TE HOGE DEFENSIE KOSTEN CAROL DAY Zeven vocalisten en acht liedjes dingen naar uw Mooie tijd Kunstgebitten SPiiQfi&lPARKS: DIT ZIJN DE SOLISTEN VAN VANAVOND - swswsassjaasss; Stoss&SSL! II WWW&b ~V In&sskv&P op' Dinsdag 17 februari 1959 Vanavond Radio Corrie Brokken Stijve nek Kloosterbalsem Nieuwe stafchef in Engeland Dick Doorn Tonny van Hulst Greetje Kauffeld - Bruce Low 4 John de Mol Teddy Schollen DE DOCHTERS VAN MEVROUW PEACOCK ES het vermake |DAT IS DUS AFSÈSPRq^NËSENHONOERD". KEU. JU MEBT JE DUl-jra DVlïEND-' AEGE- rZEND POP ENJE F^fm^DROKEN, BROER, [laat CAROL METES'fy«L£N VAARWEL -i&BsnmKMvJR [££iV UUR LATEX, -. JE KIJKT AL6ÓP JE AL TEVREDEN SENT, LM ET JE2£Lr<J<#4 ALDHETGEOTd PAARD V/RECHRiKT OOORf/êT LfttMAAf OP M£T PU BUCK A f3 TO AMI ÓPRINGT 1 hP#0£r/£ VA/1Z/MPIAAT5. - IKNltr' HIJ li .ltV£Ni6£WARUJK, HU KOMT HltRHttH VAMó DAT PAARD, BIIN60. MaAkdatjl WÊ6K0M1; MEMSErt 1 Til tl DOW, 5PR0fcfj£/j Yin^p-' ZO KWAM K/CK/N'N GELEEND TENU6K~^. EN TE GROT? mirur 1 schoenen het NIELSEN. DE KEEPER-ARMVOL OVERLEGDE METZYN 7RA/NEA EAI DE CWBVOORR/7TER. Mg PRD&tT HET^\ "TWEEDE" l <0/ "DERDE"SPELEfT VANDAAG Ook/J U EmVAHDERESERVE-SPELEPSKOM BY 113 7VDS OP HET VOETBALVELD 2YH. EN TOT OVERMAAT VAN RAMP RAAKTE WEEM/HO- TEN NA DE AFTRAP EEN DER VICTOR/A - SPELERS TO DAN/G wM GES/eSEEERD, jmM^j/~r$ t» DAT HYMOEST X /MSzl Hff u/tvaclen.' *rn^fWrT ff i r7JA, W/EMOETEV W&NOU--4 NEMEN FM Per zyn alleen npaar^% junioren MEEGEKOMEN. WAT ZOUDEN JÜCUEDOGGEN VAN DiSRLE/NE MISTRA nET marinedebat in de Tweede Kamer van vorige week beeft geen prettige indruk achtergelaten. Het zal wel de nadering van de twaalfde maart zijn geweest die heeft gemaakt, dat de accenten niet al te goed zijn gevallen; en voorzover er misverstanden zijn geweest waren de commentaren achteraf nu Juist niet geschikt om die op te helderen. Eén van de redenen, waarom de kern der dingen heel slecht uit de verf is gekomen, is dat niet minister Staf maar staatssecretaris MóorL man in het middelpunt van de strijd stond. In feite werd op een zijfront ge- vochten over iets, wat op een hoofd front thuishoorde. Het trekt de aandacht, hoezeer minister Staf telkens weer de dans ontspringt. In de helmènaffaire was het.; staatssecretaris Kranenburg, die de schuld kreeg en zelfs tot af- tréden werd gedwongen. Niet in de eerste plaats om de grote schepen gaat hethet gaat voor alles om de totale, defensiekosten. Het mag als bekend worden verondersteld dat bij de kabinetsformatie van 1956 de-beer Drees een poging heeft gédaatt om deze vast te leggen op anderhalf miljard per jaar. Een groot bedrag, dat ook. wanneer de vermeerdering van de bevolking en achteruitgang van de waarde van onze munt in aanmerking wordt genomen, aanmerkelijkuitkomt boven wat vóór de. oorlog werd gevraagd. F.r ziin allerlei redenen voor Nederland om deel te nemen aan een gemeen schappelijke verdedigings- politiek; maar de goedkoopte hoort er niet bij. De anderhalf miljard was een compromis tussen de beren Drees en Staf. Maar het is niet bij dit bedrag gebleven. Het i« geleidelijk toch meer geworden; cn nu heeft minister Staf in de Kamer meegedeeld, dat hit met minder dan ƒ1700 miljoen niet toe kan. Dit was geen vrolijke boodschap, en de Kamer heeft ze dan ook zonder een spoor van