Voorzichtigheid geboden M' RIVELLA Ir-;. ^ZWARLg Rumoer om ontslagen aan Franse arbeiders m i^WIT. drink zoveel wilt gPBSEUE::SPARKS 4 S» door FRANK.GODWIN nAoord Dr. Kortenhorst: wel be cl an kt Oost Nederland voor zware ."keus Vanavond Censuur in At jeli Prins opent springconcours al»)? Werkdwang op Nieuw Guinea? Een goed besteed CH-kwar tiert ie Nederlands ballet voor Vlaamse TV Voorts tS&ndefai dan cmdelA 'M> 1 mmJ door GEORGE HARMON COXE Vrijdag 6 februari 1959 i£iS kan maar foeter niet vooruitlopen op wat Ea*t gebeuren, wanneer de verkiezingen zijn gehouden en de fase van de kabi- nets vorming begint. Het trekt de aandacht, dat de woordvoerders van dr P.v.d.A., bij al hun voorkeur voor een periode van oppositie niet nalaten bii tijd en wijle op te merken, dat de eisen, die men stcit. waargemaakt moeten kunnen worden wanneer de partij toch weer tol icgeien mocht worden geroepen. Het is trouwens de vraag of de voorkeur voor oppositie niet in wezen neerkomt op de overweging, dat aan deelneming aan een kabinet eisen zuifen moeten worden verbonden, die voor de andere partijen niet aanvaardbaar zijn. Vastgelegd op haar houding na de verkiezingen heeft de P.v.d.A. zich in elk geval niet; en hetzelfde kan worden gezegd van de A.R.-partij. De lijstaanvoerder, de lieer Zijlstra. bekent nu wel zijn liefde voor een „christeliik-sociale' politiek, maar hij laat terdege andere mogelijkheden open. Dat onderscheidt hem ook nu nog van nummer twee, de heer Bruins Slot, die de indruk maakt, gaarne de weg op te zijn gegaan öf herstel van de christelijke coalitie, of oppositie, en dan ook niet zuinig! Wat de IQ.H.U. betreft, die legt zich nooit vast, en in eik geval niet op een „positief" christelijk kabinet. Ook de K.V.P. kan nog alle kanten uit, al is er bij de beer Rommc een zekere zwenking te bespeuren naar wat wij maar de christelijk-sociale idee zullen noemen. Bij deze politicus weegt zeer zwaar de vraag of hij aan de smalle beurzen onder de rooms-kathoÜeke kiezers een bepaalde oplossing kwijt kan. Dij weet. dal bij de K.A.B.-leiders de kabinetscrisis niet populair was. Misschien ziet hij thans een mogelijkheid iets tc „verkopen", wat niet meer christelijke coalitie heet doch b.v. christelijk* sociale concentratie. Maar het blijft een subtiele zaak en de leiders zuilen de partij stellig niet aan deze oplossing vastketenen, HEEFT de V.V.D zich we! vastgelegd? In zoverre dan klaarblijkelijk, dat ze niet wenst deel te nemen aan een regering, waarin ook socialisten zitting hebben. De heer Oud zegt het en de heer Van Biel zegt het en de heer Berk houwer zegt het; het moet we! een goed afgesproken taktiek zijn om bet zo eensgezind cn ostentatief te zeggen. Het blijkt ook uit de geprikkelde wijze, waarop de heer Oud in een rede te Hoorn is uitgevallen tegen de N.R.C.. die verklaringen van deze aard „een fase in de discussie" bad genoemd. Dit conflictje, dat in de politieke wereld nogal de aandacht trekt, is ■wel amusant, maar een beetje beschamend toch ook, zij het niet voor de N.R.C. Dit blad vaart sedert de hoo f d redacteu r swisselmf een duidelijker V.V.D.