OUD EN THORBECKE ■S m I RADIO KASSIE KIJKEN Nieuwe oogst Sportrevue: Nieuwe vreugde nieuwe zorg Graham Greene's •De .kamer waarin wij leven' Voorzitter stelt zich voor: Interpol aan het werk Varna vónd SIEMENS Mte&evjLSte. I5PR0ETJE SPARKS door FRANK GODWIN DE DOCHTERS TOM MEVROUW PEACOCK ie» n Bum AAR de Limburger» blijk zouden hebben gegeven, zeer ontvankelijk l.te zijn voor de liberale leerstellingen, i$ de heer Oud zelf in Maastricht wezen spreken. Men heeft dit. kunnen lezen in de bladen, die de heer Oud en zijn partij goed gezind 2ijn, In de .berichten trof de toon van blijde verrassing. Nietwaar, ieder hield tot nu toe de; Limburgers voor bekrompen eenkennig. Dan is het prettig om te ontdekken; dat de verlichting ook onder hen eindelijk haar intrede heeft gedaan. Wie iets van de geschiedenis afweet, zal over dit soort parmamïgheid wel ietwat'geamuseerd de schouders ophalen. Hij herinnert zich, hoe populair Thorbecke juist in Limburg is geweest. Ruim honderd jaar geleden, na de Aprilbeweging, kreeg deze grote liberale voorman nergens m het land een kans. behalve in Maastricht. Dit rooms-katholïeke district was het dat hem na zijn val als minister-president in staat stelde, althans «ls lid van de Tweede'Kamer zijn politieke rol verder te vervullen. Zeker, de katholieken waren Thorbecke dankbaar, dat hij het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie had mogelijk gemaakt. Maar dit is niet het hele verhaal. Het staar ook vast, dat daar in het uiterste zuiden iets merk baar was van dezelfde liberale geest,, die in 1830 in hoofdzaak verant woordelijk was voor de Belgische opstand. Wanneer wij met deze herinnering schade hebben toegebracht aan de legende, die sommigen hebben willen doen ontstaan rondom de reis van de heer Oud, dan doet ons dat natuurlijk leed. Maar legendevorming in de politiek kan nu eenmaal beter niet bevorderd worden. Ook op het meermalen geschetste beeld van een soort liberale regeneratie (waarin dan de rede van de heer Oud te Maastricht een plaats zou kunnen krijgen) is van'alles af te dingen. HET begint meteen al bij de vraag, waarin de liberale regeneratie dan eigenlijk bestaat. Wij zullen degene, die ons ok deze vraag een antwoord kar. geven, zeer dankbaar zijn, want tot nu ioe hebben wij het nog nergens kunnen vinden. Er wordt wel gezegd, dat op nieuw zeer tuitdrakkebjk de klemtoon valt op de rechten van de enkeling tegenover de steeds veeleisender staat: maar de waarheid is. dat deze rechten op het ogenblik in het Westen vee! minder bedreigd zijn dan een fcwait eeuw geleden, en dat de staat heel wat minder veeleisend is dan in de jaren na de bevrijding. Het is natuurlijk mogelijk, kritiek te oefenen op de neiging, de ver antwoordelijkheid voor de bestaanszekerheid van de afzonderlijke mensen te verschuiven van de betrokkenen persoonlijk naar de gemeenschap. De waarheid gebiedt eebter om te zeggen, dat de grootscheepse sociale wet geving die, in aansluiting aan wat al voor de oorlog was opgebouwd, na 1945 in ons land is totstandgekomen heel weinig liberaal verzet heeft ondervonden. In de praktijk komt de vrijheid, die de liberalen wensen, feitelijk neer op twee wensen: geringer belasting voor de bedrijven 'en voor de hogere inkomens en een groter arbeidsreserve. Deze laatste eis wordt ook nog voorzichtig ingekleed, omdat ze in feite neerkomt op meer werkloosheid. Misschien is het billijk en dienstig ook ter verhoging van het