geestdrift ontvangen. De aandacht map er op worden gevestigd, dat niet alleen de P.v.d.A maar vooral ook de K.V.P. eigenlijk al lang vindt, dat het wat te veel wordt Er is een grens aan de draagkracht van een klein land. dat ook anderszins op hoge lasten zit. NATUURLIJK, Nederland moet zijn bijdrage tot de NAVO leveren: maar onlangs gepubliceerde cijfers hebben uitgewezen, dat onze defensie-uitgaven een hoger percentage van het nationaal inkomen uitmaken dan in vrijwel alle andere N.AVO-landen. Het is bepaald niet laakbaar wanneer dan eens wordt nagegaan, waar dit aan ligt. Degenen nu die de moeite nemen'om de cijfers kritisch te bekijken, komen al gauw terecht bij.de tn verhouding dure marine van Nederland. Ziehier wat in het geding was bij het uitgesproken onvriendelijke Kamerdebat van vorige week. Er zat in de geprikkelde toon van staats- secretaris Moorman tegen de heer Scliouwenaar.dat element van onredelijk heid. dat zo dikwijls merkbaar is, wanneer het gaat om heilige huisjes. De heer Schcmwenaar heeft volstrekt geen betoog, legen de Nederlandse vloot gebonden; hij heeft alleen vastgesteld, dat de grote schepen, die de NAVO wel kan gebruiken maar waar ze niet om heeft gevraagd, onze draagkracht te boven gaan. Het is een weelde, die Nederland zich onnodig permitteert, zulk? terwijl een aantal kleinere eenheden, die de NAVO wel dringend behoeft, niet. kunnen worden bemand. De Karei Doorman, de De Ruyter en De Zeven Provinciën, ze kosten handen vol geld. Nu kan men natuurlijk zeggen, dat ons land aanzienlijke maritieme tradities heeft. Dit is volkomen juist; en geen verstandig mens zal de waarde van tradities ontkennen. Doch onder de omstandigheden, zoals die nu eenmaal zijn, lijkt het aanhouden van de drie grote schepen alleen ver antwoord, wanneer de NAVO ons land daar tegenove» van enkele andere verplichtingen zou bevrijden. Wat meer voor de marine, wat minder voor bet landleger: er zat wel wat in voor een land, dat als zeemacht altijd zoveel meer heeft betekend dan ais landmacht Maar de NAVO Heeft er geen rekening mee gehouden, en het gevolg is dat Nederland heel wat meer betaalt dan strikt nodig is. DEGENE die het nodig vindt er aan ie herinneren, dat Nederland nog wel meet verplichtingen heeft dan die in het kader van de NAVO, vergeet kennelijk dat Indonesië intussen onafhankelijk ;s geworden. Eigenlijk is het zo. dat na de souvereiniteitsoverdracht Nederland met een aanmerkelijk te groot marine-apparaat is blijven zitten en dat op allerlei gronden niet heeft wihen beseffen. Het houdt verband met nationale gevoelens, met het aanzien dat de leiding geniet en met de promotiekansen van de officieren. Het is alles misschien wel verklaarbaar, maar verantwoord is het niet, nu de minister reikt naar de ƒ1700 miljoen. Dan moet deugdelijk wórden bekeken wat beslist nodig is en wat niet. Overleg met de NAVO over een vermindering van de Nederlandse bijdrage lijkt onvermijdelijk. Bezuinig op de vloot, heeft de voormalige marine officier Schouwen aar gezegd. tot verontwaardiging van de staatssecretaris, die in zijn bestrijding heel wat persoonlijker werd dan in overeenstemming is met goede parlementaire gebruiken. De regering is er echter niet al met zich boos te maken; zij zal op de een of andere wijze