- koers dan voorbeen, ook al is de nieuwe functionaris iemand die voorheen zich tegen sommige facetten van de liberale politiek en som mige figuren uit de liberale kring nog we! eens een enkele vrijmoedigheid veroorloofde. Hij heeft zich waarschijnlijk moeten schikken; maar dat is toch niet zover gegaan, dar hij elke distantie tot de partij en hasr hoofdfiguren heeft laten varen. Dat hij de absoluut klinkende taa! van de heren Oud c.s. een weinig relativeerde, was niet onbegrijpelijk. Het was een uiting geven aan het redelijk besef, dat het in de politiek nu eenmaal niet altijd gaat zoals men gaarne wil. In de boosheid van de beer Oud komt de vrees tot uiting, dat de N.R.C. het met haar zienswijze voor de V.V.D. zal bederven onder die primitieve geesten, die alleen maar met krasse negativistische taai zijn te vangen. "Wanneer in ons land thans uitdrukkingen als staatsruiveniers, dirïgisten en belastingmelkers opgang maken, dan moet de V.V.D. zich wel hoeden voor de verdenking, dat zij aan de ene kant de geestelijk ongeschoolden, op wie deze slagwoorden indruk maken, wil winnen en aan de andere kant zich opmaakt om met de socialisten, aan wie alle kwaad wordt toe geschreven. in één bootje te stappen. HET zal dan wel waar zijn. dat wanneer in het nieuwe kabinet socialisten zitting krijgen, de V.V.D. een driewerf neen aanheft. Het heeft ïn zover weinig betekenis, dat in de praktijk de kans op dit samengaan ook zonder de uitdrukkelijke verklaringen van "heren Oud c.s. zeer gering was geweest. De vraag komt echter wel op of niet elk meedoen van de V.V.D. haar moet vervreemden van die half nihilistische kiezersgroep. waarop zij thans zozeer een beroep doet. Natuurlijk kan de V.V.D. meedoen en tegelijk zich distantiëren. Deze methode is niet zo ongewoon in de laatste jaren. De A.R. partij heeft ze ook zeer bewust toegepast; en eigenlijk staat het met de vj.II.ri. en K.V.P. niet anders. Men kan nu wel uiteenzettingen geven over het versclil tussen parlementaire ministeries cn programminieteries, maar een staUsrechie- lijke benadering leidt toch niet tot een bevredigende slotsom. Vrijwel nooit is er over de kahinetsvorming drukker overlegd in de fracties dan in de zomer en de herlst van 1956; maar het .einde was toch dat dezelfde fracties, die over dc oplossing van de moeilijkheden het beslissende woord spraken, voor deze oplossing maar een zeer beperkte verantwoordelijkheid aanvaardden. Het is ook tegen deze houding van deelnemen en tegelijk niet deel nemen, dat de P.v.d.A. thans bezwaar maakt. Een in belangrijke mate door partij- en fractleoverleg tot stand gekomen parlement moet, zegt zij, normaliter op een Kamermeerderheid kunnen rekenen. De redenering lijkt ons redelijk, maar de weinig rechtlijnige politieke verhoudingen in Nederland maken haar toch voor een aantal partijen moeilijk te volgen. Vergissen wij ons niet, dan is het mede dil laatste feit, dat de P.v.d.A. tot de .verwachting brengt, dat ze wel eens enige jaren in de oppositie zou kunnen blijven. DE laatste uitzending in dit sei zoen van „Alles gaat naar wens" was zekei* de slechtste niet. De kijker dankt dit in de eerste plaats aan dr. L, G. Kortenhorst, een be nijdenswaardige "72-jarige, die door zyn gevatheid en zijn groot gevoel voor humor voor een levendig ge heel heeft gezorgd. Hij heeft er in toegestemd in dit programma de centrale figuur te zijn, omdat hij hierin een middel zag het werk van de Kamer dichter bij het Nederlandse volk te brengen en hierin is hij stellig geslaagd. (Men sen als de heer v. d. Meuten, gepen sioneerd Haags gemeente-ambtenaar die al 40 jaar lang als er vergadering