Vastgelegd radiobestel COMMENTARENVAN DE OMROEPEN Ontwerp omroepwet bij het parlement Imbiber RDTER5EPT (roter} VELPON lijmt alles it Ceta-Bever voor de Doe-het-Zelver TAiD PASTA iVGROL weggemoicweiDi VARA: In grote lijn akkoord KRO: Verandering is verbetering F.&6 keé&iJ&el. es:. Gevaar ?aa versnippering PRAKTIJ KEXAMEN RESA-HILVERSUM Vrees is bewaarheid Vanavond en morgen Radio VPRO-plan SPROETJE SPAR zAUKjezturew z\tn door GEORGE HARMON COXE Zaterdag 7 februari 1939 OF het gewijzigd ontwerp van de nieuwe Omroepwet, dat thans met de Memorie van Antwoord de Tweede Kamer ia aangeboden, nog niet weer opnieuw onderhanden zal worden genomen, zai de tijd leren. De staatssecretaris, de heer Ilöppener, die voor dit ontwerp de voor naamste verantwoordelijkheid draagt, heeft ïn elk geval reeds meegedeeld, niet te verwachten dat de huidige Kamer het nog in behandeling neemt. Het lijkt geenszins ondenkbaar, dat de nieuwe regering er de voorkeur aan geeft, zich over een aantal punten nog eens te beraden. Dit met name, wan neer het kabinet, dat na de verkiezingen optreedt, een enigszins bredere sa menstelling heeft dan het huidige. De staatssecretaris heeft op de pers conferentie wel meegedeeld, dat het herziene ontwerp in hoofdlijnen al ge reed lag onder het kabinet-Drees, maar de laatste hand is er toch aan ge legd onder het noodkabinet. En wjj verbeelden ons, dat dit wel een beetje, zichtbaar is. Wij geloven, deze Omroepwet te kunnen karakteriseren als een poging om onder het mom, heel wat nieuws te brengen, de bestaande toestand on geveer te handhaven. Het zuilenstelsel blijft bestaan omdat het de geeste lijke rijkdom en verscheidenheid van het Nederlandse volk het beste tot uiting zou brengen. De „open toestand", die zou worden geschapen, heeft met werkelijke openheid weinig te tnaken. De eisen, die aan nieuwe omroep verenigingen worden gesteld, zijn van die aard. dat ze gevoeglijk als onver vulbaar kunnen geiden. Het organiseren van om te beginnen zo'n zestig duizend mensen (later moeten het er vee! meer zijn) gedurende enige jaren, zulks tegen een contributie van minimaal jf 4.en dat alles in afwachting van voorlopig één zenduur per week, lijkt een haast onmogelijke zaak. Eigenlijk is zoiets alleen maar denkbaar in geval van onenigheid en split sing bij één van de bestaande grote omroepverenigingen. Daarmee ïs het voortbestaan in hoofdzaken van de bestaande toestand verzekerd. IN hoofdzaken; want kleine veranderingen rijn er wel. De kerken krijgen vijf procent van de zendtijd voor de uitzending van hun diensten; en de V.P.R.O., erkend als z.g. omroepvereniging-C, zal op grond van de nieuwe regeling tien zenduren toegewezen krijgen, hetgeen nogal wat meer is dan waarover ze nu beschikt. Van wat de Crote Vier krijgen te ver delen. gaat verder nog ai de zendtijd, die de regering voor haar eigen uit zendingen nodig heeft. Voor de „zuilen" komt het per slot van rekening er op neer dat elk hunner over ongeveer vijftig zenduren zal kunnen beschik ken. Uiteraard zal hun zendtijd verminderen, wanneer andere omroepver enigingen er in slagen, aan de normen te voldoen; doch gelijk wij reeds uit eenzetten, is de kans daarop uitermate gering. Enkele bijzonderheden verdienen vermelding. Daar de Radio-Volksuni versiteit niet aan de wettelijke eisen van een omroepvereniging voldoet, zal ze moeten verdwijnen. Niet meteen; gezien haar historische rechten bestaat voor haar een