BOWER AAN EEN NATIE spmnmm BsSfc Meneer van Leeuwen sterkte vanavond! RDTER5EPT Monument JE NEEMT ER WAT VAN MEE Door ijs gezakt en verdronken Professoraal dcbaf'imr handen Trans-atlantisch concert uit Boston Sehaiatsagën d a Commercieel goudmijntje •en morgen Vanavond!... Zc™ het gezonde gebaar: SE DOCHTERS VAN MEVROUW PEACOCK D ^T A' "''mm Lincoln; wiens honderd-vljfiijrêtê geboortedag deze week is herdacht, de. president. ïs geweest van de Amerikaanse burgéiopTlog,, lijk t - zeeriin -strijdmet de geest van wijsheid en gematigdheid die rijn redevoeringen en geschriften ademen. Het is waar. dat hij voorstander was van de afschaffing der slavernij: maar hij behoorde geenszins tot degenen, die daarmee, geen 'dag en geen nacht meer wensten te wachten, l)e-burgeroorlog (of oorlog tussen de staten, zoals zè het jn Amerika beleefd uitdrukken) ging ook niet allereerst, over de slaven: hij ging over het recht van afscheiding van de Unie. dat Lincoln met alle kracht ontkende. Nu kwam die afscheiding voort uit de ver wachting bij de Zuidelijke staten, dat de slavernij zou worden afgeschaft; en in zoverre was dit toch. ook weer het beslissende punt. Het moet echter de aandacht trekken,; dat de officiële, opheffing van de slavernij pas dateert van 1863, toen de burgeroorlog at drie jaar; aan de gang was. In datzelfde jaar 1863 begon ook eindelijk; de Noordelijke oorlogvoering enigszins op gang te komem na: veel mislukking en rampspoed. Van oorlog voering wist Lincoln weinig.' zoals trouwens het hele immigranten rijke Noorden meer op harde arbeid-was ingesteld dan op het vrijmaken van werkkrachten ten behoeve van de krijg. Öe geestelijke ongeschiktheid voor de wapenhandel heeft hét Noorden groot leed en nadeel berokkend. Dit feit is mee verantwoordelijk voorde wrok en de hardheid, waardoor het optreden van de Noordelijke legers zich later kenmerkte en die zozeer in strijd waren met de verzoenende taal welke de president bij voortduring deed horen. Lincoln's redevoeringen, het meesterstuk van Gettysburg voorop, zijn pas geleidelijk beroemd geworden. Jn zijn tijd konden vele Noordelijken maar slecht verkroppen, dat Lincoln zoveel eerbied aan de dag legde voor de tegenstanders, tér bestrijding van wie zij zich zulke grote opofferingen ge troostten, HET Zuiden, veel geringer in omvang en veel minder volkrijk dan het Noorden, verstond het oorlogshandwerk beter als gevolg van zijn structuur. Hier toch woonden de oude gezeten families, die altijd officieren hadden geleverd, en hier was onder de mindere bevolking de neiging tot 'onderschikking aanwezig die steeds het kenmerk is geweest van de feodale maatschappij zowel als van het gerenommeerde leger. Het zal wel waar zijn. dat de Zuidelijken de regels van het spel beter kenden dan de Noordelijken en ze ook nauwgezetter hebben nageleefd, al heeft de literatuur later een flinke bijdrage tot de romantisering geleverd. Een Lincoln miste het Zuiden echter, en dat was volstrekt geen toeval. Want het Zuiden heeft nooit de feitelijke geest van de Unie vertegen woordigd- Die had zijn thuis ten noorden van de Potomac, bij de vrije burgers die de rechten van de mens tot de hunne maakten jaren vóór de Franse revolutie ze moeizaam ingang zocht te doen vinden in de Europese klBssemaatschsppij. De wieg van de Amerikaanse vrijheid stond te Phila delphia; daar werd de