Raad akkoord met AankooP va&S ;netwoningen N v A"an -jüBilëüm Een nieuwe veemarl1 enige alternatief Stijgend leerlingental bij Huishoudschool goedgekeurd Strijd rond de korven Fortuna bij SVV Iiermes naar j HVC Vrijdag 6 maart 1959 van LUB spggfö SMrfe Bromfiets gestolen Gymnastiek van hoge kwaliteit TIMG0 HERENMODES Ongeval op schip Oogwond bij val aan boord Judo-toernooi bij S.C.S. Zelfs al had u de voetbalpool gewonnen, dan nog zoudt u. zich niet schoner, frisser en beter kunnen scheren dan met water, zeep en Blauwe j Gillette. Provinciale dag van V VD-V rouwen Vlag op dc nieuwe W. de Zwijger-ulo Ce fa vertoont: Al wat gij hebt Burgerlijke -tand Wie heeft iets verloren Doodgravers in staking Ook Zwolle wil OPENING VAN ..EUROPOORT'' Vergadering Ver. tol Beheer Wijk 2 Wasgoed gestolen universiteit Soeslow komt naar Engeland (Advertentie LM.) Rooktabak in verpakking met handige sluiting Het ligt in de. bedoeling van s moet passeren, zodat de mogelijkheid lijk in te gaan. Het gehele scholen- deel van haar contingent voor ;pïan is besproken in overleg met de de ontwikkeling van het in- scnolenbonden eii onderwysinspcc- dustricgehied in deze provincie! "£at de urscntie be,r6ft cje;e js te bestemmen. preCjes eVen groot als in 1938. Met Naar de mening van het college is i het rijk wordt regelmatig overleg ifSt.k't.J»™.,.!' ."i&Wregtt over bestaande ..knelvlak- men oav ook noueraam met zon '■!««»<-» ««uwi um uc oiumuup «n sterke industrialisatie in het Botlek-.;15011 Over hoogbouw van scholen j zaak was. Wethouder Schilthuis De Rotterdamse gemeente heeft gistermiddag de aankooj het complex van de N.V. Al] Co's Koninklijke Ned. Fabrieken Meubelen en Spoorwegmaterieei de Mm tegen een prijs Ap„thrker. nachtdienst: M. M. H Evers, Lange Haven 81. gebied uit deze bestemmingsreserve was de wethouder niet optimistisch i zich bij de beantwoording ger een aandeel aal_ ontvansenL_waar- i scatemfi. Hij is bereid dit aspect j p.» weinig ..op de 4 miljoen goedgekeurd. De leden, die bij dit voorstel woord voerden, waren algemeenR.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam: oordeel dat„de aankoop een g geopend iedere dag «behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur. door Rotterdam boven de 3250 wo-"y..,13 te houden ningen zal komen die overeenkom-jna er te bekijken, maar men zal nu De administratie- en magazi «tigr het advies van de minister aan j reeds moeten bedenken dat deze bouwen aan de Is. Huberts Gemeentelijke Openbare Leeszaal en de .0^-1 nederlaag in de eerste onze stad zuil en worden toegekend, j hoogbouw niet altijd mogelijk zal Deze verklaring legde gisteren zijn wil men aan de door het rijk gadering van de Rotterdamse ge-mt'n- meenteraad af, toen de voortgezette behandeling inzrke de bouw van woningen volgens het systeem Coig- net aan de orde kwam. De raad ont ving deze verklaring met grote in stemming en hoewel sprekers van nagenoeg allefracties zich niet ge heel en al wilden losmaken van be paalde bedenkingen, bleken zij nu; bereid te zijn voor het voorstel te i stemmen. Alleen de heer Groenen- i dijk (CPN) hield, zijn bezwaren j staande en wenste zijn stem niet i aan het voorstel te geven. Wethouder Bavinck toonde zich