uren spanning voor 25 man in KLM-Viscount 9MHWÈSÈm Sabotage op grote schaal in M.-Afrika CAROL DAY; ■VÓÓR U Weerman wint retour Hamar voor schaatsen VOOR DE WOLF JUNIOR IS ER OP DE ,RUYS" EEN ZWEETKAMERTJE AMSTLEVEN levensverzekering ONZEKERHEID OVER LANDINGSGESTEL; Opluchting na perfecte landing op le Bourget OPGEVANGEN %g - .-i ftttxfèAjg sU? J Boete direct betalen Tal van huren zijn te hoog Cyp QETJE SPARKS door FRANK GODWIN Dulles rijdt half uur door park ,.Smog" dodelijk gevaar voor Engelse natie Plunderingen in Nyassaland Britten vinden „variaties op penicilline" Heer belasting op gokken op Cuba Carla Voorhoeve in het zonnetje 'i Sprookje is wit '""Vanavond Vcrkeerszondctars JUNKER* RUH Ouders ahvezig Twee kinderen drie en een jaar) door rook verstikt Grivas akkoord met plan voor rus SE DOCHTESS VAN MEVROUW PEACOCK Maandag 9 maart 1959 schiphol Kuim twee uur hebben zaterdagmorgen de IS passa- jiers en de 7-koppjge bemanning va» een K.L.M, Viscount, ai cirke lend boven het Parijse vliegveld Le Bourget, in grote spanning gezeten- Toen namelijk bij de nadering van Le Bourget het toestel kwam van Amsterdam voorbereidingen voor de landing werden getroffen, ging wél het groene controlelichtje van het linkerdeel van het landingsgestel branden, doch niet dat van het rech- terwiel. De mogelijkheid bestond dus dat dit wiel niet goed werkte. Gezagvoerder Dg Vilder bleef ïTUm twee uur boven Le Bourget «hangen" om het restant benzine op te maken en besloot toen te landen De landing verliep vlot. Kennelijk was het rechter wiel dus wei in or de. Er moet, toen dit bleek een die pe 2ucht van opluchting door de viscount 2ijn_ gegaan, evenals die geslaakt zal zijn door degenen op de grond, die uitgebreide hulpmaatre gelen hadden genomen voor het ge- vaI het viermotorig schroefturbine- vliegtuig bij de landing in moeilijk- Steden zou geraken. De dankbaarheid van de passagiers kwam later in het restaurant tot uit drukking. toen aan de complete be manning champagne werd aangebo- den en de stewardessen door de pas sagiers met bloemen werden gehul digd- Gezagvoerder De Vilder had on middellijk toen het controlelicht niet £mg branden de controletoren van re Bourget gewaarschuwd, waarna ogenblikkelijk brandweer, ambulan- i ce en andere instanties in het ge weer werden geroepen om bij een moeilijke landing assistentie le ver lenen. Immers de mogelijkheid be stond dat het toestel bij 't neerkomen op de baan rechts zou doorzakken. Aan de passagiers werd gevraagd op de stoelen van de Ünkerrn plaats te nemen teneinde bij het landen op het beton zo weinig mogelijk gewicht op het rechterwiel te doen drukken Verder had het cabinepersoneel aan de passagiers verzocht de brillen af te zetten, de dassen los te maken, de schoenen uit te doen en voorts vul pennen en horloges op te bergen. Na 2 uur en 15 minuten te nebben rondgecirkeld besloot gezagvoerder De Vilder de landing uit te voeren. Op het ogenblik dat de wielen de grond raakten, merkte hij onmiddel lijk dat het rechterwiel wel degelijk functioneerde. Waarschijnlijk is een fout m de elektrische geleiding de oorzaak geweest, dat het rechter controlelichtje niet was gaan gloeien. De Viscount de PH-VIG „Sir Charles E. Kingsford Smith" is, na dat het euvel was hersteld, zondag morgen van Parijs op Schiphol te ruggekeerd. WASHINGTON. De Amerikaan se minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, heeft het Walter Reed Hospitaal zaterdag verlaten