Australië en Indonesië De Borains in verzet D' door frank Godwin S° van e Cals I*ecg nachtje bedenktijd voor o zers: lei**SL HEDEN VALT BESLISSING: Universiteiten open wis Nationale finale prettig kijkspel Jury's stonden voor zware taak 1 Den Haag-49 D en Dol d er-42 Radioverslag Het vreemde Indruk ma N? Pijltjes van liet politieke podium Rechten gymnasium-diploma s SSutr ZT'I? 'iiS At Prinses Beatrix weer thuis Vanavond tte&K dt/ieci. 2 ASPRO'5 -&zU&oemet fit/ SE DOCHTERS VAM MEVROUW PEACOCK •^J^-JS^isaEss v^«&.róp^ sa «ra» Woensdag IS februari 1959 de tekst van het Australisch-lndnnrsisch communiqué, uitgege- V j ven na het bezoek van minister Soehandrio aan Canberra, nauw- W keurig leest, zal er niets in vinden wat redelijkerwijs als moeilijk passend in de goede betrekkingen tussen Australië en Nederland kan worden aangemerkt, Australië blijft de Nederlandse souvcreiniteit over Westelijk Nieuw-Cuinea en bet beginsel van bet zelfbeschikkingsrecht der inheemse bevolking erkennen. Opheldering hééft het stuk gebracht op één punt, n.l. ten opzichte van de houding van Australië, wanneer vreedzaam overleg tussen Indonesië en Nederland zou leiden tot overdracht van het gebied anti de republiek. Daartegen, zo wordt verklaard, zat Australië zich niet verzetten. De twijfel, die hieromtrent in ons land bestond en misschien ook wel een beetje opzettelijk levendig werd gehouden, is daarmee geweken. Naar onze mening is voor deze twijfel nooit veel reden geweest. Het viel niet te zien, waarom Australië zich nu met alle middelen zou verzetten tegen een regeling, -vaarin het tien jaar eerder bereid was geureest zonder meer te berusten. In zoverre kan de verklaring dan ook moeilijk als een belangrijk' Indo nesisch «ucces worden uitgelegd, al za' men in de republiek wel trachten dit te doen. Er is nog een ander aspect, dat de aandacht trekt, n.l. de rede lijke, gevolgtrekking. dat Australië zich wèl zal verzetten tegen een souve- reinifeitsoveTdrarht die bet gevolg zon zijn van geweld. Het is een in ver band met de jongste vliegtnigleveringen door Engeland en Amerika zeer icfueel punt. Soehandrio. dat blijkt wel, heeft het te Canberra niet zo ge makkelijk gehad Het zou ook heel goed kunnen zijn. dat het. resultaat van zijn missie weinig in overeenstemming is met de opvattingen van sommige militaire leiders in zijn land. In feite immers heeft de Indonesische minister een standpunt ingenomen, dat een eindweegs aan dat van Nederland lijkt tegemoet te komen. Het grote geschilpunt tussen beide landen was, dat Indonesië de eouvereiniteit over Westelijk Nieuw-Guïnea opeiste en de Nederlandse souvcreiniteit over dit gebied niet wenste te erkennen. Van Nederlandse zijde zijn herhaaldelijk onderhandelingen over-alle hangende vraagstukken, Nieuw-Guinea inbegre pen. aangeboden, maar steeds met als eis, dat Indonesië de Nederlandse «ouvereiniteit in dat gebiedsdeel erkende. Wanneer no de nadruk wordt gelegd op bet vreedzame overleg- daD zou dat er op. kunnen wijzen, dat er toch enige kentering in de opvattingen van Djakarta is gekomen. In elk ge val mag hét jongste communiqué gelden als bijdrage tot vermindering van de spanning, over de kwestie-Nieuw-Guinea. was k E huidige onrust in de Borinage is het gevolg van een lang proces vanverwaarlozing en verval van een der belangrijkste industriële gebieden van België. De welvaart van de streek heeft vanouds be rust op de kolenmijnen, en de stemming van de streek is vanouds bepaald door scherpe sociale tegenstellingen. De zorg voor de mijnwerkers