Chroesjtsjew doet beetje water bij zijn wodka Nog kans op gesprek van ministers Age opheffing der A JC .Ruimte omvat tal van j ongerenorganisaties door FRANK -GODWIN SPROETJE SPARKS van je kennissen! 1 B£N TtRMJL sproetje tn patty praten doentereen 5 POOf^S CM Hot GEDAANTE: a CHTLR HEN OP. MwwUMW vino it Htr fiitr MaancTasr'2 maart 1959 In VS stijgt misdadigheid Mr A. F. van Hall overleden Ijsbaan stort in acht doden in Canada Brandend Maagzuur fcoort bij tot het verleden anavond Radio Over een show vol vrouwen Sportief genot „Het naadje van de koes" TV-journaal per vliegtuig Mr. dr. G. Kolff overleden Televisie Dulles gaat vooruit DE DOCHTERS VM MEVROUW PEACOCK SCMATTlSi maab, ik. tSEN ER ALLEEN NOö\ Pr?L NIET ZEtAEB. VAN l|^gjj^OP PA'N HAAR.yl I NOU. ■■JJyöÊLoap M6 Nou- Oir 5TAAT JE HET V /BEST, EN AL5 JW NOU OEZE TEK.E- NiNö OP EEN SUN- K STlSE PL AATS IN JE KAAAEE ZET, DAN VER- WACHT IK. EEN STROOM VAN OPDRACHTEN klaab. I* WEB 'N JABEN J&TMVlET ZO'N EERUJ*. jpr^§EME£MOE TEkENIN© <5E~ AAAART ALS DE2.E. !K HEB SB- WAARACHTIG NOS PLEÏIÉ.R. iN QQK i W M.,OP ZO'N p® fWionb zoujt wiLLtrt 0ATJLÊEJ1 ÉCHTE CDWBOy OP££rt ECHTÊRflflCHWtó- ROMrtririSCK OAT MAANLICHT? PflUZt, 5PR0CTJC... ZULLEH WE ÉV£n BUITEN fe^öAflN WflKDtLEN! YGEFELiefT££RD K/CKf DRJ£ PRAEm-GDALS/NAAR. /KHcVP J£ VOMGP/GNIET TEGENOVER \gy 7Ez/£Y f/-\czzr flfrSR VO-GPCrt largpur/ge senernutse- O LlNGEN OP NETN'PDENVELD. PESPECERS LAGEN NEER PAN PATZYETON DENL NMP TEEN KfCKlN DE (PS-srestf/WVr WEER6GNS HOR/ZGN- TAAL G35WS, WAS HET ON ZYNHOOFD ONDER GEN LA 6E VOORZET 7E KRY6EN. NY SLAAGDE EN Mr BETEKENDE DE 0SLYNNANER MARNOEKMAN tevens N6reLNDef^m,-^^^^^^m MOSKOU, De Kussen schijnen door Macmillans houding een klein scheutje water In hun wodka te hebben gedaan.. 2y zouden bereid zijn aan een conferentie van minis ters van Buitenlandse Zaken deel te nemenop voorwaarde dat deze be spreking wordt gevolgd door een topconferentie van regeringsleiders. Een uur nadat Macmiilan vanmor gen uit Leningrad in Moskou terug keerde werden dc ambassadeurs van de vier Westelijke mogendheden op het Kremlin ontboden, om het Rus sische antwoord In ontvangst te ne men op de nota's waarin het Wes ten een bijeenkomst op ministerieel niveau voorstelde. Dc Russen wilden eerst niets we ten van een ministersconferentie. In zijn bitse rede in Tujsa had Chroesj- tjsjew nog gezegd, dat hij alleen belangstelling had voor een gesprek van regeringsleiders. Hoewel de in houd van .ie Russische nota's nog niet officieel bekend is, zeggen di plomaten in Moskou, dat de Russen thans een kleine concessie aan het Westelijke standpunt hebben ge- daan... Ook Macmiilan heeft het %veek- einde iets kunnen merken van een verbetering van de politieke baro meterstand. Twee Sowjel-groten, Mikojan en .Gromyko stonden on verwacht op "het vliegveld van Le ningrad om de Britse premier har telijk tc verwelkomen. De Britten zagen in dit gebaar een Russische poging om het ijs te breken. Bovendien zal Macmiilan vandaag opnieuw een onderhoud hebben met Chroesjtsjew. Aanvankelijk was meegedeeld, dat alleen zou worden gesproken over de tekst van het slotcommuniqué. Het gesprek van anderhalf uur tussen de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Gromyko en zijn Britse ambtgenoot Lioyd dat gisteravond in Leningrad werd ge houden, heeft naar hier wordt aan genomen. een belangrijke rol ge speeld in het ontstaan van de meer optimistische