overgangsregeling, die in vijf jaar afloopt. Het is een' feit, dat de starheid van het nieuwe schema duidelijk illustreert. Het zijn feite lijk alleen de kerken, die een bijzondere positie hebben. Wij hebben gr.en behoefte, aan deze positie te tomen; maar het geheel van het bestel wekt toch twijfel, of de geestelijke rijkdom en verscheidenheid van ons volk er wel zo in tol hun recht komen als de regering veronderstelt. Dat het Huma nistisch Verbond zo ostentatief wordt buitengesloten, maakt ook een slechte indruk. Dit verbond is natuurlijk geen kerk, maar het heeft toch een belang rijke taak onder de onkerkelijken in Nederland, wier aantal nog steeds toe- neemt. Naar onze mening neemt de regering tegen de samenwerking tussen de omroepverenigingen, die na de oorlog tot stand is gebracht, een houding aan. die meet aarzelend is dan vastberaden. De voorschriften zijn niet erg strak en worden het na vijf jaar nog minder. De ere-code. die wordt aan- bevolen, hoeft er helemaal niet te komen. De deur wordt geopend voor moei lijkheden van allerlei aard, wanneer het eens tot? conflicten komt, wat vol strekt niet uitgesloten is. IS hiermee de nationale omroep, waarvan zovelen in ons land in de na oorlogs jaren de totstandkoming hadden verwacht, van de baan? Het lijkt wel zo, gelet ook op de niet bijzonder waarderende woorden, die de Memorie van Antwoord wijdt aan het bekende V.P.R.O.-plan. Intus sen kan niet worden ontkend, dat de plannen voor de Wereldomroep wel degelijk zijn gebaseerd op de voor de binnenlandse radio verworpen natio nale idee. De regering gaat de Wereldomroep betalen, maar de programma's worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van de breed samengestelde Stichting Radio Nederland Wereldomroep, En dan is daar ook nog de regio nale omroep in een aantal delen van ons land, die niets met de omroepver enigingen beeft te maken maar onder de Stichting Nederlandse Radio Unie valt en alweer, te maken beeft met een breed samengestelde advies- Taa^' V t. - Zo is de idee niet helemaal spoorloos verdwenen; en de mogelijkheid blijft, dat er een bezinning komt, hoezeer het ontwerp voor het overige de bestaande toestanden ook vastlegt. Opmerkelijk is nog, dat het ontwerp radio-reclamp uitsluit, hetgeen betekent dat, zo de „nationalisering" van de omroep uitblijft, ze toch niet aan commercialisering ten slachtoffer kan vaJ. len. Tenslotte verdient vermelding., dat de politieke partijen jaarlijks geza menlijk in totaal over maximaal veertig zenduren zullen kunnen beschik ken. Dit is veertig minuten per week, wat niet als overdreven veel kan gel den. Maar er moet worden bijverteld, dat de omroepverenigingen zich, wat het uitzenden van politiek nieuw® betreft, geen enkele beperking zien op gelegd; althans niel van hogerhand. (Advertentie f M DE BESTE en niet tluur.Tube95-70-45ct TEL AVIV In Israël wordt spe ciale uitrusting voor de universiteit te Jeruzalem vervaardigd waarmede onderzoekingen op kerngebied ten behoeve van de NAVO gedaan zullen kunnen worden. (Van onze redacteur voor radio en TV) IK acht het nieuwe ontwerp in vele opzichten bevredigend," aldus de voorzitter van de NCRV, mr. A- B. Roosjen. „Tegen het oor spronkelijke ontwerp had ik nogal wat bezwaren, maar deze zijn nu voor een groot deel weggenomen. Het handhaven van de regerings commissaris voor het radiowezen (in plaats van het oorspronkelijke voor nemen deze te vervangen door een