en voor -de mijnen ie de jaren door aanmerkelijk minder groot geweest dan de wens. flink op de kolen te verdienen. De weinig schone toestanden in dit kolenbekken zijn lange tijden maar al te bekend geweest. Het was geen toe val dat de schilder Vincent van Gogh'io de periode, dat hij het evangelie aan de armen wilde brengen, daarvoor de Borinage als operatie! errein uit koos. Merkwaardig is trouwens het succes van sommige protestantse groe peringen in dit gebied, te verklaren alleen door het karakter inderdaad van protest, dat in hun optreden schuilt. De term „dirigisme**, waarvan commigen in ons land nu proberen, een •oort scheldwoord te maken, stamt uit België, waar men. zich op economisch gebied eigenlijk altijd meer Heeft kunnen veroorloven dan bij ons. Hoezeer deze vrijheidsmedanie een keerzijde heeft, blijkt on wel in de Borinage. waar de kolen lagen zijn ontgonnen op een slordige wijze, terwijl aan de toekomst van de streek nooit veel aandacht is besteed. De ramp bij Marei- nel ie levert een belangwekkende illustratie bij het verhaal, ofschoon ze ge schiedde in een tijd met toch reeds we! veranderde opvattingen. Want er werd behoorlijk verdiend door de mijnwerkers, met als gevolg overigens, dat zij hun kinderen bestemden voor andere beroepen dan dat. waarop de erva ringen van generaties het stempel van vuil en slecht hadden gedrukt. W «d^en beetje" gaat Nederland lfl op II maart naar Cannes We geloven niet clat we de hoop mogen koesteren, dat Nederland biermede het kunststuk zal herhalen om als in 1357 de eerste prijs in dat inter nationale milieu weg ie slepen, maar wel lijkt het ons een liedje fris en ongecompliceerd waarmee we gin 1s aan de Riviéra goed voor de dag nullen komen. Vooral als Teddy Schollen het daar met evenveel ple zier presenteert als zij gisteravond in Hilversum deed. Welk een instructieve openbare les in bet brengen van liedjes leverde de uitzending op. Wat bij de een (en nu denken we in de eerste plaats aan de mannelijke deelnemers) vlak en oninteressant bleef werd soms een charmant liedje door voordracht en gebaar bij de 'ander (vooral bü de zangeressen). Over de hele linie leken ons trou wens de zangeressen beter berekend voor haar taak; de ene keer guitiger en dan weer minder opgelegd ge- \ipeiig in haar voordracht dan de zangers^ Niets dan lof voor de organisatie van deze nationale finale. De groot ste attractie hiervan was wat de Italianen niet voor elkaar konden krygen dat de uitslag meteen kon worden bekend gemaakt en dat luisteraars en kijkers van a lie ont wikkelingen daarbij getuige waren. En wat was Aduard in Groningen ineens c-.n ver oord toen zich daar de voorzitter van een jury in een ander dialect meldde waarmee zelfs slagvaardige Karin Kraaykamp niet goed raad wist. Gijsbert Nieuwland, die het radio- deel van déze uitzending voor zjjn rekening nam, toonde zich na afloop voldaan over deze nauwe samenwer king. Persoonlijk hebben wij de in druk dat de radioluisteraars soms toch wel iets hebben gemist, vooral wanneer Karin Kraaykamp. beter vertrouwd met TV dtm metradio, sterk op het visuele element speelde. Was er als afsluiting van deze T V-a vond geen betere, lichtere keus mogelijk geweest dan aansluitend aan de finale een serieuze documen taire te draaien? W.Jnn. T? EN van de 120 juryleden, die bij deze finale voor de Nederlandse deelneming aan bet Songfestival zulk een belangrijke rol hebben gespeeld, vertelde ons na afloop, dat de be oordelende taak „bijna onmenselijk" moeilijk was geweest. De opdracht luidde om uitsluitend het liedje te beoordelen, maar in fei te speelde de interpretatie een enor me rol. Zo kon het gebeuren dat de waardering van een liedje nadat het voor de tweede maai door een an dere zangeres of zanger ten gehore was gebracht heel anders uitviel dan \7 OOr wie 'gisteravond de uitslag van „Alles op één kaart" beeft gemist geven we hier onder deze nog even schriftelijk. Den Haag, Jan Koopman, Jan Go- der ie. Den Dolder, Eva Janssen. 