Slip mm RIVELIA Kostbaar doek van Rubens vernield Bijtend zuur gebruikt Met „bandje.";" een band van school tot schip 10 en 9 maart Dokter Zjiwago aas het woord Laatste vaart van .,11c de France" hoo«P''n?iS DE DDCHTERS VAN MEVROUW PEACOCK 7 februari 1959 'TE vergelijlien met de KEVAS, de ■A Nederlandse A Nederlandse vereniging voor de adoptie van schepen door scholen, is de Norsk Skipsadopsjon. De Noorse vereniging heeft zijn activiteiten sinds kort kunnen uitbreiden tot het uitwisselen tussen scholen en sche pen van programmaatjes die op de band zijn opgenomen. Over de resultaten ervan zijn 20- \vel zeevarenden als scholieren zeer ingenomen. De eersten vinden in zo'n bandopname sterker de sfeer van thuis terug dan in de brieven die worden uitgewisseld. De bandjes, die de schepen terlig sturen naar de scholen, blijken hier een welkom hulpmiddel te zijn bij de aardrijkskundelessen. nauwkeurige schatting van de waar de van het. doek te geven, omdat een Rubens van deze afmeting ruim drie bij 2T? meter -in tientallen jaren niet verkocht i?. .Het is echter zeker enige miljoenen marken waard. De vandaal maakte gebruik van een ver nis-af bijt middel, dat in iedere drogisterij te koop is. Het afbijtrrsid- del heeft de vernislaag op het schil derij weegeweekt en de onderliggen de verflagen aangetast waardoor plekken zijn ontstaan,die zowel kleur als vnorstelling vrij hevig heb ben a a ngetast- MÜNCHEN De politie heeft vandaag de 53-jarige Walter Meurt gearresteerd, die gistermorgen in de „Alte Pinakothck" te Munchen een zeer kostbaar werk van Rubens met een bijlend zuur zwaar heeft bescha digd. Aanvankelijk'vreesden de deskun digen. dat het schilderij, .,De afda ling van de verdoemden in de hel", onherstelbaar vernield was, maar thans zijn zij reeds iets optimisti scher. Ongeveer een vijfde gedeelte van het schilderij, dat een kleine twee en half .bij drie meter meel, is door het bijtend zuur aangetast. De politie werd gealarmeerd door een journalist, die een brief had ont vangen dat een schilderij „binnen het volgende uur" vernield zou wor den. De politie ging onmiddellijk op onderzoek uit maar kwam te- laat om het onheil te voorkomen. Een zaalwachter had al alarm geslagen. Alle deuren gingen potdicht,maar geen der personen, die- in het mu seum was, kon. als verdacht van dit misdrijf worden aangehouden. De schrijver van de brief noemt zich „Walter MenzJ. van het Vrije instituut voor Wijsbegeerte". De brief luidder „Deze brief is geschre ven door iemand, die binnen hel vol gende uur in de Alte Pinakothelt „De vier apostelen" van Dürer zal ver nielen. maar ik ben geen krankzin nige. Dit is de uitbarsting van een geest, die deze daad verkoos om zich te manifesteren nadat alle andere middelen faalden." De politie zei, dat men niet be grijpt waarom de schrijver verkoos de Rubens te vernietigen in plaats van de Diirer, die minder waardevol is. Autoriteiten hebben Verklaard niet in staat te zijn een min of meer slotte te voorschijn in een vertaalde en door Maxim Hamel .voorgelezen na-ooriogse herdenkingsrede over het thema boekenverbranding. Kastners vele Nederlandse vrien den zullen de AVRO zonder twijfel dankbaar zijn voor dit kostelijke ver- jaarsprogratnma. B.v. R. OPGETOGEN