gedelegeerde van de minister) acht ik een verbetering, evenals het la ten voortbestaan van de Nozema en bet bekostigen van de Wereldom roep uit de algemene rijksmiddelen. Bjj een onveranderde luisterbijdrage kamt er hierdoor meer geld beschik baar voor de binnenlandse omroep." DE heer G. P. Bakker, hoofdre dacteur van de VARA Radio en TV gids, deelde ons mede, dat de VARA »n het algemeen kan instem men met de grondslagen van het nieuwe ontwerp van de Omroepwet. Voor de VARA weegt echter het element van onderlinge samenwer king van de omroepverenigingen zeer zwaar. Daarom valt het de VARA tegen dat terwijl de Staats secretaris van O. K. W. betoogt, dat bij hoopt dat de samenwerking tussen de omroepverenigingen bin nen de Nederl Radio Üme steeds hechter zal worden het ont werp van wet van een aantal pun ten waarop momenteel reeds samen werking bestaat,* niet rept. NAMENS de KRO kon de pers chef van deze omroep, de heer H. van Beek. ons slechts een zeer globale indruk geven, doordat men nog niet de gelegenheid had gehad de Omroepwet op zijn mérites te be studeren. Wel kan de KRO in het algemeen instemmen met het gewij zigde ontwerp. De veranderingen zijn in het algemeen verbeteringen. zendtijd van de groten niet langer de sluitpost. Ook het handhaven van de regeringscommissaris voor het radiowezen, het handhaven van de Nozema en toekomstige financiën van de Wereldomroep uit de rijks middelen heeft de volle instemming van de AVRO. Graag zal de AVRO bet hare bij dragen aan de samenwerking van de omroepverenigingen, waarop het ontwerp Omroepwet zo sterk de na druk laat vallen. Zij wil daarbij niet zover gaan als de VPRO blijkens zUn schets voor een nationale om roep. De AVRO handhaaft haar stand punt dat het voeren van politieke propaganda buiten de taak van de omroepverenigingen valt. Zij hoopt dat de „erecode" bet resultaat zal hebben dat de bewindslieden ervan verwachten. Met betrekking tot de „open si tuatie" blijft de AVRO van mening, dat deze het gevaar van versnippe ring van de zendtijd inhoudt Vervolg van pag. I de RVU nog 5 Jaar na de afkon- diglng^van de wet haar zendtijd 5% voor kerken Op verzoek van kerkgenootschap pen kan de minister zendtijd voor kerkdiensten toewijzen. Het totaal van de zendtijd voor kerken zal niet meer dan 5 van de totale zend tijd bedragen. De kerken kunnen de verzorging van zo'n uitzending over dragen aan een omroeporganisatie of aan een daarvoor in het leven ge. roepen orgaan. Humverbond De Memorie van Antwoord ver volgt dan: „Het Humanistisch Ver bond is geen kerkgenootschap en houdt derhalve naar het oordeel van ondergetekenden (de staatssecretaris van O. K.en W., de ministers van Verkeer en Waterstaat cn die van Financiën) geen kerkdiensten Toe kenning van zendtijd aan genoot schappen die geestelijke opbouw en verdieping beogen op andere grond slag dan de kerken, zou de opzet doorbreken van het In de wet neer gelegde systeem" Politieke partijen Aan politieke partijen die bij de laatstgehouden verkiezing van de Tweede Kamer een of meer zetels hebben verworven kan de minister zendtijd toewijzen. Het totaal van de aan politieke partijen toe te wijzen zendtijd zal niet meer dan 40 uur per jaar bedragen. f Advertentie LM.) viv^c;v;-..vvöor mond-, cp keël.oncsmettirig MET vreugde stelt de AVRO vast, aldus de perschef de heer H, Reinhardt, dat in het gewij zigde ontwerp in belangrijke mate is tegemoet gekomen aan de vele bezwaren