doof fRANK GODWIN K.R.O. ivijst af Geen radio of tv- debat Hofstra- Lucas Prof. dr. W. Pip overleden VPRO veranderde „Draakloos" van vanavond W^lrX- ln im legde Goed sprookje, matige quiz Vanavond Ongekroonde Koöing{?) Handen en Lippen CÜÜ12 PSJSt®!« r ranse premier houdt star aan Algerië vast Maandag 9 februari 1959 AMSTERDAM. De lijstaanvoer der va» dc P.v.d.A. voor Amsterdam de ex-minister van Financiën H. J. Hofstra heeft zaterdag op een ka» dervergadering van de P,v.d.A, te Amsterdam zijn teleurstelling uitge. sproken over het feit, dat de KRO een verzoek van de VARA heeft af gewezen tot het houden van een te levisie- of radio-debat tussen hem en de financiële expert der KVP, de heer Lucas. De laatste bleek reeds terstond niet bereid tot een debat voor de VARA-televisie. De VARA stelde toen voor dit debat in samenwer king met de katholieke omroep te organiseren. De KRO heeft dit thans na overleg met de KVP afgewezen, zonder opgaaf van redenen. ÏU OE1UJKHEDEN dis op het XTi- laatste moment zijn gerezen tussen de vroegere filmactrice Cissy ven Bennekom en de TV-sectie van de VPRO hebben deze omroep ge noodzaakt de rubriek „De oude draaidoos" van Simon van Collem te wyzigen. "We! zal de oude Nederlandse film „De Spooktrein"' worden gedraaid maar het interview van Va:- Collem met Cissy van Bennekom komt te vervallen, tn haar plaats is Cora Canne Meyer bereid gevonden in „De oude draaidoos" als, gast op te treden. WAGENINGEN Te Bennekom is zondagmiddag op 55-jarige leef tijd plotseling overleden het Eerste Kamerlid prof. dr. W. Rip, buiten gewoon hoogleraar aan de Land bouwhogeschool te Wageningen. Prof. dr. Willem ïtip werd op 33 november 1003 te Haarlemmermeer geboren, Hij bezocht de Chr. Land bouw win terschool te Hoofddorp en het Chr. Lv- ceum te Haar- lei», waarna WBËj$kïhij rechten - s,rf»,V studeerde aan -3<- "*V de Vrije Uni- &r% versiteit te Amsterdam. hij het docto- raal examen promoveerde hij aan de gggSji ,«jSR{a Vrije Univer- Meem- Jï3& siteit op een proefschrift. Prof. ir. W, SIP getiteld .Land bouw en pu bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie' Mr, Rip was van 2934 tot 1041 en na de bevrijding lid van de Chr. Boeren- en Tuindersband. In 1952 werd dr, Rip benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Landbouwhoge school te Wageningen. In dat zelf de jaar werd hij gekozen tot lid van de Eerste Kamer voor de A.R, party. Prof. Rip was verder o.m. lid van het parlement van de Europese Ge meenschap voor Kolen en Staal, plaatsvervangend lid van de Raad van Europa en vice-voorzitter van de agrarische commissie van deze raad. T*V-REGISSEUR Dick van Bom- mei blijft geloven in het sprook je als thema en tevens omhulsel voor het maandelijks amusements programma van de NCRV. Hy maakt het zich daarmee niet ge makkelijk. In vorige afleveringen strandde hij zelfs, door allerlei ca priolen, op zijwegen. Maar de aan houder wint: zo ook Van Bommel als hij het peil. dat zaterdagavond werd bereikt in Ad Ladin en de Wonderlamp weet te handhaven en te verhogen. Er werd nu veel min der gegoocheld met film-inlassen enz. De medewerkende artiesten kwamen vee! boter tot hun vecht. Henk Elsiök met een Asnavour- achtige stem en Herbert Joeks waren uitstekende centrale figuren, die knap geassisteerd werden door o.a. Ans en Jaap Daniëls. Minnetjes blijft het met de quiz Plus of Min. Dat ligt minder aan de mogelijk- heden van het spel dan wel aan de quiz-master, Jonan Bodegraven hoe voortreffelijk ook in zijn werk voor de radio is te weinig tv- minded. Zijn optreden is te gepo seerd, waardoor het geheel geremd wordt. Met wat lossere manieren had tussen hem en de oudste deel neemster aan het spel, de toneel speelster Marie Faassen (86 jaar en nog altijd vitaal en adrem), een vraaggesprek 'kunnen ontstaan dat 'n hoogtepunt in deze avond zou zijn geworden. Helaas, bet gesprek Stok te en brak wat bits af. Cruys Voör- bergh ging van de grote naar de kleine K. Hij deed dit voortreffelijk, al