om een autoritje van een half uur door een nabijgelegen park te maken. Hij maakte de rit in fris. zonnig weer, door het Rock Creeck Park. Hij was vergezeld van zijn vrouw. Enkele uren tevoren waren de be stralingen hervat. Het was de eerste maal sinds 10 februari, dat hij het hospitaal ver liet. gEDBRT zaterdag- LONDEN Dr. Horace Joules, een vooraanstaande Britse arts, heeft verklaard, dat bronchitis een „dode- JÜk gevaar Is geworden voor de Engelse natie". De „Smog", het mengsel van mist en rook, dat de Engelsen vele weken per jaar m-ademen, heeft een ern stige gezondheidscrisis veroorzaakt. Joules herinnerde er aan, dat in 1Ö52 4500 personen door „Smog" overle den, De situatie is thans volgens hem nog veel erger. Verleden jaar heeft bronchitis in Engeland een verlies van 30 miljoen werkdagen veroor- 4. '"l „Dat is meer dan alle stakin gen van de laatste veertien jaar teza men." zei Joules. Hjj drong aan op de instelling van een koninklijke commissie ter bestu- dei ing van doeltreffende preventieve maatregelen. Zijn eigen ziekenhuis had deze winter het ergste seizoen beleefd sinds 30 jaar. „Tus*on 30 januari en 1 maart moeste- wij ©I onze normale werk zaamheden staken en ons goheel con centreren op wanhopige, dikwijls dodelijke gevallen van borstziekten". TILBURG. Opnieuw beeft uit stromend gas in Tilburg een slacht offer geëist. Ditmaal betrof het de 38-jartge heer Van Huygevoori. uit de Van AJphepstraat, die omstreeks 10 uur zondagmorgen levenloos in zün woning werd aangetroffen. Mevrouw Van Huy ge voort was naar de kerk gegaan en had eeiji par. •oep op een brandend gaskomfoor laten staan. Op tot dusver onopge helderde wijze is de slang van dit komfoor losgeschoten. SALISBURY, In het afgelopen weekeinde zijn in Nyassaland op grote schaal sabotagedaden geplepêd. Wegen werden geblokkeerd, planta ges en huizen plat gebrand, tele foonlijnen doorgesneden en bruggen vernield. Het aantal doden steeg tot 42. Verscheidene dorpen zijn door de bevolking geheel ontruimd. De op standige negers hebben groepen ge vormd die overvallen plegen op in heemsen, die bü blanken in dienst j zijn, en weigeren hun betrekking op te geven. De regering van Nyassaland heeft zaterdagavond bekend gemaakt, dat zij in haar actie tegen het Afrikaan se Nationale Congres 249 arrestaties verricht heeft. Het Engelse zondagsblad „The Ob server" heeft een speciale boodschap van dr. Hastings Ban da, de aange houden leider van liet Afrikaanse LONDEN Vier Britse geleerden zouden een methode hebben gevon den om talloze variaties van penicil line te vervaardigen al naar gelang van de aard van de ermee te behan delen ziekte. Hierdoor zou ook behandeling mo gelijk worden van personen die al lergisch zün t.a.v. penicilline of bij wie dn middel tot nog toe geen uit werking had. Nader onderzoek voor de praktische aanwending van de ontdekking moet nog gedaan wor den. Congres van Nyassaland, afgedrukt. Hierin vraagt Banda de Britse bevolking niet te geloven, dat het Congres anti-Europees, en nog min der dat het anti-Brits is. Hij verklaarde dat zyn partij uit een federatie met Rhodesië treedt, maar dat zij niet de Europeanen uit het land wil drijven. „Zij wil allen, die gelijke mogelijkheden voor alle rassen aanvaarden, gaarne toelaten", aldus dr. Hastings Banda. Een medewerker van Banda, Chiu- me vloog zaterdag in 't geheim naar Londen en leidde daar zondag een optocht van *n duizendtal blanken en kleurlingen. De betogers