rechtvaardiging gevonden voor de afscheiding van Engeland en daar begon de mythe, die sindsdien de Amerikaanse harten van trots heeft vervuld. Het Zuiden had er weinig deel aan. Dit immers bood het beeld van de koloniale maatschappij, die in wezen in strijd was met de grondslagen.van de Amerikaanse revolutie. Lincoln, in zeer kleine verhoudingen opgegroeid en later door ontembare energie advocaat geworden, geloofde sterk, in de macht van overreding en van wet en recht. In hem stak echter ook nog iet6 andera, n.l. zin voor ware grootheid. Van de Bijhel en van Shakespeare kende hij meer dan de taal alleen; hij had ook gevoel voor de epiek en de dramatiek van deze werken, en hij wist hoe nederig men moest zijn om groot te wezen. MEN zou hét literaire talent van Lincoln met dat van Churchill kunnen vergelijken, maar de redevoeringen van Lincoln waren toch minder gericht op het onmiddellijke effect. Lincoln kende de zwaarte van zijn taak en zijn verantwoordelijkheid voor de komende tijd; hij besefte toch altijd nog aan het begin te staan, terwijl men bij ChurchiU vaak de indruk krijgt, dat hij wenste te zorgen voor een machtig en indrukwekkend slotstuk. Abraham Lincoln heef. op zijn wijze bouwstenen geleverd vóór de toe komst. Het is zijn lot geweest, president te zijn terwijl de burgeroorlog woedde en te worden vermoord toen die juist was afgelopen; en dat alleen al had hem een aureool kunnen verschaffen. Maar Lincoln heeft wel meer gedaan. In een moeilijke tijd heeft hij een voorbeeld geleverd van eerlijk, onbaatzuchtig en groot opgevat staatsmanschap. Zo heeft hij zijn deel gehad aan de groei van de mythe, waarin hij nu zelf een plaats heeft gekregen. Van alles wat Lincoln zou hebben gezegd, heeft hij maar een deel werkelijk uitgesproken, maar rijnredevoeringen zijn er om te bewijzen, welk een bijdrage bij heeft, geleverd aan het Amerikaanse fdeaai. Het. is Lincoln niet meer vergund geweest, de Zuidelijke stoten in een geest van gematigdheid en vergevingsgezindheid met de nieuwe toestand te verzoenen. Het is mogelijk, dat dit Amerika zeer heeft geschaad. Maar het blijft de eer van de V.S., dat ze een man van zijn geestelijk postuur de lei ding hebben toevertrouwd op 'n moeilijk ogenblik, zoals ze 't vroeger George Washington hadden gedaan en later Franklin D. Roosevelt zouden doen. Lincoln past in-een traditie, die eerbiedwaardig is èn eerbiedwekkend en ieder er van mag weerhouden, smadelijk over Amerika te denken of te spreken. ENK HUIZEN Gistermiddag half vier ts de 33-jarige R. Appelman »it Broekerhaven (gemeente Boven- karspel], die zich in gezelschap van nog twee jongemannen meer dan een kilometer uit de kust van het IJssel- meer had gewaagd, door het ijs ge zakt en verdronken. Door de mist werd het ongeval niet direct opgemerkt. De vrienden van het- slachtoffer spoedden zich j naar de kust om hulp te halen, maar toen deze na een half uur kwam, mocht ze niet meer baten. DE schoolkinderen vereren me als een voetbalheld, ze lopen zelfs met m'n foto in hun zak," ver telde de heer T. J. van Leeuwen, hoofd van de Tweede Thaborschool in Scheveningen. Deze beroemdheid heeft hij te danken aan zijngrote kennis van Scheveningen, getoond in het quiz-programma van Theo Eerdmans. Nog steeds is de heer Van Leeu wen enthousiast voor de televisie (hij kijkt zelf al ruim anderhalf jaar) en hij