verhalen vertelde de vriend my, die eergisteravond voor het eerst bij eigen haardvuur van 'n televisie-uitzending heeft ge noten. Nu' pas kan hy zich goed voorstel len dat café's en bioscopen, sprekers op vergaderingen en.: clubbesturen er over klagen dat op- sommige TV- avonden duidelijk blijkt welk een enorme invloed dit beeldkastje heeft Op het gedragspatroon van het Ne derlandse vólk. (Hij had die avond het toneelstuk „Het huis van mijn ouders" met Gedërt Colmjon gezien). Ongetwijfeld heeft hij ook gister avond gekeken, want dat doe je.mei zo'n nieuwtje in huis. Laat hij dan de KRO, die het don- derdagavondprogramma presenteer de, 'dankbaarzyn, dat déze hem meteen met de werkelijkheid heeft geconfronteerd. Er zijn nu eenmaal avonden waarop de TV van acht tot tien ons niets; beter- biedt dan' matig interessant tot ronduit oninteressant kruimelgoed. Tot troost kan ik daar dan nog aan toevoegen dat ook avondjes als die van gisteren gelukkig uitzondering blijven. W. Jnn. (Advertentie l.M.) T)E televisie begint op donderdag A-f 12 maart om half tien 's avonds, na het „Scherzo'-programma van de NCRV. met het bekend maken van de verkiezingsuitslagen. Vertegenwoordigers van de ver schillende politieke partijen die ook voor 32 maart voor de camera's zijn geweest in de zeven minuten poli tieke zendtijd-serie zullen hun visie op de resultaten geven. Commentator en gesprekleider is prof. mr.-dr. M. Rooy. De avond te voren, woensdag 11 maart» zal er geen toneelstuk wor den uitgezonden. Op die avond zuilen we kunnen kijken naar de .Eurovisiefinale vanuit Cannes. Het toneelstuk van die week ver huist naar de dinsdag <10 maart). Op die avond zendt de AVRO uit van Graham Greene „De kamer waarin wij leven". Kees Brusse zal behoren tot de medewerkenden. Nog weer" 'n avond eerder (maan dag 9 maart) zal Leo Riemens een herdenking, wijden aan de Belgi sche tenor Louis Morrison, die 25 jaar geleden is gestorven. Voorts vermeldt het programma voor die avond een authentieke documen taire over het werk van Interpol. Als U bij het kopen van Uw Nylons niet op een gulden hoeft te kijken ach, dan is. dit géén aanbieding voor UI. Maar als elke gulden voor U meetelt .en U toch; prijs stelt op eerste keus Nylons, waar niets op aan te merken valt, zorg dan dat U er morgen bij bent. Want dan beginnen wij met de verkoop van duizenden paren dameskousen gemaakt yao Per- Iongarens (dus extra solide}, geheel geminderd, opening in de rekbare boord, 51 gauge -30 denier, dus toch zeer fijn, dié normaal voor 3,45 verkocht worden, nu voor minder dan de halve prijs. WIE zal zeggen of er in de ambtelijke diensten inderdaad geen anti-Amsterdamse psychologische factoren werkzaam zijn? Toch draagt een betoog, gelijk de Amsterdamse burgemeester'dat heeft gehouden, meer het karakter van verdediging dan van aanval. De enigszins losse toon, welke bij, een lunchbijepnkomsr past, maakt het mogelijk sommige dingen te zeggen, dié bij meer officiële gelegenheden moeilijk kunnen worden uitgesproken; maar de gedachten, die onder zulke omstandigheden worden geuit, plegen dan ook iets aanvechtbaarder tc zijn. Van de kant van Rotterdam valt er zeer wel wat aan te voeren tegen wat de heer Van Hall heeft verkondigd. De