Nieuwe tijd voor Cyprus s winterreis Macmillan laat beren lopen voor Nikita m Etentje m-wmtL te! f Sun balm In het najaar kans op verlaging van de suikerprijzen Abe Lenstra wist nog van naets Heel veel in weinig tijd Drs. Pi Scheffer in „Pas geperst" TV op 6 maart bij première Mr. Roosjen tot voorzitter van NRU benoemd KRO komt met muziek voor TV Vanavond Nog witter... stralend wit... Brandwonden i Kloosterbalsem Voorts SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIM Rijksacademie Commissie in conflict met prof. Vroom DE DOCHTERS VM MEVROUW PEACOCK KICK WILSTRA de v/onder'-' ■midvoop Dinsdag 24 februari 1950 NU Cyprus» onafhankelijk wordt, is het verhaal van de onvindbare Crivas uit. Grivas, men weet het, was het hoofd van de Eoka, de terroristische organisatie, die hij voortduring aanslagen pleegde op Britse militairen, en trouwens ook nog wel op anderen dan mili tairen. Het Britse leger had er veel voor over gehad om Giivas te grijpen, maar is daar nooit in kunnen slagen. Dit feit heeft het aanzien van Grivas zeer verhoogd. Ontelbare verholen doen over hem de ronde: het ene al romantischer dan het andere, ln de laatste fase van de strijd om Cyprus, die van de onderhandelingen, kwam Griva? er echter nauwelijks aan te pas. Het woord was immers niet meer aan de terroristen; het woord was aan de staatslieden. Wat zegt Grivas van het akkoord? Het feit, dat hij tol nu toe niets van zich heeft laten horen wekt het vermoeden, dat hij niet verheugd is over de gang van zaken. Hit is wel begrijpelijk. Zijn doe! was niet dc onafhanke lijkheid van Cyprus, zijn doel was de aansluiting bij Griekenland. Er komt nog wel wat bij. Het valt helemaal niet mee. van de ene dag op de andere een gedaanteverwisseling te ondergaan van vervaarlijk en gevaarlijk ter roristenleider tot opbouwend staatsburger. Hoe moeilijk dat is, is in West- Europa na de oorlog duidelijk aan het licht gekomen. Tal van verdienste lijke mensen uit bet verzet hebben toen de aansluiting gemist! Met Grivas staan de dingen ook nog wel een beetje anders dan met de leider» van bet West europees verzet, die de oorlogstijd tegen een zo verwerpelijk systeem als het nst innaai-social isme streden. Veel goede Grie ken op Cyprus waren weinig op hem gesteld, ook al dachten zij er niet aan hera te verraden. Ziin moed en vindingrijkheid zijn nooit betwijfeld, maar over het nut van zijn optreden was verschil van mening mogelijk. Voor velen ie het zeer de vraag of Grivas wel erg geschikt is voor de democratische maatschappij. Uit Athene verluidt, dat hij Grieks generaal wordt, en dan we! wat achteraf zal moeten blijven. Misschien lukt bet, maar als zich nog eens moeilijkheden met hera voordoen, zal niemand zich daarover mogen verbazen. OVERIGENS zijn er nog wel meer moeilijkheden. Cyprus is een eiland met beperkte bestaansmogelijkheden. Vanouds zijn de be woners uitgezwermd; en het voordeel van het Britse bewind was de vrije toegang in de landen van het Gemenebest. Deze komt thans te vervallen, wat hier en daar al tor gemurmureer aanleiding beeft gegeven. Misschien echter dat het akkoord (dit artikel is géschreven voor de publi- katje daarvan) in deze moeilijkheid voorziet. Dan is daar het punt van de Britse militaire bases. De veronderstelling was