ziet verlangend uit. naar vanavond. „Ook ai ben ik de vorige keer tot in de nacht uit mijn bed gebeld. Tientallen telefoontjes kreeg ik, toen ik thuiskwam." Echt studeren doét de hoofdonder,, wijzer voor het programma niet. „Ik heb dit al dertig jaar als mijn hobby. Zo systematisch mogelijk, dan be reik je het meeste. Om nu nog te gaan blokken is onzin en ik zou er ook geen tijd voor hebben." Het bureau van de heer Van Leeu wen staat volgestapeld met boeken en archiefdozen. „Overal krijg ik .mijn tips vandaan. De mensen van rijks- en gemeentearchief bellen me zelfs op. als ze weer iets hebben ge vonden." Scheveningen leeft mee met zijn alwetende hoofdonderwijzer. „Sterk te. meneer," riep een onbekende bakker vanmorgen in de Keizer straat. PROP. MR. P. J. ODD, die faii her- haling heeft gezegd, dat naar zijn mening de Partij van de Arbeid een gevaar betekent voor de democratie, kwam die stelling gisteravond voor de V.A.R.A.-microfoon toelichten en verdedigen tégen de bezwaren van de socialistische oud-minister prof. dr. I. Samkalden. Beide hooggeleerde heren doken diep Sn.de parlementaire historie naar bewijzen en tegenar gumenten en zij kwamen, met vaste hand geleid door de (C.H.U.)- prof, d£ C. G, van Niftrik, weer aan de oppervlakte voor een academi scher schermutseling over beginse len en definities, want „democra tie" is een begrip waar wel een avondje over tê praten valt. Toen beide heren twee keer aan het woord waren geweest was er ineens een uur zendtijd om, een kwartier langer dan was uitgetrokken voor de discussie. Het hele debat miste dóór deze opzet iets van het flitsen de en puntige dat wij zo graag in een dergelijke uitzending gehoord zouden hebben, maar de luisteraar die de moeite nam om de argumen tatie van beide heren met aandacht te volgen werd, ondanks dat gemis, toch geconfronteerd met .een aantal principiële tegenstellingen en bena deringen van problemen, die ver uitgingen boven de obligate propa ganda speech.i'es over actuele gebeur tenissen in deze verkiezingstijd, Wat. dat betreft was het een waardevol uur. waarvan we er meer zouden 'wensen in de radio. B. v. R. (Advertentie IM ruw of jchraal HAMEA-GELÊlE»Hi3 Radioluisteraars- die gisteravond hebben afgestemd op.de B.B.G. Home Service hebben kunnen- luisteren naar het tweede transatlantische concert van het Boston Symfonie Orkest uit de Verenigde Staten. Het orkest concerteerde onder lei ding van Charles Munch. Behalve Engeland namen ook Zwitserland, Oostenrijk en. Joego slavië dit. concert over. Indien er meer dergelijke concer ten in het voornemen liggen, hópèn we dat ook Nederland daar aan zal deelnemen. IN de loop van vandaag en morgen zal de radio ons op'de hoogte hou den van de 'prestaties tijdens de wereldkampioenschappen hardrijden op de schaats in Oslo. Dick van Rijn is de man die 20wel voor A.V.R.O., K.R.O., V.A.R.A. en Wereldomroep verslag zal uitbrengen. ZATERDAG: 5.15 tot 5.30 uur via de V.A.R.A.; 9.45 tot 9.55 uur via de K.R.O.; ZONDAG 3.00 tot 2.10 uur via de A.V.R.O,; 4.00 tot 4.30 uur via de K.R.O.; 5.50 tot 6.30 uur via de V.A.R.A, DE Britse 'commerciële t.v., die pas ruim drie jaar bestaat, blijkt een goudmijn te zijn. In deze jaren is de koerswaarde raketachtig ge stegen. Dc man die in 1953 12.500, stak in Ass. Television zou dit aan deel nu kunnen verkopen voor 2.840.000.