Amsterdamse burgemeester zelf vestigde reeds de aandacht, op de belangrijke dingen, die af en toe in Rot terdam geschieden uitsluitend door toedoen van particulieren; dat komt, zei hij, omdat in Rotterdam vee! ondernemers-eigehaars wonen, die snel bij elkaar kunnen komen en grote beslissingen nemen. In. Amsterdam zijn de grote bedrijven merendeels uitgebreide vennootschappen, welker directeuren heel wat minder "vrij" zijn in bun doen eh laten. Ook al zou het helemaal waar zijn (wat het niet is), dan nog maakt het argument niet zoveel indruk. Waar het op aankomt, is de burgerzin en de aloude trots op de eigen stad, eigenschappen "die althans in deze periode van de Nederlandse geschie denis-in Rotterdam in aanmerkelijk sterkere mate aanwezig zijn dan in de hoofdstad. ThRICH KASTNER, die maandag A-'zestig jaar geworden is, maakt het goed en laat u groeten. Dit voor het geval u hem zelf niet gehoord hebt gisteravond. In de studio in München beantwoordde hij .vragen die zijn vriend H. Wieiek hem voor de AVRO-microfoon-stelde. Tevoren had Wieiek zeer persoonlijk en zeer indringend verteld over hét werk en de persoon van deze. grote Duitse schrijver, die er nooit' de geringste twijfel aan heeft laten bestaan dat hij de nazi's verafschuwde. Ter ere van zijn verjaardag is dezer öageh' het Verzameld Werk van Kastner in zeven delen verschenen. Zag Kastner verschil tussen de Duitse jeugd van vroeger en.die van pu. vroeg Wieiek. In nauwkeurig ge formuleerde zinnen kwam het ant woord: vroeger had de jeugdige re bellie een optimistische grondtoon. Dat optimisme is nu verdwenen. De tegenwoordige jeugd is opporfcunis- tischer en materiaJistischer dan vroeger en ze heeft minder respect voor voorbeelden. Maar, zei Kastner verontschuldigend, de ouderen heb ben het er met hun voorbeeld dan dok naar gemaakt. Had hij „grote" schrijvers ontdekt na de oorlog? Kastners antwoord had dat van Ter Braak kunnen zijn: niet alleen het werk is belangrijk, ook „de vent" die het heeft gemaakt. Aan pure literatoren, had- hij weinig behoefte. Veel liever waren" hem men send ie. zic.h. ergensvoorga ven en die persoonlijkheid hadden zoals Camus, Schweitzer en Russell. De strijdbare Kastner kwamten- Oostenrijk 2—2: Italië—Frankrijk 22; Italië—Tsjechoslowakije 11. Een factor die waarschijnlijk in het voordeel van Italië is, ligt hierin, dat de nationale, ploeg, van dit land morgenmiddag een thuiswedstrijd speelt. Vanavond Radio ERNSTIGE MUZIEK 7.UJ-T.30 NCRV. Ih dj. reeks „Huis muziek" bespeling van het kabinet- orgel In de Oude Kerk in Soest. 8.30-10.45 NCRV. Orkest met het H solisten .van Jo- yjjaiir .T/d&pJss seph Haydns ora- j-jSK Bdg tortus) De Schep..patfr'-.iwr pine. Het geheel van Rencsse over interpretaties van „Quejas 0 la 31a- aEwSÉBaBBHaiHLiteSs Ja.y. el Ruisenor" rOSppl, Hwnv van Granados. 'ufB?u «Al»« JAZZ 7.10-7.30 VARA. Mlchie! de Ruyters Kadio jazz Club met opnamen van de Count Basle Band. FOLKLORE 8.45-9.00 VPRO. Gordon Heath zingt negro spirituals met een toelichting door Rosey Pool. 11.15-11.45 NCRV. Kenriëtte van l.en- nep laat in haar rubriek „De muziek der volkeren*' opnamen horen van ma. glsche gebruiken bij primitieve jagers, i GESPROKEN WOORD I 7.45-8.00 Hilv. I. Vcrkiezingstoespraak voor de CHU.door de heer Tilanus. j 8.15-8.30 Hilv. U. Verkiezingstoespraak i voor de VVD door airs. Korthals. DIVERSEN 9.00-9.20 VARA. Radio-strip „Villa Sidonia". 