TV-konijn stimuleert verkoop van lampen UwKunstgebii door FRANK GODWIN SPROETJE SPARKS oOOO CAMPING 1959 Vanavond „Neushoorn op ikmie" Noorden verging horen en zien Goede hoop op 2x Singapore I m «el i SE DOCHTERS VAN MEVROUW PEACOCK Dinsrlag 3 maart-1950 geluid daarvan werd ernstig ge stoord door... het programma van Hilversum I, waarop een hoorspel werd uitgezonden, Dit programma wordt in het noorden door een f.m.- zender gerelayeerd. Technici schre- I ven dit verschijnsel toe aan bepaal- j de atmosferische omstandigheden. - Radio ERNSTIGE MUZIEK 9.00—9.50 KRO. Het Radio Filharmo- ,niscJi Orkest o.l.v. Bernard Haitink. met CharlesRosen, "plano, In het con cert in Bes. gr. t, voor piano en Or kest van JBrahms. 10.20—10.45 KRO. Concert van de so praan Erna Spoorenberg en het Tele- jnann-trio met werken van Purcell en, Karl E. Bach, 10.45-11.00 AVRO. „Ook de harp i; -i heeft haar mooie etudes". onder WC1- deze titel speelt Kosa Spier werk- jes \-an Fournïer. a|A Hasselmans, Dlzi en „Thomas. LICHTE MUZIEK s.033.55 avro. x Kleinkunstpro- cVï--^'A cramma niet de- KyatBM ze Week als gast de pianist Cor Lemaire ROSA SPIER 11.21—12.00 AVRO. Dansmuziek door de Skymasters met zang van Greetje Kauffeld. 11.25—12.00 KRO. Manus Willemsen laat nieuwe lichte grammofoonplaten horen. GESPROKEN WOORD 7.357.50 Hilv. II. Verkiezingsuitzen ding voor de P.v,d.A. 9.159-30 Hilv. l. Verkiezingsuitzen ding voor de KVP, lö.OO10.15 AVRO.- Toneelbeschouwing door jhr. P. J. W'. de Brauw. DIVERSEN 7.05-8.00 AVRO. Met radiospel ,»zVlles op één kaart", deze. keer met mede werking van Rüa Roys. f-ÏET is boekenweek en ge wandelt dtts in den vreze Leeflangs, wat inhoudt dat ge in het geheel niet wandelt;- doch ontvankelijk thuis zit met een belangrijk boek. Dat boek hebt u -niet uit de bibliotheek ge haald of van een vriend geleend. Neen, u hebt het heden gekocht en. betaald omdat u tenminste eens per' jaar cultureel niet achter moogt blij ven. Als dat allemaal zo is en ik.hoop hei voor u ligt u op het ogenblik geestelijk in de armen, van Harry Mulisch of aan de harde borst .van W. F. Hermans, en laat dé krant ongelezen. Ikpraatdusinhet.nïets. Ik zou u kunnen beledigen of uit lachen, zonder dat xi het bemerkte. Ik zou baldadig doch ongestraft lan ge neuzen tegen u kunnen trekken. Maar dat' doe tk niet. Want je weet nooit of niet een van .onze 'abonne's de zeldzame brutaliteit heeft, de heer v Advertentie LM.) Hoe hoadt U de gehele dag 'Pussen de eerste en de laatste minuut van de. „Hommeles" van gisteravond heeft spotgeest Annie Schmidt samen en vereniging met Erik de Vries en een enthousiast ploegje acteurs en musici eenkoker i vol spitse pijltjes afgeschoten óp wat .hun .vrolijkheid verschafte. Het ergst moest het deze keer ont gelden de man van het „haal-me- i dit-en-breng-me-dat" type. kortom de magnaat (Ko van Dijk V die zo- i veel geld heeft,, dat hij aan goede j woorden geen behoefte heeft. Annie Schmidt, had aan dit managertype j ook nog een hobby toegevoegd: „vrouwtjes". Een karaktertrekje 'waarmee ook al plagerig werd om gesprongen. En omdat de magnaat j in deze aflevering er een was die met. èen gebroken been het bed I'moest houden, liep er ook nog een verpleegster, vond (Teddy Schaank), die de schrijfster routine zinnetjes van verpleegster kon laten roepen (..Nu hebben We - vanmiddag weer seen slaapjes gedaan'"), maar waar zij ook mannen-veroverend wijfie van had gemaakt, dat het al even- zeer moest ontgelden. Een paar zinnetjes halverwege- deze Hommeles" wekten bij -ons de- ;hoop, dat wé óók:nog een spotternij te zien zouden krijgen t.