vrezen we dat zjjn liedjes in de meeste huiskamers wat moeilijk werden gevonden. Deze presentatie verhoogde de ge- noegelijkheid aanzienlijk evenals de rubriek Mijn Hobby, waarin een orgelbouwer en een organist voor de camera's werden gebracht door Alfred Pleiter, die soms echter niet de juiste toon vond, waarmee hij zijn „slachtoffers" moest aanspreken. D. D. Spr. De 85'jarige Marie Faassen tijdens de quiz. DJAKARTA. Het Indone sische ministerie van Buiten landse Zaken heeft zondag meegedeeld, dat president Ei senhower de verkoop van Amerikaanse wapens voor de 'Uitrusting van 20 Indonesische ;Iegerbataljons heeft goedge keurd. -De Amerikaanse ambassadeur in Djakarta, Howard P. Jones, heeft een verklaring van gelijke strekking afgelegd, Premier Djoeanda zèi dat de wa- •penleveranties Indonesië tol niets 'verplichten en dat. het „geen mili taire hulp was. zoals die aan andere -landen wordt gegeven, u weet wel, welke in bedoel". Hij doelde hier mee op de lat»dén, die bij de twee grote militaire machtsblokken zijn aangesloten. „De nieuwe uitrusting zal worden •gebruikt voor binnenlandse doelein den, voor de opbouw van het leger en voor het overwinnen van onze veiligheidsproblemen", verklaarde de premier. „Het tijdstip van de leve ranties komt. zeer gunstig voor ons. Ik hoop. dat .dit sympathieke voor beeld van Anierika's houding ertoe zal bijdragen, dat ook ln Australië eert gunstiger, wind 2al gaan tvaaien ten aanzien van de politiek en de be doelingen van Indonesië. Radio ERNSTIGE MUZIEK 6,407,00 VARA, „S5Q klonk het Yroe- g«?r", bespeling van een tafelpiann uit het bezit- van het Haagse Ge meentemuseum door Alex van Am«- roitgen. Werken van Hassler en Hay dn. j S.G58.35 NCRV. Uitvoering van hefc I concert voor drie plano's en orkest van Mozart o.l.v. Bernard Paurn- aartner. 10.1510.35 NCRV. Vocaal ensemble voert psalmen uit van Jan Pleter Svreelinck. 10.3011.00 VARA. Concertdoor h«t strijkorkest Benedetto Marcello. Wer. ken van Marcello, Vivaldi en Scar latti. LICHTE MUZIEK, 8.05—8.30 VARA. „ReLreinCestlin", 10.10—IC.30 VARA. Optreden van Jan Corduweners trombone-ensemble. 11.15—11.40 VARA. MuziekKeaeelteit uit de film Saint Louis Blues. HOORSPELEN. 8,35—9.30 NCRV. Tweede gedeelte van het hoorspel „Een ieder dia zoekt GESPROKEN WOORD, 6.50—7.00 NCRV. Lezing in de rédk< Openbaar Kunstbezit. 7.00—7.15 VARA. Parlementaire com mentaar van de heer De Kadt; 8.00S.05 NCRV. Verkiezingstoespraak van de heer. Algra. 10.00—10.15 NCRV. Parlementaire com mentaar van. prof. Diepenhorst. DIVERSEN. 7.45—8,00 Reg.Ultz. (Hllv. 1) Propa ganda voor „De Zilvervloot" met Su rinaamse en Antilliaanse muziek. 8.30—9.00 VARA. ..ArUstencsfë" 9.00—9.40 VARA. „Etherforum".' 9.40—10.10 VARA. Radlomagazln» „Marimba". T elevisie NA het-journaal «n he' weekover zicht van dc NTS (8j een uit zending van de VPRi die begint met het gesprek aar d« schrijftafel van prof. van Holk" (8.20), An twee ge deelten is er hierna een uitzending uit het Grotius-lyceum in Den Haag, Een Voorlichtend programma over miizlek- onderrlcht <8.30—8.50> en een optreden van het pantomime-gezelschap .Carous- sel" (9.05—0.20), j. Hier tussen In is er „De oude draal-, doos" Van Simon -vart Collem, Tint keer met herinneringen aan de Neder landse speelfilm „De spooktrein". <8.509.05}. Als. slot van de avond „'gaslicht revue", een kleine show ge», haseerd op oude Amerikaanse revtx#- Hedjes (9.20). moment de kijkers geer. opheldering verschaffen doordat men zelf in Bus- sum voor een raadsel stond over het abrupte einde. IK heb mijn kijkers niet eens goedendag kunnen zeggen," al dus Siebe van der Zee tegenover een lid van de sportredactie van ons blad in Davos. De heer Van der Zee is over deze t.v.-uitzending niet best te spreken. In de eerste plaats had hij de pech, gehad dat Joan, Sjoukje en Hanna al gereden hadden, toen de uitzen ding voor Nederland begon en nu was de Eurovisie volkomen onver wacht afgebroken, juist op het mo ment dat de uitslag bekend zou wor den. Over dit afbreken zal nog wel een woordje vallen. Advertentie t.M.