De crisis van de steenkool Hat drama van Woerden Paniekje ROTEiEEPT Nike-raket op hol Songfestival öoaugffestüvaJi teleurstelling Radio zat op liet schellinkje (II) Sfcinbusceho's m radio en TV. Abe en prof. Romme Viviee Leigih geeft zïelh gewonnen aan Voorts De ontdekking, welke het kunstgebit vasthoudt, zoals de kaak de tanden vasthoudt. i4£s ts. TV -spelletjes in hebben een CETAFLEX koudlijm -* Ceta-Bever voor de Doe-het-Zelver Schrik in Engeland door TV-stuk over ruimteschip' door SPROETJE- SPARK V anavond en morgen Radio STAATSEXAMEHchbssg^, RESA-HILVERSUM DE DOCHTERS VAN MEVROUW PEACOCK ^VAT "N HEERLIJKE AVOND! l ZONDH OM NU ÜL - L NAAtt HUIS TB A AN. LATEN WE HIËft, ftÜ tBkHËT WATER WAT ¥8, SAAM PRATEN NU Wg HET TOCH OVER M'nYeN IK. DACHT DAT JE AL- BROER HEBBEN-WAAROM AiEEN MAAR ABSTRACT BEN JE Nier &1j MIJ 66KO-MEnXw6RK DEED. OS DOE- VOORJE PORTRST ?'lK 3L0Ü jT-" DIE IK. TEN MIN NET oneindio beter, ge-v I ste onl&ns5 bu daan HEBBEN. I IC DEN It ly i S' HEB OAT lit. MAAR-EEN» E^Njt j Ljp JP^GBZIEN J TEXgNiNG VAN VEtórvfl "k «»-di&jSF2E^Q[ Cl Dig! DAT WAS ROMMEL, PRE CIES OÊZELPDE ROM/V\El ALS VAN JOHN, ALLEEN MINpgR A KOSTBAAR, ZO NU EN DAnJ-<&» IS ER WEL EHNS VRAAS HAAR ZULKE ONZIN. MAAR EgN COED X SCHILDERIJ KOOprJ^^ ^IEMAND. \^&5: MmSÈ^o^A GotO NltUWö/ S,ï51Tltr hij Htdfr cm utn &t&m- (J13J9P- A K£M tfl KAN er.M PflARMflfirf- "iEr WER.KEJS-' V£X W£6 M/V M£NtóT£ öft£/iG££t öPX0£7J£h KALM£R£rtD£ WOORDWeriZUH VASTZHAND MtT Z£rtuk!flCHT/c,£ om ror 60£O20,ZfLV£R5rf?Aflr^S^^^ !K BUN J VRiBSp, «A&JflwfS HOQRL.KO/^DAfi Apt API WtrCRUG.hH^^^S^iBfk »S£®$1 SPAotrjt KicMrzJCH vast AM H£TRW<f/VOPAARD. f «f7" Vf£TORfA{.OfF£NSf£E VERSLAPTE t'mnm+ftom"ENGELYKZO VAAK /r3»P» GEQEL'RT, A WW fïersucess 1(kX'i'Cr^^p* aamde I AtiQettf aawt/ MET HIELP If AUmML Nt£TS! PEJUP/T&l- KOOlLEEKkjEL DienrGe- SpyKERJ),' TVROUWEF0R7UM PAD ViCTOR/A KLNPELYKDe m*.m FUG TOE6EPEERP! -£J£ SSH07EM TZ6EN llmm* PAAL CF LAT,.. Wssmm RAKZL/NGS ALAAST OF OP 'MWt.ift vePceayN SgfcMttB* GESWPD':. I-OvdcrUupplf! E Belgische achtergrond van moeilijkheden in de Borinage hebben wij onlangs gepoogd ie schelpen; maat hel is natuurlijk billijk, deze moeilijkheden ook te zien in bet licht van wat gevoeglijk de ■v Europese koletierisi? kan worden gpnoenid. Deze crisis bestaat hierin, dat er meer kolen worden'gedolven dan er worden verkocht. De Duitse kolenvoorraad bedraagt, op het ogenblik veertien miljoen ton; de Belgische zevert miljoen ton. 1)« crisis wordt versrherpt 'door het feit, dat ook thans de invoer van Amerikaanse knJen nog voortgang heeft. Deze in voer geschiedt op grond van langlopende contracten. Westduitsland heeft nu besloten, zijn grenzen voor deze kolen te shii'en; een maatregel, waar tegen begrijpelijkerwijs vooral te Rotterdam profesten zijn opgegaan en die "de vraag doet rijzen, in hoeverre de Europese samenwerking bestand is tegen economische spanningen. Wat op het ogenblik sterk de aandacht trekt, is de kennelijk Verkeerde schatting van de kolenbehopften in het gebied van de Kolen- en Staalge meenschap, Er is een opstelling gemaakt van r.ijlers omtrent datgene, wat de zes landen zoal aan energie nodig hebben in de komende tiid: maar ook wanneer de totale behoeften ongeveer iuist zijn geraamd, dan is toch de verhouding tussen kolen et» olie onjuist gezien. De zaak is. dat in vele bedrijfstakken de olie de kolen gewoon verdringt. Zonder twijfel komt dat Triede, doordat olie een veel zindeliiker brandstof i« dan steenkool; maar bet ligt ook nan de prijs. Men beeft de Europese kolen onbekommerd veel te duur laten worden. 