een weg moeten vinden, om de Nederlandse defensiebijdrage ietwat in verhouding te brengen tot wat de andere NA VO-landen voor dit doel uitgeven. De noodzaak daarvan klemt te meer door hét al jarenlang ontbreken van fondsen voor een enigermate behoorlijke opbouw van de burgerlijke ver dediging. Het plan daartoe ligt al vier jaar te wachten, en bij de 'ƒ1700 miljoen, die minister Staf nu nodig heeft, verklaard, zijn de kosifcn daarvan niet inbegrepen. (Advertentie l.M.) Wrijven met de verwarmende, I lenigmaltende Klooster balsem j heeft een weldadige'merking. wrijft de pijn weg LONDEN Generaal sir Hugh Stockwell js met ingang van 1 aug. benoemd tot chef van de generale staf der Britse strijdkrachten. In 1956 leidde hij de Britse expeditio naire macht in. Egypte. T T ANA VOND zal de spanning, die de-finale van deNeder- V landse deelneming aan het Eurovisie-Songfestival om geeft, zoorden verbroken. Dan zullen de vrouwelijke vocalisten van elkaar tv eten op wat^voor feestelijke kledij haar keuze is gevallen, dan zal blijken wie welke tekst heeft geschreven, wie welk melodietje heeft gecomponeerd en bovenal welk liedje het meest in de smaak valt van de twaalf jury's die het Neder landse publiek representeren. De opzet van de beoordeling van de liedjes is dit jaar anders dan voorheen en,:naar ónze indruk, beter. Vooral omdat de luisteraars en kij kers nog dezelfde-[avond zullpn; vér- nemen welk'liedje als nummer een eindigt. Deze twaalf jury's bestaan elk uit tien personen, voor de helft uit man nen en uit vrouwen. Zij zetelen op de avond van de uitzending in alle delen van het lan.d elk voor een TV- apparaat. En in. hun.midden.zal een vertegenwoordiger zijn van de NTS, die erop toeziet dat zij elkaar niet onderling beïnvloeden; Elk liedje wordt' tweemaal uitge voerd, Eenmaal met begeleiding van het orkest van Dolf van der Linden vervolgens nog een keer met een klein ensemble onder leiding van Eddy de «Tong. Nadat ook het laatste liedje voor de tweede maai heeft 'geklonken zonderen de juryleden zich af en gaan punten toekennen. Drie punten voor het beste liedje, twee punten voor op één na het ,beste en één'punt vcop de derde plaats; De twaalf voorzitters van de jury verzamelen hierna de punten, wor den ten overstaan van de luisteraars en kijkers opgeroepen door omroep- ster Karin Kraaykamp en melden hun beslissing. Zodra alle uitslagen .binnen zijn worden de namen van. de. componist en tekstdichter bekend gemaakt. Omdat elk liedje door twee voca listen wordt gezongen blijft er dan nog de vraag over wie van hen het top-liedje zal mogen zingen in Can nes. waar op 11 maart de finale ge houden wordt van het Eurovisie- Song-festivaJ, De beslissing daarover berust bij een dertiende jury, die fs samenge steld uit HHversumse regisseurs en producers van de lichte muziek. Ook zy volgen aan èen TV-app-raat bet gebbdene en' makcii uifc wlé van de - deelnemende vocalisten; het winnen de liedje op 11 maart In Cannes zal mogen presenteren. ERNSTIGE MUZIEK 7.35—8.00 KRO. Liederen recital door Corry Rijster met Hub HouFt aan het orgel. 9.C0—9.25 KRO. Tweede uitzending In de reeks sonates voor twee violen en klavecimbel van Handel door Theo. Old, Herman Krebbers cn Janny van Wering. 