aan de sigaar? 6: iep? Britten laten 900 Cyprioten vrij Hans Brandts Buys zaterdag overleden Reclame TV in de VS roept verzet op CAROL Ti 7 Prins Bernhard in Mexico Tien mil joen voor aanvullende werken Grote onrust in Nyassaiand Turken nodigen Britse familie Ui tgaa ns verbod voor Engelse militairen Russen weigeren schrijver visum Propagandastunt: Blok Noors ijs naarLambarene Eerste olie stroomt van Wilhelmsliaven' naar Roergebied In de marge van bet zaterdagse XV 'amusement KRO-KVP door verbod getroffen Jazz-agcndu Nasser blijft bij Chroesjtsjew in de pas "Vanavond: „Aldus naar waarheid ingevuld ss-rs ss^bSssr^ks - ssmsLssfdrssylS DEENSE SPION KRIJGT 8 JAAR Onvoorzichtigheid met dood bekocht MAM», ""nswgsy sraas?-. Staking in Britse staalfabriek ISlROÉTJEBSPARKS tdodr FRANK GODWiH rmA DE DOCHTERS VAN MEVROUW PEACOCK HILVERSUM. De bekende Nederlandse toonkunstenaar en telg- jyffiH van een befaamde fami- siZs&mMM He van musici. Hans Brandts Buys, is zater dagavond plotseling in de leeftijd van 53 jaar overleden. Do heer Brandts Bays, die directeur was van 'i Goois Muzieklyceum. was zaterdagavond aan wezig op een leraren- concert van een school die daarmee de her denking van haar 35- jarig bestaan inluidde. Hij voelde zich onwel worden en stierf kort daarop. Hans Brandts Buys werd op 28 juni 1905 in Warnsvold geboren als zoon van de musicus Marius Brandts Buys. Na zijn muziekstudies ontpopte de overledene zich als één van Neder lands beste Bach ken ners. Hij schreef onder andere een werk over Bach en publiceerde in vele vaktijdschriften. Hij schreef bovendien een studie over ..Das Wohltemperierte Klavier'Hans Brandts Buvs gold sis een zeer bekwaam clavecimbelspeler. De overledene was gedurende vijf jaar directeur van de „Stichting Goois Muzieklyceum". Hjj dirigeerde tal van studeutenorkesten en was dirigent van het toon kunstkoor Hilversum. Hij ijverde in het bijzonder voor muziekonderricht aan de jeugd. Maandag 23 februari 1959 MEXICO. Prins Bernhard is zondag in Mexico aangekomen. De prins bleef slechts enkele uren in Mexico-City, Hij reisde door naar Acapulco. De prins is daar een week te gast van de Mexicaanse bankier Salvador TJgarte. De prins was zaterdag drie uur in Lima, de hoofdstad van Peru. Zondag heeft prins Bernhard een informeel bezoek gebracht aan pre sident Adolfo Lopez Mateos van Mexico. De prins bezocht de presi dent in diens parlieuBere woning. Het. bezoek duurde een kwartier. DEN HAAG De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid adinterim heeft goedgevonden, dat voor liet eerste programma „dure" aanvullende werken 1953 tien mil joen gulden ter beschikking wordt gesteld. Dit bedrag is uit de begrotingspost van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid gelicht om het verschil m subsidiekosten tussen „goedkope" en „dure" werken te overbruggen. Dit geld is in hoofdzaak bestemd voor de aanleg en verbetering van wegen, de aanleg van riolering enzo voorts in gemeenten in de provincies Groningen (1.4 miljoen). Friesland (2 miljoen), Drente (3,1 miljoen), Overijssel (0.6 miljoen). Noord-Bra bant (1.1 miljoen), Gelderland (0,2 miljoen) en Zeeland (0,5 miljoen). (Van onze correspondent) NEW YORK. De televisie-kyket werd vorige week verrast met de aankondiging van een advertentie, aanvangende met de woorden: Dames cn heren, mevrouw