peil der discussie om er aan te herinneren, dat de liberalen vanouds in hun econo mische opvattingen de piet-inmenging hebben gepropageerd, omdat die het beste zou zijn voor de maatschappij. Voorzover de (betrekkelijk) hoge belastingen en de eis tot volledige tewerkstelling het welzijn van de gemiddelde mens meer vooropstel]en dan de bedrijfsvrijheid, ligt het misschien in de liberale lijn. er zich tegen te verzetten. Maar het is een illusie om le menen, dat het klaarblijkelijk gunstige getij der liberalen berust op een politiek-filosofische bezinning. WAT rich hij de verkiezingen van vorig jaar heeft gemanifesteerd en zich mogelijkerwijs ditmaal opnieuw enigermate voelbaar zal maken, is vooral de maatschappelijke verschuiving welke zich nu al een reeks van jaren in ons land voordoet. De toeneming van de technische en administratieve apparaturen van overheid en grote be drijven heeft geleid tot een aanzienlijke uitbreiding van de zgn. midden groepen. Hoever naar boven en beneden de grenzen van deze midden groepen moeten worden getrokken, valt moeilijk te zeggen. Eén ding i« echter duidelijk: deze middengroepen wensen een duidelijke scheiding tussen zich en de feitelijke arbeiders.tot uiting komend inzonderheid in de salariëring. Bij een zo gevarieerde samenstelling als deze groepen bezitten, is liet uiteraard ondoenlijk een algemeen oordeel te geven over de billijkheid der in deze kring levende verlangens- Een aantal is misschien niet on redelijk.. Maar voorzover een premie wordt verlangd voor prestaties, die geen handenarbeid zijn. is er meer sprake van oud misverstand dan van nietrw inzicht; en voorzover de ontevredenheid zich uit in wantrouwen en roddel geeft ze meer blijk van politiek onbenul dan van. politiek besef. Met een liberate opleving heeft dit alles weinig van doen, al js het voor een haast professionele oppositiepartij dan ook mogelijk, uit de geschetste gevoelens hij verkiezingen rijde te spinnen. En om nu op de aanhef terug te komen: wat zocht de heer Oud te Maastricht? Zocht bij de middengroepen? Het is. mogelijk: maar meer dan deze zocht hij die rooms-katholieken, die ook voelen voor lagere belastingen en een grotere arbeidsreserve; degenen, die de K.V.P. ondanks alles maar half vertrouwen- Thorbecke had de vooriütstrevenden achter zich in Lim burg, Oud zocht" de conservatieven. Waar het mee te maken heeft, met verlichting wel in de allerlaatste plaats. Dinsdag 10 maart 1959 KHARTOEM In Soedan Is een nieuwe bestuursraad beëdigd. Als minister van Binnenlandse Zaken is generaal Wabab vervangen door ge neraal Bahari. Het ontslag van de vorige Raad verleden week was het gevolg van meningsverschillen tussen vooraan staande legerofficieren over zuiver binnenlandseaangelegenheden. DEN HAAG De Federatie van Ned. Verenigingen voor de Kantoor boekhandel heeft onder de naam „Wie is wie" een Paaskaartenactie georganiseerd, waarvan 't batig sal do ten goede zal komen aan de reumatiekbestrijding in Nederland. Aan de actie is een prijsvraag ver bonden. |U ET de verruiming van de tele- *Y1 visie-zendtijd komt een eind aan de TV-loze zondagavond en dan gaat nóg een wens'in vervulling. Na die datum, voor het eerst dus op zondagavond 5 april, zal er een sportprogramma van maximaal een half uur worden uitgezonden. Het zal duren van kwart voor tien tot circa kw*rt over tien. Het zal geheel bestaan uit film- reportages en interviews in verband niej de sport van dat weekeinde. Het programma zal worden verzorgd door medewerkers van AVRO. KRO, Vara en VPRO, De NCRV, die zich op het standpunt stelt dat de sport inbreuk maakt op de zondagsheili ging neemt geen aandeel in dit ge meenschappelijke programma. 