49- 42, 39 personen hadden deze oplos sing ingestuurd, 277 hadden maar een cijfer verschil en van hen komen er na- loting 150 voor een prijs in aanmerking. Het was een spannende strijd, die aanvankelijk. Den Haar een grote voorsprong gaf; die de jeugd van Den Dolder vervolgens veranderde in een achterstand van Den Haag, maar waarbij Den Haag bij do scrabble-vraag opnieuw in een voor sprong veranderde. dat het nieuws van acht uur .heeft in de be handeling van het nieuws van de komst naar Engeland van de premier van Turkije een merkwaardige in druk achtergelaten. De nieuwslezer meldde dat het 1 vliegtuig dat de premier naar Enge land bracht was verongelukt en dat de premier er ternauwernood het leven had afgebracht. ïn het radio-Journaal meldde de verslaggever (een journalist, die deze beer voor het eerst als plaats vervanger optrad voor Albert Mil- hado) dat „de premiers van Grieken land en Turkije naar Londen zijn gekomen" voor overleg over Cyprus. Strikt genomen niet onjuist want inderdaad is de heer Menderes nu ook in Londen, zij het in een .zieken huis. maar vreemd klinkt zo'n ver slag dan wel. Deze verslaggever heeft zich óf gewaagd aan een voorverslag, waar bij bij aannam aat alles volgens plan' zou verlopen óf hij heeft ver zuimd de gegevens die men hem verstrekte te verifiëren. In beide gevallen is_de AVRO de dupe geworden van zijn onzorgvul digheid. Nummers van dé gezongen liedjes HET AVRO-radioj our naai. gisteravond aansloot 1 2 3 4 5 6 7 8 Leeuwarden 12 1 4 2 8 15 4 14 Goes 12 1 0 1 13 15 5 13 Em mei oord 4 0 0 8 5 23 0 20 Noorbeek <L.> 19 6 5 3 6 3 3 15 Eindhoven 6 2 4 0 8 13 8 19 10 1 0 6 3 15 -S 20 Aduard (Gr.) 9 0' 6 0 9 16 5 38* Maarssen 5 5 1 3 9 10 4 23 Zutfen 18 1 1 1 1 11 4 23 De Rijp 5 9 2 t 7 t 23 0 1 0 11 8 5 27 3 0 1 3 .11 19 3 20 111 26 25 28 91 154 53 235 Uit de dwarstelling van Aduard komt in tegenstelling tot de andere jury's een totaal van 63 punten. Hier moet dus de fout zijn gemaakt waarop produktieieider Piet te Nuyl jr. doelde van Andrè Xïessager door het om roeporkest. omroepkoor en solisten oJ.v. Albert Wolff. JAZZ 6.30—6.45 NCRV. In de prebs Nederland se jazz-ensembles optreden van The Dutch Swing College. LICHTE MUZIEK 8.058.31) VARA. Ritmos Eomanticos door het strijkorkest van MaJando. HOORSPELEN 8-503.55 VARA. ,J)e zware operatie", een hoorspel van Erwln Wlckert, ge regisseerd door S. de Vries Jr, GESPROKEN WOORD 6.307.00 RVU (llïlv, t) drs. Rnarns over „De mens en rijn omgeving". 7.558.UO NCRV. VerkJeringsioespraak door de heer KL Algera (AR.). 10.4511.00 VARA. Natuurwetenschap pelijke causerie door dr. C. van RU- singe. Gezongen werden: 1. Mijn hart en ik 2. Als ik denk aan geluk 3. Kleine züvren ster 4. Op het plein 5. ledre dap met jou 6. De regen 1. Angeline 8Een beetje Televisie A het weekoverzicht van het NT5- joiirnaal (8.00) een programma van ile NCRV, waarin een TV-spel wordt vertoond naar de komedie „Land van belofte" van W. Somerset Maugham <8.30), De dagsluiting <I0JO> berust bh J- d. Bosch uit G time keu; VAN de planken van bet (KRO) „Theater Andersom"'" vlogen