Franklin D. Roosevelt." prompt daarop verscheen (zoals we reeds kort meldden) de weduwe van de president op het scherm om een advertentie uit te spreken die een halve minuut duurde en aldus begon: „Wanneer ge aan uw ontbijttafel zit moet ge dan niet vaak denken aan de hongerige volkeren in de wereld? Ik zou willen dat wij onze overdaad met hen konden delenwaarop een korte reclame volgde voor een der margarinc-produkten van Lever Brothers. Velen ergeren zich aan de opdrin- i de adverteerder om de weg.van de gerigheid die sommige dezer adver tenties kenmerkt Er is groeiende kritiek op het gehalte der program ma's, waarbij de experimenten die de eerste jaren van TV zo aantrek kelijk maakten, allengs op de ach tergrond zijn geraakt en oorspronke- liik TV-toneel tot de zeldzaamheden is gaan behoren.. Men wijt dat aan de tendens van (Advertentie XM.) Rook mei verstand rook met smaak rook sigaren! BLANTk'KE (Nyassaiand). De politie heeft in Nyassatand zondag »eo grote menigte schreeuwende en met steen en gooiende Afrikanen met traangas uiteen moeten jagen, toen na een bijeenkomst van het Afrikaanse Nationale Congres rel letjes ontstonden, Er zijn minstens vijftig gewon den, doch ernstige kwetsuren deden zich niet voor. Er zijn geen berich ten, dat er geschoten is. Speciale troepen zijd haastig naar Nyassaiand gezonden. Het land maakt deel uit van de Centraal- Afrikaanse federatie. Een lid van de wetgevende raad had de m grote massa opgekomen Afrikanen ver klaard, dat iedere Europeaan in Nyassaiand thans de vijand is van iedere Afrikaan. Een Afrikaanse spreker -ze»:„Ze kunnep NAVO-troepen 'aanvoeren, als ze willen, maar wij gaan door totdat wij uit de federatie zijn ge treden eu ons zelf regeren, met K.a- zutnu (dr. Hastings Banda) ais pre mier. Als Engeland met langer be reid is tot vriendschap met ons. moeten wij Kazumu zeggen, dat hij andere landen moet vragen ons te helpen". ÏSTANBOEL De gemeenteraad van Istanboe! heeft besloten de Brit se landbouwersfamilie die dinsdag de Turkse premier. Mender es, na het vliegtuigongeluk te hulp was ge sneld, uit te nodigen voor een bezoek aan Turkije. NICOSIA Negenhonderd Griek se Cyprioten, die door de Britten in kampen, niet ver van de Cyprische hoofdstad, werden gevangen gehou den, zijn zondag op vrije voeten ge steld. Uitgelaten reden z(j Nicosia bin nen, waar zij door een juichende beVolking. werden ontvangen. Overal werden Griekse vlaggen uitgestoken. Ditmaal was het de beuit voor de Britse soldaten en andere Engelse onderdanen om zich niet in het open baar te vertonen. De soldaten was een uitgaansverbod opgelegd en de burgers had men aangeraden hun huizen niet te verlaten. De vrijgela ten gevangenen, vertelden dat ze door Engelse soldaten met stenen waren bekogeld, toen ze langs hun kamp kwamen, maar een Britse mi litaire woordvoerder verklaarde dat dit tot tweemaal toe door een menig te Turkse Cyprioten is gedaan. Een zevenjarig Grieks-Cypriotisch jongetje werd ernstig aan de schedel gewond toen Turkse Cyprioten in het dorp Pergamos een bus met vrij gelaten gevangenen en hun gezinnen met stenen bekogelden. Bisschop Athimos van Kitium verklaarde dat hij er zeker van was dat het inci dent het werk was geweest van on verantwoordelijke elementen en dat de betrekkingen tussen de twee ge meenschappen op Cyprus hierdoor