—. Het lopende boekjaar sluit af. in april a.s, De aandeelhouders raogefl dan rekenen op een dividend van 100 procent. De B.B.C. ondervindt van het on proportionele succes van de reclame- t.v. de terugslag. De meeste Britten kunnen hun programma's kiezen tussen de commerciële t.v. en de B.B.C. t.v. (zonder reclame). Volgens tellingen van de B.B.C. stemmen van elke drie Britten twee hun toe stel af op de commerciële zender. De B.B.C. moet werken met een (be trekkelijk) gering budget on kan daardoor niet de spectaculaire pro gramma's bieden die binnen het be reik van de reclame-t.v. vallen. Voorts... 0 Er heerst onmiskenbaar welvaart in Nederland, maar dat ondanks de welvaart nog tal van Neder landers in een financieel hache lijke toestand verkeren zal blij ken ineen serie van drie kiank- NEE, tK KCV\\ NIET BINNEN,¥WALP 2.EVEN IX. MOET NAfcfc HUIS. TUSriHEEPT HIJ S£ SEN nvE6 NAAkJSS, HOE/ZEGD, MAAR IK ZftL JE BU JE ^tAT AP-'ÏHIJ heeft, seloof ZETTEN. CARD!K WEEtVlK, NIÉT ZOVEEL wei ÖATJE Die 0ROER VANSw. SUCCE& AIS NOGAL AAR016 VINDT MAAR LrÊN HEM ÖSLD. HIJ IS 'n MISSCHIEN KOMT WD HELEMAAL LAAT Hfcgi JE VOOR VANAVOND met CLtVE' AFGESPROKEN? WEET HOE HIJ IS. H|J KOMT WANNEER HIJ DA© JOHN, &EPANKT VOOR KLdVr. STELLING NAAR HET ATELIER VAN M'N BROER, EVANS - ZO YLU&JE RUNT.' fOttfflflR 7mu6irJt>£jAmmvENtf£r ■PRorrztfN, Hoeeoeonyzw BENEN MEcRKCN GEBRWKEN. EVEN LA7ER ZATEN <YAL IN eoWVRTABeiE KAJU/T, GEHULD M2>£KENS EN DROGE PL UA'JE, HET'NHEERL YKE KOP HETECRCeolA OVPER HUNNEJS' JW6E/V5 KCARPT6R V ZfCH VAST AAN D£ CETOP, JOOST DAAR UGTDR 6UBB£RIG6K(EL DE "ALBATROS* TO£NRONKTE ERGER SNELLE MQTOR&COT CJ/T HET REGEN CORDYN TE veoRSERy/v/. AANTAST/jCH JUU/EZYYAL HET V/ERDE STEL, DAT NE BINNEN J/T COJHACrUUR C g* OPP/KTEN/Js^ p vï ÏTÜ beelden, die Bob Uschi en Gabri de Wagt voor„de V.A.R.A. samen stelden. Het eerste van dit drie tal klankbeelden word* uitgezon den op vrijdagavond 20 februari. „Wijvan de dubbeltjes" is Ho «itel er van. 0 Niet zonder voldoening stelt de V.A.R.A. vast. dat procentueel dc stijging van het aantal leden van deze omroep in Limburg in het afgelopen jaar sterker is geweest dan het landelijk gemiddelde. In 1958 boekte deze omroep over het hele land 5.1 procent aan le denwinst. In Limburg was dit cijfer 9.2 procent. Bij het begin van 1958 telde de V.A.R.A. in die provincie 8.976 leden en tegen net einde 9.801. 0 In navolging van de Britse acteur sir Laurence Olivier, heeft nu ook sir John Gielgud zich laten be wegen een rol' in een Lv.-toneel- stuk te aanvaarden. Hij zal tegen het eind van maart optreden voor de Britse commerciële t.v. met „A day by the sea" (Een dag aan zee). 0 Maandagavond begint de N.C.R.y.. radio - een. vervolghoorspel naar de roman „David Copperfield" van Charles Dickens. Het hoor spel bestaat uit zes afleveringen. Hoewel het boek vrij nauwkeurig wordt gevolgd 'heeft de bewerker C. J. Heeek een aantal van de 70 figuren die er in voorkomen in dé hoorspelbewerking laten vervallen, om aan het geheugen van de luisteraars geen al te hoge eisen te stellen. Eerste af levering maandag 8.30 tot 9.40. uur Stun Laurel en Oliver Hardv oftewel de Dikke en dc Hunne, attractie van de jeugd in vakantieprogramma's in de bioscoop, vanavond i.plv, Dorus op de TV met de film „Van dik hunt zaagt men planken" (Busy Bodies). Radio CRNSTIGE MUZIEK 11.35-12.15 KRO. De Kreutzer-sonatc van Beethoven, uitgevoerd door Dick de Reus, viool en Jan de. Man, piano, z.30-4,30 AVRO, Concert door het Con certgebouworkest o.l.v, Eugen Jochuro met de bas Kim Borg, Werken van Handel, Moessorgsky en Brahms. 