is op de publieke tribune kan wor den gevonden behoren nu eenmaal tot de zeer hoge uitzonderingen!. Aan de reeks van vervulde wensen van dr. Kortenhorst dankt de kijker dat hij caricaturisten aan het werk kan zien, kon kennismaken met het meisje Gerrie (Sweet Sixteen tegen over wie dr. Kortenhorst de Kamer vergeleek met een rumoerige school klas, een zeer welluidende oude mars, de mars van de Staten van Holland, kon horen en nog weer even werd herinnerd aan de rol van dr. Kortenhorst als voorzitter van het comité dat gelden heeft ingeza meld voor het carillon geschenk aan de V.S. Van gastheer Dimilri Frenkel Frank kunnen we helaas met 'veel meer dan zijn goede bedoelingen waarderen. DE „Televisie-langspeelplaat" met vijf liedjes van Mieke Telkamp zal velen van de eerste tot de laatste noot in verrukking hebben gebracht. Ons is zij daarvoor echter in haar Duitse repertoire te „Duits". Dit heeft o»S echter niet verhin derd genoegen te beleven aan de zeer vindingrijke presentatie van dit programma. Hopelijk krijgen we ook van andere sterren aan het lichte firmament soortgelijke TV-langspeel- platen te zien en te horen. W. Jnn. IN de Tcletoto die Hans Joachim Kulenkampff volgende weck zater dagavond voor de TV-camera's van de Hessische Rundfunk brengt zal een van de zeven duels een Neder lands lintje krijgen. De heer en mevrouw Holshuyzen het bekende Amsterdamse danspaar zullen hun kunnen meten met het Duitse kampioenspaar de heer en mevrouw Wolf en wel op de maten van een Engelse wals en een quick step. Deze vijfde Teletoto plaatst door dat deze op een zaterdagavond wordt Uitgezonden, de Nederlandse kijkers binnen het bereik van de Duitse TV voor een moeilijke beslissing. Op die avond brengt nl. de VARA haar pro gramma met o.a. de quiz ,.Je neemt er wat van mee". (Advertentie LM.) Radio (Advertentie l.M.) riep. dianrhee. influenza. orders ook m in «u is met arogist wflWHf1.-,... zonder prijsverhoging. Vraag MEENK'S POEn^S beipen! Er rijn Meen It's PoedersdR® hoofdpijn, kies pijn, hoest, griep,jjlwrrhee, influenza, rheumatiek. Voortypcid bij goal te kou, periodieke pijnen enz. Verkrijgbaar in etuis met 6 poeders maar ook in een handige plastic HUISAPOTHEEK ;mct 6 verschillende etuis i 6 poeders), zonder prijsverhoging. Vraag uw drogist. MEENK'S POEDERS helpen! Er zijn ok in ThEEK een hand MEDAN Lt. kol. Sjamin Gaha- roe, de regionale commandant van Atjeh, heeft medegedeeld, dat de kranten elke dag moeten worden voorgelegd aan een censuurcommis- 1 een of twee dagen. sie, die wijzigingen kan voorschrij ven. Aan kranten die nalaten zich aan de voorschriften van de censoren te houden, wordt een verschijnings verbod opgelegd, in de regel voor VINA DEL MAR (Chili) Dg Italiaan Piero Dinzeo staat met het paard Maiten eerste geklasseerd na de eerste dag van het internationale hippische kampioenschap dat hier wordt gehouden. De wedstrijden zijn gisteravond geopend door prins Bernhard ^als voorzitter van de Internationale Hippische Federatie. Er waren acht duizend toeschouwers. Na de openingsdag staat de Britse Pat Smythe twee met haar Chilcens paard Sinbad. Derde is de Chileen Gaston Zuniga met Fillan, ernstige MUZIEK 11J5—12.0» VARA: Concert van het R*cUok»nierorkest met serenades v»n Solnltz, Elgar en Pwor.vjak. JAZZ 7.10—".30 VARA: Michlel de Ruyter* Radio Jazz-club met x'crmaarde orkes ten uit de dertiger Jaren! Benny Car ter, Jimmy JLuncetorü, tui» Russell cn Chick wytib. 