9.2510.30 KRO. Het Radiokamer- orkest o.l.v. Maurits van den Beig met zang van de bariton Lcon Combfi. Werken van liaydn, Grétry, Respighl en Tetrassi, 19.4011.00 AVRO. Martin Gunther Förstemann bespeelt het orgel van de Bcgrabnis Kirche in. Ncuenfelde In Duitsland. FOLKLORE. i 10,10—10,40 AVRO. Maya Hoogveld spreekt In de reeks over muzikale folklore in Zuid Europa over Joego slavië. LICIITB MUZIEK 8.20—9.45 AVRO. Uitzending van het Eurovisie Song-festival.. (Neder!.- fi nale). 11.15—12.00 KRO. Man us WJliemsen draait nieuwe lichte grammofoonpla ten, GESPROKEN woord G.206,30 KRO. Verklezingsuitz. voor de KVF. 10.00—10.10 AVRO. Totieèlbeschouiving door Beo van Ryssdsteijn. DIVERSEN. 7.05—8.00 AVRO. Radiospel „AUes op één kaart". 10.3011.00 KRO. Theater Andersom met een poüttck cabaret. 1AZ ANVELEND door het Gelders natuurschoon, met het fanatis- mé van stedelingen die vit een paar daagjes buitenlucht per se het on derste willen halen, uerdwaclclen toe èen beetje, maar'eindelijk bereikten we een heuvel, waarop een houten bankje stond te bewijzen, dat hier al eerder blanken tvaren geweest Daar hei uitzicht riant teas, gingen wij in goed vertrouwen zitten wach ten op een eventuele voorbijganger. Die kwam na een kwartier een kleine, oude vian met ronde vormen en een'vriendelijk gezicht, dat mij om een onverklaarbare reden bekend voorkwam. Wij vroegen hem de weg terug en toen' hij zich daarvan in be- dnard Gelders had gekweten, ging hij naast ons zitten en legde ons, bij wijze van toegift, hét panorama uit, gaf bossen jtamen, maakte van. een ver streepje een gehucht en zei'teh- slotte: ,J2n dat torentje ginds, dat is het kasteel van de baron. Ja, hij wooni er zelf niet meer op.: Hij heeft het verhuurd. Aan een - koopman." Bij Televisie NA het journaal en het weerover- zicht. van rie NTS (8.00) aanslui ting met de AVRO-studio voor de uitzending van de Nederlandse finale voor het Eurovisie-songfestival 1559. Liedjes: Tedre dag.niet joxl Kleine zilvren ster Mijn hart en ik (met Bruce Low) DIT wordt dan de derde keer dat Come Brokken aan de Neder landse finale voor het Songfestival deelneemt. Beide keren bereikte zij in eigen land de top: de eerste keer met „Net als toen" (dat in dat jaar ook in de inter- nationale compe- A titie één werd) en verleden jaar met „Heel de wereld", dat in het inter nationale- nnilieu viel als een bak steen. Het typeert haar geestdrift voor haar werk, dat.. z;j deson danks niet geaar zeld heeft op nieuw mee te doen. Er zal naar haar extra scherp worden geluisterd en de luisteraars en kijkers zullen zich critisch afvra gen of haar 7,kleine zilveren ster" triomfantelijk hoog boven al de an dere liedjes uit zal stralen. Met de liedjes die haar deze keer ten deel zijn gevallen, vooral het duet met Bruce Low is Corrie Brok ken zelf nogal ingenomen. Liedjes: De regen y Als ik denk aan geluk rN de laatste jaren is deze Neder landse vocalist steeds meer naar voren, gekomen. Hij werkt mee aan voor zijn rekening neemt, gezongen zouden worden door Christine Spie renburg, Deze is qp dit moment ech ter in Wenen voor het maken van grammofoonplaten. Liedjes: Kleine zilvren ster Angeline HET begin van de loopbaan van Tonny van Hulst lag op kantoor. Lang heeft dat niet geduurd. Van het kantoor gtng hij naar hetconserva torium, vandaar