1/ OOR dtt besluit mogen de óm- v roepverenigirigeït rekenen op de erkentelijkheid van honderdduizen den sportliefhebbers. Maar zij voe gen ook een zorg toe aan de ouders van de meest enthousiaste categorie van sportliefhebbers, n.I- de jeugd van 12 tot 15 jacr. Het betekent dat er nóg weer e'n avond bijkomt waarop er strijd zal worden geleverd over opblijven om naar de sport- revue te kijken- Valt het nog te overwegen dit pro gramma naar een vroeger uur te verschuiven? Dit zou kunnen bij dragen tot een onverdeelde vreugde over deze beslissing. BIJ wijze van uitzondering zal de televisie vanavond een toneelstuk presenteren. Aanleiding tot deze om zetting is. dat er morgenavond een direct relais zal zijn van de finale van het Eurovisie Songfestival uit Cannes. Het stuk van venavond, „De kamer 'aarin wij leven", van de Engelse schrfjver Graham Greene is een pro bleemstuk. een somber verhaal van verknoeide levens in een uitzichtloze atmosfeer. Centraal plaatst Greene, die zelf katholiek is een katholiek meisje Rose (gespeeld door Ineke Brink man) dat verliefd wordt, op een vriend van haar overleden ouders. Het is een niet- katholiekq ge trouwde man (Kees Brusse). die ook voor haar een sterke gene gen hei d opvat. Deze verhou ding schept in het leven van de man bijna ondragelijke problemen o.m. doordat z'n vrouw een hysterica is. In het stuk con centreert de han deling zich op het meisje, dat ge teisterd wordt door de conse quenties. die haar geloof aan haar keuze verbindt. Zij verkeert in staat vbji doodzon de. wordt daarop gewezen door haar invalide oom; die priester is (Ko Arnoldi). En haar tantes bij wie zij VOETBALJEL'GD Dromenland of sportrevue? inwoont achtervolgen haar met hun toespelingen en terechtwijzingen. Het meisje kan de problemen niet aan en beneemt zich het leven. Het stuk dat vanavond voor de TV komt onder regie van Ton Lensmk heeft op de planken zijn première beleefd bij het Rotterdams Toneel in april 1953. Het merkwaardige is, dat net TV-spei van vanavond voor de meeste rollen dezelfde bezetting heeft als het toneelstuk in '53 had. 7 OALS men zich zal herinneren heeft prof..Kors .dezer dagen zijn functie van voorzitter van de KRO neergelegd en is hij hierin opge volgd door pater drs. E. H. J, van Waesberghe o.p. Vanavond tus sen 7.25 en 7.35 zal de nieuwe voorzitter zich in een radio-toe- spraak, getiteld „Perspectieven", voorstellen aan de luisteraars. Op 2 april zal prof.- Kors offi cieel afscheid ne men van de KRO. A AN het eind van een avond van ■•kruimelwerk met veel (statische) plaatjeskijkerij iiefc de KRO in een voortreffelijke documentaire zien welk een machtig informatief me dium televisie kan zijn als de beide componenten, beeld en geluid, wel doordacht gehanteerd worden. De samenstellers van de documentaire (Pierre Claessens, Didier van Koe- kenberg en Dick de Vree) hadden in de Bussumse studio alle hoofdperso nen uit een waar gebeurde geschie denis over een internationale ver valser. de Duitse pseudo-baron von Eichenstein. die door een kleine on achtzaamheid (het dichtplakken van een als drukwerk gefrankeerde en veloppe) gegrepen werd. De bedoe ling was de kijkerseen beeld te geven van de samenwerking