Vechtend om de buit D Molotow niet; wie wel? M--— Politiek met muziek voor t.v-scherm CAROL DAY NI M. VAN VEEN €hefariRe,4 SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN; 'iCK WILSTRA .Eenzaam, maar .niet alleen':"' Vanavond NCRV' zondag BBC Vliegverbod voor Lockhëeds opgeheven 57-53 I.uxc cinema als defensie tegen de bios thuis Twee opdrachten voor TV-opera's V anaront! Het TV-theater presenteert volgende week Mr. Höppener ging overstag commissaris radiowezen Griep? Chef arine,,4'' doet wonderen! Prof. W. Rip in senaat herdacht 2 'aspro 5 Ct&Mtiteek fit! door GEORGE HARMON COXE - SV! 'n v/Rsgr^D Stel ptzOERS...lOalsdie ELV.6&RHWEN EN DE EEN PgQBEEgl ME TE6EN DE ANDER OPTeg^livi ZETTEN [zou ZE SOMS MET ÜOHN UlT 2!JN.,.?> BLIlf DflflR.SPROtrjÊ.! HU HOUDT Nltr VftH VREEMDEN! wonaer- midvopr [zou ZE SOMS MET ÜOHN UlT 21JU.. PA 'n v/reemd Stel broers...zoalsdie elkaar maten EN DE EEN PgOBEEgi ME TE0EN DE ANDER OPTeg^livi ZETTEN Het znvefttTRAAi.KO/n £tfÖ HitR.JOMótN BUJf Dflflft,5PR0£TJÉ.( HIJ HOUDT Nltr VAN VR££MD£N! WAT ££/i prachidilr! A*«»i v i als erop 'n warme imgwc/n/g I WfND STOND, LEGDEN 2Y VASTAAN EENDER TALL02ERJETEUANDJES OM 'N VfSNENGELTJC UfT 7E&WEN. fjAEN DEVÜEGEKn STEKEN OOK GEMEEN j 0 'fit KON UJEL EENS p ^CWWGER JPFFFf WAT 16 HET MAREI. Woensdag 11 februari 1959 E heer fiomme ïs boos op de heer Oud vanwege het feit, dat dië, I met zoveel aplomb de samenwerking van V.VD. eii ;P.v.dAraf "wijst. Kijk nu die meneer Oud eens anti-«orialistisr.h doen, zegt.de K.V.R-leider; je zou haast vergeten, dat hij in een vroeger tijd niets liever wilde dan regeringssamenwerking van zijn radicale partij met de S.D.AJ\, die heel wat „roder" was dan de tegenwoordige. P.v.d.A. En je zou waarachtig ook vergeten, dal diezelfde heer Oud er het zijne toe heeft bijgedragen, die radicale partij te doen opgaan in de .P.v.d.A., en zelfs nog een tijdlang hoofdbestuurslid van de P.v.d.A. is geweest. En dat Wil thans als socialist en vreter poseren! Natuurlijk zegt de heer Knmme het niet in'deze termen, maar wat hij verklaart, komt daar torn wel op neer. Nu is, wat de heer Romme beoogt, niet zozeer, afbreuk te doen aan de repmatie van de heer Oud, Het gaat er veeleer om, enigszins te wrikken aan de gunstige positie, welke de V.V.D, in de huidige verkiezingsstrijd wordt geacht in te riemen. De heer Romme zegt hetzelfde, wat de N.R.C. (veel voorzichtiger! al eerder heeft gezegdin een land als het onze gaat het niet aan, politiek te voeren met dit soort absolute uitspraken. Elke regering moet tenslotte berusten op.een coalitie van partijen; en elke deelnemende partij moet er in berusten' dat ze haar programma niet volledig kan. verwezenlijken. Dat ia overigens de positieve kant van het betoog,. De negatieve kant komt minder uit de verf, maar is er ook wel degeJiik. Het plaagt de beer Romme een beetje, dat de V.V.D. zich veroorlooft, zo 'ongebreideld een beroep te doen op allerlei naar het liikt wijd verbreide en diep gewortelde anti-socialistische instincten. De K.V.P, kan dat niet. want ze mag het ver: trouwen van de getalsmatig sterke rooms-katholfeke arbeidersgroep niet verliezen: maar de V.V.D. moest het jandorie ook niet kunnen! De heer