OPLOSSING VOOR CYPRUS HOLLAND OP ZIJN SMALST Woud Oufi»®8 handen Scb oolavoed j e NTS zegt: „Sorry" De verkiezingen komen in zicht Schrale huid Kloosterbalsem wordt 65 Jni^uui Vanavond Radio Euro-nieuws nog thuis „warm Voortsj Nog witter... strelend wit... zó west... door. FRANK GODWIN SPROETJE SPARKS j A op ttri ma: zilvüötraal... tAGSPRoer KICK, I)ieoCKrt££GeK£t>£H WASji/AeHnrsiercwe/x&D door GEORGE HARMON COXE Dinsdag 10 februari 1939 DAAGTtvooï Cyprus het einde van de moeilijkheden? Men zou heb haast zeggen. Want al ziin er bij de Grieks-Turkse besprekingen te Ziirich, naai* wordt gemeld, nog ve'e moeilijkheden op te los sen. het eindresultaat begint zirh toch reeds af te tekenen. Het bestaat hierin, dat de Britten zich terugtrekken en het eiland een repn- bliekje wordt, in dit staatje hebben de Grieken natuurlijk de meerderheid, maar de rechten van de lurken zijn deugdelijk vastgelegd. Het is minder dan de Griekse Cyprioten hadden gehoopt, en het is stellig minder dan waarvoor de verzetsbeweging Eoka jarenlang beeft gevochten. De Eoka streed tegen de Britten, maar dat was geen doel in zichzelf; het vertrek van de Britten zou gelijk staan met de aansluiting bij Griekenland. Daar ging het om. Heze aansluiting bij Griekenland gaat niet door. Nu niet en waarschijn lijk binnen afzienbare tijd niet. Het is bekend, dat aartsbisschop Makarius vorig jaar heeft gesuggereerd, Cyprus tot een Brits dominion te maken. *s A artsbisschop* overweging was zonder twijfel, dat de dominions het recht van uittreding uit het Gemenebest bezitten. De volgorde was zeer goed te zien: eerst dominion, dan zelfstandige staat en vervolgens aan sluiting bij Griekenland. De Britten begrepen het wel, en de Turken be grepen het nog beter. Het bleel een suggestie. Nu wordt Cyprus (waarschijnlijk) ook een zelfstandige staat; maar met beperkingen. Het is volstrekt niet uitgesloten dat juist daarover thans in Zurich nog aanzienlijke meningsverschillen bestaan. De Turken zullen er aan vasthouden, dat ook in de toekomst geen aansluiting bij Griekenland mogelijk is. De Grieken kunnen per slot van rekening moeilijk anders dan daarmee akkoord gaan. Dat deze conditie er zou zijn, wisten zij vooruit. En als zij beslist onwillig waren er aan te voldoen, hadden zij beter thuis kunnen blijven. KOMT een oplossing tot stand, dan geschiedt dat omdat een strijd (en vooral een strijd zoals die op Cyprus wordt gevoerd) niet eeuwig kan duren. Er moet op de een of andere manier een for mule voor de beëindiging worden gevonden. De terreurdaden van de Eoka en de niet maJse Britse reacties hadden op dé duur een sterk verwil derde uitwerking op de bevolking. Van de schade, die is aangericht, ver dient de vernieling van bos vermelding; een maatregel, die verscheidene malen is toegepast om guerillastrijders uit hun schuilhoeken te .proken". In bet oostelijk mediterrane klimaat tnet zijn lange droogteperioden, ge volgd vaak door zeer overvloedige regen, heeft boa voor behoud van de cultuurgrond een grote waarde en kaa verdwijning van bos welhaast onherstelbare gevolgen hebben, betgeen in sommige delen van Grieken land en Turkije maar al te duidelijk zichtbaar is. De Grieken hebben alle reden om Engeland niet zeer dankbaar te zijn voor de te late bereidheid, op zekere voorwaarden zich van bet eiland terug te trekken. Want in de vorige fase, toen de regering te Londen daar nog niet aan dacht, heeft die Turkije in het geschil betrokken, naar de gepaten teerde oude trant van verdeel en heera. Nu de Britten er genoeg van hebben gekregen en bovendien de waarde van het eiland als vlootbasis alt gering hebben leren inzien, blijft Turkije er over