niet opnieuw in gevaar mochten komen. Alle beperkende bepalingen voor Turkse en Griekse Cyprioten worden opgeheven. Destijds- werden meer dan 2.000 Cyprioten door Engelse militairen gevangen gezet, maar na de wapen stilstand, die Grivas' verzetsorgani satie EOKA had afgekondigd, wer den regelmatig kleine groepen ge vangenen vrijgelaten. Dr, Fazil Kutchuk, de leider van de Turks sprekende Cyprioten, heeft na de succesvolle Londense confe rentie bij zijn terugkeer in Istanboe! gezegd, dat Cyprus net-op tijd was gerea.' Twee Britse bataljons, samen on geveer 2.000 man, die niet vervangen worden, zullen een dezer dagen van Cyprus naar Engeland terugkeren. BERLIJN. Het visum van de Spaanse schrijver J. de Villalonga voor de USSR is door de ambassade van de Sowjet-Unie, in Oost-Berlijn, ingetrokken. De Kussen gaven als re den voor deze weigering op, dat Villalonga „anti-Russische artikelen'' zou hebben geschreven. De schrijver, die met zijn vrouw op weg was naar Moskou om de No belprijswinnaar Boris Pasternak uit te nodigen voor een serie lezingen in Engeland en de VS, noemde de be schuldiging „onzin". KOPENHAGEN. Eqn merk waardig transport verliet gisteren de kleine Noorse gemeente Mo-I-Rana met een reusachtig blok (js van ruim drie ton. Het blok, dat enige honderden ja ren oud is. werd uit een gletsjer ge hakt en zal op een vrachtauto de lange moeizame reis naar de evenaar maken met als eindbestemming Lambarene, waar dr. Albert Schweitzer zijn beroemde hospitaal heeft. Radio-Luxemburg heeft een reis ■an twee weken naar Parijs uitge loofd voor diegene, die raadt hoe veel er van over is wanneer het zijn bestemming bereikt heeft. Het idee is uitgegaan van een Noorse fabriek van glaswol, die het ^transport wil gebruiken om-propa ganda temaken voor'de goede isole rende waarde van haar produkt. Zij heeft nog een premie van ruim drie duizend gulden uitgeloofd. Behalve het ijs bevinden 2ich in de vrachtauto ook nog 300 kg medicij nen voor dr. Schweitzer, KEULEN Vorige week is de eerste olie via de buisleiding van 354 km uit Wilhelmshaven bij de raffi naderij te Wesseling tussen Keulen en Bonn aangekomen. De olieleiding werd in 10 maanden aangelegd en zal later vijf raffinaderijen bedienen., In de nacht van vrijdag op zaterdag stroomde de eerste olie uit de Pijp leiding. minste weerstand te kiezen en zich als gevolg daarvan bij voorkeur te richten tot de laagst ontwikkelde smaak. Er was dan ook grote verontwaar diging mevrouw Roosevelt, die niet voor niets de bijnaam verwierf „first" lady of the world" in het net der adverteerders gevangen te zien. Zij heeft zich thans verdedigd met een verklaring waarin zij zegt reeds lange tijd te hebben uitgezien naar een xnidd.el om via radio en TV en kele ideeën die haar lief zijn aan de massa over te brengen. De betaling die zij ervoor ontvangt zal zij afdra gen aan instellingen van weldadig heid. Op die verklaring valt weinig af te dingen maar toch zijn er velen voor wie het moeilijk valt mevrouw Roosevelt te vereenzelvigen met eni ge vorm van reclame voor welk pro dukt ook. P ETER KREUDER mogen we graag horen piano spelen, Alfred i Hitchcock kennen we als een man j die de fijne kneepjes van het grie- j zelwerk onder de knie heeft, en dat de TV ons, die nachtconcerten van jazz-musici niet plegen te bezoeken, deze heren per TV bij ons