gis teravond werkelijk keurige pijltjes in .alle politieke richtingen. Na de grove politieke grollen die wij on langs misprijzend gesignaleerd heb ben in „Tierelantijnen" was dit „extra-parlementair cabaret" van Harry Bannink en Leo Nelissen een aanzienlijke verbetering. Een goed moedig pijltje kwam zelfs in eigen parochie terecht (..Met wat Romme op de basis zie je er geen'borst van.Beste momentent de wat lompe sprekers op het (socialisti sche) congres ra Sxpculo en de doel treffende maar nette manier waarop fAdvertentie i./S Waar of niet? Al le vaak vergeet U, g6. zelltg met z'n allen thuis zittend, het lekkerste, te schenken wat er is: va* Houten cacao. Weet U nog hoe gezellig dat vroeger altijd was? Haal die ge- zelligheid terug in Uw huis, vandaag nog. HOUTEN de eerste keer. „Wel was het mij direct duidelijk j moeilijk, maar dit geringe bezwaar dat „Een béetje" met kop cn schou- i viel ruimschoots weg tegen de ver- MAAR met de Borinage en de Borinagemijnen was het helemaal niet 'gunstig gesteld. Van d*2e laatsie konden sommige worden ver- beterd met geld, verkregen uit speciale heffingen van de Kolen- en Staalgemeenschap, Andere echter moesten als onrendabel wor den gesloten. Deze sluiting nu is de reden van de huidige protestbeweging. De griel is, dat door toedoen van de regering mijt-en dichtgaan, en niet door toedoen van. de regering nieuwe werkgelegenheid is geschapen voor de ge dupeerden. De actie is onthullend voor de sociale en economische zwakheid, die zich verbergt achter de imponerende facade der Belgische welvaart. Want niet aHeen in de Borinage staat het er weinig gunstig voor, ook in de aerg «teden van .Vlaanderen gaat het met de industrie maar matig; en het land te],je onze zegsman, die zelf als a ma- j opzettelijke „lol", beef! een in verhouding grote werkloosheid. teur vrij veel met muziek te maken I cabaretprogramma's vooral 'in deze J 4* mnoïliilr- heeft. Ook de meeste van zijn col- j verkiezingstijd al te gemakkelijk Er zal op de een of andere wijze wel weer een oplossing 5oor de moeilijk iegajjuryieden waren óf muzikaal i vervallen B. v. R. heden worden gevonden, zoals het ic België wel eens meer ernstiger lijkt geschoold óf hadden daarvoor een dan bet is. Maar de regering t- Brussel maakt toch kennis met een ver-j grote belangstelling. j schijnsel; dat symptomatisch mag heten, gevolg als het is van een al te; stelselmatig laten lopen van Gods water over Gods akker. Nu het land in het kader van de Benelus en de Europese Economische gemeenschap open komt te liggen, zal de regering er niet aan kunnen ontkomen, aanmerkelijk meer dan voorheen aandacht te schenken aan zaken als economische „planning" en industriële spreiding, boe afkerig ze ook mag zijn van dit dirigistisch gedoe. DEN HAAG Het voorstel van minister Cals tot wijziging van die bepalingen der hoger onderwijswet, welke de toelatingsrechten regelen, die verhonden zijn aan de eind examens van de afdelingen A en B der gymnasia, heeft het ook by de openbare behandeling in de Tweede Kamer zwaar ie verduren gekregen. In zijn oorspronkelijke vorm be oogde dit voorstel enkel aan de B- diploma's toelating te verlenen het afleggen van examens in de faculteiten der godgeleerdheid en der letteren en wijsbegeerte (met uitzondering van de klassieke taai en letterkunde), hoewel minister Cals voor beide studierichtingen het gymnasium A bieef prefereren. Scherpe kritiek in het Voorlopig verslag der Tweede Kamer bracht minister Cals er toe zijn voorstel te verruimen, in die zin, dat voortaan. ook