aanvankelijk, dat deze bases door de NAVO zouden worden overgeno men; maar het blijkt, dat op dit stuk de Britse concessies zo ver niet zijn gegaan, Dc reden hiervan is duidelijk: MacMillan en Selwvn Lloyd hebben de gevoelens in de Britse conservatieve kringen moeten ontzien. Een oplos sing voor Cyprus is natuurlijk een goed ding, maar dat die is gevonden in een feitelijke afstand van het eiland, betekent toch weer een stukje afbrok keling van het Gemenebest. Met de handhaving van de Britse bases wordt de pil enigermate verguld. Het wachten is nu maar op het ogenblik, dat er in Groot-Brittanniê 2elf (financiële) bezwaren opkomen tegen deze bases. Het is meer uitstel dan afstel, en zo zullen de Griekse onderhandelaars het ook wel hebben gezien. Als de (Griekse) -Cyprioten het ook maar zo zien. Symbolisch is het blij ven van althans een deel der Britse troepen een minder fraaie zaak. De vrijlating van de gevangenen kan echter gelden als een tegenwicht, en het is goed dat men over deze daad geen gras heeft laten groeien. Bij de Cyprio ten zal het in de komende tijden aankomen op twee dingen: verantwoorde lijkheidsgevoel en geduld. Dat is wel heel iets anders dan waartoe Grivas steeds beeft opgewekt. Zijn tijd is voorbij. Een nieuwe periode begint. Ma ACMILLAN in Moskou:, volgens de Britse bladen is het iets wat de aarde in haar loop zou kunnen heïnvloeden; doch het lijkt wel verstandig door deze overdrijving heen te zien. Het is mogelijk, dat de Britse minister-president sommige resultaten bereikt, maar dan zal dat toch meer zijn, omdat hij een goede diplomaat is dan omdat Chroesjtsjew het Britse rijk zo verbazend vreest. Er zijn, los van de grote problemen," enige zaken, verband houdend met zijn prestige, die Chroes jtsjew wel graag geregeld zou willen zien. In de Duitse kwestie heeft hij zich een beetje vastgepraat en vastgedreigd. en wie weet vindt Macmillan de bevrijdende formule. Men moet over Duitsland kunnen onderhandelen zonder ultimatums of voldongen feiten. Natuurlijk zijn'er ook' zuiver Brits-Russische problemen, die aan de orde kunnen komen: de handel, de uitwisseling van wetenschappelijke gegevens en van specialisten op allerlei gebied en kunstenaars. Voor het overige is het goed. er zich rekenschap van te geven, dat het politieke centrum van de Westelijke wereld niet Londen maar Washington is, en dat Chroesjtsjew er geen ogenblik aan zal denken, aan Macmillan toezeggingen te doen, die misschien een Eisenhower, en clan nog zeer moeizaam, van hem zou loskrij gen. Als Macmillan een weg baant, die uitzicht biedt op een beetje resul taat in de toekomst, mag het Westen al zcr verheugd zijn. - DEN HAAG. Er is kans, dat tegen het najaar de consumentenprijs van suiker met twee cent verlaagd wordt. De minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening ad in terim heeft voor de oogst van 1959 voor de suikerbieten verbouwers een garantieprijs van ƒ61 per kilo vast gesteld. Deze prijs zal alleen gelden voor de hoeveelheid suiker, die op de bin nenlandse markt wordt afgezet. De garantieprijs voor 1959 is twee cent per kg lager, dan die voos de vorige oogst. De garantieprijs kan verlaagd worden, onder het voorbehoud dat andere omstandigheden dit verhin deren. T-TeT stond al in de krant voor. 7)AXdat