7 :'.y; *-f:..j in de prognoses van de Kolen- en Sta al gemeenschap is de olie als sluit post gezien; dé praktijk is. dat de kolen sJuitpoBt zijn geworden.' Twee din gen wreken zich hier: de begrensde taak van de Gemeenschap en het feit. dat wel de steenkool, maar niet de olie onder haar bevoegdheid valt. Ze heeft de feitelijke ontwikkeling niet voorzien, maar ze heeft de loop der dingen ook niet in de hand kunnen houden. TU de moeilijkheden er eenmaai zijn, lijkt het aantrekkelijk, temg te r valleri op de oude 'genepprniddelen bij een crisis: de grenzen altii- 4 ten en de zelfgenppg/anmhejd betrachten. In Duitsland is al een begin gemaakt, on in Relgie is dé neiging er toe eveneens duidelijk te bespeuren; maar in beide isrrden ontbreekt ,het: toch- ook niet aan bet hesel, dat op. rleze wiize de paarden arhteT de wagen worden gespannen. "Dwang tot het koppn van de binnenlandse kolen door de toevoer van bui tenlandse brandstoffen af te snijden, tast de grondsJag van. het euvel niet aan.. Wat nodig is. is het delven van kolen op efficiënte wijze en het op de markt brengen van kolen tegen concurrende prijzen. Wie hierover eens wat dieper nadenkt, kómt wel tot de conclusie, dat er meer voor nodig,is dan een min of meer coördinerende .politiek. Het is waar, de Kolen- en Staalgemeenschap heeft ook belangrijke bijdragen ver leend, ter sanering van de Belgische mijnen en in zoverre de doelmatigheid van de kolenindustrie inderdaad helpen bevorderen, maar daarnaast is er tóch alom een grote mate van vrijblijvendheid instandgelaten. Men ziet dan ook. dat thans allerlei eisen loskomen, waarbij, in Duitsland en België die van de nationalisatie het meest de aandacht trekken. Er bestaat ontevre denheid over de wijze van beheer, en waarschijnlijk niet ten onrechte. In elk geval is er van een Europese knlenpolitiek te weinig sprake ge weest. Er zijn na Mi i.i rl ijk allerlei gemeenschappelijke dingen geschied, maar in het beheer is een verscheidenheid gehandhaafd, die voor een rationele exploitatie allerminst bevorderlijk is geweest. Nu de fouten aan het licht ïcomen, zal niet de weg van de minste weerstand mogen worden gekozen door het uitschakelen van de. concurrentie, waartegen men heeft verzuimd om te zórgen, opgewassen te zijn. De Kolen- en Staalgemeenschap, die zo aardig liep. in tijden van hoogconjunctuur, staat voor de vuurproef. Ze zal door een krachtig en doortastend beleid haar bestaansrecht moeten be wijzen. EEJN man, die. reeds tweemaal was veroordeeld wegens autorijden on der invloed van alcohol, heeft thans op de grote weg bij Woerden zijn slotstuk gepresteerd. Tussen een reeks van .autowrakken en acht kreunende gewonden is hij zelf dood te voorschijn gehaald. Het is een aangrijpend en schokkend drama, en de neiging'om van deze dode niets dari goeds te leggen, zal zeer gering zijn. Intussen mag de vraag toch, wor den gesteld of Hij de enig^ schuldige was. Tweemaal was hij veroordeeld en toch had hij een rijbewijs. En wist men ter,plaatse, waar hij zijn geestrijke dranken had verorberd, niet dat hij straks'weer achter het stuur'zou zitten? \De onverenigbaarheid van alcohol-én-snelverkeer valt zeker niet buiten de officiële aandacht, maar wij verbeelden' ons telkëDs weer, dat hier in letterlijke zin veelvuldig sprake is van een openlijk water prediken en een heimelijk wijn drinken.'Er zijn bezwaren bij geneeskundigen om de bloed proef toe-te passen, en er is bier en daar bij de rechterlijke macht neiging on een