thuis brengt stemt tot erkentelijkheid. En toch En toch bevredigt zo'n avond als de KRO-TV ons zaterdag bood niet helemaal: zit er zelfs iets dreigends j in dat bij het beperkte aantal zend uren dat de Nederlandse TV ter be schikking heeft, reeds zo zwaar moet worden geleund op import. De KRO vormt geen uitzondering. Aanstaande zaterdagavond is de beurt aan de AVRO-TV en ook dan wordt het leeuwendeel van de avond gevuld door buitenlandse artisten en een film („Luipaard op schoot"). De VARA die met de „Dorus"-show een greep deed naar avond-vullend amu sement van eigen bodem heeft moe ten erkennen dat die poging te am bitieus was. Het zijn symptomen van een krapte aan artisten en tekstschrijvers dat niet minder nijpend is dan in de to neelsector, waar de televisie keer op keer kampt met de moeilijkheid de stukken naar wens te bezetten. Onder deze gezichtshoek gezien groeit onze waardering voor wat bij voorbeeld een NCRV met de zater dagavond doet. Deze omroep slaagt er in met meer of minder succes de zaterdag met eigen werk te vullen. Om dezelfde reden appreciëren we nog steeds (en steeds meer) Jan de Cler en Emile Lopez' „Blijf er niet voor thuis". De liedjes (deze keer weer acht stuks) mochten altijd al gehoord worden. De inhoud van de verhaaltjes rondom meneer Brugman en de cameravoering bewijzen dat De Cler bezig is zich thuis te gaan voelen in de mogelijkheden van de TV. W. Jnn. DE uitzending „Verhef uw stem" in het KRO-programma van zon dagavond. die aangekondigd stond van 8.45—9.20 uur is niet doorgegaan op last van de staatssecretaris van O. K, en W„ R. G. H, HÖppener. „Verhef uw stem" zou jn een fees telijk en propagandistisch kader de uitslagen bevatten van een wervings actie van de KVP. De staatssecretaris is van mening dat hiermede tegen de regelen voor politieke uitzendingen in drie weken voor de a s. verkiezin gen zou worden gezondigd. TA/ ELKE normen morden gehan- teerd bij hei al of niet toelaten van politieke uitzendingen hr ons niet geheel duidelijk. Op de afgelaste uit zending volgde een toespraak van het KVP-kamerlid J. M. Peters.'Dat deze een opioefcfcirip tot steun inhield aan ie KVP iros niet vatbaar voor mis verstand. Op eigen initiatief van de KRO ging daarentegen de zaterdag- ovondse „Knipperbol"-uitzending van de heer Verhoeven niet door. De heer Voskuil ontbrak eveneens. Ver moedelijk vanwege het polemische karakter van zijn toespraak.' Maar hoe kan dan die van de heer Peters deze drempel wel passeren? IN de hoop en veronderstelling dat. evenals zaterdagavond toen de jazz-artisten Horace Silver en Sonny Televisie NA het NTS journaal en weerover- zicht is de reeks verkiezlngsniU zendingen het -woord aan de KVp bij monde van prgf. fiomme, (8,20). I Het NCRV programma, dat hierna b«„ i glnt (8.07). opent met de rubriek „Attentie". Hier na komt de eerste i aflevering van *n i serie films van Walt Disney over i de. ontwikkeling i In de luchtvaart (9.10), PI Schef- j fer presrnteert 1 nJn rubriek „Pas geperst" (9.45). De aansluitende dagsluiting be- I rust bij fis. Joh. i Langstraat uit Arnhem (10.10), WALT DISNEY i CAIRO, In tegenwoordigheid van president Tito van Joego-Slavië heeft Nasser tijdens een rede voor een enorme menigte Egyptenaren, gezegd, dat Chroesjtejew hem schrif telijk de verzekering had gedaan, dat Rusland zich niet in