stemming die thans bij de Britse delegatie aanwezig is. WASHINGTON. Het aantal mis- daden inde VS, vooral de zwaar dere misdrijven, Is het afgelopen jaar met acht procent gestegen. Een voorlopig rapport behelst, gegevens uit alle steden van meer dan 25.000 inwoners. Dit betreft circa 87 pro cent van de bevolking van de Ver enigde Staten. Het. aantal moorden steeg met vijf procent, aanrandingen met tien, roofovervallen met veer tien, manslag met twee, inbraken met tien, diefstallen boven de vijf tig dollar met negen en auto-dief stallen met twee procent Het aantal gearresteerden onder de achttien jaar: neemt nog steeds toe. In 1958 met circa 6IV procent. Uit Britse bron wordt vernomen, dat Macmiilan doende is de tekst van zijn rede die hij vanavond voor de Russische TV zal uitspreken, te herzien als gevolg van de laatste ontwikkelingen. Deze kleine lichtpunten in de duis ternis hebben Engelands bondgeno ten in Washington, Parijs en Bonn echter niet kunnen overtuigen. Hun wantrouwen kreeg opnieuw voedsel door de aankondiging dat Chroesj tsjew deze week, waarschijnlijk woensdag, een bezoek zal brengen aan de Leipzig er Messe. Uit louter belangstelling voor de daar tentoongestelde machines? Een woordvoerder van de Russische am bassade in Leipzig onthulde de ware reden; Chroesjtsjew zal tijdens zijn bezoek ook met de Oostduitse rege ring onderhandelen over een afzon derlijk vredesverdrag. Dit verdrag zal echter niet getekend worden. Amerikaanse functionarissen zien het bezoek als onderdeel van een Sow-jet-poging om concessies van het Westen af te dwingen door te drei gen met het ondertekenen van een afzonderlijk vredesverdrag met Oost- D uitsla na. (Van onze correspondent) AMSTERDAM. Te Haarlem is donderdag jl. overleden mf. A. F, van Hall een bekende figuur uit de Amsterdamse financiële wereld van j voor de oorlog en vader van de hui dige Amsterdamse burgemeester. Hij 1 is 88 jaar qud geworden. De crematie heeft vandaag in alle stilte op Wes- terveld plaats gehad. USTÖWEL. In Listowcl, In de Canadese provincie Ontario is za terdag liet dak van een overdekte ijsbaan onder het gewicht van een dikke sneeuwlaag ingestort, hetgeen acht personen, onder wie zeven kinderen van tien tot twaalf jaar, het leven kostte. Achttien jongens en ecu volwassene werden gewond. De kinderen speelden- een oefen- partij ijshockey Er bevonden zich 25 jongens en twee volwassenen op het ijs toen het dak naar beneden kwam. Sommige kinderen stikten bijna ondor de sneeuw. Het dak van de ijsbaan, die Vijf jaar oud is, was speciaal versterkt om een zware sneeuwlaag te kun nen dragen. Advertentie LM.) bfl ae eerstt rtenme aie ge m c mond steekt. Inderdaad, een of twee Rennfes herstellen bet evenwicht en elimine ren alle overtollig maagzuur vanaf bet moment dat de zuurdovende substantie, simpelweg met uw eigen speeksel. In de maag belandt, rn Heerlijk middel <üe Renmes. want behalve de heilzame werking. nebt u ook nog het voordeel weer alles te kunnen eten waarnaar een grage maag vraagt. (Van ooze correspondent) AMSTERDAM „Het Jeugd- en Jongerencentrum „Ruimte" zal waar. schijnljjk de eerste jaren worden verweten zonder meer een voortzet ting van de oude A.J.C. te ?Un: ten onrechte. En zelfs wanneer dit; zo was, zou ik mij daarvoor niet scha men. Wij Willen naar een samen leving, -waar je inderdaad samen leven kunt. Wie hieruit meent te concluderen, dat een bepaalde