vergoelijkende houding aan te nemen wanneer verdachten voor ko men, die wel zijn bekeurd, maar door een gril van het toeval geen brokken hebben gemaakt. Een arts. die terdege voorstander van de bloedproef is, verklaarde ons dit verschijnsel eens met de volgende woorden: hoe kunnen ze anderen i» de petoet helpen voor dingen, die ze zelf doen! Het alcoholgebruik is na de oorlog toegenomen heeft dr. Drees onlangs vastgesteldgoed. we leven in een vrij land, maar we hebben er recht op, beter te worden beschermd tegen de gevolgen, dan kennelijk op het ogen blik het geval is. T^E met veel tam tam aangekon- digde nationale finale voor het Eurovisie Songiestival is een. bittere teleurstelling geworden. Van de acht nieuwe liedjes behoorden er zes tot het' geestloze, totop de draad ver sleten en voor geen volwassene te verteren „wat-zij n-je-ogen-blauw- en-daarom-hou-ik-zo-van-jou" genre. Slechts één liedje; .^Een beetje"' be zat kwaliteiten, die alle andere in zendingen misten; het had een origi nele en geestige tekst. Bovendien droeg Teddy Schol ten pittig, zonder onnodige dikdoenerij en zon der misplaatst gegalm voor. Het algemeen resultaat is wel een treffend bewfjs voor de geestelijke armoede van hetgeen in het amuse- mentsgenrc de radioluisteraar wordt voorgezet. Zouden de heren van de amuse mentsmuziek ei 'niet wijs aan doen om eens voor hun teksten gebruik te maken van echte dichters? Dan zouden die tenminste ook nog een graande kunnen meepikken van het thans we.csecooide deel der luister en kijkbijdragen. W. COESEL (Lang niet alle namen van hen die liedjes hebben ingezonden voor de keuze i»an de Nederlandse bijdrage voor het Songfestival zijn bekend ge worden. Er waren 125 inzendingen en slechts de namen van hen die de acht uitverkoren liedjes hebben in- gestmtrd zijn gepubliceerd. IVe hebben echter de indruï: dat helgemiddelde peil niet groots is geweest-. Of „echte dichferé' ook goede tekstdichters zonden zijn voor wat op zijn best een plezierig niemen dalletje zal voorden, wagen we te betwijfelen. WJnn.). ALS radio-luisteraar naar het songfestival van dinsdagavond had ik het gevoel dat ik in een pro gramma. dat helemaal op de televi sie was afgestemd op het schellinkje zat. Aan de ene kant kan ik me doordat ik niet door TV-plaatjes werd afgeleid beter op.de kwali teit van de liedjes concentreren. (Ze vielen me overigens niet mee). Maar vaak ook kréég ik de in druk dat ons, radioluisteraars, din gen ontgingen. We waren gast bij een telcvisieavondje'en naar ik ge loof niet eens een.gewaardeerde gast. Er staan in ons land toch altijd nog veel meer radio's dan TV's? A. P. TEN DAM Wu ontwin pen nop enkele brie» on van gelijke strekking. De indruk in deze brieven, klopt niet met die van de heer Gijsbert ■•■'Nfeuwland. hoofd lichte' muziek van de AVRO die de radiouitzending voor zijn re kening nam. Integendeel, meent hij. de radio heeft zelfs op'de TV een voosprong genomer. door.meteen een interview uit te zenden met winna res Teddy.Scholten). KOPENHAGEN Dé Deense re gering heeft vrijdag aan de Deense politieke partijen te kennen gegeven dat zij. aan haar verlangen om pre mier Chroesjtsjew uit te nodigen voor een officieel bezoek aan Dene marken in dezelfde tijd als aan Zweden en Noorwegen, vasthoudt. Als onderbreking van het AVRO- programma op dinsdagavond 24 fe bruari is er van 5.15 tot 9.30 uur een uitzending van de P.v.d.A. in de radioserie „Zendtijd politieke partijen". Abe Lenstra, dr, Max Eu we. Jan Lemaire sr. en prof. dr. P. Geyl zullen spreken over ..Mijn keuze". Vanavond komen van 88.07 voor de t'levisie Bob Spaak oud minister ir. Vondeling en J. J- A. Berger met eenzelfde opwekking voor de aa istaande - verkiezingen. Op maandag aanstaande zullen de TV kijkers in de zeven minuten voor politieke partijen kunnen kennismaken met de landelijke lijsttrekker van de KVP prof. Romme. Aan het eind van deze week. zaterdagavond heelt de Lim burgse KVP kandidaat de heer J. M. Peters de zeven minuten TV- spreekbeurt. OE ®ritse actrice Vivien Leigh, echtgenote van. sir Laurence Olivier is gecapituleerd voor de TV. Volgende maand komt zij voor - de commerciële, televisie in de rol van Sabina in het toneelstuk „The skin of our teeth" van Thornton Wilder. „Ik ben van- plan dit niet vaker te doen dan hoogstens driemaal per jaar, anders gaat de mensen mijn gezicht, vervelen"' aldus Vivien Leigh. Ook sir John Gielgud is bezweken voor de televisie .(en ook hij voor de commerciële TV). Op 31 maart debuteert hij voor dit medium met „A day by the sea" van N. C. Hunter. ïn de volgende aflevering van Pension Hommeles op maandag avond 2 maart zullen als pension gasten aanwezig zijn Ko van Dijk en zijn echtgenote Teddy Schaank. Ger Lugtenburg heeft op donder dagavond 5 maart voor de AVRO- TV de produktie van een drie-luik- prcigramma met „Jqs Cleber in Amsterdam", een arrangement van bekende melodieën en bekende plekjes in Amsterdam met mede werking van Jos Cléber en zijn orkest, illustrator Kees Bantzin- ger en fotograaf Ed van der Elsken, een kwartiertjé over vio len en violisten, en een halfuur Rita Reys. (Advertentie l.M.) Noch pasta Noch poeder 1 Noch rtsbberplaatjca Maar kussentjes t>an soepel plastic waardoor het kunstgebit aan de vorm der kaken, wordt aangepast» ■vrieuw J De SMÏG-kussertt- sentje blijft soepel. Laat zich je» voor kunstgebitten gemakkelijk verwijderen alt verlossen U dadelijk van de het vervangen moet worden, pijn en liet ongemak tenge- Smaak- en geurloos. 100% voig«j vnnecnloszittendgebtt. -.. Hygiënisch. Kan wórden Het zachte plastic houdt het schoongemaakt in een hand- gebit stevig op zijn plaats, omdraai. Geen "kleefmtdde- omdat hetsoepel en elastisch Jen" meer, die men tedere Ss als het vlees zelf, U kunt dag weer moet opl ongedwongen eten, spreken, Vraag de SMIG-kussentjej lachen. Het kunstgebit volgt en maak een einde - aan olie bewegitiRen van de kaak het ongemak dat hot kunst- en Uw tandvlees doet geen gebit U bezorgt BIJ alle pijn meer. Het SMIG-ku^- apotheken en drogisten. (Advertentie l.M.) ;-ï ypiPK mc^ndr j%n-ke&lo'nTsmetcing f Advertentie f.M.J AL van grote televisie program s-ma's die in de VS by het begin vanhet. winterseizoen vol geestdrift zijn begonnen, hebben de strijd om, de gunst-van 'de, kijker (en de 'ad verterende firma's, - die het móeten bekostigen) reeds verloren. En als het \vaar is dat wat nu in do VS gebeurd over een paar seizoe nen ons deel zal zijn, dan is het in teressant te vernemen dat daar de meeste ra diöspelletj es het loodje hebben moetenleggen; het .inbègrip van „Twenty-one" .(het vragenspel dat model'heeft gestaan voor ons radiospel „Het hangt aan de muur en het tikt"), en r „The 64,000 Ques- ton" (waarnaar: Theo Eerdman's „Je neemt'er wat van mee" gemaakt is). Tot' de TV programma's dié bet in" de VS nog steeds goed doen: beho ren de cowboy-vervolg verhalen. Bciencë-fiction verhalen boeken in de VS 'op.de.TV nog. maar een ma tig/succes. 7ELES de flegmatieke Britten ^-'kunnen in paniek raken.