binnenland se aangelegenheden van de Verenig de Arabische Republiek zou mengen. vNasser heeft onlangs een felle Rollins niet alleen in het Coneertge- aanval op de communisten gedaan, bouw in Amsterdam maar ook voor t onder meer naar aanleiding van hun de televisie zijn opgetreden, laten we (sterke sympathiën voor de Jraakse hieronder de agenda van jazz-evene- ,r y' meuten die Lou van Rees in de loop van dit Jaar nog organiseert, volgen. Op 7"maart Count Basie. Op 12 april Jazz at the Philharmo nic met ojn. Ella Fitzgerald en Oscar Peterson. premier Kassem. Nasser zei niet naar directe vereniging met Irak te streven, maar meende dat de een heid vroeg of iaat zou komen, in elk geval binnen tien jaar, al naar de wil van het Arabische volk. Hij beschuldigde tijdens zijn twe> Eveneens in april een concert van i uur durende toespraak Amerika er- pianist Thelonius Monk. van de Joodse emigratie uit Oost- In september een concert door Er- europese landen en de Sowjet-Unie roll Gamer. In oktober het Modem Jazz Quar tet. In november de Jazz Messengers. DE NCRV zal vanavond de televi siekijker een handje helpen met het invullen van het aangifteformu lier voor de belasting. In zijn rubriek de heer J. Verschoor, belastingcon- 3*5 d,e sulent in Ateelo, Inroepen. «gJWjgi I een eindweegs meegesleurd, In de lloOD van avond is hij in het al- v IJ-Oi! gemeen ziekenhuis te Winterswijk aan de opgelopen verwondingen Radio overlcder|. te ondersteunen, waardoor het zio nisme een steeds groter gevaar zou vormen voor het Arabische natio nalisme. De Amerikanen zouden volgens Nasser „Israels droom helpen ver wezenlijken, een staat te stichten van de Nij) tot de Eufraat". De bei de staatshoofden spraken ter gele genheid van het eenjarig bestaan van de unie tussen Egypte en Syrië. WINTERSWIJK. In de Aaiten- ERXSTIGE MUZIEK 10.30-J1.00 VARA. LiederenrecJtal «oor Elisabeth. Schwarzkopf, sopraan en Gerald Moore, plano. Liederen van Handel, Schumann en Richard Strauss. Il.X5-12.00 NCRV, Concert voor cello en orkest door Dworsjak, uitgevoerd door RostropoWltsj met philharmonic - Orchestra Adrian Bouit. KOPENHAGEN. De Deense het Rcyai diplomaat Einer Blechlngberg is slr j zaterdag wegens spionage voor de - Poolse geheime dienst fot acht jaar 9.40-10.00 NCRV. Het meisjeskoor j 63-jange Blerehingberg heeft Sweet Sixteen oJ.v. Lex Karsemeyer. I v°°\ rechtbank bekend, dat hij gesproken woord J elf documenten uit de archieven van 6,45-7.00 huv. i, Verkiezingstoespraaii de Deense ambassade te Bonn heeft P£f'- uitgeleverd aan een Duits sprekende 6.50-7.00 Hllv, 1|. Lezing in de reeKs Openbaar Kunstbezit. 8.00-8.07 Hllv, 11. Verklezingstnejpraak Boerenpartij. HOORSPELEN 8.25-9.40 NCRV. Tweede deel van het vervolghoor- spel naar Charles Dickens' „Davitf Copperfieldt". diversen 8.J0-9.Ö0 VARA, ffR* <J CORKIE BROKKEN „Artiestencafé" met als gaste C'orrie Brokken. 