De bezitsvorming Irriterende hoogmoed m opgevangen' VOOR U Sonia Gaskell krijgt gevraagd ontslag -X ytC.K. jflfpl fÊSÉÏ SI gr S| 1A'-"/ Z - N RAÖfQ :on TV'" Februari was spaarmaand Eric van Ingen als „dokter" niet een geheim Een half miljoen briefkaarten Werk au Asser - van nip is die tekst? - voor Britse TV Hemrüëtte Davids 14 maart in TV Manders-show TV op stations Reiziger: Graag NS: Niet doen Leden van Haagse comedie voor TV in „Wioslow Boy" Het TV-theater presenteert volgende' week: Vanavond Raclic Bij botsing in Mexico 27 doden SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN, AMSTERDAM geeft 5 mei vrij Balletleiding aan Huckriede DArztot^pooKKAnorwll Jimoeijtzofrü VÉRlArtN H£55£n! M DOCHTERS VAN MEVROUW PEACOCK KICK WILSTRA' c.e wonder- msdvoor HET programma van bezitsvorming, dat prof. Homoie zaterdag beeft ontvouwd te Hengelo, komt vier jaar achter de leuze van bezits* vorming aan. Thans eindelijk krijgt men in en buiten de K.V.P. enig houvast. Feitelijk hebben we in Nederland drie jaar lang de allerwonderlijkste toestand gehad, dat een staatssecretaris bezig was. ten behoeve van de K.V.P. de lenze der bezitsvorming enige inhoud te geven. Natuurlijk kunnen tegen deze voorstelling van zaken wel enige formeel- staatsrechtelijke argumenten worden aangevoerd. E>e zaak staat echter zo, dat de K.V.P. in 19A6 de benoeming van een staatssecretaris voor de heiitavornning heeft doorgezet, en b) dezelfde K.V.P. geheel in gebreke bleef om uiteen te zetten, wat ze eigenlijk onder deze bezitsvorming ver stond. Er was dan ook wel reden om nu staatssecretaris Schmeher dank te zeggen? en de heer Romme beeft hem inderdaad zeer geprezen voor zijn bekwaamheid en toewijding. Vermoedelijk was zonder hem de K.V.P. op d« vfenblifc heel wat minder ver dan op dit ogenblik. Dat hij zijn voor bereidende arbeid heeft verricht ais zelfstandig medewerker vhc een minis ter inpisats van als lid van het Centrum voor Staatkundige Vorming van de K.V.P. blijven wij een vreemde zaak vinden. Hoe dit zij. in elk geval het nu dan zover dat. wanneer over bezitsvorming wordt gesproken, men enigszins wee* wat daaronder dimt te worden verstaan. Dit is vooral daar om nuttig, c ndat bij de vorige Kamerverkiezingen ieder er wat voor zich leek uit te kunnen halen. Nietwaar.' de bezitlozen konden denken, dat achter de nevel der verkie zingen gouden of althans zilveren bergen wenkten; de bezitters konden denken aan de kans op verlaging van die ellendige belastingen. Elck' wat wils dus; en in het gemis aan precisering zat ongetwijfeld ook terdege de epzet, ieder er het zijne maar van te laten hopen. WAARIN bestaat de bezitsvorming volgens bet K.V.P.-«chenia? Al lereerst is daar de Rijksbijdrage op werknemersspaarfondsen van 20^, dan is er de winstuitkering voor werknemers voor duurzaam bezit (vrij van sociale en fiscale lasten), vervolgens noemt het plan de vrijstelling van belasting voor een groter bedrag aan neveninkomsten dan op dit ogenblik, en tenslotte vermeldt het entge fiscale faciliteit1» voor het verkrijgen van een eigen woning. Wij kunnen moeilijk beoordelen, hoevee! het met elkaar betekent, maar wanneer het de moeite waard zou zijn, kan het niet anders of voor het rijk is het een fikse ader lating in dr vorm van toeslagen en belastingderving. Deze beschikking over overheidsgeld in een tijd. dat het rijk (mede door toedoen van de K.V.P.) naar alle kanten ztdke enorme »erplichtingen op zich neemt, is geen *terk deel van het plan. zoals het ook geen sterk deel ia, dat in de z.g. winstuitkering voor duurzaam bezit kennelijk een stuk verplichte loonbesteding zit. De popularisering van het effectenbezit, welke het plan nastreeft, beoogt de kersverse kleine bezittertjes helemaal in de nieuwe sfeer te brengen. De staat zou moeten meewerken, door zijn aande len in bedrijven als Breedband, de Hoogovens en de K.L31 ter beschik king te stellen. Dit lijkt, nu een enigszins gerichte economie een gebieden de eis is, een ontwikkeling in de geheel verkeerde richting. Economisch is er misschien vóór dit alles wd iets te zeggen; maar dat er in deze richting enig geestelijk heil voor de mensheid zou zijn te vinden, kunnen wij ons nauwelijks voorstellen. Sociologen weten, dat het kleine bezit al zeer weinig bijdraagt tot brede visie en vatbaarheid voor de waar devolle dingen de? levens. Va» alle bezwaren tegen het K.V.P .-plan lijkt ons dit verreweg het belangrijkste. Ongelukkig het land waar de mensen, uit angst voor bun bezit, de harten sluiten voor wat in de grond van de zaak veel belangrijker is; de gemeenschap, de geestelijke grondslagen van bun eigen bestaan. DE oproep van de interacademiale organisatie van studenten in de psychologie om één dag de colleges' te boycotten uit protest tegen de nieuwe regeling, volgen» welke onderwijzers met hoofdacte of volledige bevoegdheid worden toegelaten tot de universitaire exa mens in de psychologie en de pedagogie, is een typisch staaltje van Hol landse studentenhoogmoed. Het lijkt natuurlijk heel fraai om te zeggen, dat het gemiddelde intellectuele peil van de studenten niet mag dalen; maar de waarheid is. dat heel wat studenten in de pedagogie «n psychologie van goed onderlegde en in de praktijk bekwaamde onderwijzers meer kunnen opsteken dan andersom het ges-al is. Wij zien in het slecht gestelde en van alle kanten aanvechtbare stuk weinig meer dan een uiting van spijt, dat in de muur, die de universiteit helaas nog al te zeer scheidt van de maatschappij, op één punt althans een bre* ia geslagen. Wat ons betreft, wij hopen van harte, dat vee! Neder landse onderwijzer? van deze bres gebruik rollen maken om in hrt belang van henzelf, zeker, maar vooral ook van de maatschappij hun kennis te ver groten en hun geest te verrijken. Het feit, dat de studenten in de psycho logie aan de Vrije Universiteit zich uitdrukkelijk van dit gedoe hebben gedistancieerd. strekt hnn in hoge mate tot eer! Woensdag 4 maart 1959 AMSTERDAM. Bij de Rijks postspaarbank werd in februari 29 miljoen gulden gespaard. Hoewel februari altijd -san c-mstige spaar maand fc», is het verschil tussen het ingelegde en opgenomen bedrag in de afgelopen maand, gezien de ont wikkeling in de voorgaande maan den. wel bijzonder hoog geweest Een dergelijk hoog bedrag in een maand kwam sinds mei 1957 niet meer voor. Het ingelegde bedrag vertoonde een licht stijgende tendens, het op genomen bedrag in de afgelopen maand is opvallend laag. DE reef van tame!ijk tot zeer sombere toneelstukken die de televisie de laatste weken op woens dagavond bü de kijkers heeft thuis bezorgd wordt vanavond (door de KRO) onderbroken door een stuk. dat naar ons dunkt in staat zal zijn de geest te verzetten. ..Het geheim van dokter Gerbrand' is geen luchtig niemendalletje ook daarin hebben we zo langzamerhand weer eens 1 zin maar vertelt het verhaal