3.25-4,00 KRO. Het Nieuw Italiaans Strijkkwartet met- het' strijkkwartet In Es gr. van Van Beethoven, ,10-35-11.00 AVRO. Improvisaties' aan, de pUrto van George van Renesse. (Advertentie IM.) De ontdekking, welke het kunstgebit vasthoudt, zoals de kaak de tanden vasthoudt. Noch pasta Noch poeder l Noch rubberplnatjee t Maar kussentjes oen soepel plastic tcaardoor het kunstgebit aon de vorm der kaken wordt aangepast. XJteuw De SMIG-Uusscnt- «entje blijft soepd. Laat zich Jes voor kunstgebitten gemakkelijk verwijderen ais verlossen U dadelijk van de net vervangen moet worden. jlnajWxfJ^^ - P'in en het ongemak tenge- Smaak- en geurloos. 100%- volgc vaneen loszittend gebit. Hygiënisch. Kan worden /SêEa Het zachte plastic houdt het schoongemaakt in een hand- gebit stevig op zijn plnats, omdraai. Geen "klcefmidde- laiagfsfr omdat het soepel en elastisch Jen" meer, die me» iedere 's a's v'cea tuit. U kimt dag weer moet opbrengen. BaWWhiJ; J LÉcBBm ongedwongen eten. spreken, Vraag de SMIft-kussentJes lachen. Het kunstgebit volgt en maak een einde aan j» ajie bewegingen van de kaak het ongomak dat het kunst- Jfcfen Uw tandvlees doet geen gebit U bezorgt. Bij alle pijn meer. Het SMIG-kus- apotheken en drogisten. Radio ERNSTIGE MUZIEK I.40-8.30 KRO, Het Promenade orkest o,l.v. Benedict Silberttmn met werken van Cherubinl, Schubert, Cimarosa en Svendsen. II.22-12.00 KRO. Manus Wlllemsen draait nieuwe klassieke grammofoon platen. LICHTE MUZIEK 6.35-7.00 VARA. Muziekklosk met nieuws uit de wereld van de lichte muziek. 9.45-I0.no VARA. Theo Uden Mascuui met Hits aan de spits. 10.00-10.35 VARA. Oude en nieuwe dansen in „Al is het niet met de bruid'. 10.35-11.45. VARA. „Opsporing ver zocht" met platen die vroeger popu lair waren. GESPROKEN WOORD 7.40-7-55 VPRO. Rabbijn Soetendorp; de voorbereiding over de wereld van het liberale Jodendom. 9.30-9.45 VARA, Politiek commentaar door de heer Voskuil. 9.55-10.05 KRO, politiek commentaar door de heer Verhoeven. DIVERSEN 8.05-9.30 VARA. Amusementsprogram ma. 8,30-9.30 KRO. Voordracht door Albert van Dalsunj uit het boek „Jezus ln zijn tijd", indien de graankorrel niet sterft Televisie NA het NTS journaal en weerover- zicht een VARA-programma dat begint met éen film van Stan Lau rel en OliverHardy (8-ZO), hierna een telerecordlng van het optreden van Louis Armstrong and hls All Stars ver leden week zaterdag in het Amsterdam se Concertgebouw (8.40), Tenslotte de nieuwe aflevering van de quiz van Theo Eerdmans „Je neemt er wat van mee". 11.15-12.00 KRO. Het Radio Fllharmo- nisch Orkest o.l.v. Bernard Haitlnk met de tweede symfonie van Dwor- s jak. LICHTE MUZIEK 1.20-2.00 AVRO. Verzoekplaat! es in „Even bijdraaien". 6.30-7 00 VARA. Nicu Vladescu en zijn zigeunerorkest. 8.05-S.45 AVRO. „Een avond op Broad- way", een programma van musicals tUt de VS. OPERA 8.45-9,20 KRO. Een belcanto program ma met fragmenten uit bekende opera's. HOORSPEL 1.10-1.30 KRO. „De Wadders". 5,30-5,50 VARA, „Opa Dribbel en de Rim boeman". 7,30-800 VARA, „Annemarieke", 8,45-9,20 AVRO, „Mijn naam is Cox", 9,30-10.20 KRO. „Waar is mr. Mll- burry?'\ GESPROKEN WOORD 1.45-2.99 KRO. Piet Oomes óver het boek van prinses Wilhelmina. 