9.00-9.40 VARA. j Beantwoording van vragen door het Etherfomm, 9,49-10.10 VARA. Gabrl de Wagt's actualiteitenru briek „Marimba", t agent, die hij slechts kende als „Baumgarten". Vier van de uitge leverde documenten waren vertrou welijk, maar slechts twee werden potentieel gevaarlijk geacht voor de belangen van de Deense staat. LONDEN Naar aanleiding van net ontslag van een arbeider zjjn zaterdagavond 10.000 arbeiders van de „Staalmaatsehappij van Zuid- "Wales" in staking gegaan. De fabriek produceert wekelijks 50.000 ton staal. Als de staking voortduurt zal de Britse auto-industrie er ernstig van te lijden hebben. -EN ALS OOfW NVABCUS Og PUP UITSAAT, BEN JU NATUUrtLlJk BlNNgN. SELUKK'SE vrouw Ben ju, cAtïOL. s weer NIET WAT om AAN SROnD NOU JA, ALS JE ER OP STAAT. MAAR WAAR OM HEBBEN VROUWEN TOCH L altud zo'n waast..." je hebt wer niet iWAkKÊUJK. Geloof IK. HÈ /YUPDEZWACHr., HEt'iS VERSCHRlkXE- LUfc LAAT CLIVE. NU MOE ten weêcHr NAAR. HUIS- APSCHUW5 LUK GEWOON. IK WORD TOT HET UITER srs gedreven om MEZELF SN HET LEVEN TE JjOUDEN. (WAAR DIT 15 NOCH OE TIJD NOCH DE PLAATS ON\ OVER ZUL KE BANALE ZAKEN TE PRATEN (Advertentie l.M.) hooWp"n DATWA^OO! WiRK£lbr£RAV0rtDDPRO£rjtH M^V^noRuSfP Ot HtBTJfc htvtfi 6£WaagD. X: mpnbXb fAtóW fier 2!lVf.RiTRAAL...H0£ 7 X CWDÖfi KArtliOtBttOntN? NtÉ.! WAAR KAfl HIJ 20 £AUWZ0'N&0£Dt .k KRACHr KRIJÊ.£N? MQQl! OANKUfifltrt Wfc AAM D£ SLAG-MAAR HOC KHUPtN W1E.R rtAAftOOP OODtMUir 7 denk je. dat dl baa^ DAAR Z.0R6 IK tfOOR.» ItMANDANDtRivOOR HAppy TOM NÊÊMT? z NIETS m Af L UKKOV By D6 VICTORfA/VETJ SN 2ELFS K/eK MOEST TERUGTREKKEN OM 2VN ACHTERHOEDE BV TE STAAN: DE FUT WAS8% HELEMAAL UfFEN HET/IOCHT NOG SffT WONDER. HETEN, PAT£R VÓÓR DE RUSTN/ET/f£ÉR POET- PUNTEN KWAAIENA A DAT EERSTE GELUKKIGEDOETFt/NTNAnPcgjE JUPITER - VOORHOEDE ZElFQEWUST HET HEFT/N HANDEN, V/ETCR/A KWAM STEEDS Af EER IN verdruk- j JUKfNGT. WAT'NEEKNOEt, Nummer TPTSE VLOOG IN - DE TOUWEN EN 1 A fiaA&nn a KORT UFAROP NUMMER DRiE. ALS GEVOLG VAN 10 „Misschien heeft Julia een mening over dat onderwerp," ging hij verder. „Ik zie niet in," zei Julia, „hoe mu ziek die op goede woorden, op woorden uit de Bijbel is gemaakt, iets anders dan goed kan zijn. Dat is toch zo, mama?" „Ja zeker kind. Natuurlijk. Dat weet je vader ook heel goed. Hij maakte maar een grapje. Hij voelt zich vanavond heel wat beter." voegde ze er met een toegefelijk glimlachje bij. „en daardoor is hij een beetje ondeugend." „Ondeugend op zondag!" zei Sa ra. ..O, papa!" De Dorpssmid was een geliefd nummer van meneer Peacock. Hij bewonderde het meer om zijn be schrijvende, dan om zijn muzikale kwaliteiten en onder Catherine's voordracht gaf hij voortdurend al lerlei commentaren, vestigde met ge fluisterde woorden en sprekende gebaren de aandacht op allerlei il lustratieve bijzonderheden, die hij meende te ontdekken op het ge luid van de smidse, het slaan van de voorhamer en op het eenvoudi ge, ongecompliceerde thema dat in alle variaties weer optrad. Mevrouw Peacock uitte geen enkel protest, want Handel, zelfs in zijn lichtere composities, bleef Handel, omgeven met een stralenkrans van deugd zaamheid die te danken was aan zijn Messias. Vóór Catherine de laatste maten bad gespeeld, stond haar va der al bij de piano en bladerde in de muziek die op de deksel lag. klaar om zich te laten overhalen wat te zingen. Iedereen juichte dit plan toe en bijna onmiddellijk wijdde Cathe rine zich dan ook aan de aangena me taak hem te accompagneren. Zelfs de meest gewijde liederen kre- tfoor CERAlfl BUUETT gen zoals hij ze zong een robuuste opgewektheid, een zekere humor, zodat hefc eventuele applaus meestal gepaard ging met vrolijkheid en ge lach. Hij vond het heerlijk om te zingen, het bevrijdde hem, het gaf hem een gevoel van bevrediging en zijn familie, zelfs de