bezitters van het A-diploma toegang zouden kunnen krijgen tot het afleggen van examens in de medicijnen; mit." zij over voldoende kermis beschik ken van de natuur-, scheikunde en de biologie. Toch bleek hij daarmee dinsdag middag zijn voorstel niet te hebben gered. Een duidelijke meerderheid der Kamerleden bleef met name TWEEDE KAMER Burgerrecht in de SêSSinïWeïS gezet. Misschien waren enkele tek-^§en de t<^lati^ van de bezitters dte-n vnnr «nmtn>s»p luisteraars iets te het B-diploma tot de theologi- steeg (A.H.), dat beoogde dit voorstel de bewindsman van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen kreeg van de waarnemend kamervoorzitter Bommer een nachtje bedenktijd om zijn verdediging voor te bereiden. De meerderheid der Tweede Kamer wérd" in haar verzet bewogen door de overtuiging, dat het B-diplo ma voor a.s. theologen onvoldoende kennis van de klassieke talen garan deert. UTRECHT, Het was een lachen- de en bruingebrande Prinses Beatrix, die vanmorgen van haar wintersport! vakantie in Sankt Anton is terugge keerd. De Holland-Ttalië-exprés, •waarmee zij reisde.had een halfuur vertraging en arriveerde om kwart voor elf in Utrecht. Prinses Beatrix werd op het eerste perron verwel komd door koningin Juliana, prinses Irene en haar studievriendin, niejuf. trouwL. Hassely Kirebner Nadat dë ski's en'de bagage waren'overgela den. vertrok het gezelschap met twee hof auto's naar Soestdijk. LONDEN. TVDartford in Kent is dinsdag m dichte mist een per sonentrein op een andere trein ge botst. Achttien mensen zijn ge wond, doch geen van hen is er érn stig aan toe. waarin politieke vaï- Het'zag er zelfs naar uit, dat het gehele wetsontwerp kans liep te worden verworpen als minister Cals aan dtt onderdeel van zijn voorstel zou blijven vasthouden. De bedreig- (Van ouze parlementaire redacteur) DEN HAAG De Tweede Kamer is dinsdagmiddag begonnen met de openbare behandeling van het wets ontwerp tot wijziging van de Hoger- Onderwüswet, opdat onderwijzers en bezitters van middelbare aeten tot be paalde universitaire studies (opvoed kunde en psychologie) kunnen wor den toegelaten. De socialistische afgevaardigde Kleywegt keerde zich tegen het adres van prof. Langeveld en 22. an dere hoogleraren, waarin tegen dit wetsvoorstel van minister Cals stel- Jing is gekozen. Hij was er n.l. var» overtuigd, dat het wetsontwerp eigenlijk nog niet ver genoeg ging. In bet voetspoor van de A.N.O.F. diende hij een amendement In om de volledig bevoegde onderwijzers met betrekking tot de toelating tot het (Advertentie Ï-1W.J geneesmiddel Mijnhardf's ZenuwTabietten Radio i (Advertentie LM.) ERNSTIGE MUZIEK S.OO8.30 NCRV. Kamerorkesten spelen j werken van Joh. Seb. Bach o.a. het zesde Brandenburgse concert. OPERA 9.5310.45 VARA, Uitvoering \an het derde en vierde bertrljt van de tyrl- sche komedie „Fortunio" met muziek 1 IK SELOÖP NtériDAT JsThiTiS-zo'n VER- VEEL SCRUPULES HEBT-\ WAANDE K.W1SUS l WAAROM HATEN JULltEJ LATEN WE ErSENS Et6SNLIJK.yr"~"""\gUiTEN GAAN ETEN. EaeENOES .N LONOEN.) HEB.'N iWASEn gê-; y1=VEN jl ,_.WE& JU J£ BROER WU5©EIY)AAk,T IETS HEEL ANDEWJDAT WIJ OL'DE BEKENOÉN ZUN EN K HEB NOG EEN fjDAT JU ME «63T OVBRGEHAALSfgV 'li OM MIJN PORTRE [door hem te SCHl LOBBEN HOE WA5 HST OVER! SENS OP OS -^N'TOONSTE 1 ALS JOHN JE TEN MINSTE NOS IET5 AN DE HEEFT LATEN Z»£N DAN SEN SCHILDER APPELTJE MEr JOU SCHILLEN- DAT Heg, 'K SezeGD. EN WAAROM OOK NIET HIJ 15 WALGE LUK RIJ K, EN WAAR OM ZOU IK DAN NlE PROBEREN wat co-m issie VAN HEM LOS TE KRIJSEN ÖPfi0£O£ S£6WrDATH/J