groep politieke jongeren zich losscheurt van een party moet dit maar doen. Ik wil hier aan toevoegen, dat ik persoonlijk de doelstellingen van de Partij van de Arbeid onderschrijf". Dit zei de heer H. Voorwinde, voorzitter van het boven zestien jarige werk van het Jeugd- en Jon gerencentrum „Ruimte1', dat gisteren is ópgerïeht. nadat zaterdag °P de Paasheuvel ,te Vierhouten besloten was tot opheffing van de A.J.C. Hij deed deze uitspraak op de in het Minerva Pavi' ^en te Amsterdam ge houden oprichtingsvergadering, van deze nieuwe organisatie. In „Ruimte" zijn de A.J.C.. de. Nederlands-Her vormde Jeugdbeweging „Het Kom pas" en leden, van de jongerenorga nisatie van de Partij van de Arbeid „Nieuwe Koers" en de democratisch- socialistische studentenorganisatie „Polneia" opgegaan. Voorts zal het congres van de vrije jeugdbeweging, V.J.B., de voortzetting van de Jeugdbond voor Onthouding, zich binnenkort moeten uitspreken over een hoofdbestuurs voorstel tot opheffing en fusie met „Ruimte", terwijl het gesprek met de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Cen trale wordt voortgezet, zo deelde de laatste voorzitter van de voormalige A.J.C., de heer Maurits van Haaien mee. Op deze oprichtingsvergadering spraken ds. H. van der Werff en ir. H. Vos, 2de voorzitter van de P.v.d.A. De laatste, gaf de, leden van de nieuwe organisatie als opdracht mee: „Denk, droom en handel, vul de ruimte, die voor U ligt met de in houd van Uw keuze". Tevoren had hij betoogd dat ruim te die terecht wordt gevraagd, ook tot leegte kan worden. „Ruimte heeft slechts zin als men er inhoud aan kan geven". In dit verband vroeg hij aandacht o.a, voor de groei naar samenhang in de wereld, („Een we reld, die de hemel wil bestormen, kan geen verdeelde zijn"). de begane grond en voor een deel vanuit de lucht te verslaan. Incidenteel is door sommige lan den al gebruik gemaakt van vlieg tuigen voor relais of reportage, maar Frankrijk zal het eerste land zijn, dat het een vaste plaats geeft in zijn TV-apparatuur. HET draaide zaterdagavond in het AVRO TV-programma'om H.M. de Vrouw. Zij. was er in de gedaante van de charmante Vlaamse TV-om- roepster Paula Semer, in de paro distische van June Richmond, in de zoetgevooisde van Carole Carr. in die van de zich fraai voortbewegende „Weekend-girls" en in nog vele andere gestalten. En tussen hen door bewogen zich de imiterende kellner Jan Zijdel, een Zweedse goochelaar (met vrouwelijke assistente) en een vlotte Hollandse liedjeszanger, Jan Bart met zusje Gea. Het werd een programma waaraan - zoals de standaard-krantenterm hiervoor luidt kosten noch moei ten waren gespaard. En toch zijn we bang dat met ons velen een vlakke indruk aan deze show hebben over gehouden. Ook al waren er vaak aardige decors en al herinneren we ons een paar verrassende regievondsten (bv. Pïa Beck in cén beeld met de onder steboven geprojecteerde dansende girls). De quiz van Mies Bouwman van deze avond herinnerde ons er aan, dat een onschuldig vermaak als dit het toch wel heelerg moet hebben niet alleen van de bonhommie van de deelnemers maar vooral ook van hun slagvaardigheid. En daaraan ontbrak het de beide teams, die ove rigens beladen, met geschenken en een reuze-boekenbon van honderd gulden per persoon naar huis gingen. Was Mies Bouwman een tikkeltje :enuwachtig dat ze zei en hardnekkig herzei, dat de boekenbonnen werden aangeboden door de „Vereniging