H De kleine partijen D Belgisch-Nederlandse samenwerking in TV 06*222303 KRO - NIR MET „TELE-DUBBEL" Geheel Nw Guinea onder beheer Vertrouw op de bekende naam! de sneldroger met SO jaar waservaring achter zich Maakt in tot 4 minuten Uw was van druipend-nat tot strijkdroog— en daarbij nog schoner ook fl. 290 ACME —de meest beroemde naam voor was-apparaten S -•* door. FRANK GODWIM m T'anr.ro nd KINDERHOEST VERDWIJNT DOOR Z WITS AL KINDER-HOlNTNG-SIROOP BE DOCHTERS VAN MEVROUW PEACOCK K!C< iism/. •"ET js niet nodig. de artikelen van de heer Bvuina Slot te lezen om te weten dat het parlement een belangrijke instelling is. Het was een ander dan de hee» Bruin® Slot, die een dezer dagesi zei. dat het parlement te belangrijk is om het door kleine partijen te laten ver knoeien. Laat ons het ditmaal eens hebben over de kleine partijen en niet over de heer Bruins Slot. Al jaren poogt het Gereformeerd Politiek Ver bond een zetel te bemachtigen in de Tweede Kanier. Dit V er bond.voorzo ver ge het niet weten mocht, is de politieke organisatie van dc op grond van artikel 31 vrijgemaakte Gereformeerden. .Er is vaak getwijfeld aan het be staansrecht van deze partij. Kunnen de vrijgeniaakten niet terecht bij de A.R, partij? Op deze mag zou het dagblad Trouw vd graag een bevestigend snt- Woord willen geven, maar het moet wat oppassen; niet alleen omdat liet zich christelijk-nationaal en niet anti-revolutionair noemt, maar vooral om dat het in de kring, waarin het wordt gelqzrn. wat gevaarlijk is om te tomen aan de nauwe bander tussen kerkelijke en politieke gezindte. Het is gemakkelijk en waarschijnlijk ook wel redetijk om te zeggen, dat het Gereformeerd Politiek Verbond weinig reden van bestaan heeft naast de A.R, partij, inaar de doorsoee-snfj-revolutiönaix'heeft veel te veel boter op zijn hoofd om zoiets te kunnen betogen.'Natuurlijk, zijn partij is groter en belangrijker dan het G.P.V., maar dat'heeft'met beginselen niet te maken. En komt het niet op de beginselen aan? Nu in verband met de vermeerdering van het .aantal Kamerleden de kiesdeler, is verlaagd, maakt het G.P.V. ditmaal een goede kans op een ze tel. Heeft dit partijtje succes, dan geniet Nederland hrt zeldzame voor recht. in zijn parlement afgevaardigden te' hebben van vier protestantse partijen. En dan moet bier en daar toch wel eens de vraag klinken of dit niet wat teveel is van het goede. Vrijrlas 6 maart 1059 i AT het typisch Nederlands verschijnsel van bet sektarisme ook in de Tweede Kamer tot uiting komt. is een gevolg van de evenredige vertegenwoordiging, cn het is tegelijk een der beste argumenten te gen de evenredige vertegenwoordiging. Wie dat wik kan natuurlijk uiteenzetten dat .het zo jammer en zo onbillijk ook zou zijn, wanneer van een door een groep van mensen gehuldigd beginsel niet in het parlement kon worden getuigd; maar daar moet op worden geantwoord, dat een goed functionerend parlement geen behoefte heeft aan een keur van fijn afge wogen beginselen. Een goed functionerend parlement heeft behoefte aan twee hoofdmeningen, die van de regeringsgroep en die van de oppositie. En ook, wanneer tie Nederlandse verhoudingen enige differentiatie onver mijdelijk maken, dan is het toch ran belang dat die binnen zekere grenzen wordt gehouden. TFij