riepen leuzen als: „vrijheid voor Afrika" en „bevrijd dr. Banda". HAVANA De regering van Fidel Castro heeft nieuwe wetten afgekon digd voor het, tijdens Batista's rege ring zo druk beoefende, hazard-spel op Cuba. De belastingen op deze vermake lijkheden zullen ook aanzienlijk hoger zijn dan onder de regering van Batista. De processen op Cuba gaan onver minderd door. In verschillende Cubaanse steden zijn zaterdag in totaal tien oud-sol dalen, dig wegens oorlogsmisdaden ter dood waren veroordeeld, terecht gesteld. avond weten we.: dat TV-weerman Den, Ton keiaar niet ai- leen handig wee- om te springen met de pressies en regen fronten, maar ook dat hij een bekwaam sportsman is (tien kamper en Elfsteden schaatser) en weet hoe hij een quiz moet winnen. Met deze laatste kwaliteit heeft hij voor de Medemblikse schaat- ser Ten Heuvel een§ tratningsi-eis naar jra Hamar en een paar3^" gloednieuwe Noorse schaatsen verdiend. De quiz „Plus of min" onder leiding van Johan Bodegra ven, waarin Den Tonkelaar deze prestatie leverde op in een vraag in de quiz „Plus geeft ons steeds weer aanleiding tot of min". Zij vertelde haar verhaal enige verbazins. De ingrediënten waaruit dit programma wordt sa mengesteld (zaterdag waren dat drie goedgeluimde medespelenden, een reeks aardige vragen en een goede entourage) wettigen hogere ver wachtingen, dan er worden vervuld. Jammer, vooral omdat we niet aan de indruk ontkomen dat hiervoor in de eerste plaats de quizmaster aan sprakelijk Is. Bodegraven doet soms zo sterk denken aan een onderwij zer die achter een voorgevel van gespeelde jovialiteit de vrees ver bergt dat de lastige klas rumoerig en opstandig zal worden en dje daar door in een zekere krampachtigheid vervalt. W.Jnn. T)E achttienjarige Carla Voor- A-'hoeye, het dappere Haagse win kelmeisje dat vorige week resoluut „nee" zei toen zij door een overval ler onder bcdreïg'ng werd gesom meerd de kassa te openen en het geld af te geven, is zaterdag twee maal voor de radio („Multiplex" tl „plein 8 uur 13") en eenmaal •oor de televisie (de quiz „Plus of Min") geweest. nog eens en" ging naar huis met een paar boeken als beloning voor haar manhaft optreden, („Vrouwhaft", corrigeerde zij). T7EN olifant met een grote snuit ■*-* heeft zaterdagavond het sprook je uitgeblazen. Daarmee is eind ge komen aan de reeks zeer vrije na- vertelUngen die in de loop van dit seizoen door Dick van Bommel zijn gepresenteerd op het beeldscherm. Van Bommel gebruikte zo'n sprookje slechts om een raara te hebben waarbinnen hij de verschil lende nummers kon onderbrengen. Aan de manier waarop hij dat za- i terdagavond voor het laatst heeft gedaan hebben we weer alle ple zier beleefd. Hij beschikt over een grillige, originele humor, die vooral in het begin („Vrouw Holle") in net midden (bij de beeld vondsten tijdens het optreden van Bueno de Mesquita) en aan het slot (in de afmars van Herbert Joeks met dc fanfare „Eensgezind") tot zijn recht kwam. In het stukje dat we zaterdag avond hebben gepubliceerd over Op „Plein acht uur dertien" kreeg t Bommels programma hebben we iets zij de tien (een gouden tientje) met een griffel. Carla, een tikkeltje ver legen deed haar verhaal, zei op een vraag van Theo Eerdmans, dat zij van baar werkgever een tientje be loning had gehad, (verontwaardi ging in de zaal) en dat zij nadat het verhaal in de krant was gekomen van onbekenden bonbons, plantjes, bloemen, lotion en een fafelaanste- ker had