erkentelijk voor het inzicht van de j raad in deze moeilijke situatie. Hij j zei alies te -zullen doen om het Rot- terdamse contingent verhoogd te; krijgen. Tegenstemmen betekent in j elk geval dat Rotterdam in de ko- j mende drie" jaren geen 500 woningen per jaar extra zal kunnen bouwen. Ook aan het scholenbouw pro gram- ma 1959 heeft de raad zijn fiat'gege- i ven. Er waren nogal wat vragen en i opmerkingen bij dit voorstel, waar- op wethouder v. d. Vlerk mét véél werkelijkheidszin antwoord gaf. Wij hoorden van hem dat élke te ^i",sahaal anari. rie betrokken De school in IJssclmonde. waar naar was gevraagd, zal ia het dorp „uitbreiding" nieuw" worden ge bouwd. Alieen de heer In 't Veld verzette zich op praktische gronden tegen dit voornemen. Het voorstel werd zonder hoofdelijke„ stemming aangenomen. maar ook de remise van de aldaar zullen geheel ontruimd den evenals de terreinen en g wen aan de Schiekade en de Bh haven. Van de bouw van een garag; de rechteroever zal du worden zien; Wel zal de garage aan de jesdijk blijven bestaan. Verbinding met Allan kan stand komen via de eindpunten de tramlijnen 10 of 11. De v plaats zal uitsluitend worden bruikt voor reparaties. Er zal den gestreefd naar een con een van werkplaatsen bij Allan. Door het winstpunt, dat Succes op Sperwers heeft binnengehaald en Overkanten van W.I.O.N. heeft ver- i loren is de situatie in de staartgroep van de betreffende afdeling als volgt geworden: DJC.C. 10 uit 11, Pams 8 Uit 10. Overkanters 4 uit 12 en Succes 3 uit 12. De beide eerstge- noemde clubs zijn practisch in vei- ligheid. maar Overkanters en Sue- ccs zullen moeten uitmaken wie gaat degraderen. Het komende pro- gramma luidt als volgt: Raven-Sue- i ces, OverkantersD.K.C. en Sper- I wers—Pams. Voor Succes is dit een 1 goede gelegenheid om boven Over- kanters uit te komen. Immers na de krachttoer tegen Sperwers mag wor- den verwacht, dat ook Raven het vuur na aan de schonen zal wor- den gelegd. Een beter resultaat dan _4de 0—1 nederlaag in de eerste wed- Bibliotheek. *Lange Haven: ge- slrMd binnen het bereik te lig- opend iedere werkdag behalve sen. mits maar met dezelfde over 1 Advertentie LM.) aankoop )en hif ongeva|: q.q en G D Tuinlaah 80. telefoon 8929U Poluie-afarmnum.meï 646(16 en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag! van 19 tot 20.31) uur; zondags gesloten. maandag) van 9-30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag» van 19 tot 20.30 uur; zondags gesloten. Stedelijk Museum: dagelijks ge opend van 10 tot 17 uur, zondagen van 12 tot 17 uur: tentoonstelfing „Ach tijd waar ben je gebleven", „Nederlandse keramiek" en „Mo derne expressionisten" t.m. 22 maart. BIOSCOPEN i Monopole, 2, 7' en 9.15 uur; „Daar 1 komen de tanks". 