ieggen volstrekt niet, dat het parlement er niet ook i? om er zo af en toe eens in te kunnen getuigen. Hoe levendiger het parlement reageert op' waf zich binnen en. in bepaalde gevallen, buiten de grenzen afspeelt, boe beten dat is. Maar per slot. van rekening js het altijd weer nodig om terug te vallen in de grote lijn, die maar twee mogelijkheden kent; pro en contra, voor of tegen. En getuigenissen van enigermate verschillende aard zijn zeer wc! mogelijk binnen het kader van één partij. Het is dit. dat in het sektaristifch Nederland veel cn graag over het hoofd wordt gezien. Tc zeer wordt vergeten, dat verreweg de meeste dingen niets met b.v. art. 31 of met de atoombom hebben te maken. Dc atoombom: men heeft in ons blad een reek;» van stukken \óór en te gen de P.S.P. kunnen aantreffen. Het is ons bij al die discussie nimmer dui delijk geworden, waarom in een land als Engeland degenen, die zich paci fisten noemen, wel tof een grotere partij kunnen behoren en waarom in Nederland niet. Om deze kernvraag draait men heen. FWIjKlNGEN op onderdelen, waarvan men dan hoofdpunten maakt: het leidt tot verbittering ert verkettering, het vervormt en compro mitteert de politiek omdat de sekte de voortdurende behoefte heeft aanrechtvaardiging van zichzelf en verdachtmaking van degenen, aan wie mén zich in zijn hart bet meest verwant weet. Wie iets afweet van de staatkundige geschiedenis van ons land heeft geen moeite, dit met een hele reeks van bewijzen te staven. Het zal geen overbodige weelde zijn, wanneer in de komende parlemen taire periode regering en parlement zich een» met de Kieswet gaan bezig houden. Ook. wanneer het niet mogelijk zal zijn. het districtenstelsel te herstellen of een gecombineerd stelsel van' evenredige vertegenwoordiging en het districtensysteem in te voeren (daar is tevens Grondwetswijzigin g voor nodig), dan kan er toch wel iets geschieden tegen de miniatuur- partijen. InWest-DuifsJand moet een partij- vijf procent van de stemmen hebbenom ia.de Bondsdag 'of dé landaparlementen te worden, toegelaten. Voor Nederland gaat dat wat ver, maar twee en een half procent lijkt toch geen onredejijlrj minimum. Vaststelling daarvan zou een bijdrage zijn tot de politieke gezondheid van het land^ dat niet is gediend met'versplintering van meningen of fixering van meningen op enkele punten. Want een Kamerlid van een klein partijtje kan niet» uitrichten, eti zijn kiezer^ komen er al te gemakkelijk af, door- dat lij hun -verantwoordelijkheid hebben afgeschoven veeleer dan er van doen blijken. TNe KRO. evenats de andere omroepverenigingen domicile houdende in Hilversum, heeft de pers gisteren uitgenodigd naar Roosendaal te komen om nieuws te vernemen over een belangrijk initiatief. De keuze van een plaats pp de Nederlands-Belgische grens mag sym bolisch heten voor een plan int nauwe samenwerking tussen de KRO en de Vlaamse omroep op het gebied der televisie, namelijk een co-produktie van een uur in het zotidagavondprogramm*. Deze co-produktie zal een gemeenschappelijk Belgisch-Nederlands radio spel zijn. De eerste uitzending ervan zal zijn op 3 mei, de tweede op 31 mei en de derde op 28 Juni. Van de opgedane ervaring zal afhangen of men er al of niet mee doorgaat. Australische kerken DEN HAAG De landelijke