gekregen In het televisie-programma trad zij 'erteld van de hoogspanning waar onder het tot stand komt. Nu zou den we er als commentaar aan toe willen voegen, dat het ons bijna on verantwoord voorkomt dat er onder dergelijke omstandigheden moet worden gewerkt en dat het een wonder-mag heten dat de bedoelin gen van de regisseur dan nog zo op het beeld verschijnen als zaterdag het geval was, W. Jnn. ERNSTIGE MUZIEK 6,40^7.00 VARA. In de rubriek „Zo klonk het vroeger" bespeelt Gustav Leonhardt een virginaai, een soort claveelmbel dat In de ise en ite eeuw vooral in Engeland populair was. Hij laat hierop werken van Britse componisten uit die Jaren horen- LICHTE MUZIEK 8.058,30 VARA. Refreinfestijn. Ift.10~.10.30 VARA BïUroomorkeit o.l.v. Jan Corduwener, HOORSPELEN 8,23—9,40 NCRV. VJerde fel van het hoorspel in vervolgen „Pavict copper- fieid". GESPROKEN WOORD 6.30—6.45 NCRV. In de rubriek ..Un der Frysfce Plagge" spreekt Fedde Schurer over Friesland In de Neder landen. 6,50—7,00 NCRV. Lezing In de cursus Openhaar Kunstbezit. 8,008.13 IJSlv. ii. Verklezingstoe» spraak voor de P.S.P. DIVERSEN 8.30—9-00 VARA. „Artiestencafé" met als gaste Lia Dora na. 9,00—9.40 VARA. Etherforum, 9-40—10.00 VARA. Gabri de Wag te „Marimba". TELEVISIE HET programma van deze avond opent met een ver Jdesditstultef ri ding voor het Ger, Pol. Verb, (8,00). Hierna journaal en weemvwaicht (8.07), Aansluitend hierop wederom een ver- kiezlngsultzending, ditmaal (8,27) voor de C.H.U. Hot K.R.O.-prneramma begint (8.34) met de sportrubriek van Jan Cottaar, Om 8.57 Is er de rubriek „Voetlicht en Camera". <L W. Hofstra heeft hierin o,m, een gesprek mot VVlesje Bouw meester en A- van Domburg presen teert nieuws uit dr filmwereld. Aan sluitend herdenkt Leo li lemens de Belgische tenor Louis Morrison, die 23 jaar geleden is overleden. De hoofd schotel wordt gevormd door een TV- documentaire over de internationale Politie Organisatie Interpol, liet ver haal zal zijn gebaseerd op historische gegevens en speelt rich af zowel Ui Nederland ais in Duitsland, De dag sluiting berust bij pater Leopold Ver hagen. DEN HAAG. Een commissie van voorbereiding heeft aan de mi nister van justitie geadviseerd met Ingang van 1 mei te beginnen met het systeem van de „betaalde waar schuwing". Dat systeem houdt in, dat in be paalde proefgebieden van Neder land opsporingsambtenaren bevoegd zijn om verkeersovertredingen door de betrokken overtreders te straffen met een boete, welke direct kan wor den voldaan. De commissie heeft de minister ge adviseerd de verkeersgroepen van de rijkspolitie n de arrondissemen ten Breda, Rotterdam, Zwolle en Leeuwarden hiervoor aan te wijzen. Voorts zal de gemeentepolitie van Rotterdam, Breda, Zwolle, Kampen en Sneek de boetes voor lichte over tredingen in ontvangst mogen ne men Het ligt in de bedoeling om de proefgebieden later uit te breiden. Men, ts overeengekomen om over het algemeen de voetganger bij een lichte overtreding 2.50 te laten be talen. Voor de motorfietsen is een bedrag van 5.