11.15—12,00 KRO: Guu* Jansen, jr. en Ton Kool presenteren ritme «n blue* o.a. Count Basic'* orkest. LICHTE MUZIEK 7,20—3.30' KRO: Ve r/oekprogramma van grammofoonplaten \oor nilllialren lFanfarekorps van de Genie in Ben Bosch). 9.ÜD9,30 KRO: Promenade-orkest o.l.v. Benedict Sllbermann met operet- tc-melodleen. 9.20—9.35 VARA: Sonja Oostermjm en Cor Steyns Hammond trio met liedje* van de zee.. HOORSPELEN 8.359.00 KRO: „Theater Andersom" met het spel „Geld en liefde" van Francis Stuart. 9.1)0—9.20 VARA: „Villa Sldonla". GESPROKEN WOORD 7,207.30 Hilv. II: Uitzending voor de V.V.D. Spreekster mevr. ntr. J. M. Stoffels-Van Haaften. 8.208.35 VPRO: Declamatie van ge dichten uit de nieuwste bundel van Jan Greshoff. DIVERSEN 9.35—10.05 VARA: „FoluJcke parade" een cabaret-programmaatje. Televisie Vanavond geen uitzending. set losse tegels muurvast t v»n 454 grim f 1,20 UMA5TIME HOI OHO H.V. UltHStkCHT 4 JXSTIMM .D-kN HAAG -Ais het waar is dat er op Nieuw-Guinea methoden tot werkdwang worden gebruikt, j.s de munster dan bereid de gouver neur van dit gebiedsdeel uit te no digen maatregelen te nemen ter voorkoming van dergelijke praktij, ken? Deze vraag stelt het Tweede Kamerlid Van de Wetering (c.h.) aan de minister van Zaken Overzee naar aanleiding van persberichten over dwze werkdwang. f^EGEN het einde van het pro- gramma vol vervulde wensen van dr. L. G, Kortenhorst ont- ving hij een copie van de ,Mu- rijke-kïok" van het carillon, dat mede dank zij zijn initiatief door Nederland aan Amerika is ffe- schonken. Rechts op de foto Dimitri Freukei Frank. DE man of vrouw die de radio- uitzendingen van de politieke partijen (in de door de regering ge vorderde zendtijd) rekent tot de boeiendste programma's van Hilver sum I en II moeten we nog tegen komen. (En als hij of zij dat beweert zullen we h.em of haar niet kunnen geloven). Meestal worden die gevorderde minuten gevuld met tamelijk dorre, oer degelijke sprekers, die ons trach ten te overrompelen met hun gelijk. Gisteravond echter verraste ons de CJH.tJ. met een kwartiertje waarvan inderdaad propaganda kan uitgaan. Wim Kan's Oudejaarsconference was er voor uit de discotheek ge haald en diens spot over stemmen op de C.H. „De C.H. is een partij, je kunt stemmen op de C.H., al is dat niet aan te bevelen", werd gebruikt als. aanvang. En in een vlot tempo hadden C.H.-politlci hun zegje, zo vlot dat we de hand van een echte radioman in dit programmaatje ver moeden. We kunnen de C.H.U, hier mede geluk wensen. W. Jnn. DE "Vlaams-Belgische televisie zal maandagavond een uitzending geven van het experimentele ballet van de Haagse componist Ignace Lilïën in een nieuwe enscenering. Dit ballet getiteld ..1508 - de indivi dualist" is reeds uitgevoerd in de Koninklijke Opera te Gent. Als solisten treden er in op de Canadese danser Noël Pole en mej. Josette Wc bee. De elektronische mu ziek voor dit ballet is opgenomen in een studio van de Technische Hoge school te Delft. Als het lukt (en alles wijst daarop) wordt er in het AVRO-programma „Op de plaat rust" zondagmiddag I.10 uur een telefoongesprek uit gezonden dat Roel Balten hoopt te voeren met Billy Vaughan in Hol lywood. Orkestleider Billy Vaughan is ge zien de aanvragen voor Roel Bal- tens-programma voor de Neder landse strijdkrachten „Personality of the