Oecumenische raad van de Australi sche (bjj de Wereldraad van kerken aangesloten) kerken in een verkla ring heeft aangedrongen op een trustschapregelïng voor geheeJ Nieuw-Guinea. De zekerste manier, meent de raad. om ongeregeldheden in het onder Nederlands gezag staand deel van westelijk Guinea te vermij den, is het instellen van trust-beheer van de Ver. Naties of van een. an dere wijze van internationaal toe zicht. (Advertentie IM.) nu... beduidend goedkoper Zaterdag begint de grootste meubelstoffen verkoop die ooit gehouden is. Want dan beginnen wij met de verkoop van 1500 meter van de mooiste en kostbaarste meubelstoffen, in moderne en klassieke dessins en kleurstel lingen. Zuiger wollen Jacquard Moquette ....effen zuiver wollen angora meubelstoffen... en prachtige Velours d'Utrecht, alle stoffen 130 cm. breed, kleurecht en metecht, voor nog géén der tien gulden de meter. 1500 «ietef Zaterdagmorgen om 9uur begint de verkoop van deze meubel stoffen en nu-kunt U de huis kamer of salonmeubels weer in het nieuw steken met de mooiste en kostbaarste meubelstoffen... maar dan niet wachten maar nü kopen, .voor beduidend minder dan de halve prijs. Advertentie LM.J ATHENE Een Griekse bijzonde re rechtbank heeft donderdag de 47-jarige Duitser Max Merten we gens oorlogsmisdaden tot 25 jaar ge vangenisstraf veroordeeld. Merten was tijdens de tweede we reldoorlog civiel adviseur van de commandant van de TVehimacht in Salooiki, Zondagavond sal voor het eerst dit beeld op de TV verschijnen Het zal de aankondiging zijn %-an het"gemeen schappelijke Belgisch-Nederlandse programma waarin NIR en KRO „Tele-dtibbel" gaan «pelen. Het spel. dat onder de naam „Tele- dubbel" gespeeld zal worden is nieuw voor België en Nederland maar heeft in landen als Italië, Frankrijk en Duitsland zijn aantrek kelijkheid reeds bewezen. In hoofd zaken komt *t neer op het volgende: ER WORDT een team samengesteld van (als regel) twee personen. Een van hen zal op een of ander ge bied dienen te beschikken over een- zeer grote parate kennis. De ander zal een sportsman zijn. Bij de eerste uitzending op 3 mei zal de hersengymnast, laten we hem. „denker" noemen, zich bevinden in de studio in Bussum en diens teamgenoot, de sportsman, in Vlaanderen op de plaats waar hij zijn sportieve prestatie zal leveren. (Indien dit bijv-, een wielrenner is, zou dit kunnen zijn op een Ant werpse wielerbaan.) DE „DENKER" krijgt esn vraag te beantwoorden. Als hij het ant woord weet komt de sportsman er niet aan te pas en krijgt de „den ker" een tweede vraag. Zodra ech ter deze een vraag mist zal het van de sportsman afhangen of het team al of niet rnag doorgaan. Deze zal dan binnen een zekere tijd een bepaalde' prestatie moeten leveren. Lukt heqn dit, dan is de beurt weer aan dc .-.denker". Maar als ook de sportsman faalt, is het team uitgespeeld. In dat geval komt de volgende keer een nieuw team in het strijdperk. DE OPGAVEN van het team zullen, omdat het een televisie program ma betreft, .steeds een visueel ka rakter hebben. Indien bijv. de man die het hersengymnastiek-gedeelte voor zijn rekening neemt meedingt als kenner van de opera, dan zou hem (en de kijkers) een deel uit een bepaalde opera kunnen wor den voorgespeeld naar aanleiding waarvan hij vragen zou