- Dit is gebleken uit de nerveuze reacties op een televisiestuk, waarin meegedeeld' werd dat ereen ruimteschip boven Londen was verschenen, De politie kreeg kort na elkaar verschillende telefoontjes van opge wonden mensen. Het stuk begon onverwacht met de mededeling van de 'premier, dat er een ruimteschip boven Londen ver schenen was dat op het punt stond om bommen te werpen. Onmiddellijk daarna verscheen op het televisie scherm het beeld van een satelliet die roerloos boven Londen hing. Woordvoerders van de televisie heb ben later geschrokken kijkers: hun verontschuldigingen aangeboden. RADIO ERNSTIGE MUZIEK 7.-108.30 KRO. Het concertgebouw orkest voert civ. George Szett het con cert no, 3 uit voor plano en orkest van Bela Bartok. Aan de plano Theo Bruins. ïl-22—12.00 KRO. Mamis Wülemsen be spreekt nieuwe klassieke grammofoon platen. opera 6.2b—€.45 VARA. Belcanto, een pro gramma van aria's uit Italiaanse ope ra's. LICHTE MUZIEK 6.10—6.30 KRO. Muziekprogramma De Springplank. GESPROKEN (VOORD 6.45—7.00 Hilv, I. Verklezlngsuttz. voor de CH'U. 7.407-53 VPRO. Ih zlln derde tézlng over het liberale Jodendom spreekt rabbijn Soetendorp over verschillende Joodse standpunten. DIVERSEN"' 7 8.05—p.3p VARA. Amusementsprogram ma ,^*leln. acht uur dertien".: 8.309.30 KRO. Voorlezing van Albert van palsum uit het boek. „Jezus In zijn tijd" dóór Daniël Rops. 9,309.55 VARA. Het hangt aan de muur en het ttkt. a.55.10,10 VARA. Optreden van Dorus met meneer Cor Stêyn. 30.45—11.05 VARA^ Verhaaltjes en anekdotes ln „Zo hebben ze het me verteld'' met MScke Ver&traete en Kees Brusse onder regie van S. de Vries Jr;. Televisie Het avondprogramma begint met een uitzending voor de politieke partijen. Vanavond de PvdA (8.00). Htema het journaal en overzicht (B.07). Vervol gens begint het KRO programma (8.27), Allereerst „Blijf er niet voor thuis" hierna een optreden van Peter Streuder (9-07); vervolgens de tweede aflevertng van Alfred. Hitchcock presenteert (9.22). Tot besluit van de. avond het optreden van tw-ee Amerikaanse comho's Horace Silver en Sonny. Rollins, die voor zij het zaalconcert van deze nacht gaan ge ven in het Amsterdamse Concertge bouw concerteren in de Singer Con certzaal in Laren (9-47). ERNSTIGE MUZIEK 10.0910.35 VARA. uitvoering van twee cantates van J, s. Baeh 2.20—3.15 AVRO, Het Radio Filharmo nisch Orkest met het grote omroep koor en solisten voeren onder leiding van Bernard Haitfnk uit 't GUgamesh epos van Bohuslav Martlnu. 2.553,30. KRO, Een blazersensemble voort werken uit van Mozart en Schu bert. 3.30—4.oo KRO. Causerie van Willem Andriessen, muzikaal geïllustreerd, over dé tweede symfonie van Brahms. 10.30—11.00 AVRO. Muzikale cory- pheeëh. Maria Callas zingt aria's uit Italiaanse opera's, 11.15—12.00 KRO. In de reeks Muziek van onze tijd een uitvoering van het blaaskwintet van Arnold Schönberg. fA IJ de deur draaide juffrouw i.J Truus rich om en zei: „Dus je weet het owêr een half uurtje ben ik terug. Ik'moet alleen even naar de tandarts. Blijf maar lekker zit ten. Kijk maar een beetje Uit 't raam. Dat is gezellig." Mevrouw van Beekweggezonken in haar enorme fauteuil knikte en vertrok haar gerimpeld oude vrou wen hoofdje tot de grimas, die zij voor een geritststellende gliwlcch htetcl. Maar toen de deur achter juj- frouw Trtiits was dichtgevallen, kwam er een venfjnig trekje om haar mond. „Kreng," zei ze. 