welke ook bij de AVRO leefden met betrekking tot het vori ge ontwerp. Dit geldt in het bijzon der de regeling van de zendtijd. In het nieuwe ontwerp vormt de (Advertentie LM.) Boekh, Nad, Fr, Dulti, Eng, S.P.D, Da kortita en voordeligste opleiding: (Se ken da Schriftelijke Cursus) NAMENS de vpno deelde dr. E. D. Spelberg ons mede, dat deze omroep van mening is. dat het nieu we ontwerp in beginsel niet veel verschil maakt met het oorspronke lijke ontwerp van 1953. De vrees van de VPRO, dat hierdoor het huidige, federatieve stelsel wordt gefixeerd is bewaarheid. Ook heeft de VPRO enig bezwaar tegen de verdeling van de zendtijd, onder de nieuwe Omroepwet. De VPRO met ruim 159.000 leden krijgt de beschikking over circa tien zend uren en andere verenigingen, die twee of driemaal zoveel leden heb ben ontvangen vijfmaal zoveel zend tijd. De VPRO is ingenomen met de aandacht die de Staatssecretaris heeft willen 6chenken aan het plan van de VPRO voor een nationale omroep maar kan het niet met hem eens zijn als zou dit plan nivelle rend werken. Met genoegen. Ipeeft de VPRO ech ter in de Memorie van Toelichting gelezen, dat dë bewindsman het niet uitgesloten acht dat ook voor de om roep en de televisie in de toekomst een publiekrechtelijke bedrijfsorga nisatie groeit. Dit houdt in dat een visie als die van de VPRO door hem niet tot de onmogelijkheden wordt gerekend. En dit is voor de VPRO een aanspo ring om. door te gaan. Radio ERNSTIGE MUZIEK 11.22—12.00 KRO. Manus Willemsen draait nieuwe Klassieke platen. OPERA 8.20—7.00 VARA. Uitvoering van ko ren uit opera') van Wacner. JAZZ. 12.00—12.45 VARA. Gedeeltelijke rechtstreekse uitzending van het nachtconcert van Louis Armstrong. gesproken woord. 7.407.55 VPRO. Eerste van een reeks lezingen dnor rabbijn Soeterfdorp over het liberale Jodendom. 9.30—9.45 VARA. Politieke commen taar door de heer K. Voskuil. fi.55—lfl.oj KRO. Politieke commen taar door do heer B. Verhoeven. DIVERSEN. 7.19—840 KRO. Vierde trekking In de vijfde SUS-IateriJ $.059.30 VARA. Amusementspro gramma. 8.35—19-55 KRO. Amusementsprogram ma. 9.45—10.10 VARA. Vragenspel „Het hangt aan de muur" 10.40—11.05 VARA. Vierde uitzending in de reeks „Zo hebben zc het me verteld" met Mteke Verstraete en Kees Brosse onder regie van S. de Vries jr Televisie NA het Journaal en het weerover- zicht van de NTS (8.00) een pro gramma van de NCRV dat begint met het spel „Plus of min" (8.20). Hierna de Hobby-rubriek (8.55). Ver- volgena „Van de grote naar de kleine K" met Cruys Vaorbergh "'(9.1.0) en ten slotte de zeer vrije bewerking van een sprookje door DIek van Bommel. Dit maal „Ad Ladln en de wonderlamp" (9.25). Dagsluiting door da. A. C. DIc- deriks Uit Hilversum. ERNSTIGE muziek 10,00—10.35 VARA Werken van Joh. Seb. Bach. 2.20—3.00 AVRO. Radio filharmonisch Orkest met werken van Schubert en BusonJ. 2,303.00 KRO. Joop Cantor en Her man Krayt met de sonate in a ki. voor cello en plano van Grieg. 3.20—4.00 AVRO Optreden van een Chlneese duo, viool en piano, met werken van Mozart en strawinsky. 3.35—4.00 KRO. Cauaerie door Willem Andrlessen over Brahms, geïllustreerd met gram .platen. 