ik er van wist, maar ik doe niet mee." Dat vertelde ons de heer Abc Lenstra gisteren toen wij hem opbelden over het bericht als zou hij dinsdagavond voor de micro foon van Hilversum 1 meedoen aan een propaganda-uitzending van de Partij van de Arbeid. „Ze hebben het mij pas later ge vraagd. Ket stond toen al in de krant. Ik wist van niets", aldus de heer Lenstra. ..Ik kan dat niet doen. ik heb een zaak", voegde hij er aan toe. Op Gnze vraag wie hem dan later had benaderd noemde de heer Len stra de naam van de heer Gabri de Wagt van de V.A.R.A. Deze kondon wy echter niet bereiken om zijn commentaar te vragen: hij vertoeft buitenslands. Volgens Abe Lenstra is ook dr. Euwe morgenavond niet van de partij bij deze propaganda-uitzen- ding: ook zjjn naam was al gepubli ceerd in bovenbedoeld bericht „Euwe wist ook van niets", zei Abe Lenstra ons. Dr. Euwe konden wy echter gisteren, evenmin bereiken. T)E N.C-R.V. die er beter dan de A-' andere omroepen in pleegt te slagen het tv-avondje binnen de ge stelde perken te houden heeft dit ook gisteren weer gepresteerd. En dat nog wel ondanks een program ma, waarin heel wat overhoop werd gehaald. Gewaarschuwd als we nu zijn voor de film „Operatie Amsterdam" met in de hoofdrol Eva Bartok als een voudig (nou ja, eenvoudig?) Hol lands meisje, overwegen we ernstig deze film niet te gaan zien. Tot ver maak van *t wereldfilmpubliek heb ben zo maakten ons de getoonde filmfragmenten duidelijk de Britse filmmakers de handeling geplaatst in een caricatuur van ons goede va derland. Van de belastingdeskundigen heb ben we niet veel opgestoken, maar dat kon misschien ook niet in de korte tijd die hen ter beschikking stond. Geboeid en geamuseerd daarente gen hebben we gekeken naar de eerste van de serie van twaalf in- structieve films, die de N.C.R.V, heeft aangekocht -van Walt Disney, Disney toont zich hierin van zijn op- j voedende kant en wat hij binnen het j bestek van 35 mimiten op onderhou- j denüe manier wist te vertellen over j de ontwikkeling van de luchtvaart vanaf het prille begin 40P v.'Chr.. tot 1 op heden dwingt toch wel tot be- wondering, W.Jnn Pr SCHEFFER. die gisteravond ln de N.C.R.V. televisierubriek „Pas Geperst" de kijkers liet kennis ma ken met artiesten uit het lichte genre, deed dit als dr. Pi Scheffer. Juist deze maandag was hij aan de Amsterdamse gemeentelijke univer siteit gestaagd voor het docto raal examen En gels. Als leraar Engels M.O. ken den en kennen hem. de leerlin gen van het Bar leus-gymnasium in Amsterdam: de luisteraars daar entegen voorheen ais leider van het dansorkest „The Skywasters", ar rangeur van iich. te muziek en tv- disc-jockey in „Pas Geperst". Eerlijk gezegd hadden we het wel aardig ge vonden als Pi Sebeffer in de uitzen ding aan de avond van deze voor hem zo gewichtige dag in een vrien delijk zonnetje was ste2et. Een vaasje met wat lentebloemen op zijn disco bar had er al de feestelijkheid aan gegeven die we nu misten. T") E Nederlandse Televisie Stich- ting geeft vrijdagavond 6 maart een directe tv-reportage vari 8.20— 9.00 uur van de galavoorstelling in het Citytheater in Amsterdam van de film „Vrijheren van het Woud". Herman Teirlink houdt een inlei- dink voor deze film. Vervolgens zal de NTS 'n korte samenvatting ver tonen van