Rommè'vindt dat. als Nederland plotseling zo anti-socialistisch is gewor den, rijn partij ook een deel van de buit toekomt. OOK dit. is intussen nog niet het hele verhaal. Want naast het verlangen, een deel van de buit te verwerven, is er bij de heer Rpmme en de zijnen ook de vrees voor de werfkracht der onkies keurige V.V.D,-leuze onder de rechts georiënteerde rooms-katho- Jieke kiezers. Voor hen was, wat vroeger de Welter-parlij propageerde, duidelijk en aantrekkelijk: weg met de socialisten! De heer Welter en zijn groep maken nu deel uit van de K..V P., maar de K.V.P., aJ heeft ze haar afstand tot de P.v.d.A. een stuk vergroot, zegt niet: weg met de sodalis» ten! Is de heer Oud dan eigenlijk niet beter te vertrouwen dan de heer Romme? Ziehier in grove trekken, waarom de heer Romme zo danig de staf breekt over de heer Oud. Hij ie de enige overigens niet. Eigenlijk zit de heer .Zijlstra van de A.R.-partij in hetzelfde schuitje als hij. Enerzijds poogt hij zijn graantje mee te pikken; anderzijds is hij zich bewust, dat zijn partij volstrekt niet meer het gesloten geheel ts als hoedanig ze in een vroeger tijd zich aan het Nederlandse volk voordeed. De schakeringen doen zicli duidelijk gelden. De heer Zijlstra heeft zich wel aangepast aan het sociale klimaat, doch hij weet maar al te goed. dat sómmigen in de partij Colijn toch maar niet kunnen vergeten. Zij vonden Colijn beter, dan zij nu Zijlstra vinden; en de heer Zijlstra koestert de verdenking, dat zij in de besloten heid van het stemhokje de heer Oud wel eens de voorkeur konden geven boven hem. Grappig doet het aan. dat er ook nog een partijtje is hetwelk de heer Oud met zijn V.V.D. als een huichelachtige club aanmerkt. De V.V.D, tegen de socialistische uitwassen en de corruptie? Het mocht wat! Eén pot nat met de rest, meneer! Het zijn de zoppheten vrije boeren, die dit roepen; en bij hen heeft zich gevoegd de bij het publiek en bij de justitie door rijn Nieuwsbrieven welbekende heer Fabius. Voor de boeren is maar te hopen, dat deze groep haar zin niet krijgt; de hele landbouwsteun zou dan komen te vervallen! De vraag tenslotte, die hij al dit anti-sociaJisme op komt is of de beer, waarvan men al twistend de huid verdeelt, helemaal wel geschoten wordt DE verschijning van het. boek „Eenzaam maar niet alleen" van prinses Wllhelmina is aanleiding voor de Britse .omroep voor een speciaal programma dat aan de Prinses zal zijn gewyd.. Het wordt zondag aanstaande uitgezonden via de Home Service, na het nieuws van 10 uur 's avonds. In dit programma zullen personen, die tijdens het verblijf van prinses Wllhelmina in de Tweede Wereld- OLOTOW is niet welkom in ons land. heeft de Nederlandse re gering thans te Moskou doen weten. De motivering trekt de aan- schuldigingen zijn geuit, kan niet als representatief voor zijn regering op een ambassadeur^post gelden! Het is wel handig en'is ver moedelijk wel afdoende; althans wanneer de man inderdaad nog op de nominatie zou staan, wat niet waarschijnlijk lijkt. Het geval is ondertussen in zoverre een beetje pijnlijk, dat al eerder, zij het niet officieel, de eventuele benoeming van Molntow te Den Haag als een aanvaardbare zaak was voorgesteld. De minister