als geduchte tegen stander; en te Athene ziet men wel, welk leed kan voortkomen uit de handhaving van de oude eis. Zt» heeft de idee van de onafhankelijkheid haar kans gekregen; niet al? ■cboon ideaal maar als uitweg uit de moeilijkheden. De Cyprioten behoren weer vrij van vreea en haat te kunnen leven. Verdeling van het eiland (wat de Turken wei wilden, doch de dingen alleen maar erger had kunnen maken) moet achterwege blijven. En zoals het nu lijkt, zal de regering van Cyprus haar houvast vooral vinden bij de NAVO, die tot taak krijgt, de bases te bemannen, die de Britten gaan verlaten. NA de vereniging De Nederlandse Dagbladpers heeft de Nederlandse Journalistenkring gejubileerd. In beide gevallen was de belang stelling ook van officiële rijde groot, maar in beide gevallen is niettemin de verlening van enige onderscheiding achterwege ge bleven. Het is een feit dat, naar ons is gebleken, nogal de aandacht heeft getrokken. Van meer dan één kant is de vraag gesteld of ondanks alle toe spraken en loftuitingen de regering eigenlijk de aanzienlijke functie van de dagbladen en de belangrijke taak van de daaraan verbonden journalisten wei beseft Wij vinden in de gang van zaken een nieuw bewijs, dat de verlening ran onderscheidingen in Nederland een volkomen verambtelijkte zaak is geworden. Ër bestaan regels voor, die misschien van een zekere gezicht*- hoek uit wel verdedigbaar zijn, maar die in tïe prakrijk betekenen, dat veel verdienstelijke mensen voor een decoratie eenvoudig niet in aanmerking komen omdat het niet gelukt, hen onder één van de daarvoor geldende bepalingen te doen vallen. Elke spontaneïteit, elk huldebetoon zonder een «taat van dienst, dié in een stTak keurslijf van officiële regels past, is uit gesloten. Wij hebben hierover wel eerder een kritisch geluid doen horen. Natuur lijk zijn er veel verdienstelijke Nederlanders, die terecht een lintje hebben gekregen, maar dat doet niets af of .toe aan het feit, dat het systeem, overeenkomende ongeveer met dat van de promoties in militaire dienst, met alle rangen en graden, totaal verouderd en verbureaucratiseerd is. Allerlei belangrijke mensen vallen niet in de termen. Het wordt wel tijd om dit Holland op zijn smalst eens te doorbreken. PARIJS De rechter van instruc tie die de zaak van de „Rosé bal letten" onderzoekt, heeft maandag de directeur van een groot confectïe- huis in Parijs, Albert Baroud, in staat van beschuldiging gesteld. (Advertentie IM.) 'ÜSaHAMEA-C ruw of ichrcol GELEt|t»b«9-5ct| F) AT was dan weer de laatste ^-'„Oude draaidoos" die we gister avond te zien kregen in het VPRO- t.v.-j}rogramma. De „draaidoos" is inmiddels een boek geworden en op een handige manier werd er voor dit boek reclame gemaakt. Niet dat we dat erg vinden; maar men zou zich kunnen afvragen welke normen er gehanteerd worden bij de grens- afbakening tussen on- en wel toe laatbare reclame. Jammer overigens dat bet de laat ste „draaidoos" was. Er voor en er na waren we gast in het Grotiuslyeeum in Den Haag. Na Van Collem voor een charmante en instructieve kennismaking met de pantomimekunst En als men ons, indien wij on voorbereid hadden gekeken, had ge zegd dat ook het laatste gedeelte van de avond: de show <het showt je) ..Gaslight" uit deze school was ge komen. had ons dat niet ongeloof waardig geklonken. Wat dit programma-onderdeel met een goed ingestudeerde sehool-caba- retavond gemeen had. was aan de ene kant de frisheid waarmee ge zongen en geacteerd werd maar ook dat de presentatie een beetje iel uit viel. W. Jnn Al is waarschijnlijk niet meer iidan een vleugje van de dikke mist van toornige gedachten van de Nederlandse tv.