Belangwekkende nieuwigheid Televisie ontketent lawine Heel Nederland helde om majoor Bosshardl 3 Prijswinnaars COÜZY SreOEHE:SPARKS;,«SB*^<Joof,TRANK»eODy<'IN. .,Ms Wij zigmg L.O.-wet aangenomen Onvoorbereid Margarine niet een boodschap Kleine partijen - beten het TV- spifs af „DOE HET ZELF" VA R A -gesch en k Koeweit sluit grens met Irak .Vanavond zingt Teddy Schuiten „Een beetje" Atlas ontploft IMPS Opheffing van onrendabele netgedeelten Tot n o.ooo,. rentegevend HET POSTKANTOOR UW SPAARBANK t dJ sr"Aa&ïez &r-<Z Goed afgelopen Auto te water na val van zes meter van het „Philips" inteliigentiespel betrokken hun apparaten van DE DOCHTERS VAN MEVROUW PEACOCK HET feit. dat de president, van de Amsterdamse rechtbank bij de be handeling; van enige zedenzaken niet alleen de tegenwoordigheid van verslaggevers heeft gedoogd, maar ook de hoop heeft uitge sproken. dat deze door een (uiteraard decente) publikatie van het ter zitting verhandelde zouden bijdragen tot inlichting en waarschuwing van het'puhliek, kan gelden als een belangwekkende nieuwigheid. Tot nu toe was het vaste regel, dat bij zedenzaken de deuren werden gesloten. De .gestrengheid, waarmee deze regel werd gehandhaafd, hracht de misdrijven tegen de zeden in de strikt geheime hoek: dingen, die niet dienden te ge beuren maar waarvan de mensen in elk geval niet mochten weten, dat ze gebeurden. De vonnissen werden wel in het openbaar gewezen, maar de. vermelding er van in de bladen met enkel de straf en het vrijwel niemand bekende artikel zoreel, waartegen was gezondigd, hielp veeleer de muur. der -geheimzinnigheid overeind houden dan dat ze die doorbrak. In Amsterdam is thans van deze oude én vaste regel afgeweken. De tijdgeest! hebben wij a) horen mompelen, doch dit is slechts ten dele juist. Het is inderdaad wel zo, dar er onze dagen minder neiging bestaat om doekjeste winden om allerlei dingen dan voorheentegelijkertijd echter is er een stroming, die zeer grote bezwaren koestert tegen puhli- balies ook oveT gewone rechtszaken. De reden hiervan is. dat degene, die terechtstaat, via de krantenverslagen veelal we) kan worden geïdentifi- ceerd door het publiek, ook a! worden alleen zijn initialen maar veroseld. Dat- is nadelig en onaangenaam voor de betrokkene; en eigenlijk (aldus is de redenering) heeft het publiek er niets mee te maken. Nu ja, van de zaak mag hét wel kennis nemen, wanneer het dat zo graag wil: maar waar om zou het ook de verdachte, eventueel de veroordeelde, moeien kennen? Die is er veelal reeds erg genoeg aan toe om redelijkerwijs nog een.èxira- fitraf in de vorm van de grootscheepse ruchtbaarheid te verdienen. plE dat wil; kan natuurlijk vaststellen, dat de wens om door.pitblï- katje van zedenzaken het publiek In te lichten en te waarschu wen, niét in strijd is met de mening, dat het onthullen van de identiteit van de daders ongewensL en eigenlijk verkeerd is.' De waarheid is echter, dat er wel degelijk twee opvattingen zijn; volgens de ene hoort een goede cn tamelijk volledige berichtgeving over rechtszaken wezenlijk tot de democratische rechtsorde; volgens de andere blijven voor buitenstaanders rechtsziken maar béter in het verborgene; hoogstens, dat af en toe eens melding wordt gemaakt van totaal anonieme gevallen op de wijze zo ongeveer van de gelijkenissen in de Bijbel. Naar onze mening is de eerste opvatting de juiste, wil men