blijkt dus toch te hebben geluisterd naar de vele stemmen, die zich tegen de aanwijzing van deze oude bolsjewiek en medewerker van Stalin op een belangrijke diplomatieke Vost in het Westen hebben verzet. De vraag is nu maar. wie er wèl komt. Molotow als halve uitgestotene had misschien in Den Haag niet veel goeds kunnen doen, maar. naar alle waarschijnlijkheid ook niet vee! kwaads. Men moet maar afwachten of dat ook kan worden gezegd van de nog onbekende functionaris, die eerlang zijn geloofsbrieven te Soestdijk zal aanbieden. NEW YORK. Het vliegverbod voor vrijwel alle vliegtuigen van. het type Lockheed Electra is opgeheven voor alle toestllen die met een nieu we hoogtemeter-zijn uitgerust. Het startverbod werd opgelegd nadat vorige week dinsdag een Lockheed Electra in de New Yorkse East River neerstortte, waarbij 65 inzittenden om het leven kwamen.. oorlog in Engeland tot haar omge ving hebben behoord, herinneringen ophalen. Samensteller van het pro gramma is de kenner van ons land Charles Wilson. Vanavond tussen vijf voor negen en tien over half tien zullen voor de microfoon van de NCRV de hoog leraren P. A. van Stempvoort eri L. W. G. Scholten aan het boek een uit voerige bespreking wijderi. Voor wie gisteravond geen gele genheid had te luisteren naar het radiospel „Alles op één kaart" heb ben we het volgende genoteerd: Breda, Greetje' Kauffeld (Lorda line). De Krim. Geert Elfferich (Crackfree) 5753. Wie deze uitslag heeft is een van de 97 goede oplossers. In totaal zijn er 193 prijzen beschikbaar, zodat er bij loting nog 96 gelukkigen kunnen worden aangewezen. Volgende uitzending dinsdag 17 februari om 7.05 uur, /^llSTEREN is in Londen een nieuwe bioscoop geopend. Wie zich afvraagt waarom we: hier mel ding van maken, bedenke, dat het vreemd is, dat in een tijd waarin 890 Britse bioscopen de strijd tegen de TV hebben moeten opgeven er een ondernemer te vinden is die het aandurft een nieuw cinema-palies te openen. Het nieuwe theater, eigendom van Columbia Picture Corp., is echter een bioscoop volgens een nieuwe formule. Het onderscheidt zich van andere bioscopen, doordat er slechts één voorstelling per avond, wordt gegeven, dat er in de pauze geen reclame op het witte doek komt, dat er een groot orkest in de bak zit en dat er tussen het vóór- en het hoofdprogramma 'n goed variété wordt vertoond. De bedoeling is dat er alleen groots gemonteerde films zullen worden vertoond. Kortom, wie be sluit naar dit theater te gaan moet echt het gevoel hebben een avondje uit te gaan. F E componist ir. H. Badings en de schrijver Belcampo hebben een opdracht van de NTS aanvaard om een korte kameropera te maken. Het zal een opera zijn met elektroni sche muziek, die ongeveer drie kwar tier in beslag zal nemen. Met deze opera zal de NTS mee dingen naar de prijs van Salzburg voor de besto televisie-opera, welke eind augustus van dit jaar zal wor den uitgereikt op een aldaar te hou den conferentie betreff nde film, ballet en opera in televisie. De con ferentie wordt georganiseerd door de Unesco in samenwerking met de Oostenrijkse radio. Bjj de uitvoering zal gebruik wor den gemaakt van het zogenaamde play-back-systeem. Wie de acteurs- rollen zullen