de in de Belgische Congo gemaakte opnamen. Na de reportage uit het City theater volgt een tv-relab uit Brus sel; een concert door het groot sym fonisch orkest van het N.I.R. o.l.v. Daniel Sternefeld, met solistische medewerking van Eduardo del Pueyo, piano. Uitgevoerd worden: La Forza del Destino van Verdi, Nachten in de tuinen van Spanje van De Falla en Les Préludes van Liszt. *T* OT voorzitter van de Stichting A Nederlandse Radio Unie is in de bestuursvergadering van de stich ting benoemd mr. A. B, Roosjen uit Amsterdam. Hij wordt in deze func tie de opvolger van professor J. B. Kors O.P.. die het voorzitterschap heeft neergelegd. tweemaal per weck gehouden en hebben tot nu betrekking gehad op aardrijkskunde, geschiedenis en muziek, Oostenrijk, dat na een aanloop- termijn van anderhalf jaar cip 1 januari '57 een officieel begin hèelt gemaakt met tv-program- ma's, telt nu 50.000 ontvangers, verreweg de meeste in en om Wenen. Wekelijks zijn er ruim 16 zenduren. (Nederland met 430.000 toestellen moet het doen met 14 zenduren). De nazi-parachutisten-generaal Ramcke doet weer van zich ho ren door een aanklacht tegen de auteurs van het radio-hoorspel „Het einde van de vesting Brest niets dan rokende puinhopen". Hij acht zich door. de rol die hem in dit hoorspel is toegedacht, be ledigd in zijn „eer van soldaat". Radio ERNSTIGE MUZIEK 9.00—9.38. KRO. opbrden van 't Saxo foonkwartet van Parijs. 10.0010.25. KRO. Uitvoering van wer ken van Thiemann en Couperin door het Telemarm-trio mmv Erna Spoorcn. berg, sopraan. 10.25—11.00 KRO. Het Brabants Orkest o.l.v, Hctu Jonjatw voert Mo/arts Jn- ptter symfonie uit. 10.35—11.00 AVRO. Ia Venster op de Hedendaagse Muziek laat Ton de Leeuw een discussie horen over mo derne muziek. De werken, van Bon Ie? en Leibowitz. waarover werd gedis cussieerd (op is januari In het Stede lijk Museum Iti Amsterdam) worden ten gehore gebracht na bet nieuws tussen 11.21 en 12.00. LICHTE MUZIEK. 8,05—9.15 AVRO. „Dat zit weer fout" een programma van lichte muziek waaraan «en puzzel Is verbonden. GESPROKEN WOORD 1-35—7.50 HIlv II. Verkleztngsuitz. voor de PSP. 9.15—9.30 Hllv. l. Verklezlngsiiltz. voor de PvdA. 9,3910.09 KRO, Tweede gedeelte van een causerie van Marion Laudy over de toepassing van atoomenergie in de Televisie DE uitzending van deze avond begint met een politiek programma voor de VVD, waarin de heren Oud en Van Rlel de kiezers zullen toespreken. Het Jonrnaai en weer overzicht beginnen om 8.07. Hierna opnieuw een verkiezingstoe spraak, ditmaal de AR, waarvoor me vrouw Atte ma-Roos jen en mei. Van Leeuwen het woord zullrn voeren (8.27). Aansluitend de Internationale Keuken (8-34) deze keer met recepten uit België en Oostenrijk. De filmavond opent met een documentaire (8.45). Hierna als hoofdfilm „De Gouden Salamander", een spannende film waarin Trevor Howard een hoofdrol heeft. (Advertentie I.M.) MOSKOU. De Britse premier M'emiiian heeft onverwacht een voor vandaag vastgestelde beren jacht afgezegd, om in plaats daarvan Dersonnljike besprekingen te voeren met zyn Russische collega Chroesjt sjew in diens landhuis buiten Mos kou. Deze wijzigingen in de plannen van de Britse premier werden gister avond bekend gemaakt tta een over vloedig diner in de Britse ambassade, I waarbij Macmillan door Chroesjtsjew Orkest zal o.l.v. Anton Kersjes i SLeWr<Mn ala 'mn ï31> de drie televisie-uitzendingen verzorgen voor de K.K.O. Op 12 april, 3- enHet diner werd gehouden na af- iKn}?