van een dokter die geen dokter is. ERIC VAN INGEJ». In de rol van dokter Gerbrand waarin de TV- v 'kers bun vanavond zullen kun nen aieit. Het steunt hierbij op historische ge gevens. Er is enkele jaren terug in Duitsland veel te doen geweest over een man, die zich onderscheidde door de kundigheid waarmee hy als dok ter optrad zonder dat hij over de papieren beschikte, die hem hiertoe het recht gaven. Doo*- u toeval komt dit uit en de gevolgen daarvan vormen het thema voor een span nend stuk dat geschreven is door de Duitser Hans Kades. Evenals de toneelgroep „Theater" heeft „Puck" destijds besloten van tijd tot tijd als geheel zijn medewer king te geven aan TV-spelen. Het stuk van vanavond is het resultaat van deze gelukkige en navolgens waardige samenwerking tussen toneel en televisie. De hoofdrol van vanavond wordt vervuld door Eric van Ingen als „dokter" Richard Gerbrand. In de loop van. het verhaal komen ook scènes voor die dokter Gerbrand tonen als chirurg tijdens een opera tie. Deze scènes zijn tevoren in een echt ziekenhuis aan een echte ope ratietafel opgenomen op de filmband en zullen als inlas worden vertoond. HET half miljoen briefkaarten op het radiospel „Alles op één kaart" is in de afgelopen week ge passeerd. De gelukkige, een Rotter damse dame, werd overladen met geschenken. De eigenlijke Wedstrijd heeft gis teravond 12 personen opgeleverd, die de uitslag geheel goed hadden voor speld. Voor wie wel heeft meegedaan raaar niet kon luisteren, volge hier onder deze uitslag:. Utrecht (Conny Stuart> Uden (Jos Cleber en Paul Vlaanderen.); 36—30, DE auteur Eli Asser hééft in het Engels een televisiespel geschre ven dat door de Britse commerciële maatschappij I.T.A. is aangekocht. Het is een'komedie getiteld „The l Fake" („De Vervalsing"), een persb flage op de affaire-Van Meegeren. Een Nederlands toneelgezelschap zal volgend seizoen een door Asser bewerkte musical naar dit stuk op voeren. Cor Lemaire schrijft de mu ziek bij de liedjes van Asser. Thans is de schrijver sinds kort hoofd van de creatieve afdeling voor commerciële televisie-films van een groot Rotterdams'reclamebureau bezig aan een tweede stuk voor de I.T.A.: „Coffee for a dead lady", (een thriller) die door Asser in het Ne derlands wordt geschreven en later vertaald. PJENRIETTE DAVIDS treft men AA. aan bij de uitgebreide reeks ar tiesten die medewerkt aan het eerst volgende televisieprogramma van Tom Manders op zaterdag 14 maart om 9.25 Uur. Een avond in St. Ger- mein des Prés. Andere medewerken den zijn Sacha Dertisent, Frans van Schaik en, als duo, de violisten Sem Nijveen en Benny Behr. Gys Stap- pershoef heeft de regie. ""Terwijl er in verschillende café's televisie-toestellen staan. die de bezoeker verstrooiing bieden, is dat iets waaraan ik persoonlijk weinig behoefte heb. Wel zou ik die ook 's avonds vaak nog langs de weg is - het op prijs weten te stellen als er TV was in stationsrestauraties en -wachtkamers. Voor wie soms meer dan een uur in zo?n gelegenheid moet „doodslaan", zou dat een uit komst zijn, H. KOK. (De Spoorwegen, die de bier- bonen weergegeven brief hebben voorgelegd, merken hierby op: By populaire TV-uitzendingen la- pen ice het gevaar dat inwoners van de pluate een perron koertje kopen en de voor de reizigers bestemde plaatsen in de wachtkamer blokke ren. De omzet in de meest# restauraties is gebaseerd op een gerepelde cir culatie in de bezoekersstroom. Er .zijn zeer-, weinig verbindingen vtaarbij de reiziger langer dan een uur op aansluiting behoeft te teach- ren. Wie zich de wachttijd teil korten kan voor ureirrig geld lectuur kopen aan stationsboekhandels. Onder meer om de hierboven op- gestemde redewen: geen TV in sta- t ionswachtkarners) EEN viertal leden van de Haag- sche Comedie: Myra Ward. Al- bert van Dalsurn. Paul Steenbergen en Coen Flink, zullen meespelen in de televisie-uitzending, die de KRO op woensdagavond 1 april zal geven van „The Winslow Boy." ZONDAG Geen uilzending, MAANDAG KRO-programma met o.m. de sporlrubriek van Jan Cottaar. de toneel- en filmrubriek van Hof- stra en Van Domburg, een her denking van de 25 jaar geleden gestorven Belgische operazanger Louis Morrison en een TV-docu- mentaire over het werk van de internationale politie-organisatie Inlei pol. DINSDAG AVRO-programma met een her uitzending voor Nederland van „Die rote Optik", het. TV-pro- gramma van de Westduitse* om roep waarin aan de hand van voorbeelden van de Oostduitse TV commentaar wordt geleverd oo de communistische voorstelling 'van zaken. Hierna onder regie van Ton Lensink het TV-toneél- spel. „De kamer waarin wij leven" van Graham Greene. WOENSDAG 's Middags jeugdprogramma van de NCRV met. de dierenrubriek en „Meester Ondervinding", "s Avonds een documentaire ovèr de historie van de film en tussen negen uur en half elf de aanslui ting met Cannes voor de finale van het "Eurovisie-festival, DONDERDAG Tot half tón een /programma van de NCRV met o.m. de rubriek Scherzo van Jelle de Vries en Dick van Bommel. Hierna een NTS-programma vermoedelijk tot alle uitslagen binnen zijn over de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Commentaar hierbij van vooraanstaande poll- tieke figuren onder voorzitter- schap van prof. M. Rooy. vrijdag Telerecordtng van de opera In 1 één akte „Zuster Angelika" van Puccini zoals die op 4 maart is uitgezonden door de Oostenrijkse TV. Hierna (van 9 tot 1' uur) een 1 directe reportage uit De Karse- boom in Hilversum van de Euro- pese biljartkampioenschappen. i ZATERDAG 's Middags een AVRO jeugd- 1 programma met „Varen is fijner J dan je denkt". 's Avonds de VARA, Om te be- i g Urnen, de quiz van Theo Eerd- mans en daarna een show van j Tom Mandors: deze keer weer uit ?4jn cabaret ISaint Germain des Prés in Amsterdam. (Aducrtentte LM J ERNSTIGS MUZIEK IO.lS—lfi.45 VARA: Het trio Pasqnier voort nït een trio van Hector Villa Lobos. 10.23—10,45 NCRV: Anrtré Gerfler. viool, en Jan Ned er pril, piano, voeren een sonate uit van Janatsjelt. SJti6.45 NCRV! In de reeks Neder lander Jer.z-ensr.mble* een optreden van Bennie's Old Plano Band san Ber nard Drukker. 7.308,00 VPRO: In het tweede ge deelte van bet jeugdprogramma dat in dit halt uur wordt uitgevoerd het Jazz- tondo van Ton van der"Horst gewijd aan de jazz-piano. LICHTE MUZIEK HOORSPEL 8.359.59 VARA: „Hélèn* talabrrt", een hoorspel over een Frans meisje, dat het na veel tegenslagen gelukt balletdanseres te worden. Na de blokken bel blokken Medelijden met die blok- kende kinderen?..,. Daar hebben ze niet veel afln. Help ze liever, geef ze een kop verrukkelijke van Houten cacao. Daarna studeren zg op dubbele /""TJ kracht verder. GESPROKEN WOORD DIVERSEN 9 40-10 05 NCRV: m reeks klank beelden over levens van vooraan staande Nederlanders „Dit grote, klei ne land", het verhaal van dr. Ir. D« Blocq vin Kufteler, wiens naam