meest kritische leden, genoten van zijn animo. Ze gingen alle vijf voldaan naar bed. De volgende morgen stak me neer Peacock zich in zijn steedse kle ren en nam zijn werk als advocaat weer op. De meisjes deden, tussen ontbijt en lunch, wat hun moeder hun opdroeg/ terwijl zij alle drie trouw deden alsof zij aan het voor wendsel of was het een illusie? geloofden dat zij volmaakt vrij werden gelaten en er geen sprake was van enige dwang. En 's mid dags kwam Pardew. de hulppredi kant, hun een bezoek brengen. Hij werd in de „tuinkamer" gela ten, die zo genoemd werd om haar te onderscheiden van de andere, gro tere zitkamer, waaraan ze. nog niet zo lang geleden, was bijgebouwd. De mdehng van het Peacock-huis dat- in een vorige eeuw was ge bouwd als boerderij en met als he renhuis, was zó dat een trotser, min der verstandig man dan Edmund Peacock er. geen genoegen mee zou hebben genomen. Hij bad er. daar het voor hem het huis van zijn va der en grootvader was geweest, niets op aan te merken. De voorgevel van het huis lag naar het westen en kreeg de meest heersende wind. de strie mende regens en de pracht van de zonsondergang uit de eerste hand. Aan de noordzijde werd het huis geflankeerd door het erf, dat zowel van de weg als door de melkerij te bereiken was en achter het erf, op het oosten, lag de boomgaard en al wat er nog van de vroeger zo uit gebreide landerijen der Peacocks was overgebleven. De tuin met zijn grasvelden en bosschages, zijn kron kelpaden en groene prielen, zijn ho rizon afgesloten door hoge bomen en de talloze heggen die hem als het ware in kamers verdeelden en hem tot een tuin vol verrassingen maakten lag niet achter het huis, maar aan de zuidzijde, van de straat gescheiden door een mooie oude stenen muur. De zitkamer, die ook wel eens de muziekkamer werd ge noemd ter ere van de piano, lag op het oosten en had alleen 's ochtends zon, wanneer de kamer niet gebruikt werd en de aangrenzende tuinkamer, die meneer Peacock van twee grote ramen en een dubbele glazen deur die op het grasveld uitkwam, had laten voorzien, was zijn antwoord op die ongunstige omstandigheid. Deze verbouwing had oorspronke lijk ten doel gehad zijn vrouw ge noegen te doen, zodat zij van de zon zou kunnen profiteren wanneer dat ook maar mogelijk was. Maar in de praktijk 2at zij veel minder io de tuinkamer dan haar drie dochters en het waren Sara en Catherine die meneer Pardew op die maandag middag begroetten. Catherine, die zich met een boek op haar schoot in een gemakkelijke stoel had genesteld, hief traag haar hoofd op en keek met een afwezi ge blik naar de indringer; ze her kende hem nauwelijks, niet in staat of niet vbn plan haar ver-afgedwaal de gedachten te verzamelen. Sara, met een beter besef van de corum, legde haar naaiwerk neer en stond op. „Meneer Pardew'. Dat is gezellig!" „Goedenmiddag, juffrouw Sara," Hij boog over haar uitgestoken hand. „Dag juffrouw Catherine. Laat ik u toch niet storen." Maar Catherine, blozend over haar slechte manieren, was uit haar stoel gekomen, klaar voor de ceremoniële handdruk. Goedenmiddag," zei hij nog eens: „en wat een echte goede middag is het!" Hij glimlachte peinzend alsof hij aan een plechtig, verborgen grapje dacht. „Je zou alleen verlan gen dat je hem verdiende." (wordt vervolgd*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1