in de internationale politie-organisaiie In terpol. Die bedoeling mag uitstekend gerealiseerd heten. Met. korte stuk jes film was het hele drama dat zich afspeelde in Nederland en West- Duitsland geënsceneerd. Daar tussen door interviewde Dick de Vree de hoofdpersonen (uiteraard op de pseudo-baxon na). De gehele opspo ring van de verdachte speelde zich binnen 33 uur na het eerste alarm af. De fases en de plaatsen van ham deling waren simpel maar doeltref- fend telkensaangegeven- door een. klok en een kaart. Enige aanmer king: Dick de Vree had wellieht 'voor de kijkers die geen Duits verstaan iets meer kunnen vertalen 'van de opmerkingen van de Westduitse chef van Interpol. Voor die groep kijkers, hadden wy de indruk, was de draad van het verhaal soms wat moeilijk te volgen. Maar overigens was deze documentaire, geregisseerd door Luc. van Gent, een gaaf werkstuk) B. v. R. Radio Een Deense fotograaf wilde wel eens weten hoe apen reageren op televisie. Philips was zo vriendelijk aan dit experiment een TV- i apparaat te wagen en dank zij deze samen- werking kunnen toe nu. de lezers melden: Apen, althans deze goritin. zijn gevoelig voor dit nieuwe mediumVooral voor kinderpro gramma's. Gorilla Abang werd heel stil van de bewegende plaatjes ach- ter het patrijspoortje. Hij i« er behoedzaam op af gegaanheeft zijn oor tegen de luidspreker gelegd, heeft geprobeerd naar binnen te kijken en heeft in het voorbijgaan ook nog aan een paar knoppen gedraaid. Het 1 pratende plaatje veranderde in.flitsende balken en lijnen. Hulpeloos 1 heeft hij zijn mensenvriend Benny aangekeken, die het vervolgens weer jjoor hem in orde heeft gemaaktDaarna hebben ze als gezworen kamera- 1 i den, de amen om eikaars schouder, het programma uitgekeken. Het enige J i tent ure nu nop niet weten is of gorilla Aliang a«»> hei slot heeft peicuijd naar de Deense tante Hannie. En dat is eer, onzekerheid die ons kwe'lt. tfc.;. iftX tf fe|"f ERNSTIGE MUZIEK. 9,00-9150 KRO. Jany van Wering «peelt de Golfltoerï-vartftties v&ti J. S, Bach. 9.30-9.45 AVRO. "Uitvoering door het New York* Blaas- kwlïitet van het kwartet no. J van Rossini. 10.20-11,00 KRO. Het Brabants Or kest oj.v. Franz Paul Decker voert werken uit van Richard stTauss en tVagner, 10.35-11.00 AVRO. Richard Taubcr zingt aria's ulï opera's van Mozart. Von Weber, Offen bach en Bizet. GESPROKEN WOORD 35-7.50 Hilv. II. Verkiertngsuftren- RICHARD TAUBER ding voor de KVP. 9.15-9.30 Hilv. I. VerkierlnRSultrending van de ARP. 9.30-10.2» KRO. In de reeks uitzen dingen over toepassingen van Kern energie, een lezing van prof. Sobels over mutaties en de werking van ioniserende straling op het genetisch systeem. DIVERSEN 1.05-8.00 AVRO. Het radiospel „AHe* op één kaart". 8.05-9.15 AVRO. De rubriek „Gasten- avond" waarin vanavond o.m. als gast zullen, optreden George van Re- ne-.se. Fie carelsen. Caro van Eyck. Mvra Ward. Luc Lutz en Coon Flink IL21-12.00 AVRO. |n de reeks ..Ven ster op de hedendaagse muaiek" van Ton de Leeuw vanavond: ..Vreemde geluiden uit de Pafljse studio". I'eloiisie HET programma opent om acht uur met een verkiezingsnltzendlng voor de PSP. Hierna volgt het journaal (8.97 en 't w-eeror-erzirht. Om 8.27 er de tweede verkiezingsultzending. na voor de Boerenpartij. Omdat het toneelstuk vanavond wordt uitgezonden minder geschikt Is voor Jeugdige kijkers wordt de tijd lussen 8.34 en 9.03 gevuld met een filmprogramma. Hierin wordt o.m. ver toond een film van tien minuten over de lancering in de V.s. van de vier- trapsraket die de ..Pionier IV' In de ruimte heeft gebracht. Om 9.W komt dan het toneelstuk ..Oe kamer waarin wrj leven" (The living- room) van Graham Greene. (Advertentie l-M-J (Advertentie l.M.) DRAGERS VAN EEN KU NSTGE BIT Wonneer de vorm von het mond- weefsel of fondvlees zich wijzigt, woordoor (Jw prothese Icslcot, dient U de tondorts te raadplegen. CKOTHESE i* kan JE~Nier veae(£-'wik..