year 1958 of the Dutch forces". In de functie van redacteur-com mentator bij de jotimaalredacUe van de NTS is aangesteld J. J. Gerritsen, thans omroeper bij de Wereldomroep. Hij volgt Pier Tania op, die op 1 januari in dienst is getreden van de VARA-televïsie. De nieuwe redacteur-commentator zal zijn werkzaamheden op 1 mei beginnen./ De laatste aflevering in de serie radio-programma's „DU is uw leven" (Het leven en de muziek van Gijs Perlee) zal worden herhaald in het VARA-programma van woensdag 18 februari van II.30—12.30 uur. Een herhaling heeft aanvankelijk niet in het voornemen gelegen maar in talrijke reacties van luis teraars Werd om een ^reprise ver zocht, PARIJS Enige dagen geleden heeft de grote metaalfirmft Fives in Ryssel, waar 4000 mensen werken, meer dan 500 arbeiders ontslagen. Dit feit dat gezien in het licht van het totale economische beeld in Frankrijk slechts onbetekenend ge noemd kan worden heeft in Frank rijk veel stof doen opwaaien. De arbeiders en de vakbonden hebben zich tegen deze maatregel verzet. De ontslagenen trokken zich van de aanzegging niets aan en zijn, gewoon de fabriek binnengegaan. Ze gingen weer aan het werk, zonder dat de ingenieurs hun werk te doen gaven. Ook de regering heeft zich nu met de - kwestie moeten bezig houden en wel op twee gronden: ten eerste hebben kardinaal Lienart en bisschop Gurny die in Noord Frank rijk grote bevoegdheid bezitten, een I opzienbarende verklaring afgelegd, waarin ronduit wordt gezegd dat het ontoelaatbaar is arbeiders uit hun werk te zetten en dat de belangen van de arbeiders belangrijker zijn dan die van het kapitaal. Deze woorden doen sterk denken aan de kwestie van de Gallüeo- fabriek in Florence waar de katho lieke geestelijkheid zich eveneens aan de zijde van de ontslagen ar~ beiders plaatste en zelfs de staking die votgde ondersteunde, I Ten tweede hebben de gem een te- lijke autoriteiten in Rijssel even- j eens onomwonden de zijde van de I arbeiders en de vakbonden geko- zen. Zij eisten ir. Parijs, dat de ont- slagenen onmiddellijk in andere be- drijven ondergebracht moesten wor- den, I De directie van Fives verklaarde, dat zij tot deze maatregel gedwon gen was om als exportfirma de bui tenlandse concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Deze verklaring heeft des te meer opzien gebaard daar aangenomen mag worden dat andere bedrijven nu eveneens tot ontslagen zouden kunnen ^vergaan om de buitenland se concurrentie in verband met de gemeenschappelijke markt het hoofd te kunnen bieden. In Franse vakbondskringen heerst naar aanleiding van deze ontslagen erv van die welke in de afgelopen maanden in andere takken .van in dustrie gebeurden des te meer onge rustheid, daar het niveau van de Franse arbeider door de recente prijsverhogingen en de talrijke ver hogingen der indirecte belastingen een niet onaanzienlijke daling heeft ondergaan. Toch blijft het aantal werklozen in Frankrijk tot dusver relatief ge ring. Veel bedenkelijker' achten de vakbonden het dat in tal van in dustrieën een belangrijke vermin dering van het aantal arbeidsuren van kracht i$ geworden vooral in de metaal- en textielindustrie. Hon derdduizenden arbeider» die vroe ger 48 uur per week werkten moe ten nu genoegen nemen met een 40 uren werkweek en in vele ge vallen zelfs met een van 32 uur. Dit betekent in verband met bet weg vallen van overwerk-premies een aanzienlijke verlaging van hun in komen. Het is onaanvechtbaar dat in Frankrijk een .onmacht op sociaal gebied heerst. Het voorgevallene In Rijssel vormt er het tot dusver, dui delijke bewijs van. (Advertentie I-AJ.) auS DE niet re HutP was se KOMEN, ZOU ZE IN PLAATS VAM JOU HIER, SÊ HEBBEN DANK. MADAME VROUW ODE MAGNAAT CIVELLA H; een jsrivere alcoholvrije drenk en—.