als bassist naar het Radiofilharmoniscb Orkest en andere radio-ensembles, o.a. bet Metropo- le-Orkest. Na de contrabas kwam de gitaar en met de gitaar ook de zang. Dit talent deed zo nu en dan op hem dé keus vallen voor een refreintje. Hij deed dit zo go.ed dat de organisato ren van deze fi-, nale hem hebben uitverkoren om ten overstaan van het grootste pu bliek dat Nederland hem kan schen- ken zijn kunnen, als zanger te tonen. Zijn optreden vanavond is' een de buut in het Songfestival. (Advertentie IM.j Goed bericht voor de bezitters van DENTOFIX een nieuw, aangenaam «n hygiërusdi poeder brengt uit komst voor alle loszittende ot losra kende kunstgebitten. Eeo weinig DEN TOFIX, "3 morgens op de plaat ge strooid, houdt Uw gebit de gehele dag, onder, alle omstandigheden, vast en zeker op zijn plaats. Tevredenheid ge garandeerd. Verkrijgbaar in discrete, neutrale plastic flacons, prijs' t. 2,35, bij apotheken en drogisterijen. heeft toch vooral zijn reputatie ge vestigd bij „De windmolens". De be doeling was dat hij de klassieke richting zou uit gaan maar als zovelen is hij gezwicht voor het lichte genre. De deelneming aan de finale van vanavond is voor hem een vuur proef, dit te meer omdat hij (even- Liedjes: Als ik denk aan geluk Mijn harten ik (met gfk^°'d^nVSl John, de Mol) dwongen tot een Öp het plein non-actief. Q.REETJE KAUFFELD. vocaliste Liedjes: Angeline ledre dag met jou Mijn hart en ik (met Corrie Brokken) HET voornaamste arbeidsveld van deze Nederlandse zanger, met zijn diepe'warme stem ligt in Duitsland. Voor de oorlog reeds was dit het ge val. Van '40'45 keerde hij terug, maar nauwelijks was deze voorbij of er werd opnieuw een beroep van over de oostgrens op hem gedaan. Dank zij de kleur van ziin stem ge niet hij daar voor al populariteit als zanger van neger- liederen. Nu is hij niet slechts zanger, die niet alleen vele grammofoon-, platen op zijn naam heeft staan,3 maar sedert kort ook acteur voor de film en de" televisie, wederom in Duitsland (commerciële TV in Mün- chen). Liedjes; Op hel plein Een beetje Myn hart en ik (met Greetje Kauffeld) JOHN DE MOL, die met zijn 27 ja ren de lasten en vreugden rond- draagt van een zanger die voor komt aan de top van de populaire Neder landse vocalisten, zullen we van avond driemaal horen, één keer sa men met Greetje Kauffeld. Songfestival-er varing deed hij reeds twee jaar geleden op. Dit keer heeft zijn deelneming overigens aan een zijden draadje ge hangen. Een keel ontsteking heeft van de Skymasters, is de jongste meer dan een radio-ensemble, maar participant iri deze finale, 19 jaar. En ondanks haar jeugd behoort zij tot die kleine groep van. deelnemers die niet alleen solistisch maar oók in een duet meewerken. Twee jaar gele- ..jf den maakte zij ""♦ffaajwT'--' haar debuut en het heeft haar in deze jaren niet aan succes ont broken. Is ze zenuwach tig nu ze binnen het felle licht van de TV lampen ten nippertje een in vitatïe kreeg. Het was aanvankelijk bedoeling dat de liedjes die hij als Teddy Schol- overstaan van ten) pas op het ruw geschat zo'n £V_ 5QF OOK DOT BEN rHEB ZOJUIST- CM. /iets VERKOCHT-voor. DUREND POP. kO(W MEE DAN gaan we het a VIEREN i 2% miljoen men sen gaat optre den? Ze maakt de indruk van niet.'" Het succes heeft