„iit had eisenujk. vcw\t wn/ssew(zal IK. HAAK CUVE E>£N HÊTVITÊ OnriWOSTEN. VTANDAAÖ MErHGM flPöE MAAR IK ZOU HET JE TOCtjAw^OCOKEN, john._„ HOE MOET PAT NU? IX, WIL HEM NCOIT (V\£ER TIEN Bij jown AênAlen NEE .IX KAN MISSCHIEN VOOSUOWS BETER. WATUtrz'N BUURT BUJVEN..-IK <3A VAN- ViööH-JE weet 'OOR ScWftARSCHUWD AVO NO WEL NAAK HAAR MEXICO, Dank zij een genees middel uit de V.S. heeft men bet leven kunnen redden van 41 men sen. die de vorige week in ernstige toestand naar het ziekenhuis van Monterrey (Noord-Mexico) waren gebracht tengevolge van het drin ken van methylalcohol. De mees ten. zullen echter blind of krankzin nig blijven. TUSSENRUIMTEN, veroorlooft do»r tchmmpqlao ven het tandvlea* Ali»*n li (andarfi is in iteat hst gsbit wror patsend -1« maken. Tracht dit n<et zeif te doen mef stoffen, d!» zich op het gebit vastzettende vorm wijzigen en tere mondweefsels kunnen aantasten, indien U zich niet onmiddellijk tot de tandarts kunt wenden, i» het racdzooffl voorlopig DENTOFIX te gebruiken, e*n Oongena'om alkalisch poeder, det het gebit stevig op zijn pleots houdt. DENTuFIX wordt geheel verwijderd door het schoon- spoelen van Uw gebit en geef) geen 7*i ut vorming onder de ploot. Het vormt een zacht, beschermend loog- ie tussen gebit «n ge hemelte *n doet hei gebit goed vastzitten. lodat n lok- nafuuriiike tonden. Dus geen ongst meer voor verschuiven, los zitten e. d.doch wei een gevoel von zeker heid aank zij DENTOFIX. JEn hier is dan weer een bloemle- zing uit brieven die lezeressen en lezers mij over kinderen hebben geschreven. I' N. Een dame die haar hondje uitlaai in het park, komt daar een ernstig jongetje tegen dat ook een hondje aan een touw ..meevoert. De betde dieren beginnen meteen heftig tegen elkaar te keffen, zoals teefjes in het maatschappelijk verkeer plegen tt doen. Begrijpend vraagt de dame: „Heb jij. ook een vrouwtje?" - „Nee mevrouw", antiooordt de jon gen beleefd, „dit is een hondje". 11 Henkje van zes Is de griep te bo ven gekomen maar braadt, ofschoon hersteld, uitvoerig de boter uit zijn voormalige zieligheid, door onnoe- melijk lastig te zijn. Als sjjn moeder hem mar bed heeft gebracht komt hij er telkens weer uit met de een of andere smoes. Vriendelijke woor den noch berispingen hebben enig succes. Als het jongetje voor de vijf de keer de kamer binnenkomt, kan de vader geen toeerstand bieden aan het humoristisch effect dat nu een maal van de herhaling uitgaat. Hij lacht, maar verbergt deze onpaeda- gogische reactie, door zijn handen voor zjjn gezicht te slaan. „Wat is er met vader?" vraagt de jongen. „ja, hij huilt", antwoordt de moe der, „Je bent zó lastig. Dat kan hij niet verdragen." Timide laat Henkje zich naar bed brengen, maar als zijn moeder hem instopt zegt hij: „Goed, ik ben lastig, maar ik uind dat toch geen reden 'voor een man van veertig om zo te huilen". m Moeder mil haar niet bijzonder leergierig zoontje een beetje rekenen bijbrengen en zegt: „Ik geef je een"rijksdaalder