— vastgesteld en de automobilist zal zün bekeuring gun nen betalen met 7.50. DJAKARTA President Ho Chi Minh van het communistische Noord - Vietnam is zondag per vliegtuig uit Djakarta vertrokken na een staats bezoek van tien dagen aan Indonesië. Leden Eerste Kamer: AMSTERDAM. Veel leden v*„ de Eerste Kamer zijn va»n oordeel dat de huren zowel voor de wc- nitit wet woningen als voor de pre- micwoningen in het algemeen (op een veel te hoog niveau liggen, te oordelen naar de behoefte op de woningmarkt. Dit leidt ertoe dat vele woningwetwoningen bewoond worden door anderen dan d«or de genen voor wie zij zijn gebouwd. Dit blijkt uit het voorlopig ver- si ag van de commissie van rappor, tetirs uit de Eerste Kamer voor de begroting van Volkshuisvesting en Bouwnitverheid. Veie andere leden vroegen de minister of deze het mogelijk acht in bepaalde gemeen ten vvaor het woningtekort volledig is opgeheven de beperkende - bepa- lmgen omtrent de hoogte van de huren te laten vervallen. Door vele leden werd ook ge vraagd of de minister kan meede. len hoeveel woningen naar hij ver- wacht in 1959 gereed zullen komen onderscheiden naar woningwetwo ningen, premiewoningen en wonin gen die in de vrije sector tot stand zullen komen. Betreurd werd dat in 1959 wellicht minder woningen zullen worden voltooid dan in 1958, Vele leden informeerden nog naar hef verloop van huurprijzen en bouwkosten, terwijl enkele leden van mening waren dat van. een ar- bcidsinkomen niet meer dan zeven precent van het nettoloon aan huur mag worden besteed. (Aduerientte l M.) GASFORNUIZEN y«*M.r ÉfS^ ROTTERDAM. Voor de eerste terugreis van de „Willem Ruys" die zaterdag naar Australië is vertrok ken, geldt 't spreekwoord niet meer dat er „niets nieutrs Oïtder de zon is". Zn Sydney komt n.l. de familie H. W. de Wolf aan boordvader, moeder en zoon. De vader is hoofd boekhouder ran de JRoyal Interocean Line, maar om hem gaat het niet, tref om de junior. Die zott n.l. op 21, 22 en 22 april voor het Institute oj 5?i chartered accountants in Australia' schriftelijk examen moeten doen, maar dan zou hij deze reis moeten uitstellen. Er is voor hem echter een nogal ingewikkelde regeling getroffen, die toch dat examen mogelijk maakt.. Kapitein Frits de Jonge krijgt n een. verzegelde enveloppe met de examenopgaven ter hand gesteld. Op iedere examendag zal hu precies "s morgens om negen uur de voor die dag bestemde examenopgaven mogen overhandigen, Als toeziende voogd" is aangewezen de Britse ad junct-administrateur W. R. N. Jer- ram. De examenuren zijn gesteld van 9 tot 13 i'n Niet later dan om 13 uur zal c" ,.ichthouder het werk- stuk ingst moeten nemen, on- miris ccn enveloppe moeten deponeren en dan ter hand stellen aan de gezagvoerder, die het weg bergt. Op de derde dag zullen de drie enveloppen in een verzamel- eouvert moeten worden gedaan. Dit zal dan, verzegeld en wel, van Bal- bad aan - het Panamakanaal naar Australië worden teruggezonden, be geleid door een beëdigde verklaring *n de heer Jerram, dat het gehele examen volgens de overeengekomen spelregels is geschied. VLISSINGEN. Zondagavond zün Kvee kinderen het driejarige meisje Jopie van B. «n de 14 maan den oude Roelof vai. 0. uit de Noord straat te VUssingen gestikt in do rook van een brandje, dat in de wo ning door nog onbekende oorzaak was ontstaan. De moeder was op visite bij kennissen; de vader ver toeft op zee. De bovenbuurvrouw van de fa milie van B. ontdekte de rook bij het betreden van haar huis. Zij waarschuwde de brandweer en om wonenden. die. nadat de deur w«s geforceerd, in hot huls de twee kin deren in hun bedjes aantroffen. De kinderen werden onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht, doch medische hulp baatte niet meer. Zij waren in de rook gestikt. De brandweer had het vuur, dat de rook veroorzaakte, in zeer korte tijd onder de knie. Er werd weinig ma teriële