haar niet duizelig gemaakt: ze weet wat zij wil en wat zij kan. (Advertentie LM.) Liedjes: Een beetje Deregen """Teddy SCHOLTEN, elke avond x met haar man Henk samen in de René Sleeswijk revue, hpeft de orga nisatoren van de finale uit grote moeilijkheden geholpen. Mieke Telkamp sloeg haar invita tie af („Je zet met zoiets je reputatie als zangeres op het spel") en toen nu een week geleden viel hun keus op Ted dy Scholten die „ja" zei. Wat Mie ke Telkamp af schrikt, trekt haar juist aan: de onzekerheid tot het laatste mo- ment en het ele ment van sportie ve strijd. Eén avond heeft ze vrijaf van haar werk by Slees- wjjk; .vanavond. De repetities op haar liedjes,.eerst alleen, later met dé or kesten waarmee ze vanavond op treedt, hebben haar agenda wel erg vol gemaakt in de afgelopen dagen. dit laatste woord drukte zijn stem een zekere verachting uit. „Met de edel is het uoorjy," Ver. volgde hij, „Tenminste, toat ik tr van gekend heb, dat bestaat niet rneer. Als jongen van twaalf tuaa Ik al wees cn toen ben ik op een kas teel in de buurt gekomen, eerst al» ".keukenjongen en later als knecht En dat ben ik veertig jaar gebleven dus ik heb de adel wel meegemaakt' Maar in volle fleur dan." -Hij .zei het met tedere achting Plotseling begreep ifc, waarom hif m&lzo bekend voorkwam. Hij was het volmaakte type van het beroep dat hij zoveel jaren uitgeoefend had' Als je hem de oude liurei aantrok' kon je hem zo weer binnen sturen om te vragen: .Jleejt meneer dm graaf gebeld?" „Ook alszé nog geld hebben, voe ren ze niet meer'die staat van vroe ger," sprak hij weemoedig. „Wij had den zes dienstboden, twee kamer dienaars, twee koetsiers, die later' de auto's reden,, een kok met z'n hulp jes, een gouvernante, een stalknecht en dan natuurlijk de tuinlui en de jachtopzieners. Een hoop volk, maar zo'n kasteel ligt afgelegen en de graaf en de gravin vonden het pret tig om tn huis; overal tégen iemand op te lopen. Erg druk hadden we het gewoonlijk niet, maar in de jachtmaanden kwamen we byna niet op becl. Eerst 's ochtends mee ter jacht, natuurlijk, want meneer de graaf moest mij bij de hand hebban om. hem te drinken te geven On eendenjacht liet ik de moezelfl^en attyd aan touwen in de plas takken. Dat hield de ivijn lekker koel, Veej schoot 'rn niet, maar die /lessen kwa- men wel leeg. Om vier uur was 't fini. Dan ging de hele partü naar het kasteel. Eerst wat opknappen en dan wachtte beneden de tafel. Mensen dat was mooi hoor. Al 't famUiezil' ver er op en het kristal en het da mast. En zo'n banket, he nou ja, alles was er op de wereld teas, dat werd geserveerd. We zeiden wel eens: „dertien gangen voor twaalf perso nen." En fijne totfnert natuurlyk en champapne. Als je nou zo'n fles half leeg geschonken had en alle glazen waren vol, dan mocht je 'm niet weg zetten, voor de volgende ronde. Nee. die moest naar de poetskamerJ5at waren toü dan. Wat daar niet alle maal stond aan fijne wijnen en lek ker eten, de volgende ochtend... En dan zag je, door de ramen, al de koppen gluren van de tuinlui en de jachtopzieners...." Hij glimlachte zalig. „Zo was de adel toén," sprak hij, „De bakker, de melkboer, de slager, ze dronken 's Ochtends als ze kwa men allemaal htm bier. En- dacht u, dat de urijnkeïder op slot was? Dat zou een koopman doen.