bezetten staat nog niet vast. Het'is de bedoeling deze opera in mei of juni voor de Nederlandse kijkers uit te voeren. Naast de NTS heeft de KRO-Tele- visie voor dezelfde gelegenheid een opdracht verstrekt aan de compo nist Jurriaan Andriessen om een TV- opcra te schrijven naar het verhaal „Een zwanezang" van Tsjecbof.. Ook deze opera zal te gelegener tijd voor de Nederlandse TV wórden uitgezonden. Voorts ..ff Er is een televisie-bewerking ge maakt van het boek van Winston Churchill „De geschiedenis der Engels sprekende volkeren". In deze bewerking zal sir Laurence Olivier de rol van verteller ver vullen. Elke aflevering van het verhaal zal een uur in beslag ne men. De rechten voOr vertoning in Engeland zijn gekocht door.- de Britse commerciële TV. Bert Dit is uw leven Gart- hoff, zal de volgende week twee maal te horen zijn. Eerst op woensdagmorgen tussen 11.30 en 32.30 met een herhaling van zijn radio-programma over Gijs Perlee, de orgelkoning uit de Jordaan. Op donderdagavond 19 februari presenteert hij weer een TV-bio- grafie van een landgenoot die an ders is dan anderen. De regie be rust dan bij Eimcrt Kruidhof. De auteur Bert Sehierbeek heeft zojuist.een .televisiespel voltooid dat getiteld is ,.Een kind der tien duizenden". Het zal op 25 maart door het gezelschap Ensemble worden gespeeld in een program ma van de VARA, onder regie van Kees van lersel. Radio ERNSTIGE MTJZIEK 7.10—7.30 NCRV. In de rubriek „De koorzang onder de loupe" een met muziekvoorbeelden geïllustreerde voordracht over de moderne passie muziek. 8,058.5S NCRV. Concert door het Radio Filharmonisch Orkest aJ.v. Roelof Krol. Werken van Beethoven, Spohr en Brahms. 8,55—3.15 VARA. Optreden van her. FflTïjse saxofoonkwartet. 10. J010.45 NCRV. Concertgebouw orkest, solisten en het koor van de Nederl. B.ichverenlglng, o.l.v. dr. An ton var der Horst met de cantate no. 41 „Jesus, mm set gepreiset" van Joh. Sch. Bach. ZONDAG Geen uitzending. MAANDAG AVRO. Buitenlands overzicht van mr. Hiitermann. De rubriek Meridiaan vervolgens het optre den van een zigeunerorkest en tenslotte een „Perry Comö-show", deze keer o.m. met Rosemary Clooney. DINSDAG Uitzending van de Nederlandse finale voor de keuze van het lied je waarmee ons land vertegen woordigd zal zijn op het Eurovi sie-festival. Hierna nog een do cumentaire over de bouw; van eèn stuwdam in Zwitserland. WOENSDAG 's Middags VAR A-Jeugdpro gramma met „Pipo de clown". 's Avonds NCRV. Ter herden king van de 85ste verjaardag van de Britse schrijver Somerset Maugham een TV-opvoering van diens toneelspel „The land of promise" (Het land van belofte). DONDERDAG VARA. De rubrieken „Mensen, dingen, nuen „Spiegel der kunsten'1 en hierna de zesde af levering van de Nederlandse TV- versie van dit is uw leven geti teld „Anders dan anderen VRIJDAG Geen uitzending. ZATERDAG 's Middags NCRV jeugdpro- gramma met liedjes en „Het a&P- je Joekie". 's Avonds KRO, Om te begin- nen „Blijf er niet voor thuis", een 1 optreden van Peter Kreuder, de tweede aflevering van „.Alfred Hitchcock presents" en tenslotte een jazz concert van twee kleine Amerikaanse ensembles. 