ver bonden Is aan de afdamming van en Inpolderingen ln de Zuiderzee. Televisie VAN HOUTEN cacao De titelrol wordt gespeeld door Henk Votel van <fe toneelgroep Arena. De regie van deze televisiebewer king is in handen van Lue van Gent die een aantal jaren geleden de titelrol speelde in de opvoering die de Haagsche Comedie toen van dit stuk gaf. K KELDE UIT M N CLUB- BU CUV5. BUJP l< VANNftCMT ÏMAAR WAT IS slapen, waar ben jr Deieft aan de ELE AVOND GewEÊST A HAND. BU CUVE M JOHN Z HOE WA6 CUVE HEB JE NIETS AAN HEN5 GEMERKT? SK BEDOEL. WA4 HIJ ONRUST'! OP... NOU JA, DEED HU VREEMD OP DE EEN OE ANOERE MANIER? y. NEE.,rt'EE NATUURLIJK niet; WAAROM ZOU HU OOK WAT IS R is jets yerscmrixkeujks 5E&EDRD. CMC JUWELEN VAN MADAME PAX!NOS-WEET JE WEL DIE ARMBAND D(E NO<5 MOEST SCHILDEREN VEROWENEN MEXICO. By een, door een brand gevolgde, botsing tussen een autobus en een vrachtauto op de Pao-Amerikaanse verkeersweg, 225 km ten noordwesten van de stad Mexico, rijn gisteravond ntet minder dan 27 personen. Om het leven ge komen. Volgens ooggetuigen was de hele omgeving één grote vuurzee en was de botsing een gevolg van het feit. dat de vrachtauto zonder lichten langs de weg stil stond. De zes personen die het ongeluk hebben overleefd, zijn zó zwaar ge wond. dat de politie hen nog niet heeft kunnen ondervragen. JERUZALEM. Op 10 september zullen internationaal bekende har pisten een bedevaart maken naar het legendarische graf van koning Da vid, de stichter van de dynastie der koningen van «ïuda, wiens composi ties voor harp, lier en andere instru menten tijdens de tempeldiensten in Jeruzalem werden uitgevoerd. Deze bedevaart zal het begin vormen van een internationaal harpfestival te Jeruzalem, dat twee weken zal du ren. Medewerking is toegezegd door Rosa Spier en Phia Berghout uit Nederland, Celia Gatti Aldrovand; uit Italië. Marcel Grandjany en Car los Salzedo uit de V.S. en anderen. HET TV-presramma br»int wet f.efl minuten voor de Pac. Soe. Hierop elult aan het week overzicht van de NTS (8.07). Hierna op- nieow de politiek ditmaal de CHÜ (8.37). Vervolgen# la de beurt aan de KRO, die om 8.<4 het programma opent met de rubriek Vademecum. Om 9.1B uur geeft de toneelgroep Puck een opvoering van het TV-toneelstuk „Het geheim van dokter Gerbrand". AMSTERDAM. B. eh w. van Amsterdam hebben besloten hefc ge- mee ntepe r son oei ook dit jaar op be vrijdingsdag, dinsdag 3 mei. vrijaf te j geven, voor zover de dienst zulks toelaat. DEN" HAAG Mevrouw Sonia Gaskell, die sedert de oprichting van het Nederlands Ballet'de leiding van dit ensemble heeft gehad, heeft ,het bestuur van het. Nederlands Baliet verzocht per I september 1959 van haar functie te worden ontheven. Na drie vergaderingen heeft het bestuur besloten te voldoen aan het verzoek van mevrouw Gaskell. In het schrijven waarmee het ont slag wordt verleend 'heeft hef be stuur uitdrukking gegeven aan zijn grote dankbaarheid voor hetgeen mevrouw Gaskell voor de danskunst in het algemeen en voor het Neder lands Ballet in 't bijzonder heeft ge presteerd. „Het peil waarop het bal let zich thans bevindt dankt het aan mevrouw Gaskell. Het bestuur blijft streven naar handhaving van dit peil", staat in hefc communiqué dat het bestuur van het Nederlands Bal let heeft uitgegeven. Gisteravond na de voorstelling vai. de groep in het Gebouw voor K. en W. te Den Haag werd het besluit aan de leden van het ensemble bekend