- Maar bij de adel kon. je, als je wou, drie flessen champagne daags drinken. Dat inter esseerde ze niet, als je je werk maar deed. Ze wisten 't wel. Maar ze von den 't min om er op te letten. Er kwam eens 'n jonge, ijverige snoeshaan bij ons werken en die bracht ons aan, bij meneer de graaf. Toen werd hij weg gezonden. Wij niet. We mochten net zoveel eten en drinken als we maar urilden. Als we maar nooit om tien gulden meer loon. vroegen. Of ston den op. een recht. Want dan ging jt er uit." Langzaam schudde hy zijn waar- dip grijs hoofd. „Dat is allemaal voorby, nu," zei hij, „Mijn meneer liet nog een hele kermis komen op z'n kosten. Dat vond hij leuk. Dan ging hij aan dt gang met die waarzegstertjés- en flinlc drinken natuurlijk. O,'dan was 'tlaat 's nachts, in zijn eigenkabi net, met de dametjes er,fry. Want mevrouw kwam daar niet. Dat was toen zo, bij .Mei. Een huwelijk ging om kinderen- 'daar als die er een maal waren,.had het zozeer geen in houd meer. Ach, aldie nachten En je zat maar op, want als hij bel de moest je er wezen. En 's ochtends vroeg weer zorgen, dat alles netjes klaar lag, de kleren die hij in dê hoek gesmeten had keurig opgeperst, 't scheerwater warm. En punkt op tijd hoor. Wnat in de jachttijd ook, meneer, ze zopen de hele nacht door, met permissie, maar 's ochtends za ten ze allemaal kaarsrecht om half negen in de ontbijtzaal Bewondering straalde wit zijn vriendelijke ogen. Tegenwoordig jaagt de adel niet meer," zei hij. „Dat z»n rijke men sen. Of broodjagers, t ts allemaal veranderd. Na de dood van meneer de graaf heb ik nog korte tijd bij een koopman gewerkt. Maar dat ging toch niet. Die man lette op de kel der cn beknibbelde je. Kijk, adel heeft geld, maar toil 't alleen maar uitgeven, verder niks. Wat ze van i: de jacht meebrachten, gaven ze' ge- woon weg. Geen koehandelMaar een koopman... ach; ik had daar geregelde uren en meer recht, zal ik maar zeggen, maar ik kon er toch niet aarden." KRONKEL tai SOAID BCUtETT wassen tot het water helder is." fe?deÜP™voor"1 dtt waardelijke gehoorzaamheid de y0 -wa e tocn plicht was van de kinderen. Het eni gang was en Julia op weg was naar vrouw Bateson, was Catherine, goed ingepakt voor de. noord-oosten wind, in gesprek met Harry Dawkïns, een langzaam sprekende, verweerde, blo zende, „oude" man van zestien jaar» wiens plicht het was de'paarden te verzorgen, de yarkenshokk?n schoon te maken, de stier water te geven, de koeien uit de wei te halen, de vruchtbomen te kalken, de ratten op de graanzolder te verdelgen, de kippen op stok te jagen als het don ker werd, een handje te helpen met het melken en, als hij niets te doen had, klaar te staan voor. de oude u Biggott, de tuinman. Het was een i een hartehjk vast grapje onder de meisjes en meisje en niet overmatig prikkelbaar, een mysterie dat, hoewel al die .ver- ge wat zij kon toegeven, diep in zich- cdAe, J?tuele herhaling wei -schillende ^karweitjes op de een of ■raif varhnToan wac toüchant. Oude mensen waren nu andere manier werden uitgevoerd en eenr^Qu zo'.wel "door Harry,, hij zelden of nooit „ik ben echt tevreden over je, kind- werd betrapt terwijl .hij zo iets deed. bezig was ^e' bebt er welrslag van. Niet dat Haasten lag niet, in zjjn aard, nood- door imitatiezuebt