mee. Daar ga je mee naar een bakker. Je koopt voor vijfenzeventig cent koek jes. Hoeveel geld krijg je dan terug7" Na lang nadenken zegt hij: „twee gulden vijf en zestig". .Dat kan toch niet", roept ze, ..Dan krijg je meer terug dan je gegeven hebt". „Ja, gek hezegt hij, „Zeker een stomme bakker". IV Het is twaalf uur en de klas is al naar huis, op één jongetje na dat zün werk moet afmaken. De juffrouw begint maar trast aan haar lunch boterhammen met kaas. Omdat de jongen zijn blikken er niet afhouden kon en de juffrouw tvordt beslopen door de gedachte: Zou hij thuis teel genoeg krijgenvraagt ze of hij er ook een wil. „Nou, graag juf!" Hij krijgt een dikke, die hy echter niet opeet, maar in zijn zak stopt. „Bewaar je 'm?" vraagt ze. „Ja juf", zegt hij, „voor me knijne". V. Een andere onderwijzeres heeft- in de klas het verhaal verteld van Ja cob, met zijn twee vrouwen flachel en Lea. Als 't uit is zegt een meisje: „Wat gek, twee vrouwen..." „O, dat gebeurde toen wel vaker", zegt de juffrouw, „Van koning Salo- mo wordt zelfs verteld dat hy dui zend vrouwen had". „Duizend?" vraagt hetkind, „En rolde er dan nooit eens een uit bed?" KRONKEL CAIRO. De raad van de Ara bische Liga heeft zich bezig gehou den met de uittocht van Joden uit Oosteuropese landen naar Israel. Men heeft in dit verband beslo ten, stappen te doen bij de regerin gen van Roemenië. Rolen en Oos tenrijk. Voorts is een commissie opgericht die rich speciaal zal bezig houden met de strijd tegen deze immigratie. Vsrkrii'gbao/ bij Apaih#k«rt en Drogtsfej». (Advertentie l.M.) JUNKER+RUH GASFORNUIZEN vamaf 195- VAM DAT 06E.NBL1K AF ZOU tR MltMAhD MttROP DÉ RAfSCH KOMtN MAAR HfcT tKtoTL 201) ttM &tf*OViri6 ZIJN—ALS ttfl VAN Dt Ru XL 6 AJTtM BtROOfD ZOU ajqrdén zou dat Her üho w* CaPCARSOM BtTtflÉNbN wv.i WLcT HfcT GAAT TOCH 60CJ5 MfcT Pt -A3T. SAfICH? Mttl 6A5?£N tri V JTOKM.. Itf .Rfccri VfcRMAAKT ZICH— w/AT ZOU tR KUNNt* üt ^W/vüt/iu/srtt aw/ n(*r B0K5ERS GAVZH ei&AR TpJEET36 WAAROM BOKSERS ZUtKe NOBELE L/6D6N ^YN QEtMTj zyaltyp uei/ffR DAAl ONT-AtH.MAAR. vangen M** rzm tzcn GC£N ESN re nOP-BEiY f VAN KATOEN- TLOTScUNG LAWMfk&S) 7&TZES... OPEENS S. SNAKTE EEN VAN HEN j TEGEN HET CANVAS. HET PUBLIEK LOETDE&Y PE DERDE TEL STOND NV OP EN,... WERD METEEN -lOÊÉR GEVLOERD. SCHEI 7ÖCHU/T rtETJVlUEGE&L WPAN DESCNEfDS ons trage bloed, onze half verlamde ledematen te vergeten en het ver zoek van de meisjes inwilligen." Julia was nooit aan het gevoel ont groeid dat het slecht was om nog op te zjjn lang nadat de gewone bedtijd verstreken was en een soort van ber innering aan een kinderlijk schuld gevoel bekroop haar op deze zomer avond. toen zij met ouders en zusters haar plaats innam in het zelden ge bruikte rijtuig, tegen de warm rui- zorgvuldig verzameld en opgespaard die''onder" „Waarom vraag ie het hem dvïïï&dM2 Stóft SMfcSSM kiW.V«. vre^d gevleid zal zijn." "pea hun eigen feesten, waarvan zingen pn rtanvn sWht* »n dw»l ?iCht een feest tot lTl Oe ^OTgen- mankin Harry Dawkins. die voor de gelegen- heid keurig was opgepoetst en een Dit jaar gingen de Peacocks in gro- fraaie, enigszins naar kamfer rui ten getale. Daar de meisjes niet on- kende groene livrei droeg, mende: gechaperonneerd konden gaan en haar zusters wonder boven wonder, u zuueii ja hun naaste buren, die de aangrenzen- waren stil van verwachting: mama persoon'aanschouwden. Hij woonda J® enpfP8 ?et^n hun vriendelijkste, met zijn jonge tweede