gemaakt- Tevens werd bekend ge maakt dat de voorbereidingen voor het volgend seizoen zullen worden voortgezet door de heer Jan Huck riede, thans dus zowel zakelijk als artistiek leider en directeur van het Nederlands Ballet en tevens direc teur van het Amsterdams Kunat- maand orkest. De heer Huckriede wenste geen commentaar te geven op de beslis sing' van het bestuur. Wel liet hij doorschemeren dat volgens hem nog een geringe kans bestaat dat me vrouw Gaskell voor het Nederlands Baliet behouden zal kunnen blijven. Hierop ging hij echter niet verder in. Waarschijnlijk zal Sort ja Gaskell bin nenkort terugkeren naar Parijs. Zij blijft echter belangrijke, bemoeienis houden met de leiding van het ballet tot aan de datum waarop het ontslag zalingaan., In het programma dat voor deze zomer is "opgesteld, o.m,. deelneming van het Nederlands Bal let aan een,festival van modern bal let in Frankrijk, zal geen verande ring komen. (Advertentie IMJ Geef me non Rog e# een tfeatfe van fe,*« D.'n gzan wc even fl»»r r postkantoor om te spircp- HET POSTKANTOOR UW SPAARBANK NOU, IKHtö 2GISTERAVOND NOU, KUK DAAR FUNKLATEJOCHRfhKtjN.JK OfftK DAM EEND 15-ZR.tH N06 [tri &£- BÉUtfD.Gtfrts AVOND; MORGÉN. MtMttR &IM&0 CN MÈflEtRDUCK- IK KOM MCT DC PAARDEN HCLPtrt. ACH, £R WA5 ttN \0POOK DAT PATTY Ui MIJ AAN HtOCHRlKKlN WltD£ MAKtN...ZEKtR t£N irurtf VAN Ot DlRfLTitOM D£ £A> TE.N TC VÜZMAKCN. W»5PRDQ)t HOO NIÉÜW)?; ftÜKNH0£NfJ( b ,-^V Wp)uoi 5 wangen oioEieiN, ais Wat BV DE SCHOOI. VERLAAT LN DC -w TRlSSt HERFST o* yevxyyf?? zr insnuift zy/v /x ft/arwt* i£D£RG£Ml KAT/HSP/KWejS MTWOAtt>ER£VKe NOU, OYNCETNCG &MS VRAGCN OFJKCPXWWT. KATJA-'I /K*JASALUN6 THUIS GfME£5T/££N LMT N LAMS MET MCH7&// GEVOEL, N/ETSN& GENOEG JE UOZAQHTEN KUNT NEER SCNRYVEN. UTEKATim/ Maar Sar* kon die nacht de slaap !niet vatten. Het gesprek had meer indruk op haar gemaakt dan ze Wel wilde bekennen. Als hij haar weer vroeg, wat jou ze dan zeggen? Ze had hem maar één keer gezien sinds de dag van zijn aanzoek: in de kerk, ongenaakbaar, herderlijk, terwijl hij de bijbeltekst las met een luide, be schaafde. plechtige stem. Hem zó te zien, een publieke figuur, gereser veerd en onpersoonlijk met zijn bef en in toga, terwijl ze hem de zinnen hoorde zeggen die zij van buiten kende, was een allervreemdste- sen satie. Het contrast tussen toen en nu was opwindend; zij kon niet ver geten dat er nu tussen deïe vreemde man en haarzelf, of ze dat wenste of niet. een intieme relatie bestond, een onzichtbare band. Hoe vreemd dat een paar ongewenste woorden zoveel effect konden hebben en in zo'n kor te tijd, Zeifs nu. verheeldde zij zich, dacht hij aan tiaar net als zij a3n hem. Zij hadden een gemeenschap pelijk geheim, waarvan niemand m deze volle kerk tvok maar iets ver moedde. Alleen Catherine, die naast haar zat. Zo nu en dan, alsof ze uit een droom ontwaakte, werd ze zich bewust van Catherine'» nieuwsgieri ge, peinzende blik. Ook de volgende zondag kwam en ging. Bij de avonddienst gtond roe neer Pardew in de preekstoel. „Moést je om zijn preek lachen?" vroeg Catherine, toen ze alleen wa ren. ..Nee, niet bijzonder." „Dat dacht ik wel," zei Catherine terneergeslagen. En nog een poging wagend probeerde ze; „Maar het waa wal erg braaf, hè?" 1 „Natuurlijk." zei Sar*. „Wat zou het anders rijn? Hij it geen goede tor CEKUfi UUETT spreker. Dat hebben we altijd al ge weten." „Wat doet dat er toe? Ik weet ze ker dat hij, als Jullie