tot bevordering vsn de belangen der boekhandel", terwijl we de tweede keer iemand haar hoorden souffle ren „des boekhandels"? En laat Paula Semer vooral nooit meer zeggen dat liedjeszanger Jan Bart net zo heet als die Hollandse zeeheld uit de zeventiende eeuw. Van die man, hier. te lande bekend als Duinkerker kaper, in dienst van de Fransen hebben onze zeehelden destijds meer verdriet dan plezier- gehad. W. Jnn. T)ANK zij de NTS, die de Euro- visie-uitzending overnam, werd zaterdagmiddag ook voor de kijkers in ons land de in het nieuwe Olym pische stadion te Rome gespeelde wedstrijd Italië—Spanje (11), een sportief genot. Uitstekend camera werk stelde niet alleen voetbal- enthousiasten, maar ook trainers, coaches en spelers in staat veel van die ontmoeting te leren. Jonge voet ballers hebben kunnen zien, hoe een nog altijd grote ster als de Spaanse middenvoor (exrArgentijn) Di Ste- fano, evenals de. Aiet minder grote ster in het Spaanse team rechtsbin nen I ex-Hongaar) Kubala, maar vooral Di Stefano, zich volledig in zetten en op elk deel van het terrein zijn te vinden als het nodig is! Pi kant was voor derust het duel tus sen de Spaanse spil Santamaria en de 19-jarige Italiaanse middenvoor Bruno Nicole: de gepasseerde Santa maria belette Nicole een ongehinder de opmars naar doel door'hem van' achteren met beide armen te om strengelen. heel geraffineerd nog net builen het penaity-gebted. Jammer echter, dat het commentaar van Dick van Bommel deskundigheid miste. Zijn commentaar was bovendien vaak te nadrukkelijk en vaak bij be paalde situaties volkomen overbodig. J. A. ZONDAGAVOND introduceerde de KRO een nieuwe radio- rubriek, getiteld „Het naadje van de kous". In deze rubriek wil de KRO aan dacht geven aan die onderwerpen die naar hun aard een plaats zouden moeten hebben in het radio journaal, maar daarin anderzijds te veel tijd zouden vergen. In deze eerste aflevering hoorden we een gesprek in Luxemburg over de achtergronden van de kolencrisis. De drie deelnemers aan het gesprek, de heren E, P, Wellenatein. F. Vinck en A. C. de Bruyn slaagden er inder daad in iets van deze achtergronden te tonen in voor de gemiddelde luisteraar begrijpelijke taal. Een gelukkig initiatief dat vele kansen biedt op levendig en actueel radio werk. W. Jnn. TEGEN het voorjaar hoopt de Franse televisie het dagelijks journaal aanzienlijk te kunnen uit breiden en verbeteren. Momenteel wordt hiertoe een vliegtuig toegerust met qen TV-relais installatie. Hier door zal het mogelijk zijn van elk punt van Frankrijk en Algerije uit, een programma-onderdeel recht streeks over te dragen op het TV net. Bovendien wordt het vliegtuig voor- zien van. een camera-installatie. Het zal daardoor ook reportage materiaal kunnen bijdragen. Er word: bij voorbeeld aan gedacht de Tour de France voor ren deel vanaf ERNSTIGE MUZIEK B..W—1.30 AVIïtk UitvoprinE van koor werken van Poutenc, Debussy en Absll door het Nederlands Kamerkoor, met een toelichting door Felix de Nobel. 30.15—10 45 NCRV. Jaap Geraedt* Houdt een causerie met muzikale voor beelden over Tsjaikufsky. 31,15—11.40 NCRV.. Jasch» Heifetz voert uit de tweede vioolsonate in a van J. S. Bach. 11.3012.00 AVRO. Loewengnth kwar tet voert uit het strijkkwartet In g'kl. van Debussy, LICHTE MUZIEK 2.40—10.00 NCRV. Ru van Veen bij velen bekend als de vaste begeleider van Wlm Kan treedt op met zijn ensemble Casse Musette. HOORSPELEN 8.30—9.40 NCRV. .Derde defcl van het hoorspel In zes afleveringen naar.de roman David Copperfleld van Charle* Dickens. 