-kijkers de t.v.-bu- relen binnengedrongen, toch hebben de heren begrepen dat ze de kijkers een verklaring en een excuus ver schuldigd-waren voor de onbevredi gende gang van zaken bij de kunst- rijdemortstratie op zondag in Davos. .,Zeg jij het maar." zeiden ze tegen VPRO-omroepster Verti Dixon en zo verscheen zij op het scherm met de vólgende mededeling: a. het late tijdstip waarop Neder land zijn entree maakte in Davos five misten daardoor de presta ties van de twee Nederlandse" meisjes) is een uitvloeisel van 't Nederlandse programmabeleid, dat op zondag voor 12 uur geen sport op het t.v.-scherm tolereert; b. he+ voortijdig afbreken van de reportage is een gevolg vsn een misverstand. Hierdoor werden België en Nederland er de dupe van dat Duitsland niet het slot van de Eurovisie-uitzending over nam Donderdag is februari wordt een begin gemaakt met de televisie-uitzendingen voor politieke partijen. Op die avond zal de Boe renpartij van 8 tot 8.07 uur de rij openen met een gesprek tussen de heren H. Koekoek uit Eennekom en J Fabius uit Den Haag. Diezelfde avond komt ook nog de Pacifistisch Socialistische Partii aan bod (8.27 tot 8.34 uur) met een toespraak door de heer H. J. Lankhout. De eerste uitzending van de P.v.cLA. valt op zaterdag 21 februari (8 tot 8.07 uur), die van de K.V.P. op maandag 23 februari (8.20 tot 8.27 uur). Voor uitzendtijd komen in aan merking: de Boerenpartij, de Paci fistisch Socialistische Partij, de K.V.P., de P.v.d.A., de V.V.D., de C.H.U., de A.R.P. en het Gerefor meerd Politiek Verbond. Om prin cipiële redenen wenst de Gerefor meerd Staatkundige Partij (ds. Zandt) gebruik te maken noch van radio, noch van t.v.-zendtijd. J Advertentie fJW.) I kloven^ gesprongen handen, i lumteruoetcniKioostcrbalseni I maakt uto huid weer gaaf j ontsmet en geneest 2" DE „grand old man" van de regisseurs Van hoorspelen. S. de Vries jr.. wordt morgen 65 jaar. „S", zoals hij in de studio ge noemd wordt, is nog bijzonder vi taal en één van die régisseurs die steeds weer nieu we impulsen aan de hoorspel vorm weet te geven, i Gelukkig daar- j om. zowel voor i hem als voor de luisteraars, dat voor hem niet een bepaling geldt dat hij met het berei ken van deze leertijd aan de grens van zijn actieve bijdrage aan de ra dio is gekomen. Sedert 1935 ie De Vries in dienst van de VARA als regisseur. Voor dien was hij werkzaam in de dag bladjournalistiek. Behalve als hoor- spehegisseur heeft hij ook werk ge leverd als auteur van hoorspelen, klankbeelden en reportages. (Advertentie IM.) bevatten 31 de juiste oplossing. Na lotmg is de topprijs terecht gekomen bij een inzender uit Haarlem. De zes hoofdprijzen gaan naar mevrouw De Brum te Weesp en de heren L. Dullaart te Rot terdam. E. Glaser te Zeist, F. J. Smit te Baarn, D. Bezemer te Zevenaar en A. Heynis te Muiden. De topprijs en de hoofdprijzen zullen worden uitgereikt in de uitzending van vanavond {AVRO 7.05 tot S uur). Dr. H. M. Merkelbach, die in de jaren voor zowel als na de oor log bekendheid verwierf door de grammofoonplatenprogramma's met muziek uit verre landen, die hij samenstelde voor de AVRO. is dezer dagen in Hilversum over leden in de leeftijd van 74 iaar. Van 1919 tot 1932 was hij direc teur van de Amsterdamse Stads schouwburg. ION DE LEEUW VAN 4 tot 30 mei herhaalt bet Eurovisie-net de proef die vorig jaar oktober voor het eerst is ge nomen met de uitwisseling van t.v.- journaals. Met uitzondering van de zondagen in deze periode zullen Bel gië, Frankrijk, "Engeland, Italië, Zwitserland en Nederland met el kaar iedere dag het gefilmde nieuws Uitwisselen, West-Duitsland neemt gedurende ten minste een week eveneens aan deze uitwisseling deel en daardoor zal dan de proef bo vendien nog kunnen woraen uitge breid tot Oostenrijk, Denemarken en Zweden Tot dit experiment is zaterdag In Amsterdam besloten -tijdens een in ternationale conferentie van hoofd redacteuren van de t.v.