moeten be antwoorden. VAN DE PRESTATIE van de sports man (die veelal buiten de studio zal moeten worden geleverd) zal de kijker eveneens getuige zijn, doordat ter plaatse eon reportage eenheid aanwezig zal zijn. De or ganisatoren houden rekening met de mogelijkheid voor het sportieve aandeel niet uitsluitend van „so listen" gebruik te maken. Er kan ook een ploeg (bijv. voor «en esta- U weet natuurlijk wel, dat de centrifuge Uw was in enkele minuten «trijkdroog maakt zodat U Uw hele verdere leven geen waslijn meer nodig hebtMaar wriet U, dat de Acme centrifuge Uw' was ook schoner maakt Ja, schonerén met minder wassen en spoelen r,Y Een in de Acme centrifuge gedroogde was is schoner, omdatfhet nog achter gebleven vuil en schuim er mét het water uitgeperst wordt, Paarom hoeft U minder te u/assen en te spoelen. U ziet dus, niet alleen droogt de Acme Uw wa», niet «Heen geeft hij U een schonere was hij spaart U werkelijk tijd en moeite bij het wassen Zelf. En minder wassen en. «poelen betekent kleren die langermecgaan. ACHE MAAKT HET U ZO MAKKELIJK Al Sa jaar laitg maken de Acme fabrikanten xras- «pparaten—«e weten wat een vrouw verlangt. Daarom is de Acme, zo gemakkelijk te bedienen. Kijk maar hoe eenvoudig het is. I De Aeme «entrifug» past mooi tegen Uw aanrecht, zodat U de was zo uit het water in de centrifuge-bak kunt doen. De schuin naar binnen wijkende bovenkant maakt dat er geen •water over dc rand loopt, wanneer U de kleren erin «topt. J Zit de wm erin, dan doet U hee! eenvoudig het speciale vei! igheidsdcksel dicht, waardoor de motor automatisch start. Vier minuten later tilt het deksel weer op de motor-stopt automatischen daar is Uw was, prachtig schoon en strijkdroog. It «bes eruit, dan zet U de centrifuge weer netje» in zijn hoekje of onder bet aanrecht weg. Vraag vandaag nog inlichtingen aan Ut» leverancier „Een paar dingen die u nog zult willen weten" dr A.tmt sentrijug! is volkomen veilig—hij ver kt met noordat bet deksel stevig dicht git. kunt er gerust ten stoffen its drogendie haalt U er dan wat ter der uit. U kunt er ook de zwaarste stoffen in drogen, dekens incluis. U krijgt garantie op deAtrne. 1CME DOMESTIC EQUIPMENT LTS - B* VI» »T GLASGOW SE ECOÏURD Fat-iMn «m m* 4, wirtldb/roimd, Aan. Wrtnpr fett eloop) worden i ngeschake ld ALS HET TEAM door. de eerste ron de (3 mei) komt, bedraagt hun prijs 1000,—, passeren zij ook de tweede <31 mei), dan stijgt deze tot j-' 300ö.en als zij ook ae derde keer (28 juni) alles weten of kun nen bedraagt hun beloning 6000. IN DIT PROGRAMMA zal de Neder landse kijker opnieuw RRO-qiriz- master dan Blaaser ontmoeten. Samen met de Belg Paul van der Velde zal hij dit spel leiden. Jan Blaaser zal. onverschillig of de sportieve partner zijn aandeel le vert in België-of in ons land. in „Tele-dubbeT1 steeds als diens wed strijdleider optreden. Paul" van der Velde, zal overeenkomstig óf in Brussel óf in Bussum het spel van. de „denker" leiden. SAMEN met Sjoukje Dijkstra heb. ben de TV-kijkers gisteravond (Advertentie l.M.) riep, diarrhcc..influenza ieders nu ar ook .EK lmc| 11 zonder prijsverhoging, vraag uw, drogist. MEENK'5 POeD|&5 helpen! Er lijn Mcenk's PoedersffüS hoofdpijn, kies pijn. heest, griep, jjj^rrhec. influenza, rheumaiick. koortjiffcid bijgeysde