1 9,20-9.45 VARA. Klankbeeld van Gabri j de Wage en Bob Uschi „Wij..van de dubbeltjes". Dit is het tweede deci in «en reeks van drie uitzendingen, J Tclevisie I A B GOUBITZ (48), sinds de bevrijding verschaffer van ontelbare tien-minuutjes fitheid via de radio-ochtendgymnastiek en als gymnastiekleraar aan zes openbare laaere scholen .in Hil versum, docent van nop eens dut- zenden leerlingen, heeft voor het eerst, ook ee.i hond onder zijn pu pillen, Dé tweejarige Aphrodite, een Irish Ferry Blue Terrier, tuerd. een dezer dagen aangereden en liep een gekneusde poot op. De dierenarts schreef voor dit kostbare exemplaar van het zeld zame blauwgrijze ras, massage voor. Sn daartoe is dan uitgeno digd radiO'Ochtendgymnastiek- man Ab Goubitz, „Het is weer eens -wat. anders", aldus de heer Goubitz, die stapels tevredenheidsb.etuigingen kan la ten zien, maar nog nimmer een hond masseerde. E R is in Amsterdam veel méér twijfel*dan in Rotterdam; 'twijfel, die op alle mogelijke manieren tot uiting komt, ook wanneer het gaat om grote werken-, in Rotterdam -bestaat een felle drang naar economische expansie, naar het wijder uitslaan..van de vleugels. Men bedoelt het serieus en het ambtelijke DenHaag, dal dit heel goed merkt, vat het op zijn beurt zeer serieus op. Het geringere zelfvertrouwen van Amsterdam is een psychologische factor, die cle heer Van Hall -niet Beeft genoemd en misschien ook niet erkent, róaar waarop sommige kenners Van de situatie toch reeds enkele malen de .aandacht hebben gevestigd. En het zou heel goed kunnen zijn, dat een verband bestaat'hiertussen en de weerstanden, die burgemeester Van Hall zegt in Den Haag te ontmoeten. Misschien klinkt de eerste, viool van Amsterdam iets te luidruchtig" én iets te weinig over tuigend. - ïjE Nederlandse radio-luisteraar ^'zal in de loop van deze zomer of dit najaar hunnen kennismaken met „Dokter Zjiwago" van de* Russische schrijver Boris Pasternak. De KRO heeft de rechten, verwor ven voor een hoorspel, dat de Duit ser.Ernst Schnabel "heeft vervaardigd naar het beroemde cn omstreden boek. Als hoorspel zal het verhaal worden verteld, in zes opeenvolgende 'uitzendingen, die. elk ongeveer een uur zullen duren. De regie zal be rusten bij Willem Tollenaar. Zaterdagmorgen om '9 uur be-" gint de verkoop van deze eerste keus Perion kousen met zeer mooie naad en slanke slenderhiel, in alle maten en In verschillende nieuwe mode- JÊ> tinten, per paar voor AfM «J» V ANUIT de Ahoy-hal in Rotter- dam' zal het IKOR op. zondag 15 maart tussen 5 en 6 uur via de televisie een jeugdkerkdienst uilzen- den. Voorganger in deze dienst zal zijn ds. M. L. W. Schoch. Voor. deïe uitzending over ,'t wetk van de kerk onder de jeugd is- de keuze gevallen op Rotterdam omdat wat^-hier gebeurt voor en door de jeugd van. middelbare scholen onder auspiciën van de Centrale Hervorm de Jeugdraad landelijk een zekere vermaardheid geniet. WEDUWEN en wezen',-sinds mensenheugenis gedupeerden, wanneer zij. niet toevallig over familiekapitaal beschikten, zullen voortaan uit rijksfondscn soelaas krijgen. De