\cSns avonds van 9 uur i00p van de eerste formele confe- tot half tien voor de cameras met i ren tie op het Kremlin die gister programma s waarop composities van morgen tussen de Britse en de Rus- Mozart, Samt-Saens en. Johann sische delegaties was belegd over de Strauss prijken. j mogelijkheden tot ontdooiing van de Vast staat al dat Theo Olof op het i koude oorlog. HET Amsterdamse Kunstmaand I C (Advertentie l.Mj 1 Xloosterbalsein suturrten ge- I neest de wond, be\<ordert de f groei fan een nieuwe huid- I "geen goud zo goed" j eerste concert vioolsolist is in Saint- Saëns Habanaise en dat Jan Huek- rïede in het tweede programma Mo- zarts pianoconcert in A, KV 488, zal uitvoeren. Met de hulp van de Unesco, de culturele organisatie van de Ver enigde Naties, is in Spanje een Chroesjtsjew zou zich tijdens het diner bijzonder lovend hebben uit gelaten over de ministeriële loop baan van Macmillan, Hij zei ook: „Thans moeten wij erkennen, dat er geen hindernissen zijn voor vriend schappelijke betrekkingen tussen ons beiden. Wij leven allen op dezelfde planeet en genieten dezelfde zon en lucht. Laten wij de wijsheid vinden om vrede te brengen." Chroesjtsjew heeft Macmillan een troika met drie begin gemaakt met school-radio zwarte paarden cadeau, gedaan. Mac- voor het noordelijke deel Spanje. De radio-lessen worden rwc£ DAStN LÜ'BS iNM£i ATEt-lEU VC.hf JQUN WAT ZEGJE? HES JE H6AA WÉRKELIJK..: HIJ HAD 'N OUD WAGENTJE SEHUUQO. WE ZIJN GUITEN de stad ©aan eten. rKgm\\ IK GELOOF TOCH DAT JU WEM VERKE£R.&X DiE Beoordeelt ÖEDRIEGER. MEBJE -UVE Ore 0.VONO NOG GEZIEN WAAROM HIJ WAS UITSTEKEND wuMEUR DM DAT HU JUIST IETS VERKOCHT HAD VOOR DUIZEND SOLDEN EN... h 1.ViAV- .X" L .1 1 I -IV'i-jvn-tv-'nujïii'JkJi, J Jk-L. 1 MAAR5PRoerj£.. ;t at/nr nte.R6wr... £RI5U0öR3£6£TAAI.D. WAAROM Iviut WiRtttiH Zf£K£NHUD LlörHtÊff ItMAMD MlfiOtR... MÖiCHltNKAN 'K HtlP cN?! 7?» BtWtZtfl OATJÊMCr PAAR0É.N KUNT OMGAAN...£N NU TOM Wtü 10 217 IK IhDtROAAp MOtfLIJK.., BA flil WSjusr/ i>esupporters vanpe thuis- lATCOVB KoNDéN JU/CHEN. MAAR DE PR ROKTSY ONS G€£N SCHOT l//r. KCSXr.' P'RKIGPT VA$Tf£TSW£T/N QftZPOPSTPW/VC. !K SNAP HPT GEWOON N/PT. J?e//EAB£M TOCH kansen genoeg OPHAP MAR VÓÓR GPL YK HO) JE, SAS/ EVA4AR MOETWATaAN GEMAN WORDEN OOK/ MAAR. WAT ARNE HAANTJES'L/PPeNAfersombere GEZICHTEN NAAR HUN KOP THEE. WAT At NOC, HESS millan had een keuze uit een span zwarte en grijze paarden. Een troika kan een rijtuig of een slede zijn, in dit geval was bet een slede. Macmillan bood Chroesjtsjew een in 1716 gemaakte boekenkast aan en een paar kandelaars van Engels zil ver uit de 18e eeuw. Ook waren er geschenken voor mevrouw Chroesjt sjew en mevrouw Gromyko. Dezen waren echter niet aanwezig daar er a"-"n mannen aan het diner aan zaten. (Van onze correspondent) AMSTERDAM. De commissie van toezicht van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amster dam. heeft de staatssecretaris van K„ K. en "W., mr. B. G. A. Höppe- ner haar ontslag aangeboden.: Mr. Höppener, die het ontslag in beraad heeft genomen, zal de commissie tot een onderhoud over deze