'Want mevrowv van Beek koester de een stille haat jegens de fikse huishoudster, die haar nu al jaren lang dag en nacht beredderde. Zo mocht niks van juffrouw Truus. Ze mocht niet eens huilen omdat haar man gestorven -was. Dan zei juffrouw Truus:. „Hè mens, stel je niet aan, dat is al tvHntig jaar geleden, hij fcomt al bijna xveer terug." En ze mocht geen koekje bij de thee. Truus wel. Die vrat koekjes. Maar zij niet, omdat ze suiker had. En ze mocht niet alleen in de hal van het flatge bouw, omdat ze wel eens iets gepikt had. Een fles melkOf een paar ap pels uit het mandje, dat de groen- tenboer 's ochtends altijd uoor de deur van de buren zette: Wat gaf dat nou? Maar ze had op haar kop gehad van Truus, 't Kreng. Door het raam zag mevrouw van Beek haar huishoudster, aan de over kant van de straat, in de tram stap pen. „Ze heb lekker kiespijn," dacht ze triomfantelijk en rees behoedzaam .uit haar stoel. Voor een vrouw van vier en tachtig liep ze nog mooi rechtop. Eerst ging ze naar koekjes zoeken, maar de kasten waren na tuurlijk op slof. Toen deed ze de buitendeur open en keek in de hal van de flat.. Er stond niets voor de deuren van de buren. Teleurgesteld wilde mevrouw van Beek. naar de kamer terugkeren, maar opeens zag ze dat het ijzeren deurtje van een LICHTE MUZIEK 8.05—8.55 AVRO. Uitzending van een Weens programma, gedirigeerd door Robert Stolz. 11.29—12.00 AVRO. Ben Levi iaat nieu we lichte Franse plaatjes horen. HOORSPELEN 1.10—1.30 KRO. De Wadders. 5,30—5.50, VARA. Opa Dribbel en de Rimboeman, 8.55—9-30 AVRO. „MUn naam is Cox!" fl.30—111,25. KRO. Ambtelijke dwa ling". een hoorspel dat gespeeld wordt door een groep Amsterdamse Journa listen. GESPROKEN WOORD 3.303.50 AVRp. Derde en laatste le zing van prof Wapstra over de voor delen van atoomenergie. 6.00—6.15 IKOr, Discussie o.Lv. ds. Ruitenberg naar aanleiding van do laatste synodevergadering waar o.m. gebedsgenezing sport en het kansspel aan de orde zijn geweest, DIVERSEN 10,45—11,15 VARA. Zondagmorgen ca baret-programma. De Speeldoos dat deze keer gaat onder Rotterdamse vlag. 9.45—10.00 AVRO. Impressie uit Parijs door Jan Brusse- T elevisie MET commentaar van de heer F. J, A. de Gijs en onder camera-regio van WI*n Bary begint 's avonds om 7.3ö uur een uitzending van een avond mis uit de parochiekerk van de Drie eenheid ln Bloemendaal. Eli PASO (Texas) Een raket van het type Nlke-Hercules Is don derdag stuurloos geworden en op 70 meter van een boerderij In Nieuw Mexico ontploft. Zij had toen 25 kilometer afgelegd. Niemand werd gedeerd. der brievenbussen niet op slot was Ze deed het open 'en trok een lange gele envelop te voorschijn. Ben beet je hijgend vanopwinding -Uep ze er zo snel a Is ze kon,-mee .naar binnen' In de kamer ging ze aan tafel zit ten en scheurde de envelop open: Et zqt een krant in, een oud nummer, uit de tijd van de crisis in Irak en Libanon. Mevrouw van Beek had aï jaren geen krant meer gezien. Juf frouw Truss vond het niet nodig. Ze uou-ujde het blad open, zette haar bril op en bekeek nieuwsgierig de achterkant. Een enorme margarine- advertentie bevatte een foto waH een blond jongetje, dat vrolijk in een bo terham hapte. "„Ach, dat is Fransje," zei ze teder. Dat was haar zoon, nu een be- langrijk zakenman van zestig - maar in de laatste jaren zag me vrouw van Beek hem in gedachten steeds voor zich als het kleine jon getje van toen. A „Fransje eet zijn boterham,'' stelde ze vast. Ze draaide de krant om. Op de voorpagina stond, met enorme letters ouer de volle breedte: „Wereld op rand van nieuwe oorlog." Ze las die woorden wel drie keer, zorgvuldig spellend. Toen beving haar opeens een onbestemde angst. „Truus!" riep ze. Maar er kwam geen antwoord. Gejaagd stond ze dp en liep de ka mer uit. Op de gang was de telefoon. „Ik moet Fransje opbellen," dacht ze, ,Jk moet hem waarschuwen." Ze wist best hoe het moest en hei nummer stond bonen aan op 't lijst je dat naast het toestel hing. Met bevende vinger draaide ze het. „Goedenmiddag. Met van Beek en Co." „Ik tuil Fransje," mompelde ze. „Pardon, ik kdh u niet verstaan. Met wie spreek ik?" „Met mewrouuj van Beek." i,0. 