9.4110.56 AVRO. In de „Radioscoóp'* het hoorspel „Dokter Solm" naar de film van gelijke naam. GESPROKEN AVOORD 6.50—7.00 NCRV. Lezing in de reeks Openbaar Kunstbezit. 7.30—7.45 Ililv. I. Verkiezlngstoespraa.k voor de Pac. Soc. Party door Mw. Schol tonVan Itcrson. 10.00—10.15 NCRV. Parlementair com mentaar door prof.'I. A. Diepenhorst. DIVERSEN 8.05—10.-50 AVRO. „Radioscoop". Hier- in o.m. dc rubriek - j§§|y| H.M. de Vrouw. jMSgi deze keer vertegen- 9KKffij|. V- SSSjLA woordigd in de persoon van Rita J Keys, een muzikale reis naar het Verre Oosten doof bet L Radloscooporkeat 2 o.l.v. Jos Cléber, een .programmaatje van Teddy en Henk BKgfe Schol ten en het jat fe? |||%i hoorspel „Dokter Solm". RITA. KEY8 TIEL. Mr. dr. G. Kolff. voor zitter van de Eerste Kamerfractie der Christelijk Historische Unie, 3s zaterdagavond een week na zijn tachtigste ver jaardag, in he 8e thesda-zieken- huis te Tiel over- leden. l>le middag was de krasse ou de waterschaps- Ms!|g£L pionier door een beroerte getrof fen. Mr. dr. Kolff 'n Betuwnaar hart en nieren, was'jarcntang kan tonrechter in Geldermalsen, later in Gorkum. Sinds 1935 was hij lid vap de Eerste Kamer, Daarnaast, ontwik- kelde hij grote activiteiten op water- schapsgebied. Vooral de centralisa tie van het Lingebeheer is voor een groot deel zijn werk. Buitendien heeft hij mede de veiling GeldermaL sen opgericht, thans een der. groot- ste in den lande.Hierdoor en door zijn ijveren voor fruitteeltonderwijs dankt deze streek aan hem voor een groot deel dc verbetering der leven*, omstandigheden. Mr. dr. Kolff waa ridder in de Orde van de Nederland, se Leeuw en Commandeur in de Or. de van Oranje-Nassau. CAdvertentie l.M.) DIRECT om acht uur sen uitzending i,v.m. de aanstaande verkiezingen voor de A.R. partij met als sprekers de heren Hazenbosch en v. d. Sluis, Het journaal en weeroverzicht sluiten hierop aan (8,07). Het avond-programma berust verder by de VARA, die de avond opent met een reportage over het onderwijs aan fle Amsterdamse kunstnijverheidsschool (8.27), De hoofdschotel „Hommeles" be gint om negen uur. Gasten zijn deze keer het echtpaar Ko van Dijk en me vrouw* Teddy van Dijk—Schaank. Adocrteatie l.M.) Rook met verstand rook mei smaak rook sigaren l Voor hen die vooruitzien en die weten dat we er nog niet zijn met het voorjaar,,,, en koude nachten ons nog vaak genoeg onaangenaam kunnen verrassen. Voor hen is deze aanbieding bedoel d een speciale verkoop uit onze nog te grote voor raden van Twents flanellen damespyjama's van 13.25 per stuknü voor nog geen zeven gulden. Dam es pyjama's uit de luxe serie van 13.25 in ruime modellen, bedrukt met fantasie nopdessin (kleur- en wasechtde pantalon mee verwisselbaar elastiek. ACH JAT ÖtOOEUJt Jl* HELEMAAL NIET.' 1/ ANAVOND is 't weer ,Jiomvieles". Ko van Dijk zal met zijn vrouw, Teddy Schaank, als gasten door dit pension vol verwik kelingen wandelen. Vooral voor Ko van Dyk zal het deze keer zaak zijn om zijn beste beentje voor te zetten, want hij zal de rol spelen van een gehandicapt man. Hij heeft in het stuk althans één been gebroken en strompelt met een blofc gips door het pand Van wat u te wachten staat zullen we niet te veel onthullen. Wet, dat er voor Maya Bouma liefde in deze aflevering zit, Ko van Dijk raakt van haar