W£Tr£&£At Z/£t&Br?4/)L OP Kfifi rtfiW/Ji H£rw/ID£ DIM OPWTPuMtEX Mffl, lPRlH6TJPR0£rj£ -.OPIUNRU& JOri££N ZILVcR RUSTICS DNGtfr PAARD TCüEWOüoed ...WAAK rtcTL££X WÏÏ AISOF 2YN OUD6X6 M££>eSPeie£RS /kmcudat QJN D£W£D iK NU ccNS STRYD JUP/TCR' VICTORIA MCeSTKtCK DUS PLCJScUNG INVAUV/V UVKiv'AK OP Z>£ UNA S BU/TcNPLAATS TERSCUT £V tpRivK eecevo, voecdc ny z<cn PAAR Nf£T£RG OPR'NüSpiAK HV iVAS £CNT£R VAST B£SLOT£NOMD/roN verwachte debuut te Deen slagen STEEDS OPMEUtO RENDE ny yVCRfO'LANGS PELYN. fKKRya BANG to.AREN GAt H&V /N NET SPEL TE BETREKKEN EEN BAL KREEG.', TWEEDE KAMER 'ASPRO' tegen griep, verkoudheid, keelpijn hoger onderwijs, geiyk te stelten met abiturientes van de H.3B.S.-A. Dan zouden zö ook kunnen studeren in de geschiedenis- aardrijkskunde en sociologie en eventueel de zevende faculteit.. i f De woordvoer der der K.V.P., dr.- Albering wilde eerst af wachten. wat de uitwerking van 't meer beperk te voorstel van minister Cals zou wezen. Hij vond" het beslist voorbarig reeds tot gelijkstelling van de HBS- ers a met de volledig bevoegde on derwijzers over te gaan. Dr. Ti Janus iCHU) opperde ernstig bezwaar tegen het amendement- Kleywegt. Prof. Versteeg (AR) daarentegen achtte het amendement-Kleywegt toch wel de overweging waard. Hij wilde het antwoord van minister Cals afwachten alvorens er zich de finitief over uit te spreken. Nadat de liberale afgevaardigde Van Dijk het amendement-Kleywegt had bestreden, werd dit door minis ter Cals met nadruk ontraden. Hij meende, dat de heer Kleywegt niet had aangetoond dat degenen, die de tweede en derde leergang van de kweekschool hebben doorlopen op dezelfde wjjze voor het hoger onder wijs geschikt zijn gemaakt als d« HBS-ers A, Men moést zijn afwijzing van het amendement echter niet zien als een discriminatie van de onder wijzersstand. Het gaat, zo betoog de hij, hier om een. andere, met óm een mindere functie. Vandaag wordt over het artikel ea hel amendement gestemd. Iwr SEBAID SULLOT vlasharige jongen, die In stomme be wondering naar een glazen knikker in zijn hand had zitten kijken, naar haar toe en begon Catherine met open mond en een filosofische blik' aan te staren. „Zeg, Tomraie," zei Catherine. De ogen knipperden niet en de lip pen vormden geen woord. H „Wil jij een sixpence verdienen? 'Een geweldig bedrag, maar ze wm in een roekeloze stemming. „Ja jut" „Kan je dan de pony vijf minuten uit in een gebaar van komische be- er met toe gedwongen wordt." tot hem door. „Wanneer, juffrouw? Vanmorgen?" „Vanmorgen. Op dit ogenblik. Nu." wegloopt?" ja juf." van het er* stond gelukkig „Je bent niet erg groot faè. Weet Jt „Dan nemert we zeker oude Judy ^pen en behaive wanneer Alice of wel wat je doen moet?" en'de tilbury?" Jenny toevallig uit een bovenraam Een flauw minachtend glimlachje „Natuurlijk," zei Catherine. „Kom, ?oucLerl kli.ken. was haar vertrek van vol zelfvertrouwen deed het kiott. vooruit, Laten we haar even'goeien- et "uis uit niet zichtbaar. Daar gin- plotseling tien jaar ouder schijnen, morgen gaan zeggen." #en ze, Judy .cn zij, in een kalme Zonder zich de moeite te geven haar „Ze is een beste pony, voor haar draf' dwr krijtwitte lanen, langs heg- te antwoorden, ging hij naar het leeftijd," zei Harry, toen ze samen £en Y°' 3°nSe blaadjes, onder een hoofd van de pony en greep de teu- hemel, zo wijd en zo blauw, zo alles- gel. 0E::nfYu '!!,ar, heuïclt Catherine zei. terwQl ze uitstspte: S^hL ULhEJ"1 1 ..Goed zo. Ik ben dadelijk terne."Om rtfj dL"C?