-joumaal-1 diensten. I Evenals in oktober zal ook deze maal het relais geleid worden van Brussel uit. Hier is het technisch centrum van de European Broadcas- i ting Union gevestigd. j Van de ongeveer 80,000 inzendin- 1 gen voor de eerste wedstrijd van net radiospelAlles op één kaart" ERNSTIGE MUZIEK 10.35—11.00 AVRO. In de derde van de reeks lezingen „Venster op hedendaagse mu ziek" spreekt Ton de Leeuw over twee leerlingen van Schonberg: Alhan Berg en Anton Webem. over veer tien dagen gaat hij In op werk van Pierre Boulez en Itenê Leibowitz. OPERA 9.15—9 45 AVRO. In „Zwerftochten door Operaland" zang van Mario del Monaco. LICHTE MUZIEK 7.35—8.30 KRO. Lichte grammo foonplaatjes, 11.31—12.00 AVRO. Carnavals-grammofoonplaten, H.35—12.00 KRO. Besluit Vastenavond met Lichte plaatjes. HOORSPELEN 8.35—10.45 KRO. Een hoorspel vai Toon Rammelt „Meer geluk dan wijs heid", geïllustreerd met muziek door Else van Epen-de Groot. Plaats van handeling van dit spel Is het Venetie in de late middeleeuwen. DIVERSEN 7.058.00 AVRO. Luisterspel en wed strijd „Alles op één kaart". 8.050.15 AVRO. „Gastcnavonfl" met als gasten o.m. Mary DreSselhuys Guus oster. Televisie NA het 'Journaal en weeroverzlcht van dc NTS (8.00) volgt allereerst öe „Internationale keuken'*, deze keer met recepten uit Denemarken en Italië (8-20). Om 8.30 volgt het tweede deer %'an de Borneo-story waarin in het bijzonder aandacht wordt geschon ken aan de schildpaddcnindustrie. Van 9.00 tot 10.30 wordt de film Simba (In de greep van de Mau-Mau) vertoond. {Goedgekeurd voor 18 jaar of ouder) (Advertentie IM.) Medicinale non oer# Spelmoment uit de film „Simba" met Virginia Mckerma en Dirk Bogarde, die vanavond ln TV-voorstelling gaat. A LS je het óelderse dorp, waar al mya vrouw en ik op het mo ment verblijven, uitloopt en de spoorbaan oversteekt, zie je een enorm woud opdoemen. Op weg er heen, passeren wij een degelijk. af- gerasterd stuk granddat 't eenzaam domein is van oen koffiebruin paard met wufte lichte manen en blauwe ogendie een beetje scheef staan. Het is duidelijk dat het paard zich te pletter verveelt en het fijn vindt dat toe aankomen. Zo dichtbij als het hek toelaat, wacht hij ons op en brengt het veel misbruikte begrip reikhal zend uitzien" nu eens letterlijk en zeer overtuigend in beeld. Wij aaien hem, verzekeren dat hij een aardig paard is en excuseren ons, omdat we geen voor hem. acceptabele genotsmiddelen bij ons dragenwant we hebben niet op hem gerekend en een sigaret kun je zo'n beest niet geven. Hij kan alles wat wij zeggen erg meevoelen en wandelt in een toestand van treffende aanhankelijk heid met ons op, tot zijn prikkel draad hem verhindert verder te gaan. Dan nemen we afscheid. Als we even later omkijken en nog eens wuiven, hungt hij nog altijd weemoedig over de afrastering een blond jongetje, met huisarrest. f. „We hadden dat hek best open- gekregendan had-ie meegekund," meent mijn vrouioals we het woud binnenstappen, 't Zcu natuurlijk wel leuk peiueest zijv. Maar zo'n paard is altijd van iemand en die vindt dat vast vrijpostig. Je moet, als geboren stadsmens, toch al zo oppassen, dat je in de natuur niet elk normbesef verliest. Zo'n mooi, ongerept bos maakt het nooit helemaal genezen heimwee naar indiaantje spelen, vu ren stoken en hutten bouwen onmid dellijk weer in je wakker. Gelukkig zijn er in Nederland vele instanties die dit al vreesden en je derhalve, om