1 Passage, 2 en 8.15 uur: „Dracula". DIVERSEN Arcade, 8 uur: Boekenweek. Lezing gave als tegen Sperwers wordt ge speeld- Schiedam heeft nog wat goed te maken tegen U.S.V, Op eigen veld bestonden de Rotterdammers het om de roodzwarten een gelijk spej «66> af te dwingen. We verwach ten nu een zege van de Schiedam mers. O.D.I. zal zich duchtig moeten in spannen om ook op eigen veld van Tonego te. w'nnen. In Wassenaar wonnen onze stadgenoten met 46. Voorts zijn vastgesteld Spartaan Succes 2 en Rotterdam Zuid 4— O.D.I. 3. „Wij moeten niet in de fout ver- vallen, van links naar rechts le schui- ven. anders komt er helemaal niets tot stand. Het onderzoek moet uit gaan naar een nieuwe veemarkt," Dit zei gisteren de heer J. Wilschut i De beer Laan vond het vreemd dat de wethouder het j had willen intrekken zonder de raad te kermen 'cn de hec schut maakte bezwaar dat ilissing van de raad inzake eej H. Knap. Musis Sacruru, Het Zuiden. Marjjke, 7.30 avond. 8 uur:. S.G.-toneeL uur: GSS-contact- j (Advertentie Li (A.R.) In de Rotterdamse raad tij- we veemarkt werd genegeerd dens het debat over het voorstel! Gelukkig voor de wethoudê voor het treffen van" vo.orj:::--v 1 aan «Je RENAULT-dealer Mevrouw S. J. H.-N. vermist haar Solexbromfiets, die zij gistermiddag op slot had neergezet op de Broers- Voor het ingenieursexamen voor metaalkundig ingenieur aan de Technische Hogeschool te Delft is De jubileumuitvoeriug van de chr. gymnastiekvereniging „DOK" don derdagavond In het Passage-theater is een hoogtepunt in de talrijke fes tiviteiten ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan geworden. In het uitf -breide en gevarieerde program ma is. goede gymnastiek getoond. Een geheel gevulde zaal met leden en genodigden heeft telkenmale van haar waardering doen blijken- Het toestel turnen, nog altijd een der pijlers van de gymnastiek, steeg tot grote kwaliteit bij het hoogrek- en. brugturnen van de heren vlak na de pauze. Hier toonden de tur- geslaagd de Schiedammer H. NieS- i ners een veelzijdige lichaamsbeheer- waag (cum laiide) A dverten liel.M.) KOOPJES BIJ Aan boord van de Noorse tan ker „Hocgh Rider", die b'j de werf tVilton-Fijenoord in reparatie ligt, ls de 53-jarige eerste stuurman L. E. A. gistermiddag gewond, teen hij op het dek struikelde. Met een hoofdwond is hij in het Gemeente ziekenhuis opgenomen. (Advertentie LM.) Vindt U het inhalig, als je er als de kippen bij bent, wanneer er iets bijzonders wordt aan geboden Of vindt U het alleen maar verstandig, als een huismoeder van een opgroeiend gezin,'of zij die gaan huwen, zorgen dat er op het juiste ogenblik een eerste klas Jumbo ledikant klaar staatdat ze nd kopen. méér dan twintig gulden goedkoper. Want zaterdag beginnen wij met de verkoop van deze twee persoons Jumbo ledikanten, met een fijn geweven gezond heidsspiraal met 15 jaar garan tie, en omdat het lakwerk iets beschadigd is, koopt U ze nu voor nog géén ^ertig gulden. sing. Leider K. J. Tanis liet indruk wekkend zwaaien aan het hoogrék zien. Naast deze voortreffelijke pres taties dient genoemd te worden het i ringturnen van de dames, beheerst èn stijlvol, het brugturnen van de meisjes van 1416 jaar en het sprin gen op de lange mat. met vaardige salto's, van de jongens van 1416 jaar. Ket programma werd zeer vlot af- J gewerkt. In fleurige costuums wer- I den enkele vrije oefeningen voor meisjes en een vrije fantasie voor j dames uitgevoerd. Een ritmisch aan- i trekkelijk onderdeel was de baloefe- ning Boerinnekesdans voor meisjes van 10 jaar. Het onderdeel vrije oefe- ning voor heren vertoonde weinig fantasie. Leuke figuuroefeningen Üe- ten het spelelement van de gymna stiek goed uitkomen- Eert