10,15—10.45 AVro, In de rubriek Mu zikale corypheeën een keuze uit het repertoire van de pianist Claudlo Ar- rau- 11.15—12.00 KRO. In de reeks Muziek van onze tijd dirigeert Paul Hupports werk van Pijper en Hans Heukeman» Wel propaganda In- het oorspronkelijke wetsont werp was sprake van een verbod van reclame of propaganda in de zend tijd. In het gewijzigde ontwerp ïs al leen sprake van een verbod van re clame. De bedoeling hiervan is dat de mogelijkheid behouden blijft om via de microfoon propaganda te ma ken voor humanitaire doelen en te doen uitkomen dat het niet de be doeling is politieke voorlichting uit de ether te weren, tenzij deze een kwetsend karakter heeft. Over het VPRO-plan voor een na tionale omroep merkt de staatssecre taris op, dat dit naar zijn overtuiging te weinig waarborgen biedt voor zelfstandigheid en vrijheid van de omroepverenigingen. Hij vreest dat dn plan een nivellering met zich meebrengt, „die geen recht Iaat wedervaren aan de volle rijkdom van het Nederlandse volksleven". W ereldomroep De vertogen in het Voorlopig Ver slag zijn voor de regering aanleiding geweest de status van de Wereldom roep opnieuw aan een beschouwing te onderwerpen, Met inachtneming van een overgangstermijn van twee jaar zal deze met langer geschieden uit de luisterbijdragen maar uit de algemene rijksmiddelen. Vrijwilligheid Het streven van de regering blijft gericht op nauwere onderlinge sa menwerking van de omroepen. Het orgaan hiervoor is de Nederlandse Radio Unie. In het ontwerp van wet worden hiervoor een aantal punten gestipuleerd (o.a. coördinatie van de uitzendingen, personeelsbeleid, ge meenschappelijke technische outilla ge). Voor de "overige punten wordt gerekend op een vrijwillige samen werking. waarvan de regering hoopt dat deze steeds verder zal gaan. Erecode Het- afbakenen ïn éen wettelijke regeling van staatsbemoeiing en par ticulier initiatief is, aldus de Memo rie, in het onderhavige geval bijzon der moeilijk. Een zeer belangrijk element in het bestel zal daarom een erecode zijn, die zal moeten fungeren ais een vrij willig tussen de omroepverenigingen getroffen afspraak. De staatssecreta ris vertrouwt erop dat de erecode een essentieel bestanddeel van het mroepbestel zal worden. (Voor het redactionele standpunt over bet nieuwe voorstel voor een Omroepwet verwijzen wfl naar het hoofdartikel) LICHTE MUZIEK. 4.004.30 AVRO. Dansmuziek door de SkymASters. 8,05g.45 AVRO. De dierenwereld, muzikaal behandeld door de Zaaiers. 11.20—12,00 AVKO, «cn Levi laat de nieuwste Franse Maatjes horen, GESPROKEN woord 3.00—3.20 AVRO In de reeka van drie lezingen over „Atoomenergie ja ot nee?" spreekt prof. Wapstra van middag over „Da noodzaak .„yan atoomenergie". 9.309.40 KRO. Politieke commentaar door de heer J. .M, Peters. HQORSPBLEN 1.10-140 KRO, „De W«ddera"„ - 5,30—5,50 VARA. „Opa Dribbel en de rlmboeman". 8.450.15 AVRO. „Mijn naam ls Cox". 9.40—10.20 KRO. „Vfaar is mr. Mil- btirry?" DIVERSEN. 10.45-11.15 VARA. „De speeldoos", zondagmorgeneabaret van Adri Kaan, 8.009.30 KRO. Vijfde en laatste trek king in de vijfde BUS-loterij. 9.4010.15 AVRO. Humoreske waarin ditmaal mr. Ellas, Jan Goderie, Ed Hoornjk en mr. Jan Derks het thema „Herinneringen aan carnaval" belich ten. Televisie ALS gezamenlijk programma van AVRO, KRO, VARA en VPRO een Euro%isie-uti7endlng vanuit Davot van de Europese kampioenschappen kunstrijden voor dames, Commentaar van Siebe van der Zee. (12.00—2.00). Over de genoegens van het eten is ons land vacK met talent en humor geschreven, maar een wer kelijk geestig boek over de Neder, landse drinkgewoontendat de vul gaire toffe-jongens-toon achterwegen laat, behoort nog steeds tot de on. vervulde idealen van vele uitgevers