de- tien meter, op bomen gespij kerde, compacte mededelingen toe snauwen, toclke ten doel hebben de civilisatie ook buiten de bebouwde kom in tact te houden. Aan het begin van de b&de weg die het bos inleidt staat, een groot bord, dat voetgangers gelast naar links in de berm tut te wijken. Daar dit romantisch klinkt en een beetje aan het oude woudlopertje doet den ken, geven we er onmiddellijk gevolg aan. Op roestige, voor eeuwig Uitge- dwarrelde blaadjes dwalen we tus sen hoge, kaarsrechte stammen, zien zo nu en dan jonge, dunne berkjes bezig aan een lief, onbeholpen val- letje en genieten niet de v'olle teugen die de foldertjes ons beloofden. „Zegbegin ik. „AIs je nou maar niet weer komt met dat 't je zo aan Shakespeare doet denken." smeekt ze. Ik had het inderdaad willen zeg gen, maar zwenk nu nog net bylu'ds naar; „Nee, ik bedoel, daar slaat weer een bordje." Het ts bruinig en zegt verboden toegang, omdat de grond is van ie mand die daar niet petopen teil heb ben. Wij veranderen van richting, maar naderen nu onontkoombaar een ander bord, in blauwe uitvoering. Het staat nogal hoog op een heuvel tje, maar op verzoek van mijn vrouw klim, ik er heen. „Verboden voor loslopende hon den," lees ik. Allerlei instanties schijnen tegen deze dieren een diepe haat te koeste ren -u>ant verder wandelend, stuiten wij om de haverklap op borden die jich tegen hen richten Meestal ver bieden zij kortweg kuit aanwezig heid. De militairen, die natuurlijk hun eigen borden aanslaan,zijn merk waardig genoeg wat beleefder. Zij willen de honden wel door de vingers zien, mits zij aan een lija gehouden worden, 't Komt op hetzelfde neer, maar 't klinkt inschikkelijker. „Toch ben Ik bty, dat we 'e paard niet meegenomen hebben," zegt mijn vrouw. „Als ze al zo gebeten zijn op hónden, moet je rekenen Zwenkend langs een terrein dat voor een ieder, wie dan ook, verbo den is komen u*ü bij een gebied dat alleen geen onbevoegdenuienst. Daar ik jarenlang toneelcritieken heb jeschreven. zou ik er dus gerust op icunnen gaan, maar mijn vrouw ts een twyfetpeual, zodat wy het legale midden houden en een open plek be reiken, waar het roodgedakte huisje van de reus op de keper beschouwd 'n in winterslaap verzonken uitspan ning blijkt te rijn Wij gaan de gelag kamer binnen. Er is niemand, maar de kachel brandt lekker, zodat we onze jassen uitdoen. Op dc ouderwei- se kapstok is een brie/je geplakt waarop staat: „Vriendelijk verzoek er geen jassen of mantels aan te han gen. Dank U." Wij leggen de jassen op een stoei. Een vaste wastafel naast het buffet is voorzien van twee bordjes. Het bovenste luidt; „Vrien delijk verzoek de meegebrachte hand. doek weer terug te brengen," Voor waar tv u redelijk verlangen, dat echter zijn logische basis verliest door het tweede bordje dat niet zon der verbittering zegt: „Streng ver boden handdoek mee te nemen." Persoonlijk geloof ik dat de kern van de Nederlandse tragiek, onze onbereikbare behoefte aan perfectie is. Het lieve, afgerasterde paard uond dat ook, want het lieptoen, we te rugkeerden, weer helemaal met ons mee en keek ons na met ogen die overliepen van verlangen nu ook eens één keertje, net als wy in een hotel te logeren. Maar je kunt er in dit land niet aan beginnen. KX.ONK.EL WILLEMSTAD. Met ingang van 10 februari is de koers van de An tilliaanse gulden tegenover de Ne derlandse gulden gesteld op 49,80 resp, 50,00 Antilliaanse gulden bij aankoop resp, verkoop van 100 Ne derlandse guldens. Voorheen gold een koers van 49,50 resp. 50,40 Ant gulden per 100 Nederlandse gulden. (Advertentie l.M Wm CHAUFFEUR WACHTFCLlVE ZOU ME AF- juist ais ze wegr/jden yerschjjnt CU VS,J - -L' -u HIER, M£T DE WAGEN Ut MOET TOCH JOUW THUIS HALEN, flrtAAR HJJ NIET KOMEN TING UIL ZAL IK J BRENGEN JOHN VERVELEND VAN MIJN EIGEN 3ROER T£ MOETEN Z.E6ÖEN, CAROL, MAAR.