gracieus nurr.mer was de Fantasie op gedeel ten uit de Fau^t van Gounod, die door meisjes v.n 14 tot 16 jaar leven dig werd opgevoerd. Turnen van goede kwaliteit werd getoond bij het nummer brug met ongelijke leggers door dames en het paard- spri.tgen door heren. Aan deze grote avond heeft het tamboers- en pijperskorps onder lei ding van mej. J. Verkade deelgeno men. Vlak voor de pauze werd als nummer „Jubileumklanken" een de- monstratie van ritmisch en muzikaal i samenspel gegeven. Met gevarieer- i de figuuroefeningen en een dynami- sche melodie toonde dit korps, dat een uitstekend jeugdensemble heeft, haar voortreffelijke hoedanigheden. Organist Joop Walvis heeft voor een uitstekende muzikale begeleiding ge- zorgd. Zo gaf hij met zijn gerouti- i neerde talenten aan het marsen van de jongens een fris en vrolijk ka- i rakter. Dc heer J. van Ravens heeft j enkele onderdelen van het pro- gramma aan de piano begeleid. De technische leiding van deze i welverzorgde avond was in handen van de heer F. E. Koelman. K. J. Ta- nis. mej. R. van Rosenberg, de heer J. Groeneweg. L. Meyboom. mej. A. van Houwelingen. Dok heeft ruim duizend leden. Het is dus beslist niet mogelijk alle leden in een enkele j bijeenkomst bi.ï elkaar te kunnen krijgen. Daarom wordt volgende i week wederom een uitvoering in het j Passage-theater gegeven. Aan de uitvoering van donderdag hebben enkele kwaliteitsgroepen boven de i leeftijd van tien jaar deelgenomen. Vooral de oudere meisjes en jongens i en de dames en heren hebben wel- i verzorgd turnen van hoog peil op de planken gebracht. Het welkomstwoord op deze avond is gesproken door de heer F. E. Koelman, die heeft gewezen op de waarde van een goede harmonische ontwikkeling van de jonge mens. Het is belangrijk dat de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling in goe de banen wordt geleid. f Adüertenfie t.M.) Zorg dat U er zaterdag bij bent, want (uist nu hec seizoen voor shawls weer aankomt, zijn onze toonbanken overladen met de mooiste langwerpige en vier kante shawls die U zich maar banken kunt. Een partij van duizenden stuks enorm groot assortiment en voor een prijs die niets meer met de wa ro^. te maken heeft. Met een ernstige wond aan zijn oog is vannacht de 18-jarige Noor se kokmaat P. S. S. naar het Oog ziekenhuis in Rotterdam gebracht, nadat hij omstreeks twee uur aan boord va de Noorse tanker „Fern- rose" vun een trap was gevallen. De koksmaat verkeerde onder in vloed van sterke drank. Waarschijn lijk zal hij zijn oog moeten mis sen Zijn schip ligt bij Wilton- Fijenoord in reparatie. j In het Sport-Centrum Schiedam van Reinier Hulsker wordt zondag weer een nationaal judo-toernooi ge houden. ditmaal voor de bruine banders, die voor het eerst in ge- wichtsklassen uitkomen. Bijna alle lands- en districtskampioensn heb- ben hiervoor ingeschreven. Deelne mers zijn o.a. de lichigewichters Nagel uit Utrecht en Kattestaart 'Vlaardingen): middengewichten de Dordtcnaren Ritmeester en Arie in 't Veld en Winters uit Rotterdam; de hal'-zwaargewichten Winters. Ga- lesloot en De Groot uit Haarlem. Bij de zwaargewichten zien we De venter uit Rotterdam, Ter ma ten uit Zeist en Lugten uit Hilversum. De enige manier