9,15-10.45 VARA. Uitvoering bedrijf van OPERA van het tweede ijnscne ccmedle „Fortunio" door André Messager, o.l.v, Albert Wolf- Uitzendlng van het derde en het vierde bedrijf op 18 februari. JAZZ 7.311-7.45 VPRO. Jazr-ronde van Ton van der Horst met opnamen van Shorty Rogers and hls Giants. LICHTE MUZIEK 8,05-8.35 VARA. Dolf van der Lin den's Metropole-orkest. GESPROKEN WOORD 6.30-7.ÖO RVU (Hilv. I). De eerste -*in een reeks lezingen van drs. RnaïUI over De mens en zijn omgeving. 8.00-8.05 NCRV. Verklezlrtgsultzen- ding. Spreker mr. J. W. van Gelder. 8.55-9.40 NCRV. Bespreking van het boek „Eenzaam maar niet alleen" van prinses Wllhelmina. 10,45-11.00 VARA. Lezing door dt. C. van Rij singe, DIVERSEN 8.35-8.55 VARA. „Mijn naam la hond" een programma over honden door Bob Spaak. het weekoverzicht van de NTS een programma van de AVRO, waarin allereerst mr. Hiitermann een Inleiding en commentaar iever» btj een film .die «en Amerikaanse TV- reportagepioeg heeft gemaakt In commu nistisch China, Hierna het toneel spel „The rope" (De strop), een thriller van Patrick Hamil ton. Het gegeven van dit verhaalheeft eerder al eens ge diend voor de gelijk namige film die Al fred Hitchcock heeft gemaakt. Voor dit spel dat vanavond onder re gie gaat van Walter van der Kamp wordt TON LENSINK een van de hoofd rollen vervuld door eollega-TeglaseuT Ton Leniink, die van avond als Rupert Cadeli zichtbaar ïal rijn. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Een interpellatie van het kamerlid mr. M. Vrolijk (PvdA) heeft er toe geleid, dat staatssecretaris Höppener enkele wij zigingen heeft aangebracht in het besluit ten aanzien van de verdeling van de zendtijd, welke in verband met de komende verkiezingen aan de politieke partijen is toegewezen; Op een gegeven ogenblik schaarden nl. de ARP en de CHU zich achter de socialistische interpeilant terwijl ook de beide communistische groepe ringen zich ontevreden toonden. Zelfs hing hem even dreigend een motie boven het hoofd, Ingediend door frewïe Wttewaall van Stoetwegen uit de CHU-fractie een der steun pilaren van bet kahtnet-Beel. Toen ging de R.K.-staatssecretaris defini tief overstag. De interpellatie duurde betrekke lijk kort. Het ging mr. Vrolijk om twee zaken. In de eerste plaats had het zijn verwondering gewekt, dat terwijl de regering besloten had prin cipieel om op 11 mpart de biddag voor bet gewas geen verkiezingen of' politieke radiouitzendingen te houden, zij op die dag wèl televisie- tijd ter beschikking nad gesteld van de politieke partijen (in dit geval •de Boerenpartij en de Pacifistisch Socialistische Partij). Mr. Höppener bezwoer hem, dat dit besluit enkel was genomen, oro het tv-schema niet in de war te doen lopen. Doch het verweer van de staats secretaris werd niet doorslaggevend geacht. Toen freule Wttwaal! van Stoel wegen met een motie dreigde, beloofde mr. Höppener, dat er op 11 maart de laatste dag voor de Kamer verkiezingen, geen politieke tv-uit- zendingen zouden plaats vinden. Het tweede punt, dat mr. Vrolijk in de zendtijdverdeling afkeurde was, dat het de,, politieke partijen enkel was toegestaan toespraken e< samenspraken voor het beeldscherm te vertonen. Hij kon voor deze be perking,geen enkele aanleiding vinü den. Hij verwachtte dat enkel toe- spraken voor hét