„ de die renfilms „Luipaard op schoot", maar dat leek bijna te mooi om waar te zijn. Toen dan ook meneer Van Dam j dè camera liet snorren om een tot j 'in de stemmen die bij de film com- mentaar gaven trefzekere parodie i j'..Neushoorn op knie" 'te vertonen, j- hebben we.;.ee.rsc-v onbedaarlijk ge- faehen en. ons daarnaepns te meer gerealiseerd welk éénuniek'amuse- ment „Hommeles" biedt W:Jnn. I DE .tele vir leste un zen der te ïmsum heeft het gisteravond af laten weten. Of kwart voor tien viel in de: noordelijke huiskamers het ge- i luid weg, vijf minuten later gevolgd door het beeld Nog vijf minuten la tter kwam het'geluid .terug, doch een beeld heeft men niet meer gezien, j De P.T.T. zoekt naar een storing in i het apparatuur. Men hoopt dat de zender vandaag weer zal kunnen werken. Een aantal kijkers in het noord- oosten van het land heeft bij deze storing nog een merkwaardige erva ring opgedaan. Toen Bussum was I I uitgevallen - schakelden zij over op i een Duitse televisiezender,doch hét itevig op zijn pJaalst H«t U niet nodig, dat U «agst heeft, dat Uw gebit losschiet bij het eten, lachen of niezen! Een weinig pBNTO- F1X morgen» op de gebitsplaat gestrooid houdt Uw gebit onwrik baar op zijn plaats en doet U alle vroegere ongemakken vergeten. Ver krijgbaar in disctetc, neutrale plastic flacons, prijs 2,35, bij apotheken en drogisterijen. elévisie HET televisie programma begint de ze keer reeds om 7.30 uur met internationaal agrarisch nieuws. De eerste verkiezingsuitzendinp van deze avond (8.00) wordt, verzorgd door het Ger. Pol. Verb. Hierna het jour naal en het Weekoverzicht (8.07). Om ■8.21 de tweede politieke uitzending; een gesprek tussen mevrouw Fortanier de Wit en drs. Kort hals voor de VVD. Om 8.35 begint $P> ^S|$jg|gjS het filmprogramma 1S "met „Hls happy tfjfs Heath", een klein Jjs jongetje droomt var een zwerftnehi 'S? door een grote M. -J stad. Aansluitend lg§> I «mi 9.00 de hoofd- >r., - -' film -van 'deze - avond, een Semi- "b 1 documentaire os-er j§':. het werk van de Ja vrouwelijke politie ln Londen „Street X|| corner", in Neder- land gepresen- óm teerd onder de titel „Vrohwenpolitlé" De hoofdrol wordt HKiMa^ ■vervuld door de actrice Anne Craw- ANNE CRAWFORD ford. - - DEN HAAG ue beer t A. Aier. president-difecteur van de KLM heeft gistei en gezegd dat hij goede hoop heeft dat de voor de KLM zo belangrijke tweede frequentie op Singapore door de Engelse regering alsnog aan de Nederlandse regering zal worden toegekend. VATICAANSTAD. In tegen woordigheid van de. Nederlandse ambassadeur bij de Heilige Stoel, F. R; w; H. M. J. graaf .dev Mar- chant d'Ansembourg is maandag, in de kerk van Santa Maria délI'Ani- ma te Rome een plechtigheid ge houden ter herdenking van het feit, dat de enige Nederlandse en de. laatste niet-Italiaanse paus paus Adrianus de zesde 500 jaar gele den het levenlicht aanschouwde. Advertentie LM.) De ene bespreking na >je andere een cele'oon die niet stilsca.it Wees zeker' Neem b'; begin van hoofdp'jn of kou onmiddellijk 'aSPRO'! Dan oehoudt U onder alle omstandig heden Uw opgewektheid, hoofdpijn opkomende kou... L' bestriidt het snel en zeker met 'ASPRO'. i - A "4 'AS°R0' beteie.if Z'Cb een onder mens »oe'en, opgewjktr/. preft.-ger 'ASPRO' <s ons(fiade/;jk en »r:teert Uw meog n/et! rJA~C AROL, nner JOHN. IK PRÖ8EER JE DE HELE AVOND ALT£ öELLEN. IR MOET JE DRINGEND SRREKEN- i ja 'nü l <r een (Vigt Tien. Minuten^ je /jï"T BEDANKT VOOC HET THUIS/BEN J6 NOÖ NlET-^ 0RÊNSEN, CÜVÊ. IK BEN/VAN GÊDftCWreN ERG SLU iViET H£TJBB[j2VERANDERD OVER PORTRET ejTT-r^MIB 3 wQpSEN NOU JA, Tt»tv, XïÏhVSra«^VftLS H£r niet gaat, ^'1 iW^V.PAN ZJE ucJE OVER.(Y\OR6Ety j,';MffïïritiiTr sweerj feCHAn-iöE ^ERENiNG.^ ik HAD NOOir GEDACHT OAT MIJ HOiErS zou DOEN. ZOU M'N HAAR^ft OP DtE A1ANIEr1«j ECHT LEUKER f .^?S [zitten..? J?9** ptefrtmmê ..HERHAiWC OP vtRZOltC 104 J rELEKOON „„y )wiE KAN D"AT vNOG ZIJN Ht? WflAR7 pPRQtTJt: KIJK1 Daar! D£ HOOfDLOZL PAARDRIJDER/, 202E£R GAAT HY OP |H DE BiOÖRAFie VAN zyN vadeb.datny niet eens bemerkt HEEFT, DAT ROB EN DE ANDEREN AL LANG NAAR HUIS zyN NA ENIGE TyD KCV1T -APPCl rJE* BINNEN M^g MTZOI/J6 £RM/VZe66&/SPzZMJ—TL W[ r/S OVER V/CR£N. BCNje A A/f£rA£/{^>^0' T <*}UÏ>I W/LS7M IS Hoe STEEDS VY> yveRJG BEZIG MET zyN OPSTEL HKFT D6 WERELD 0\ VOLKOM ff®» VWflPEN.'JS^gU^- Her WiïÊ&sztëfër- i eessTE £4* zfweroK/A fffM Êmr maar. T HET /S NOG Cang N/erAf; SneNeER, IR GA ER STEAKS T TH U/S MEE f AlW.7

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1