om u *^uéerkelijk goed U scheren-. Op de provinciale dag van de „Vrouwen in de WD" die door de vrouwengroep Delft is georganiseerd, was Schiedam vertegenwoordigd door veertien deelneemsters. Voor de iunch spraken mej. mr. J. J. Th. ten j Broeke-Hoekstra en mevrouw ir. A. I Kuiper-Struijck over J/iberalisme en sociale voorzieningen". Daarna 1 heeft de gemeente-archivaris dr. D. P. Oosterbaan de dames de fraai ge- restaureerde Oude- en Nieuwe Kerk laten zien. S"damse Boys-SVO In het programma voor de afde ling Rotterdam is een kleine wijzi- ging gekomen. Schiedamse Boys zal niet op bezoek gaan bij Afrikaan- i der Boys. De competitieleider heeft nu voor Schiedamse Boys een tbuis- wedstrijd tegen SVO vastgesteld. i De Christelijke Fiim-actie ver- i toont op zaterdag 7 maart in Irene Ae Amerikaanse film „Al wat gij hebt..." (All that 1 have). Deze ro\- prent i'erhaalt van een rijk man die zijn geld bestemt voor de kerk en daarvoor een rechtsgeding moet voe- ren met zijn hebzuchtige famiiie-le- den. j Alle shawls, ongeacht normale prijs.vierkant langwerpig, doorelkaar v nog géén gulden. de 2? honderden aessin* kleur eb I Morgenochtend om half tien wordt 1 rjnpn in ff Inl 1 Pl snlinnl de vlag genesen op de in aanbouw uptlllJIii lJ«J-lCl5vlJUOI zijnde Willem de Zwijgerschool voor a t r» ulo in de St. Liduinastraat. Leer-' !\iV 1*3 rptpr^ lingen' van de school zuilen de vlag J jhijsen in tegenwoordigheid van en- j In de sportschool van B, Jansen kele autoriteiten onder wie wethou- in de Nieuwstraat zal maandag- der H. Sabel en het hoofd der school, avond de officiële opening plaats- i de heer M. P. Heyboer. Dit ter ge- i hebben van de baUetschool van i legenheid van het feit, dat het hoog- mej. Myra Peters, die een opleiding ste punt is bereikt. i geeft in. het klassieke baliet. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze voor jaarsshawls en koop er niet één maar meerdere, voor bij Uw zomermantel... regenjas of mantelpakje... want voor xo'n prijs kunt U nooit meer zo'n aanbieding verwachten. SEMI-DERBY: De ontmoeting tussen gW en kans te tonen deze reputatie waar- F°riuna Vlaardingen. die zondag- dig te zijn door HVC in Haarlem 1 m'ddag aan de bosrand plaats heeft, te kloppen. Het zal niet mee val- is een »eml-derby met historie. In len want HVC heeft een sterk team, i vroe««r jaren waren dit de ont- dat opr de tweede plaats op de rang- f m<>ciingen van het seizoen en on- lijst prijkt met evenveel verïiespun- nu.wMr ten als koploper Sittardia. belangstelling staan. j Hermes-DVS heeft zich een repu tatie verworven door de laatste tijd juist de sterkste tegenstanders in uitwedstrijden te kloppen. De 1 blauw-witten krijgen zondag de Ook Hermes 2 krijgt, zaterdag middag om 4 uur een zware wed strijd tegen Feyenoord 2 aan de Damlaan. De Rotterdammes bren- gen vele bekende spelers mee. Het is een technisch sterke ploeg, maar vorig jaar heeft Hermes 2 "er toch van gewonnen. Het derde elftal speelt zondag om 10 uur aan de Poldervaart met goe de kansen tegen VFC 2 en het vier de kan wat goed maken door stad genoot Excelsior '20 3 in eigen huis te kloppen, aanvang 12 uur. lagmorgei begint de verkoop van deze tweepersoons Jumbo ledi kanten met 15 jaar garantie, j niet voor ,£0< maar nu GEBOREN: Joseph A. M. zv A. J. de Vette en J. M. Ham; Hendrik J. zv H. van Katwijk en M. C. van der Kruit: Marcel!us J. F. zv P. M. van Hassel en AI. J. BIr>m: Erna E. dv H. Planken cn H- J. Mennen. ONDERTROUWD: H. F. Brouwer. 