vrouw, vier 7 fe "escocks> bezaten, een heel welwillendste partijgezichten op en kinderen, een oude tante en talloze troep[e nichtjes moesten transports- alles werkte er toe mee om haar bedienden op twee mijl a/stand in ren: hadden mama en papa, na eert hart sneller te doen kloppen en een witstenen achttiende eeuws huis ievon~ ^aar donkere ogen te doen echil- met heel veel ramen dat omgeven den zlch te laten overhalen. teren. was door een honderd hectaren gol- -Je vader en ik." zei mevrouw Erg snel kwamen ze niet vooruit, vend terrein. Of hij de wettige zo- Peacock huichelachtig, „worden te In weerwil van Harry's eanraoedi- wel als de feitelijke heer van dit do- oud om te dansen. Ik weet zeker dat ger.de geluiden, en zijn vaardigheid mein was of alleen de erfgenaam en de jongens Ciaybrook zich wel over met de zweep. Manor*Rark lag, zo- gevolmachtigde van. zijn tante Lady jullie willen ontfermen, net als ver- als 't ook hoorde, wat hoger dan Mallard, weduwe van wijlen Sir leden jaar," het dorp. Om het te bereiken moest Godfrey, wisten alleen zij zelf, de „We willen helemaal niet dat Ie- je een kronkelende en lieht-glooïen- heren Peacock en Crabbe en moge- mand zich over ons ontfermt, ma- de heuvel beklimmen, met atut ïyk de rentmeester, meneer Prickett, ma." zei Sara. „Bovendien hebben ze v. eerskanten jonge korenvelden, al- die het landgoed beheerde en nauw- hun eigen gezelschap. Er is niet eens gewisseld- met weelderige weilan- keurig op de hoogte was van de plaats voor ons. ÏT wilt toch niet dat den, waar het ve® rustig lag te verschillende rechten en privileges we op hun schoot gaan zitten?"- herkauwen. die eraan verbonden waren. Dertig „Niet waar die nichtjes bij zijn," n- «rhartnw van rio hnmen werd jaren mUltaire dienst in India had- rei Catherine giechelend, „ze zou- langer iii de kleuren van de zolijcm- n<«»n i.. f» »n dergang verbleekten In de lucht toen het rijtuig de hekken van het Park Kolonel Beckoning van Manor Park was een legendarische figuur die door de dorpsbewoners met be wonderende eerbied werd be schouwd, hoewel ze hem zelden in den de kolonel een arm gekost en den onze ogen uitkrabben." hem een wit litteken dat over zijn „Jack en Will _Claybrook." herin- magere linkerwang Hep, geschonken. nerde mevrouw Peacock hen, „heb- indraaide° Tién~mïnïïten~iatër'kwam Zijn schaarse verschoning in het ben jullie je hele leven gekend. Ze hei huis In S,h H stond daar dorp. op een wit paard gezeten mei' rijn net broers." koeJ en eastvrll ln het lïte licht het uiterlijk van een wat verouder- „Ze zijn broers," zei Saxa, „maar van de dae een duidellike belicba- de St. George in trage achtervolging van elkaar, niet van ons.". *n de een dUldeU,ke- t,elScM- igi van de draak, was altijd een evene- ment en de aanleiding tot veel knik- hebben," mompelde Julia die hen ken en buigen ön tikken aan petten; tactvol m de rede viel, „zonder pap» Imaar hoewel hij er, streng en onge- en u/' naakbaar uitzag was hij niet over- „Als dat zo i», geliefde Emily," [dreven trots. Hij verborg diep in zei meneer Peacock, „moeten we ge- l zichzelf een voorraad hartelijkheid, loof ik trachten onza grijze haren, ■rrr -ii i «„i thing van elegance en nuchter ver- „We zullen leng met zoveel plezier „ang en he, f k Jull d a(. momoelH. Jul,. rf,e h.o Jtand mooi zenlijk. een harmonische onderbre king van een gedroomd landschap- (wordt rvrvolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1