kwestie uitnodigen. In de commissie hebben zitting: de heren M. A. Reinalda, E. B, J. Fern- hout, W. Bruynzeel, mr. dr. R. M. A. A. Geuljans en R, Kruseman. De heer Fernhout die wij over deze kwestie interpelleerden, kon in dit stadium nog geen bepaalde mededelingen doen. „Wij hadden er op een gegeven ogenblik geen zin meer in," zo zei hij. „Het ging niet om een bepaald feit, maar de sa menwerking met de heer Vroom (directeur van de Academie) liet alles te wensen over. Daarom zijn wij afgetreden." lAdrn ?rt entte t .M In één na Uw hande gaaf én z T)AAR ik met enig suspect bij- werk wat extra geld had ver diend en de kinderen toch allebei uit urn ren, rei ik tegen mijn vrouw Zullen we eens in de stad gaan eten?" I „He ja!" riep zé. En re deed die pitten uit en begon zich op te schil deren. legen zessen verlieten mij )iei pond. in een stemming, die de mo gelijkheid tot plezier in zich droeo cn wandelden naar een restaurant dat wit wachtte op lieden zoals is ij Daar we vroeg waren, hadden dè kelners, wat getalssterkte betrof, noa de overhand. Met z'n tweetjes?" zei de opper ober, „Als u me ct'en volgen uült" £n hij voerde ons naar een tafeltje by het raam. Er vlak naast werd al gegeten door twee mannen, een vrouw en een terneergeslagen kind. „Nee, we zijn niet gaan vliegen deze keer," zei de-vrouw, „We uon- den 't-nu eens knusjes om er lekker met een treint je heen te puffen. iVierioaar Henk? We hebben eeii siaapcoupeetje genomen. Doodgezel- itg. Eerst een flesje champie geknald cn toen onder de -wol. En heerlijk gedutzeg. Tot Zurich toe! Zo ieufc. En toen we aankwamen, nou zeg letterlijk iedereen was er. Je weet het, he, bij de wintersport zie je el kaar tegenwoordig. En we hebben 't zo in-leuh gehad. Veel gelachen na tuurlijk, in de bar 's middagstnaar vaak kom je ook tot een goed ge sprek. En daar kan ik zó van genie ten, van een goed gesprek. Nietwaar HenkEn we hebben „Mama," zei het kind. „Stil liefje, als grote mensen spre ken," vervolgde de vrouw, „En we hebben heerlik gegeten, weet je. Een keer eend, zeg, nou verrukkelijk. Nietwaar Henk? En je krijgt in een restaurant eend bijna noott goed. Dat is net als met haas. Ze laten Tri niet voldoende besterven, he. Als ik zelf haas heb o ja, zeg, George heeft me een paar hazen gestuurd, van de jacht, zo leuk. Maar die eend Ze praatte voort, aflopend als een pianola. Haar stem was hard, beschaafd en koud. Een dame. Een dame zonder ziel. De wereld wemelt van zulke da mes. Ze kunnen uren lang glad gepo lijst babbelen over de nette onder werpen gemaakte reizen, genoten maaltijden, geproefde tonnen.. Mijn vrouw en ik behoren tot de bekla ge nsto aardige lieden, die, aan het na burige tafeltje, gewoon niet kunnen laten geobsedeerd naar zo'rt einde loze monoloog te luisteren. Toen de kelner om eten had gebracht zaten we dof zwijgend achter onze bordjes te malen en hoorden: ,.Ja, en nu zou je zeggen, neem dan een anker ivijn. maarwaar moet ik het laten in een huis als het mijne? Daarom doe ik maar net als pa, vroe ger ifc reserveer een anker en laai telkens, twintig flesjes komen. Dan heb je altijd wat in httis. Als er onverwacht lieve mensen komen, dan vind ik het zo doodgesetlig om een goede fles bij de hand te Hebben. En dit i? werkelijk een hele goeie bourgonje