26 jaar en A. H. de Jong. 31 jaar: J. i J. Jobsr. 27 jaar en M. 3V1. Nieuw- j land, 22 jaar; J. W. van Loon. 24 jaar en A. Jansen. 23 jaar: W. T. i van Weer en. 24 jaar en W. Versluis. 22 jaar. Uit het Jaarverslag van de Huis- 'jarenlang secretaresse, moest wegens Hifi- On i nnlici nocihAAl iiaa- C—l.ï j... j._ No| een beperkte party Kern matrassen, twee-pe/soofls V3n,59.- vcot 37»®® GEHUWD: H. J. Paalvast. 29 jaar en A. L. Groenewegen. 23 jaar; E. van Veen, 42 jaar en C. B. Peter- mann. 30 jaar; G. J. Noordhoek, 29 jaar en W. Coster. 24 jaar; Baam-inger. Jaar en J. C. Rijn berk, 18 jaar: C. van Oostenrijk. 27 jaar en H. C. de Rooij. 25 jaar; M. Brussé. 73 jaar en A. E. H. Wu ij ster, 46 jaar; J. Roeman. 25 .laar en J. B. Scholte. 22 jaar; N. M. Kolmeijer, 28 jaar en N. Boertje. 20 jaar; L. van Nieuwcnhuijze. 26 jaar en E. Vngt, 22 jaar. OVERLEDEN: 21 jaar. J. P. D. Luijten. houd- ert Industrieschool voor Schic dam en Omstreken over het jaar 1958 blijkt dat het aantal leerlingen steeg van 372 op 1 januari tot 412 op 31 de cember 1938. waarvan er 311 de pri maire opleiding volgden. Van de leerlingen woonden er 319 in Schie dam, terwijl 93 vanuit de omliggende gemeenien kvramen. De dag- en avond cursussen werden gevolgd door 228 leerlinge (190 uit Schiedam en 38 uit andere gemeenten) In juli 1958 werd aan 161, leerlin- gen 'n getuigschrift uitgereikt. Voor de primaire opleiding 80, assistent in de huishouding 17, naaister 11. ver- J koopster 11. huish. en gezinshulp 5, V.O.C. 12. Bij het Uitgebreid L.N.O.: kinder verzorgster 16. kolonie leidster 3 en cost uumnaa ister 6. In 1958 werden de volgende eurus- sen aangevraagd: begin en vervolg cursussen koken eik 4. naaien 2. ver- pleegcurstis koken 1. idem wassen I. dek- en dien-cursus 1. voorl. cursus naaien 8 en 4 Eonncbloem-curussen. Wat het bestuur betreft trad mevr. H. Houtzager-Kruizinga ais voorzit ster af en werd opgevolgd door mevr. M. Ch. Schroot Droogleever Fortuyn. Ook mej. J.W. Reuwijk, Fortuna is lelijk in de onderste regionen van de afdeling terechtge komen en zal dus trachten de posi tie te verbeteren. En SVV heeft nog iets goed te maken voor de „zwarte" nederlaag die in Vlaardingen is ge leden. In deze sfeervolle ontmoeting zal het daarom zeker niet aan" span ning ontbreken. De opstelling van beide elftallen is: SW: Tap. Romein en Hekman sr.. Jan van §chijndel. A. van Kam pen en Clarijn, G. van Pelt, Hek man jr.. Corbeau. Könemann en Kleiss. FORTUNA: De Leeuw; Swaneveld en Kooiman; Weber, Jansen en Van Borden; Smits. Brouwer, Baksteen, Bouman en v. d. Berg. Om 1.30 uur spelen de pupillen an SVV en FORTUNA een voor- wedstrijd. RESERVES: SW 2 gaat op be zoek bij PSV 2. een belangrijke uit- wedstrijd. SW 3 bezoekt de lijst- aanvoerder in haar afdeling Feyen oord 3 en SW 4 speelt om 10 uur aan de Poldervaart tegen DHC 4. i Badhanddoek en zwembroek: kaas- snijmachine; baal met chemische stof fen: pertoleumkan; ring met steen; 