Engelsen behandelen dit onder werp daarentegen meesterlijk. Het door Cyril Ray geredigeerde baek The compleat Imbiber" heeft zoveel succes geoogstdat hij onder dezelfde titel een tweede deel liet verschijnen Dit, wat illustraties en typografie be.' treft, kostelijk verzorgde boek je ziet er de 25 shilling, die het kost echt wel aan af heejt tu>ee stof', omslagenAls 't ene je verveelt draai je het gewoon om, dan heb jé weer een heel ander plaatje buifen- op. Wat de bijeengebrachte tekst be- treft humor is in Engeland eigen lijk geen genre, doch een eigenschap die behoort tot de normale uitrus ting van elke schrijver. 41s de heer Stonier het bijvoorbeeld heeft over een artistiek jongmens, dat al jaren knutselt aan een boek over het le ven van Stendhal, doet hü het feit dat 't nooit gereed komt af met dit nuchtere zinnetje: Jf Stendhal wrote for the future, so should his biogra pher". Lady Elisabeth Motague haalt, on der de titel J wish I knew some thing about wine", ironisch herinne ringen op aan haar aristocratisch ouderlijk huis. Haar «ader had een grote, rijkvoorziene wijnkelder, maar vertelt ze het was in families als de hare nu eenmaal gebruik, dat de beste merken werden opgedronken door de butler, die dit beschouwde als een gewoonterecht. Toen een fa meuze Edwardian gastvrouw stierf en haar kelder naliet aan haar oud ste zoon, bleek haar beroemde butler alle beroemde flessen te hebben ge ledigd, zodat de erfenis neerkwam op een enorme hoeveelheid fust en zes liter vin ordinair die de man beneden zijn waardigheid had ge acht. Het was deze zelfde butler, die tydens een diner, waar vele hoog geplaatste lieden aanzaten, door zyn gebiedster een briefje de gehand- schoende hand gedrukt kreeg, waar op zij had geschreven„Je bent wal gelijk dronken. Verlaat het vertrek". De man legde het op een zilveren blad en bracht het zonder aarzelen naar Sir Austin Chamberlain, de ere gast Met bewondering, liefde en (gedU- tingeerdehumor schrijf Edgar Lust- garden in „The compleat Imbiber" over wijlen James Agate, de.gevrees- de toneelcriticus, bij wie hij als jong mens in.de leer was. Agate leefde praktisch in cajé't. Hij behoorde, net .ais Wilde, tot de bnlliante praters, mits hij een goed glas dronk, in aangenaam gezelschap. Op een avond kwam hü het legen darische Café Royal binnen. Het was er eivol, maar 'n beroemde pianiste, die net een concert had gegeven, maakte plaats «oor hem, omdat ze naar huis wilde. Zittend in de stoel, die zij zojuist had verlaten, vroeg Agate of zij Beethoven had gespeeld. „Nee meneer Agate", antwoordde 2$, ,,'t Was een Chopinauond". ChopinH'mzei Agate, een beetje heen en weer schuivend in 'e stoel, „Erg warm voor Chopin Een andere keer zat hij, na een Uiterst vervelende premiere, met Lustgardem In hetzelfde café. Een .onge acteur, die «jat aan zijn pu bliciteit wide doen. kwam onge vraagd bij hun fa eitje «taan om te vertellen wat hij in de naaste toe komst allemaal sou gaan spelen.,In hoge mate verveeld en geïrriteerd, bewaarde Agate een bokkig stilzwij gen. De jongeling werd er een beetje nerveus van en legde, met enige nadruk, zijn hoogste troef op tafel: een engagement by een in die dagen zeer befaamde toneelspeler. Maar Agate bleef zwijgen. „V kent 'm toch wel", vroeg de jongen angstig. ,,'m Kennenzei Agate, „Natuur, lijk ken ik hem, meneer. Hij is de enige acteur op de hele wereld, die zich moet a/schminken vóór hjj het toneel op