snelheid en de vlotheid, waar mee dit (laatste)Suurhoff-ontwerp is aanvaard, doen de vraag rijzen^ waarom het zo lang "heeft moeten duren voor. deze. voorziening tot stand kwam.' Het antwoord moet'wel luiden, dat het minder een kwestie van geld dan van mentaliteit 'was. Er waren* nu eenmaal droevige gevallen, waar de maatschappij zichzélf mee moest redden; De. maatschappij heeft zich heel lang'gered met de weduwen en tvezen, maar veelvuldig op een totaal oh bevredigende wijze. De geest is veranderd. Terecht wel is de thans aanvaarde voorziening beschouwd als een soort aanvulling op de A.Ö/W. De hele Kamer was er voor, op de staatkundig-gereformeerden na. Ook dé liberalen hebben er mee ingestemd.-Het is,nuttig dit duidelijk vast te stellen, omdat er op Het ogenblik een stemming groeiende is, die het sterk op dc sociale voorzie ningen Heeft gemunt en die wel een licetje aansluit op bepaaldeverkie- zingsreclame voor de V.V.D. PARUS. Het Franse passagiers schip „Ile de France" (44.000.t.) is zijn laatste reis begonnen. Het is donderdag uit Le Havre vertrokken' naar Japa'n, waar het zal worden Lo sloopt. Het schip is 33 jaar oud. (Advertentie l.M.) Riveüa ook suikervrij l De ideate drank-Voor diabetici erv voor hen die si ank willen blijver», slechts 14 kcal. per flesje van 240 cc, goedgekeurd door de N.V.5. KIEW. Randolph Churchill heeft gisteravond zijn aanbod, bij de eerstvolgende Lagerhuis verkie zing -kandidaat te zijn in. Bourne mouth, hernieuwd, nadat' hij tele grafisch bericht had ontvangen, dat het zittende lid, Nigel Nicolson, bij stemming door de leden van de conservatieve partij te Bournemouth was uitgeschakeld. MILWAUKEE. Een. schilder uit de Amerikaanse stad Milwaukee heeft een bod van 250.000 dollar af geslagen op een schilderij dat hij 30 jaar geleden heeft gemaakt van de toenmalige aartsbisschop Angelo Roncalli, thans paus Joannes XXIII. BRUSSEL Hieris donderdag bet vijfde-„congres der Nederlanden" waaraan Nederlandse; Vlaamse en Zuidafrikaanse studenten deelnemen, geopend. Dit driedaagse congres is gewijd aan een studie van Zuidafri kaanse vraagstukken. léf op het bfeuwc «ffceï tjéncleld cfdH andeiA MBmnsaHnam £eh friesche vlag-0oho product a ANAVONB geen uiteeridlng. rje zult G5EN esoe* hs&sën orvA re taCHEN AL<5 tK.'eerJfv\M<L MET je Heg, LaPÖEREX£M& 1 IK LAAT MÊ NlET ONge.-^ gksrRAFrr POOR. JQU mzr- ffi-i AiAAxr jezeLP'N, ^jSsaj Wt BESTE, |Hhqk HOu NOÜ "S jvWH PrtAAR op voost j&ïïcm f—Jlk cattot. Tpptjft. overmorgen weer R05£A=N, CAROL ^BSb| OM- WALF akkoord TJTdat is eo r-jiiMTifra ror over- --.Er4 OEZ£ KEER ME£N IK. HSr- J6 KRIJör SEEN CENr -ArtSER VAN WSj CUVÊ J ALTiJO AL6 JE ÓP ZWART ZAAD zir, MAG IK ERUir M6L.PEN. /V\AAR NU iS.^a^ HET ACöELOPSN. J£ overal Scwuloêm - ik BEN Bênieuwo hoe JE Oat ^onotr/:—^ MSJN.HÜl-P bfcpPLosr - lig (Advertentie l.M.) i vsfitauahèiS TjfAWl^^VWAT- HiR^irjaMMgR NÓU] yOOT jE IN ZO'N WRAÖKZUCHTI©E yBüi BENT, J&HN M psasB8—«^ BIN60! IKHhöG£H00SD Dat D£ BAAt) Dit lON6iH/ HtLfrAAriGEriOMUl .OMOri3TÊHÊ.L- pt/ti jtSSk 3A.IK HOOP AUCÊ.M DAT mOPMlLvlANDÓ TÊMtri TRAPI I WAT I dam mtrtn WtVAMHLM Af ZIÉN TL KOMLHt MAKKÜÖ/' W5JPA'S £Gv\ i VSRD.RAA/Dj ^■LASTIG rtAWeHeJl 'BRAVO.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1