beeldscherm de kijkers naar een kopje thee zouden doen verlangen en „dan komen de politieke partijen .op een droogje te zitten". Mr. Höppener betoogde, dat enkele technische bezwaren bij .de NTS om de uitzendingen op ;te vrolijken' tot deze beperking aanleiding hadden gegeven. Tot zijn opluchting kon hïi echter mededelen, dat de NTS als nog een mogelijkheid bad gevonden om bedoelde beperking op te heffen. - oud-staatssecretaris DEN HAAG De heer M. van Veen te Santpoort, is met ingang van 15 februari 1959 als regeringscom missaris voor het radiowezen belast met het toezicht op het radio-om- roepbedryf en op de televisie. Met ingang van dezelfde datum Is eervol ontslag verleend aan de heer mr. H. J. Schölvinck als waar nemend regeringscommissaris voor het radiowezen, De heer Van Veen trad, tegelijker tijd met de andere PvdA-mlnisters en -staatssecretarissen, als staats secretaris van Oorlog af bij het kabi netsconflict in december jl. (Advertentie IJHJ Vier werkelijk keirovwbare middelen helpnn elkser en... doen wondtrnnl Elk labiel Chefarine „4" bevat 4 genees, middelen,die in de gebet# wereld beroernd zijn geworden en mlllioenan inenten a] baal brachlen. Da vier middelen tezamm werken nèg beier en helpen ook vaak dan, wanneer andere middelen falen. •nl d in flri*p. Gaichlkl raar degtvotlijiItmMj,. wsrdlUscfwrmddow k»( btthndd*»! (leltiej. Den.' Haag De. Eerste Kamer heeft'gisteren bij de" aanvang van da vergadering prof. dr. W. Rip her dacht, die vorige week in de leeftijd van 55 jaar 'plotseling 'is ''overleden. Prof Rip maakte sinds 1946 deel' uit van de Eerste Kamer." ,.:i, Voorzitter mr. J. A. Jorticman schetste de overledene als een'! zeer kundig1 en. bemind man. 'rdle welis waar zijn beginselen nimmer on trouw was, doch steeds bereid was tot brede politieke samenwerking met anders-denkenden.1. Prof. Rip heeft zich als landbouwdeskundige en bijzonder hoogleraar aan de'. Landbouw Hogeschool grote ver diensten verworven.en zijn heengaan betekent voor het Nederlandse volk een zwaar verlies. Namens de regering sloot de mi nister van Economische Zaken en Financiën a.i., prof. dr. Ja Zijlstra zich bij deze woorden aan. (Advertentie l.M.) 'ASPRO' tegen griep, verkoudheid, keelpijn NEE. MOSGENMIDDAe KAN D)£ N'E* CUVE. lk..-.EW..-GAWff&RAFKElDER *Er JOHN NAM?. DE O'E CON56R- (TENTOON 4T EL'w IN KAT: JVaDEVcN 7 IK OACUT «V.JDAT JE WiJÏER. WA&I Al NOU JA, TOT MOK' s#"' &ENAVONO dan: Zy/V VADER WD EENKLE7NE zeilboctt voor hen gekocht EN SAN EN NET K/CK TROK HY INDE VAKANT/E IM6T DUURDE fg EEN hele V/P VOORDAT- SPROET HET ziekenhuis MOCHT VERLA TEN. HYKON 2VN BENEN WG STEEDS NIET GOED GE BRUIKEN EN MOEST ZICH DE PLASSEN OP MET KRUKKEN BEHELPEN. EN SONS ïfe VINGEN 2V WAREMPEL. OOK NOG WAT oo „Waar wil Je dan heen." -~a"'~wn tip „Ik weet het niet, maar dat komt trokken gezicht van «en mam „Nadat u hem neergeslagen had, wel." Ze verloor Murdock geen mo- heb ^egen haar geschreeuwd - sma hebt u hem doodgeschoten met -zijn ment uit het oog, maar ze sprak te- te hij, „ik heb zo geschreeuwd a eigen revolver," zei hij. „Epps wist gen Jerome, „U bent een verstandig biet moest springen. nyn namelijk nóg iets anders. U had hem man. Ik zal niet schieten