getrouwd zijn. wel wat levendiger zal worden." „O ja, ezeltje?" zei Sara. „Dat komt dan wel goed hè?" De volgende dag. precies veertien dagen ns» zijn vorig bezoek, meldde hij zich tien minuten vóór theetijd aan. Mevrouw Peacock ontving hem met haar gewone hartelijkheid. Hij gaf de meisjes een hand en liet zijn blik een ogenblik op Sara rusten en na een voorzichtige, vluchtige con versatie, hoofdzakelijk door hem en mevrouw Peacock gevoerd, nam hij zij*1 plaats aan tafel in, dankbaar te- fen het hele gezelschap glimlachend, oen meneer Peacock even later binnenkwam, sprong hij op. „Dag meneer Peacock. Een onge node gast!" Hij lachte verlegen en Het al zijn witte tanden zien. „Goedenmiddag. Pardew, goed dat je gekomen bent." „U bent wel vriendelijk. Ik vrees dat de dames mij verwennen. Het is zo aangenaam om zo hartelijk ver welkomd te worden. Ik hoop dat u weer helemaal beter bent, meneer Peacock?" „Beter. Wat bedoel je?" „De isatste keer dat ik liet genoe gen had een bezoek te brengen." sei meneer Pardew blozend en stra lend. „was u pas ziek geweest." „Malligheid, beste kerel! Een vals gerucht. Een Ijverig verspreide mythe. Je moet niet alles geloven wat mijn vrouw je vertelt" „Edrnund toch!" „Nee," zei meneer Pardew, „ik moet u. met alle respect, nu toch tegenspreken. Mevrouw Peacock zal nooit een haarbreed van de strikts waarheid afwijken. En dat is in deze alappe, moderne tijd buitengewoon belangrijk. Bent u dat niet met mö eens? Dc tracht daar de kinderen op de zondagsschool altijd van te door dringen. Spreek de waarheid kinde ren,' zeg ik, en maakhij aarzetde en keek naar de dames, „en maak dcehDuivel te schande." „Een uitstekende raad," zei roeneer Peacock beleefd,' met een steelse blik op Sara. „Hoe gaat het met de zondags school?" vroeg mevrouw Peacock. ,.Zo"n uitstekend idee. Zo'n goede invloed in het dorp. De kleine jon gens gedragen zich zo veel beter en zijn zo veel beleefder sinds U er mee begon, meneer Pardew. De school voorziet inderdaad in een be hoefte." „Het is heel vriendelijk van u dat te zeggen, roevrouw Peacock. Heel vriendelijk, heel vriendelijk. De do minee is er ook erg mee ingenomen, gelukkig. Bidden, een paar gezangen en een kort openhartig gesprek. Al leen een hec] eenvoudige dienst- Ik zei tegen hem dat het niet aanging dat de afgescheidenen 0ns vóór zou den zijn." „Inderdaad." zei meneer Peacock. „We kunnen niet tolereren dat zy vóór ons naar de hemel gaan." i „En u doet het allemaal alleen? vroeg Julia. „Dat is echt mooi van u." „Op 't moment, ja. Maar als er meer kinderen komen, wat ik hoop en bid dat gebeuren zal. misschien zou u, juffrouw Julia of juffrouw Sara. dan zo vriendelijk willen zijn- my Te helpen mei het goede werk? Dat zou heerlijk zyn. vooraf voor de kleintjes. Die hebben ten slotte nog zo'n behoefte aan vrouwelijk* leidfng. Hoewel je als man." eindigde hij bescheiden, „doet wat je kan." Méér was er niet nodig? meende Sara. De luchtballon van haar bege rige fantasie, veertien dagen lang op geblazen, barstte opeens. Ze zag hem met spijt maar ook met verlichting ineenschrompelen. De droom wal uit: het ontwaken was. hoewel pijn lijk, toch bevrijdend. Zelfs nu tracht te ze rechtvaardig te De jonge man was oprecht en hij bedoelde net goed, Zy twijfelde er niet aan dat hij goed en nuttig werk deed. Hij verdiende niet uitgelachen te wor den. Maar.., (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1