gaat". KRONKEL. JERUZALEM Komende zomer wordt te Jeruzalem een postzegel museum bet tweede van zijn soort ter wereld voor het publiek open gesteld. (Advertentie Z.M.) WET WOQDT OONUER.,CAROL W£ MOEbfÊN ÊR MAAR. MEE OPHOUDEN EN VRIJDAG verder. GAAN... HOè SJJ MIJ Tg RECHT SE KOM EN VOOR JE ORTR.ET GEHEEL ten ONRECHTE. IK VROEG DIT ALLEEN MAAR OMDAT" IK VAN DE INDRUK. KRESÖ DAT^IK. HE© jg'N SOEIE kennis sTJE BROER PA< Ul&T, JA. (K WAO OOK. WEL KUNNEN BEGRIJPEN dat BH—WEER EEN VAN CUVE'S van HEM WAS EN DAT HU JE OVER GEHAALD HAD NAAR MU TE SAAN DAGEN KENNEN DOOR JE REPUTATIE. JE BENT NOSAL beroemd GELOOF IK. 0A Dt &AA5 HEEfr Htr Ü6tNlÜK UEvtRfiitr J£wttr NOOtr WAT £.R ütBWKr... och rstt.Maar. IK HAD 6RAAG fcVÉN 6Ij DÉ PAAR D£N GÊhCKtN..., MAAR IK HOOR PAT JIJ ALIO VAN PAARDeN AfWfc£T. KOM MAAR ME.E.,DAN ..AlAARBiNGO tN JKICK ££Gi3E.ri DAT HE.T OÉRBODhN tö. WAAROM KIJK JÉ ZO •50MBER, OPROÊTJt? PROBLEMEN 7 dat marcnsioo/ewebsmD&v. EEK senE!DSRa?HT£R WAS £R N/ET EN EEN AieN/A£SVEftS&//£ k/£RD/iEESTAl metde w/sten K/e£NAS69/MAN VANÖE VREDC,A(44R\ L UJAT2YN U/TEPAY/K SCHÓÓN l soms c/erf/yz/e&ijmeH ook meton-a p/awyis 3&/.aad&€/ Bgtu/cd/. iwrj umA mSaja.'my 7&SEN^WHOUDEN JULLIE N/ET WOR. MAT DOEN VENN rxW-Efrx-rf JOnEENS VOer&AllEN B®» OPGELOST/ OF KNOKKEN! GEEF'EM LAAT2E VANKA7VEN. C>M £FFEGAaNïZ^^^ GENT w>MA\AtAN/ f h/ATHAD JE NÓU. Hè» AJDEUP OPGEIOPEN. K/EK? As GEK/jy/fEBTwEER zes DAT NOU /JOG EENS. 53 „Ik w\lde u vragen of u op de hoogte bent met de toestand van Jack Frost." Murdock stond nu bij het bureau, maar de twee envelop pen beletten hem iets van het adres te zien. Hij zou genoegen moeten ne men met de wetenschap, dat zijn. idee nog steeds kon kloppen, „Ja, dat weet ik," zei Jerome met een kleur van woede. „Hebt u met Bacon gepraat?" „Gisteravond,En ik heb er niets aan toe te voegen, nu niet en nooit," Hij stond op, liep naar de deur en deed hem open. Er viel weinig anders voor Murdock te doen dan zjjn bie zen te pakken. Hij glimlachte een beetje onbehagelijk en zijn afscheids groet was vrij onduidelijk. Gelukkig stond er geen agent bjj zijn auto, dus hij stopte z'n perskaart weer weg en zocht een klein restau rant op. Terwijl hij zijn uitsmijter at en koffie dronk, bedacht hij wat hem verder te doen stond. Het ge voel, dat hif de juiste sleutel tot het probleem had, werd steeds sterker. Hij moest het alleen nog bewijzen. Als hü ongelijk had.' zou hij zijn ex cuses maken; als hij gelijk had, zou het tijd ziin voor luitenant Bacon. Hij zoent de telefooncel op en voerde drie gesprekken, een ervan was met Elinor Stacy, die zei, dat ze thuis was en hem graag zou ontvan gen. HOOFDSTUK 22 Toen Murdock een paar minuten later bij Elinor Stacy aanbelde en ze hem binnen liet, viel 't hem op dat ze veranderd was. Waar 't in zat, kon hij eigenlijk niet zeggen. Positie ve dingen waren het niet en ze was ook niet plotseling een schoonheid geworden, maar haar huid leek ga ver en gladder, haar gezicht was ont spannen en haar mond eerder be reid te glimlachen. Haar bruine haar zat nog precies hetzelfde, maar het. had meer glans en ze had zich zo opgemaakt dat alles wat aardig aan haar was duidelijker tot uitdrukking kwam. Haar rustige, intelligente ogen kwamen nu meer dan ooit tot hun recht en toen ze hem op haar plezierige manier begroette, kwam hü opnieuw tot de overtuiging, dat ze met andere kleren meer dan mid delmatig aantrekkelijk zou zijn. „Wilt u,iets drinken?" vroeg