2,10-2.30 AVRO, Drs. Max B. Telpe over bet boek van prinses Wilhelmina. 5.15-5.39 VPRO. Dr. J. A. de Koning over het plan van de VPRO voor een nationale omroep. 9.2O-930 KRO. politieke commentaar door de heer J. M, Peters. DIVERSEN 7-00-7.30 VARA. Spontane reacties van twee ervaren musici in een dis cussie, met Rufcger Seboute. Televisie ONDAG geen uitzending. PARIJS, De onderwijzeres, Al berts Marios is vrijdag door een Pa- rJjse rechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van circa negentig «gulden, omdat ze een melk fles op een vensterbank had geplaatst die later op het hoofd van een pas serende politieagent was gevallen, De agent moest zes dagen in een zie kenhuis doorbrengen. (Advertentie LM.) vóór rrvönd- en keefontsmefting GrSTERBN ben ik nog euen naar een naburig Gelders dorp ge, fietst waar ik, ats kleine jongen, naak kwam logeren bij een jeugd vriend van mijn vader, meneer Wis- sink. Hij bleek nog irt lenen en zot een broodmagere man van tach tig met een pet op het hoofd bij de kachel in zijn negen kamers tei lend huis, dat hij, sinds al zijn dier. baren; zun- afgestorven, helemaal aL leen bewoont. „Kunt u er niets van verhuren?" UToég ifc...; „O joa, moar dat zói'fc ttie," antujoord- de hy. met de lakonieke ironie, die geloof ik typisch Gelders is, „fk had er hier van de weike nog eene. Dat was 'n katteliek, he." Hij grijnsde. „Dat mot 'nv zelf toefn," ueruolg- de hy, met aangrijpende breedheid van opvatting, ,Moar datrmo'k toch nie in hoes hebb'n." We drinken een glaasje malaga metsuiker, toaaruoor hfj de tajel dekt met' een theedoek, en gaan dan .samen het dorp in om te. kijken wat er, sinds de laatste logeerpartij, vijf en dertig jaar geleden, allemaal ver anderd is. Waar de molen, stand, kreeg een jonge architect de kans zo'n frisse gele school neer te zetten erg horizontaal, want de grond kost weinig.. Het Mauve-groepje bomen, rond de kleine plas, waarin "ik wel eens ging zicehtthen, is' weggevaagd door het uitbreidingsplan, een vast beraden opmars- van zuinig gebowtu- de huisjes, nét. groot genoeg voor een klein geluk. Het- kasteel staat er nog, maar is nu eigendom van een verze- keringsmaatschappij uit de stad, die er in de zomer het personeel naar toestuurt met vakantie. De tyd heeft, kortom, niet stilgestaan. „En hoe staat het met Berkenha- ge?" vraag ik. Want dat was de tweede glorie van het dorp een mooi, oud land. huis met een torentje, omgeven door een. groot, romantisch park. Het werd bewoond door meneer Van Wenten, een vief stappende, blijmoe dige man, voor wie aUe boeren de pet afnamen, een eerbetoon, dat hij met een nrolyk touifgebaar beant- tooordde. Hij deed veel goed, ver scheen bij nacht en ontij bij bran den om hulp te bieden en toerd al gemeen bemind. Als je in zyn park speelde, vjcrd hy niet boos. Toen hjj er .mij'eens met mijn vliegende hoC lander aantrof, gaf hij mij een pe permunt en een aanmoedigend tikje op het hoofd, waarna hij zich neu riënd verwijderde. „Van Wenten is dóód," zegt me neer Wissink. En hij vertelt op de nuchterecom pacte manier, die bij dit soort men sen het gevoel allerminst uitsiuit, de details. Zij overtuigen me er weer eens van, dat je maar een uur de stad uit hoeft te sporen, om te stuiten op de motieuen, waarover Toergenjew en Tsjechow hun melancholieke ver- halen