althans niét dat het recht een soort abstracte en iet of wat mysterieuze grootheid wórdt. Het recht zal levend zijn of zal niet zijn. De tijd, dat de mensen te pronk werden gesteld .of ten overstaan »an een groot puhliek wer den gehangen of gegeseld, is voorbij; maar het. zou zeer betreurens waardig zijn, wanneer de gewone mensen niet meer werden getroffen eerst door de verkeerde daden en dan door de bestraffing er van. Wat hier in het geding is, is het rechtsbewustzijn de overtuiging dat. zo er al vee! slechtheid bestaat, het toch ook niet ontbreekt aan de organen die hij voortduring de maatschappij daartegen pogen te beschermen. Met geheim- zinnigheid kan méri aan de ene kant wel eens een goede daad stellen, maar deze winst dreigt meer dan opgewogen te worden tegen het verlies, dat zoiets, tot gewoonte geworden, zou berokkenen aan de volksconsciëntie. Nog afgescheiden er van, dat bet ook voor de rechterlijke macht. die. in ons land toch al gehandicapt is door haar gebrek aan contact met de gewone wereld, niet gunstig zou werken. De eis der openbaarheid yan gewone zaken is van groot belang-ook voor haar inzicht en kritisch vermogen. MET de „ongewone" zaken is bet uiteraard wei iets anders gesteld. Of zou dat alleen'maar schijn zijn, en is er in wezen niet zoveel verschil? Zoals wij reeds hebben doen uitkomen moet veel van de tot dusver betrachte geheimzinnigheid worden toegeschreven aan pruderie; een pruderie, die misschien inderdaad een averechtse uitwer king heeft gehad ofwel het meer en meer krijgt. In zoverre kan het initia tief van de president van de Amsterdamse rechtbank naar onze mening alleen maar worden toegejuicht. Het spreekt intussen vanzelf, dat de pruderie nu ook niét in een ander uiterste mag omslaan. Daarbij naderen wij tot een moeilijk punt; nl- de "wijze van verslagggeving der zedenzaken en meer in het bijzonder de waarschijnlijkheid, dat de rechterlijke macht hierbij gaarne een oogje in het zeil zal houden. Gezien het feit, dat de rechtbank zelf in de hand heeft of zij de deuren al dan niet sluit, ligt de beoordeling omtrent het wel slagen van het experiment geheel in haar eigen hand. Zij kan naderhand weer een geheel andere houding aannemen en. misschien zou zij zelfs be paalde verslaggevers wèl en andere niet kunnen toelaten. Voorzover wij hebben kunnen nagaan, is'in dit eerste geval dc bericht geving uiterst voorzichtig geweest. In zoverre kan de rechtbank moeilijk reden tot klagen hebben. Wij zouden ons echter kunnen voorstellen, dat over deze nogal moeilijke materie een breder overleg werd gevoerd, opdat er enige régels ontstaan die ook buiten Amsterdam geldigheid hebben. De tijd lijkt in elk geval rijp voor enige verandering in de „gesloten-deuren - politiek. Vrijdag 20 februari 1959 VervoSg ra» pag. I Nederland werd gisteravond tussen balt tien en kwart voor eif al kleiner en inniger. Het schoof dicht om deze vrouw heen, het bewonderde haar en zij zelf a an van kelijk wat beduusd door wat ér met haar'ging gebeuren —- groeide tot wie zij is: een vrouw, die geroepen door haar geloof in God, dankbaar is voor het werk dat 2ij doen mag. DEN HAAG. De Tweede Kamer heeft gisteren het' wetsontwerp tot wijziging van de Lager Onderwijs wet 1920 met betrekking tot de leer- lingenschaal zonder hoofdelijke stem mrng aanvaard. Tevoren verwierp de Kamer met 53 tegen 48 stemmen het amende ment van de