en niet eens zo mal duur. nietwaar Henk? Ik zei laatst nog tegen Agèle. ja. jy hebt makkelijk praten, jij hebt een kelder, maar ik „Mama," zei het kind. „Stil liefje, eet je bordje leeg," 2ei ze. „Zeg, weet je wie er laatst tn-, eens voor mijn neus stond? Nou-geef, ifc je te raden..." ,,'t Is wel lekker," vond myn vrouw. „Wat?" Vroeg ifc. „Het eten,", zei ze. Maar ik kon aan haar gezicht zien dat ons uitje mislukt was. De dame had ons allebei moedeloos gemaakt. Geloof me, ieder wezen op deze aar de is acceptabel, als het maar iets verraadt van een méns. Maar de per fecte dame is van gewapend beton. Niet te schokken, rfaa." koud dis- i cours is zo harteloos, dat je langzaam maar zeker geestelijk inzakt en er 1 alteen nog maar naar verlangt thuis i in bed héél diep onder de dekens te gaan liggen. „Ober de rekening," riep ik. „Stel je Voor, er wordt gebeld en ik dacht 't slagertje of zoiets, maar nee hoor, daar stond Fieke voor me. niettoaar Henk? Ifc riep; „Meid.' Want ze heeft toch al diê maanden I 6y Albert Schweitzer gewerkt. Zo leuk. Ze fctoam de foto's laten zien, Doodgezellig. En nu gaat ze in Ziclt- serland werken, ook voor een mooi doel. Ze is antroposofe meen ifc. Héél apart. En echt te goed voor deze we reld. Ik zeg wel eens tegen Henk, als ik ooit in nood zit, pa ik meteen naar Fieke, die schat. Nietwaar Henk?" „Jazeker," zei Henk. We stonden op. 't Was gezellig, dat we Henk toch ook nog even gehoord hadden. Dóódgezellig. KRONKEL „Gaat u toch zitten," zei Sara. „Ik weet niet waar moeder is. Ik zal haar gaan halen als u mij even ex cuseert." „O nee, nee. Doet u dat niet. Voor al niet. Hoe graag ik haar zou be groeten," voegde hij er haastig bij, „zou ik haar voor geen goud willen storen." „Ik denk dat zij rusV* zei Cathe rine, die haar lectuur graag wilde hervatten en wist dat mama, als zij verscheen, er bij hem op zou aandringen om te blijven thee drin ken. „Juist. Juist. Ik hoop dat zij goed gezond is. uw lieve moeder? Prach tig. Prachtig. Naar uw gezondheid hoef ik niet te vragen," zei hij, met een blik naar Catherine en een lan gere blik naar Sara. „Uw uiterlijk, als ik het zeggen mag, spreekt voor zichzelf." Het onderbrak rijn opmerkingen met een serie korte, nerveuze lach jes. Om de beklemmende stilte die hierop volgde te verbreken, zei Sa ra: „Is dit een herderlijk bezoek, me neer Fardew of komt u alleen voor de gezelligheid eens aan?" „Het laatste is het geval, juffrouw Sara. Geheel en al." Hij lachte weer, wat vrolijker, begrijpend dat zij schertste. „Ik ben ervan overtuigd dat u mijn geestelijke bijstand niet nodig hebt." „Dat is houd gesproken," ant woordde Sara, „Ik begrijp niet, me neer Pardcw, hoe u dat kunt zeg gen. Ik kan natuurlijk niet voor mijn zusje spreken," ging ze verder met gemaakte ernst, die Catherine bijna aan het lachen maakte, „maar wat mijzelf betreft, ik verzeker u dat 'ik soms gedachten heb, die u zouden verbazen." fcor fiEHUD BUUETT „Dat geloof ik graag," zei meneer Pardew hoffelijk. „En hoe bevoor recht zou ik zijn, als u ze met mij zoudt willen delen." En op een heel andere toon, terwijl zijn glimlach plaats maakte voor een uitdrukking van openlijke bewondering, zei hij: „Ik'weet dat u zowel buitengewoon intelligent bent, als..." .zoekend naar een minder