gedreven, te kri^ Wtrouwd- tant. raak noch dreigementen konden hem FÏUS5 SM*»?? er?ad fe dofn Maar hetlfgMd'alSC3eVh°eï Sl^.552^S'J?S. zelf ook kunt." zelf verborgen, was dat Sara zekere fouten had waarvan Julia, dat lieve kind, gelukkig geheel vrij was en die Catherine, vreesde zij, hankelijkheid,'een rustig maar kop' pig vasthouden aan haar eigen me- ergens anders als je hem nodig had en als je hem ten slotte had opge- ntngen, een aanleg tot brutaliteit. Het ™'£,av^arVLZ,1>C,S?f,,™ata..tv'i'- "Eo; spoord,'dan gaf hij de indruk er- krr»r» in «ér, Vn-orir, wnrrion verdien is het leuk werk. Zij goot gerlijk of kalmerend, al naar de water in de karn eri bracht het lang- stemming waarin je was dat hij zaam in beweging. „En aangézien ik zeeën van tijd had en dat Hij eigen- met decoratief ben, moet ik maar le- .lijjc niet goed begreep dat iemand ren nuttig te zyn, vindt u niet?" zei kon verlangen dat hij in actie kwam, ze met verraderlijke nederigheid. De wereld is een aangename ver- !l?^VT^iu!?_e®r Pa,rd®w. m?j.20U blijfplaats. scheen hy - te zeggen, kon alles in één begrip worden sa mengevat: eigendunk. Hoé kwam zij eraan? Niet van haar ouders,-dat is zeker. De brave Edmund was een;in telligent man, maar niemand kon hem verwaand of eigenzinnig noe men: hjj was altijd bereid in kwesties die büiton zijn eigen sfeer lagen, zich bij het oordeel van zijn vrouw willen hebben, mama, als ik het hem het inderdaad beter wist en zij prees 2Ï5ÏÏ 1 w^lÏÏk^u-1 *-» zichzelf niet over het onontkoombare Tt ^£.n+00«rifZj staldeur geleund. feit dat zij in haar capaciteit van deT,vre:-1! .,->M°rgen Harry," zei ze: H« deed moeder altijd en noodzakelijkerwijs t3T-iP voe«de zijn ogen wa,t verder open. „Lekker gelijk had. J^.aaTAeinIs geslapen?" waarom niét stilletjes blijven zitten om ervan te genieten? - Het verbaasde Catherine dan ook niet dat ze hem zó vond: zittend op een omgekeerde emmer, zijn ogen half dicht en met zijn'rug tegen de ™°d«kelakerwi), S'haaïPg b^deVhrar^emU de-boter rich eeret SSJWiMSt/ïw?® heeft zei Sara aan de karn. Haar huwelijk is een ernstige zaak." zijn vingers aan zijn lok, werktuige- neus trok m rimpeltjes toen zy blij >to ja, mama? Dan ben fleer mis- lijk groetend en bleef op haar beve- glimlachte. „Wilt u schien niet geschikt voor. Maar met ien staan wachten, een slungelige, uit fnXo e!!." ?ei Was,Sen diploma- meneer Pardew zou het niet ernstig zijn kracht gegroeide jongen, tieke vr^ag. zij twijfelde geen mo- zijn. Het zou komiek zijn. Hjj is zo op Luister nu eens goed," 2el Cathe- ment Maar mama werd graag ge- en top een hulpprediker." ri'ne „Weet je zeke? dat je wakker raadpleegden hield ervan haar tem- „Wat bedoel je, kind? Hy is toch. bent?" J Z 3 sirueren. - hulppredikerr Hij grijnsde vaag, verbaasd maar ,.Ja, zei mama. „Goed gedaan. Nu „Ja mama. Pat is hy. Kyk eens, het niet beledigd. Jazeker, juffrouw, een liter koud water om de bolletjes water is al haast helder. Maar voor'al- t Mijn moeder 'zegt dat je my naar bard te maken en nog even licht kar- le zekerheid zal ik nog even door- Newtonbury moet brengen," nen. Dan zullen we de karnemelk gaan, hè?" aftappen en de boter in de kam Terwijl het botermaken in volle "(wordt verT^fd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1