*) fjP een voorde Nederlandse luis- teraar ongewoon tijdstip za terdagnacht énkele minuten over twaalf schakelde de Vara over naar het Concertgebouw in Amster dam, waar de eerste tonen van When, it's sieepy-time down South reeds klonken en de grote Louis Arm strong puist inzette voor z'n eerste improvisatie. Voor hem zou nog steeds gelden dat hij het waarachti- ge jazz- en showmanship in zich verenigt. Of de duizenden, die het er voör over hebben gehad om wat langer op te blijven op de zaterdagavond is dat niet zo'n opgaaf er nog zo over denken Natuurlijk kwamen zij onder de indruk van de enorme instrumen tatie en de warme klankkleuren van Basin Street Blues, maar ais een i erge koude douche volgde een vol- j ledig commerciële Tiger Rag. De omroeper vertelde, nadat drie keer was gebisseerd, dat Armstrong en Yoursg hun jasjes hadden' uitgetrok ken en liggend op de bodem van het toneel de laatste gedeelten van hun soli maakten. Dat hadden we echt niet gehoord, maar .wel een enorme geluids- produktie, die het beeld van wat eens de ongekroonde koning van de jazz was, Louis Armstrong, verzwolg D. D. Spr" (Van onze correspondent) HAARLEM. By een brand in het perceel Zeelandlaan 27 te Heem stede is zondagochtend de 75-jarige alleenwonende weduwe J. M. Du- pufs-Palthe Wezchhage om hetle ven gekomen. Een schemerlampje was de vermoedelijke oorzaak,, doch zekerheid heeft men Öaaronitrent niet. Een bewoner van een huis aan. de' Utrechtlaan ontdekte de brand', bij zijn achter-buurvrouw, rende naar buiten, sjoeg een raam in en pro beerde met emmers water de vlam men te dovenl Inmiddels waar schuwden anderen de brandweer.en de. politie. De politie was het eerst Ier plaatse.en bestreed h.et vuur met een r .schuimblusser,. Afdoende was dat echter nietl Wél ont\yaarde men op <^en bed onder een raam het lichaam van een vrouw. De achter deur werd ingetrapt, maar éep .ver stikkende rook belette de agenten de toegang. Pas toen de brandweer met behulp van bluspoeder het vuur had gedoofd, kon men naar binnen gaan. De. vrouw lag levenloos dwars over haar bed. Naast haar lag een PARIJS De Franse minister president, Michel Debré, is gisteren ln Algiers aangekomen voor een be zoek van drie dagen. Direct n3 zijn aankomst verklaarde hij; „De Fran se soevereiniteit Is aar» 'beide zijden van de Middellandse Zee van kracht <en Frankryk zal in Algiers blijven". De premier herinnerde eraan dat de vernieuwing in Frankrijk van Al gerië was Uitgegaan. Deze verklaring van Debré komt jop een 'ogenblik dat de strijd tegen de rebellen in hevigheid is toegeno men en dc verliezen aan beide kan ten bijzonder hoog zijn. De premier zal tijdens zijn verblijf in Algerië verschillende kwesties proberen op te lossen waarvan de belangrijkste betrekking heelt op de omvang van. i JE BROER IS GI5TEREN- avono bu me thuis^ GEWEEST; HU IS W6l|1 AMUSANT, Si "MB APART TYPE JU oar kun je we Z£G<3EN. ben JE M- NAAP. DE TêNTOON- i Sr&LUNG VAN DE [Aroyal academv spar wseweest NEE, MftAft ik. vytL er nog a WEL NAAR |S§ iTrMS" naliffiff SRAAG-IK L EVEN WAT ANOERS AAN^i GAAN TREKKEN W IN PLAATS VAN j|§ OlT TZ-WLLEN .WE samen M^GAAN IK MOET («WER MORGEN TOCH SrwEER HEEN, ER HANGEN £ÈN PAAR. lVAN Mijn STUKKEN. 0, DAT ZIT WtL G0É.D Htt! IK HtBDIt jonatM Ntrwtu. óDTüURD! H£T6flftfM£ WtLMItr AN.MftBRflbtRira«£T HEMótBtuer. IJHtr j vNIET'MIJlJ Ais Htr BttTMKjwii: IK U Nltr IN MOEIlIJKHtDtN 'ÖRENdtN.mtSWTOM j opZcKSRe MS GeKURpever: eev \ZBiDUMALDE BAL <S£KM, van Re/in&r... aft etc S>£ S7ADSÜ/rSF!£iar/S B£DR£/GD£ £V£N- we.I MT/eGit£ SPeBLTCKREtN VffORD£ JOMSEVS/ SR W6RD £EM VERpee/tSkieS mMRSDcoRHeBteetBïD. kgewig&i BLEV£N N/BT UIT, WANT., JW-ni'l»!!»»!1" ..MniÉ,i,.rtfy' OPVI f KyKUtT 1 V» k i sproet.' ----\DBAUTO- fTPf DAT ZWARTE LANME. UJ£RC> \H' WERK£LVK degrondslag GELEGD VCOtt WIENS ^—8I sac TEwwew rftsmSmSSm ':::e

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1