'n Ogenblikje mevrouw." liet toestel .kraakte. Er ktuatn een. andere vrouwenstem: „Directiesecretariaat." „1 k ben mewrouio van Beek. Ik ben zijn moeder," zei ze. „Ja ja, mevrouw eh, meneer is in conferentie, maar ik probeer het even," Even later klonk zijn stem: „Ja moeder-wat is er?" „Er komt oorlog, Frans," zei ze. Wat zég je?v Hè, ft«eest eoen stil :heren.g:Ja. moeder, wat wil je .nou?'! ,,'t Staat in de krant," zei ze, „Er komt oorlog." „Ach, wat een onzin," Hep de'man, „Je moet geen kranten lezen. Waar is juffrouw Tnius? „Die ts* lekker ndar de tandarts," zei mevrouw van -Beek, tiZe heb pijn in d'r bek." „O nou móeder, ik ben bezig op het moment, maar ik kom gauw bij je. Maak je maar geen zorgen De stem aarzelde. „Er komt helemaal geen oorlog, hoor." De buitendeur ging open en juf frouw Truus kwam binnen, „Dag Fransje," zei mevrouw van Beek-teder. Maar de verbinding was al verbroken. Ze legde: de- hoorn op het toestel en ging schoorvoetend de huiskamer binnen. Juffroüw Truus stond bij de tafel met de krant en de envelop en zei boos: „Wat heb je.nou weer gedaan? Dat is héél stout. Dat mag je niet- doen." Mevrouw van Beek ging in haar leunstoel zitten. Ze kreeg natuurlijk weer op haar kop. Ze kreeg altijd op haar kop. Moeizaam, probeerde zij zich te herinneren, waarom ze daar net za'n angst had gevoeld. Maar ze was het nergeten. KHONKBL (Advertentie I.M.j Da kortst» en voorde//gs(a opleiding: (Bekcndm Schriftelijke Cursus) éocr CEBALD BDILETT Mendelssohn in hun plechtigste com posities, hoewel er bij HSndel toch vaak een zekere levendigheid op trad. Som3 werd mevrouw Peacock ge prest terwijl zij zichzelf accompag neerde „De Heer is mijn Herder" te zingen. Zij deed dit op deze ayond en Edmund, die altijd weer opnieuw verrast werd door haar diepe alt, zo verschillend van haar spreekstem, verloor zich in herinneringen aan de a keer dat hij haar voor het eerst had ee? met een eigen gehoord, nu zes en twintig jaar ge- Nonsens Witherhv'" zei Pdmund wil, Zijn lijfelijke aanwezigheid m leden, in het huis van haar moeder. d.!?i )i i k y' JSdmunü huis een grote, krachtige man, Het was noc dezelfde rozenhoutetl Peacock. „Ik heb geen seconde tn met een mooie kaqtaniehrtiiri* rainr - /if® oezeiiae xozennvuve eevaar verkéèr Jii en miin vrrmw mooie Kastanjebruine snor pjgno met de vergeelde toetsen, het- gevaar venteer, jy en mijn vrouw en zware bakkebaarden, die een ypifdA rbeirio en fWeifde vreemde. heulen samen om mij als een oud breed blozend ccvricht versierdenzeuae meisje en üezertae vxeemac, wijf te behandelen. En de wind is ^veranderdl hMroD 'n bS onSrk diepe stem dm zij plotseling vooxt- om - als ik niet heel erg vergis. blrl manilr Ze was ionier Er bracht - het leek de stem van-e«i En bovendien met die wind van jul- Xel ^ouw als moid^r AlIee^ ai f^ere. verborgen vrouw, rijp jer- lie zou je geen .papieren zak kun- Srora^ okkend, - beangstigend. Daardoor nen vullen!". Toch was het advies niet onwel kom: daar hij geen had om naar zijn kantoor, terug te gaan, was hij blij met het excuus de zaterdag Zowel als een groot deel eT. g«en andere redenen had de jongeman haar voor het eerst /ies niet onwel- ^ren £®wcest- waren zijn dochters opgemerkt. Hij wist helemaal niet of bSoSdere haSï *o1-op,±em> atmosfe5r ln hij haar stem wei mooi vond, maar Dijzonoere naast gezm was nooit zo vreedzaam als zij WOnd hem'; op, zij zinspeelde op wanneer papa thuis was. onvoorstelbare mogelijkheden, het ub <M»«Muag «uw« ais ueu groot aeei De zondagmorgen was gewijd aan wa.s. een aanlokkelijk geheim, dat van de zondag op de boerderij te de kerkgang. De Peacockfamilie zat coutf que coute onderzocht moesv kunnen rondscharrelen in een sport- in de familiebank, het personeel worden. broek metbéenwindsels en in zijn volgde op een afstand en ging'ér- En nu was ze zes en veertig en oude tweedjasje: Zo gekleed, zo be- gens anders zitten, dicht genoeg in de moeder van zijn drie dochters, zig, voelde hij zich beter op zijn de nabijheid om te tonen dat ze er- „Dank je, lieve," zei hij, toen rij gemak dan in zijn keurige stadskle- bij hoorden, maar niet zó dichtbij van dé piano opstond. „Het was ren, gedwongen cliënten te onder- dat het aanmatigend kon lijken. De prachtig." Toen hij haar vreemd ver- vragén, testamenten op te stellen, keukenmeid die jammer genoeg legen blik opving, lachte hij. „Ik heb akten van overdracht te passeren en maar het was misschien wel gemak- nooit .gedacht dat ik nog eens met heethoofden processen uit hun hoofd keiyk 1 tot de afgescheiden kérk een trombone zou trouwen." - „Edmund toch! Wateen onzinnig gezegde!" „Kom, wat nu?" zei Edmund. „Kom Catherine." Hij trok rijn wenkbrauwen op. „Zing jij nu de Dorpssmid voor ons." „Maar is dat wel gepast, te praten. Al die werkzaamheden hoorde, stelde het vervullen van vertegenwoordigden niet alleen een haar godsdienstplichten uit tot de ander leven maar een heel andere avond, want het zondagse middag persoonlijkheid, Dat werd door de maal, dat om één uur werd opge- hele familie erkend, het was een diend gebraden lendestuk met van zijn vaste grapjes, dat hen nooit twee groenten en een vruchtentaart verveelde. ?,Je bent een schaamteloos was een instelling, die bijna even wezen, Emily," placht hij dan te zeg- heilig was als de kerkdienst 2elf: gen. „Je hebt twee mannen." En een onmisbaar- onderdeel van de vroe^ Sara ondeugend. „Is het wei Emily, die. net deed alsof ze ge- zondagsviering, 's Avonds na de gewijd genoeg?" schokt was/ antwoordde dan kalm: avonddienst, zaten ze rustig bijeen „Alle goede muziek is gewijd, Iief- „Hoe kun je zulke dingen zeggen, om van het einde van de dag te ge- je," antwoordde hij met een knip- waar de meisjes bij zijn nota bene!" nieten, zoals hun hart hun ingaf: in oogje. Hij bracht haar soms werkelijk in een luchtig gesprek, met voorlezen „En is alle gewijde muziek goed, de war met. zfjn nog vrijmoediger of musiceren. Vroeger toen de kin- papa?" grapjes, maar ze genoot van die sen- deren nog klein waren was de enx- „Dat moet je liever aan je moeder satié en was misschien in het ge- ge toelaatbare zondagslectuur de vragen." Daar ze begreep dat ze ge heim dankbaar voor het feit dat, Bijbel en de Pelgrimsreis geweest, vaar liep door dit tweetal voor de hoewel hij zich vaak bij haar oor- maar niet lang geleden was Tenny- gek te worden gehouden, weigerde deel neerlegde, vooral in zaken, die sons In Memoriam aan de lijst toe-' mevrouw Peacock zich hierover uit hem niet in het. bijzonder aangin- gevoegd. Ook de muziek moest voor te laten. gen, hij toch op een prettige manier deze dag geschikt zijn Handel of (wordt vervol?*'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1