemming. Geen wonder, want de leerlingen van deze jonge boksschool hebben bil óe wedstrij den voor het kampioenschap van Zuid-Holland voor nieuwelingen for midabele resultaten behaald. Vijf ti tels hebben de pupillen van De Haan behaald. Het merendeel heeft eerst omstreeks een jaar boksles. Wcliergewicht Offerman behoort met twee jaar les tot de „veteranen". Sportinstruc- teur Wim de Haan heeft dinsdag avond zijn waardering over de pres taties uitgesproken. Hij vertelde zijn leerlingen dat er. nog meer goede resultaten kunnen komen. Daarbij somde hij een aantal karakteristieke trekken van „zijn jongens" op, die hij nog graag verbeterd zag. Zeer tevreden was hij over de ijver van de leerlingen. Daarom heeft hij onder veel hilariteit aan de vijf kampioenen ieder twee kook worstjes soverbandigd omdat" ze zoveel ge wicht hadden verloren bij de voor bereidende training voor de kam pioenschappen". Ook van de komen de C-kampioenschappen verwacht De Haan veel van zijn Schiedam se pupillen. De bekende bokser Leen de Grauw heeft'té kennen gegeven lid tc willen worden vande boks school De Haan. Dit betekent een aanwinst voor de ze Schiedamse boksschool. De kam pioen halfzwaargewicht P. van Geest Bij Koninklijk Besluit van 13 ja nuari is de heer" K. Rijpma. commis saris van Gemeentepolitie in Schie dam met de rang van hoofdambte naar derde klas met ingang van 1 januari benoemd tot commissaris van politie met de rang van hoofd ambtenaar tweede klas. Vijf en twintig balla.stblokken zijn gestolen van een. hijskraan,1 die staat op het bouwwerk van de Fa: Muys en De Winter in de Mons. Noienslaan. De diefstallen zouden zijn gepleegd in de afgelopen dria weken. Dc metalen blokken wegen elk ongeveer ?5 kilo. SCHIEDAM De beste reportage verzorgt,.. N.V. BINNENWEG 221 - TEl. WB53 SLIJPERIJ Nieuwstraat 43 boek Korte -Kerkstraat 's-Morgens gebracht, "s middags klaar op die manier v*oor eigen rekening passagiers kunnen gaan vervoeren. In zijn laatste verweer merkte de verdachte op dat voor het vervoeren van passagiers taximeters moeten worden gebruikt en dat in Schiedam een huurauto niet net als een taxi passagiers mag doen instappen wan neer er daartoe de mogelijkheid be staat. Een huurauto kan slechts door het inschakelen van het verhuurkan toor dienst gaan doen. Ook mr. P. B. Cos meende dat er hier sprake was van rijden in een huurauto tijdens een dienstbetrekking. Hij veroor deelde de garagehouder tot een boete van twintig gulden of acht dagen en tweemaal tien. gulden of vier dagen hechtenis. -Tot vijfenzeventig gulden boete of dertig dagen hechtenis conform de eis van de officier werd de aannemer J. R. uit Waddinxveenveroordeeld. Als bestuurder van een onderneming had hij toegestaan dat vorig jaar in de Gedempte Biersloot bij werk zaamheden een steiger was "wegge bracht aan de leerlingen. Zonder de i stimulans en het inzicht van de heer. j De Haan waren zij nimmer zo snel goede -boksers geworden. Een prachtige bos tulpen deed hij verge- S zeld gaan van zijn vriendelijke woor- f den. 1 Diversen Vermager zonder dieet met Gracial. 50 dragees f 1.98. Bij apotheek en drogist Een goed verzorgde biblio theek. steeds voorzien van nieuwe uitgaven heeft Lees bibliotheek- Kantoorboekhan del ..Modern". Boerhaave- laan 124. tel. 68415, Schiedam. Belangrijke bekendmaking 1 Grijze haren? „Wieher haar verf" rembours thuis gezon den./ 5.95. Verbluffend eenr voudige zei fbehandeling. Ab solute kleurhoudbaarh'eid. Haarlokje opzenden aan: .American', Demer 38, Eind- hoven. Ruilen 2 kamerflat, Oud- Ma the nesse. 50- per mnd., voor woning Schiedam. Brie ven onder nr. S-717 bur. bl. Fofo, film, optiek Rolfüms vergeten? Auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Koopt bij onze adverteerders PASSAGE m VlSTAVlSION PARAMOUNT TECHNICOLOR.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 2