k> periodieke Rijnen enz. Verkrijgbaar eiuis met 6 poeders maar ook in ccn handige plastic HUISAPOTHEEK (met 6 verschillende etuis a 6 poeders), zonder prijsverhoging Vraag uu- drogist. MEENK'S POEDERS helpen! Er run HET iS N APSCMUWEUJKÊ S»tu«T1 „««.IK HEB MAPfcME PAXJNOS OPGEBELD TOEN IK de ftNDGRE JUWELEN TERUöïond—IK maar. ZOIETS S6Z.ESD IK NOO NIET KLAAR (Y\£T D£ ARM&AND DAT Ut'/VI OVER EE* PAAtl DA&EN WEL ZOU bTUfc MAAk MÖÊ WIL JE OAT NU DOEN CUVE OVtft AANSRR6K&N7^ IK MEE EEN AP5PRAA* MEf HEM VOOO. OVEIZ' MORGEN &EMOCt JE IN S HEKELS NAAIW NIET AteT MEiV\ ZO- LA WO DEZB ZAAK NIET SS OJX36LOST. OAT M&EN ik, Carol-JE nftOET pro- EEREhf ERBUtrypj re UVEN «naar )k ir rilEEK een- hZndi DAT HÊEFr SEEN ZIN, «ld ONT KENT HET NAtUURt luk toch. ik weet NOG NIÉT WAT MOET DOEN... Zie JIJ 'm som» Binnenkort ZQDtfA H/J &£l£6£HH£tD H£W STELT d>PRO£Tj£ ETA OtiDtRZOTAITt. IA TER. TtRWfJL H/JStZ/6 0£ CASTEN JtULEP TE GEVEN, PENKTÓPNOEJJE NOÓ EENS NA Mtt DAf O Htr 2A Dot IM(1 HAPPy TOM LM HIJ HCÊfr H ff l/0DRt0Pf6 N l£J N0DI6 IK H AHA! HlERl5 0t2A0£LRteM Zl WARÉN N06AIIN DE VVflR TD£n SK AAfX DAT KWAM. 6E.&Row£ri~.MAAR ritruJKT MttR OP CCNSMtOfc DAfi OP t£N BRCÜK MltróEPOfhT WORDCN i /KHADTZfcH KdTJA 'J TAS wet. KUNNEN DRAGEN. HèHE.DMR. rMjKOOK,N1AARM,N OOttElLff WNDENNET ZE DENKEN DAT MD NCG KLEUTERSZYN. NOU LAAT 2E HAAR OVER'N PAAR JAAR ZYN WE VOLWASSEN- KUNNEN WE Doen EN LATEN WAT af.W ZITTEN WE 1 WEER fNp/E TeGEVAARLVKNET DAT DRUKKE VERKEER ZNZC. D/E ZtEN ONS .alt/d onderzenen ALJTO'S TEGEL YK UGCCNf. SNERT BUS. U0SSEL-SETS- KLOTS.' SAN, JKG/MSVEEL UEVSR NET 0E TTETS /VA4R SCHOOL fi&E. 3/NNENi HOOR RAT duvnt NOG ZD LANG. WE WILLENi (f^dinanp /SER/ MAAV naar haar eigen prestatie bij de we reldkampioenschappen kunstrijden kunnen kijken. Wat zij deed was verbluffend. Siebe van der Zee vroeg haan „Hoe vind je het nu zo je zelf bezig te zien?" En Sjoukje antwoord de; ..Ik vind het maar eng." We von den dit een van de aardigste mo menten in deze gevarieerde afleve ring van „Sportpanorama". In de „agënda" misten we helaas de aan kondiging van de Nederlandse boks kampioen schappen voor amateurs 22 maart te Amsterdam. In het muzikale ,.blok"-program- ma, dat hierna aan bod kwam. heb ben we het meeste plezier beleefd naar het tussen deel, dat over violen en violisten, o.a. Theo Olof, handel de. Leltie Kosterman r—vooral op dreef met de 83-jarige straatviolist maakte er aardige gesprekjes van. die een aparte charme kregen door -de flitsende overgangen die door de montage waren bereikt. Het orkestrale gedeelte („Met 'Jos Cléber in Amsterdam") en het vo cale (liedjes dóór Rita Reys) ver rieden beide de ambitie waarmee aan deze programmatjes was ge werkt. maar naar onze smaak was hierbij te vaak de vorm overtrok ken ten opzichte van de inhoud en werd daardoor het geheel wat pre tentieus. Aardig overigens die in beeld ge brachte geluiden waarmee telkens de liedjes van Rita .Reys inzetten. Verder kregen we de indruk: dat uitgaande waarschijnlijk van de veronderstelling dat het Nederlandse publiek toch de helft niet verstaat van wat er in zo'n Engels liedje wordt gekweeld Rita een stouter liedje mocht zingen, dan Ooit in on2e moedertaal zou worden gepermit teerd. W.Jnn. Radio ERNSTIGE MUZIEK 11,15—12.00 Uitvoering door het Hoyal -Philharmonic Orchestra o.l.v, sir Tho mas Beocham vah de symfonie op. 26 van Kar] <*otdinark. JAZZ 7.10—7.30. VARA. Micluel do Ttnyter in diens radio-jazz club met nieuwe opnamen van Miles Davis en rijn sextet. 