heer Kleijwegt (PvdA), beogende dat in een algemene maat regel van bestuur normen worden vastgetegd. waarbij aanspraak kan. worden gemaakt óp een extra on derwijzer, indien een klas eert be paalde maximum grootte over schrijdt. AAR de mensen, die ze op het podium halen, zoals nu die majoor Bosshardh die weten toch wel van te voren iets er van. af?" Dit is de hardnekkige vraag die we ook gisteravond weer tegen kwamen. Majoor Bosshardl zelf gaf óns het antwoord. Zij was naar de Sing er- zaal in Laren gelokt onder het voor wendsel dat zij hier een lezing over het Leger des Heils moest houden. Kolonel Krap, die haar vergezelde daarentegen was in het complot. Laten we deze keer geen opsom ming trachten te geven van de namen van de mensen die de majoor op deze avond kwamen begroeten: bejaarden, jonge vrouwen die de majoor als kind had gekend, mannen die dreigden schipbreuk tc lijden, een vrouw „uit het leven", jeugd vriendinnen en al die anderen, die deze Utrechtse van geboorte hebben Ieren kennen en bewonderen. Iemand heeft eens tegen Garthoff gezegd: „Je zou eens een „Dit is uw leven" moeten maken van de apostel Paulus die uitging om de boodschap van het geloof te verkondigen". „Materialistisch moet ik toen ge zegd hebben, aldus Bert Garthoff. „dat kan niet. Die is al lang dood". Nu herinnerde hij zich dat gesprek en zo kon hij dit programma beslui ten door hardop tc denken: „van avond heb ik tóch nog een program ma aan deze apostel gewijd". OVERDENKENDE waarvan we gisteravond getuige zijn geweest, beseffen we nog beter dan daarvoor de macht van de televisie. .Wat dit medium gisteren in ons land heeft opgeroepen kan alleen maar via dit communicatie middel. HET Amerikaanse publiek is gis teren verrast door een reclame filmpje voor margarine," dat via de televisie werd uitgezonden en waarin mevrouw Roosevelt fungeer de als blikvanger. Bij het begin van het filmpje spreekt zij over het gebrek aar. voedsel in verschillende delen van de we reld en hierna feemt de adverte rende onderneming, in dit geval de Lever Bros, de taak over om de voortreffelijke kwaliteit yan haar merk mai-garine aan te prijzen. Het honorarium stelt roevrouw Roosevelt ster' beschikking van een liefdadig doel. „Mmjn - lekker!' *TeGËN het ringeloren van het -1 volk, tegen, de terreur van een kleine minderheid, tegen overheids dwang en tegen 'de ambtenarij. De leuzen rolden de heren Fabius en Koekoek vlot van de lippen in een gespeeld interviewtje. We vernamen ook nog dat de partij (Boerenpartij) eigenlijk anders had moeten heten, maar dat de tijd had ontbroken die andere naam (iets io de geest van „Partij van Vrije Boeren en Vrije Middenstanders") tijdig in te die nen. „Als we in de Kamer komen (die kom vol goudvissen,)", aldus de heer Fabius, ..dan gaan we veel vragen stellen." Maar wat hij dan nog meer gaat doen zal hij een volgende keer moeten vertellen. Zijn zeven minu ten waren om; geringeloord als hij werd door de ambtenarij, naar wij aannemen. En een onzichtbare om- roepster kondigde de dame en he ren af. De tweede partij die op deze eerste TV-verlciezingsavond tot ons kwam was de Pacifistisch Socialistische Partij. De spreker, de heer Lank- horst, had zijn toespraak beter geti med. Wat hij zei was redelijker én beter doordacht dan de „leüzenroè- perij" van zijn voorgangers. Na béiden te hebben gehoord, zijn we echter achtergebleven met de vraag of. op deze wijze gebruikt, de partijen veel heil mogen verwach ten van de zeven minuten, zendtijd. W. Jnn. (Advertentie LM.) „ONBERISPELIJK"... N* het. gronden pU- muren met AUbasiine en gaaf, egaal, .