*, non-filling, geef) duf nooö dot 'voile' gevoel Fris, gezond en heerlijk ven mek. TULJJUIJK Ni£r«SU£K WAT yfflNK££RT 1 DUWR w£ MOETEN H£M &iN6o? wf willen die Knul ft krij® mm MiF-r iw riF a/iiipr we&tt kruoe." WEET Jt.VRlÉND, Dt ÖAA5 HCCff UfVtR. NIET DAT H!£R IÉMAND KOMT, VOORHtt <S£Ml ER ED EEN PAARD TRAPT, Z\t 1L S B£ST€ Tat vmenöwas •SPROET wei L/iïGt ZOON VAN E&4 FABRIKANT. SfÜO£T li/ERD SI- ZONDER. STRENG OPOE WED. TIAAR..- 7EnWIJLÓPffOSTJt rEUURóEÓTtLO WE60AAT... Htc.uPffÜÜJt .JE KLIKT 0PJE. JE. LAATATE OORTjt l/£ft5N Of PT Ht&Tf IKOIWH MENEER. &INGÖ o lOCtNSbAGMtWA OS KWArt HP K/CR AL7y£>AFNAiEh KIKKER, GA JE Tf£E UWW GOED M 'NPARTYTJe W} 7KKCM PO: P/MGELEN OP EVEN DEZE NADAT ER VOOR DE TWEE ENDANOUPGHETERÖPLOS KEEPERS "GE-WET'tdASj KER-\ OVER DE ZN ARTE S/N7EZ 5, OEN DE PARTSPSS GEKOZEN. 'mf DatNETSTof OrtNCOG- 3£3\ Pm KOLKTE LANDJE ATAtAKEN. ei mm vuMAtno «ook» Wt 52 Kent Murdock moest een paar maai om het blok heen rijden, waar Elinor Stacy woonde, voor hij een plaats had gevonden waar hij kon parkeren. Hij stond nu ongeveer drie honderd meter van de ingang van haar huls. De kinderen zaten op school en het was rustig in de straat. Huisvrouwen kwamen en gingen met hun boodschapnerunandjes en nie mand schonk aandacht aan Murdock, toen hij de hal binnenstapte om te kijken of er al post bezorgd was. Alle brievenbussen waren echter leeg. Gerustgesteld ging hij terug naar de auto om zijn krant te lezen, Twintitf minuten later kwam de postbode de hoek om en Murdock kiende het zo uit, dat hij net weer de hal in kwam, toen de postbode daar klaar was. Ér was nergens een pakket te zien en voor zover hij na kon,gaan, zat er ook geen in de post zak. „Brengt u geen pakketten?" vroeg Murdock, „Nee," zei de man, „de jongens van de pakketpost komen later." Murdock ging opnieuw naar zijn auto terug. Een half uur lang bleef hij verdiept in zijn krant. Toen stap te hij uit om het terrein te verken nen, Midden in het blok was een comestibles-zaak, waar hii vlug even de Koerier opbelde. De telefoonjuf frouw had noch van Gates, noch van Chad wiek bericht ontvangen. Terug in zijn auto begon hij nog maar eens aan zijn. krantje. Hij had nog nooit in zijn leven de Koerier zo grondig doorgenomen en voor het eerst sinds jaren ging hij de kmis- waordpuzïle oplossen. Heb'werd twaalf uur. Kinderen hol den de straat in naar hun respectie velijke huizen. Om één uur was de puzzle compleet, op een klein hoekje na waar hij niet uit kon komen. Hij gaf het op en gooide de krant ach terin. Zijn maag rommelde, maar hij durfde zijn post niet te verlaten. Om even over twee reed een groen vrachtwagentje de straat in en. stopte een paar meter voorbij de hoek. Aan de overkant van de straat werd een pakket afgegeven, twee huizen ver der weer een. Toen reed de vracht auto langzaam, door en bezorgde nog een pakje verderop. Er was niets voor het huis waar Elinor Stacy woonde, maar Murdock wachtte tot de bestelwagen de straat uit was, voor hij op ging bellen