gecharmeerd en dat geeft dan weer de nodige verwik kelingen. Enfin, u ziet het wel. De.hierbij afgedrukte foto is uit ee» vroegere „Hommeles" waarin Ko van Dijk gast was. U ziet hem hier met zijn tegenspeelster van vanavond Maya Bouma. „Hommeles" zullen toe ook deze keer weer zien in telerecording. Laten we hopen dat de Jeioatiteit beter uituolt dan die uan de Deer tiende „Hommeles". Overigens; dit is alweer de een n-a laatste van dit seizoen. De vol gende krijgen we „lipe" op het scherm.. Die zal dan niet op maandag maar op zondagavond worden uitgezonden. Het is aan namelijk in middels april. En dan we berichtten het dezer dagen zal er TV" op zondagavond zijn. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Twents keperflaneller, damespyjama's in verschillende jij® kleuren en in de maten 40 t/m 48 */€r van ,L5r2fr voor WASHINGTON. Het State De partment heeft zaterdag in Washing ton meegedeeld, dat de krachten van. Dulles, die bestraald wordt, steeds meer toenemen. De specialisten die de minister be handelen zijn tevreden over de voor uitgang van de patiënt tijdens de behandeling met röntgenstralen, al dus het State Department.. DJAKARTA De Indonesisch# 1 president Soekarno heeft zaterdag avond op een diner in zijn paleis, dat het staatshoofd van de communis tische republiek Noord-Vietnam. Ho Tsjï Min, werd aangeboden, medege deeld, een uitnodiging van zijn gast te hebben aanvaard, om diens land te 16 „Ik?" 7,ei Julia. „O, nee.". Zij ver wierp die beschuldiging verontwaar digd, ze wilde niet van haar twee zusters- uitgezonderd worden. „Ik ben even mal als jullie. Maar ik heh tenminste éér» deugd," verklaarde ze. „Ik geef er niet om als jullie mij uitlachen. En dat is ma ar goed ook." voegde ze èr nuchter bij, „want dat gebeurt mij nog al eens." „Dat overkomt ons allemaal, kind je," zei haar moeder. „Met je vader en Sara in de buurt. Zij moedigen elkaar aan." „Ik geloof dat ik een roman voor Kitty ga schrijven," zei Sara, „en dan mag ze niets anders lezen, Jplia kan mij met de vrome gedeelten helpen. Ik zal „Behulpzame Kin deren" als voorbeeld nemen. Of dat boek van dat kleine moederloze meisje, dat van haar tante de brief van haar vader uit Indië niet open mocht maken, omdat hij op zondag kwam. Weet je nog, mama? Zo iets zou erg goed zijn voor Kitty. Dat is nu juist wat zij nodig heeft, dat arme kind, om haar in het rechte spoor te houden." „Waarom praten jullie over mij alsof ik niet bij ben?", klaagde Catherine. „Maar misschien merkten jullie niet"dat ik er bij was? Hier ben ik, dat mooie jonge meisje, met dat rode haar." „Wanneer jullie klaar zijn met die malligheid." zei mevrouw Peacock, „willen jullie misschien een van allen-*zo goed zijn om een boterham voor je moeder te snijden?" Julia sprong op en stortte zich op het brood, „Arme, uitgehongerde ma ma'". riep ze. aangestoken door de algemene vrolijkheid. „Wat zijn v:e toch wreed voor u!" Toen de maaltijd was afgelopen tam GEBALD BSUETT en iedereen zijns weegs gegaan keer den Sara's gedachten naar meneer Pardew terug. En nu, in zijn afwezig heid, voelde ze zich tot hem aange trokken, Zij dacht aan zijn knap uiterlijk, zijn goed karakter, zijn ver driet en zij dacht dat ze misschien onaardig was geweest. Hoe pijnlijk en onzinnig de situatie ook was ge weest, toch putte ze er een zekere geheime voldoening uit: haar ij del heid, tot nu toe niet bijzonder ge voed, werd door de hulde