„onberispelijk" is het eindresultaatl'; Ook in tube vorm onder dm naam'Alabastjek verkrijgbaar. Prijs f2,25 *U9UTM H0U1TO K.Y. IBDSWMCKI I - JüWMMH Tentoonstelling Mcrwedehal Stand nr., 235 van 9 t.m. 14 maart Croeselaan terrein - Utrecht Radio ERNSTIGE MUZIEK S.iO—8,35 VPRO. Sam Swaap cn Wil lem Andriessert, viool en plano, spé len een sonate van PizzettL S.30—rfl.oo KRO. Gerhard Schubert pl ano, speelt werken van Schubert en- Katsjatoerlan 11.15—12,00 VARA. Het Rqyal Sym phony Orchestra o.l.v, Thomas Bee- chum voert uit de Pastorale-symfonie van Van Beethoven. jazz; 7.10—.10 VARA. Michiel <Je Buy ter'* Jazz Club met werk van combo's van pianist Horace Silver. 10,0510.25 VARA. 'Romance In Jazz van Sem Nijveen met zang van Rlta Revs. 11.15—12.00 KRO. Jazz-rnbrlek van Guus Jansen jr. en Ton Kool met o.m. opnamen van de Bredase Jazz .Society. LICHTE MUZIEK.3;. 7,208,15 KRO. Verzoek platen-pro gramma van militairen. Dit keer van personeel van de afd. Hydrografie van de Kon. Marine in Den Haag. GESPROKEN WOORD. 8..tS—8.30 Hllv. It Politieke ultz. van de VVD, S.459.Q0 VPRO. in de 'Teeks Pro blemen van leven en dood in deze tyd, een causerie van prof Hulst os'er het standpunt van d»: medicus. DIVERSEN. 3.00—9.20 VARA. Villa Sldcmla. 3.009,30 KRO. Oude gebruiken bij vrijen cn trouwen in het „Brabants Halfuur". 9.35—10.05 VARA. „Wij «?lt de dubbeltjes" de eerste aflevering in een serie van drie klankbeelden van Gabri de Wagt en Bob Uschi, (Van onze redacteur voor radio en TV) NOG lang nadat de uitzending „Anders dan anderen" was af gelopen en vanmorgen- opnieuw is het telefoontjes blijven rege nen van mensen die geschenken wilden aanbiedem. Het heeft daar- bjj afmetingen aangenomen zo3ls geen mens in Bussum zelfs maar heeft durven vermoeden toen de uitzending begon. De telefoonlijnenvan het Singer- museum in Laren, van de VARA in Hilversum en van de NTS in Bus- sum waren samen nietbij machte deze te verwerken a En telkens weer holden tnensen^tie -■ zaai bin nen metnieuwe blóc-notes vol aanbiedingen. Medewerkers van de omroep en van de NTS die het zich in de stu dio in Bussum gemakkelijk hadden gemaakt voor een TV-toestel wer den na tien uur opgetrommeld om te helpen detelefonische bood schappen aan te nemen. Van de honderden aanbiedingen noemen we slechts: een compleet Hammond-orgel, rondvaarten, mud den aardappels, toneelvoorstellingen etc. j Misschien heeft iemand zich afge- vraagd of de VARA zelf - zoals ge bruikelijk - geen cadeau heeft aan geboden, Dergelijke geschenken ple gen het karakter te hebben van een aanbieding ten eigen nutte van de hoofdpersoon. j V/etende dat dit strijdig zou zijn j met de opvattingen binnen het Lc- ger des Heils heeft de VARA dit welbewust niet gedaan en dit pro gramma als geheel in de persoon van majoor Bosshardt willen aan bieden aan het Leger des Heils. KOEWEIT. Het bestuur van Koeweit, datonder Britse bescher ming staat, heeft donderdag de grens tussen dit olierijke staatje aan de\ Perzische Golf en Irak gesloten. Er is geen reden bekendgemaakt. Plaatselijke politie heeft een klei ne betoging ten gunste van de Ver enigde Arabische Republiek onder drukt. IN het programma van