tenzij u me Ze keken als ertoe gekregen uw huis overhoop te ertoe dwingt. Ik heb genoeg gescho- la.a8-®.ene^?," °P 8 Vr^r. halen. U had hem ervan overtuigd, ten. Neemt u meneer Murdock mee hie Elinor Stacy was geweest r dat het geld daarna veilig zou zijn. U naar de badkamer. Ik kan hem van loos als een gebroken poppetje, hebt dat verdraaid netjes bedacht en buiten afsluiten en ik win dan in bij haar lag een er Bacon aardig mee om de tuin ge- ieder geval een paar minuten. Dat is waar stukjes papier de2g leid, Toen uw huis doorzocht bleek voorsprong genoeg." den, stukjes papier me van aez» te zijn, geloofde Bacon stellig, dat „Maar..." hoogte niet ala barilcbxljetfcen^te iu het om de negatieven ging en dat Ze schudde haar hoofd. Haar mond kennen waren. Maar Mwoock e j Stacy was vermoord door iemand was een vuurrode streep in haar rome wisten het. Ee wisten o i die hij gechanteerd had. Mij 'kon u doodsbleek gezicht, ook goed gebruiken, U wist best wat „Doe wat ik zeg." Ze tikte op de er met die negatieven en die afdruk- doos. „Ik vind, dat ik dit verdiend jes aan de hand was, maar u liet het heb en ik zou graag een kans hebben aan mij over het uit te zoeken. Ik het uit te' geven." zou het dan wel aan de politie ver- „Je kan het beter gebruiken tellen en u zou met rust gelaten wor- voor «en advocaat," pleitte Jerome, den, want chantage js een goed mo- „Misschien heb ik geen advocaat nodig." ingespannen staan luisteren en boor» de plotseling iemand roepen, met m de slaapkamer, maar buiten, vlak bij de ramen. „Wat was dat?" fluisterde J erom a en hij staarde naar het venster. Opnieuw klonk de sirene en ter wijl ze noar het raam liepen, hoor den., ze ook weer iemand roepen,.eert mannestem, luider en dringender dan de eerste keer. Nog voor ze net raam open hadden wisten ze wat het.was.. Zowel de zitkamer als de slaapka mer lag aan de straatkant en het eer ste wat ze zagen,- was aan de over kant een verdieping lager, het ver nor Stacy, geobsedeerd door e sa weelde die haar altijd was onpega, (ot in de dood toe had getracht zien eraan vast te klampen. „Ik schreeuwde," zei de man, naar hen opkijkend als een waanzinnig^ „maar ze keek niet eens baar me- Murdock trok zich terug in de Ka mer. worstelend tegen een gevoei van onpasselijkheid, dat m goiy^v tief voor een moordHeel netjes bedacht," herhaalde bij. „U belt me op bij de Koerier ik kom naar u toe, we wandelen later naar uw huis en als we binnenkomen, blijkt er aardig huisgehouden te zijn. Wae Epps da delijk bereid dat voor u op te knap pen?" - „Natuurlijk," zei ze, met een nieuw licht in haar ogen. „Hij begreep, dat het de beste manier was om het geld in handen te krijgen. De politie schoten.' moest denken, dat er nog steeds „Wat? iemand naar die negatieven zocht. „U hebt zes keer on Ralph gescho- §f0resrine^ Fog^ooTde'verbmding tot Dat zou hun oplettendheid ten op- ten. Meer zit er met in die. revolver. i;®gZzTtJ hem een gedach- zichte van mli verminderen." nnt. 7i#> iir van bi#.»