schade door de brand aan gericht. NICOSIA. Aartsbisschop Maka- rios heeft in een klooster bij Nico sia een onderhoud gehad met de lei der van de Grieks-Cyprische verzets organisatie EOKA, kolonel Grivas, „De aartsbisschop heeft kolene] Grivas volledig ingelicht over de In houd en de bedoelingen van het ak koord over Cyprus en men zegt dat kolonel Grivas zijn volledige goed keuring heeft gehecht aan de wijze waarop aartshisschop Makarïos de Cyprische kwestie heeft aangepakt. De Britse gouverneur Sir Hugh Foot heeft bekend gemaakt, dat 48 EOKA-mannen die in het vfcrzet te gen de Engelsen een grote rol heb ben gespeeld, uit de gevangenis wor den ontslagen, Drieëntwintig ande ren zullen worden vrijgelaten als zij bereid zijn naar Griekenland te gaan. "gr flrgLige van johh eiliS, rwgg da&eh lareH k wee nieuws over we m*m- BAND VAN MADAME PAX NOS CABOc, Ik. HEB'M VANDAAQ>^JOHN, WAT W£e« AAN HAAR T£El}&-JI^VVIJK! WAT IS ER OE aezoNDEN.1!/—*-ir I (beuRo? heeftcuve JE BEKEND PAT - WIJ..-? NEE, GISTEREN KWAM HU ONOER EEN OP ANDER VOORWENDSEL HIER EN TOEN HU WEER, WE© WöS, VOND OE ARMBAND... UATEN maar niet meer over die vea- vgiENDE PRATEN —T 19 NU ACWTÊR DP K VERMOED DAT CtSYg HET DIN© IN EEN OPWElllNQ HEECT MEEGENOMEN EN OAT HU BAN© WERP TÖEN nu DE WAARDE ERVAN ONTOEVTg EN TOEN HEEFT MIJ H£M MAAR TERUS6EBRACH -óv: tri ot ALutMAAl O Dt &AAJ> CAPCAf&O* WIJ StTAAir Mun LOON DOOR tri OOK Dt Zl£KtrtHÜi^ IK HOOP DWÜZ.rilÊD» M£T ZIJN &A5T- RANCH Gt&tURT DAT m H£M ftUl'NCKÉrt JA IK MAC, NllT MALtri iKHtS YRltri- Ptri Gtrtotb HAPPy Tom HttfT nolal VtRTROUWtri IN &ING0 triZ>UCK- MliSCHItT» VtR6l5 ih MÉ OOK WÜ V6RTQ.TUN0G SGN6 W$Of/£ ^5tA?T ALTYD 6RD0T FEEST al«3 O0M m FCRDINAMD ,-HET "ZlGARIe SCriAAP* VAN DE F/vniLlt,CP Bc20CK KOMT. HYBRUIST SeulOON VAN LEVENS LUSTjMMKTALTyC) GRAPJES GN ClOP.COCf. HUH? uj£uvu, toeren vooru(t\ jjuLuemr verhalen DATi GetocohJiVK een oud SPCC6R, D/e W66£H$O0<S 6€3R£X€M KAMT iS6C2CT. NOU 'T^er u HA«A tiC (Advertentie IM,) Catherine, die het vooruitzicht van haar vertrek niet aanlokte, deed haar best 21 ch in te praten dat het niet door zou gaan. hoewel ze in haar hart wist dat de invitatie ongetwij feld punctueel zou arriveren. „Dat bedoel ik niet," zei Julia. „Ik bedoel als ze getrouwd is." „Waar heb je het over, Julia? Gaat ze trouwen? Hpe opwindend. Met wie?" .Nou, het lijkt er wel op. Ik be doel..." „Ja? Wat bedoel je?" Julia bloosde, maar liet zich niet uit het veld slaan. Haar doortastend heid kon soms even hardnekkig zijn als die van mama. „Je hoeft er met aan te twijfelen, geloof ik, dat een zeker persoon op haar... dat een zeker persoon erg op haar gesteld is. Dat moet jjj toch ook opgemerkt hebben?" „Ik niet." zei Catherine koeltjes. ,,Ik heb het te druk om mij roet de sympathieën van anderen bezig te houden." „Geloof j« dan niet dat het ro is?" „Hoe zou ik dat weten? Die zekere persoon heeft mij niet in ver trouwen genomen." „Nee, maar Sari» wel," vlug. „Zij vertelt alles „O ja? Dat weet ik niet n r. Niet alles. Niemand vertelt alles. Maar ik denk wel dat ze het aan mij verteld zou hebben en aan jou ook en aan mama, als ze van plan was te gaan trouwen. We zouden het vroeg of laat toch te weten komen. Ik bedoel, ze zal zich niet laten schaken en een brief op haar kussen achterlaten waarin ze alles bekent en om vergiffenis vraagt. Dat i3 mets voor haar. dus ik zou me maar met ongerust maken, Julia." isoi GEBALD BÖUETT ,,Je maakt weer gekheid," zucht te