11.15—12.00 KRO: Guus Jansen en Ton Kool Jatcn nieuwe jazzplaten cn jazz-nienwtjes horen. LICHTE MUZIEK 7,208-15 KR.O. Verzoekplaten pro gramma van het selectie centrum van de Kon. Landmacht in het kamp "Waterloo, Amersfoort. HOORSPELEN g,3D—9-00 KRO. „Theater Andersom" vanavond met een korte detective „De Juffrouw en de voorrangswri". 9-00—9,20 VARA: „Villa Sldonïa". GESPROKEN WOORD 7.45B.OO Zfltv. I: Verkieztngsultzen- ding voor de Boerenpartij. g.15—8,30 Hllv, It; Verkiezingsuitzen ding voor de CHU. 8.20—«.35 VPRO: Elisabeth Andersen draagt gedichten voor van J. W. F. Werumeus Bnning. 8.45—9.0Q VPRO: In dc reek* „Pro blemen van leven en dood in onze tijd spreekt J. W. Scbulte Nordholt over het standpunt van de dichter. DIVERSEN 9,35—10.05 VARA; Derde uitzending in de reeks „Wij... van de dub beltjes", klankbeelden over financiële gezinsproblemen van Gabri de Wagt en Bob Uschi. 9,45—10.15 KRO: Onder de titel „Irit worstel en com boven" een klank beeld over Zeeland ei* 2ijn bewo ners. T e/ei'isie |N afwijking van de aanvankelijk» Lplannen vanavond geen televisie. (Advertentie I.MJ CEBAla BüUETT zijn van de familie had tot gevolg dat alle drie de meisjes zich in ge dachten met het huwelijk bezighiel den.- Zelfs Julia die er zich blijmoe dig bij had neergelegd nooit te trou wen. keek nu met nieuwe ogen naar iedere mannelijke bezoeker, die in hun huis kwam en vroeg zich half •bewust af of deze cf die misschien „iets was" voor een van haar zus ters. Dr. Witherby, die met onfeilba re regelmaat eens in de maand kwam schaken met meneer Peacock, was duidelijk te oud. waarschijnlijk de veertig voorbij en bovendien een verstokt vrijgezel. Dominee Garnish, hoewel hij een weduwnaar was en zeker iemand nodig had om voor hem te zorgen en hem met het huts- Sara hield haar woo;d. Behalve bezoek te helpen, was nog veel III ZOMERSE FESTIVITEITEN 1. .Heel goed," rei hij, bleek van ver nedering. „Ik heb mij voor niets zo bloot gegeven." „Ik weet niet wat u daarmee be doelt," zei ze koel. „Maar u hoeft - niet te denken dat ik prat zal gaan. aan Catherine, die al te véei wist ouder: bovendien was het algemeen op de eer die u mij hebt aangedaan, om haar de rest te verzwijgen, ver- bekend dat zijn huishoudster, me lk ben niet van plan er meer aan te telde ze <.an niemand wat zich tus» vrouw Bucige, die uit het stadje denken." sen haar en meneer Pardew had af- Mércester was geïmporteerd, alios in ZH rimaidA zich nm m hrm gespeeld. Het was ietwat onaardig het werk stelde om zich onmisbaar staan. l e van haar. dacht ze soms, om haar te maken en hem nooit meer los zou familie zo'n nieuwtje, onuitputtelijke Toen ze weer binnen kwam ont- bron van discussies en pret, te ont- mMtts ze een kruisvuur van nieuws- floudcn; ie zouden er dagen lang gierige blikken. over gepraat hebben en het nader- „En Sara?" zei mevrouw peacock, hand hebben herdacht als een „ge- „Waar heb je je jongeman gelaten?" beurtenis" in de familie: maar om „Al, u meneer Pardew bedoelt, zijnentwille en ook voor zichzelf pre- mama. hij It weg. Hij maakte