- nf" S"1™1 SCJ??0X ?eer Murdock begreep, dat. verder gere- hem Ztjn hoofd deneer nutteloos was. Hij stond op on °£OV hem he dul£de even voor. opnieuw bedreigde ze hem met de - as eë - - ^nr-- revolver. „Ik meen het," zei ze. ,,A3s u me er toe dwingt, zal Ik zeker schieten." „Ach nee," zei hij vermoeid. „Denkt u. dat ik niet durf?" Hij schudde zijn hoofd. „Nee, maar u hebt die eerste avond te veel ge- Wets <Jll lit, - -- -- de stem van Jerome tot hem door" drong, die vloekte tussen «jn op ei kaar geklemde tanden en tensions r vroeg of er dan in Jezusnaam n ergens een borrel was. I Murdock antwoordde automatism» i dat er drank in de keuken stond. Toen liep hij naar de telefoon draaide moeizaam, met bevende vm-; 5 het vertrouwde nummer van o zich te van mij verminderen." Dat zie ik van hier af.' „Het mooie is," zei Murdock, „dat Hjj deed een stap naar haar toe en er inderdaad iemand naar zocht. Joe <Je paniek in haar ogen maakte zijn Calenda namelijk. Ik veronderstel, gevoel weer wakker. Ze haaide de suinu r.w„„j, itjiuui -o»r te door het hoofd, die voor hem ze" ongewoon was. kat Hij kwam tot de ontdekking, d_ de hemel dankte, dat hij 8 dat u Epps ook'naar Nancy I.arkin tVekker'over ën 21Si tMiTeTiiiete ÏLJÏi blhzich1Multra!;» hebt gestuurd om 't allemaal nog gebeurde, wilde ze zich niet gewon- "me"1uy zien, di2 in de reëler te maken. nen geven. Ze smeet het wapen naar nf.i'itpnr]krant afsed-ukt zou staafl. Ze knikte. „Maar het plan was niet, zijn hoofd en het moment dat hij ma„_ Hëze keer zou iemand ander? dat hij haar pijn zou doen. Ze kwam zich dekte, had ze de doos te pak- mn#>tAn n™<m Murdock niet. plotseling thuis." ken en holde ze naar de open deur ot ea- ,j: boodschap door aan „Dat begrijp ik." Murdock boog van de slaapkamer. d hJ00fHredacteur maar toen.hlj f®. VöOrOVer Het ZOU 11 -rl-manl TTi5 wlnAU hanw anïv+orwfl --ui-z l gelukt zijn, geloof ik u allemaal Hij vloog haar achterna maar het 5ft £0^ wTdat'hö .als Epps er slot klikte vlak voor zijn neus. Hij terugxoubeFlen' Hij was op weg niet was geweest. U hebt hem met deed een stap terug en botste tegen Jna| 1 d deur toen ér geklopt werd voorbedachte rade vermoord en u Jerome aan. Ze staarden elkaar aan Pen sekonde later liet hij Bacon zal ervoor moeten boeten. Een prima met nietsziende ogen. Murdock haal- hinnen Ou dat moment herinnerd» advocaat kan de zaak misschien voor de zijn zakdoek tevoorschijn en tl ief; anders iets wat zijn u verzachten, maar de revolver en veegde zijn klamme, trillende han- t»fi#»»dde van de laatst» hnt eeli-g »I»r> ni#»t urnir fn'*%ratAn dpn af ..Tj3B+ maar." z#»i hii 70 Irnn ..!k.naiirintf VSt het geld zijn niet weg te praten." den af. „Laat maar," zei hij, „ze kan verschrikkingen" de uitnodiging '1 Hij maakte een beweging om op er met uit en Bacon zal nu wel gauw Betty Hargrove Hij zou nog "rö5 te staan maar haar vinger spande komen." bezig zijn, lange] afschuwelijke urej zich om de trekker. Hoj was nog. met uitgesproken MHar hli had nntf tiid Met een béetf „Elinor!" Jerome sprong op, re- toen, hij m de verte het geluid van lu^ kon bjf 0m'zeven uur bi) vol ver of geen revolver, „Bedenk de sirene hoorde en tegelijkertijd, in iaat, ziin Zeven uur. op de kop watje doet. Je kan niet ^wegkomen!" de slaapkamer, een ander geluid, naar Zijn' *eyG „Ik kan het proberen." zacht en niet te definiëren. Hij bleef SINDS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1