--EH-. C.UVE !S NU Nter BEPAALD BETROUWBAAR TypE. IK ZOU NIET T£ VEEL MET OMGAAN, AL«> jOU WAS. WIL ItHEM ZIEN? JA 6RAA6.' Zt ZIJN NATUURLIJK Nltf ZÓ VUftt6 AD Dt PAARDEN BIJ JULLIE OPMRfONS fARM Zt ZJJNt>P£ClAAUfóE.R£Hr Mtr MET 006 OP Dt 6A6TÉ.N HitRJ OPDc UITSLAG VANHETEERSTE ONDERZOEK 'THAD ERGER HOE KUNNEN ZKN, Ai AAR. 15 HET 11 VOORLOPI&ZAIHYMET METK&IX&ED KUNNEN LOPEN,IA*T H y WAS ER. LA TER BEZOCHT KICK ZÏN VRIEND RSSO. PlAT/6 IN HET HOSPITAAL, 0/1 HEM WAT OP TE VRDCYKEN. LOOS OP HET ASFALT.'. SLECHT MN WE EN WERD INEEN GEWKKKS WELIK KW NOS'NPMR «f ALWEERWKTWNQSCHAR.- DA EEN. SPROETA REL EN. IK HES MN LESJE GELEERD AMBULANCE AUTO WEG- STMWöTT- SAICEN.' HOOR 55 maar kwam direct terug of de dui vel hem op de hielen zat. Epps trok natuurlijk zyn conclusies maar hij is u die avond niet gevolgd, hè?" „Nee. Hij kwam de volgende dag. Het was niet moeilijk aan mijn adres te komen." Haar ogen kregen een metalen glans bij de 'herinnering, „Ik beb hem de vijfhonderd dollar gegeven, die ik uit de zak van Ralph had gehaald. Ik moest weL Toen wilde hij weten wat er in het pakket had gezeten en vond hij vijf; honderd dollar niet meer genoeg.' Haar stem werd fel en bewogen. .Jk haatte hem met zijn vuile nageli lachte toen ik over die safe begon, en zijn smerige opmerkingen maar Toen pas heb ik de revolver op hem ik was aan hem overgeleverd en ik „verder moet ik ernaar radenzei gericht en werd hij bang, wat ik wiat, dat ik zou moeten betalen. I* hij, „U moet me maar onderbreken trouwens wel verwachtte, Ik heb hem vroeg hem een paar dagen geduld te als ik het mis heb. U hebt het huis gedwongen de kast in zijn slaapka- hebben." J van uw man niet verlaten toen u mer fi0en te maken en ook de akten- „En gisteravond bent u naar hem neergeslagen was. U wa; gekomen map di2 erin lag." toe gegaan," zei Wurdock. om de zaak met hem uit te vech- Ze keek verwonderd voor zich uit. „Hij belde me op. Hij zei, dat ae ten en was vaster besioten dan „ik had niet gedacht, dat het zoveel politie achter hem aan zat en dat hij ooit. U was boos en bezeerd en u 20u zijn..." Ze fluisterde bijna, haar me dringend moest spreken," nam zich voor het uit te zitten en op ogen nog steeds groot van verwon- „Bent u door de achterdeur bm- Ralph te blijven wachten, hoe lang denng. „Daar had ik echt geen idee nen gekomen?" het ook zou dui'en, U moet gehoord van. Ik was van plan het mijn ad- „Welnee." zei ze. of het niet m hebben, ciat cr twee maal geschoten vocaat in bewaring ie geven, zodat haar opgekomen was. werd en u bent waarschijnlijk voor jR aanspraak kon maken op de Murdock dacht aan de twee de- het raam gaan kijken. Toen zag Ui helft... Meer wilde ik niet., alleen tectives, die voor het huis hadden dat ik met Ralph meekwam en u de helft... Ralph moet gedacht heb- gestaan en verbaasde zich voor dc bent weggekropen in de achterste ben, dat hij alles kwijt was. Hij zoveelste maal m zijn leven over de slaapkamer, want voor de dingen probeerde mijn revolver te grijpen loop van het lot. De detectives die u te zeggen had, moest u Ralph en (k haalde dc trekker over." wachtten op Epps. Ze zouden Elinor ajiceïi hEbben." Ze bevochtigde haar linnen en het Stacy wel gezien hebben, maar vrou- Hij slikte cn vervolgde: „U hoor- w e<.n üare droom vertelde wen waren niet ingecalculeerd en ze de hem zeggen, dat hij u op moest zIJc weet niet wat er hadden waarschijnlijk gedacht, dat U„1,^t €me', geblurde. lk bleef b.jde Bank van Lening moes maar schieten." zijn Ze was naar