verzoekpla ten, dat de KRO vanavond uitzendt tussen 7.30 en 8.15 uur is plaats ge maakt voor Teddy Scholten. lussen 7.307.45 uur zal zij, begeleid door het ensemble Tonny Sehifferstem, haar liedje „Een beetje" en „Regen" opnieuw ten gehore brengen. Gistermiddag bood een receptie in. de KRO-studio ter gelegen heid van de verjaardag van de directeur van de KRO. de heer Van der'Made gelegenheid voor een intieme huldiging van Teddy Scholten. Mooiste zin van da receptie, gesproken door Tonny Schifferstein: „Deschoonheid van Teddy is anders dan de schoonheid van ons Gregoriaans." Voorts vernemen wij. dat begin volgende week reeds een grammo foonplaat wordt gemaakt, van «Een beetje". Het ligt In de bedoeling van de maatschappij, waarvoor John de Mo) grammofoonplaten maakt, ook hem voor de plaat „Een beetje" te laten zingen.: CAPE CANAVERAL Drie mi nuten na de lancering is vanochtend vroeg in Cape Canaveral een inter continentaal ballistisch projectiel.van het type Atlas ontploft. Men had het projectiel een be- trouwbaarheidsproef van 8,000 km over de Atlantische Oceaan willen laten maken. Het was de eerste mislukking se dert 18 september 1958. Sedertdien waren zeven Atlas-raketten met goed gevolg: gelanceerd. (Advertentie l.M,) Gevestigd in 2200 postkantoren Rente 3 °/o DEN HAAG Mede naar aan leiding van de bij herhaling in de Staten-Generaal bij de behandeling van de PTT-begroting geuite be zwaren over de aanzienlijke exploi tatieverliezen b(j de draadomroep is de opheffing daarvan meermalen aan de orde geweest. Gelet op de sociale en culturele aspecten (ongeveer een half miljoen gezinnen,-waarvan een deel minder draagkrachtig, zü» aan gesloten op de draadomroep), is daar toe vooralsnog niet besloten. Wel ligt het in de bedoeling van'n aantal on rendabele netten civ netgedeelten, welke anders binnen afzienbare tjjd vernieuwd zouden moeten worden, de exploitatie tc staken. verwoest, dient op korte termijn een in het algemeen beleid, passende be- Wannecr verliesgevende netgedeel ten door natuurinvloeden worden slissing te worden genomen.' Afhan kelijk van de lasten zal in sommige gevallen'tot herstel besloten kunnen worden, in andere gevallen, zal tot opheffing moeten worden' overge gaan. Dit antwoordt de minister van Verkeer en Waterstaat op schrifte lijke vragen van het Tweede Kamer lid, de heer Schurer, in verband met Bovendien: u kunt er practisch altijd terecht, zolang 't kantoor geopend is - dus ook na drieën! het, niet herstellen van door vorst- schade in-; het ongerede geraakte aansluitingen óp hét draadomroepnet -- Zuidoost-Friesland. In dit bijzondere geval nu de opheffing plotseling is veroorzaakt is de minister bereid de betreffende aangeslotenen tegemoet te komen door de uitkering, van, van een met een jaarabonnement op de draad omroep overeenkomend bedrag. ZIERIKZEE. Gisteravond om streeks zeven uur reed majoor A. J. Boom van de tandheelkundige dienst uit Soesterberg met zyn auto ter hoogte van 't Sas aan de Zelkeweg in de haven van Zierikzee. De auto sloeg een keer over de kop, maakte een val van ongeveer zes meter en kwam met de wielen naar boven In het water te liggen. Door de lage waterstand er stond ongeveer 2 meter water konden zowel majoor B. als diens echtgenote zich uit de auto bevrij den en de vaste wal bereiken. Bei den bleken hoegenaamd geen ver wondingen tehebben opgelopen. De auto werd later