dat een man haar begeerde gestreeld en dan nog wel een man als meneer Par dew die toch ten slotte een" buiten gewoon respectabél, beschaafd en be geerlijk mens was. En hoewel het haar verbijsterde verminderde zijn devotie geenszins de persoonlijke aantrekkelijkheid, die hij bezat, Hij was goed en hij was vriendelijk, hij was een mannelijke verschijning en hij bewoog zich gemakkelijk en als hij er maar in zou toestemmen nooit zijn mond open te doen, behalve om te eten, dan, geloofde ze half en half, had ze misschien wel van.hem kunnen houden. Het viel niet te ont kennen dat het huwelijk een triomf zou zijn, een steun voor haar gevoel van eigenwaarde en wie weet, was deze eerste kans niet meteen haar laatste. Vervuld van de gedachte, dat zij hem misschien onrecht had aangedaan, door op een perverse ma nier te kritisch te zijn geweest, be gon haar fantasie, die nu de corri gerende invloed van zijn aanwezig heid miste, hem moedwillig niet al leen allerlei deugden toe te dichten die hij mogelijk wel bezat, zoals eerlijkheid, rechtschapenheid en no bele beginselen, maar ook kwalitei ten die geen enkele relatie hadden met wat zij van hem wist. Geestig was. hij niet. dat ging zelfs voor haar te ver. Hij zou nooit schitteren. Hij zou geen bulderend gelach ont ketenen. Maar een gevoel voor hu mor, ja, ze was bereid hem een ge matigd gevoel voor humor toe te schrijven. Een verliefd man of een man die dacht dat hij verliefd was, was, dacht zij, nooit op zijn best; maar als zijn gebed verhoord wc£f- zijn verlangen bevredigd, dan zou hij ongetwijfeld vrijmoediger zijn, min der onderdanig, beter in staat een uitspraak of een grapje te begrijpen, zonder dat het hem eerst uitgelegd hoefde te worden- Het'huwelijk zou dat ongetwijfeld bewerkstelligen. Zij begon in tc zien dat haar oor deel haastig en oppervlakkig was geweest. Ten slotte had hy een on gewoon initiatief getoond. Het was een belangrijk punt in zijn voordeel dat hij zich direct tot haar had ge wend en de conventie getrotseerd had door niet eerst toestemming aa11 haar ouders te vragen. Hoewel ont zettend eerbiedig en van een oe- minnelijke ingetogenheid, was h'J toch onstuimig cn moedig geweest. Hij wist wat hij wilde en was v^st' besloten het te veroveren. Achter dat masker van verlegenheid en over dreven rust verborg zich een rijpe resolute geest die zich niet' van rijn doel liet afbrengen door haar. Sa? ra s, onbezonnen praatjes. Nadat zij eën nieuwe Pardew- had .geschapen, geduldig, despotisch, wijs en ironisch, ging ze nog verder,, door,hem te be giftigen met geleerdheid en, om hem niets tekort te doen, met vroom heid. Hij had, dat wist ze, een um- versitaire. opleiding, gehad, hij haa een graad en zou misschien later wei bisschop worden. Zij werd koud eh Warm toen zij bedacht hoe lichtyaari dig ze hem had afgewezen. ,.Ik ben lichtzinnig, dat is de waar heid," zei zé. „Ik steek oversi de gek mee. Op mijn leeftijd moest ik seri euzer zijn, net als Julia.Waarom-. trouwt hij niet met haar? Dat zou veel beter zijn. als zwager is hjj zo goed als volmaakt." Toch, gek ge noeg, vond ze het geen aangenaam idee. Ze voelde al een zeker eigen domsrecht tegenover de minnaar cue ze had verworpen. Zij had hem ver worpen maar ze was toch nog-niet helemaal bereid hem te laten gaan, en hoewel ze er ook tegen opzag,- verlangde ze'toch hem terug te 2,c"* (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1