gedurfd woord dan het woord dat hem op de tong zweefde, doch niet in staat het te vinden, wist hij de zin niet te ein digen. Meneer Pardew was een grote, jon ge man, robuust, atletisch met re gelmatige trekken, een hoofd met dik blond haar en een gave teint. De verbijsterende properheid van zijn uiterlijk, een properheid die zo wel moreel als fysiek was, deed Sa ra aan koude baden en carbol2eep denken. Als hij niet zulke koeieogen had gehad en niet zulke overdreven serieuze manieren zou je hem en sommigen deden dat ook knap kunnen noemen, Sara, die hem altijd belachelijk maakte, was hem toch beter gezind dan zij zou willen toe geven. Haar besef van zijn belache lijkheid, die haar dikwijls amuseerde maar haar ook soms hevig ergerde, was in strijd met het feit dat zij zijn mannelijke aantrekkelijkheid zeer goed inzag. Die ergernis was misschien veelbetekenend, hoewel z|] dat niet inzag. Zij vond het doodjammer dat zo'n knap uiter lijk was geschonken aan een jonge man, die je onmogelijk au sérieux kon nemen. ,.U bent erg beleefd," zei Sara. die. hem te hulp kwam, „hoewel ik er niet zeker van ben dat u het als een compliment bedoelt." Zij wou dat hij maar wegging en om te voor komen dat hij dat verlangen zou voelen praatte zij door: „Hebt u niet een paar aardige nieuwtjes uit het dorp te verteilen? Hét moet toch wel interessant wezen om dominee te zijn; iedereen komt met zijn ge heimen voor de dag, Maar natuur lijk mag u niets aan ons vertellen, dat zou onbehoorlijk zijn. Uw lippen zijn verzegeld, net als die van onze vader. En als u het toch deed dan zouden wij niet luisteren, hè Kitty?" „Nee, natuurlijk niet," zei Cathe rine, „we zouden onze oren dicht stoppen en de kamer uitrennen." Terwijl hij naar hun ernstige ge zichten keek, zei meneer Pardew met een verbaasd, vragend lachje: „Ik geloof dat u een loopje met mü neemt. En dat hoop ik ook," ging hij ernstig verder, „want, weet u, wij nemen geen biecht af in onze an glicaanse kerk. Dat gebeurt alleen bij de katholieken." Al was zijn onnozelheid soma ver bijsterend, zijn vriendelijkheid was ontwapenend. Sara had spijt van haar goed gemeende frivole woor den en daar ze niets ernstigs wist te zeggen, mompelde ze een bevesti ging en wachtte, hopend dat er zich een vruchtbaarder onderwerp zo'i voordoen. In de stilte die volgde keerde Catherine's blik met steels verlangen naar haar boek terug. Zü slaagde er in op een onverschillige manier, alsof het per ongeluk ge beurde, een paar regels te lezen, ter wijl zij een houding van beleefd® aandacht simuleerde. Meneer Pardew schrai pte zijn keel. Hij schoof heen en weer in zijn stoel, Toen hij Saga's vragende blik ontmoette, glimlachte hij moeilijk en merkte voor de tweede keer op dat het zulk mooi weer was. „Het is bijna jammer om binnen te blijven," zei hij, „vindt u niet, juf frouw Sara?" „Wilt u wat ln de tuin wandelen?' vroeg Sara. ..O ja, ja dat zou ik heerlijk vinden. Hij stond haastig op en bleef dicht bij Sara staan. „Ik vraag mij af, juf frouw Sara, of ik een spelletje cro quet zou mogen voorstellen?" „Natuurlijk, als u daar zin in hebt!" zei Sara, haar verbazing ver bergend. .Maar het is misschien wat fris voor u?" zei hij, in plotselinge be zorgdheid. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1