1 bed ras aan geld; gutnmipopje: zijkam j van laadbak van auto; aktentas met inhoud: tasje met inhoud; portemon- nee met inhoud. Te bevragen aan de politiepost t» Kethel i Blauwe kinderwant; lichtblauwe sjaal i Te bevragen bij de vinders: i Grijze giacéherenhandsciioen. H. v. d. 1 Pluym. Buitenhavenweg 3a; zwarte da- j meshandsehoen. M, Kloos, Parallelweg 144a: I paar bruine glacés. L. Kro- winkel. Boerhavelaan 67; heren por te- monnee met inhoud, J. van LeeU- wen. Vaornesestraat 22; damesporte- monnee met Inhoud. E. Oosterwaal. Hogenbar.weg 83b: herenportemonnee, F. West huis, OuddorpsestraaC 7b; heren- i portemonnee met inhoud, H. Sehnester, Spiegelstraat 4h. Rotterdam; kinder- taste met inhoud, portier Kon, Rotterd. Lloyd. Hoydkade. Rotterdam: porte- monnee met iniioud. G. Eland. Pooi- 1 tugaabestraat 3; aktentas met inhoud. Sodafabriek. Makkerstraat; damespor- temonnee mei inhoud, v. d. Most. I- X'euwstraat 23: a kient as met inhoud. 1 Bokhorst. Di^selstraat ric: witte fiets pomp. L. Ha.ük, Nieuwe Maasstraat 4b; sierdop van auto, Marion. Hotterdamse- dijk 201a; teddybeertje. A. Stoffels. Fr. Haversschmidtlaan B8; rode autoped. Van Dijk. Van Tienhovenstraat 43: j poppenwagen. Schwage. mann. Stations- I straat 59a; i paar rolschaatsen. J. j Winkel, Mgr. Nolenslaan 305: kinder- kruiwagen. Harte, Lekstraat 67c; kin- i derbrü. Kruithof. Zwanewaalseatraat I 70; rir.g met sleutels, mevrouw Bijl. 1 v. d. Duyn v. Maasdamstraat 55: ring met sleutels. Niejwenhuis. Vlaardinger- dijk 331; vulpen, Groen en da al, Kethel- straat 8; bedrag aan geld, c. Lokhorst, i Nozemanstraat 40b, Rotterdam; schakel- J armband. P. Groeneveld. Cort v. d. I Linden;»an S5grijs windjack, J. Noor- i de, Viaardingerdijk 223; zwarte heren- schoen r.i. Krommenhoek, Groenelaan 62a; badhanddoek en zwembroek, me vrouw Anwierant, Lijsterbes laan 24, Kethel; blauwe alpinomuts. J. Eösberg, Kersen.iaan 1". Kethel: sleutel. Kreuk, ■woonuchip Noordvest x.o. pend 109. NE"W YORK Een geschil russen de beheerders van begraafplaatsen enerzijds en het vakv >rbond ander zijds, om ca. 40 dollarcent loonsver hoging per week, heeft geleid tot een Staking van de New Yorkse dood gravers. De doodgravers verdienen thans 81.50 dollar per week en willen dit bedrag verhoogd zien tot 86 dollar. De begraafplaatsbeheerders hadden een loonsverhoging tot 85.60 dollar aangeboden. Wanneer zich geen onverwachte tegenslagen voordoen, kan het café restaurant „Europoort" aan de Maasboulevard op 23 april officieel in gebruik worden genomen. Het ligt in de bedoeling- dat de Com missaris der Koningin in Zuld-Hol- land de opening zal verrichten. Te gen die tijd zal ook het nabü gels- gen ornament, de Baak, z|jn opge richt. Op het ogenblik is men nog druk bezig met de afwerking van het ge bouw, terwijl ook door Gemeente-, werken hard wordt gewerkt aan de voltooiing van. de Maasboulevard. (Advertentie Al» U da vermaarde StramboH- ragenjassen kent, behoeven wfj U niet» meer te vertellen over net sportieve Italiaanse mode! met chasseur-mouw, ceintuur rondom, royale opgestikte zakken en de prachtige ruitvoering. Deze schit terende, waterproof jonen kosten normaal 47,50. Als U nog nimmer een Stromboli kocht, heeft Coster