in de come- stibles-winkel. Deze keer was er nieuws.' „Ja, meneer Murdock," zei de te lefoniste. „Meneer Chadwick heeft de boodschap doorgegeven, dat er geen pakje was. Maar meneer Gates vroeg me u te zeggen, dat er wel een pakje is bezorgd en dat hij op u zou wachten O ja. Er is nog een bood schap voor u. Een zekere juffrouw Hargrove heeft gevraagd of u by haar komt dineren vanavond. Als ze niets van u hoort, verwacht ze u om zeven uur." Betty Hargrove. Het was de gedachte aan haar, waardoor Murdock glimlachend; de telefoon neerlegde, maar ogenblik kelijk daarna concentreerde hij zich op alles wat hem nog te doen stond. Hij was in zeven minuten bij het kantoor van Randolph Jerome en hij parkeerde vlakbij een verboden gedeelte, in de hoop dat zijn pers kaart, die hij tussen de voorruit stak, hem van een boete zou vrijwa ren. In de hal van het gebouw was het rustig op dit uur. Een liftjongen stond te praten met een van. zijn collega's en Murdock stapte in de le ge lift en wachtte geduldig tot het gesprek geëindigd was. Ed Gates zat op een vensterbank aan het eind van de gang. Toen hij Murdock gewaar werd, stond hü op gelucht op en kwam naar hem toe, -Dit soort karweitjes laat ik voort aan. aan de jeugd oven," «ei h£U „ik heb er de fut niet meer voor." „Hoe ziet het pak er uit?" vro*B Murdock zonder plichtplegingen. „O, zoiets ongeveer." Gates wee», Iets aan van drie bij vier decimeter. „Er waren ook nog drie grote, gele enveloppen." „Hoelang geleden werd'" het be zorgd?" „Het lijkt m» vier jaar, maar h*t ral ongeveer een uur zijn." „Ik .heb werkelijk zo gauw ik kon opgebeld." „Allicht, dat snap ik wel. Neem jU het nu van me over?" Murdock knikte, maar toen hij Ga tes m de richting van de liften zag verdwijnen, realiseerde hij zich, dat het wel een beetje veel gezegd was. Hij was er zich van. bewust, dat het blote feit dat er een pakket by Randolph Jerome bezorgd was, op zichzelf niets betekende. Wilde, he- belangrijk zijn, dan moest blijken dat het een zeer speciaal pakje wa«.. Bovendien mocht er dan in dit uur niets mee gebeurd zijn, - Hoe meer hij erover nadacht, ho« minder vertrouwen hij erin had. Niettemin moest hij nu doorzetten. Als zijn vermoeden juist was, moest hij proberen het pakje onder ogen te krijgen en. zo mogelijk, zien hoe het geadresseerd was. Het was een hel« opgave, maar dat besefte hij ten voi le, Hij ging de wachtkamer binnen en werd begroet door dezelfde aar dige brunette. Murdock nam zy** hoed af, glimlachte tegen haar, maar liep rustig door naar de gesloten deur van 't privé-kantoor van Jero me. Het meisje zag wat hij van plan was en haar gezicht betrok. „Meneer Jerome is bezig." z«u ze- „Als u hier wilt wachten, zal ik- „Ik ben in een minuut weer weg, antwoordde Murdock en hij draaide intussen de knop om en liep naar binnen. Het geluk, waar Murdock zo vurig op gehoopt had, was ten dele aanwe zig. Een nare kant was, dat Jerome een bespreking had, zodat hij gee» woord met hem zou kunnen wisselen Een enorme plus was het pakket, dat op een boek van het bureau lag, öu-, na helemaal bedekt door twee grote, gele enveloppen. Randolph Jerome wos kennen)* des duivels toen hij Murdock her- kende, „Het spijt me verschrikkelijk, dat ik zo binnen kom vallen," zei Mur dock gauw. „Waarom doet u het dan?" zei Je rome koud. Cwertt vwwHil)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1