Julia. „Hoe dan ook, ik ben er van overtuigd dat hij haar erg aar dig vindt." «Wie?" „Kun je dat niet raden?" Catherine trok een peinzend ge zicht. „Dr. Witherby kan het echt met 2ijt>, En ik geloof met dat het meneer Crabbe is. De enige andere man die ons geregeld opzoekt is die arme meneer Pardew." „Juist," zei Julia. „Dus je hebt toch ook wat gemerkt" „En wat dat aardig vinden betreft," ging Catherine luchtig verder, „ik geloof dat hij ons alle drie aardig vindt. Ik trouw nooit en jij? Maar het zou wel leuk zijn een paar hu welijksaanzoeken te verzamelen. Ik heb er nog nooit een gehad schandelijk! Ik ga ze allemaal note ren in mijn dagboek en als ik een oude vrouw ber», ga ik er over zit ten huilen, net ais die arme Miss Fothenngay in De Vuurproef of Het ij niet aile« goud u*at er blinkt. Maar dat wae weer anders, omdat ze ver liefd was op die betoverende Guy Chevemx die haar liet zitten en haar hart brak. Ze had tientallen aanzoe ken daarna, maar ze zei altijd „nee" en beloofde een zuster voor hen te zijn omdat zGuy nooit vergeten Ws .5 hoog tijd, Vind jij de jongens Claybrook kón, hh wras haar enige liefde, zaljk beginnen Julia? Het is hooi iets? Niet opwindend, maar je moet ergens beginnen en jk denk wel dat ik ze zo ver zal krijgen als ik er mijn zinnen op zet. Eerst Jack, en dan Will. Als net goed gaat krijgen ze nog ruzie over mij. Een duel of zo iets. Wat een triomf zou dat zijn'" Voor Julia een geschikt antwoord kon bedenken, kwam Sara de kamer in. „Hallo. S illy, je komt net op tijd. Ik ben va*" plan een huwelijksaan zoek uit te lokken, van Jack Clay brook, Julia vindt het een pracht idee. Ik hoop dat je het er mee eens bent?" „Natuurlijk," 2ei Sara, „En accep teer je hem?" „O nee. Will moet ook een kans hebben. Maar die neem ik ook niet." Half lachend, half geërgerd zei Ju lia: „Ik moet zeggen, dat ik nooit zo'n bespottelijk gesprek heb ge hoord." „Laat het lieve kind maar babbe len zolang ze nog kan. Als ze zo oud is als ik. wordt ze wel ern&tig. Niet waar, Kitty?" Catherine lachte. „Ja grootmoeder. Ze stak haar tong uit. „Zorg dat mama zo iet« nooit ziet," smeekte Julia. „Ze zou 't bui tengewoon weinig damesachtig vin den. Moet jullie tweetjes eigenlijk met eens aan je naaiwerk be^n- nen? Het is nog maar vier weken tot het zomerbal." „En jij dan, Julia?" vroeg Sara. „Ik weet nog met of ik zal gaan. Het hangt er vanaf of mama me kan missen." „We zorgen wel dat zij ook gast," zei Catherine. „En papa ook, waar om niet? Ik denk dat ik groen satijn neem," ging ze verder, even verlan gend naar de drukte van de voor bereiding, het maat-nemen, het op spelden, zelfs de fijne steekjes, als naar het bal zelf. „Papa koopf het voor me, juffrouw Jenkinson kmpt het, ze is zo handig en ik help haar met het maken. Wat neem jij, Sa ra?" „Ik denk rose, passend bij mijn maagdelijke blos. Of mosterdgeel. passend bij mijn sproeten. Ik wou dat het een gemaskerd bal was. Het zou zo leuk zyn als je niemand kende en aldoor moest raden. En *t zou je eigen gezicht bovendien eens vakan tie geven." „Hou je niet van je eigen gezicht!" vroeg Catherine, „Ik wel," „Het laat me koud," zei Sara. „Ab soluut koud. Het is een heel geschikt gezicht om mee te eten en te pra ten." „Ik vraag me af of meneer Pardew nnar het b«! gaat'" vroeg Juli», °P eon toon die zij zich verbeeldde dat onverschillig klonk. „En als, hij gaat, met wie zou hu dan dansen?" (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1