een grote verrassing voor U. gezondheidsredenen bedanken. De directrice mej, H. J. Ybes ver- liet. wegens benoeming tor d:rectrice in Goes, de school en wv ri opge volgd door mej. Th. Vis. Mej. s. J. j van Waard, 35 jaar lang lerares aan i de school, legde wegens het. berei- ken van dc pensioengerechtigde leef- i tijd haar functie neer. Mej. G. M 1 Veen huizen, lerares gymnastiek en de heer P. Mulder, concierge, ver- trokken beiden naar Amerika, Een jubileum bij het onderwijs vierden de heer L. v. d. Berg (40 jaar), mej. C. v. d, Spuy <35 jaar) en mej. G. i Jordaans <2-5 jaar;. In het jaarverslag wordt nog op- Op woensdag 11 maart, 's avonds om acht uur, houdt de Vereniging voor het beheer van Eigendommen van Wijk 2 van de Ned. Herv. Ge meente de 35ste jaarvergadering tn gebouw Irene. Bij het huishoudelijk gedeelte kan als gemeentelid in het bestuur de heer G. J. Polderman of de heer J. Speyer worden gekozen. De toneelgroep „Geron" voert in de gemerkt dat ter bestrijding van hel loop van de avond het toneelstuk gebrek aan ruimte de school over „Vogel r'.ieg de wereld in" typ. enige lokalen van het naastgelegen i uloschoolgebouw zal kunnen beschik- ken. Met de geleidelijke vernieuwing van de inventaris werd voortgegaan. In februari werd de schoolclub „De Boemerang" opgericht, die reeds in Bij de familie J. S. en de ft>- juh een feestavond gaf. Dank zij j mil ie H. B. E. in de Ruys de Bee- bijdragen van de „Vriendinnen van renbroucklaan is gisternacht het de Huishoudschoolkon een filmpro- wasgoed gestolen, dat de bewoners jector worden aangeschaft. Meisjes buiten hadden laten hangen. Er van de vakklassen brachten in maart - verdwenen vier lakens, twee de- een „werkweek door in Sc hooi bui- kens, twee handdoeken, een pyam* tenhuis in OosterhouL <>n een puilover. DEN HAAG Een eerste rapport j van de Zwolse uni versite its-commis sie komt tot de conclusie, dat het rayon, gevormd door de provincie I Overijssel, Zuid-Drentbe, z.o. Fries- land, de Gelderse Achterhoek, de i Veluwe en de oostelijke IJsselmeer-1 polders, een voldoende aantal slu- cp ntei. zal kunnen leveren om de vestiging van een universiteit in Zwolle te rechtvaardigen. De com missie, onder voorzitterschap an ir. A, P. Minderhout, landdrost van da N.O.-polder, becijfert dat een Zwolse universiteit tegen 1970 ongeveer 2200 studenten zou kunnen teilen. Daarbij is men ervan uitgegaan, dat bet lan- delijke studentenaantal in 1954 on- I geveer 25.000 in 1960 56.000 zal be dragen, LONDEN Michael Soeslow, de bekendste theoreticus van het com munisme, zal een bezoek van tien j dagen aan Engeland brengen, zo hebben Britse parlementsleden don- 1 dwdajr meegedeeld. Vijf andere voor- aanstaande Sowjet-politici en partij- mannen zullen ook ean de reis deel- nemen die half maart zal plaats 1 tonden. 1 Wont mdrgen, gén dag, batoalt U voor de bekende STR0MB0LI-REGENJAS slechts de verbluffend lage prijs relefoDbcbe of jcbrtfteHJVe oniei». kunnen niet wardeo uitgevoerd. BOTTERDAM: Korte HoogiBW II. NL 71 «865 mm» h*. G4ud>c*tag*i. *1. u 5377 Kiteoik. Ugedijk h*. Dórpjveg, uj, 74135 W. Knukfti* 35, lrj. W S3 ij IPPEK: HMrlegimemiiat tel. 23317

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 2