schreven. Meneer Van Wenten was in de oor log zichzelf gebleven. Dat hield dus in, dat hij van alles dééd. Wat pre cies, kon meneer Wissink me niet vertellen, maar hij wist wel, dat, op een dag, de Duitsers kwamen en hem zonder vorm van proces dood schoten, voor zijn eigen Berkenhage, in dat mooie park, waar ik best van hem" mocht spelen en maar h\j my een pepermunt je gaf en een tikje op het hoofd. „Mevrouw Van Wenten heb er nooit meer wiirti wonen," ..zegt de oude man, „Ze had nóg !n hoes in 't dorp en doar woont zé v.oe, sinds d'n oorlog." „En Berkenhage?' vraag ik. Dat heb ze leeg loat'n stoan," ant woordt hij, „Er is nooit meer wat aan gedoan ook Als ik voorstel er even te gaan kij ken, vindt meneer Wissink, dat ken nelijk een dwaas verlangen, maar hij berustDoor beijzelde lanen lo nen tue er in een lichte mist heen. t Is een wandeling van een kioar- tier, maar 't loont de moeite. Want als toe het dorp uit zijn.'en de bo men in de bocht voorbij, zien we een tafereel, dat mensen van deze tijd alleen nog maar in griezelfilms beleven. In een volkomen verwilderd park staat het eens zo liefelijke huis uit mijn kindertyd in een toestand van tragisch verval De ruiten zijn kapot, de serre is half ingestort, luiken han gen uit hun voegen en de muren to nen de sporen van de ambitie, die •het vrijgevochten park heeft om dit huis net zo te veroveren en te bedel ven ats het kasteel van Doornroosje. „Heeft nooit iemand 't urillen ko pen?" vraag ik. „Joa," antujoordt de oude man, „Moar mevrouw wil 't zo loaten." Zo als een groot, sinister monu ment voor een goedhartige, vriende lijke man. die zo onvoorzichtig was dat te blijven, toen 't levensgevaar lijk geworden was kronkel Mevrouw Peacock profiteerde op die manier van het beste van twee we relden. Zij bezat de positie van echt genote van een gestudeerd man en smaakte meteen het eenvoudiger ge noegen de vrouw van een hereboer te zijn. Zij speelde die twee rollen met een even groot en ongedwongen gemak. Haar boter was ongeëven aard. Haar kaas was de trots van de streek. En haar personeel had een diep ontzag voor haar. „Ik heb niet alleen met papa te doen," merkte Sara met gespeelde plechtigheid op. „Ik heb ook met me vrouw Bateson te doen. Ze mist heel wat doordat ze zondag niet naar de kerk kon gaan. Vertel het haar maar niet Julia, dat zou niet aardig zijn" „Wat bedoel je; Sara?" vroeg Julia argeloos. „Ben je het vergeten? Dat kan niet. Hét was de beurt aan de brave Par- dew om te preken. Hij was zó ver makelijk." „Ik merkte niet dat hij zo verma kelijk was," zei Julia. „Hij ook niet. Dat was juist zo amusant." „Meneer Pardew," zei hun moeder, „is een heel aardig jongmens. En een grote hulp voor de dominee, Ik weet niet wat jullie mankeert, meis jes," ging zij voort met een blik, die Julia uitsloot. „Ons, mama?" zei Catherine en zet te een paar grote ogen op. „Jij en Sara:zijn een moot span. Sara zal zich nog eens lelijk bezeren aan die scherpe tong van haar. En laat ik je één ding zeggen,Sara, jongemannen houden niet van die bij dehante vrouwen." „Wat onzinnig," zei Sara, „Prefe reren ze domme meisjes?" tor GERALD BULLETT De brutale vraag negerend, zei mevrouw Peacock tegen Catherine: „Ja kind, je kunt naar beneden gaan, wanneer je God voor je goed ontbijt hebt gedankt." De vier hoofden bogen zich. „Voor wat wij ontvingenmompelde Ca therine. Nu