zijn 'ereerde a te zwijgen Zu verlang- -juii -t- - i j"lF* hg>+ mirlrtrMntmt var* al* excuses dat hij geen afscheid van u kon nemen. Hij zoek afleggen." moest nog een be de geenszins het middelpunt van al lerlei diseusstes te zyn, ze zouden laten. Met de hulp van een dochtettja van veertien jaar en een uit zijn krachten gegroeide jongen uit het dorp die in naam tuinman .was maar zijn tijd grotendeels doorbracht met vloeren schrobben en brandstof sjou wen, deed zij al het werk in de grote, halflege pastorie. Er waren verscheidene dames van een zekere „Heb je gezellig gepraat?" „Ach. zo. zo. Niet bepaald opwin dend. U weet hoe hij is." „Ik weet dat hij een beminnelijk eindeloos met haar geredeneerd heb- leeftijd die de positie van domiitee- ben en misschien haar gedrag -afge- se ambieerden, maar zij moesten keurd hebben. Fapa. dacht ze, zou zich tevreden stellen met nederiger het naar gevonden hebben haar te diensten: het leiden van de Bijbel- verUezen cn zou over haar keuze klas en de naaikrans. het organise- zijn wenkbrauwen hebben opgetrok- ren van bazaars ten gunste van de men» is. Sara, Ik hoop dat je niet on- maar van mevrouw' Peacock brave armen, en het versieren van ardtg tegen hem was." Dat hoop ik ook, mama. Maar hij zou het niet een» gemerkt hebben. Zijn voornaamste onderwerp van gesprek was, dat berouw aan ver giffenis moest vooraf gaan." „En wie, als ik vragen mag, moest vergiffenis ontvangen?" vroeg me neer Peacock vriendelijk, ,De ouwe LDzie Piggott, papa, die vijftig Jaar geleden de slechte weg ,ara. toch! riep haar moeder uit. „Hoe heb ik 't met je? Catherine, je mag de kamer uitgaan." ..Dank u. mama," zei Gather;-:<• zonder zich te verroeren. Haar waren op Sara gevestigd cn trachtte wanhopig haar gedachten te lezen. was ze niet zo zeker. Daarom was de kerk bij feestelijke gelegenheden- het voor alles maar beter om te Julia deed zonder enige oljbedoeling zwijgen: en Catherine, die geheim- ook mee met al die werkzaamheden houding gezworen had, weerstond en het zou zeker niet lang meer du- moedig dé verzoeking om te praten, ren of ook haar zusters zouden er Maar door welk geheimzinnig pro- aan deelnemen, ces hadden Julia en mama een ver- Dr. Witherby. betrekkelijk «en moeden van de situatie gekregen, zo- nieuweling in het district, was een dat in de weken die volgden alleen grote man, maar door de gewoonte al het noemen van meneer Pardews om voortdurend hoffelijk te buigen -* effec" naam aanleiding gaf tot veelbeteke nende blikken en beklemmende stil ten? Misschien kwam het doordat Sara geen grapjes meer te zijnen koste maakte en omdat hij bij zijn latere bezoeken— want hy bleef moedig komen deed alsof hij een u! verdriet met rich omdroeg en met kon nalaten zwijgend om sym pathie te smeken. Het binnendringen van meneer Pardew in het bewust- liop hij enigszins krom. Het effect van zijn hoekig gezicht met de gro te scherpe neus werd verzacht door de nimbus van een rode baard die van oor tot oor reikte, terwijl zijn kin en oovenlip geschoren waren'.— eri buitengewoon bewegelijke cn «X; pressieve wenkbrauwen die". «Is hü niet had kunnen spreken, al zijn ge moedsbewegingen duidelijk weerga ven, - (wordt vervolgd) dr.. wonde r- midvoor G

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1