™2*f2 V E «n te zijn dat hij haar mej f toverachtig in de ruimte in .a,. stGPic zou laten, liet ze hem het zweeft, geen theorie meer was, maar een duidelijk feit. In Catherine's op gewondenheid leek het alsof de dra vende hoeven en de draaiende wielen nauwelijks de grond raakten; zjj had een gevoel of ze door de 'prikke- de schemerige, warme en geurende stal ingingen. „Ze draaft nog als de besle, maar ze is zo stil als een muis. Kom, Judy, kom, meid." Met haar arm om Judy's hals, ter wijl ze haar wang licht, liefkozend op de zachte manen liet rusten, gaf Catherine haar klontjes die ze van de ontbijttafel gestolen had. „We gaan een ritje maken Judy. Prettig, hè?" Zonder haast maar toch zonder ifnde Sf,uden lucht vloog of zweefde, treuzelen deed Harry zijn werk. De et was mets nieuws voor baar om pony werd opgetuigd, voorzichtig te pennen, zij hanteerde de teugels tussen de bomen van het rijtuigje Jhet een aangeboren gemak en zeker- VJ t-toirl- m oir „llönr, „n I in de steek zou laten, liet ze hem he geldstukje zien. „Vijf minuutjes, Tommy. Pas goed op, hoor." In zijn donkere kleine kamer naar leer, mahoniehout en zwart ge lakte akten-trommels rook, begroet» meneer Crabbe haar vriendelijk,-rija verbazing verbergend. „Goeiemorgen, Catherine. Dat een onverwacht genoegen." „Ik kom u een briefje van PW,?, geleid en alles werd vastgemaakt; ^Li"^rpa'le5nh f t vrij te ziin brengen meneer Crabbe Hij voelt Catherine, geruststellend fluisterend "la<|kte deze tocht tot een opwin- j r> I", n lL <- I1,1, ■•nnniA MliO Catherine, geruststellend fluisterend j t tegen dit oude vriendinnetje uit haar acncl avontuur, kinderjaren, gespte zelf de laatste Ongeveer veertig of vijftig minu- riemen vast. Terwijl zij daarmee be- ten later, toen ze in dc East Street 2ig was kwam er een nieuw en stout- van Newton bury aankwam werd ze moedig idee bij hunr op. geconfronteerd' met een. probleem, „Bij nader inzien, Harry, heb ik waaraan zij in het geheel niet ge- je toch niet nodig," zei ze. „Ik zal dacht had; wat moest ze met Judy Clim „IUCL zelf mennen. en het rijtuigje doen terwijl zij naar maar aanhouden Hoewel ik moet Harry aarzelde, verbijsterd door binnen ging, naar het kantoor van zeggen dat Ui' er e*en Iaat vah: die wijziging in de plannen. Zij nam meneer Crabbe, want dat Judy «ChRrt te hebben Ji? bent ^n toon- hem de leidsels uit de hand en geduldig op haar zou blijven wach- beeld van gezondheid" 'Ea vafl zich niet erg lekker, vanmorgen. Myn moeder houdt hem in bed," „Nee maar! Toch niets ernstig*» hoop ik?" „Ik geloof het niet. Hij heeft w»t kou gevat." t „Ja, ja, dit verraderlijke weer. toi eind mei moet je je warme kleren sprong in de tilbury, waarop Judy ten was iets waar ze niet helemaal schoonheid meteen aantrok om zich van Harry's zeker van was. Terwijl zij over deze toe Door t greep aan de teugel te bevrijden, kwestie' zat te denken, ongeveer eeheiiminmee wnve \an ecu „Laat haar los," beval Catherine, vijf meter verwijderd van het ele.- leligo robbedoes zien veranderen i« Haar toon was nncrprttilriio cn hm-n. canto cohmrw in H« «Hii Hor r,nP.i.o. ...„nu/. voegde zijn blik eraan er deze toe. Door de jaren had hij haar op; iarry's zeker van was. Terwijl zij i greep aan de teugel te bevrijden, kwestie' „Laat haar - - Haar toon was ongeduldig en beve- ganle gebouw in de stijl der Georges, een'zertYè^pnStralende ?orcë"vróuw, lend. Schouderophalend gehoorzaam- dat op de deur het bord Peacock en g straienae jonge de hij haar en spreidde zijn handen Crabbe droeg, kwam er een kleine (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1