binnen deld, had gedaan wat haar te doen Murdock had zijn adem mgehou- st0nd en tvas weer rustig via de den. Nu zuchtte hij diep cn hoor- voordeur vertrokken. Zo eenvoudig baar en vroeg; „Kwam het niet bij u bellen, en u hoorde hem draaien en wachten Later was u handig ge noeg dat telefoontje in uw verhaal te weven. Verder hoorde u, dat Ralph opgebeld werd (dat was Nan cy dus» en dat hij nnj vroeg op hem te wachten, want dat hij even °A» dat u toch alles geërfd zou heb- weg moest. U weet ook, dat meisje met een revolver U geweest, was het. De gedachte aan de achterdeur bracht hem op Jack Frost. X* wist niet, dat Jack Frost vlak j is gekomen? Geen t-wee minu ten na u?" „Nee." „En u had geen revolver bij u? „Ik had niets. Ik ben tiaar hem ben als u het geld had laten liggen?" o„Ja," zei ze ernstig, „o ja. Maar op zoek naar een negatief! Ze pro- daar was ik juist bang voor, U had beerde de kastdeur in de slaapka- zopas. Ik begreep onmiddel- mer van Ralph maar die was op dat ik verdacht zou worden en slot. De kastdeur in. de andere slaap- bIs de politie het geld gevonden had, kamer stond open .Ze heeft met de zouderr ze gezegd hebben, dat ik er- >iiJV UdU M1CW5 4JV ucu moeite genomen er in te kijken. van wist en dat al dat geld mijn mo- toe gegaan, omdat ik met durfde wei- Had ze dat wel gedaan dan zou u tie* was. geren. Hij was gemeen en beledi- tevoorschijn gekomen zijn met een „Knap/' dacht Murdock, „heel gend, Hij wilde alles hebben wat ik redelijke verklaring, maar ze deed knap." had maar dat zei hij niet. Hij dreig- het dus met en u was nog steeds ,.XJ hebt aan alles gedacht," zei hij de alleen, dat hij de politie op de veilig." Hij wist, dat Jerome met hardop. ,U hebt geen enkele fout ge- hoogte zou brengen." open mond naar du laatste gedeelte maakt. Twee dingen die u niet kon Haar mond vertrok pijnlijk. „Ik van zijn verhaal zat te luisteren en voorzien, werden gevaarlijk: het te- vroeg hem nog één dag te wachten, dat hij er niets van begreep, maar lefoontje van Nancy Larkin en een maar ik begreep dat ik hem nooit hij durfde het met uit te leggen, zekere Martin Epps." zou kunnen vertrouwen, dat hij ihe bang dat hij daarmee de belangstel- Hij wendde zich tot Randolph zou blijven achtervolgen. Er lag een ling van de vrouw zou verliezen. Jerome. „U bent naar Epps toe ge- stapeltje papieren op zijn bureau „Daarna kwam Vivian Jerome en komen nadat hij u getelefoneerd had. met een zware presse-papier erop. gmg ik w-eg. Wat later moet Ralph Hoe is het verder gegaan?" Ik speelde zogenaamd nerveus met thuis gekomen zijn en hoe het onder. „Precies zoals ik verteld heb," zei de presse-papier en de papieren vielen houd tussen hem en Vivian is verio- Jerome hees. „Epps zei. dat mijn op de grond Hij bukte zich om ze pen. weet ik niet, maar ik weet wel vrouw weer weg was, dus toen ben op te rapen... Toen sloeg ik hem dat ze hem tien nieuwe vijftig-dol- ik ook vertrokken." neer Ik wist dat ik het zou doen en lar biljetten heeft gegeven voor ze „Ging Epps met u mee?" ifc wist dat ik het moest doen, d*t wegging. En toen kon u voor de dag „Nee, hij bleef nog." er geen andere mogelijkheid was.' komen met uw revolver en tegen „Dan is het duidelijk." Murdock Het deed er ook niet zoveel toe." Ralph zeggen wat u verlangde." richtte zich weer tot Elmor Stacy. Haar stem trilde. „Ik was toch niet „Hij had de enveloppe met het „Epps zag u met het pakket de deur meer dezelfde vrouw als voor ik geld m zijn hand," zei ze bitter. uit komen en vlak daarna arrH'eer- Ralph dood schoot." „Hij «tak het in zijn zak en hij de Jack Frost. Hij ging naar boven, (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1