ze, nadat ze zijn jas en hoed weggehan gen had. „Een kop thee misschien?" Murdock schudde zijn. hoofd. Hü zei, dat hij niet lang kon blijven, dat hij alleen kwam vragen of haar ad vocaat nog geld van haar man had kunnen acnterhalen. „Nee," zei ze en haar gezicht ver strakte. „Niets," „Weet u, dat Jack Frost gearres teerd is?" Ze wees op de krant. „Ik heb het gelezen. Tot een paar dagen geleden wist ik niet eens dat hij bestond. Hij ging oorspronkelijk met Nancy Larkin, hè? En nu denkt de politie dat hij Ralph heeft vermoord uit ja loezie?" „Het "ziet er wel naar uit. Ze ver denken hem tevens van de moord op een particuliere detective, een zekere Martin Epps." zei Murdock, „Daar staat trouwens ook een stuk over in de krant." 2e knikte. „Ja, maar ik snap niet wat het met Ralph te maken heeft." „De politie wilde daarover nog geen Inlichtingen aan de pers geven." Murdock keek op zijn horloge en zag, dat hij hier pas zes minuten was. Hij zuchtte onhoorbaar. „Maar da politie weet, dat Frost die avond bij Ralph is geweest en ze vermoeden, dat Epps 't ook wist en de fout heeft gemaakt Frost te chanteren." Hij stak een sigaret op en legde de hele zaak uit. Hij nam er de t(jd voor en sloeg geen enkele kleinig heid over, maar tenslotte was hij uitgepraat en zich uitsluitend bewust van zijn groeiende onrust. ïn het begin had Elinor Stacy met belangstelling geluisterd, maar lang zamerhand merkte ze hoe weinig lui op zijn gemak was. Haar lichtblauwe ogen sloegen hem eerder verwonderd dan nieuws gierig gade, maar ze deed geen,po ging de oorzaak van zijn nervositeit te weten te komen. „Wilt u echt niets drinken?" vroeg ze na een poosje. Murdock drukte zijn sigaret uit en stond op het punt te accepteren, al was 't maar om een excuus te hebben nog wat langer te blijven, toen er op de deur werd ge klopt. Elinor Stacy ging open doen en ook Murdock was overeind gespron gen, iedere vezel van zijn kchaam gespannen. Pas toen hy Randolpn Jerome in de hal zag staan wist hij wat de volgende stap zou zijn. „Hallo Elinor," zei Jerome, die nog geen erg m Murdock had. „Nee maar, meneer Jerome, zei ze, „wat aardig van u. Komt u bin- nen." „Dag meneer Jerome," zei Mur dock. „Zal ik dit even van u aanpak ken?" vroeg Elinor en ze legde hes pakket en de aktenmap op een ta feltje. Jerome was nu de drempel over, maar hij voelde er blijkbaar niets voor verder te komen. Hü wierp Murdock een minachtende blik toe en zijn toon was ronduit beledigend toen hij zei: „Ik had u niet hier verwacht, maar wat ik u op mijn kantoor gezegd heb teK nog steeds." Hij wendde zich tot do vrouw. „Ik ga maar weer," zei hu. „Het is verstandiger als u bin nen komt," zei Murdock vlak. heb luitenant Bacon opgebeld. Hu was er niet maar ik heb de bood schap voor hem achtergelaten, dus ik denk dat bij wel gauw zal ko men." Elinor Stacy keek'van de.een naar de' andérr onaangenaam' getroffen door de animositeit $ussm,;de twee mannen, i -• „Verwachtte'U,'dat meneer Jero me hier zou* komen?" vroeg ze aan Murdock. „Ja, Ik heb hem opgebeld voor Jk hierheen ging," „U hebt me opgebeld?" Jerome keck of hij hem aan wou vliegen. w „Mooi," zei hij toen, „zit dat zo. En tegen de vrouw: „Een man heat me een half uur geleden opgebeld met de mededeling dat kü uw aa" vocaat was en „Ik wist, dat er vanmorgen een pakket b|j u bezorgd was,' viei Murdock hem ia de rede. (wordt vervolgd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1