zwaar bescha digd door een kraanwageo. op het droge gebracht. (Advertentie Ï.M.) 1e Ml DDELLAN DSTR. 70 - TEL. 30340-37434 AERT VAN NESSTRAAT 38 - TEL. 118R11 Tot 26 februari is ook voor U nog de kans om tot de gelukkigen te behoren. WACHT DUS NIET, als U toch van plan bent een televisie, radio, grammofoon, bandrecorder of Hi-Fi apparatuur te kopen. maar DOE HET NU. ZELFS ALVIEB JE NU DUIZEND POP, CLVVE..DAN WIL IK. toch iets aan net ETÈN BETALEN ANDERE KEER JVUJN beurt. SCHUL /VUJ IET5 SCHU^DAT DOET ER DIS.?. WAT BE-JNIET TOE. ZULLEN DOEL JE IN ÉÉRST WAT j HEMELSNAAM 5AAN DRINKEN Z JOHN KEN, CAROL, ZAL HU KWAAD OVER SPREKEN. 6EL00F ER GEEN WOORD VAN. I& 'N GEBOREN LEUSENAAR door GERALD BULLETT MtrAL Z/JAt KJ2ACHT WêSiDT óPftoiïjt oe ivozyfe z/LvefisrMAt, vmoz ro&cttou - WEPS Af £N VÉRpWfjnrHtfDtZ# fff D£ ff ACHr/ VnT WK) 0r Htr NIPPERTJE f K/CXH0C Y RAADG£ V &VOLH. A VAN 21 orflA FRAAIE VOOHZCT, BE-ÓM ,*18V KICK .HEER INHETSPei WBSTREKHBN lAJ EN DC JUPITCR- K/CK HOORDE A L D/E WZE RAAD6CVM6&V NAUWEtyKS EN VOLHARDDE IN NET 6EVTN VAN ZUIVERE VOORZEJTm, MAAR HET l&Kk/EL ALSOF 2XN MEDE N: VOORH/AA&SEN DE GEBODEN KANSEN NIET tV/LDEN BENUTTEN ff. hy door. daf blonde jochie •JLKSTOTGROI AANHANGERS HARA/r toch niet. zijn, hield haar ogen op haar bord gevestigd. Maar de afloop stond, zoals 2ij al lemaal wisten, absoluut vast. Als zij de lieve mama verdriet hadden ge daan, of wanneer mama dat althans beweerde, dan was er maar één op lossing.'Vroeg of laat, en hoe eerder hoe beter moest het ritueel van ex cuus maken worden uitgevoerd, zo- - dat de toestand van in ongenade te zijn werd opgeheven en ze allemaal verademden. goed weten wat gepast en wat cm- Sara wist en Julia wist ook dat gepast is. Bedoelt u dat ze door een het alleen kwestie van tijd was en. „Dat ik naar Ncwtonbury moest vreemde man aangesproken had ze moésten wachten tot zich bij. Ca- gsan,-mama rnet n. boodschap voor kunnen worden? Maar dat zou hij therine, langzamerhand gekalmeerd, meneer Crabbe van mijn vader. niet hebben kunnen doen zonder het haar ingewortelde liefde weer zou .<-e,P(rlc. .feeh uitvluchten. Ik ver- rijtuigje te laten stilstaan.-En als hij doen gelden, en zij eindelijk zou kies met dat myn dochters onoprecht dat geprobeerd had. dan zou ze. hem kunnen besluiten, tot hun aller op zijn. ik zei tegen, je dat je je door overreden hebben. Niet waar Kitty? luchting,haar hoofd te buigen. Dat .rawkmsm°est laten bren- Of hem met de zweep hebben ge- deed zij ook, wat later op de nud- gen. Mijn woorden waren duidelijk slagen," voegde zij er, steeds door- dag een ogenblik kiezend dat haar genoeg. Je was met opzet ongehoo.r- pratend, bij. moeder alleen was. Zij zei dat het r^rr.sf" »Ben uitgepraat, Sara? Dank^^e. haar speet, stortte een paar tranen Smeek mik niet hebt 1)30 wil ic "u misschien je moeder en ontving een verzoenende kus. Ge- noé S-Seen zd'ti S tm-iden gelegenheid geven om te spreken. De luk en vrede waren teruggekeerd, en no e in e e cv dimWce stad bn^en - ongepastheid lag, zoals je behoorde' het gezinds weer een nt wf boVen te weten, in de ongehoorzaamheid. Een hef kind maar eigenzinnig, dien. Dat .weet je heel goed.', Dat is het begin en het eind van dacht mevrouw Peacock met een te- deze kwestie. Jij en-Julia hebben de rugbllk op haar eigen levendig® jaren des onderscheids bereikt, dat jeugd. Wat Catherine betreft, hoe- hoop ik