de hemel tevreden was gesteld, werden de vingerdoekjes weer in de ringen gestoken, de stoelen achter- uitgeschoven en het gezin verspreid de zich. Ze begaven zich naar de hun aan gewezen plichten. Later op de dag, na de lunch, werd de meisjes oordeel kundig wat vrijheid gegeven, een vrijheid binnen de grenzen van het decorum, om hun eigen plannen uit te voeren en hun verschillende talen ten te cultiveren. Julia zat dan over haar borduur-raam gebogen; Sara had de naam aardig te schilderen; en Catherine, die eerst haar jeugdige energie in bezigheden buitenshuis moest uitleven, verdiepte zich het liefst in een boek terwijl Bundel, de goudkleurige poes op haar schoot lag te spinnen. De avonden werden op een andere manier doorgebracht: dat waren sociale aangelegenheden. Lutterfield was een uitgebreide en niet dicht bevolkte gemeente, maar er waren drie of vier goedé families die niet te vqr weg woonden en er ging zelden een week voorbij zonder een of ander avondje met whist of omber, gekruid met gezellige conver satie b(j de een of ander thuis. En dikwijls, of er gasten waren of niet, en als mama in de stemming was, maakten ze muziek bij de piano. Zij accompagneerde vrij goed' en de stemmen van de meisjes harmonieer den in refreinen en meerstemmige ét lag niet in mevrouw Peacocks bedoeling- luxe-poppe tjes van haar dochters te maken, maar de opvoeding mocht niet ver waarloosd worden en zij hadden be hoorlijk onderwijs genoten, eerst thuisi onder leiding van juffrouw Smith-, en -daarna, op een school voor jongedames in Crayford, dat één station van Newtonbury verwij derd lag. En hun opvoeding v/as oor nu nog niet voltooid; die zou nooit eindigen zolang zij onder moeders, vleugels waren, want zij spande er zich voortdurend voor in goede huis vrouwen van hen te maken en te zor gen dat zij hun tijd nuttig besteed den. De ochtenden waren dus gewijd aan de plicht. Op deze speciale morgen was dat voor Julia geen opoffering. Integendeel. Om in de rol van de lief dadige dame vrouw Bateson.te gaan bezoeken was heel wat aangenamer dan linnengoed vérstellen,groenten inmaken of Alice, de werkmeid, hel pen met stof afnemen en bedden op maken of er op te letten dat Jenny er aan dacht het zilver: te poetsen. Bij haar terugkomst zouden haar tal loze kleine huishoudelijke plichten wachten, maar intussen kon ril ,8e* nieten van de wandeling naar het dorp, van de eerbiedige begroeting van Dolly Bateson en van een hall uur opwekkend christelijk gebabbel over haar pijnen en kwalen, waar de oude vrouw, hoewel zij 2e be treurde, toch trots op was; ze had dan ook niets an'ders dan haar hoge leef tijd om trbts op te zijn. „Hoe gaat het vandaag met u* vrouw Bateson?" „Nu ik uw vrolijk gezicht zie .r- goëd-Maar ik heb het lelijk te. pakken gehad, dat is aeker." Ze begon haar kwalen en haar hui- dige slechte conditie met treffende bijzonderheden te beschrijven, maar niettemin vrolijk, zelfs enigszins snoevend, alsof ze er zich van bewust was dat ze haar tot eer strekten en., dat ze voor Julia zeker van even; groot belang motsten zijn als voor haarzelf. Julia, die medelijdend van. aard was en niets ten halve deed, deelde deze mening in zekere zin eQ deed allerlei vragen, beklaagde haar, uitte haar verbazing en zei alles wat voor deze gelegenheid van pas was. - (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1