tenminste. Wat juist is voor wel zij in haar hartgeen .berouw jullie, is nog niet altijd juist voor had en haar moeder, onredelijk je jongere zusje. Als Catherine mijn vond, voelde zij toch geen rancune, toestemming had gevraagd zou ik Als mama zo was, altijd ervari.over- zeer waarschijnlijk ja hebben ge- tuigd dat zij gelijk had dan was dat zegd, hoewel ze nog zo jong is. haar aard en dat. onschadelijke idee Maar neen, zij verkoos mij te be- moest je maar verdragen. Zij bleef driegen. Zij verkoos achter mijn rug toch immers mama de beste moe- haar gang te gaan. En ik verbied der van de hele wereld. Sara, om te proberen er een ,Je moet. alles altijd eens voor het eerst doen, geloof ik. En zoals u ziet, is er niets met. mij gebeurd," „Dat heeft er niets mee te maken. De kwestie is datje gedrag onge past was." Ongepast.. Dat was inderdaad een groot woord. „Niet damesachtig" zou ^ed hoewel al erg genoeg zijn geweest, maar ï.&u' ongepast was heel wat erger. Zelfs Julia was verschrikt door dat woord waarbij zij aan onvoorstelbare af gronden -van zonde dacht. Catherine «raute vanTe' maken"' bleef haar moeder glimlachend aan- SrapJe un w manen, kijken met een blik van koppig on- „Maar vergeel u niet, martm." zei begrip; maar toen zij zich plotse- Cat.1 enne, „dat ik al twintig ben? ling meneer Crabbc's onstuimig ge- „Ik^wens .niet met je te debatte- baar herinnerde, voelde zij dat zi; een kleur kreeg. Haar schuldgevoel ren, Catherine." zei mevrouw Pèay V: ;.;i v II J EEN HUWELIJKSAANZOEK 2 Voor het einde- vah de week waf cock.^haar^tocylucht nemend tot haar meneer peacoek. Edmund; pal'3 weer in dé circulatie.. Hij was een lastige patiënt en hij'kon bet-ver troetelen van zijn vrouw niet lan« ger verdragen. Dokter Witherby; di« aan .een goedaardige arend met ee» bril op deed denken, verklaarde dal hij buiten gevaar was, maar de sug- miste iedere Errand: nwma kon niet Eeliefkoosdc formule. „Je hebt mij bedoeld hebben dat Harry Daw- heel veel. verdriet gedaan, kins haar bij dat onderhoud moest Dat was klaarblijkelijk haar laat- chaperonneren. Ook kon zij, al onj- ste woord. De maaltijd werd zwij ging haar ook weinig, onmogelijk gend voortgezet. Julia keek bezorgd welen wat er gebeurd was. Boven- naar Catherine, wachtend op de dien had het ook niets te betekenen,, woorden van berouw die niet wer- D praatte zij zich in: het was niets den gesproken, Catherine die zich gestie van mevrouw Peacock vol- mecr dan een beleefd gebaar zonder voelde als een kind dat een pak gend. raadde hij hem aan nog een meer. Toch bracht de herinnering slaag heeft gehad en het zichzelf ver- paar dagen rustig thuis te blij vet haar plotseling in de war en ver- weet dat zij zich zo voelde, kon met om weer helemaal op krachten t« lamde haar tong. moeite iéts door haar keel krijgen, komen voor hij zich weer biootstel- „Maar waarom, mama?" vroeg Sa- Ze had niets liever gedaan dan van de aan. de oostenwind die,- om dt ra. die haar te hulp kwam. ,.Wij tafel opstaan en zich ergens verstop- een of andere onverklaarbare redeb» weten dat het zo is als u het zegt. pen. maar zij was vastbesloten die meer te vrezen was in de buurt van maar leg het ons alstublieft uit. Het impuls te onderdrukken. Sara. die Newtonbury, dan hier in Luttcrafield» is van zon groot belang dat wij tenslotte gedwongen was ernstig te (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1